31-10-13

Voedselconsument vraagt label voor nanotechnologie

De consument wil het gebruik van nanotechnologie in voeding met een label duidelijk wordt gemaakt. Bovendien blijkt de consument bereid te zijn om voor dat label een extra bedrag te betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat de vraag naar een label niet gepaard gaat met een verzet tegen het gebruik van nanotechnologie in voedingen. Er wordt aan toegevoegd dat veel respondenten aangaven voorstander te zijn van nanotechnologie die een positieve impact zou hebben op de voedingswaarde of de houdbaarheidsdatum van de producten.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, nanotechnologie |  Facebook |

Sociale verhoudingen cruciaal voor promotie energie-efficiëntie

Sociale verhoudingen vormen een cruciale basis om energie-efficiëntie met succes te kunnen promoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Keele University. De Britse onderzoekers merken op dat de consument zich bijzonder sceptisch opstelt tegenover de commerciële motieven van de grote energiebedrijven en daarentegen vooral geneigd is om vertrouwen te hechten aan het advies van vrienden, familie, lokale ondernemingen en organisaties en niet-gouvernementele entiteiten. De wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat vooral lokale samenkomsten een belangrijk instrument kunnen vormen om energie-efficiënt gedrag te promoten.

“Persoonlijke contacten vormen een belangrijk hulpmiddel om de consument te helpen in het verwerken van het bombardement aan informatie uit de energie-sector,” benadrukken onderzoekers van het project Reducing Energy Consumption through Community Knowledge Networks (RECCKN), dat gedurende twee jaar bewoners van de Britse regio’s Shrewsbury and Newcastle-under-Lyme heeft geassisteerd bij de keuze van goedkope en efficiënte initiatieven om energie te besparen. “Vele consumenten blijken de aanbiedingen van energiebedrijven als een echt mijnenveld te bestempelen, waarbij de onzekerheid over promoties uiteindelijk tot een inertie bij het publiek dreigt te leiden.”

“Energie heeft een belangrijke impact op het gezinsbudget en consumenten moeten de mogelijkheid krijgen om met elkaar ervaringen, expertise en advies terzake uit te wisselen,” voert onderzoeksleider Andrew Dobson, professor politieke wetenschappen aan de Keele University, aan. “De officiële berichtgeving van energiebedrijven laat de consument al te vaak in onzekerheid. Daarentegen leidt het organiseren van samenkomsten voor lokale bewoners uiteindelijk niet alleen tot een efficiënter energiegebruik, maar wordt ook het vertrouwen in het energiebeleid gestimuleerd en wordt de motivatie bij de bevolking verhoogd om daadwerkelijk energiebesparende maatregelen te nemen.”

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

Technologie heeft nieuw type werknemer gecreëerd

Technologie heeft een nieuw type van werknemer gevormd. Dat zegt Costas Markides, professor strategie en ondernemerschap aan de London Business School. Hij merkt op dat de technologische evoluties een belangrijke impact hebben gehad op het gedrag, het werk en de motieven van de werknemer. Professor Markides voegt er aan toe dat human resources zich moet aanpassen aan dit nieuwe type van werknemer, dat fundamenteel afwijkt van het personeelsbestand van de vorige generaties. Het is volgens Markides niet langer meer mogelijk om een volledige controle over de werknemer te handhaven, zodat een basis van sterke en gedeelde waarden bijzonder belangrijk is geworden.

“Werknemers van de nieuwe generatie zijn meer geïnformeerd en individualistischer ingesteld dan hun voorgangers,” voert Costas Markides aan. “Het is dan ook veel moeilijker geworden om deze gedecentraliseerde en veeleisende medewerkers te beheren en controleren. Human resources moet echter leren om de werknemers te vertrouwen en een grotere autonomie te verlenen. Cruciaal is echter dat een pakket sterke en gemeenschappelijke waarden wordt ontwikkeld, maar dat mag niet beperkt blijven tot een inhoudloze beginselverklaring. Het is gemakkelijk om dergelijke verklaringen af te kondigen, maar er dient voor gezorgd te worden dat ook de medewerkers van die visie doordrongen worden.”

“Bedrijven dienen een streefdoel uit te werken dat door de medewerkers tenvolle kan worden onderschreven,” aldus nog professor Markides. “Human resources moet zijn benadering ten opzichte van de motivatie van medewerkers aan deze nieuwe ontwikkelingen aanpassen. Daarvoor moet met andere departementen worden samengewerkt om de werknemers blijvend te begeesteren. Het onderhouden van persoonlijke contacten met de medewerkers is daarbij van cruciaal belang. Het is voor human resources vaak moeilijk voldoende tijd te vinden om die interactie met het volledige personeelsbestand op peil te houden, maar met efficiënte systemen en software kan daarvoor voldoende ruimte worden gecreëerd.”

“In het digitale tijdperk moet ook human resources van digitale technologieën gebruik maken om de motivatie en betrokkenheid van de werknemers te garanderen,” zegt Costas Markides nog.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, arbeid |  Facebook |

Mobiele platformen groot veiligheidsrisico voor bedrijfsleven

Een ongepast gebruik van mobiele platformen door medewerkers kan een belangrijke bedreiging vormen voor het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Glasgow. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben op de mobiele telefoons van medewerkers van een grote onderneming belangrijke hoeveelheden vertrouwelijke informatie, zowel over het bedrijf als over de werknemer zelf, teruggevonden te hebben. Een verlies van deze gegevens kan volgens de wetenschappers belangrijke veiligheidsrisico’s opleveren. Er wordt aan toegevoegd dat de veiligheidsmaatregelen het toenemend gebruik van toestellen zoals smartphones niet kunnen bijhouden.

“Een aantal van de teruggevonden gegevens konden leiden tot belangrijke veiligheidsrisico’s en een verlies aan waardevolle intellectuele eigendommen of het bedrijf blootstellen aan legale conflicten,” merkt onderzoeksleider Brad Glisson, professor forensische computerwetenschappen aan de University of Glasgow, op. De wetenschappers voegen er aan toe dat het gebruik van de smartphone in de bedrijfswereld op één jaar tijd met 22 procent is toegenomen en benadrukken dat beveiliging niet in staat blijkt die snelle groei te volgen. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook dringend zowel sociale als technologische oplossingen worden uitgewerkt om het probleem aan te pakken.

De wetenschappers waarschuwen dat het probleem nog meer acuut wordt omdat bedrijven steeds vaker naar cloud-technologieën overstappen en daarbij een groter gedeelte van hun activiteiten door het oneigenlijk gebruik van mobiele platformen potentieel aan veiligheidslekken blootstellen. Er wordt nog opgemerkt dat het onvoorzichtige gedrag niet alleen de bedrijven in gevaar brengt, maar ook de gebruikers van de mobiele platformen zelf in problemen zou kunnen brengen, aangezien gelekte informatie ook tot persoonlijke aanvallen aanleiding kan geven. Beschermende maatregelen zijn volgens de onderzoekers dan ook in het belang van alle betrokken partijen.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

Consumptiegoederen vertegenwoordigen meer dan één vijfde wereldwijde reclamebestedingen

De sector van de consumptiegoederen vertegenwoordigt meer dan één vijfde van de wereldwijde reclamebestedingen. Bovendien kent dat aandeel nog een verdere groei. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen. Opgemerkt wordt dat consumptiegoederen tijdens de eerste helft van dit jaar een aandeel van 21,3 procent hadden in de wereldwijde reclamebestedingen, gevolgd door entertainment (13 procent), industrie en diensten (11,3 procent), de autosector (9,2 procent) en media (8,9 procent). De top tien bestaat verder uit healthcare (7,5 procent), financiële diensten (6,3 procent), duurzame gebruiksgoederen (5,9 procent), telecom (5,9 procent) en distributie (5,4 procent).

“Consumptiegoederen breiden hun leiderschap op de wereldwijde reclamemarkt nog verder uit,” voert Nielsen aan. “Dat is onder meer te wijten aan een toename van de reclamebudgetten voor de sector met 5,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.” Nielsen merkt wel op dat de grootste groei kon worden opgetekend in de sector industrie en diensten, waar de bestedingen met 7,2 procent toenamen tegenover de eerste helft van vorig jaar. Anderzijds blijken de reclamebestedingen in entertainment met 1,2 procent te zijn ingekrompen. Ook de autosector, waar de trage economische groei nog altijd een druk op de activiteit legt, werd geconfronteerd met een inkrimping met 3,1 procent.

Ook in de financiële sector vielen de bestedingen met 1,2 procent terug, terwijl duurzame gebruiksgoederen en healthcare met een groei van respectievelijk 5,2 procent en 2,5 procent opnieuw een heropleving konden laten optekenen. Wereldwijd kon bij de totale reclamebestedingen een groei met 2,8 procent worden geregistreerd. Randall Beard, hoofdanalist bij Nielsen, merkt daarbij echter op dat een aantal traditionele reclameplatformen een vertraging laten optekenen, terwijl opkomende kanalen erin slagen hun budgetten steeds verder uit te breiden. Ook diende volgens Beard te worden vastgesteld dat een aantal grote adverteerders zich op dit ogenblik relatief terughoudend blijkt op te stellen.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Crisismaatregel biedt grootste voordeel aan hogere hiërarchie

Strategieën die crisissen binnen bedrijven moeten afwenden, bieden een groter voordeel aan werknemers uit de hogere hiërarchische structuur van het bedrijf dan op lager gekwoteerde collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University en de University of Guelph. De onderzoekers voeren dan ook aan dat percepties over bedreigingen vaak tot gevolg hebben dat de bestaande machtsverhoudingen binnen de groep nog worden versterkt. Uit het onderzoek bleek immers dat proefpersonen bereid waren om het bedreigende karakter van een gebeurtenis te overdrijven, zodat ze hun machtspositie konden beschermen.

“Een crisissituatie kan een extra stimulans betekenen, waarbij tussen de werknemers vaak een grotere bereidheid tot samenwerking en zelfoppering kan worden opgemerkt,” merkt onderzoeker Stephan Benard, professor psychologie aan de Indiana University. “Het is al langer geweten dat groepen de neiging hebben om de rangen te sluiten wanneer er een crisissituatie of tegenstand opduikt, maar dat fenomeen blijkt echter ook een aantal potentiële nadelen in te houden. Een toenemend samenhorigheidsgevoel dat door dreigende crisissituaties wordt gestimuleerd, blijkt immers voor machtige groepsleden vaak aangegrepen te worden om hun positie te bestendigen en mogelijke concurrentie voor hun privéleges te ontmoedigen.”

“Werknemers die een bedreiging ervaren voor hun hogere hiërarchische positie, blijken potentiële gevaren te manipuleren om het gevaar voor hun geprivéligeerde machtssituatie af te wentelen,” stippen de onderzoekers aan. “Potentiële crisissituaties moeten dan ook overwogen worden benaderd. Enerzijds mag de mogelijke realiteit van de bedreiging niet worden onderschat, maar aan de andre kant moet men er zich ook bewust van zijn dat andere groepsleden een motief zouden kunnen hebben om de potentiële gevaren te overdrijven. Er mag echter niet altijd geponeerd worden dat crisissen voor superieuren een dekmantel vormen om hun posities te bestendigen.”

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crisis |  Facebook |

Reclame in online video minder frustrerend dan trage oplaadtijd

De gebruiker van online video heeft meer geduld met voorafgaande reclameboodschappen dan met trage oplaadtijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Akamai. De onderzoekers stelden vast dat gebruikers van online video drie keer sneller geneigd waren om af te haken wanneer ze met een oplaadtijd van tien seconden werden geconfronteerd dan wanneer dezelfde tijdsperiode werd ingevuld door een commerciële boodschap. Een oplaadtijd van tien seconden bleek 45,8 procent van de proefpersonen te doen afhaken, terwijl een reclameclip met een even lange tijdsduur bij slechts 13,4 procent van de kijkers de interesse in de video deed verdwijnen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de gebruikers van online video bereid zijn om reclame te tolereren in ruil voor waardevolle content. Er wordt ook opgemerkt dat de plaatsing van de reclame in de video een belangrijke impact heeft op het gedrag van de kijker. “Een reclameboodschap in het midden van de eigenlijke videocontent heeft 18,1 procent meer kans om helemaal uitgekeken te worden dan dezelfde commerciële clip aan het begin van de video,” merken de onderzoekers op. Akamai stelde vast dat 97 procent van de reclameboodschappen in het midden van de video helemaal worden uitgekeken, tegenover respectievelijk 74 procent en 45 procent aan het begin en het einde van de video.

“Eens de kijker tijd in een video heeft geïnvesteerd, toont hij zich meer bereid reclame te tolereren om de rest van de content te kunnen uitkijken,” voeren de onderzoekers aan. “Maar ook de lengte van de videocontent blijkt een impact te hebben. Bij een langere video is 87 procent bereid om de reclame te tolereren, tegenover slechts 67 procent bij een kortere clip.” De onderzoekers stelden bovendien vast dat trouwe bezoekers aan videosites een grotere tolerantie vertonen tegenover reclame. Bij regelmatige bezoekers bleek immers 84,9 procent van de reclames uitgekeken te worden, tegenover slechts 78 procent bij eenmalige gebruikers van de website.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Nederlandse bierbrouwer Heineken heeft zijn lopende sponsoringcontract met de Champions League met een periode van drie jaar verlengd. Daardoor blijft Heineken ook de volgende vijf jaar nog sponsor van de Champions League, het grootste Europese voetbaltornooi voor clubteams. Financiële details over de overeenkomst werden niet bekend gemaakt. Op dit ogenblik betaalt Heineken volgens inschattingen ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Dat bedrag zou in de nieuwe overeenkomst worden opgetrokken, maar de bierbrouwer zou ook meer reclametijd krijgen op de borden in de voetbalstadions. Heineken is de eerste sponsor van de Champions League die zijn lopende contract verlengd.

Drie gewezen medewerkers van de opgedoekte Britse tabloid News of the World hebben bekend zich schuldig gemaakt te hebben aan het afluisteren van telefoons. Dat heeft de Britse openbare aanklager Andrew Edis bekend gemaakt bij de start van een eerste proces rond de praktijken die de krant hanteerde. Op het proces staan acht beschuldigden, waaronder de gewezen hoofdredacteurs Rebekah Brooks en Andy Coulson, terecht. Edis gaf aan dat gewezen eindredacteur Greg Miskiw en de voormalige verslaggevers Neville Thurlbeck en James Weatherup toegegeven hebben illegaal telefoons te hebben afgeluisterd. De verdachten worden ook beticht van het omkopen van politiemensen.

Bij de Franse kledingketen La Redoute zullen er waarschijnlijk meer dan zevenhonderd banen sneuvelen. Dat heeft de Franse multinational Kering Group, eigenaar van La Redoute, tegenover de vakbonden bekend gemaakt. Kering Group is op zoek naar een overnemer voor La Redoute. Het investeringsfonds OpCapita en het vastgoedbedrijf Altarea Cogedim worden als belangrijkste kandidaat-overnemers genoemd. Kering zegt dat bij die verkoop wellicht evenveel banen zullen worden geschrapt als bij de herstructurering vijf jaar geleden. Bij die operatie werden 672 banen geschrapt. La Redoute heeft op dit ogenblik 3.300 werknemers. Er zouden zowel op de thuismarkt als in de buitenlandse vestigingen arbeidsplaatsen verdwijnen.

De Nederlandse financiële groep ING Bank gaat 1,125 miljard euro terugbetalen aan de Nederlandse staat. Dat bedrag bestaat voor 750 miljoen euro uit de aflossing van staatssteun en voor 375 miljoen euro uit rente. Dat heeft het financiële concern bekend gemaakt. Met inbegrip van de nieuwe operatie heeft ING Bank in totaal al een bedrag van 11,3 miljard euro, waaronder 2,8 miljard euro rente, aan de Nederlandse staat terugbetaald. Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van ING Bank, zei te verwachten dat een laatste afbetaling in de loop van de volgende achttien maanden zal gebeuren. De Nederlandse financiële groep ontving tijdens de financiële crisis een bedrag van 10 miljard euro steun van de Nederlandse overheid.

De Italiaanse autobouwer Fiat heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een operationale winst van 816 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekende een daling met 9,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 1,4 procent tot 20,7 miljard euro. De cijfers worden volgens het concern negatief beïnvloed door dalende verkopen in Brazilië en aanhoudende verliezen in Europa. Die negatieve evoluties zullen er volgens Fiat toe leiden dat de jaarwinst lager zal uitkomen dan eerder was verwacht. De autobouwer had oorspronkelijk gerekend over het hele jaar een operationele winst te realiseren van 4 miljard euro tot 4,5 miljard euro. Nu wordt gewag gemaakt van een bedrag tussen 3,5 miljard euro en 3,8 miljard euro.

Bij het Nederlandse financiële concern Rabobank heeft bestuursvoorzitter Piet Moerland zijn mandaat neergelegd. Reden voor het terugtreden van Moerland zijn de resultaten van de onderzoeken naar fraudepraktijken met rentetarieven die bij de bank waren vastgesteld. Moerland wordt opgevolgd door bestuurder Rinus Minderhoud. Rabobank had Moerland vier jaar geleden tot bestuursvoorzitter aangesteld. In een toelichting zei de vertrekkende topman de maatschappelijke verontwaardiging over de rentefraude te begrijpen en te delen. Hij merkte op dat het geknoeid met rentetarieven geen enkele wijze past bij de normen en waarden van een coöperatieve bank. Moerland ziet ook af van een vertrekvergoeding.

Ontwerper John Galliano heeft bij het Britse modeblad Vogue een stylingopdracht gekregen, waarbij hij een ontwerp moet maken voor een coverreportage met het model Kate Moss. Daarmee werkt Galliano verder aan zijn comeback, nadat hij twee jaar geleden door het modehuis Dior was ontslagen na een antisemitische scheldpartij in een café in Parijs. Kate Moss, die recent bij Vogue werd aangesteld als moderedacteur, is Galliano echter altijd blijven steunen. Enkele maanden na het antisemitische incident mocht Galliano al de trouwjurk van Moss onwerpen voor haar huwelijk met Jamie Hince. Nadien werd hij ook door het modehuis Oscar de la Renta ingeschakeld voor een aantal ondersteunende opdrachten.

De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM is niet geneigd om deel te nemen aan de geplande kapitaalverhoging van zijn Italiaanse sectorgenoot Alitalia. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Franse krant La Tribune gezegd. De Frans-Nederlandse groep heeft een belang van 25 procent in Alitalia, maar zou in februari of maart volgend jaar, wanneer de Italiaanse maatschappij met een acute geldnood geconfronteerd dreigt te worden, een beslissing nemen over die participatie. Eerder had ook de krant Les Echos al aangegeven dat er duidelijk signalen zijn dat Air France-KLM weinig geneigd lijkt om bijkomende financiële middelen te reserveren voor zijn belang in het Italiaanse bedrijf.

De Amerikaanse autoconstructeur General Motors (GM) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst geboekt van 1,72 miljard dollar, tegenover 1,8 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. Daarbij wordt opgemerkt dat het Amerikaanse concern vooral in India en Zuidoost-Azië met problemen werd geconfronteerd, wat niet door de Noord-Amerikaanse markt kon worden gecompenseerd. Daarbij wordt onder meer gewezen op een dure terugroepactie in India, terwijl in Zuidoost-Azië een belangrijke prijsconcurrentie van Toyota werd vastgesteld. De omzet steeg van 37,6 miljard dollar naar 39 miljard dollar. Die groei werd vooral gedragen door Noord-Amerika, onder meer dankzij de introductie van de Chevrolet Silverado.

Financiële instellingen in de eurozone zijn bereid om tijdens het vierde kwartaal van dit jaar soepelere maatstaven te hanteren bij het verstrekken van kredieten aan bedrijven. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Centrale Bank. Het is voor de eerste keer in vier jaar tijd dat volgens het rapport een positieve verwachting kan worden opgemerkt. Ook voor consumenten zou het gemakkelijker worden om een lening of een hypotheek af te sluiten. Naar verwachting van de Europese Centrale Bank zal de vraag naar leningen stijgen. De banken hebben meer vertrouwen gekregen in het economisch herstel van de eurozone en zijn daardoor bereid makkelijker leningen te verstrekken.

De Amerikaanse autofabrikant Chrysler heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 464 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 22 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 13,5 procent tot 17,6 miljard dollar. De autobouwer zegt zijn prognoses voor het hele boekjaar te bevestigen. Daarbij wordt een omzet verwacht tussen 72 miljard dollar en 75 miljard dollar. De nettowinst zo tussen 1,7 miljard dollar en 2,2 miljard dollar liggen. Chrysler verkocht tijdens het derde kwartaal van dit jaar 603.000 wagens. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over het hele jaar wordt een verkoop verwacht van ongeveer 2,6 miljoen exemplaren.

Het Finse technologiebedrijf Nokia heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,7 miljard euro. Dat betekende een daling met ruim 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het kwartaal leverde het bedrijf ook een nettoverlies op van 104 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van bijna 1 miljard euro tijdens het derde kwartaal van vorig jaar. Daarentegen werd een operationele winst gerealiseerd van 118 miljoen euro, tegenover een verlies van 564 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Nokia maakte verder bekend tijdens het voorbije kwartaal 8,8 miljoen Lumia-smartphones te hebben verkocht. Dat betekende een stijging met bijna 20 procent tegenover het kwartaal voordien.

Dataleverancier Thomson-Reuters gaat een bijkomende personeelssanering doorvoeren. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. In totaal zouden ongeveer drieduizend banen worden geschrapt. Daarmee zal het personeelsbestand nog eens met ongeveer 5 procent worden afgebouwd. Eerder dit jaar had de dataleverancier al aangekondigd vijfentwintighonderd banen te zullen schrappen. Jim Smith, topman van Thomson-Reuters, had bij zijn aantreden begin vorig jaar aangekondigd dat er meer aandacht zou worden besteed aan de winstgevendheid van de onderneming. Hij benadrukte nu dat de dataleverancier zijn inspanningen zal opvoeren om de organisatie eenvoudiger en gestroomlijnder te maken.

Het sociale netwerkbedrijf Facebook heeft gesprekken gevoerd over een mogelijke overname van de Canadese groep Blackberry, producent van smartphones. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. Over de uitkomst van de gesprekken is geen informatie bekend gemaakt. Volgens een aantal waarnemers zou Facebook mogelijk geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een eigen smartphone. Voor het sociale netwerkbedrijf worden smartphones immers steeds belangrijker. De helft van de inkomsten van Facebook worden gegenereerd uit applicaties en de mobiele website. Mark Zuckerberg, topman van Facebook, heeft tot nu toe altijd aangegeven dat een eigen smartphone geen goede strategie was.

Het koerierbedrijf TNT Express heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,6 miljard euro. Dat betekende een daling met 6,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 8 miljoen euro naar 6 miljoen euro. De winstdaling was onder meer te wijten aan moeilijke marktomstandigheden in Europa, negatieve wisselkoerseffecten en reorganisatiekosten. Voor de herstructuring werd tijdens het derde kwartaal een voorziening van 38 miljoen euro geboekt. Het koerierbedrijf zegt te verwachten dat de moeilijke omstandigheden in Europa voorlopig zullen aanhouden, maar voegt eraan toe dat de reorganisatie de resultaten uiteindelijk positief zal beïnvloeden.

Meer Nieuws

05:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-13

Muzikale opleiding leidt tot patenten en ondernemingen

Een muzikale opleiding bij jongeren kan op termijn ook een positieve weerslag hebben op wetenschappelijke en zakelijke realisaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers stelden vast dat de participatie aan kunstactiviteiten tijdens de jeugdjaren op latere leeftijd konden worden gelinkt aan het verwerven van patenten en het creëren van ondernemingen. Volwassenen die patenten hadden verworven of ondernemingen hadden opgericht, bleken als kind acht keer meer geneigd met kunst te zijn geconfronteerd dan het gemiddelde publiek. Kunst stimuleert volgens de onderzoekers immers de capaciteit om creatieve ideeën te vormen.

“Investeringen van ouders in de muzikale opvoeding van hun kinderen, die vaak zware financiële offers vragen, werpen hun vruchten af,” merkt Rex LaMore, directeur van het Center for Community and Economic Development aan de Michigan State University, op. “Kinderen die op jonge leeftijd met een muzikale opleiding starten en erin slagen die inspanning tot in de volwassenheid vol te houden, bleken vaak eigenaar van patenten te zijn of bedrijven opgericht te hebben.” De onderzoekers stelden vast dat 93 procent van de afgestudeerden in wetenschap, technologie, engineering of wiskunde tijdens hun jeugd ooit een muzikale opleiding gevolgd hebben, tegenover slechts 34 procent bij de gemiddelde bevolking.

De onderzoekers stelden verder vast dat deze groep in zijn jeugd ook een grotere betrokkenheid bleek gehad te hebben in audiovisuele kunsten, theater en dans en creatief schrijven. Maar ook bleek dat activiteiten op het gebied van elektronica en metaalbewerking de kans op het bezit van een patent met 42 procent verhoogde, terwijl een betrokkenheid bij architectuur de kans op het ondernemerschap met 87,5 procent deed stijgen. Ook kinderen met een achtergrond in fotografie bleken op volwassen leeftijd 30 procent meer kans te hebben eigenaar te zijn van een patent. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers aan dat artistieke opleidingen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie.

Lees Verder

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, patent, ondernemen |  Facebook |

Consument heeft potentie om zelf markten te creëren

Consumenten hebben meer macht dan louter te reageren op producten die door bedrijven op de markt worden gebracht. In werkelijkheid kunnen consumenten bestaande markten veranderen of nieuwe markten creëren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aalto University naar de ontwikkeling van de markt voor minimoto’s, die als kleine motorfietsen oorspronkelijk bedoeld waren voor kinderen, maar gevoelig werden aangepast om gebruikt te worden door volwassenen. Het fenomeen biedt volgens de Finse wetenschappers een opmerkelijk inzicht in de krachten die bestaande markten fundamenteel kunnen veranderen.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument |  Facebook |

Gebrekkige huisvesting weegt op mentale gezondheid kinderen

Een gebrekkige huisvestiging kan een belangrijke impact hebben op emotionele problemen en gedragsstoornissen bij kinderen en leiden tot ondermaatse schoolprestaties bij tieners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College en de Tufts University bij vierentwintighonderd Amerikaanse kinderen, tieners en jonge volwassenen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat symptomen zoals angsten, depressies, leugenachtigheid en agressief gedrag nauw gelinkt kunnen worden aan de slechte huisvestingsomstandigheden en de stress die daardoor aan de ouders, kinderen en gezinnen wordt opgelegd.

“Kinderen die in slechte huisvestingsomstandigheden - met lekkende daken, gebroken ruiten, afbladderende verf, afval en ongedierte - opgroeien, worden op jonge leeftijd geconfronteerd met grotere emotionele problemen en gedragsstoornissen en hebben later op school moeilijkheden om goede resultaten te behalen,” zegt onderzoeksleider Rebekah Levine Coley, professor opvoeding aan het Boston College. “Het blijkt bovendien bijzonder moeilijk om deze nadelen te kunnen overwinnen. Een slechte huisvesting blijkt een zwaardere impact te hebben op de emotionele problemen van jongeren dan onder meer de betaalbaarheid van de woning of een gebrek aan vastgoed-eigendom.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat de residentiële instabiliteit, die deze gezinnen vaak dwingt om herhaaldelijk te verhuizen, de emotionele problemen van kinderen uit arme bevolkingsgroepen nog erger maakt, zelfs wanneer de migratie beperkt blijft tot een volgende wijk of een volgend dorp. “Een verhuis kan soms een kortstondige verbetering bieden door het creëren van een toegang tot minder dramatische woonomstandigheden of een betere school, maar op langere termijn wordt dat mogelijk voordeel volledig weggewerkt door het cumulatieve effect van de opeenvolgende migraties,” merkt professor Coley op. “Daardoor wordt het risico op emotionele problemen en gedragsstoornissen nog groter.”

De Amerikaanse wetenschappers merken op dat slechte huisvesting niet alleen de mentale gezondheid van de kinderen in het gedrang brengt, maar ook een weerslag heeft op de ouders, waardoor binnen het huisgezin grote stresssituaties dreigen te ontstaan. “De druk van een onaanvaardbare huisvesting leidt bij volwassenen onder meer tot angstigheid en depressies,” stipt professor Coley aan. “Dat heeft een weerslag op het hele gezin. De resultaten van het onderzoek maken dan ook duidelijk dat de overheid initiatieven dient te nemen om ook voor armere bevolkingscategorieën een aanvaardbare huisvestingskwaliteit te garanderen.”

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huisvesting |  Facebook |

Brein gebruikt computer-technologie voor inschatting nieuwe situaties

Om een inzicht te verwerven in een situatie waarmee het individu nog nooit eerder werd geconfronteerd, maakt het menselijk brein blijkbaar gebruik van systemen die veel gelijkenissen vertonen met een aantal computer-toepassingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. De onderzoekers stellen dat het menselijk brein daarbij veel parallellen vertoont met computers die in ongekende situaties eveneens elders in het systeem op zoek gaan naar elementen om een variabele te vervangen. Er wordt aan toegevoegd dat het brein door leerprocessen steeds beter wordt in de verwerking van nieuwe situaties.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein, onderzoek |  Facebook |

Authentieke winkel kan voor consument tweede thuis worden

Wanneer een winkel een authentieke uitstraling heeft en op aangename medewerkers kan rekenen, kan de locatie door de consument als een tweede thuis worden beschouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aal de Université Paris Est, de Monash University en de Concordia University. Opgemerkt wordt dat consumenten bij het ervaren van een familiale sfeer met locaties een sterke emotionele band kunnen opbouwen. De wetenschappers stellen dat de consument zelfs met heel banale locaties een sterke band kan opbouwen, op voorwaarde dat de omgeving aan het familiale gevoel, authenticiteit en veiligheid beantwoordt.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, winkel |  Facebook |

Referenties gevaarlijke basis om wetenschappelijk onderzoek te evalueren

De ondersteuning van de wetenschappelijke gemeenschap is vaak gebaseerd op een aantal kwantitatieve indicatoren. Een van de belangrijkste pijlers van die evaluaties wordt aangereikt door het aantal verwijzigingen dat naar een bepaalde research kan worden opgemeten. Dat is volgens wetenschappers aan de University of Gothenburg echter een gevaarlijke basis om de waarde van wetenschappelijk werk in te schatten. Er wordt daarbij op gewezen dat deze verwijzingen heel uiteenlopende motieven kunnen hebben en in een aantal gevallen louter routinematig gebeuren. Het aantal verwijzingen is volgens de onderzoekers dan ook geen goede weerspiegeling van de kwaliteit van een onderzoek.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, onderzoek |  Facebook |

Consument wil onmiddellijk van discount kunnen profiteren

Consumenten willen de voordelen van discounts onmiddellijk kunnen ervaren. Strategieën om die voordelen uit te stellen, kunnen dan ook contraproductief werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University en de University of Toronto. De onderzoekers menen in het fenomeen onder meer een verklaring te kunnen zien waarom discounts op korte termijn een stimulans kunnen vormen voor de omzet, maar op lange termijn een negatief effect kunnen hebben op de tevredenheid en de merkentrouw van de klant. Discounts en promoties moeten volgens de wetenschappers dan ook bijzonder overwogen aan de consument worden voorgesteld.

“Het aanbieden van prijskortingen is een bijzonder courante gewoonte bij de promotie van producten,” voeren de onderzoekers Leonard Lee en Claire Tsai aan. “Deze strategieën kunnen de consument belangrijke besparingen opleveren, aankoopbeslissingen sturen, het uitproberen van nieuwe producten stimuleren en de consument een goed gevoel bezorgen omdat hij de perceptie heeft zich als een intelligente shopper te gedragen. Toch blijken deze discounts in een aantal gevallen contraproductief te werken. Vooral wanneer de consument moet wachten tot hij van zijn voordeel kan genieten, kunnen kortingen een tegenovergesteld effect hebben.”

“In het algemeen leiden discounts tot een groter geluksgevoel bij de consument,” verklaren Lee en Tsai het fenomeen. “Anderzijds blijkt echter dat het betalen van een lagere prijs voor een product de behoefte doet afnemen om de besteding te motiveren, waardoor de gebruiker tijdens de consumptie minder aandacht heeft aan het product, waardoor de tevredenheid over de beleving wordt uitgehold. De relatieve impact van deze tegengestelde waarden is afhankelijk van het tijdsverloop tussen de aankoop en de consumptie. Onmiddellijk na de aankoop is het positieve effect van de korting het grootste, maar na verloop van tijd begint de impact van de verminderde aandacht te overheersen.”

De onderzoekers stelden onder meer vast dat consumenten van chocolade één week na een discount-aanbod gevoelig minder bleken te genieten van het product dan collega’s die de aankoop onmiddellijk konden verbruiken.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, discount |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Turkije heeft onder de Bosporus een Marmaray-spoorwegtunnel tussen Azië en Europa geopend. De tunnel heeft een lengte van 13,6 kilometer en behoort daarmee tot één van wereldwijd tot een van de grootste infrastructuurprojecten van de voorbije jaren. Door de tunnel zouden dagelijks tot 1,5 miljoen reizigers worden vervoerd. Istanboel, de Turkse hoofdstad, is verdeeld in Europese en Aziatische stadswijken, gescheiden door de Bosporus, een belangrijke verbinding voor de scheepvaart. De Turkse regering hoopt dat de spoorwegtunnel later deel zal kunnen uitmaken van een moderne versie van de zijderoute tussen Europa en China. De aanleg van de spoorwegtunnel kostte meer dan 2,5 miljard euro.

Piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair hebben de vakbond Ryanair Pilot Group (RPG) opgericht. De vakbond zegt met meer dan 50 procent van de piloten van de luchtvaartmaatschappij te vertegenwoordigen en vanuit die basis een dialoog wil aangaan met Michael O’Leary, topman van Ryanair. In augustus had O’Leary aangegeven bereid te zijn met om met de vakbond een dialoog aan te gaan indien die meer dan de helft van alle piloten zou vertegenwoordigen. De vakbond wil in de eerste plaats streven naar een gelijk contract voor alle piloten van de maatschappij, die over heel wat verschillende locaties zijn geregistreerd en daardoor onder uiteenlopende statuten vallen.

De Brits premier David Cameron wil een islamitische beursindex installeren in Londen. Dat heeft Cameron aangekondigd bij zijn bezoek aan de London Stock Exchange. Met een islamitische index kan Londen zich volgens de premier nog meer profileren als financieel centrum van de wereld. Bovendien heeft bankieren voor moslims meer groeipotentieel dan het klassieke bankieren. De bedoeling van de Britse regering is om van Londen het belangrijke financiële centrum te maken voor islamitische bankzaken in de westerse regio. In de Londense islamitische beursindex zouden enkel bedrijven worden opgenomen die de sharia naleven. Daarnaast zal Groot-Brittanië begin volgend jaar ook een islamitische obligatie uitgeven.

De Nederlandse financiële groep Rabobank heeft schikkingen getroffen voor een totaalbedrag van 774 miljoen euro wegens fraude met een aantal belangrijke rentetarieven. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De schikkingen werden getroffen met Britse, Amerikaanse en Japanse toezichthouders, de Nederlandsche Bank (DNB) en het Nederlandse openbaar ministerie. De straf werd opgelegd omdat handelaren van Rabobank met collega's van andere internationale financiële instellingen hadden samengespannen om het internationaal Libor-rentetarief te manipuleren. In totaal zouden dertig medewerkers bij de fraude zijn betrokken. De boetes vormen volgens Rabobank geen bedreiging voor de financiële stabiliteit.

De Britse oliemaatschappij British Petroleum (BP) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 3,5 miljard dollar, tegenover 5,3 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De daling is vooral te wijten aan een gevoelig lagere winst bij de downstream-activiteiten. Daaronder vallen de raffinage, waar de marges opnieuw zwak waren, chemie en marketing. Ook werd de daling versterkt door het wegvallen van de winst uit het voormalige samenwerkingsverband TNK-BP. Het Britse concern produceerde tijdens het derde kwartaal gemiddeld 2,21 miljoen vaten olie-equivalent per dag. Dat betekende een daling met 2,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De beweging Saudische Vrouwen voor Autorijden zal zijn strijd tegen het rijverbod verder blijven zetten. Dat is gezegd na afloop van een initiatief, waarvoor op het internet was opgeroepen en waarbij een groep vrouwen zich met de auto op de openbare weg had begeven. Saudi-Arabië is het enige land in de wereld waar vrouwen geen toelating hebben met de auto te rijden. Een aantal actievoerders werd door de politie gearresteerd en beboet. Het land heeft weliswaar geen geschreven wetten die aan vrouwen een rijverbod opleggen, maar hoge geestelijken hebben fatwa's uitgevaardigd waarin het besturen van auto's door vrouwen wordt verboden. De auto zou vrouwen immers toelaten hun huizen te verlaten en omgang met mannen te hebben.

Ross Brawn verlaat aan het einde van dit seizoen de Duitse autorenstal Mercedes. Dat hebben Britse media gemeld. Mercedes zou de succesvolle teambaas geen functie meer kunnen aanbieden waarin hij zich kan vinden. Brawn leidde als teambaas bij achtereenvolgens Benneton en Ferrari de Duitse piloot Michael Schumacher zeven keer naar een wereldtitel. Datzelfde herhaalde hij vier jaar geleden bj Brawn Grand Prix met de Britse piloot Jenson Button. De afgelopen vier seizoenen fungeerde Brawn als teambaas van Mercedes, dat eind vorig seizoen Lewis Hamilton wist los te weken bij McLaren. Mercedes zou meer inspraak wensen in de leiding van het team, maar dat zou door Brawn zijn geweigerd.

De Amerikaanse regering overweegt te stoppen met het bespioneren van bevriende regeringsleiders. Dat heeft een bron in het Witte Huis gezegd. De wereldwijde verontwaardiging over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst National Security Agency (NSA) heeft de afgelopen weken een hoogtepunt bereikt, naar aanleiding van berichten dat onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel jarenlang is afgeluisterd. De bron benadrukt dat er nog geen knoop is doorgehakt, maar het feit dat het überhaupt wordt overwogen is een teken dat de Amerikaanse regering zich zorgen maakt over de toenemende ophef rond de spionage-activiteiten. De spionagedienst zou vijfendertig regeringsleiders kunnen volgen.

Het Russische gasconcern Gazprom heeft Oekraïne ervan beschuldigd nog een rekening van 882 miljoen dollar te moeten betalen. Deze uitspraak doet het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne weer opflakkeren. Alexei Miller, topman van Gazprom, stelde zich bijzonder bezorgd te maken over de openstaande rekening. Oekraïne kreeg van Gazprom extra respijt gekregen om de gasfactuur van augustus te betalen, maar ook de nieuwe deadline van begin oktober werd overschreden. De gespannen relatie tussen de twee buurlanden heeft de laatste jaren al geleid tot verschillende onderbrekingen van de Russische gasleveringen aan Oekraïne, dat wil toetreden tot de Europese Unie.

De Britse premier David Cameron dringt er bij de media in zijn land op aan om zelfcensuur te betrachten. Hij dreigde met stappen naar aanleiding van de onthullingen in de Britse krant The Guardian over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse National Security Agency (NSA). De Britse regering vindt het volgens Cameron heel moeilijk om werkeloos toe te kijken wanneer de media bij het publiceren van nieuws niet genoeg zelfbeheersing aan de dag leggen. Cameron zei dat zijn regering met de media in gesprek probeert te komen om duidelijk te maken welke schade bepaalde berichtgeving kan veroorzaken. Hij zegt dat ook de media maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen op te nemen.

De Russische stad Sochi heeft een voorraad van een half miljoen kubieke meter sneeuw aangelegd voor de Olympische Winterspelen, die in november volgend jaar worden georganiseerd. Dat heeft de Russische vicepremier Dmitri Kozak gezegd tegenover Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het aanleggen van een sneeuwreserve in Rosa Khutor, het skioord waar in februari zowel de nummers van de alpijnse ski als het snowboarden doorgaan, beantwoordt aan de eisen van het Internationaal Olympische Comité en de internationale wintersportfederaties. De voorraden moeten beletten dat eventueel warme temperaturen de evenementen in het gedrang zouden brengen.

De Franse werkgevers, verenigd in de werkgeversorganisatie Medef, hebben zich geëngageerd om de volgende vijf jaar één miljoen banen te scheppen. In ruil moet de Franse regering dan wel de fiscale druk en de zware bureaucratie voor bedrijven verlichten. Dat heeft Pierre Gattaz, voorzitter van Medef, aangekondigd. Hij wil een ontmoeting met de Franse president François Hollande. Gattaz beklemtoonde dat hij alle leden van zijn organisatie te zullen aanschrijven om hen te mobiliseren om arbeidsplaatsen te creëren, maar dan moet de overheid volgens hem wel ademruimte creëren. Frankrijk telt 3,29 miljoen werkzoekenden. Het land heeft een werkloosheidsgraad van 11 procent.

De Japanse autoproducent Toyota ligt na negen maanden op koers om zich voor het tweede jaar op rij tot de grootste autoproducent van de wereld te kunnen kronen. Dat blijkt uit een vergelijking tussen de verkoopcijfers van de grootste autoconstructeurs van de wereld. Toyota verkocht tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar immers 7,41 miljoen wagens, gevolgd door het Amerikaanse General Motors met 7,25 miljoen auto’s en het Duitse Volkswagen met 7,03 miljoen exemplaren. Volgens waarnemers zijn de prestaties van Toyota een voorbeeld van het succes van de Abenomics, het economisch beleid van de Japanse premier Shinzo Abe, dat onder meer ten goede komt aan de grote exporterende Japanse bedrijven.

De Verenigde Staten willen het Indiase bedrijf Infosys aanklagen wegens inbreuken tegen de arbeidsvoorwaarden. Er wordt een boete gevraagd van ongeveer 25 miljoen euro. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. Personeelsleden van Infosys zouden de Verenigde Staten zijn binnengekomen met een relatief goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar visum voor korte zakenreizen, terwijl een zakenvisum voor een langdurig verblijf had dienen aangevraagd te worden. Een visum voor korte zakenreizen kost slechts 160 dollar en kan binnen een periode van enkele dagen worden verkregen. Vergunningen voor een langdurig verblijf kosten ongeveere 5.000 dollar en worden pas na enkele maanden toegewezen.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft tijdens het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 7,5 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 8,2 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg van 36 miljard dollar naar 37,5 miljard dollar. Het bedrijf realiseerde tijdens het laatste kwartaal van zijn boekjaar bij de verkoop van iPhones een record van 33,8 miljoen exemplaren, tegenover 26,9 miljoen eenheden tijdens dezelfde periode vorig boekjaar. Bij de iPad werd een verkoop van 14,1 miljoen exemplaren gemeld, tegenover 14 miljoen eenheden één jaar voordien. Bij de Mac-computer was er een daling met 0,3 miljoen exemplaren tot 4,6 miljoen eenheden.

Meer Nieuws

05:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-13

Nagenoeg helft van consumenten verkiest kwaliteit boven prijs

Nagenoeg de helft van de consumenten zou in ruil voor een hogere kwaliteit bereid zijn om van merk te veranderen en een meerwaarde te betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 47 procent van de Amerikaanse consumenten kwaliteit belangrijker vindt dan prijs. Er wordt wel aan toegevoegd dat de Amerikaanse consument iets meer aandacht aan kwaliteit lijkt te besteden dan het wereldwijde gemiddelde. Ook wordt opgemerkt dat het cijfer in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar oploopt tot 51 procent, tegenover 46 procent in de categorie tussen vijfendertig en negenenveertig jaar en 42 procent bij vijftigplussers.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument |  Facebook |

China Mobile is meest waardevolle Chinese merk

China Mobile is het meest waardevolle Chinese merk. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Interbrand. Opgemerkt wordt dat de merkwaarde van China Mobile tijdens het voorbije jaar weliswaar met 7 procent is gedaald tot 196,5 miljard yuan, maar daarbij nog altijd een grote voorsprong behoudt op zijn dichtste achtervolgers China Construction Bank (118,4 miljard yuan) en Industrial and Commercial Bank of China (117,8 miljard yuan). De grootste groei werd echter opgetekend door het internetbedrijf Tencent Holdings, dat zijn waarde met 84 procent zag toenemen tot 90 miljard yuan, waardoor de online onderneming in de rangschikking van een achtste naar een vierde plaats steeg.

De opmerkelijke opgang van Tencent Holdings is volgens waarnemers vooral te danken aan het succes van de messaging-applicatie WeChat, die op één jaar tijd een verviervoudiging tot 400 miljoen gebruikers heeft laten optekenen. Ook de zoekmachine Baidu, die zijn merkwaarde met 57 procent tot 24,5 miljard yuan zag toenemen en daarmee tot een elfde plaats opklom, boekte een bijzonder grote vooruitgang. Dat heeft volgens Interbrand vooral te maken met de lancering van het Baidu Finance Center, waardoor het bedrijf de brug wil slaan tussen de technologische en financiële sector. Computerfabrikant Lenovo, die zijn merkwaarde met 64 procent tot 22,2 miljard yuan kon opdrijven, staat op een dertiende plaats.

“Er is ook in China duidelijk een onvermijdelijke verschuiving merkbaar naar digitale en mobiele sectoren,” merkt Tang Yaqian, vice-directeur strategie bij Interbrand China, op. “Er wordt een nieuwe economische structuur uitgebouwd met bedrijven zoals Baidu, Alibaba en Tencent als basis.” Naast de technologie-sector vormen banken en verzekeraars de tweede grote groep bij de meest waardevolle merken op de Chinese markt. Bank of China staat op een vijde plaats, gevolgd door Ping An, China Life, Agricultural Bank of China en China Merchants. Op de tiende plaats staat het likeurmerk Kweichow Moutai, dat zijn waarde weliswaar met 24 procent zag afnemen tot 29,7 miljard yuan.

Geen enkel Chinees bedrijf wordt in de wereldwijde rangschikking van Interbrand bij de honderd meest waardevolle merken genoemd.

Lees Verder

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china mobile |  Facebook |

Vrouwen significant beter in multitasking dan mannen

Vrouwen zijn significant beter in multitasking dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. De onderzoekers zeggen dat er in het verleden al herhaaldelijk werd aangegeven dat vrouwen op het gebied van multitasking over meer capaciteiten te beschikken dan mannen, maar voegen er aan toe met de nieuwe studie daar ook een wetenschappelijk bewijs voor te kunnen brengen. De onderzoekers stelden vast dat vrouwen bij het uitoefenen van diverse taken een duidelijke capaciteit tot grotere cognitieve controle vertonen dan mannen. Er wordt echter aan toegevoegd dat verder onderzoek noodzakelijk is om te verklaren waarom vrouwen een grotere aanleg voor multitasking hebben.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multitasking |  Facebook |

Werkloze vrouwen lopen hoger risico slachtoffer te worden van criminaliteit

Werkloze vrouwen lopen een hoger risico het slachtoffer te worden van criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wales en de University of East Anglia. De onderzoekers stelden vast dat periodes van grotere vrouwelijke werkloosheid gepaard gaan met een stijgende criminaliteit. Diezelfde band kon echter niet worden vastgesteld tussen criminaliteit en mannelijke werkloosheid. De studie gaat in tegen een aantal andere theorieën, die aangeven dat een grotere vrouwelijke tewerkstelling gekoppeld kan worden aan een toename van de criminaliteit.

“Criminaliteit en werkloosheid vertonen duidelijke banden, maar niet altijd zoals vaak wordt verondersteld,” zeggen de onderzoekers Steve Cook, Duncan Watson en Louise Parker. “In het algemeen wordt aangegeven dat een sterke economie een grotere opportuniteit tot misdrijven creëert omdat de toenemende welstand aan criminelen interessantere doelwitten aanbiedt, terwijl anderzijds zwakke economische omstandigheden tot een verhoogde motivatie zouden leiden omdat tussen de diverse bevolkingsgroepen te grote verschillen in levensstijl ontstaan. In werkelijkheid blijkt er echter een aantal nuances onderkend te moeten worden in de relatie tussen tewerkstelling en criminaliteit."

“In een aantal omstandigheden blijkt werkloosheid bij de vrouwelijke arbeidspopulatie een specifieke opportuniteit te creëren voor gewelddadige criminaliteit,” zeggen de onderzoekers. “Nochtans wordt algemeen opgeworpen dat vooral een hoge tewerkstelling van vrouwen een grotere opportuniteit tot misdrijven creëert. Door hun professionele activiteit zouden vrouwen volgens die theorieën immers minder mogelijkheden hebben om hun kinderen in het oog te houden. Evenmin bleek dat een hogere arbeidsactiviteit, waardoor de traditionele rolverdeling in het gezin wordt bedreigd, aanleiding zou geven tot een toename van het partnergeweld.”

In werkelijkheid diende volgens de onderzoekers te worden vastgesteld dat werkloosheid grote groepen vrouwen de mogelijkheid ontneemt om te ontsnappen aan situaties die leiden tot een groter risico op de blootstelling aan criminaliteit.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

Vrouwen storen zich sneller aan ongepast gebruik smartphones

Vrouwen storen zich op de werkvloer sneller aan het ongepast gebruik van smartphones dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan University of Southern California. De onderzoekers stelden daarbij vast dat mannen twee keer meer geneigd waren dan vrouwen om het gebruik van een mobiele telefoon tijdens een zakenlunch aanvaardbaar te vinden. Daarnaast bleek dat ook de hogere inkomenscategorieën zich sneller ergeren aan een ongepast gebruik van smartphones tijdens een zakenlunch. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat rekruteerders duidelijk aangeven sociale vaardigheden bijzonder belangrijk te vinden, zodat het ongepast gebruik van smartphones duidelijk een bedreiging voor de eigen carrière kan vormen.

Uit het onderzoek bleek dat 76 procent van de ondervraagden van mening is dat het onaanvaardbaar is tijdens zakelijke meetings teksten of emails te controleren. Ook bleek dat 87 procent aangaf het beantwoorden van een telefonische oproep tijdens een zakelijke vergadering nooit te tolereren. “Zelfs tijdens minder informele activiteiten zoals een zakenlunch is het voor 66 procent van de respondenten ongepast een tekstboodschap te schrijven of te verzenden,” voeren de onderzoekers aan. “Bij mannen bleek echter 59 procent geen probleem te hebben met het controleren van tekstberichten tijdens een zakenlunch. Bij vrouwen daalt die tolerantie echter tot 34 procent.”

Ook bleek 50 procent van de mannen het aanvaardbaar te vinden dat tijdens een zakenlunch een telefoonoproep zou worden beantwoord. Bij vrouwen daalt dat cijfer echter tot amper 26 procent. Er wordt aan toegevoegd dat 20 procent van alle ondervraagden zelfs aangaf het onbeleefd te vinden dat een mobiele telefoon tijdens een zakenlunch zichtbaar op tafel aanwezig is. De onderzoekers stelden wel een groot verschil vast tussen de verschillende leeftijdscategorieën. In de groep tot dertig jaar gaf 66 procent aan geen problemen te hebben met het verzenden van een email of een tekstbericht, maar bij vijftigplussers daalt die tolerantie tot amper 20 procent.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Consumptiegoederen worstelen met online engagement

Producenten van consumptiegoederen hebben het moeilijk om een online publiek te engageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Livefyre, ontwikkelaar van sociale mediasoftware op basis van een analyse van meer dan vijfhonderd merken, verdeeld over zestien industriële sectoren. Daarbij wordt opgemerkt dat de sector van consumptiegoederen het in vergelijking met andere sectoren moeilijker heeft om het online publiek te engageren. In het rapport wordt aangevoerd dat onder meer merken zoals Estee Lauder, L'Oreal, Revlon, Maybelline en CoverGirl de voorbije twee jaar de omvang van de online trafieken gevoelig hebben zien terugvallen.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptiegoederen, marketing |  Facebook |

Facebook ontwikkelt zich tot belangrijke nieuwsbron

Het sociale netwerk Facebook is geëvolueerd tot een belangrijke nieuwsbron, ook al ontdekken de meeste gebruikers de artikels slechts toevallig terwijl ze op zoek zijn naar andere informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center en de Knight Foundation bij meer dan vijfduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 64 procent van de respondenten aangeeft gebruik te maken van Facebook en in die groep zegt nagenoeg de helft zijn nieuwsinformatie uit het sociale netwerk te halen, maar bij 78 procent wordt die berichtgeving slechts toevallig ontdekt. Verder bleek nog dat ongeveer één derde van de Facebook-nieuwsconsumenten media-organisaties of individuele journalisten in hun feeds hebben staan.

“Algemeen kan worden gesteld dat 30 procent van de totale Amerikaanse bevolking een nieuwsconsument van Facebook is,” merkt Amy Mitchell, directeur mediaresearch bij het Pew Research Center, op. “De consument richt zich in eerste instantie weliswaar tot Facebook om persoonlijke gebeurtenissen te delen, maar wordt daarbij nagenoeg toevallig ook een nieuwsgebruiker. Het toevallige karakter van het fenomeen kan de belangrijkheid van het platform als een bron van nieuws en informatie in werkelijkheid echter nog versterken, vooral in bevolkingsgroepen die niet gewoonte hebben om de actualiteit van nabij te volgen. Frequente nieuwsconsumenten verwijzen daarentegen zelden naar Facebook als hun meest prioritaire bron van informatie over de actualiteit.”

Er wordt ook op gewezen dat de leeftijdscategorie tussen achttien en dertig jaar ongeveer één derde van de totale groep nieuwsconsumenten van Facebook vertegenwoordigt. “Jonge volwassen wenden zich vaak tot het sociale netwerk om op de hoogte te blijven van het meest actuele nieuwe en beschowuen het platform als een belangrijke bron van nieuwsinformatie,” stippen de onderzoekers nog aan. Er wordt aan toegevoegd dat Facebook zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke bron van informatie voor consumenten die anders nooit in contact met berichtgeving over actualiteit zouden komen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de studie een bijkomend bewijs is dat sociale media een grote impact hebben op de nieuwsconsumptie.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, informatie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Royal Bank of Scotland (RBS) wordt waarschijnlijk niet opgesplitst. De Britse minister van financiën George Osborne stuurt aan op een interne oplossing waarbij de slechte leningen op de balans binnen de bank apart worden gezet. Dat hebben Britse media gemeld. Osborne heeft de zakenbank Rothschild onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de balans van de bank te ontdoen van leningen waarvan een terugbetaling twijfelachtig is. Rothschild zou eerder op een interne ingreep zijn gericht dan op een afsplitsing van slechte onderdelen. Daarbij zouden ongeveer 40 miljard pond aan slechte leningen worden ondergebracht in een badbank, die echter deel van de groep zou blijven uitmaken.

De Japanse groep Funai ontkent het contract te hebben geschonden dat werd gesloten om de divisie Lifestyle Entertainment van de Nederlandse groep Philips over te nemen. Philips had eerder bekend gemaakt de verkoop van het onderdeel te annuleren omdat Funai zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Philips heeft sinds het sluiten van de deal eind januari naar eigen zeggen alles in het werk gesteld om de transactie in de tweede helft van dit jaar te kunnen afronden. Het Nederlandse concern wil de geleden schade op Funai verhalen. Lifestyle Entertainment wordt nu verder gezet onder de naam Woox Innovations, met zijn hoofdkantoor in Hongkong. De divisie heeft wereldwijd tweeduizend werknemers.

Britse energiebedrijven zijn verwikkeld in miljoenenschandalen. Dat hebben Britse media op basis van getuigenissen van een klokkenluider gemeld. De onthullingen volgden op de melding dat vier van de zes grootste Britse energiebedrijven aankondigden de prijs voor gas en elektriciteit met 8 procent tot ruim 10 procent te verhogen. Vele Britse energiebedrijven zouden zich schuldig maken aan belastingontwijking, waarbij vaak constructies zouden zijn opgezet met het buitenlandse hoofdkantoor van de betrokken groepen. Ook zouden tegoeden van vertrekkende consumenten niet zijn terugbetaald. De meeste praktijken zouden niet illegaal zijn, maar doen bij politici wel vragen rijzen over de ethiek van de bedrijven.

In Berlijn is Kadir Nurman, de erkende uitvinder van döner kebab, overleden. Döner kebab is van oorsprong een Turks gerecht, maar Nurman zou in het begin van de jaren zeventig als eerste ingrediënten zoals tomaat, uien, sla en sauzen aan het gerecht hebben toegevoegd. De variant werd al snel het populairste fastfood-product van Berlijn en spreidde zich van de Duitse stad uit over de rest van Europa. Nog anderen hebben nadien geprobeerd om de origine van döner kebab op te eisen, maar Kadir Nurman werd twee jaar door de Vereniging van Turkse Dönerproducenten officieel erkend als uitvinder van het gerecht. Kadir Nurman werd tachtig jaar oud. Hij heeft nooit een patent genomen op het gerecht.

De Italiaanse regering wil nog voor het einde van dit jaar een plan voorstellen om de schuldgraad van het land te doen dalen. Daarbij zal de regering ook participaties in overheidsbedrijven verkopen. Dat heeft Fabrizio Saccomanni, Italiaans minister van economie gemeld. Saccomanni verduidelijkte dat er zowel vastgoed als participaties in ondernemingen zullen worden verkocht. De minister stelde daarbij dat de Italiaanse overheid, ondanks een aantal recente privatiseringen, nog over een grote portefeuille activa beschikt. De verkoop van een belang in het energieconcern Eni zou een topprioriteit zijn. De Italiaanse regering zou vooral kijken naar activiteiten waarin na de verkoop een directe of indirecte controle kan worden behouden.

In Groot-Brittannië is het proces rond het afluisterschandaal van opgedoekte sensatiekrant News of the World. In totaal moeten acht betichten, waaronder voormalig hoofdredacteuren Rebekah Brooks en Andy Coulson, zich voor de activiteiten van de krant verdedigen. De beschuldigden houden hun onschuld staande. De krant, een onderdeel van de mediagroep News Corporation van Rupert Murdoch, wordt ervan beticht honderden bekende en onbekende Britten te hebben afgeluisterd. Vooral het afluisteren van de voicemail van de telefoon van Milly Dowler, een meisje dat twaalf jaar geleden verdween, leidde tot grote verontwaardiging over de praktijken van de krant. Er worden nog drie processen tegen de krant voorbereid.

De concurrenten van Google en andere belanghebbende partijen worden gevraagd feedback te geven over de voorstellen die het bedrijf heeft gedaan heeft om de competitie op de markt van de online zoekmachines te verbeteren. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Daarmee wordt een volgende fase in het onderzoek naar de praktijken van Google opgestart. Volgens concurrenten zou Google zijn markt hebben proberen af te schermen door eigen diensten in de resultaten van zoekopdrachten systematisch hoger te rangschikken dan andere bronnen. Eerdere voorstellen van Google werden door de concurrenten en de Europese Commissie afgewezen.

In Rusland heeft het parket de eerste vier opvarenden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens hooliganisme. Het gaat om de Russen Andrej Aljachverdov en Jekaterina Zaspa, de Oekraïner Roeslan Jakoesjev en de Turkse Gizem Akhan. Op vandalisme staat in Rusland maximaal zeven jaar cel. De Arctic Sunrise werd vorige maand na een actie bij een boorplatform bij Nova Zembla door de Russische autoriteiten geënterd en overgebracht naar Moermansk. Eerder werd gezegd dat de opvarenden konden worden beticht van piraterij, waarvoor strengere straffen gelden. Het conflict heeft geleid tot wrijvingen tussen Rusland en Nederland, waar de Arctic Sunrise is geregistreerd.

De Duitse televisiefabrikant Loewe is door een investeerder met een overnamevoorstel benaderd. Dat heeft Loewe, dat begin oktober nog een aanvraag tot faillissement indiende, bekend gemaakt. Over de naam van de investeerder en de omvang van het bod werden geen verdere details bekend gemaakt. Loewe en de investeerder zouden op een aantal punten nog een overeenstemming moeten bereiken. Dat zou naar verwachting nog een aantal weken in beslag nemen. Desondanks maakte Loewe gewag van een mijlpaal in de heroriëntering van de strategie van de onderneming. Het Duitse bedrijf gaf echter aan in de nabije toekomst mogelijk nog andere biedingen te kunnen ontvangen.

De Japanse kerncentrale van Kashiwazaki-Kariwa mag pas weer in dienst worden genomen als exploitant Tepco het vertrouwen van de lokale overheden heeft herwonnen. Dat heeft Hirohiko Izumida, gouverneur van de prefectuur Niigata waarin Kashiwazaki-Kariwa, de grootste kerncentrale van de wereld, is gelegen. Indien Tepco blijft beknibbelen op de kosten en informatie blijft manipuleren, zal het vertrouwen volgens Izumida nooit kunnen worden hersteld. Izumida besschuldigt Tepco van geïnstitutionaleerde misleiding. Hij eist volledige openheid over de aanpak van de nucleaire ramp met de kerncentrale van Fukushima, die eveneens door Tepco wordt beheerd. Kashiwazaki-Kariwa werd twee jaar geleden voor inspecties stilgelegd.

De Spaanse bank Bankia, die met miljarden overheidssteun overeind moest worden gehouden, heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 362 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een verlies van 7,1 miljard euro opgetekend, vooral door afschrijvingen als gevolg van de vastgoedcrisis. De resultaten van de eerste drie kwartalen van dit jaar werden gunstig beïnvloed door kostenbesparingen, omdat de bank een deel van zijn filialen heeft gesloten. Ook dienden minder afschrijvingen te worden opgetekend. Waarnemers waarschuwen echter dat het nog te vroeg is om al gewag te kunnen maken van een structureel herstel.

De Europese Commissie heeft een nieuwe som van 85 miljoen euro vrijgemaakt om de Syrische vluchtelingen te ondersteunen. Deze som maakt deel uit van een pakket 400 miljoen euro dat de voorbije zomer op vraag van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties werd gereserveerd. In het nieuwe pakket steun is een bedrag van 40 miljoen euro voorzien voor het opzetten van gezondheidsprogramma’s en opleidingsprojecten, die door Unicef zullen worden gecoördineerd. Een even groot bedrag is voorzien om Syrische vluchtelingen in buurland Jordanië te ondersteunen. De resterende 5 miljoen euro moet Syrische studenten de kans bieden hun opleiding in Europa verder te zetten.

De Amerikaanse restaurantketen Burger King heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 68,2 miljoen dollar. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd een positief resultaat van 6,6 miljoen euro opgetekend. De winstgroei is onder meer te danken aan kostenbesparingen, onder meer door de uitbesteding van winkels aan franchisehouders. De omzet van de keten daalde echter met 40 procent tot 275,1 miljoen euro. Door de franchises kan Burger King immers minder verkopen in de eigen omzet inschrijven. De keten verwacht volgens Daniel Schwartz, chief executive van Burger King, veel van zijn nieuwe frietenformule Satisfries, die minder vet zou bevatten.

In de kerncentrale van Kosloduj in Bulgarije, is een reactor door een technisch defect stilgelegd. Volgens de exploitant zou de veiligheid van de nucleaire installatie echter nooit in het gedrang zijn geweest. De reactor had net een onderhoud gekregen, maar daarna bleek dat een leiding in een turbine kapot was gegaan. De kerncentrale diende in april van dit jaar ook al wegens een technisch defect stilgelegd te worden. De nucleaire installaties van Kosloduj, gelegen aan de Donau, is de enige kerncentrale van Bulgarije. De meest verouderde installaties van de centrale werden enkele jaren geleden, op last van de Europese Unie, al gesloten.

De Amerikaanse kabelmaatschappij Liberty Global verkoopt zijn internationale divisie Chellomedia aan AMC Networks. Met de transactie is een bedrag van ruim 1 miljard dollar gemoeid. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Bij de transactie, die tijdens het eerste kwartaal van volgend jaar zou worden afgerond, zouden onderdelen met een gezamenlijke jaaromzet van 350 miljoen euro worden afgestoten. Liberty Global zegt door de verkoop van de activiteiten over extra liquiditeit te kunnen beschikken. Er werden geen details bekend gemaakt over de bestemming die aan de bijkomende financiële middelen zou worden gegeven. Tot de activiteiten van Chellomedia behoren onder meer Canal Hollywood en Extreme Sports.

Meer Nieuws

06:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-13

Nieuwe vaardigheden noodzakelijk om mentale veroudering tegen te gaan

Activiteit is een belangrijke voorwaarde om op oudere leeftijd het menselijk brein gezond te houden. Dat geldt echter enkel voor een aantal specifieke activiteiten die van het brein een aanzienlijke inspanning vergen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas bij meer dan tweehonderd Amerikaanse senioren tussen zestig en negentig jaar. Aangevoerd wordt dat minder inspannende activiteiten, zoals het luisteren naar klassieke muziek of het oplossen van kruiswoordraadsels, onvoldoende zullen bijdragen om het verouderende brein in goede gezondheid te houden. Daarentegen moeten volgens de onderzoekers nieuwe vaardigheden, zoals het aanleren van fotografie, worden uitgeprobeerd.

“Uitdagende vaardigheden zijn noodzakelijk om het cognitief functioneren te verbeteren,” merkt onderzoeksleider Denise Park, professor psychologie aan de University of Texas, op. “Activiteit op zich is niet voldoende om het menselijk brein in optimale conditie te houden. Er moet daarentegen worden gezocht naar nieuwe activiteiten waarmee het individu niet vertrouwd is en die mentaal een belangrijke uitdaging vormen. Die nieuwe elementen in het leven kunnen voor de noodzakelijke mentale en sociale stimulansen zorgen. Wanneer men binnen de grenzen van zijn vertrouwde wereld blijft, kunnen blijkbaar onvoldoende gelegenheden worden gevonden om het brein te versterken.”

“Het is voor de maatschappij cruciaal dat er een beleid wordt uitgestippeld dat de mentale gezondheid op peil kan houden, net zoals er door een dieet of lichaamsbeweging voor een goede lichamelijke conditie wordt gezorgd,” zegt Denise Park. “Het aanleren van nieuwe activiteiten, zoals digitale fotografie, vereist een engagement van het werkgeheugen, het geheugen op lange termijn en andere cruciale cognitieve processen. Uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen die nieuwe vaardigheden hadden aangeleerd, na drie maanden mentaal duidelijke vorderingen hadden gemaakt. Dat was echter niet het geval met leeftijdsgenoten die zich concentreerden op bekende activiteiten, zoals het oplossen van woordpuzzels.”

De wetenschappers zeggen de proefpersonen verder te zullen opvolgen om te onderzoeken of de effecten ook op langere termijn hun impact behouden. “Het onderzoek kan belangrijke implicaties hebben,” benadrukt Denise Park. “Indien de resultaten worden bevestigd, kunnen strategieën worden ontwikkeld die de mentale gezondheid van de verouderende populatie kunnen beschermen. Daarmee zou de levenskwaliteit en de onafhankelijkheid van de oudere bevolking gevoelig kunnen worden verbeterd.”

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mentale gezondheid |  Facebook |

Bedrijven doen te weinig om band te smeden met consument

Slechts weinig consumenten voelen dat bedrijven voldoende inspanningen doen om een echte band met het publiek te smeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van analist Edelman bij elfduizend consumenten in acht landen die het voorbije jaar minstens één keer een interactie met een merk hadden gevoerd. Opgemerkt wordt dat de grootste kloof wordt opgemerkt in de vraag naar open communicatie en transparantie over de herkomst en fabricage van producten. Volgens 54 procent van de respondenten is die transparantie een cruciale eigenschap, maar slechts 12 procent van de ondervraagden voert aan dat de bedrijven daarvoor voldoende inspanningen doen.

Daarmee is er een kloof van 42 procent merkbaar tussen de behoefte van de consument en de service van het bedrijfsleven. Daarnaast bleek 51 procent van de consumenten een groot belang te hechten aan het inzicht in de behoeften van de klanten, maar slechts 10 procent was van mening dat ondernemingen die functie naar behoren invullen. Dat leidt tot een kloof van 41 procent tussen behoefte en service. Ook werden opvallend grote afwijkingen opgetekend in de vaardigheden van de onderneming om naar de klant te luisteren en een overwogen antwoord te bieden (39 procent), de ondersteuning van de community (37 procent) en informatie over vergelijkingen met de concurrentie (37 procent).

Ook bleek dat er een kloof van 36 procent diende te worden opgetekend in de capaciteit van de ondernemingen om hun activiteiten af te stemmen op de waarden van de bevolking. De onderzoekers stelden ook vast dat relatief weinig consumenten waarde hechten aan de mogelijkheden die door bedrijven worden geboden om informatie met vrienden te delen of om met evenementen en activiteiten de band met de onderneming te versterken. “De consument wil in eerste instantie dat de onderneming geïnteresseerd is in de behoeften van de klant en naar het publiek luistert,” voeren de onderzoekers aan. “Bovendien wil de klant vooral de kans krijgen om producten te testen en feedback te leveren.”

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Indiase bedrijven meest transparant van alle grote groeimarkten

Van de grote opkomende economieën voeren Indiase bedrijven het meest open beleid. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Transparency International, die het communicatiebeleid van honderd multinationals uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika en twaalf andere opkomende markten analiseerde. Daarbij wordt opgemerkt dat het Indiase concern Tata Communications met een rating van 71 procent op het gebied van openheid de beste score haalde, gevolgd door Tata Global Beverages. Bij de tien bedrijven met de slechtste resultaten dienden volgens Transparency International daarentegen acht Chines ondernemingen, waaronder het staatsbedrijf Chery Automobiles, gerangschikt te worden.

“Bij de elf bedrijven die op het gebied van transparantie een nulscore kregen, bevinden zich negen Chinese ondernemingen,” merkt Transparency International op. “Terwijl de Indiase bedrijven een gemiddelde score van 54 procent halen, wordt bij Chinese concerns slechts een gemiddelde van 20 procent opgetekend. Rekening houdend met de toenemende impact van de Chinese bedrijven op de wereldwijde economie, dreigt het gebrek aan transparantie een belangrijk probleem te worden.” De goede score van de Indiase ondernemingen kan volgens de organisatie onder meer worden geweten aan overheidsmaatregelen die bedrijven verplichten om gedetailleerde financiële informatie te publiceren.

Transparency International wijst er echter op dat 60 procent van de ondernemingen in de opkomende markten geen enkele informatie verstrekken over politieke contributies en banden. “Er moeten dan ook dringend stappen worden genomen om het brede publiek te informeren over de relaties met de overheid en de inspanningen die worden gedaan om corruptie te bestrijden,” voert Huguette Labelle, voorzitter van Transparency International, aan. De organisatie stelde verder vast dat beursgenoteerde entiteiten op het gebied van transparantie betere scores halen dan overheidsbedrijven of private ondernemingen. De organisatie vraagt dat bedrijven uit de opkomende markten door hun toenemende invloed ook een grotere rol zouden opnemen in de internationale strijd tegen corruptie.

Lees Verder

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transparantie |  Facebook |

Compatibiliteit online communicatieplatformen nog niet voor morgen

In tegenstelling tot de telefoon zijn een grote reeks internet-communicatieplatformen nog steeds niet op elkaar afgestemd. Het zal wellicht nog minstens tien jaar duren vooraleer bij online communicatieplatformen een compatibiliteit zal kunnen worden gerealiseerd. Dat zegt Cullen Jennings, analist bij de Internet Engineering Tast Force, die werkt aan een eengemaakte norm voor messaging-technologie. Jennings voert aan dat technologisch nochtans geen onoverkomelijke hindernissen kunnen worden aangestipt om het gebrek aan compatibiliteit te verklaren, maar moet vooral gekeken worden naar de strategie van de diverse operatoren, die vooral een eigen zakelijk model proberen te beschermen.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, communicatie |  Facebook |

Mentale problemen hebben sociale en economische gevolgen

Mentale gezondheidsproblemen hebben een grote negatieve impact op sociale en economische opportuniteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washinghton University. De onderzoekers maken daarbij gewag van een vicieuze cirkel. Mensen met mentale gezondheidsproblemen hebben immers minder kans om hun onderwijs af te maken en dreigen daardoor in slechtbetaalde banen terecht te komen of in de werkloosheid verzeild te raken. Die problematische situatie op de arbeidsmarkt vormt volgens de onderzoekers bovendien ook een hinderpaal om een behandeling voor hun mentale gezondheidsproblemen te zoeken, zodat hun geestelijke gezondheid nog verder achteruit dreigt te gaan en de situatie op de arbeidsmarkt nog minder rooskleurig wordt.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd bij de bevolking van de Amerikaanse stad St. Louis, blijkt dat een volwassene gemiddeld vierenhalve dag per maand met mentale gezondheidsproblemen wordt geconfronteerd. In het landelijke gebied rond de stad was er sprake van drie dagen mentale problemen per maand. “Er is een duidelijke wisselwerking tussen mentale gezondheid en sociale en economische opportuniteiten”, merkt onderzoeksleider Darrell Hudson, professor volksgezondheid aan de Washington University, op. “De mentale gezondheid heeft een impact op de sociale en economische opportuniteiten, die echter op hun beurt opnieuw een invloed hebben op de psychische conditie.”

De onderzoekers merken op dat de overheid en de privésector gezamenlijke inspanningen dienen te doen om het probleem aan te pakken. Darrell Hudson wijst er daarbij op dat mentale gezondheidsproblemen een zware kost betekenen voor de economie en de gemeenschap. Onder meer moet er volgens hem gezorgd worden voor een verbeterde toegang tot mentale gezondheidszorgen in regio’s, zoals achtergestelde wijken, waar de psychische gezondheidsproblemen het meest zijn geconcentreerd. Maar het is volgens hem ook noodzakelijk dat een aantal stigma’s rond mentale gezondheidsproblemen worden aangepakt.

Volgens Hudson verliest de Amerikaanse economie door mentale problemen elk jaar 193,2 miljard dollar opbrengsten.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Geografische omschrijvingen hebben eigen karaktereigenschappen

Inwoners van dezelfde geografische omschrijvingen lijken, zoals vaak in de volksmond wordt beweerd, daadwerkelijk een aantal gemeenschappelijke karaktereigenschappen te vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge bij anderhalf miljoen Amerikaanse burgers. De onderzoekers stelden vast dat bepaalde regio’s als een gemeenschap met creatief ingestelde inwoners kunnen worden bestempeld, terwijl elders vriendelijkheid of geslotenheid als overheersende karaktereigenschappen naar voor kunnen worden geschoven. De onderzoekers merken op dat er een aantal historische factoren kunnen worden gevonden die aan de basis van deze opmerkelijke verschillen zouden kunnen liggen.

“In de volksmond worden aan inwoners van bepaalde gebieden vaak ook specifieke karaktereigenschappen toegewezen,” benadrukt onderzoeksleider Peter Rentfrow, professor psychologie aan de University of Cambridge. “Die percepties blijken echter ook een grond van waarheid te bevatten. De resultaten van het onderzoek, waarbij de respondenten over een periode van twaalf jaar informatie verstrekten over hun persoonlijkheid en hun woonplaats, bleken in een aantal gevallen opmerkelijke overeenkomsten te vertonen met de percepties die bij de bevolking aanwezig zijn.” Onder meer bleek dat inwoners van de Amerikaanse oostkust en westkust zowel ontspannen als creatief zijn, terwijl bewoners van een aantal continentale regio’s een vriendelijke en conventionele uitstraling hebben.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat inwoners van vriendelijke en conventionele regio’s minder kapitaalkrachtig waren, minder hoogopleid bleken en zich ook politiek conservatiever opstelden. Bovendien bleken de bewoners van deze conventionele gebieden ook op het gebied van gezondheid minder goed te scoren dan landgenoten in andere regio's. Daarentegen bleken de creatieve regio’s een cultureel en etnisch diverse bevolking te tellen, waarbij politiek een progressieve houding naar voor kwam en ook een grotere welstand bleek. De typische karaktereigenschappen die in bepaalde regio’s naar voor komen, kunnen volgens de onderzoekers mogelijk worden verklaard door een aantal fenomenen zoals migratie of sociale invloed.

“Vriendelijkheid wordt vaak gekoppeld aan honkvastheid en uit het onderzoek is inderdaad gebleken dat veel inwoners van zogenaamd vriendelijke regio’s al langer in het gebied wonen,” verduidelijkt professor Rentfrow. “Daarentegen blijken creatieve regio’s een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op jonge mensen, professionals en immigranten die op zoek zijn naar educatieve opportuniteiten of een verdere carrière-ontwikkeling.” Het fenomeen kan volgens waarnemers ook een onderliggende verklaring vormen voor de toenemende polarisatie van het politieke landschap van de Verenigde Staten. De creatieve regio’s blijken eerder geneigd te zijn democratisch te stemmen, terwijl de conventionele regio’s republikeins zouden kiezen.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geografie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende