31-07-04

Op goede voet met de locale pers

Nationale reclame is duur en voor vele – zeker locale en kleine – bedrijven ook niet echt nuttig. Zij zullen veel meer gebaat zijn met de aandacht van de locale pers. In Publicity Insider stelt Bill Stoller dat een aantal dingen op het plaatselijk vlak zelfs veel gemakkelijker te realiseren zijn.

Daarbij is het volgens hem interessant dat de ondernemer weet welke locale journalisten zich met zijn sector bezig houden. "Dikwijls is het voldoende hem een telefoontje te geven en hem te vertellen dat men interessant nieuws heeft," aldus Stoller. "Dat is meestal een goede start, maar men moet daarbij wel enkele gouden regels in acht nemen. Het is niet slim om te bellen op een ogenblik dat de deadlines naderen en het is aangewezen altijd te vragen of het een geschikt ogenblik is voor een gesprek."

In sommige gevallen is het volgens Stoller zelfs mogelijk om een persoonlijke relatie met de journalist aan te knopen. "De journalist zal altijd geïnteresseerd zijn in boeiende informatie die van belang kan zijn voor de locale gemeenschap," benadrukt hij. Eens die relatie is opgebouwd, moet het bedrijf de journalist geregeld voorzien van nieuwe berichten rond aanwervingen, awards, contracten en investeringen. "Maar daarbij moet men ervoor zorgen dat de tekst informatief en goed geschreven is," stelt Stoller. "Franjes kunnen best achterwege gelaten worden. Bovendien moet ook vermeden worden voor elk klein feit een persbericht rond te sturen."

Bovendien moet de ondernemer volgens Stoller ook oog hebben voor feiten of gebeurtenissen – locaal of nationaal – die in één of andere relatie staan met het bedrijf. "Dat is het ogenblik om een lezersbrief te schrijven," benadrukt hij. "Indien de gebeurtenis betrekking heeft op de expertise van de ondernemer, doet zijn mening immers terzake."

Dat kan volgens Stoller zelfs leiden tot een persoonlijke column, aangezien een aantal uitgaves geregeld aan derden ruimte ter beschikking stellen om rond een bepaald onderwerp te schrijven. "Voor de krant of het tijdschrift betekent dit interessante en eventueel gratis content, terwijl de columnist zijn bedrijf grote locale exposure en credibility bezorgt."

Anderzijds merkt Stoller op dat ook het organiseren van seminaries een handige manier is om locale publiciteit te krijgen. "Daarbij moet een onderwerp uitgebouwd worden dat interessant – en gratis - is voor een breed publiek en dat binnen het vakgebied van de onderneming ligt," benadrukt hij. "Belangrijk is dat het publiek er vooraf van overtuigd wordt dat het echt wel nuttig is om het seminarie bij te wonen."

Het seminarie moet daarbij volgens Stoller aan de pers bekend gemaakt worden, maar daarbij moet worden benadrukt dat het evenement een service is en geen commerciëel initiatief. "Het is altijd interessant om daarbij een videoreportage te laten maken over het seminarie en die als een geschenk mee te geven aan de deelnemers, die potentiële klanten kunnen zijn."

Stoller meent dat het ook belangrijk is om een relatie te leggen tussen het bedrijf en de jongeren-bevolking. "Daarin zijn media altijd geïnteresseerd," stelt hij. "Het bedrijf zou dan ook kunnen aanbieden om een locale school te bezoeken voor een gesprek rond een belangrijk onderwerp dat met het bedrijf te maken heeft. Het is echter nog beter om scholen daarbij op het bedrijf uit te nodigen. Men zou de krant dan kunnen uitnodigen om een fotograaf te sturen, maar dan moet men wel zorgen voor een visueel gebeuren."

Uiteraard kan het volgens Stoller ook nuttig zijn om een band te creëren met een plaatselijk politicus. "Nog meer dan de ondernemingswereld zijn die geïnteresseerd in de media," benadrukt hij. "Zij zullen meer dan hun best doen om bij gezamenlijke initiatieven de pers benaderen. Maar men moet wel zorgen geen connectie aan te gaan met een politicus die een heel uitgesproken ideologie heeft of een controversieel imago heeft."

Ook locale radio- en televisiestations kunnen volgens Stoller een mogelijkheid zijn om aan de nodige bekendheid te komen, maar hij voegt er aan toe dat ook de website van het bedrijf een belangrijke rol kan spelen. "Waarom zou het bedrijf niet een gedeelte van zijn website aan de locale samenleving wijden?" merkt hij op. "De mogelijkheden om daarmee te scoren zijn eindeloos."

17:13 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook wetlands hebben belangrijke economische functie

Het kan niet ontkend worden dat grote infrastructuurwerken zoals stuwdammen economische vooruitgang hebben gebracht. Ze hebben echter onherstelbare schade aangericht aan de wetlands in de wereld. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de zevende Internationale Wetlands Conferentie in het Nederlandse Utrecht.

Wetlands zijn waterrijke terreinen als moerassen en veengebieden. Veel van die gebieden werden door ingepoldering en andere ingrepen gerecupereerd voor landaanwinning, ontginning en energiewinning. "Maar dat gebeurde in veel gevallen zonder na te denken over de natuurlijke functies, zoals bescherming tegen overstroming en verbetering van de kwaliteit van het water," benadrukten de conferentie-deelnemers. Ze voegden er aan toe dat ook die functies van een grote economische waarde waren. Als voorbeelden hiervan wezen de wetenschappers onder meer naar de Drieklovendam in China en naar de Nederlandse inpolderingen.

"Hoewel ze economisch voordeel hebben gebracht, zijn ze uitgevoerd zonder een afweging van dit voordeel tegen het economisch nadeel van het verloren gaan van natuurlijke functies," staat in de slotverklaring te lezen. "Deze functies, zoals onder meer bescherming tegen overstroming, waterkwaliteitsverbetering en natuurlijke ophoging van de bodem, vertegenwoordigen een grote economische waarde.''

De wetenschappers stelden dat een eenmaal gedraineerd wetland, niet zomaar terug te halen is. "Zeker de meer complexere wetlands, als veengebieden, hebben duizenden jaren nodig om te ontwikkelen," benadrukten ze. Er werd ook met argwaan gekeken naar de trend van natuurvervanging, waarbij een wetland kunstmatig wordt aangelegd om zo te rechtvaardigen dat een bestaande uiterwaarde tot bouwlocatie kan worden omgetoverd. De deelnemers wezen erop dat wetlands als wateropslagplaats een oplossing kunnen bieden in gebieden van grote droogte zoals in Afrika, maar tevens als bergingsplaats voor overtollig water zoals regelmatig in bijvoorbeeld Bangladesh.

Landschapsecoloog professor Verhoeven van de Universiteit van Utrecht stelde dat er niet geleerd is van de fouten. "Zo zijn in Spanje tot een jaar of vijf geleden grote droge gebieden tot landbouwgrond gemaakt door ze te irrigeren met grondwater dat uit de bodem werd onttrokken. Nu is er geen grondwater meer over.'' Professor Meire van de Antwerpse Universiteit verklaarde dat het onvermijdelijk is dat Nederland stukken land aan de zee teruggeeft. "We moeten een stap terug," merkte hij op. "De natuurlijke processen moeten zo veel mogelijk worden hersteld."

Speciale aandacht kregen ook de moerassen in het zuiden van Irak. Een woordvoerder van het herstelproject Eden Again stelde dat het nog jaren zal duren voordat de helft van de onder Saddam Husseins bewind vernietigde wetlands hersteld is. De andere helft moet als verloren beschouwd worden.

In de eindverklaring wordt de Nederlandse regering opgeroepen om het EU-voorzitterschap te gebruiken voor het bevorderen van de bescherming, het duurzaam gebruik en het beheer van wetlands. "De regering heeft niet alleen internationaal een verantwoordelijkheid, maar ook in eigen land, in het bijzonder voor de Waddenzee en het Deltagebied," werd er opgemerkt.

Nederland werd ook opgeroepen om de Waddenzee, één van de grotere wetlands in Europa, zorgvuldig te beschermen. Er was echter geen verzet tegen de gasboring-plannen in het gebied. Landschapsecoloog Verhoeven benadrukt dat die projecten goed voorbereid zijn. "Er is veel onderzoek naar de effecten van gaswinnig gedaan," stelde hij. "We verwachten alleen een geringe bodemdaling als gevolg van het boren, maar die zal gemakkelijk gecorrigeerd worden door de natuurlijke zandverplaatsing op het wad.'' Verhoeven vond dit een voorbeeld van een verstandige aanpak. "De overheid heeft alles zorgvuldig tegen elkaar laten afwegen," merkte hij op. "Bovendien werd meteen ook geld vrijgemaakt om de kwaliteit van het wad op niveau te houden."

De Deltawerken waren ongetwijfeld één van de grootste ingrepen die in het Nederlandse natuurlijk landschap werden uitgevoerd. In veel gebieden verdween het zoute milieu en maakte plaats voor een zoete omgeving. Zo heeft die ingreep ervoor gezorgd dat de Zeeuwse wateren bij warm weer geregeld geconfronteerd worden met een blauwalgen-plaag. Het wier vormt er een dikke groene laag op het water. Het goedje verspreidt niet alleen een afgrijselijke stank; het vormt ook een bedreiging voor de vogelpopulatie. "Twee jaar geleden stierven vijfduizend volgens aan vergiftiging door de blauwalgen," meldt de Nederlandse krant De Stem.

Blauwalgen zijn microscopisch kleine wiertjes die kunnen samenklonteren tot dikke pakketten. "Dat gebeurt vooral bij warmte in stilstaand zoet water met een overdaad aan voedingsstoffen," wordt er opgemerkt. "Volkerak en Zoommeer, met elkaar verbonden door het Schelde-Rijnkanaal, zijn na de aanleg van Philipsdam en Oesterdam zoet geworden. Door de landbouw in West-Brabant komen veel fosfaten en nitraten in beide meren terecht, waardoor de algengroei kan exploderen."

In het gebied is het haventje van Ooltgenplaat een belangrijke toeristische trekpleister. Maar de blauwalgen jagen de bezoekers, vooral de plezierjachten, weg. Mede onder druk van bewoners en middenstand heeft de gemeente maatregelen genomen, in samenwerking met Rijkswaterstaat. Voor het haventje is een scherm in het Volkerak gelegd, dat de opmars van blauwalgen moet stuiten en er wordt zonodig water uit het Haringvliet in de haven gepompt om de algen terug te drijven. De havenmeester kan de sluisdeuren sluiten bij algenalarm.

Ook wordt er geëxperimenteerd met buizen die lucht in het water blazen, maar dat is volgens velen slechts een lapmiddel. De echte oplossing zou gevonden kunnen worden in het terugbrengen van het getij in het Volkerak. Dat is één van de opties die wordt onderzocht in de planstudie die Rijkswaterstaat momenteel uitvoert. Volgens coördinator waterbeheer Arnold van der Wees kan een zout of brak milieu het Volkerak-Zoommeer verlossen van het blauwalgenprobleem.

Maar dit scenario heeft ook zeer ingrijpende gevolgen. De landbouw zou geen zoet water meer hebben en de stabiele waterstand voor de scheepvaart naar Antwerpen zou eveneens verdwijnen. Bovendien is er de Habitat- en Vogelrichtlijn. Wanneer men weer van zoet naar zout zou gaan, zou de natuur immers opnieuw ontregeld raken. Een tweede optie is het doorspoelen van beide meren met water uit bijvoorbeeld het Hollands Diep. Want de explosieve algengroei is ook het gevolg van de lange stilstand van het water. Ook wordt er gedacht aan een actief biologisch beheer om meer voedingsstoffen uit het water te halen.

Het huidige milieuprobleem wordt als één van de schaduwzijden van de Deltawerken beschouwd. "We hebben de estuaria veranderd in aquaria," merkte Arnold Van der Wees op. "We hebben er allemaal kleine waterbakken van gemaakt, met alle gevolgen van dien."

15:52 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Pepsi promoot gezonde producten

PepsiCo lanceert in de Verenigde Staten een nationale marketing-campagne waarbij de aandacht wordt gevestigd op de gezondere producten uit het grote aanbod van de frisdranken-gigant. "Dat is een gevolg van de grotere druk die op de voedselproducenten en restaurants wordt gelegd om een grotere aandacht te besteden aan de gezondheid van de voeding," schrijft Karen Robinson-Jacobs in The Dallas Morning News.

De campagne – die ‘Smart Choices Made Easy’ (SCME) werd gedoopt – voorziet onder meer een groen-wit logo op de meer dan honderd PepsiCo-producten die volgens het bedrijf op het gebied van voeding een meerwaarde hebben. "Sommige producten, zoals Tropicana Pure Premium, zijn gezond uit zichzelf," aldus Robinson-Jacobs. "Van andere, zoals Diet Pepsi, wordt opgemerkt dat ze minder vet, calorieën of suiker bevatten."

Om het label te mogen dragen, moeten de producten in overeenstemming zijn met een aantal normen die door de Amerikaanse Food and Drug Administration en de National Academy of Sciences werden opgesteld.

Sommige gezondheidsexperten stellen dat zwaarlijvigheid in de Verenigde Staten een nationale crisis is geworden. "Ouders proberen chips en frisdranken – die beiden ook tot de productielijnen van PepsiCo behoren – uit scholen te verbannen," aldus The Dallas Morning News. "Pepsi-topman Steve Reinemund stelt echter dat de campagne een opvoedend karakter heeft en geen defensieve reactie is."

Reinemund voegde er aan toe dat het bedrijf met de campagne hulp wil bieden aan mensen die een alternatieve keuze willen maken. "Niet iedereen is op de hoogte van de troeven van onze producten," merkte hij op. "Er worden in de voedingsindustrie zoveel boodschappen gelanceerd dat de consument erdoor verward raakt."

Het is volgens Robinson-Jacobs de eerste keer dat PepsiCo een campagne start die verschillende marktsegmenten opmvat. Vorig jaar was het bedrijf de eerste grote snack-producent die een aantal vetzuren uit zijn chips verwijderde. "Het grootste gedeelte van de omzet van het bedrijf wordt echter nog altijd gerealiseerd door producten die niet tot het SCME-assortiment behoren," merkt ze op. "Nog altijd meer dan 60 procent behoort tot wat sommige critici als junkfood bestempelen."

In het tweede kwartaal van dit jaar realiseerde PepsiCo een omzet van 7,1 miljard dollar, een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Het drankensegment kende een groei van 10 procent, terwijl de omzet van snacks met 6 procent steeg.

13:47 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goede economie zorgt voor veiliger verkeer

Wanneer de economie goed draait, kent het verkeer minder dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers. Tot die opmerkelijke conclusie komt Elke Hermans in haar eindverhandeling ‘Verkeersslachtoffers over de tijd heen: een exploratief onderzoek’ aan het Limburgs Universitair Centrum. Verkeersongevallen kosten de economie trouwens meer dan de fileproblematiek.

Tijdens haar onderzoek kwam Elke Hermans onder meer tot de vaststelling dat een groter aantal voertuigregistraties een daling van het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers tot gevolg bleek te hebben. Anderzijds bleek een groter aantal werklozen samen te gaan met een groter aantal ernstig gewonde slachtoffers. "Hieruit kan men besluiten dat bij een goede economie het verkeer minder doden en zwaargewonden tot gevolg heeft," merkte Hermans op.

Ook verkeerswetten, weersomstandigheden en de seizoenen spelen uiteraard een belangrijke rol bij de frequentie en ernst van het aantal verkeersongevallen in ons land. Zo brachten de de invoering van het verplichte gebruik van de veiligheidsgordel vooraan in de auto (1975), de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur in de bebouwde kom (1992) en het vastleggen van de maximale alcoholconcentratie in het bloed op 0,5 promille (1994) een belangrijke daling in het aantal ongevallen en slachtoffers met zich mee.

Uit een onderzoek van de Nederlandse Sociaal Economische Raad blijkt trouwens dat verkeersongevallen de economie meer kosten dan het fileprobleem. Er wordt dan ook gesteld dat de verkeersveiligheid op een economische benaderd moet worden. Zo werd er onder meer voorgesteld om de wegbeheerders - in de meeste gevallen zijn dat de gemeenten - aansprakelijk te stellen voor ongevallen op hun wegen.

Verkeersongevallen kosten Nederland ieder jaar 300 miljoen euro. "Dat is de optelsom van onder meer ziekenhuisrekeningen, ziekte-uitkeringen, gederfde productie van bedrijven en schadereparaties van auto’s," wordt er opgemerkt. "Het is dan ook voor de overheid en verzekeringsmaatschappijen enorm belangrijk om het aantal verkeersongevallen te verminderen en als gevolg daarvan leed en geld te besparen."

Het blijft volgens de onderzoekers natuurlijk belangrijk om te investeren in de infrastructuur, maar het zou volgens hen een hoop overheidsgeld schelen als het bedrijfsleven ook zou willen betalen voor het wegennet. "Verzekeringsmaatschappijen zouden bijvoorbeeld infrastructurele projecten financieel kunnen steunen," aldus de onderzoekers. "Maar die blijken vooralsnog niet thuis te geven. Zolang de overheid zich bemoeit met de verkeersveiligheid en het aantal verzekeringsmaatschappijen zo groot blijft is het onmogelijk om iedereen op één lijn te krijgen. De opbrengsten van investeringen komen namelijk niet altijd terecht bij degenen die investeren en zijn bovendien onzeker."

Hans van Haaren, beleidsmedewerker verkeer en vervoer bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), merkte nochtans op dat het rendement van infrastructurele investeringen hoog is - zo’n 22 procent - en dat komt bijna allemaal ten goede aan de particuliere sector. Maar ze verwacht nog altijd dat de overheid alle investeringen op dit gebied financiert."

Het grote probleem is volgens de onderzoekers dat de infrastructuur nog altijd wordt gezien als een collectief goed waarvoor de overheid verantwoordelijk is. "Bovendien ligt het in de aard van de problematiek dat ook niet-investeerders kunnen profiteren van investeringen in het weggennet," wordt er benadrukt. "Dat zou particulieren ervan weerhouden verbeteringen te plegen aan de infrastructuur."

Daarbij werd het voorbeeld gegeven van een transporteur die de weg naar zijn bedrijf verbetert, zodanig dat de grote vrachtwagens minder hinder ondervinden van de kuilen in het wegdek. "Andere automobilisten kunnen dan ook profiteren van het verbeterde wegdek en de gemeente hoeft de investering niet meer te plegen," wordt er opgemerkt. "De transporteur is dan toch eerder geneigd bij de gemeente aan te kloppen en voor een betere weg te pleiten dan dat hijzelf tot actie overgaat, zo blijkt uit de praktijk."

Veel infrastructuur valt onder de bevoegdheid van de gemeenten. Volgens de onderzoekers leert de praktijk dat in de lokale politiek de neiging bestaat om de veiligere - meestal duurdere - alternatieven te verwerpen. "De politieke druk om te investeren in verkeersveiligheid zou ontbreken, behalve als het gaat om een weg waar relatief veel verkeersslachtoffers vallen," wordt er gesteld. Volgens de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zouden de wegbeheerders aansprakelijk gesteld moeten worden voor ongevallen op hun wegen. "Een ongeval heeft namelijk altijd ook te maken met de wegstructuur", merkt de vereniging op. "Maar daarbij gaat het niet om de aansprakelijkheid bij een individueel ongeval of bij een bepaald weggedeelte, maar om de veiligheid op een totaal van wegen in de regio van de wegbeheerder."

11:54 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zeeuwse mossel op internationale tafel

Internationale gerechten worden steeds populairder. We grijpen met veel plezier naar tapas, tacos, sushi en pastas. Ook de Zeeuwse mossel wil aan die internationale tafel plaats nemen. Verdeler Prins & Dingemanse wil immers internationale mosselhapjes op de markt introduceren.

"De huidige consument kijkt steeds verder van huis," vertelt de uitvoerder. "Dat zie je aan de snelgroeiende populariteit van de Spaanse tapas-cultuur en aan het feit dat er steeds meer hapjes uit andere internationale keukens op de markt verschijnen." Het mosselsegment bleef volgens Prins & Dingemanse achterwege. "Daarom besloten wij om op die trend in te spelen. Onder het Traiteur-label willen we drie nieuwe internationale verse mosselhapjes introduceren."

De kant-en-klare mosselhapjes zijn verkrijgbaar in Vlaamse, Provençaalse en Toscaanse varianten. "Ze zijn ideaal om de borreltafel lekkerder en gevarieerder te maken, om salades meer smaak te geven en om pasta-schotels bijzonder aan te kleden" aldus Prins & Dingemanse. De verse mosselhapjes zijn verkrijgbaar in potjes van 260 ml en moeten koel bewaard worden. Het product komt volgens P&D het best tot zijn recht wanneer het op kamertemperatuur geconsumeerd wordt. De Traiteur Wereldmosselen van zijn vanaf begin augustus te koop in de viswinkel en supermarkt.

Ondertussen is de Nederlandse kokkelvisserij aan het laatste jaar van haar bestaan bezig. Maar daarbij mogen wel extra hoeveelheden gevist worden. De Nederlandse minister Cees Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit is immers van plan een vergunning te verlenen voor acht miljoen kilo. Voorgaande jaren veranderde de maximaal toegestane hoeveelheden kokkelvlees geregeld. In 2002 mocht nog ruim 9 miljoen kilo worden opgevist, maar vorig jaar werd dat quotum beperkt tot 3 miljoen kilo.

De Nederlandse regering is van plan de mechanische kokkelvisserij per 1 januari te verbieden. De laatste grote vangst moet de pijn van de sector verzachten. Het kokkelbestand in de Noordzee is dit jaar dermate groot dat minister Veerman dit gebaar verantwoord vindt.

10:21 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economie in de kranten

Bij de televisiedistribiteurs Telenet en Integan werkt men aan plannen om in Antwerpen televisie per wijk mogelijk te maken. Eén van de intiatieven gaat uit van het productiehuis Statt, dat de stadscommunicatie verzorgt via het informatieve programma "De Antwerpenaar" op de regionale televisiezender ATV. Dat programma verdwijnt echter vermoedelijk in juni volgend jaar. Burgemeester Patrick Janssens zou een voortzetting van "De Antwerpenaar" niet zien zitten enop het Antwerpse stadhuis vindt men wijktelevisie een mogelijke vervanger. Ook het Antwerpse productiehuis Cue-Cam werd reeds benaderd voor plannen rond televisie per wijk in Antwerpen. (De Nieuwe Gazet)

Eén Belg op vier vindt een nieuwe baan dankzij persoonlijke contacten. Dat blijkt uit de resultaten van de on-line-enquête die Stepstone, portaalsite voor rekrutering, heeft bekendgemaakt. In Europa vindt één persoon op drie een job dankzij persoonlijke relaties. Van de werkzoekende Europeanen vindt 36 procent dat persoonlijke contacten van cruciaal belang zijn bij het zoeken naar een nieuwe baan. Tweeënveertig procent van de deelnemers denkt dat persoonlijke contacten noodzakelijk zijn, maar niet voldoende en dus moeten aangevuld worden met de juiste bekwaamheden. Slechts 22 procent erkent dat hun ervaring alleen voldoende was om werk te vinden. Op Europees gebied hechten Italianen het meeste belang aan persoonlijke relaties. Voor 46 procent van de Italiaanse deelnemers is dat dan ook de belangrijkste factor om een nieuwe betrekking te vinden. In België en Denemarken speelt die factor een beduidend kleinere rol, respectievelijk 25 en 17 procent vinden persoonlijke relaties een succesfactor bij het vinden van een nieuwe baan. De Nederlandse deelnemers aan de enquête vinden echter de factor bekwaamheid het meest doorslaggevend bij de zoektocht naar werk. (De Morgen)

Om onze welvaart in de toekomst veilig te stellen moet het Belgisch arbeidsmarktbeleid een andere richting uit. Dat zegt Roger Blanpain, hoogleraar arbeidsrecht. Hij pleit onder meer voor de mogelijkheid om op ondernemingsniveau de 40-urenweek opnieuw in te voeren. "Onze arbeidsmarkt is te rigide en te kostelijk," stelt Blanpain vast. "We moeten werken aan een nieuw model dat voldoende sociale bescherming biedt, maar toch economisch haalbaar blijft". Hij lanceert een twaalftal structurele maatregelen. Blanpain is voorstander van het optrekken van de wettelijke arbeidsduur tot 40 uren. "Er moet niet noodzakelijk 40 uur gepresteerd worden, maar bedrijven moeten wel de mogelijkheid hebben om de duur op te trekken in functie van de competitiviteit". In concreto betekent dat bijvoorbeeld dat overuren maar vergoed worden vanaf 40 uren, zo zegt de hoogleraar. Blanpain is er ook voor gewonnen om bij ontslag een opzeggingstermijn in te voeren van maximaal drie maanden. Daarnaast moet een apart fonds instaan voor de uitkering van een ontslagvergoeding, die belastingvrij is. Niet leeftijd of anciënniteit moet het salaris bepalen, maar de "toegevoegde waarde" van de werknemer. Het brugpensioen moet worden afgeschaft en mensen moeten de mogelijkheid hebben om tijdens hun pensioen nog aan de slag te blijven. (Gazet van Antwerpen)

Tijdens de eerste helft van dit jaar zijn in België 293.271 nieuwe personenwagens ingeschreven, 11,9 procent meer dan tijdens de eerste zes maanden van 2003. Dat meldt Febiac, de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie, donderdag. Vooral de verkoop van middelgrote monovolumewagens zoals de Renault Mégane Scenic en de Opel Meriva zit in de lift. De opmerkelijke groei van het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens doet zich sinds begin dit jaar voor. Er was het Autosalon, maar toch meent Febiac dat er veeleer sprake is van een "trendbreuk" met vorig jaar, dan van een tijdelijk effect. In mei herzag de automobielfederatie haar prognoses zelfs naar boven, tot 470.000 nieuwe wagens dit jaar. Daarmee zou 2004 in de top-5 terechtkomen wat betreft de inschrijvingen van personenwagens in ons land. In vergelijking met de eerste helft van vorig jaar werden 2,4 procent meer middelgrote monovolumewagens verkocht. Naast de Renault Mégane Scenic en de Opel Meriva zijn ook de Citroën Xsara Picasso, de Opel Zafira en de VW Touran in dit segment zeer populair. Andere wagentypes die aan belangstelling winnen, zijn de middelgrote breaks (+1 procent) zoals de Audi A4, en de cabrio's (+0,6 procent) zoals de Peugeot 206 en Citroën C3. Kleine familiewagens blijken minder populair dan vorig jaar (-1,6 procent) maar blijven met 19,1 procent van het totale aantal nieuwe inschrijvingen wel het grootste segment. Bij de kleine familiewagens werden tijdens de eerste helft van dit jaar bijvoorbeeld 9.119 VW Golfs en 6.067 Peugeots 307 verkocht. (Het Volk)

De Belgische netwerkintegrator Telindus heeft over het eerste halfjaar een nettoverlies geleden van 6,4 miljoen euro of een verlies van 0,17 euro per aandeel. Het is de eerste keer dat het bedrijf onder de nieuwe boekhoudkundige IFRS-regels rapporteert. Onder deze regels zou het nettoresultaat vorig jaar eveneens onder nul zijn uitgekomen: -1,1 miljoen euro of -0,03 euro per aandeel. De groep maakte deze cijfers voorbeurs bekend. Met deze cijfers scoort de groep precies volgens verwachting. Voor geheel 2004 wordt gemikt op een positief bedrijfsresultaat, exclusief de 6,1 miljoen euro herstructureringskosten. De omzet van de groep zakte 5 procent van 274,3 tot 260,2 miljoen euro. (De Gentenaar)

De farma- en chemiegroep Solvay heeft in het eerste halfjaar een nettowinst geboekt van 236 miljoen euro. Dat is 19 procent meer dan de 198 miljoen euro van het eerste semester 2003. Dat maakte Solvay vrijdag voorbeurs bekend in een persbericht. Het omzetcijfer ging slechts 1 procent hoger tot 3,83 miljard euro. Bij constante wisselkoers zou de omzet 4 procent hoger gegaan zijn. In alle activiteiten van de groep was er vooruitgang, behalve in de sector chemie. Het resultaat viel er 19 procent terug. Maar er is wel een verbetering merkbaar zowel qua volume als qua prijzen, luidt het. Voor het hele jaar verwacht de groep dat de resultaten "positief zouden moeten evolueren ten aanzien van de resultaten van 2003". (Het Nieuwsblad)

Het wisselvallige weer van de afgelopen weken heeft een negatieve invloed gehad op de horeca in Limburg. Ook recreatieparken zoals Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren en openluchtzwembaden kregen in vergelijking met vorig jaar veel minder bezoekers over de vloer. De campingsector zag zijn boekingen ten opzichte van vorig jaar stijgen met 25 procent. John Spaan van Horeca-Limburg spreekt van een barslechte maand juni en een ondermaatse maand juli. Openluchtzwembaden zoals Kapermolen in Hasselt kregen tengevolge van het slechte weer eveneens veel minder bezoekers over de vloer tegenover vorig jaar. Beheerder Guido Roussaer van Kapermolen zegt dat juli met een beetje geluk afgesloten kan worden met 25.000 bezoekers. "Dat is voor de normen van Kapermolen erg zwak. Vorig jaar sloten we in juli af met 31.000 bezoekers, terwijl de maand juni zelfs goed was voor 42.000 bezoekers." De Limburgse campingsector kan, tegen de verwachtingen in, betere resultaten voorleggen dan vorig jaar, zegt provinciaal consulent Lode Nulmans van de Limburgse Campingfederatie. De sector kreeg in vergelijking met vorig jaar 25 procent meer boekingen. Volgens Nulmans speelt de vakantiespreiding een belangrijke rol. "Omdat de vakantie in Nederland pas laat begonnen is, worden we op dit ogenblik werkelijk overstelpt met aanvragen." Een rondvraag leert ook dat de recreatieparken het in Limburg veel minder goed dan vorig jaar deden. De uitbaters van overdekte speeltuinen hebben geen reden tot klagen omwille van het wisselvallige weer. Als het aan zaakvoerder Wim Reynders van ‘Pretland’ in Hasselt ligt, mag het gerust nog een hele tijd regenen. "Dit jaar heeft de zaak verschillende dagen op rij stampvol gezeten, terwijl we bij de snikhete zomer van vorig jaar haast geen kat over de vloer kregen". (Het Belang van Limburg)

Arcelor, 's werelds grootste staalmaker, verwacht, na een winstverdubbeling tijdens het eerste halfjaar tot 865 miljoen euro, het beste staaljaar sinds tien jaar. "De staalwereld stelt het voortreffelijk", aldus financieel topman Michel Wurth. De omzet van Arcelor steeg wegens de fors hogere prijzen met een miljard tot 14,6 miljard euro. De schuldenberg verminderde met 937 miljoen euro tot 3,5 miljard euro. Bij de fusie tweeënenhalf jaar geleden tussen het Franse Usinor, het Luxemburgse Arbed en Aceralia uit Spanje bedroeg de schuldenlast nog 6,5 miljard euro. Wurth kondigde een verdere stijging van de staalprijzen aan in het tweede semester. De hoge prijzen voor transport en grondstoffen zoals cokes, schroot en nikkel liggen aan de basis daarvan. De vraag naar staal in Noord-Amerika en Azië is bijzonder groot. De markt in China geeft de staalindustrie wind in de rug, alhoewel de Chinese regering de ontwikkeling van het bruto binnenlands product tempert. Arcelor moet bij de roestvrije staalproductie met betere prijzen productiever worden, om zich staande te houden tegen de concurrentie in Europa. In Charleroi wordt daarvoor een nieuwe fabriek gebouwd. (De Tijd)

De verkoop van de zomersolden, die vandaag eindigen, is 1,4 pct beter dan het vorige jaar. Dat blijkt uit een peiling van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. De Unizo-winkelraad en de Mode Unie, de Unizo-organisatie van zelfstandige modewinkeliers lieten peilen naar het resultaat van de zomerkoopjes bij de modewinkeliers. Volgens 35 pct van de ondervraagden was de verkoop tijdens de voorbije zomerkoopjes beter dan vorig jaar, 35 pct zegt dezelfde omzet te hebben gerealiseerd en 29 pct zegt slechter af te zijn dan vorig jaar. Globaal zou er in de modesectoren 1,4 pct meer verkocht zijn dan tijdens de vorige zomersolden. Dat is beter dan bij de start werd verwacht (+0,5 pct). Uit de peiling blijkt nog dat 80 pct van de winkeliers voorstander blijft van de huidige wettelijke regeling rond sperperiode en solden. Voorts blijkt dat de consumenten minder impulsief kopen en meer solden afwachten. (De Standaard)

08:53 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-07-04

Kunst lanceert nieuw Mercedes-model

Onder het motto 'Follow Your Own Star' heeft Mercedes-Benz Nederland onlangs de nieuwe versie van de A-klasse geïntroduceerd. De autofabrikant vroeg daarbij vijf Nederlandse kunstenaars hun visie op dit thema tot uitdrukking te brengen.

Met vijf eigenzinnige kunstwerken moesten de kunstenaars hun eigen interpretatie van het Mercedes-Benz A-Klasse gevoel vastleggen. De originele kunstwerken van het project worden later in het jaar geveild voor een bijzonder doel: een onderwijsproject in Oeganda.

Margreet van Drenth, woordvoerster van DaimlerChrysler in Nederland, stelde dat de autobouwer gekozen had voor een kunstproject omdat men ook graag op een andere manier de boodschap wilde overbrengen en ondersteunen" Met deze introductiecampagne slaan wij nieuwe wegen in," vertelde ze aan het tijdschrift Communicatienieuws.

"In de gehele campagne draait het om drive, durf, het lef hebben om je leven in eigen hand te nemen en je eigen pad te volgen," merkte ze op. "Kunstenaars zijn hier toch wel het ultieme voorbeeld van. Zij volgen zeer zeker hun eigen pad en zijn in staat alles om zich heen op geheel eigen wijze te interpreteren en daaruit iets origineels te vormen."

Een ander onderdeel van de introductiecampagne was de Star Tour, een reis kriskras door Europa waarbij 400 deelnemende teams uit 24 landen op zoek gaan naar inspirerende mensen en hun passies. "Toen ons hoofdkantoor in Stuttgart het Europese concept van de Star Tour aan ons presenteerde en onze input vroeg, waren we meteen enorm enthousiast," aldus van Drenth.

Ze noemde het een uniek gebeuren op Europees niveau. "Ik kan me zo niet herinneren dat een campagne op deze schaal is ingezet en welke ook nog zo enthousiast wordt ontvangen," voegde ze er aan toe. "Alleen al in Nederland loopt de inschrijving boven verwachting. We kijken dan ook enorm uit naar het moment dat er maar liefst 400 A-Klasse auto's met 400 teams samenj zullen komen. Het slotevenement zal dan ook indrukwekkend zijn."

Het hoogtepunt van de 5 dagen durende Star Tour vindt plaats op de avond van 9 september 2004 op een speciale plek in het hart van Europa. "Alle 800 deelnemers komen bijeen voor een spectaculaire avond, die gevuld is met optredens van wereldbekende sterren en de aanwezigheid van gerenommeerde gasten uit de wereld van kunst, cultuur, mode en sport," aldus Mercedes-Benz.

17:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende