31-10-13

Voedselconsument vraagt label voor nanotechnologie

De consument wil het gebruik van nanotechnologie in voeding met een label duidelijk wordt gemaakt. Bovendien blijkt de consument bereid te zijn om voor dat label een extra bedrag te betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University en de University of Minnesota. De onderzoekers merken op dat de vraag naar een label niet gepaard gaat met een verzet tegen het gebruik van nanotechnologie in voedingen. Er wordt aan toegevoegd dat veel respondenten aangaven voorstander te zijn van nanotechnologie die een positieve impact zou hebben op de voedingswaarde of de houdbaarheidsdatum van de producten.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, nanotechnologie |  Facebook |

Sociale verhoudingen cruciaal voor promotie energie-efficiëntie

Sociale verhoudingen vormen een cruciale basis om energie-efficiëntie met succes te kunnen promoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Keele University. De Britse onderzoekers merken op dat de consument zich bijzonder sceptisch opstelt tegenover de commerciële motieven van de grote energiebedrijven en daarentegen vooral geneigd is om vertrouwen te hechten aan het advies van vrienden, familie, lokale ondernemingen en organisaties en niet-gouvernementele entiteiten. De wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat vooral lokale samenkomsten een belangrijk instrument kunnen vormen om energie-efficiënt gedrag te promoten.

“Persoonlijke contacten vormen een belangrijk hulpmiddel om de consument te helpen in het verwerken van het bombardement aan informatie uit de energie-sector,” benadrukken onderzoekers van het project Reducing Energy Consumption through Community Knowledge Networks (RECCKN), dat gedurende twee jaar bewoners van de Britse regio’s Shrewsbury and Newcastle-under-Lyme heeft geassisteerd bij de keuze van goedkope en efficiënte initiatieven om energie te besparen. “Vele consumenten blijken de aanbiedingen van energiebedrijven als een echt mijnenveld te bestempelen, waarbij de onzekerheid over promoties uiteindelijk tot een inertie bij het publiek dreigt te leiden.”

“Energie heeft een belangrijke impact op het gezinsbudget en consumenten moeten de mogelijkheid krijgen om met elkaar ervaringen, expertise en advies terzake uit te wisselen,” voert onderzoeksleider Andrew Dobson, professor politieke wetenschappen aan de Keele University, aan. “De officiële berichtgeving van energiebedrijven laat de consument al te vaak in onzekerheid. Daarentegen leidt het organiseren van samenkomsten voor lokale bewoners uiteindelijk niet alleen tot een efficiënter energiegebruik, maar wordt ook het vertrouwen in het energiebeleid gestimuleerd en wordt de motivatie bij de bevolking verhoogd om daadwerkelijk energiebesparende maatregelen te nemen.”

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

Technologie heeft nieuw type werknemer gecreëerd

Technologie heeft een nieuw type van werknemer gevormd. Dat zegt Costas Markides, professor strategie en ondernemerschap aan de London Business School. Hij merkt op dat de technologische evoluties een belangrijke impact hebben gehad op het gedrag, het werk en de motieven van de werknemer. Professor Markides voegt er aan toe dat human resources zich moet aanpassen aan dit nieuwe type van werknemer, dat fundamenteel afwijkt van het personeelsbestand van de vorige generaties. Het is volgens Markides niet langer meer mogelijk om een volledige controle over de werknemer te handhaven, zodat een basis van sterke en gedeelde waarden bijzonder belangrijk is geworden.

“Werknemers van de nieuwe generatie zijn meer geïnformeerd en individualistischer ingesteld dan hun voorgangers,” voert Costas Markides aan. “Het is dan ook veel moeilijker geworden om deze gedecentraliseerde en veeleisende medewerkers te beheren en controleren. Human resources moet echter leren om de werknemers te vertrouwen en een grotere autonomie te verlenen. Cruciaal is echter dat een pakket sterke en gemeenschappelijke waarden wordt ontwikkeld, maar dat mag niet beperkt blijven tot een inhoudloze beginselverklaring. Het is gemakkelijk om dergelijke verklaringen af te kondigen, maar er dient voor gezorgd te worden dat ook de medewerkers van die visie doordrongen worden.”

“Bedrijven dienen een streefdoel uit te werken dat door de medewerkers tenvolle kan worden onderschreven,” aldus nog professor Markides. “Human resources moet zijn benadering ten opzichte van de motivatie van medewerkers aan deze nieuwe ontwikkelingen aanpassen. Daarvoor moet met andere departementen worden samengewerkt om de werknemers blijvend te begeesteren. Het onderhouden van persoonlijke contacten met de medewerkers is daarbij van cruciaal belang. Het is voor human resources vaak moeilijk voldoende tijd te vinden om die interactie met het volledige personeelsbestand op peil te houden, maar met efficiënte systemen en software kan daarvoor voldoende ruimte worden gecreëerd.”

“In het digitale tijdperk moet ook human resources van digitale technologieën gebruik maken om de motivatie en betrokkenheid van de werknemers te garanderen,” zegt Costas Markides nog.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, arbeid |  Facebook |

Mobiele platformen groot veiligheidsrisico voor bedrijfsleven

Een ongepast gebruik van mobiele platformen door medewerkers kan een belangrijke bedreiging vormen voor het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Glasgow. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben op de mobiele telefoons van medewerkers van een grote onderneming belangrijke hoeveelheden vertrouwelijke informatie, zowel over het bedrijf als over de werknemer zelf, teruggevonden te hebben. Een verlies van deze gegevens kan volgens de wetenschappers belangrijke veiligheidsrisico’s opleveren. Er wordt aan toegevoegd dat de veiligheidsmaatregelen het toenemend gebruik van toestellen zoals smartphones niet kunnen bijhouden.

“Een aantal van de teruggevonden gegevens konden leiden tot belangrijke veiligheidsrisico’s en een verlies aan waardevolle intellectuele eigendommen of het bedrijf blootstellen aan legale conflicten,” merkt onderzoeksleider Brad Glisson, professor forensische computerwetenschappen aan de University of Glasgow, op. De wetenschappers voegen er aan toe dat het gebruik van de smartphone in de bedrijfswereld op één jaar tijd met 22 procent is toegenomen en benadrukken dat beveiliging niet in staat blijkt die snelle groei te volgen. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook dringend zowel sociale als technologische oplossingen worden uitgewerkt om het probleem aan te pakken.

De wetenschappers waarschuwen dat het probleem nog meer acuut wordt omdat bedrijven steeds vaker naar cloud-technologieën overstappen en daarbij een groter gedeelte van hun activiteiten door het oneigenlijk gebruik van mobiele platformen potentieel aan veiligheidslekken blootstellen. Er wordt nog opgemerkt dat het onvoorzichtige gedrag niet alleen de bedrijven in gevaar brengt, maar ook de gebruikers van de mobiele platformen zelf in problemen zou kunnen brengen, aangezien gelekte informatie ook tot persoonlijke aanvallen aanleiding kan geven. Beschermende maatregelen zijn volgens de onderzoekers dan ook in het belang van alle betrokken partijen.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

Consumptiegoederen vertegenwoordigen meer dan één vijfde wereldwijde reclamebestedingen

De sector van de consumptiegoederen vertegenwoordigt meer dan één vijfde van de wereldwijde reclamebestedingen. Bovendien kent dat aandeel nog een verdere groei. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen. Opgemerkt wordt dat consumptiegoederen tijdens de eerste helft van dit jaar een aandeel van 21,3 procent hadden in de wereldwijde reclamebestedingen, gevolgd door entertainment (13 procent), industrie en diensten (11,3 procent), de autosector (9,2 procent) en media (8,9 procent). De top tien bestaat verder uit healthcare (7,5 procent), financiële diensten (6,3 procent), duurzame gebruiksgoederen (5,9 procent), telecom (5,9 procent) en distributie (5,4 procent).

“Consumptiegoederen breiden hun leiderschap op de wereldwijde reclamemarkt nog verder uit,” voert Nielsen aan. “Dat is onder meer te wijten aan een toename van de reclamebudgetten voor de sector met 5,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.” Nielsen merkt wel op dat de grootste groei kon worden opgetekend in de sector industrie en diensten, waar de bestedingen met 7,2 procent toenamen tegenover de eerste helft van vorig jaar. Anderzijds blijken de reclamebestedingen in entertainment met 1,2 procent te zijn ingekrompen. Ook de autosector, waar de trage economische groei nog altijd een druk op de activiteit legt, werd geconfronteerd met een inkrimping met 3,1 procent.

Ook in de financiële sector vielen de bestedingen met 1,2 procent terug, terwijl duurzame gebruiksgoederen en healthcare met een groei van respectievelijk 5,2 procent en 2,5 procent opnieuw een heropleving konden laten optekenen. Wereldwijd kon bij de totale reclamebestedingen een groei met 2,8 procent worden geregistreerd. Randall Beard, hoofdanalist bij Nielsen, merkt daarbij echter op dat een aantal traditionele reclameplatformen een vertraging laten optekenen, terwijl opkomende kanalen erin slagen hun budgetten steeds verder uit te breiden. Ook diende volgens Beard te worden vastgesteld dat een aantal grote adverteerders zich op dit ogenblik relatief terughoudend blijkt op te stellen.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Crisismaatregel biedt grootste voordeel aan hogere hiërarchie

Strategieën die crisissen binnen bedrijven moeten afwenden, bieden een groter voordeel aan werknemers uit de hogere hiërarchische structuur van het bedrijf dan op lager gekwoteerde collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University en de University of Guelph. De onderzoekers voeren dan ook aan dat percepties over bedreigingen vaak tot gevolg hebben dat de bestaande machtsverhoudingen binnen de groep nog worden versterkt. Uit het onderzoek bleek immers dat proefpersonen bereid waren om het bedreigende karakter van een gebeurtenis te overdrijven, zodat ze hun machtspositie konden beschermen.

“Een crisissituatie kan een extra stimulans betekenen, waarbij tussen de werknemers vaak een grotere bereidheid tot samenwerking en zelfoppering kan worden opgemerkt,” merkt onderzoeker Stephan Benard, professor psychologie aan de Indiana University. “Het is al langer geweten dat groepen de neiging hebben om de rangen te sluiten wanneer er een crisissituatie of tegenstand opduikt, maar dat fenomeen blijkt echter ook een aantal potentiële nadelen in te houden. Een toenemend samenhorigheidsgevoel dat door dreigende crisissituaties wordt gestimuleerd, blijkt immers voor machtige groepsleden vaak aangegrepen te worden om hun positie te bestendigen en mogelijke concurrentie voor hun privéleges te ontmoedigen.”

“Werknemers die een bedreiging ervaren voor hun hogere hiërarchische positie, blijken potentiële gevaren te manipuleren om het gevaar voor hun geprivéligeerde machtssituatie af te wentelen,” stippen de onderzoekers aan. “Potentiële crisissituaties moeten dan ook overwogen worden benaderd. Enerzijds mag de mogelijke realiteit van de bedreiging niet worden onderschat, maar aan de andre kant moet men er zich ook bewust van zijn dat andere groepsleden een motief zouden kunnen hebben om de potentiële gevaren te overdrijven. Er mag echter niet altijd geponeerd worden dat crisissen voor superieuren een dekmantel vormen om hun posities te bestendigen.”

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: crisis |  Facebook |

Reclame in online video minder frustrerend dan trage oplaadtijd

De gebruiker van online video heeft meer geduld met voorafgaande reclameboodschappen dan met trage oplaadtijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Akamai. De onderzoekers stelden vast dat gebruikers van online video drie keer sneller geneigd waren om af te haken wanneer ze met een oplaadtijd van tien seconden werden geconfronteerd dan wanneer dezelfde tijdsperiode werd ingevuld door een commerciële boodschap. Een oplaadtijd van tien seconden bleek 45,8 procent van de proefpersonen te doen afhaken, terwijl een reclameclip met een even lange tijdsduur bij slechts 13,4 procent van de kijkers de interesse in de video deed verdwijnen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de gebruikers van online video bereid zijn om reclame te tolereren in ruil voor waardevolle content. Er wordt ook opgemerkt dat de plaatsing van de reclame in de video een belangrijke impact heeft op het gedrag van de kijker. “Een reclameboodschap in het midden van de eigenlijke videocontent heeft 18,1 procent meer kans om helemaal uitgekeken te worden dan dezelfde commerciële clip aan het begin van de video,” merken de onderzoekers op. Akamai stelde vast dat 97 procent van de reclameboodschappen in het midden van de video helemaal worden uitgekeken, tegenover respectievelijk 74 procent en 45 procent aan het begin en het einde van de video.

“Eens de kijker tijd in een video heeft geïnvesteerd, toont hij zich meer bereid reclame te tolereren om de rest van de content te kunnen uitkijken,” voeren de onderzoekers aan. “Maar ook de lengte van de videocontent blijkt een impact te hebben. Bij een langere video is 87 procent bereid om de reclame te tolereren, tegenover slechts 67 procent bij een kortere clip.” De onderzoekers stelden bovendien vast dat trouwe bezoekers aan videosites een grotere tolerantie vertonen tegenover reclame. Bij regelmatige bezoekers bleek immers 84,9 procent van de reclames uitgekeken te worden, tegenover slechts 78 procent bij eenmalige gebruikers van de website.”

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online video |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende