31-08-15

Artificiële weekindeling beïnvloedt menselijk denken

De artificiële zevendaagse weekcyclus die de mens heeft ingevoerd, heeft een grote impact op het denken van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lincoln, de University of York en de University of Hertfordshire, die een experiment opzetten om uit te zoeken op welke manier een mentaal beeld van de weekdagen in de perceptie van het individu wordt gecreëerd en welke praktische effecten deze constructies hebben op de visie tegenover de tijd. De onderzoekers stelden vast dat aan de verschillende dagen van de week ook heel uiteenlopende eigenschappen worden gekoppeld.

“Maandag en vrijdag roepen veruit de meeste emoties op,” benadrukt onderzoeksleider David Ellis, professor psychologie aan de University of Lincoln. “Aan maandagen worden echter vooral negatieve gevoelens gekoppeld. De respondenten koppelen die dag immers vooral aan verveling, vermoeidheid en hectiek, want het weekend is voorbij. Vrijdag wordt daarentegen vooral op een positieve manier benaderd. Er wordt immers vooral gesproken over feest, vrijheid en ontsnapping. De andere dagen van de werkweek krijgen veel minder uitgesprokenidentiteiten. De dagen in het midden van de week blijken voor het individu veel minder betekenis te hebben, waardoor het ook veel gemakkelijker wordt om zich te vergissen.”

De onderzoekers stelden ook vast dat bijna 40 procent van de respondenten de actuele dag met het vorige of volgende etmaal bleek te verwarren. Bijna alle vergissingen werden volgens professor Ellis tijdens het midden van de week geregistreerd. “Tijdens weken met een officiële vakantiedag liep het aantal vergissingen zelfs op tot meer dan 50 procent,” aldus de onderzoeker. “De respondenten bleken daarbij vaak het gevoel te hebben één dag achterop te lopen.” De wetenschappers stelden tevens vast dat de respondenten zich de maandag en vrijdag twee keer sneller correct konden identificeren dan de woensdag.

“De zevendaagse cyclus wordt vanaf de geboorte bij iedereen toepgepast en daarmee krijgt ook elke dag van de week een eigen karakter,” zegt professor Ellis nog. “Het onderzoek geeft dan ook aan dat de tijdcyclus een cognitieve waarde krijgt, ook al is er sprake van een sociale constructie.” Het feit dat dinsdag, woensdag en donderdag minder associaties oproepen, zou volgens de onderzoekers ook te maken kunnen hebben met het feit dat deze dagen minder frequent in het taalgebruik worden opgemerkt, zodat er minder opportuniteiten worden geboden om verbanden te leggen. Onder meer wordt aangevoerd dat in popsongs vaak gewag wordt gemaakt van maandag of vrijdag, maar zelden van andere weekdagen.

De onderzoekers merken op dat niet uitgesloten kan worden dat ook een aantal aspecten van het gedrag, zoals risico-gevoeligheid of tolerantie, gedurende de week een systematische variatie zouden kunnen kennen.

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vierdaagse schoolweek kan academische prestatie verbeteren

Een vierdaagse schoolweek zou mogelijk de academische prestaties kunnen verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia State University en de Montana State University. In de Verenigde Staten overwegen veel onderwijsinstellingen over te stappen op een vierdaagse week, waarmee belangrijke kostenbesparingen zouden kunnen worden gerealiseerd. Er wordt echter tegelijkertijd heel wat terughoudendheid opgemerkt om die stap te zetten, omdat vaak voor een negatieve impact op de prestaties van de leerlingen wordt gevreesd. Die bezorgdheid lijkt overbodig, al benadrukken de onderzoekers dat uitgebreider onderzoek nodig is om definitieve conclusies te kunnen trekken.

“Een inkorting van de schoolweek tot vier dagen blijkt een positieve impact te hebben op de rekenkundige prestaties van leerlingen in het lager onderwijs,” benadrukt onderzoeksleider Mary Beth Walker, decaan van de Andrew Young School of Policy Studies aan de Georgia State University. “Vastgesteld werd dat een vierdaagse schoolweek een statistisch significante impact had op de wiskunde-scores van leerlingen in het vijfde leerjaar, terwijl op de leesvaardigheid geen enkele impact werd geregistreerd. De studie laat dan ook uitschijnen dat een overstap naar een vierdaagse schoolweek geen negatieve invloed zou hebben op de academische prestaties.”

“De studie leverde compleet tegenovergestelde resultaten dan vooraf was verwacht,” zegt Mary Beth Walker. “Gevreesd werd dat vooral jonge kinderen een negatieve invloed zouden ervaren van een kortere schoolweek met langere lesdagen. Kinderen hebben immers slechts een beperkt concentratievermogen. Gedacht werd dan ook dat de langere lesdagen een probleem zouden kunnen vormen. Bovendien werd er rekening mee gehouden dat de langere weekends hen ook meer gelegenheid zou geven om de leerstof te vergeten. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Ook dat de kortere schoolweek geen meetbare impact heeft op de leesprestaties, moet dan ook eveneens als een belangrijk gegeven worden bekeken.”

Een aantal Amerikaanse schooldistricten is al afgestapt van de traditionele vijfdaagse schoolweek en heeft een vierdaagse week geïntroduceerd om onder meer belangrijke besparingen te kunnen realiseren in de kosten voor onder meer verwarming, elektriciteit en transport. Een aantal andere districten overweegt een gelijkaardige ingreep. De overstap vereist echter dat de lesdagen worden verlengd om aan de minimale onderwijsnormen te kunnen blijven voldoen. “Tot nu toe was er echter geen enkele informatie beschikbaar over de impact die de introductie van een vierdaagse schoolweek op de prestaties van de leerlingen zou kunnen hebben,” aldus nog Mary Beth Walker.

De onderzoekers stellen dat voorlopig onmogelijk een definitieve verklaring kan worden gegeven voor de positieve impact van een kortere schoolweek, al zeggen ze wel een aantal speculaties te kunnen doen. “Vermoed kan worden dat de langere lesdagen aan het onderwijzend personeel de kans biedt om een aantal alternatieve educatieve processen in te voeren,” merkt Mary Beth Walker op. “Ook zou kunnen worden verondersteld dat een vierdaagse schoolweek het absenteïsme zou kunnen beperken. Men zou immers kunnen aannemen dat afspraken voor onder meer tandartsen en andere activiteiten naar de bijkomende vrije dag zouden worden verschoven.”

Ook zou door de vierdaagse week volgens Walker het absenteïsme bij de leerkrachten kunnen worden bestreden. “Persoonlijk geloof ik dat de leerkrachten zo enthousiast zijn over de vierdaagse werkweek, dat ze beter werk afleveren,” merkt ze op. “Ook andere studies hebben al uitgewezen dat een vierdaagse werkweek tot een hogere productiviteit leidt.” Walker waarschuwt wel dat de studie zich beperkt heeft tot kleine en landelijke onderwijsinstellingen. Er moet volgens haar dan ook minstens een vervolgstudie komen bij grotere en stedelijke scholen vooraleer definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ervaring van sociale connectie verhoogt het geluksgevoel

Het individu voelt zich gelukkig door anderen te kunnen vertellen welke goede gebeurtenissen hem ten dele zijn gevallen en door zich sociaal geconnecteerd te voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Email neemt 6,3 uur per dag in beslag

Het controleren van email neemt gemiddeld inmiddels 6,3 uur per dag in beslag. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij vierhonderd werknemers in de Verenigde Staten. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan het succes van mobiele platformen, waardoor email volgens hen nog meer dan in het verleden in het dagelijkse leven van het individu ingebet is geraakt. Tegelijkertijd wordt aangevoerd dat vele consumenten zich bewust zijn van een dreigende email-verslaving, maar afkicken blijkt voor de meeste gebruikers een bijzonder moeilijke opdracht te zijn.

“Het onderzoek toont aan dat email het belangrijkste communicatie-kanaal op de werkvloer blijft en een grote rol heeft in zowel het persoonlijke leven als de professionele omgeving,” zegt Kristin Naragon, directeur email-oplossingen bij Adobe. “Uit de studie bleek dat 90 procent van de respondenten aangeeft tijdens de werkuren persoonlijke emails te controleren. Omgekeerd geeft 87 procent van de ondervraagden toe in zijn persoonlijke tijd ook professionele emails te lezen en te verwerken. In totaal wordt gemiddeld 6,3 uur per dag besteed aan het verwerken van emails. Professionele emails nemen 3,2 uur in beslag, tegenover 3,1 uur voor persoonlijke berichten.”

“Email is en blijft één van de hoekstenen van de werkvloer-cultuur,” zegt Kristin Naragon. “Heel wat bedrijven proberen daarin met allerhande productiviteits-instrumenten in te breken, maar het zal niet mogelijk zijn om email te vervangen.” Er werd ook vastgesteld dat het individu zich inmiddels zo bezorgd maakt niets te willen missen, dat emails de klok rond worden gecontroleerd. Daarbij wordt opgemerkt dat 30 procent toegeeft zijn inbox tijdens de ochtend te controleren vooraleer uit bed te komen. Tevens blijkt de helft zijn email ook tijdens vakanties te blijven controleren. Bij millennials lopen die cijfers nog hoger op, waarbij 45 procent zijn inbox controleert vooraleer uit bed te komen.

Bij de millennials geeft tevens meer dan 25 procent toe zijn email ook achter het stuur van de auto of tijdens een toiletbezoek te controleren. “Toch is de gebruiker zich bewust van het gevaar voor een mogelijke email-verslaving,” zeggen de onderzoekers. “Vastgesteld werd dat 40 procent heeft gepoogd zijn email-gedrag bij te sturen. Daarbij geeft 87 procent echter toe dat de poging tot een gematigd email-gebruik gemiddeld vijf dagen heeft geduurd.” Verder kon worden vastgesteld dat 58 procent van de ondervraagden ook bij de communicatie met merken liefst van email gebruik maakt. Geen enkele andere communicatie haalt hogere cijfers, maar toch zegt 39 procent minder emails van bedrijven te willen ontvangen.

Volgens 32 procent moeten de emails van merken ook minder vervelend en storend worden.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Politieke polarisatie Twitter afhankelijk van onderwerp

De politieke polarisatie op het sociale netwerk Twitter wordt in belangrijke mate bepaald door het onderwerp. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University.

Lees Verder

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wortels van het feminisme terug te vinden in Middeleeuwen

Feminisme wordt vandaag vooral geassocieerd met de politieke protesten van de jaren zestig van de voorbije eeuw of de suffragette-beweging in de eerste helft van de twintigste eeuw, maar in werkelijkheid kan de beweging worden gelinkt aan de nadagen van de Middeleeuwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University.

Lees Verder

13:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Elk type moordenaar heeft eigen karakteristieken

Moordenaars die intieme partners en familieleden doden, hebben een totaal ander psychologisch en forensisch profiel dan collega’s die onbekenden om het leven brengen. Dat blijkt uit een onderzoek van Robert Hanlon, psycholoog aan de Northwestern University, die meer dan honderdvijftig mannelijke en vrouwelijke moordenaars uit de Amerikaanse staten Illinois, Missouri, Indiana, Colorado en Arizona gedurende in totaal meer dan vijftienhonderd uur kon interviewen. De nieuwe inzichten die werden verworven over de daders van spontane familiale moorden, zouden volgens de onderzoeker een aantal belangrijke vroege preventiemiddelen kunnen aanreiken om deze feiten te voorkomen.

“Familiemoorden vertegenwoordigen in de Verenigde Staten één van de meest frequente types van doodslag,” benadrukt Robert Hanlon, directeur van het onderzoekslaboratorium forensische psychologie aan de Feinberg School of Medicine van de Northwestern University in de Amerikaanse stad Illinois. “Een op drie vrouwelijke slachtoffers van moorden in de Verenigde Staten wordt om het leven gebracht door mannelijke partners, zoals echtgenoten of gewezen partners of huidige of voormalige boyfriends. Ongeveer 25 procent van de Amerikaanse vrouwen worden in de loop van hun leven het slachtoffer van zwaar huiselijk geweld door een intieme partner.”

“De vaststellingen kunnen belangrijke informatie opleveren die familiemoorden in de toekomst kunnen voorkomen,” zegt professor Hanlon. “Dankzij de resultaten van de studie is het immers mogelijk om de individuen aan te duiden die risicosignalen voor mogelijk toekomstig geweld in een familiale omgeving zouden kunnen uitsturen. Deze groep daders is heel verschillend van de moordenaars die zich buiten de familiekring aan doodslag schuldig maken en die vaak met voorbedachtheid tewerk gaan. Het onderzoek toonde onder meer aan dat de daders van familiemoorden vaak aan ernstige mentale ziektes lijden, een lagere intelligentie en meer cognitieve handicaps vertonen, maar weinig voorafgaande veroordelingen hebben.”

“Het zou mogelijk zijn om deze criminele feiten te voorkomen indien familieleden beter zouden worden geïnformeerd over het potentieel gevaar,” aldus Robert Hanlon. “Familieleden zeggen vaak dat de echtgenoot of zoon nooit aan zijn vrouw of moeder zou raken, maar die overtuiging is geen garantie. Deze moorden vormen geen gepland of strategisch type van doodslag. De feiten gebeuren meestal op het hoogtepunt van een passionele uitbarsting en gaan vaak gepaard met het gebruik van alcohol. Dikwijls worden deze feiten ook gedreven door jaloersheid en wraakzucht na een stukgelopen relatie of een scheiding. Soms gaat het ook om psychotische daders die allerlei samenzweringen door het slachtoffer vermoeden.”

“Intieme partners en familieleden moeten de autoriteiten op de hoogte brengen van hun vrees voor een potentiële aanval en zichzelf uit de gevaarlijke situatie terugtrekken,” waarschuwt professor Hanlon. “Bij een dreigend gevaar moet ervoor gezorgd worden dat de machine van de hulpverlening op gang wordt gebracht.”

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende