10-08-17

Op één jaar bijna duizend nieuwe Amerikaanse brouwerijen

In de Verenigde Staten hebben de ambachtelijke brouwerijen tijdens de eerste helft van dit jaar het productievolume met 5 procent opgevoerd tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Brewers Association. Er wordt wel gewag gemaakt van een vertraging, want tijdens de eerste helft van vorig jaar kon nog een stijging met 8 procent worden gemeld. Uit het rapport blijkt dat eind juni in de Verenigde Staten 5.562 brouwerijen actief waren. Dat betekende een stijging met 19,45 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast wordt de opening van 2.739 bijkomende brouwerijen gemeld.

“De groeiritme van de kleine en onafhankelijke brouwerijen heeft zich gestabiliseerd op een niveau dat nog altijd gewag maakt van vooruitgang, maar wel in een meer mature markt,” benadrukt Bart Watson, hoofdeconoom van de Brewers Association. De groeivertraging moet volgens hem vooral worden toegeschreven aan de regionale brouwerijen, die in grotere mate afhankelijk zijn van distributie en daardoor minder snel groeien dan de microbrouwerijen, die hun voorraden vaak ter plaatse of in de directe omgeving aan de man kunnen brengen. Die trend zich volgens Watson vooral gemanifesteerd in Californië gemanifesteerd.

Watson wijst erop dat de Californische brouwerijen in het algemeen een omzetgroei tussen 5 procent en 6 procent konden melden. Wanneer echter naar de lokale distributie wordt gekeken, kon een toename met bijna 10 procent worden gemeld. Lokale brouwerijen vertegenwoordigen inmiddels 68,5 procent van de totale omzet, tegenover 60,3 procent de eerste helft vorig jaar. De Californische microbrouwerijen en brouwcafés verhoogden daarbij hun volume met bijna honderdduizend vaten. Daarvan werd slechts 4 procent geëxporteerd, terwijl het saldo lokaal werd verdeeld. “Er moet dan ook een toenemende interesse in de verkoop ter plaatse worden gemeld,” aldus nog Watson.

“Steeds grotere volumes worden ter plaatse in de brouwerij verkocht,” benadrukt hij. “Een bezoek aan de brouwerij is voor de consument dan ook steeds vaker het onderdeel van de bierbeleving.”

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier |  Facebook |

Europese luchthavens zien sterke groei passagiersaantallen

De Europese luchthavens hebben tijdens de eerste helft van dit jaar gemiddeld 9 procent meer passagiers ontvangen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van sectorganisatie Airports Council International Europe. Daarbij wordt gewag gemaakt van een indrukwekkende groei, die wordt gedreven door een combinatie van eenmalige en structurele elementen. Onder meer wordt gesproken over een heropleving na de negatieve impact van terroristisch aanslagen vorig jaa, terwijl ook gewezen wordt op een sterke vraag vanuit Rusland en Turkije, een aanhoudende verbetering van de economie en voordelige olieprijzen, die consistent onder het niveau van 55 dollar per vat bleven

In de Europese Unie kon een groei met 8,7 procent worden gemeld. Daarbij konden de Benelux, Cyprus, Malta, Portugal, Estland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Hongarije en Kroatië een dubbelcijferige toename laten optekenen. De landen buiten de Europese Unie lieten een gemiddelde groei met 9,9 procent optekenen. Daar boekten Albanië, Georgië, Moldavië, Montenegro en Oekraïne een stijging met meer dan 20 procent. De vijf drukste luchthavens van Europa lieten een gemiddelde groei met 4,3 procent optekenen, aangevoerd door Amsterdam-Schiphol (8,7 procent), Paris-Charles de Gaulle (5,2 procent), Frankfurt (4,5 procent ) en London-Heathrow (3,9 procent). Istanbul-Atatürk viel echter met 1,1 procent terug.

Er wordt echter opgemerkt dat de sterkste groei zich op kleinere en middelbare luchthavens situeert. De sterkste vooruitgang werd opgetekend in Keflavik (39,7 procent), gevolgd door Sint-Petersburg (26 procent), Kiev (29,4 procent), Antalya (29,2 procent), Warschau (24,7 procent), Brussel (23,4 procent), Larnaca (22,7 procent), Lissabon (22,3 procent), Praag (21 procent) en Napels (20,5 procent). De grootste terugval werd opgetekend op kleinere luchthavens, waar minder dan vijf miljoen passagiers per jaar worden ontvangen. Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI-Europe, maakte gewag van het sterkste halfjaar in meer dan een decennium. Hij waarschuwde wel voor een potentiële impact van de brexit.

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchthaven |  Facebook |

Email-campagnes bereiken 80 procent geadresseerden

Email-campagnes bereiken gemiddeld 80 procent van de geadresseerden. De rest komt terecht in spamfolders of wordt geblokkeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Return Path in acht landen. Er wordt echter opgemerkt dat tussen verschillende opvallende afwijkingen kunnen worden opgetekend. De hoogste score werd opgetekend in Australië en Canada (90 procent), gevolgd door Groot-Brittannië (84 procent), Frankrijk en Spanje (82 procent). In Duitsland en Brazilië wordt echter één of vijf bestemmelingen niet bereikt, want daar werd slechts een score van 79 procent opgetekend. In de Verenigde Staten daalt dat cijfer nog verder tot 77 procent.

“Er kon bij het bereik van email-campagnes het voorbije jaar weliswaar een lichte verbetering worden opgemerkt, maar toch blijkt dat de adverteerders nog steeds een belangrijk deel van hun doelpubliek missen en dan ook met een dreigend omzetverlies worden geconfronteerd,” benadrukt George Bilbrey, president van Return Path. Er wordt aan toegevoegd dat door de mailbox-providers steeds sterkere email-filters worden gehanteerd, zodat hun gebruikers alleen de boodschappen krijgen bezorgd die aan hun behoeften of interesses beantwoorden. Anderzijds werd vastgesteld dat Canada het best presteert met verdwenen emails (7 procent), terwijl Australië het laagste spamniveau (1 procent) kent.

Uit het onderzoek bleek nog dat de sector van banken en financiële diensten met een bestelniveau van 94 procent de beste prestaties laat optekenen, gevolgd door productie en distributie (92 procent) en toerisme (90 procent). De laagste scores werden geregistreerd in het onderwijs, de overheid en de non-profit (76 procent). Sociale platformen en dating halen een score van 77 procent, net zoals de autosector. De sterkste vooruitgang werd gemeld bij verzekeringen, waar een stijging met 13 punten tot 89 procent kon worden geregistreerd. Ook de autosector liet een stijging met 11 punten tot 77 procent registreren. Bij technologie, software en internet was er sprake van een toename met 10 procent tot 85 procent.

Anderzijds werd de zwaarste achteruitgang gemeld bij kleding, die 8 punten tot 85 procent moest prijsgeven. De sector huishouden en woninginrichting viel met 7 punten terug tot 87 procent.

Lees verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Hogere morele doelstelling verdedigt politieke leugens

Politici blijken vaak gemakkelijker weg te komen met een verdraaiing van de waarheid en zelfs met regelrechte leugens. Die opmerkelijke tolerantie moet worden toegeschreven aan een gedeeld geloof in de morele waarde van bepaalde politieke standpunten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. De leugens worden volgens de onderzoekers door de volgelingen van een politicus blijkbaar benaderd als een aanvaardbare en mogelijk zelfs noodzakelijke strategie om een hogere morele doelstelling te kunnen bereiken. Daardoor kunnen politici zich volgens de onderzoekers echter ook lenen tot corrupt gedrag zonder daaronder - in de ogen van hun supporters - imagoverlies te lijden.

“Uit de studie kan worden afgeleid dat het publiek in een algemeen eerlijkheid weliswaar als een positieve waarde bestempelt, maar onder bepaalde omstandigheden toch leugens kan tolereren,” betoogt onderzoeksleider Allison Mueller, psychologe aan de University of Illinois. “Een dergelijke tolerantie kan vooral worden vastgesteld wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk moreel doel dat door spreker en toehoorder wordt gedeeld. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de verdediging van tegengestelde standpunten, ongeacht het waarheidsgehalte van de gepresenteerde stellingen, dreigt te zullen worden veroordeeld.”

Volgens de onderzoekers kunnen uit de studie twee essentiële conclusies over het moreel mandaat naar voor worden geschoven. “Een morele overtuiging en niet de rechtvaardigheid van de gehanteerde procedures, kan een bepalende impact hebben op de perceptie van het publiek over een individu dat normoverschrijdend gedrag vertoont om gewenste doelstellingen te verwezenlijken,” wordt er opgemerkt. “Tevens moet worden vastgesteld dat het publiek zich niet weliswaar niet bereid toont om zwaar wangedrag van anderen voor moraliserende doelen te tolereren, maar wel een relatieve tolerantie kan tentoonspreiden tegenover inbreuken zoals leugens.”

Lees Verder

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leugens |  Facebook |

Mannelijke werknemer sneller vatbaar voor mentaal gezondheidsprobleem

Mannen blijken door werkomstandigheden voor mentale gezondheidsproblemen gevoeliger dan hun vrouwelijke collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Mind bij meer dan vijftienduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 32 procent van de mannelijke werknemers gewag gemaakte van mentale gezondheidsproblemen door problematische werkomstandigheden, maar bij hun vrouwelijke collega’s valt dat cijfer terug tot 19 procent. Anderzijds wordt opgemerkt dat 43 procent van de vrouwen ooit wegens mentale gezondheidsproblemen ziekteverlof heeft opgenomen, tegenover slechts 29 procent bij de mannelijke respondenten.

“Tevens kan een verschil worden opgemerkt bij het gevoel over de mogelijkheden om de problemen op de werkvloer ter sprake te brengen,” zegt Emma Mamo, hoofd arbeidsplaats-welzijn bij Mind. “Bij de vrouwelijke respondenten bleek immers dat 38 procent van mening is dat de cultuur op de werkvloer hen toelaat over hun mentale gezondheid te praten, maar bij mannen valt dat cijfer terug tot 31 procent. Veel mannen werken dan ook in een industrie waar nog steeds een macho-cultuur overheerst of waar een concurrerende omgeving bestaat die het moeilijker maakt om openlijk over problemen te praten.”

Het is volgens Emma Mamo dan ook zorgwekkend dat vele mannen blijkbaar niet in staat zijn om met hun managers te praten over de impact die de arbeid heeft op hun welzijn. “Nog erger is dat weinigen de moed hebben om de noodzakelijk tijd te nemen om te kunnen herstellen,” benadrukt Mamo. “Het onderzoek toont aan dat de meerderheid van de managers zich bereid toont om werknemers met mentale problemen te ondersteunen, maar er kan alleen hulp worden geboden wanneer men van een potentieel probleem op de hoogte wordt gebracht.”

Uit een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) bleek dat één op drie werknemers mentale gezondheidsproblemen toegeeft, terwijl 23 procent van mening is dat hun organisatie het welzijn van de werknemers onvoldoende ernstig neemt.

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Ook directiekamers Britse ondernemingen gevoelig voor brexit

De brexit kan ook in de directiekamers van grote Britse ondernemingen voor belangrijke problemen zorgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Opal Transfer naar de samenstelling van de bestuursraden van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven. In totaal werden daarbij 1.069 directeurs geteld, waarvan echter 26 procent afkomstig bleek uit het buitenland. De Europese Unie levert 14 procent van de volledige bestuursraden van de grote Britse ondernemingen. Het beleid van de Britse regering tegenover buitenlandse werknemers kan volgens Opal Transfer dan ook belangrijke consequenties hebben voor de elite van de Britse economie.

“Door de brexit dreigen ook de bestuursraden van het Britse bedrijfsleven met een braindrain geconfronteerd te worden,” benadrukt Gita Petkevica, managing director van Opal Transfer. “De resultaten van de studie dat Groot-Brittannië bijzonder afhankelijk is van talent uit de Europese Unie. De brexit en striktere regels op immigratie zouden dan ook bijzonder nadelig kunnen uitvallen voor de Britse economie.” Er wordt op gewezen dat een aantal Britse bedrijven met een bijzonder uitgesproken bestuursraad werken. Onder meer wordt erop gewezen dat bij International Air Group (IAG) 50 procent van de directieleden buitenlander zijn. Ook bij AstraZeneca en Vodafone worden cijfers van respectievelijk 45 procent en 31 procent gemeld.

“De Britse regering moet dan ook actie ondernemen om te beletten dat zijn bedrijfsleven niet langer toegang zou krijgen tot hoogwaardig bestuurstalent,” aldus nog Gita Petkevica. “De Britse overheid moet beseffen welke economische bijdrage Europeanen aan het land leveren. Elke dag wordt verteld over het belang en de waarde van diversiteit voor zakelijk succes, maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat Groot-Brittannië op het punt staat één van zijn belangrijkste diversiteitstroeven - zijn burgers uit de Europese Unie - uit handen te geven. Er worden wel uitzonderingen voorzien, maar geïnteresseerde kandidaten zouden door deze mentaliteit kunnen worden afgeschrikt.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Griekenland wil Europese bescherming voor zijn yoghurt

Griekse yoghurt moet een geografische bescherming krijgen. Dat heeft Evangelos Apostolou, de Griekse minister van landbouw, gemeld. Apostolou kondigde de oprichting aan van een werkgroep, op initiatief van de Association of Greek Breeders, die de technische details moet uitwerken voor een aanvraag voor de registratie van de Griekse yoghurt als een geografisch beschermd product bij de Europese Unie. De bescherming moet onder meer een aanslepend conflict met Polen oplossen. Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor gezondheid, erkende dat het gebruik van de term Griekse yoghurt voor producten uit andere landen consumenten zou kunnen misleiden en tot een oneerlijke concurrentie zou kunnen leiden.

“Er wordt een volgende belangrijke stap genomen om de traditionele Griekse yoghurt, die voor zijn unieke kwaliteit op de Europese en internationale markt beroemd is, te beschermen,” benadrukt minister Apostolou. “Met de maatregel moet bovendien het inkomen van de Griekse yoghurt-producenten en hun leveranciers van grondstoffen kunnen worden gegarandeerd.” Takis Peveretos, voorzitter van de Association of Greek Breeders, benadrukte dat de bescherming belangrijke voordelen zou opleveren voor het product, dat door de toenemende interesse bij het publiek steeds meer het doelwit van namaak door andere landen blijkt te worden.

Griekenland is al zwaar ontgoocheld door het gebrek aan bescherming voor zijn traditionele fetakaas in de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada en reageert volgens waarnemers dan ook bijzonder sterk tegen pogingen van andere landen om uit Griekse producten profijt te halen. Onder meer botste het land vorig jaar met Polen, dat een aantal eigen producten met verwijzingen naar Griekse origines op de markt had gebracht. De Griekse yoghurt geniet binnen de Europese Unie weliswaar geen geografische bescherming, maar wordt wel gedekt door de regel dat voedingslabels consumenten niet over identiteit of origine mogen misleiden.

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |