09-08-17

Amerikaans geneesmiddelenverbruik op absoluut recordniveau

In de Verenigde Staten neemt 55 procent van de bevolking geregeld voorgeschreven geneesmiddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Consumer Reports bij nagenoeg tweeduizend consumenten, waarbij wordt opgemerkt dat de consumptie van voorschriftplichtige geneesmiddelen in de Amerikaanse maatschappij tot een absoluut recordniveau is gestegen. Er wordt echter aan toegevoegd dat een groot aantal van de genomen medicatie niet noodzakelijk blijkt en uiteindelijk meer schade dan baten zou kunnen opleveren. Problemen met voorschriftplichtige geneesmiddelen zouden drie jaar geleden aan 124.000 Amerikanen het leven hebben gekost.

“Consumenten van voorschriftplichtige geneesmiddelen blijken gemiddeld vier verschillende producten te gebruiken,” stipt onderzoeksleider Ellen Kunes aan. “Bovendien is een groot gedeelte van deze patiënten ook een consument van voorschriftvrije geneesmiddelen, vitamines of andere voedingssupplementen. Een groot deel van die producten zouden echter overbodig kunnen zijn en zouden meer schade dan voordeel kunnen opleveren.” Er wordt aan toegevoegd dat 53 procent van de betrokkenen de voorschriftplichtige geneesmiddelen bij meer dan één medische instantie heeft gehaald, waarmee het risico op schadelijke effecten volgens de onderzoekers toeneemt.

Meer dan één op drie ondervraagden gaf ook toe dat geen enkele instantie heeft gecontroleerd of de toediening van alle geneesmiddelen wel noodzakelijk was. Daarbij werd vastgesteld dat 49 procent van de patiënten aan een arts heeft gevraagd of het mogelijk was met het gebruik van een geneesmiddel te stoppen. Tevens werd opgemerkt dat 71 procent in staat was om de toediening van minstens één product te schrappen. Berekend werd dat vorig jaar 4,5 miljard geneeskundige voorschriften aan Amerikaanse patiënten werden uitgereikt. Dat betekende een stijging met 85 procent tegenover twintig jaar voordien. Tijdens die periode nam de bevolking van de Verenigde Staten met 21 procent toe.

Drie jaar geleden werden in totaal 1,3 miljoen Amerikanen in een spoedafdeling behandeld voor ongewenste effecten van geneesmiddelen.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneesmiddelen |  Facebook |

Eerdere ervaringen bepalen percepties over evenwicht werk en gezin

De invulling van het evenwicht tussen werk en gezin wordt vaak van de ouders geleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen Mary University London (QMUL) bij nagenoeg honderdvijftig werknemers. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring geven voor de kloof die rond de carrière en het ouderschap vaak moet worden opgetekend tussen de bewuste ambities en de onbewuste verwachtingen. Indien een individu zijn volledig potentieel wil bereiken, moet hij zich volgens de onderzoekers bewust zijn van de manier waarop zijn persoonlijkheid door vroegere ervaringen en beslissingen is geboetseerd.

“De prioriteiten die door werknemers tegenover arbeid of gezin worden gehanteerd, blijken vaak gevormd te zijn door de ervaringen tijdens de kindertijd in het ouderlijk gezin,” benadrukt onderzoeksleider Iona Lupu, professor arbeidsmarkt aan de Queen Mary University London. “Niemand is bij zijn intrede op de arbeidsmarkt een onbeschreven blad, maar heeft al heel wat ervaringen opgedaan. Die vroege belevenissen kunnen een grote impact hebben. Vooral de ouders kunnen daarbij een belangrijk voorbeeld zijn. Het ouderlijk model over de verdeling tussen werk en gezin heeft vaak een impact op de visie die ook later door de kinderen in hun latere professionele carrière zal worden gehanteerd.

Vastgesteld werd dat jongens uit een klassiek gezin - met een werkende vader en een thuisblijvende moeder - later geen enkel schuldgevoel blijken te hebben over de verdeling tussen werk en familie. Vrouwen blijken daarentegen te streven om te werken zoals hun vaders, maar zich tegenover het ouderschap op te stellen zoals hun moeders. Dochters van werkende vrouwen bleken daarentegen vooral geraakt te zijn door het idee van de afwezige moeder. Wanneer de thuisblijvende moeder echter duidelijk toont haar professionele aspiraties te hebben moeten onderdrukken, zouden dochters daarentegen tot de uitbouw van een actieve beroepscarrière worden aangezet.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werk |  Facebook |

Hogeropgeleiden hebben grotere controle op werkuren

Personen in hoogwaardige banen en superviserende functies hebben in het algemeen een grotere controle over hun werkuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent in de lidstaten van de Europese Unie. De onderzoekers stelden vast dat slechts 22 procent van de Europese werknemers de mogelijkheid hebben de eigen werkuren te bepalen. De grootste vrijheid wordt opgetekend in Scandinavië en Nederland, waar een cijfer van meer dan 40 procent wordt opgetekend. Daana volgen landen zoals Oostenrijk, Duitsland, België, Estland, Slovenië en Groot-Brittannië, waar een score van minstens 20 procent wordt geregistreerd.

“Vastgesteld moet worden dat de lagere segmenten van de arbeidsmarkt vaak het minst van gezinsvriendelijke arrangementen gebruik kunnen maken,” benadrukt onderzoeksleider Heejung Chung, professor sociologie aan de University of Kent. “Er kan een duidelijk verband tussen talenthiërarchie en toegang tot flexibiliteit worden geregistreerd. Elke hogere trede in de bedrijfshiërarchie gaat gepaard met een toename van anderhalve punt in de controle over het werkschema. Bovendien kan worden opgemerkt dat flexibele maatregelen door de werkgever eerder worden ingevoerd op basis van productiviteit en werkintensiteit dan specifiek gericht zijn op de behoeften van de betrokken medewerker.”

Verder werd opgemerkt dat oudere werknemers, die meestal over de grootste expertise beschikking, gemakkelijker toegang krijgen tot een controle over het eigen werkschema, net zoals collega’s met een superviserende functie. Dat geldt volgens de onderzoekers ook voor werknemers met ondersteunde managers. Bovendien kan worden vastgesteld dat flexibele maatregelen het gemakkelijkst worden toegestaan in functies waarin vrouwen en mannen nagenoeg evenveel zijn vertegenwoordigt. Die bereidheid tot flexibiliteit neemt af tegenover functies die vooral door mannen worden ingevuld. Het laagste niveau van soepelheid werd echter opgetekend in taken die vooral door vrouwen worden opgenomen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit |  Facebook |

Succes genderquota afhankelijk van perceptie bij werknemers

Genderquota kunnen een positief resultaat hebben, maar die impact is afhankelijk van de perceptie die bij de werknemers over de maatregelen heerst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Melbourne bij meer dan duizend Amerikaanse werknemers. Indien de medewerkers immers de overtuiging hebben dat een vrouwelijke baas alleen heer positie heeft verworven door een positieve discriminatie en niet door persoonlijke diensten, dreigt de bereidheid tot samenwerking gevoelig te worden aangetast. Om negatieve reacties te vermijden, moeten bedrijven volgens de onderzoekers dan ook het nut en de voordelen van de genderquota vooraf bij de werknemers toelichten.

“Genderquota kunnen een efficiënt instrument zijn om een onevenwicht op de werkvloer te corrigeren, maar de impact op de organisatie wordt bepaald door de percepties bij het personeelsbestand,” benadrukt onderzoeksleider Edwin Ip, professor economie aan de University of Melbourne. Wanneer gewag wordt gemaakt van een talentkloof, waarbij wordt gesuggereerd dat vrouwen minder geschikt zijn voor bepaalde beroepen dan mannen, blijkt slechts 20 procent van de werknemers met genderquota akkoord. Wanneer wordt benadrukt dat er geen talentkloof bestaat, loopt dat cijfer op tot 30 procent. Wanneer echter gewag wordt gemaakt van een vooroordeel tegen vrouwen, wordt een score van 70 procent bereikt.

“In sectoren waar vooroordelen tegen vrouwen als een probleem wordt beschouwd, blijken genderquota bovendien een positieve impact te hebben op de productiviteit,” stellen de onderzoekers nog. “Wanneer er echter sprake is van een industrie zonder discriminatieproblemen, dreigen genderquota de prestaties van de organisatie significant te verslechteren.” Het onderzoek toont volgens professor Ip dat het niet aangewezen is om genderquota algemeen in te voeren zonder een verdere analyse van de betrokken sector te maken. Er wordt aan toegevoegd dat de percepties van de personeel over de genderquota niet noodzakelijk correct zijn, maar wel van cruciaal belang zijn voor de impact van de maatregel op de organisatie.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderquota |  Facebook |

Instagram kan wijzen op depressieve neigingen

Foto’s die op Instagram worden gepubliceerd kunnen een aantal visuele aanwijzingen bieden voor een potentieel gevaar op depressies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. De onderzoekers zeggen met een accuraatheid van 70 procent aan de hand van gepubliceerde foto’s een diagnose van depressie te hebben kunnen stellen. In het algemeen moet volgens de wetenschappers worden gesteld dat personen met depressieve neigingen sneller geneigd zijn beelden met blauwe, donkere en grijze tinten te plaatsen. Ook het gebruik van bepaalde filters zou op een depressieve toestand kunnen wijzen.

“Foto’s die door gebruikers met depressieve neigingen worden gepubliceerd, maken gebruik van filters die kleuren zoveel mogelijk onderdrukken,” betoogt onderzoeksleider Andrew Reece, psycholoog aan de Harvard University. “Collega’s met een goede mentale gezondheid blijken daarentegen de voorkeur te geven aan filters die de foto’s meer een warm en helder karakter bezorgen. Verder moest worden vastgesteld dat de foto’s van gebruikers met depressieve neigingen ook minder vaak een gelaat bevatten. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat bij depressies sociale interacties zoveel mogelijk worden vermeden.”

“De studie toont aan dat depressies ervoor zorgen dat mensen de wereld letterlijk door een donkere en grijze lens aanschouwen,” benadrukt Andrew Reece nog. Hij waarschuwde wel dat de resultaten nog verder moeten worden onderzocht en bevestiging nodig hebben vooraleer daadwerkelijk gewag kan worden gemaakt van een algoritme dat in staat zou kunnen zijn om aanwijzingen van depressies uit sociale media te filteren. De onderzoekers voegen eraan toe dat Instagram bij de diagnose van depressies meer betrouwbaar is dan een gewone arts, die volgens een aatal eerdere studies in het algemeen slechts een accuraatheid van 42 procent laat optekenen.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: instagram |  Facebook |

Negatieve pers slecht voor rekrutering

Een schandaal kan een bedrijf een groot financieel verlies opleveren, maar kan de organisatie ook op heel andere manieren raken. Onder meer moet worden vastgesteld dat de negatieve berichtgeving ook de reputatie van de onderneming als werkgever kan aantasten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform CareerBuilder en Harris Poll bij meer dan tweeduizend rekruteerders en ruim drieduizend werknemers in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 61 procent van de mannelijke kandidaten geen sollicitatie zou overwegen bij een bedrijf dat door schandalen is beschadigd. Bij vrouwelijke werknemers loopt dat aandeel zelfs op tot 79 procent.

“De financiële schade die een schandaal aan een onderneming kost, kan meestal uiteindelijk wel weer worden goedgemaakt, maar het herstel van een beschadigde reputatie is vaak een heel andere kwestie,” benadrukt Rosemary Haefner, verantwoordelijke human resources bij CareerBuilder. “Onder meer blijken schandalen voor de onderneming op de arbeidsmarkt vaak problemen te creëren. Een groot deel van de werknemers toont immers weinig belangstelling om voor een bedrijf met een beschadigd imago te werken. Zij beseffen immers dat de associatie met een schandaal ook op henzelf een negatieve uitstraling kan hebben.”

Uit het onderzoek bleek dat 61 procent van de werkgevers toegaf dat een negatieve berichtgeving in de pers een ongunstige impact had op hun rekrutering. Bovendien wordt gewag gemaakt van de vorming van een toxische werkomgeving bij de actuele werknemers. De onderzoekers merken daarbij op dat het voor werkzoekenden bijzonder gemakkelijk is geworden om potentiële werknemers te onderzoeken. Anderzijds stelde minder dan 6 procent van de werknemers dat een schandaal hen zou aanzetten om bij hun werkgever ontslag te nemen. Nog wordt aangegeven dat een streven naar transparantie en een proactieve strategie rond problemen of klachten, een probleem kan vormen om een goede reputatie te behouden.

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

Italiaanse wijn rekent met kleine, maar kwalitatieve oogst

De combinatie van een bijzonder koude lente, gevolgd door een extreme wamteperiode heeft ervoor gezorgd dat de Italië dit jaar met een beperkte wijnoogst, die echter wel op een superieure kwaliteit zou kunnen terugvallen, rekening zal moeten houden. Dat heeft de Italiaanse landbouworganisatie Confagricoltura gemeld. Geraamd wordt dat de Italiaanse wijnproductie dit jaar met een volumedaling tussen 15 procent en 20 procent rekening zal moeten houden tegenover vorig jaar. Tegelijk wordt opgemerkt dat de oogst van prosecco, primitivio en pinot grigio wellicht van bijzonder goede kwaliteit zal zijn.

“De Zuid-Europese wijnregio werd getroffen door een koude jaarbegin, gevolgd door een lange droogteperiode,” verduidelijken vertegenwoordigers van Confagricoltura tegenover het persbureau Reuters. “Daardoor werden vele oogsten beschadigd. Tegelijkertijd mag echter een superieure kwaliteit worden verwacht, onder meer dankzij de gunstige invloed van de warmte en de droogte, die de druiven tegen ziektes hebben beschermd en ook bijdragen tot een grotere concentratie van voedzame elementen in het fruit.” Wijnbouwer Guido Folonari heeft het over een grote paradox. Alle mogelijke parameters wijzen op ongunstige omstandigheden, terwijl toch op een goede tot uitmuntende kwaliteit mag worden gehoopt.

Italië is de grootste wijnproducent van de wereld en de sector realiseert een omzet van ongeveer 10 miljard euro. “Wijn is ook de belangrijkste pijler van de Italiaanse landbouwexport,” benadrukt de vakorganisatie Coldiretti. Een lagere productie zal wellicht tot een hogere prijs leiden, maar de eindklanten zullen volgens Folonari nog enkele jaren moeten wachten vooraleer kan worden vastgesteld of ook de wijnen duurder zijn geworden. In Franciacorta zorgden de koude temperaturen ervoor dat de oogst van de lokale wijn met ongeveer 30 procent zal inkrimpen. Maar ook hier moet volgens de producenten worden gewacht vooraleer een oordeel over de impact op kwaliteit en prijs kan worden uitgesproken.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |