31-01-17

Vrouwelijke schoonheid gaat veel verder dan sex-appeal

Vrouwelijke schoonheid gaat veel verder dan sex-appeal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University University of North Carolina. Uit een mathematisch model kan volgens de onderzoekers immers worden afgeleid dat romantische aandacht op zich onvoldoende is om aantrekkelijke vrouwen een evolutionair voordeel te bezorgen boven hun gemiddelde seksegenotes, zelfs wanneer hun uiterlijk hen helpt superieure mannelijke partners te vinden. Er moet volgens de onderzoekers aan het fenomeen een andere verklaring worden gekoppeld, waarbij wordt opgemerkt dat het aantrekkelijk uiterlijk ook tot een hogere sociale status of een betere bescherming tegen predatoren kan leiden.

“In vele diersoorten hebben de mannelijke exemplaren de meest opvallende uiterlijke karakteristieken,” benadrukt onderzoeksleider Courtney Fitzpatrick, bioloog aan de Duke University. “Vrouwen hebben meestal een onopvallend uiterlijk. In een aantal soorten hebben echter ook vrouwen bijzonder opvallende karakteristieken. De reden daarvoor is echter moeilijker te achterhalen. Vrouwen moeten immers teveel tijd investeren in de kinderzorg, zodat er weinig ruimte zou overblijven voor bijkomende seksuele partners. Algemeen wordt dan ook beweerd dat vrouwen kwaliteit boven kwantiteit verkiezen. Volgens de meeste studies maken vrouwen van dat uiterlijk vooral gebruik om betere mannelijke partners te vinden.”

“Vrouwen zouden door een aantrekkelijk uiterlijk kunnen zorgen een mannelijke partner te vinden die beter voor het gezin kan zorgen en zich als een goede vader gedraagt,” verduidelijkt Fitzpatrick. “Die theorie is echter nooit echt getest. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat dit effect veel zwakker is dan wordt verondersteld. In tegenstelling tot die theorieën moet worden vastgesteld dat de romantische interesse van potentiële partners onvoldoende is om de brede verspreiding van aantrekkelijke vrouwelijke kenmerken te kunnen verklaren. Er moet dan ook worden vastgesteld dat de vrouwelijke schoonheid niet alleen is geëvolueerd om een partner te vinden.”

Lees Verder

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoonheid |  Facebook |

Mens wil geen slachtoffer van misleiding worden

Hypocrieten roepen meer afkeer op dat personen die erkennen zich aan ontoelaatbaar gedrag schuldig te hebben gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University bij ruim zeshonderd proefpersonen. Opgemerkt wordt dat hypocrieten vooral op weerstand botsen omdat ze hun omgeving misleiden. Iemand die met een hypocriet wordt geconfronteerd, ervaart volgens de onderzoekers immers het gevoel dat zijn inschattingsvermogen en vertrouwen werden bedrogen en ondermijnd. De hypocriet oogst immers bijval van zijn omgeving, terwijl hij zich bewust toch met onethische praktijken heeft ingelaten.

“Intuïtief zou men kunnen veronderstellen dat hypocrieten op weinig sympathie kunnen rekenen omdat hun woorden niet met hun daden overeenkomen, omdat ze onvoldoende zelfcontrole hebben om zich volgens hun eigen morele normen te gedragen of zich bewust lenen tot ongepaste praktijken,” verduidelijkt onderzoeksleider Jillian Jordan, psychologe aan de Yale University. “Al die verklaringen lijken plausibel, maar de nieuwe studie toont dat vooral een verkeerde presentatie van hun morele karakter op grote weerstand stuit. Men verdraagt niet dat hypocrieten een veroordeling van ongepast gedrag bij anderen gebruiken om reputatiewinst te maken, maar zich verdoken aan dezelfde inbreuken schuldig maken.”

“Personen die ongepast gedrag van anderen veroordelen, genieten in het algemeen een betere reputatie,” zegt Jordan nog. “Die veroordeling heeft ook een grotere impact op de reputatie dan een directe verklaring over het persoonlijke ethische gedrag. Wanneer echter blijkt dat die veroordeling niet strookt met het eigen gedrag, wordt door de omgeving sterk afwijzend gereageerd. Minder streng staat men tegen zogenaamde oprechte hypocrieten, die ongepast gedrag van anderen veroordelen, maar erkennen zich bij sommige gelegenheden ook aan diezelfde feiten schuldig te maken. Men heeft immers vooral een hekel aan een hypocriet omdat hij op een valse manier zijn eer hoog houdt.”

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hypocrisie |  Facebook |

Ruim negen op tien websites meldt botactiviteit

Het voorbije jaar hebben meer dan 90 pocent van alle websites een botaanval moeten registreren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Imperva Incapsula. Er wordt opgemerkt dat bots met een aandeel van 51,8 procent nog altijd het merendeel van de online trafiek vertegenwoordigen, tegenover 51,5 procent het jaar voordien. Imperva Incapsula benadrukt daarbij wel dat de toename van de activiteit vooral te danken was aan de inzet van bonafide bots. Daarbij wordt opgemerkt dat bonafide platformen inmiddels 22,9 procent van de totale botactiviteit vertegenwoordigen, tegenover 19,5 procent het jaar voordien. Het aandeel van malafide bots daalde met 0,1 procentpunt tot 28,9 procent.

“Bonafide bots ondersteunen geautomatiseerde taken, zoals de verzameling van data en het scannen van websites, terwijl malafide bots verantwoordelijk zijn voor schadelijke activiteiten,” benadrukken de onderzoekers. “Voor het vijfde jaar op rij vertegenwoordigden de zogenaamde impersonator bots de belangrijkste vorm van de totale activiteit. Dit type, die zich als een gewone online gebruiker vermommen, had een aandeel van 24,3 procent in de totale botactiviteit. Het meest verbijsterende is echter dat 94,2 procent van alle websites vorig jaar met een botaanval werden geconfronteerd. Dat is vaak het werk van cybercriminelen die een breed netwerk met geautomatiseerde aanvallen opzetten.”

“Daarbij worden vaak duizenden domeinen tegelijkertijd geviseerd,” aldus nog de onderzoekers. “Deze willekeurige aanvallen zijn weliswaar veel minder gevaarlijk dan gerichte acties, maar ze hebben toch het potentieel om grote aantal onbeschermde websites te compromitteren. Ironisch genoeg moet worden vastgesteld dat de eigenaars van deze websites het meest geneigd zijn het gevaar van de bots te onderschatten. Vaak gaan ze onterecht vanuit dat hun website te klein is om aangevallen te worden. Net deze struisvogelpolitiek zorgt er echter voor dat de botaanvallen met succes kunnen worden uitgevoerd, waardoor de cybercriminelen ook worden aangemoedigd steeds grotere aanvallen te lanceren.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: botnet |  Facebook |

Geldproblemen drukken op productiviteit werknemer

Financiële problemen zorgen ervoor dat één op vier arbeidskrachten op de werkvloer ondermaats presteert. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en Close Close Brothers Asset Management bij meer dan achttienhonderd Britse werknemers. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfers zelfs op tot 31 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem zich ook niet tot de lagere salariscategorieën beperkt, want ook in de loongroep tussen 45.000 pond en 59.999 pond blijkt 20 procent door geldproblemen onder zijn normale capaciteiten te functioneren.

Vooral fysieke vermoeidheid door een tekort aan slaap wegens de financiële bekommernissen, zorgt volgens de onderzoekers met een score van 19 procent voor de belangrijkste impact op de productiviteit. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat vrouwen blijkbaar sneller de negatieve impact van de financiële bekommernissen op hun productiviteit ervaren. Er moest immers opgetekend worden dat 28 procent van de vrouwelijke respondenten gewag maakt van een negatieve invloed, tegenover 23 procent bij hun mannelijke collega’s. Opmerkelijk is ook dat bij ambtenaren een score van 30 procent moet worden genoteerd.

Het studie toont volgens de onderzoekers dat de ondernemingen meer inspanningen moeten doen om hun medewerkers te helpen financiële problemen aan te pakken. Een gebrek aan slaap heeft immers niet alleen een negatieve impact op de gezondheid van de werknemers, maar vormt door een verlaagde productiviteit ook een bedreiging voor de omzet en de winstmarges. Om het financiële welzijn van de werknemer te verbeteren, wordt vooral gewezen naar loonsverhogingen. Toch kan bij 32 procent van de respondenten een hoger salaris niet in de top vijf van de oplossingen worden teruggevonden, waaruit volgens de onderzoekers moet worden afgeleid dat een loonsverhoging niet alle problemen zou oplossen.

Daarentegen zegt 41 procent van de ondervraagden een rechtvaardige en consistente beloning te verwachten, terwijl 26 procent met een pensioen in staat wil zijn om voor de toekomst te sparen. Daarnaast zegt 26 procent de mogelijkheid te willen zich te kunnen ontwikkelen en zijn carrière te kunnen ontplooien.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: productiviteit |  Facebook |

Consument beschouwt namaak als een bijkomende keuze

Vele consumenten beschouwen namaak louter als een bijkomende productkeuze. Daardoor is het moeilijker om de consument tot een groter ethisch gedrag aan te sporen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent, gebaseerd op interviews met een groep Chinese consumenten. Bovendien blijken vele consumenten volgens de onderzoekers net omwille van het illegale karakter van de sector tot namaak te worden aangetrokken. Deze vaststellingen hebben volgens de wetenschappers een belangrijke impact op de succeskansen van de maatregelen die worden genomen om de namaakindustrie te bekampen.

“De strijd tegen piraterij blijkt onvoldoende rekening te houden met de motieven van de klant om namaak te kopen,” merkt onderzoeksleider Xuemei Bian, professor consumentengedrag aan de University of Kent. “Wanneer een product op de markt wordt gebracht, moet er ook een vraag aanwezig zijn. Wanneer met de productie van namaakgoederen wil tegengaan, moet men dan ook een dieper inzicht hebben in de psychologische en cognitieve processen die de consumptie van namaak kunnen verklaren. Bovendien bieden de conclusie niet alleen een belangrijk theoretisch inzicht, maar moet er ook worden gewezen op praktische gevolgen.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat economische factoren niet de grootste prioriteit van de consument zijn. “Namaak wordt vaak gezien als een bijkomende competitie of een extra keuze op een drukke marktplaats,” aldus Xuemei Bian. “Daarin moet namaak bijna als een bijproduct van het originele werk worden beschouwd. De consument erkent dat namaak afhankelijk is van de authentieke producten, maar blijkt te aanvaarden dat beide producten naast elkaar op de markt aanwezig zijn. Bovendien ervaren vele consumenten de speurtocht naar namaak als een opwindende activiteit, alsof ze deel uitmaken van een geheime genootschap.”

Consumenten die namaakgoederen hebben gekocht, voeren twee argumenten aan om hun gedrag te verantwoorden. Daarbij wordt in eerste instantie de persoonlijke verantwoordelijkheid afgewezen, waarbij wordt opgemerkt dat er bijzonder veel namaakproducten op de markt zijn. Daarnaast merken de betrokkenen vaak op zich tot het product aangetrokken te voelen, maar niet op een specifiek merk te zijn gericht. Schaamte wordt niet gelinkt aan een gebrek aan ethiek, maar wel aan een potentiële imagoschade omdat men tegen zijn vrienden heeft gelogen en heeft volgehouden een origineel merk te hebben gekocht.

“Campagnes die op de legale of morele aspecten van het gedrag wijzen, dreigen dan ook weinig effect te hebben,” stippen de onderzoekers aan. “Er moeten dan ook gedacht worden aan een alternatieve aanpak.”

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: namaak |  Facebook |

Roken elimineert 2 procent van wereldwijde economie

Roken veroorzaakt wereldwijd een economische kost van bijna 1.500 miljard dollar per jaar. Rokers zouden bijna 6 procent van het totale budget van de wereldwijde gezondheidszorg verbruiken. Bovendien zou hun gedrag bijna 2 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product opslorpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de World Health Organization (WHO) en de American Cancer Society in meer dan honderdvijftig landen, gebaseerd op cijfers van vijf jaar geleden. De onderzoekers merken daarbij op dat nagenoeg 40 procent van de kosten door ontwikkelingslanden moeten worden gedragen.

Uit het onderzoek, dat ongeveer 97 procent van alle rokers in de wereld zou omvatten, bleek dat de gewoonte op één jaar tijd tot 2,1 miljoen overlijdens heeft geleid. Daarmee heeft het roken een aandeel van 12 procent van alle overlijdens in de leeftijdsgroep tussen dertig en zeventig jaar. Het grootste aantal doden werd geteld op de Europese en Amerikaanse continenten en omvatten ook 1,4 miljoen slachtoffers bij de werknemers. Er wordt daarbij ook gewag gemaakt van een verlies van 26,8 miljoen werkjaren. Daarbij gingen 18 miljoen werkjaren verloren wegens overlijdens. Het saldo wordt toegeschreven aan ziekte en invaliditeit.

De gezondheidszorg moest volgens de onderzoekers daarbij een bedrag van 422 miljard dollar investeren om de kosten van het rookgedrag op te vangen. Daarmee vertegenwoordigt roken bijna 6 procent van de wereldwijde bestedingen aan gezondheidszorg. In Oost-Europa loopt dat aandeel zelfs op tot 10 procent. De totale economische kost van het roken moet volgens de onderzoekers worden geraamd op 1.436 miljard dollar. Dat komt overeen met een aandeel van 1,8 procent in het wereldwijde bruto binnenlandse product, maar er kunnen volgens de onderzoekers belangrijke regionale verschillen worden opgetekend.

In Canada en de Verenigde Staten is er sprake van een aandeel van 3 procent, tegenover 2,5 procent in West-Europa en 3,6 procent in Oost-Europa. Bijna 40 procent van de wereldwijd economische kost wordt veroorzaakt in landen met een laag en matig inkomen. Brazilië, Rusland, India en China komen samen aan een aandeel van 25 procent.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken |  Facebook |

Driekwart consumenten doet mobiele aankopen

Meer dan driekwart van consumenten heeft het voorbije jaar een mobiele aankoop gedaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Wirecard bij zesduizend consumenten uit negen landen. De onderzoekers merken op dat mobiele transacties steeds belangrijker worden bij bankverrichtingen, aankopen en betalingen. Er wordt echter opgemerkt dat ondanks de toenemende populariteit van mobiele activiteiten, nog altijd naar een aantal knelpunten moet worden gewezen. Daarbij geeft 20 procent van de ondervraagden aan een mobiele betaling te hebben afgebroken omdat het proces teveel tijd in beslag heeft genomen. Bovendien maakte 31 procent zijn beklag dat gevoelige informatie wordt gevraagd.

Vastgesteld werd dat 78 procent van de ondervraagden getuigt vorig jaar minstens één mobiele aankoop te hebben gedaan. Uit het rapport bleek onder meer dan 18 procent van de consumenten hun mobiele telefoon hebben gebruikt om in een winkel een aankoop te betalen, tegenover slechts 8 procent drie jaar geleden. In China is dat cijfer inmiddels al opgelopen tot 38 procent. Daarnaast blijkt dat ook het mobiele shoppen met applicaties en mobiele websites een toename kent. Er werd immers vastgesteld dat 78 procent het voorbije jaar een mobiele aankoop heeft gedaan. Dat vertegenwoordigt een stijging met 4 procent tegenover drie jaar geleden.

Bovendien blijkt dat bijna twee op drie consumenten getuigt mobiele technologie te gebruiken voor zijn bankactiviteiten. Daarbij gaf 44 procent aan applicaties te gebruiken om zijn bankrekeningen te controleren, tegenover 28 procent drie jaar geleden. Ook bij de betaling van facturen werd een toename van 20 procent naar 29 procent opgetekend. “Smartphones versterken steeds verder hun plaats in het dagelijkse leven van de mens,” benadrukken de onderzoekers. “De mobiele sector blijft een cruciale pijler van de groei van de online handel. Er moet nog wel naar oplossingen worden gezocht op de betaalstromen te verbeteren, het vertrouwen van de consument te versterken en vragen rond privacy en veiligheid oplossen.”

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Chinese bedrijf Byd levert twintig elektrische bussen aan de shuttle-dienst Anteater Express, die actief is op de campus van de University of California in Irvine. Met het order is een investering gemoeid van 15 miljoen dollar. Irvine wordt daarmee de eerste universitaire campus in de Verenigde Staten die zijn vloot klassieke dieselbussen volledig door elektrische aandrijving vervangt. De elektrische bussen worden gebouwd in de fabriek van Byd in de Californische stad Lancaster. De nieuwe bussen zouden volgend academiejaar hun opwachting moeten maken op de campus van de universiteit. Stella Li, president van Byd America, zegt te verwachten dat ook andere Amerikaanse universiteiten snel zullen overschakelen.

De Finse luchtvaartmaatschappij Finnair heeft een contract gesloten om aan boord van zijn vliegtuigen het Chinese online betaalplatform Alipay ter beschikking te stellen. De toepassing wordt in een eerste fase experimenteel ingevoerd op de verbinding tussen Helsinki en Shanghai. Ook in de lounge van Finnair op Helsinki Airport zal Alipay als een betaalmethode worden aangeboden. Door de samenwerking kunnen reizigers aan boord van de vliegtuigen onder meer taxfree aankopen verrichten of hun reiscomfort verbeteren. De introductie van Alipay is volgens Katri Harra-Salonen, chief digital officer van Finnair, een onderdeel van de strategie van de maatschappij om de reiziger een optimale vliegbeleving te bieden.

De Italiaanse autobouwer Lamborghini heeft het voorbije jaar 3.457 wagens verkocht. Dat betekent een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Lamborghini zegt daarmee een nieuw verkooprecord te hebben laten optekenen. Sinds het begin van dit decennium heeft de verkoop van Lamborghini een toename met 260 procent laten optekenen. De Verenigde Staten bleven ook vorig jaar met 1.041 exemplaren de belangrijkste markt voor het Italiaanse luxemerk, gevolgd door Japan, Groot-Brittannië, Duitsland, Canada, het Midden-Oosten en China. Lamborghini zegt inmiddels al gedurende zes jaar wereldwijd een stijgende omzet te hebben kunnen noteren. De grootste interesse bleek voor het model Huracan.

De fusie van de Belgische activiteiten van de ketens Delhaize en Albert Heijn loopt vertraging op. Er is immers nog altijd niet voldaan aan de voorwaarden die de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had gesteld om de fusie goed te keuren. De autoriteiten hadden daarbij geëist dat dertien Belgische winkels van de fusiegroep zouden worden verkocht, maar tot nu toe werd nog geen kandidaat-overnemer gevonden. Onder meer Carrefour en Colruyt hadden de voorbije maanden interesse getoond, maar zouden voorlopig hebben afgehaakt. Ook het personeel van een aantal winkels zegt duidelijkheid te wensen. Het is nog steeds niet duidelijk of Albert Heijn zich na de fusie volledig uit België zou terugtrekken.

Frontline, een bedrijf van de Noorse scheepvaartmagnaat John Fredriksen, heeft een overnamebod uitgebracht op zijn sectorgenoot DHT Holdings. Door de samensmelting van beide entiteiten zou de grootste private tankergroep van de wereld ontstaan. Frontline heeft al een belang van 16,4 procent in DHT Holdings opgebouwd. Door de fusie hoopt Frontline belangrijke synergieën te kunnen realiseren, waardoor de kostenstructuur zou kunnen worden verlaagd. Daarmee zou de tankergroep beter gewapend zijn om de overcapaciteit in de sector op te vangen. Frontline waarschuwt echter dat er geen zekerheid is dat de overname zal kunnen doorgaan. DHT Holdings zou maatregelen hebben genomen om zich te beschermen.

De Italiaanse bank Unicredit voldoet niet meer aan de solvabiliteitsratio’s die door de Europese Centrale Bank (ECB) worden geëist. Dat heeft Unicredit, de grootste bank van Italië, bekend gemaakt. De reserves van de bank zijn aangetast omdat extra provisies voor probleemkredieten dienden te worden genomen. Om zijn kapitaalpositie te verbeteren wil Unicredit voor 13 miljard euro nieuwe aandelen uitgeven. Unicredit hoopt de kapitaalverhoging in februari te kunnen doorvoeren. Door de bijkomende provisies zou de bank over het voorbije boekjaar een verlies van 11,8 miljard euro moeten boeken. Unicredit wil zijn portefeuille probleemkredieten aan twee fondsbeheerders verkopen.

De berichtenapplicatie Snapchat zal een notering nemen op de New York Stock Exchange (Nyse). Dat heeft Evan Spiegel, oprichter van het bedrijf bekend gemaakt. Snap, het moederbedrijf van Snapchat, wil tegen maart een beursnotering hebben gerealiseerd. Het bedrijf zou met zijn beursgang een kapitaal van maximaal 4 miljard dollar willen ophalen. Daarmee zou de totale waarde van Snap oplopen tot een bedrag tussen 20 miljard dollar en 25 miljard dollar. Snapchat wordt de grootste beursintroductie uit de technologiesector sinds Facebook vijf jaar geleden. Snapchat, dat grote populariteit geniet bij tieners en jonge twintigers, heeft wereldwijd meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers.

In Japan is Masay Nakamura, de ondernemer achter het videogame Pac-Man, overleden. Dat heeft het Japanse bedrijf Bandai Namco, uitgever van het game, bekend gemaakt. De ontwikkelaar werd eenennegentig jaar. Nakamura richtte in het midden van de jaren vijftig het gamebedrijf Namco op. Namco was in eerste instantie gespecialiseerd in mechanische games, maar zou zich nadien steeds meer op elektronische toepassingen voor arcades richten. Pac-Man werd op het einde van de jaren zeventig bedacht door Toru Iwatani, één van de ingenieurs van Namco. In het midden van het voorbije decennium zou Namco fuseren met zijn Japanse sectorgenoot Bandai. Pac-Man blijft het grootste succes van de groep.

Het Japanse techologieconcern Sony schrijft 911 miljoen euro af op zijn filmactiviteiten. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De afschrijving heeft betrekking op de filmrechten van Columbia Pictures, dat op het einde van de jaren tachtig van de voorbije eeuw werd overgenomen. Vastgesteld werd dat de toekomstige opbrengsten van die portfolio gevoelig waren overschat. Sony benadrukte wel actief te blijven in de filmindustrie en de filmdivisie als een belangrijk onderdeel van zijn zakelijk model te beschouwen, ondanks een aantal recente tegenvaller zoals de nieuwe Ghostbusters en de film over het populaire computergame Angry Birds. Sony verkoopt zijn belang in de medische website M3 om de afschrijving op te vangen.

Fitbit overweegt tussen 5 procent en 10 procent van zijn personeel te laten afvloeien. Het bedrijf zou immers financieel minder goed presteren dan vooraf was berekend. Bij Fitbit werken op dit ogenblik ongeveer zestienhonderd mensen. De afslanking zou het bedrijf moeten helpen een besparing van ongeveer 200 miljoen dollar door te voeren. Het bedrijf wil externe ontwikkelaars de mogelijkheid bieden om eigen applicaties voor zijn fitness-armbanden te maken. Daarmee hoopt Fitbit aan de consument een uitgebreider aanbod te kunnen presenteren. Op dit ogenblik werkt de apparatuur van Fitbit alleen met software die binnen de onderneming zelf werd ontwikkeld. Wel is communicatie met externe applicaties mogelijk.

De redactieraad van de Nederlandse krant De Telegraaf steunt het overnamevoorstel van het Belgische concern Mediahuis. Dat heeft de redactieraad aan alle betrokken partijen gemeld. Daarbij wordt opgemerkt dat de plannen van Mediaplannen het best aan de belangen van De Telegraaf beantwoorden. Tegelijkertijd wordt aan het productiehuis Talpa van John de Mol, dat tot nu toe het hoogste bod op de activiteiten van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft gedaan, meer duidelijkheid gevraagd. De redactieraad van De Telegraaf merkt op dat de interesses van de Mol vooral bij video en radio liggen, terwijl Mediahuis een belangrijke geschiedenis heeft in de gedrukte en online verslaggeving.

Airbnb heeft gratis huisvesting geboden aan mensen die door het inreisverbod van Amerikaans president Donald Trump niet meer naar de Verenigde Staten kunnen terugkeren naar de Verenigde Staten. Dat heeft Brian Chesky, topman van Airbnb, gemeld. Het inreisverbod, waarmee zeven moslimlanden worden geviseerd, geldt immers ook voor personen die over een geldige Amerikaanse verblijfsvergunning hebben, maar voor een korte tijd naar hun land van oorsprong waren teruggegaan om bijvoorbeeld familie te bezoeken en nadien naar de Verenigde Staten terug te keren. Dat blijkt nu echter onmogelijk. Chesky heeft de slachtoffers opgeroepen Airbnb te contacteren, zodat een tijdelijke oplossing kan worden gevonden.

De Griekse schuld is onhoudbaar dreigt op lange termijn zware consequenties te hebben. Dat staat in een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Opgemerkt wordt dat de Griekse staatsschuld zonder schuldverlichting de volgende vierenhalve decennia zal oplopen tot 275 procent van het bruto binnenlands product van het land. De instelling roept de eurozone daarbij ook op om meer geloofwaardige maatregelen voor een Griekse schuldverlichting te treffen. Onder meer wordt gevraagd dat voor de rentelasten een uitstel van vijfentwintig jaar zou worden voorzien, terwijl de looptijd van de leningen zou moeten verlengd, zodat een terugbetaling pas over vijfenvijftig jaar zou moeten worden gepland.

Het Franse autoconcern PSA Peugeot Citroën heeft het voorbije jaar wereldwijd ruim 3,1 miljoen wagens verkocht. Dat betekende een groei met 5,8 procent tegenover het jaar voordien. Daarmee kan Peugeot-Citroën voor het derde jaar op rij een hogere verkoop melden. De groei is echter volledig te danken aan het merk Peugeot, waar een stijging met meer dan 12 procent kon worden geholpen. Daarentegen dienden de zustermerken Citroën en DS een daling van de verkoop te melden. Verder werd bekend gemaakt dat op de Europese markt een stijging met 3,6 procent tot 1,93 miljoen exemplaren kon worden gemeld. In het Midden-Oosten en Afrika was er zelfs sprake van een verdubbeling. China meldde een verkoopsdaling.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een nettowinst van ruim 100 miljard Taiwanese dollar of 3 miljard euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 37,6 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De omzet van de Taiwanese chipproducent steeg met bijna 29 procent tot 262,3 miljard dollar. Het bedrijf zegt te hebben kunnen profiteren van de toenemende vraag naar zijn chips voor duurdere smartphones zoals de iPhone en de opkomst van de Chinese mobiele telefoons. Het bedrijf merkte verder op het voorbije jaar 10,2 miljard dollar te hebben geïnvesteerd, onder meer in de ontwikkeling van kleinere chipformaten.

Lees Verder

08:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-17

Deeleconomie is voor afgestudeerden slechts tijdelijke oplossing

Een meerderheid van de jonge afgestudeerden is van mening dat de deeleconomie een gunstige impact zal hebben op hun carrière, op voorwaarde dat ze niet permanent in de sector actief moeten blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsplatorm WikiJob bij meer dan honderd gediplomeerden in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 54 procent van de ondervraagden getuigt dat de opkomst van de deeleconomie voor henzelf een voordeel is gebleken, maar tegelijkertijd zegt 70 procent niet permanent in de sector actief te willen zijn, tenzij ze in een wanhopige situatie terecht zouden zijn gekomen en geen andere oplossing meer zouden zien.

http://www.onrec.com/news/news-archive/the-majority-of-graduates-believe-the-gig-economy-is-good-for-them-so-long-as-they

17:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Landelijke consument blijft voor marketeer vaak nog onbekende

Ook in opkomende markten tonen landelijke consumenten in toenemende mate sterke technische vaardigheden en een ontwikkeld merkbewustzijn. Toch hebben marketeers opvallend weinig inzicht in deze consumentengroep. Dat zegt Vijay Mahajan, professor marketing aan de University of Texas. Mahajan wijst er daarbij op dat ondanks de sterke verstedelijking van de planeet, nog steeds bijna de helft van de wereldbevolking in landelijke regio’s woont. Bovendien zijn de aspiraties van stedelingen en inwoners van het platteland volgens de professor in grote mate gelijklopend.

Lees Verder

https://www.warc.com/LatestNews/News/Understanding_of_rural_consumers_needs_to_improve__.news?ID=38119

17:08 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bejaarden lopen beduidend groter risico op sociale uitsluiting

Bejaarde personen lopen een beduidend groter risico met sociale uitsluiting geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lincoln en de Sheffield Hallam University bij tienduizend Amerikanen tussen vijfenzestig en vierentachtig jaar. De onderzoekers stelden daarbij vast dat in de leeftijdsgroep van de vijfentachtigplussers 16 procent toegeeft problemen te hebben met de toegang tot gezondheid en voedselvoorziening. In de categorie tussen vijfenzestig en vierentachtig jaar daalt dat cijfer echter tot amper 4 procent.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104103523.htm

17:03 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen willen geen decoratieve accessoires zijn

Vrouwen tonen in het algemeen een verontwaardiging tegenover commerciële campagnes waarin zij als decoratieve accessoires worden geportretteerd. Wanneer zij expliciet met het fenomeen worden geconfronteerd, groeit ook een bereidheid om tegen de reclame collectieve acties te ondernemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universita di Padova in Italië bij ongeveer honderdzestig Italiaanse mannen en vrouwen. Personen die echter geregeld met seksuele objectivering werden geconfronteerd, tonen zich volgens de onderzoekers minder vaak bereide collectieve acties te ondernemen.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104114339.htm

16:57 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Beloning stimuleert bereidheid tot delen persoonlijke data

Wanneer een duidelijke beloning in het vooruitzicht wordt gesteld, zijn consumenten sneller geneigd om persoonlijke gegevens met een commerciële partij te delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK Research bij tweeëntwintigduizend consumenten in zeventien landen. Er werd verder opgemerkt dat Chinese consumenten de grootste bereidheid tonen om persoonlijke gegevens te delen. Ook landen zoals Mexico, Rusland en Italië scoren boven het gemiddelde. De grootste tegenstand moet daarentegen worden gemeld in Duitsland, gevolgd door Frankrijk, Brazilië, Canada en Nederland.

Lees Verder

https://www.warc.com/news/default.aspx?ID=38117

16:49 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mannen hebben rond het werk andere verwachtingen dan vrouwen

Mannen hebben rond het werk andere verwachtingen dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de wervings-applicatie Coople en het bureau OnePoll bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat mannen vooral waarde hechten aan het salaris, bijkomende voordelen en reismogelijkheden. Vrouwen daarentegen wijzen vooral op een evenwicht tussen hun werk en hun persoonlijke leven en de uitbouw van een interessante carrière, maar getuigen vaak ook een verschil te willen maken. Anderzijds moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat er over de klachten van de werknemers tussen mannen en vrouwen een veel grotere eensgezindheid kan worden vastgesteld.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat reisopportuniteiten voor 11 procent van de mannen een belangrijk onderdeel van de carrière moeten vormen, maar bij vrouwen daalt dat cijfer tot 5 procent. Anderzijds bleek dat het salaris voor 70 procent van de mannelijke werknemer een prioriteit vormt, maar die mening wordt slechts 66 procent van hun vrouwelijke collega’s gedeeld. Ook bij bedrijfsvoordelen laten mannen een score van 15 procent registreren, tegenover slechts 12 procent bij vrouwelijke werknemers. Daarentegen vraagt 60 procent van de vrouwen een goed evenwicht tussen carrière en gezin, tegenover 55 procent bij hun mannelijke collega’s.

Ook wijst 18 procent van de vrouwen op carrièremogelijkheden, tegenover 16 procent bij de mannen. Tenslotte zegt 26 procent van de vrouwen het verschil te willen maken, tegenover 21 procent van hun mannelijke collega’s. Het evenwicht tussen carrière en gezin wordt bij beide geslachten weliswaar op de tweede plaats gerangschikt, maar toch geeft 30 procent van de mannen toe geregeld overuren te presteren, tegenover 26 procent bij de vrouwen. Die overuren hebben volgens 10 procent van de mannen en 8 procent van de vrouwen echter een negatieve impact op hun seksleven. Bovendien maken 12 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen gewag van een impact op de relatie met de kinderen.

Tevens moest worden vastgesteld dat het werk voor 18 procent van beide geslachten de aanleiding van een meningsverschil met de partner is geweest. Ook geeft 50 procent van beide geslachten toe door werkplichtingen al een belangrijk sociaal evenement te hebben moeten missen.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Zoekmachine belangrijk instrument voor selectie reisbestemming

Een grote meerderheid van de reizigers maakt bij de keuze van een overnachtingslocatie gebruik van zoekmachines. De dienst Google Search is dan ook de belangrijkste reisinspiratie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulent TrustYou bij meer dan negenhonderd reizigers. Na de overnachtingstarieven blijkt de gemiddelde rating van het hotel bovendien de belangrijkste factor die de reiziger bij de keuze van een hotel gebruikt. Daarbij worden hotels met minder dan drie sterren door de grote meerderheid van de reizigers als potentiële overnachtingslocatie uitgesloten. Bovendien blijkt een belangrijke groep vier sterren als een minimum te beschouwen.

Lees Verder

https://www.traveldailynews.com/post/trustyou-study-uncovers-travelers-online-search-and-booking-behaviors

16:07 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Duitse autobouwer Volkswagen roept in de Verenigde Staten ongeveer 600.000 wagens terug wegens mogelijke defecten aan airbags en waterpompen. Het gaat in bijna alle gevallen om voertuigen van dochterbedrijf Audi. Volgens de Amerikaanse toezichthouder werden het voorbije jaar in China en Israël drie ongevallen geregistreerd die aan de geconstateerde problemen konden worden gelinkt. Voor zover bekend zouden daarbij geen doden zijn gevallen. Uit de verklaring viel niet op te maken of de airbags van het Japanse bedrijf Takata komen. Klanten van Takata moesten afgelopen tijd in totaal ongeveer 100 miljoen auto’s terugroepen om eventuele problemen met de airbag te voorkomen.

Silicon Valley, waar duizenden migranten werken, verzet zich massaal de nieuwe migratieregels van de Amerikaanse president Donald Trump. Tim Cook, topman van Apple, benadrukte daarbij dat Apple zonder immigratie zelfs niet zou bestaan. Steve Jobs, oprichter van Apple was immers de zoon van een immigrant uit Syrië. Cook beloofde dat Apple alle mogelijke hulp zal bieden aan werknemers die door het nieuwe inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook Microsoft, Netflix, Facebook, Airbnb, Twitter en Uber hebben het migratiebeleid van Trump veroordeeld. Onder meer bij Microsoft en Netflix werden ook tientallen werknemers wereldwijd door de beslissing van Trump getroffen.

Koffieketen Starbucks heeft zich in Mexico verdedigd tegen een campagne om Amerikaanse bedrijven te boycotten. De oproep tot een boycot ontstond na het voornemen van de Amerikaanse president  Donald Trump om de bouw van een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico door te zetten. Starbucks benadrukte in een reactie dat het bedrijf in Mexico zevenduizend banen heeft gecreëerd en dat de lokale uitbater van de 560 vestigingen van de koffieketen ook Mexicaans is. Verder zorgt de multinational naar eigen zeggen wereldwijd voor de verkoop van koffiebonen uit de Mexicaanse staat Chiapas. Ook McDonald’s, Walmart en Coca-Cola werden in Mexico al geviseerd wegens de houding van Trump.

Het reddingsfonds van 20 miljard euro is voldoende voor een herkapitalisering van de Italiaanse banken. Dat heeft Ignazio Visco, president van de Italiaanse centrale bank, gezegd. Ongeveer een derde van het fonds zal volgens Visco gebruikt worden voor het noodlijdende Banca Monte dei Paschi di Siena. De Italiaanse regering stelde het fonds vorig jaar in om de bankensector te helpen. Italiaanse banken worstelen met een enorm bedrag aan verstrekte leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Sinds de financiële crisis is het eigenlijk niet meer toegestaan voor nationale overheden om banken van staatssteun te voorzien, maar Italië kan van enkele uitzonderingsregels gebruik maken.

De Nederlandse groep TomTom neemt het Duitse bedrijf Autonomos, gespecialiseerd in de ontwikkeling van autonome wagens, over. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. TomTom zegt met de overname zijn positie op de markt voor autonome mobiliteit verder te versterken. Autonomos werd vijf jaar geleden opgericht als een spinoff van de Vrije Universiteit Berlijn. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan dertig personen in dienst. Harold Goddijn, topman van TomTom, noemde de overname een belangrijke ontwikkeling voor het Nederlandse bedrijf, dat door Autonomos veel kennis en expertise verwerft over de technologie die de toekomst van het autorijden zal bepalen.

De Chinese vastgoedgroep Sinobo Land heeft een belang van 64 procent genomen in voetbalclub Beijing Guoan. Het bedrijf betaalde 490 miljoen euro voor de participatie. Daardoor wordt de totale waarde van Beijing Guoan, dat vorig jaar in Chinese landskampioenschap op een vijfde plaats eindigde, geraamd op 760 miljoen euro. Daarmee zou de Chinese club een grotere waarde hebben dan Europese topclubs zoals AC Milan en Atletico Madrid, die respectievelijk op 740 miljoen euro en 591 miljoen euro worden gewaardeerd. Beijing Guoan speelt zijn thuiswedstrijden voor een publiek van gemiddeld 40.000 toeschouwers. Daarmee kan Beijing Guoan zich volgens waarnemers opwerken tot een Aziatische topclub.

Het Franse modehuis Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 37,6 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst steeg met 11 procent tot 4 miljard euro. Bernard Arnault, topman van het Franse modehuis, benadrukte tevreden te zijn over het voorbije boekjaar. Hij merkt op dat het bedrijf onder lastige omstandigheden toch goede resultaten heeft laten optekenen. Op de Franse thuismarkt diende het bedrijf af te rekenen met een terugloop van het aantal toeristen. Buitenlandse toeristen vormen in Frankrijk een belangrijk publiek voor luxeproducten, maar kozen door de terroristische dreiging voor andere bestemmingen.

De Amerikaanse chipfabrikant Intel heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 59,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst daalde echter met 10 procent tot 10,3 miljard dollar. Brian Krzanich, chief executive van Intel, wijst erop dat het bedrijf een absoluut recordjaar achter de rug heeft. Met een omzetstijging van bijna 10 procent tot 16,4 miljard dollar tijdens het vierde kwartaal, werd het jaar volgens de topman ook op een fantastische manier afgesloten, hoewel de kwartaalwinst een lichte daling kende tot 3,6 miljard dollar. Intel is de grootste chipfabrikant ter wereld. Het bedrijf richt zich daarbij steeds meer op producten voor het internet-of-things en de autosector.

De Amerikaanse oliemaatschappij Chevron heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 415 miljard dollar, tegenover een verlies van 588 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. De omzet steeg van 28 miljard dollar naar 30 miljard dollar. Het concern zegt geprofiteerd te kunnen hebben van het herstel van de olieprijzen en kostenbesparingen die werden doorgevoerd. Het productieniveau bleef status-quo op 2,67 miljoen vaten per dag. Over het hele jaar diende wel een verlies van 497 miljoen dollar worden gemeld, tegenover een winst van 4,6 miljard dollar het jaar voordien. De jaaromzet daalde van 129,9 miljard dollar naar 110,2 miljard dollar.

Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft Greg Duffy, medeoprichter van het bedrijf Dropcam, aangeworven. Dat heeft de nieuwssite The Information gemeld. Het is niet bekend welke functie Duffy bij Apple zal bekleden, maar gespeculeerd wordt dat hij de leiding zal krijgen over een speciaal project, dat onafhankelijk van de kernactiviteiten van Apple zou werken, net zoals bij het concern ook de divisie zelfrijdende auto’s is georganiseerd. Dropcam is een producent van wifi-camera’s, dat op het einde van het voorbije decennium werd opgericht, maar drie jaar geleden door Nest, een divisie van het Amerikaanse technologieconcern Alphabet, werd overgenomen.

Het Britse drankenconcern Diageo - producent van onder meer Guinness en Johnny Walker - heeft over de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een omzet geboekt van 6,42 miljard Britse pond. Dat was een stijging met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De autonome omzet steeg met 4 procent. In volumes was er een autonome groei met 2 procent. Het bedrijf kende in alle regio's een toename van de volumes en omzet. In Latijns-Amerika kon een groei met 11 procent worden gemeld, maar ook Europa en Afrika kende een stijging met respectievelijk 5 procent en 4 procent. In Noord-Amerika en Asia-Pacific werd een stijging met 3 procent genoteerd. De nettowinst nam met 8 procent toe tot 1,51 miljard pond.

De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies geboekt van 125 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 826 miljoen dollar dezelfde periode het jaar voordien. Het verlies moet volgens het bedrijf worden toegeschreven aan een eenmalige kost van 150 miljoen dollar voor de sluiting van een mijn en een raffinaderij in Suriname. De omzet steeg met 3,5 procent tot 2,54 miljard dollar. Over het hele jaar was er een nettoverlies van 400 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 863 miljoen dollar het jaar voordien. De omzet daalde met 18 procent tot 9,3 miljard dollar. De cijfers houden geen rekening meer met Arconic, dat begin november werd afgesplitst.

Telecomoperator Proximus is in Antwerpen gestart met de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk over het volledige grondgebied van de stad. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Proximus heeft in Antwerpen al een glasvezelnetwerk aangelegd, maar de verbindingen stoppen meestal aan de verdeelkasten in de straten, terwijl het verdere traject tot in de woning van de klant met koperdraad werd aangelegd. De volgende acht tot tien jaar zullen echter ook die verbindingen door glasvezel kunnen worden vervangen. Ook in Gent, Charleroi, Namen, Roeselare en een gedeelte van Brussel worden binnenkort gelijkaardige operaties gestart. Proximus heeft voor de realisatie van het glasvezelnetwerk een budget van 3 miljard euro voorzien.

In de wijk Moretusburg in de Antwerpse gemeente Hoboken is in het bloed van een vijftiental kinderen een abnormaal hoog loodgehalte aangetroffen. De problemen zouden te wijten zijn aan het metaalverwerkende bedrijf Umicore. De kinderen in de wijk worden geregeld getest omdat Umicore, het voormalige Union Minière, vroeger al verantwoordelijk was voor een historische loodvervuiling in de buurt. Door een sanering van de buurt en een herstructurering van de onderneming zouden die problemen echter zijn aangepakt. De oorzaak van de nieuwe vervuiling zou te wijten zijn aan werken aan de loodraffinaderij van het bedrijf, waarbij een opening in het dak van het complex diende te worden gemaakt.

New York krijgt opnieuw een Playboy Club. Dat heeft het bedrijf Playboy bekend gemaakt. De nieuwe club zal aan West 42nd Street in Manhattan worden gevestigd en vormt een onderdeel van de Cachet Hotel Group, die horeca-activiteiten heeft in China, Mexico en de Verenigde Staten. Daarmee keert de Playboy Club na meer dan dertig jaar onderbreking terug naar New York. De eerste Playboy Club werd in de jaren zestig geopend in Chicago, maar kreeg al vlug filialen in andere steden. Al in de eerste helft van de jaren zestig werd een vestiging in New York geopend, maar door een tanende interesse diende het filiaal in het midden van de jaren tachtig de deuren opnieuw te sluiten.

Lees Verder

08:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-17

Winter laat zich voelen aan sfeer op werkvloer

Bijna de helft van de werknemers erkent dat de winter een negatieve impact heeft op hun mentale gezondheid en welzijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Peldon Rose, gespecialiseerd in kantoorontwerp, bij een groep Britse werknemers. Vastgesteld werd dat de helft van de respondenten toegeeft dat de winter een impact heeft op hun gemoed, terwijl 44 procent gewag maakt van een negatieve invloed op het welzijn. Bovendien blijkt dat 30 procent van mening is dat de winter ook een negatieve invloed heeft op hun productiviteit.

Lees Verder

http://www.bmmagazine.co.uk/news/44-workers-say-winter-negative-effect-mental-wellbeing/

21:50 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Onverschilligheid voor muziek gelinkt aan gebrekkige breinconnecties

Personen die geen enkele reactie ervaren bij het beluisteren van muziek, lijden wellicht aan muzikale anhedonie, een aandoening die een aantal connecties in de hersenen bemoeilijken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Barcelona en de McGill University. Tussen 3 procent en 5 procent van de bevolking zou de aandoening hebben, waarbij een moeilijke verbinding wordt vastgesteld tussen de breinregio’s die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van geluid en de beloningscentra in de menselijke hersenen.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170104103628.htm

20:58 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Relatie zoekvolume en verkoop complexer dan gedacht

De meeste consumenten die in de zoekmachine informatie inwinnen over een product of een dienst die ze willen aankopen, volgen een specifiek parcours. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University, de Brigham Young University en Google. Eerder al is aangegeven dat het volume van de zoekopdrachten een indicatie kan geven van de uiteindelijke verkoopsresultaten, maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat daarbij meer elementen een rol hebben dan tot nu toe werd verondersteld.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-01-google-queries-reveal-brand-attitudes.html

14:14 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verslaving aan junkfood kan ook worden doorbroken

De consument raakt snel verzeild in een cirkel met junkfood, maar er zijn ook strategieën om die gewoonte te doorbreken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney bij een populatie ratten. De onderzoekers stelden vast dat een omgeving met junkfood een grotere stimulus vormt tot gewoontevorming. Wanneer echter in de omgeving meer de nadruk wordt gelegd op gezonde voeding, bleek dat gedrag echter bijgestuurd te kunnen worden. Er bestaat volgens de onderzoekers dan ook een wapen om een verslaving aan junkfood te bestrijden.

Lees Verder

https://scienceblog.com/491730/way-junk-food-eating-cycle/

</p><p>

13:35 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Asia-Pacific belangrijkste groeimarkt voor cosmetische chirurgie

Cosmetische chirurgie heeft vorig jaar wereldwijd 8,5 miljard euro inkomsten gegenereerd. Dat betekent een stijging met 8,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de International Master Course on Aging Science (Imcas). Opgemerkt wordt dat de inkomsten tegen het einde van dit decennium verder zullen oplopen tot 12 miljard euro. Er wordt aan toegevoegd dat de sector een economie vertegenwoordigt die even groot is als het bruto binnenlandse product van de Bahama’s. Asia-Pacific zal volgens de onderzoekers de volgende jaren de belangrijkste groeimarkt voor cosmetische chirurgie worden.

In het rapport wordt opgemerkt dat de vraag naar cosmetische chirurgie blijft toenemen. Vooral in Azië kan een sterke toename worden opgetekend, vooral omdat de medische procedures goedkoper zijn geworden en de sector minder met taboes wordt omgeven. “Er wordt steeds vaker aanvaard dat cosmetische ingrepen - door chirurgie of minder invasieve procedures - het individu de mogelijkheid kunnen bieden zich beter te voelen en zijn uiterlijk te verbeteren,” benadrukt Nolan Karp, bestuurslid van de American Society for Aesthetic Plastic Surgery (Asaps) tegenover het persbureau Agence France Presse (AFP). “Geïnteresseerde partijen moeten met veel minder oppositie afrekenen dan in het verleden.”

De opmerkelijke stijging in Azië wordt toegeschreven aan de snelgroeiende middenklasse, die over een grotere bestedingskracht beschikt, maar ook aan een streven om meer op westerlingen te lijken. De belangrijkste markt voor cosmetische chirurgie blijven echter de Verenigde Staten, gevolgd door Brazilië en Zuid-Korea. In de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en de grootste delen van Europa vormen borstvergrotingen en liposucties de populairste ingrepen. In Zuid-Korea daarentegen wordt vooral gevraagd naar correcties van de ogen, neus, kaak en kin, waardoor de patiënten hopen meer op Europeanen of Amerikanen te kunnen lijken.

Volgens experts zal in de toekomst ook vooral een groei kunnen worden opgetekend bij mannelijke patiënten, die op dit ogenblik ongeveer 10 procent van het totale klantenbestand vertegenwoordigen.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie |  Facebook |

Helft management-kandidaten moet zich nog vervolmaken

Nagenoeg de helft van alle kandidaten voor een management-functie moeten nog inspanningen doen om hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Robert Half bij tweehonderd Britse rekruteerders van kaderleden. Vastgesteld werd dat 18 procent van de kandidaten op het gebied van planning onvoldoende vaardigheden kon aantonen, terwijl 15 procent tekort schiet in functionele capaciteiten. Ook bleek dat 14 procent over onvoldoende communicatie-vaardigheden beschikte.

Lees Verder

http://www.londonlovesbusiness.com/business-news/economic/half-of-management-candidates-need-to-improve-leadership-skills/13728.article

</p><p>

13:17 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kleinere porties worden het gemakkelijkst herkend

De consument is bijzonder goed in staat te achterhalen wanneer hem kleinere porties worden bezorgd dan was aangegeven of verwacht, maar het blijkt veel moeilijker om overdreven dosissen te identificeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College en de Insead Business School. Het fenomeen verklaart volgens de onderzoekers waarom consumenten zo fel reageren wanneer bedrijven de inhoud van hun producten reduceren. Het verschil zou te wijten zijn aan het feit dat een vermindering van de porties de consument psychologisch dichter bij het nulpunt, terwijl bij een vermeerdering geen grenzen bestaan en dus geen vergelijking kan worden gemaakt.

Lees Verder

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170127113003.htm

13:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Er komen geen financiële zendmasten in de Zuid-Engelse gemeente Richborough. Dat heeft het districtsbestuur van de regio Dover beslist. De bedrijven Vigilant Global en New Line Networks hadden een aanvraag ingediend om elk een zendmast van meer dan driehonderd meter hoogte te bouwen om het financieel dataverkeer tussen Frankfurt in Duitsland en Londen in Engeland, de twee belangrijkste aandelenbeurzen van Europa, te optimaliseren. De infrastructuur moest de activiteiten van flitshandelaars, die in fracties van seconden aandelen en aanverwante producten verhandelen, ondersteunen. Onder meer uit landschappelijk oogpunt werd de aanvraag voor de zendmasten echter afgewezen.

Het Canadese bedrijf TransCanada heeft in de Verenigde Staten opnieuw een aanvraag ingediend voor de aanleg van de oliepijpleiding Keystone, die Canadese olie over een afstand van 1.900 kilometer naar de Golf van Mexico zou moeten pompen. Een eerdere aanvraag was door voormalig Amerikaans president Barack Obama afgewezen, maar zijn opvolger Donald Trump wil de realisatie van Keystone alsnog mogelijk maken. TransCanada wil een volume van 830.000 vaten olie per dag van de Canadese teerzanden naar raffinaderijen in het zuiden van de Verenigde Staten pompen. Het project zal volgens het bedrijf 3,4 miljard dollar opbrengen voor de Amerikaanse economie en tienduizenden banen creëren.

Royal Bank of Scotland (RBS) heeft een bijkomend bedrag van 3,1 miljard pond gereserveerd voor eventuele schikkingen of boetes in verband met de verkoop van schuldpapier op basis van Amerikaanse rommelhypotheken. Dat heeft de Britse bank bekend gemaakt. De aanvullende voorziening zal worden meegenomen in de resultaten over het vierde kwartaal van vorig jaar. In totaal heeft de bank een reserve van 6,7 miljard pond opgebouwd. De bank zegt nog altijd mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de transacties met rommelhypotheken in de Verenigde Staten. De praktijk vormde één van de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde kredietcrisis tien jaar geleden.

Het Brits-Nederlandse petroleumconcern Shell staat heel dicht bij een overeenkomst voor de verkoop van een gedeelte van zijn olievelden in de Noordzee. Met de transactie zou een bedrag zijn gemoeid van ongeveer 2,8 miljard euro. De activiteiten zouden worden verkocht aan investeerder Chrysaor Holdings. De verkoop zou deel uitmaken van plannen van Shell om 30 miljard dollar aan bezittingen af te stoten. Het concern wil door de verkoop van activa zijn schuldenlast, die door de overname van British Gas gevoelig is opgelopen, af te bouwen. Chrysaor zal ook honderden werknemers van Shell en British Gas overnemen. De betrokken activa omvatten zowel oudere velden als nieuwe ontwikkelingn.

Internationale hogesnelheidstreinen zullen in de toekomst werken met passagierslijsten. Daarover hebben de ministers van binnenlandse zaken van België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië een akkoord bereikt. Over de concrete aanpak zal overleg worden gepleegd met de treinoperatoren Thalys en Eurostar. Tegen eind maart zou een eerste voorstel moeten zijn uitgewerkt. De passagierslijsten zouden de autoriteiten gemakkelijker moeten toelaten criminelen te onderscheppen. De treinoperatoren hebben al gewaarschuwd voor kostenverhogingen en vertragingen. De autoriteiten zeggen echter bij de invoering van het systeem ook aandacht te zullen besteden aan de commerciële belangen.

Mexico zal in geen geval betalen voor een muur die de Verenigde Staten op de grens tussen beide landen zouden willen optrekken. Dat heeft Luis Videgaray, Mexicaans minister van buitenlandse zaken, benadrukt. De Amerikaanse president Donald Trump wil een muur op de grens met Mexico om illegale immigratie tegen te gaan. Hij wil die muur door Mexico laten betalen, maar daarvan kan volgens minister Videgaray geen sprake zijn. Over de materie zullen volgens hem ook geen onderhandelingen mogelijk zijn. Donald Trump zou onder meer danken aan een extra heffing op de import van Mexicaanse goederen in de Verenigde Staten om de bouw van de muur te financieren.

Het Australische voedingsbedrijf Bega Cheese heeft het grootste gedeelte van de activiteiten van zijn Amerikaanse sectorgenoot Mondelez in Australië en Nieuw-Zeeland overgenomen. Met de operatie is een bedrag gemoeid van 348 miljoen dollar. Het meest opvallende merk in de transactie is Vegemite, een zoute kruidenpasta die in Australië bij het ontbijt bijzonder populair is. Vegemite werd bijna honderd jaar geleden door Fred Walker in Melbourne gecreëerd, maar werd amper tien jaar later aan Kraft Foods verkocht en was sinds vijf jaar in handen van Mondelez. Met de overname door Bega Cheese komt Vegemite na negentig jaar opnieuw in Australische eigendom. Een basisbestanddeel van Vegemite is biergist.

Heftruckspecialist Thermote & Vanhalst (TVH) uit Waregem zal geen hoger bod meer uitbrengen op het Britse bedrijf Lavendon, fabrikant van hoogtewerkers. Dat heeft het Belgische bedrijf bekend gemaakt. Er was voor Lavendon de voorbije maanden een biedstrijd ontstaan tussen Thermote & Vanhalst en de Franse groep Loxam, die herhaaldelijk een bod van de Belgische onderneming had verhoogd. Uiteindelijk had Loxam midden januari een bod van 538 miljoen euro gedaan op het Britse bedrijf. Verwacht wordt dat de aandeelhouders van Lavendon massaal zullen ingaan op het Franse bod, dat ook al de steun van de raad van bestuur van de Britse onderneming kreeg.

Het postbedrijf Bpost zal in de toekomst een grotere aandacht besteden aan het welzijn van zijn medewerkers. Daarover zal een concreet actieplan worden opgesteld. Dat heeft het bedrijf tijdens onderhandelingen met de vakbonden, die de moeilijke werkomstandighedn bij Bpost hadden aangeklaagd, aangekondigd. Er werden ook honderdvijftig aanwervingen aangekondigd om de werkdruk te verlagen. Daarnaast werden ook regelingen afgesproken voor onder meer compensaties voor het eindejaarswerk, de verlofplanning en de begeleiding van nieuwe werknemers. Niet alle vakbonden hebben zich echter akkoord verklaard. ACV-Transcom heeft een nationale stakingsaanzegging ingediend.

In Oudenaarde is ondernemer Herman Santens (82) overleden. De overledene was één van de drijvende krachten achter de textielgroep Santens, die op het einde van de jaren tachtig de grootste fabrikant van badtextiel in Europa was geworden. Het bedrijf raakte echter door een zware concurrentie en lage prijzen in problemen en werd twee jaar geleden door de Franse groep Descamps overgenomen. Herman Santens was een boegbeeld van de Vlaamse textielindustrie, maar zijn naam viel recent ook in de Panama Papers. De familie Santens zou jarenlang inkomsten naar fiscale paradijzen hebben gekanaliseerd. Er wordt gewag gemaakt van een bedrag van 10 miljoen euro. Er zou een minnelijke schikking in de maak zijn geweest.

De Amerikaanse drankenfabrikant Vita Coco, producent van kokoswater, staat te koop. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld. De aandeelhouders zouden aan de zakenbank JP Morgan de opdracht hebben gegeven een koper te zoeken. Onder meer de grote drankenproducenten Coca-Cola en Pepsico worden als mogelijke overnamekandidaten genoemd. Ook een aantal grote investeringsfondsen zouden mogelijk interesse hebben. Een verkoop van Vita Coco zou de aandeelhouders van het bedrijf mogelijk 1 miljard dollar kunnen opbrengen. Vita Coco is gedeeltelijk eigendom van de Belgische investeringsgroep Verlinvest, die bijna 50 procent van de aandelen van het bedrijf bezit.

Het Zweedse bedrijf Loomis, gespecialiseerd in geldtransport, neemt zijn Belgische sectorgenoot Cobelguard Cit over. Met de transactie zou een bedrag van 12 miljoen euro zijn gemoeid. Cobelguard Cit is actief in het transport van biljetten, munten, cheques, digitale kaarten, goud, diamant en kunst. Het bedrijf telt 170 werknemers en heeft vestigingen in Gent, Laken en Tongeren. Cobelguard Cit was nog de enige concurrent van G4S die op de Belgische markt is overgebleven. Het bedrijf had een marktaandeel van ongeveer 20 procent. Loomis wordt voor 100 procent eigenaar van het Belgische bedrijf. Cobelguard Cit werd opgericht door Stefan De Bock en Dirk Goethals, die het faillite merk Brink’s hadden overgenomen.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft heeft opnieuw een marktwaarde van meer dan 500 miljard dollar. Dat is het gevolg van positieve kwartaalresultaten die het concern recent heeft kunnen melden. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld. Gewag wordt gemaakt van positieve signalen over de transformatie van het bedrijf. Microsoft heeft zeventien jaar nodig gehad om opnieuw een marktwaarde van meer dan 500 miljard dollar te registreren. In maart 2000 had Microsoft een marktwaarde van 550 miljard dollar bereikt. Dit keer werd een niveau van 510,37 miljard dollar opgetekend. Daarmee blijft het bedrijf echter nog ver verwijderd van de waardes die door groepen zoals Apple en Alphabet kunnen worden gemeld.

Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 13 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De omzetgroei is in belangrijke mate te danken aan de overname van de siliconendivisie van de groep Corning in juni vorig jaar voor een bedrag van 4,8 miljard dollar. Het bedrijf leed een kwartaalverlies van 33 miljoen dollar, tegenover een winst van bijna 3,53 miljard dollar tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Het verlies diende volgens het bedrijf worden toegeschreven aan kosten die voor een aantal milieudossiers dienden te worden gemaakt.

De Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat-Chrysler heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 111 miljard dollar, tegenover 110,6 miljard dollar inkomsten het jaar voordien. De nettowinst steeg met bijna 50 procent tot ruim 2,5 miljard dollar. In totaal verkocht de groep vorig jaar wereldwijd ruim 4,7 miljoen wagens. Dat betekende nagenoeg een status-quo tegenover het jaar voordien. Wel kon volgens de autobouwer een grotere vraag naar modellen uit het hogere marktsegment worden opgemerkt. Dochtermerk Jeep liet een stijging met 9 procent tot 1,4 miljoen voertuigen optekenen. Het bedrijf maakte verder bekend zijn schuldenlast van 4,6 miljard dollar naar 2,5 miljard dollar te zullen afbouwen.

Meer Nieuws

10:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-17

Jaloersheid leidt tot opmerkelijke modekeuzes

Jaloerse partners kiezen in de modewinkel vaker voor een opvallende kleur of een opmerkelijk ontwerp. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Nanyang Technological University in Singapore. Met hun ongewone keuzes hopen de jaloerse consumenten volgens de onderzoekers immers opnieuw de aandacht van hun partner te kunnen wekken. Er wordt aan toegevoegd dat niet alleen in romantische relaties naar deze strategieën wordt gegrepen, maar kunnen ook kinderen of werknemers voor aanverwante motieven eenzelfde gedrag vertonen. Wanneer er weinig kans bestaat dat het product door anderen zal worden opgemerkt, neemt de interesse in opvallende aankopen snel af.

“Vastgesteld moet worden dat jaloerse gevoelens leiden tot een grotere interesse in producten die in het oog springen,” zegt onderzoekster Xun Irene Huang, professor marketing aan de Nanyang Technological University. “Daarmee hopen de jaloerse partijen opnieuw de interesse van hun partner te kunnen wekken. Maar datzelfde gaat op voor kinderen die mogelijk jaloers zijn op de aandacht die een broer of zus van de ouders krijgen of voor werknemers die vinden dat collega’s te veel interesse van de directie genieten. Bij de neiging om opvallende ontwerpen te kiezen, blijkt men volgens de onderzoekers desnoods ook bereid om een publieke vernedering wegens wansmaak te doorstaan.

Xun Huang merkt op dat de conclusies van het onderzoek ook voor de marketing-sector een aantal belangrijke implicaties kunnen hebben. “Onder meer in sitcoms op televisie, waar jaloezie als thema meestal constant aanwezig is, zouden adverteerders kunnen gebruik maken om opvallende ontwerpen en producten te promoten,” benadrukt de onderzoekster. “Maar ook in gedrukte reclame en op displays op de winkelvloer zou kunnen worden verwezen naar situaties waarbij jaloezie is betrokken, zodat consumenten zouden kunnen worden gestimuleerd om producten te kopen die de aandacht van de buitenwereld zouden vangen.”

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jaloersheid |  Facebook |

Airbnb gelinkt aan daling pieknachten van hotelsector

De activiteit van het alternatieve overnachtingsplatform Airbnb lijkt wel degelijk een impact te hebben op de cijfers van de hotelsector. Dat is de conclusie van een onderzoek van Morgan Stanley Research. De onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat het voorbije jaar in de Amerikaanse hotels een opvallende inkrimping moest worden opgetekend van het aantal pieknachten, waarbij een bezettingsgraad van meer dan 95 procent kan worden gemeld. Tegenover het jaar voordien moest een daling met 17 procent worden opgetekend. Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat de sector het kleinste aantal pieknachten heeft gekend sinds het uitbreken van de economische crisis acht jaar geleden.

Lees Verder

http://www.businesstravelnews.com/Lodging/Airbnbs-Influence-on-Hotel-Occupancy-Threatens-Industry-Profits

14:09 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meer merken zien mogelijkheden in Snapchat

Snapchat heeft bij merken het voorbije jaar gevoelig aan populariteit gewonnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent L2 bij meer dan vierhonderd merken naar het gebruik van sociale media in de zakelijke sector. De onderzoekers stelden vast dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar 64 procent van de merken een aanwezigheid op Snapchat kon melden. Dat betekende een stijging met 50 procent tegenover het begin van het jaar. Bij de zogenaamde activewear loopt dat cijfer zelfs op tot meer dan 90 procent. Daarentegen moet volgens de onderzoekers bij Facebook een zekere reclame-moeheid worden vastgesteld.

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2017/01/l2-report-64-of-brands-now-on-snapchat.html

13:59 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tijd bepaalt gezamenlijke activiteiten van koppels

Koppels die erop rekenen geruime tijd met elkaar te zullen kunnen doorbrengen, organiseren een uiteenlopende waaier gezamenlijke activiteiten. Wanneer men echter denkt op kortere termijn te moeten rekenen, zal minder voor variëteit worden gekozen en zal meer worden gefocust op gelijkaardige projecten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University. De conclusies gelden volgens de onderzoekers niet alleen voor romantische partners en langdurige vriendschappen, maar ook voor elke hechte relatie die door een frequente interactie wordt gekenmerkt.

Lees Verder

https://phys.org/news/2017-01-relationship.html

13:49 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gezonde levensstijl één van de grote online successen

Het nastreven van een gezond levensstijl blijft één van de grote successen van het internet. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hitwise, waaruit blijkt dat gezondheid op het internet steeds meer aan bod komt. Vastgesteld werd onder meer dat de online zoekopdrachten rond onder meer diëten en supervoeding de voorbije drie jaar met 70 procent is gestegen. Er wordt weliswaar opgemerkt dat de voedingssector berucht is voor zijn hevige en tegelijkertijd vluchtige hypes, maar toch kunnen volgens Hitwise ook een aantal vaste trends worden opgetekend.

http://www.adotas.com/2017/01/healthy-lifestyle-onlines-greatest-hits/

13:40 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Merkbekendheid belangrijkste motief voor content-marketing

Een verbetering van de merkbekendheid is voor marketeers de belangrijkste reden om in content-marketing te investeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Clutch bij driehonderd content-marketeers in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 49 procent van de ondervraagden bij de motivering van hun initiatieven op het gebied van content-marketing in eerste instantie verwezen naar merkbekendheid, gevolgd door een versterking van de visibiliteit in zoekmachines (30 procent) en lead generation (21 procent).

Lees Verder

http://www.bizreport.com/2017/01/brands-use-content-marketing-primarily-for-brand-awareness.html

13:26 Gepost door Marcho | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende