19-08-17

Wereldwijde industriële visserij verspilt jaarlijks bijna tien miljoen ton

De industriële visserij gooit wereldwijd elk jaar bijna tien miljoen ton aan bruikbare vangsten opnieuw in de oceaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het initiatief Sea Around Us, een samenwerkingsverband van het Institute for the Oceans and Fisheries van de University of British Columbia en de University of Western Australia. Opgemerkt wordt dat het voorbije decennium bijna 10 procent van de wereldwijde vangsten werd verspild door slechte vispraktijken en een gebrekkig management. Er wordt op gewezen dat dit volume overeenkomt met ongeveer 4.500 Olympische zwembaden per jaar.

“In het kader van de toenemende problemen rond voedselzekerheid en voedingsgezondheid hebben deze resultaten een belangrijke waarde,” benadrukt onderzoeksleider Dirk Zeller, professor maritiem beheer aan de University of Western Australia. “De verspilde vis had op een nuttiger manier gebruikt kunnen worden.” De praktijken hebben volgens de onderzoekers verschillende oorzaken. Onder meer wordt erop gewezen dat de vissen door de vangsttechnieken beschadigd en onverkoopbaar kunnen worden, maar sommige exemplaren blijken ook te klein of niet in het gepaste seizoen gevangen te worden. Soms kan ook slechts een deel van de vis worden gebruikt of is er sprake van bijvangst.

“Ook moet vaak worden vastgesteld dat de bemanning verder ook verder blijft vissen wanneer de koelruimtes al volledig zijn ingenomen,” betoogt Zeller. “Daarbij wordt erop gegokt dat er nog grotere vissen zullen kunnen worden vervangen, waarna de kleinere exemplaren opnieuw in zee worden gegooid.” Uit het onderzoek bleek nog dat het fenomeen van de visverspelling een hele evolutie heeft gekend. In het midden van de voorbije eeuw was er sprake van ongeveer vijf miljoen ton per jaar, maar in de jaren tachtig liep dat op tot gemiddeld achttien miljoen ton. Het voorbije decennium was er sprake van bijna tien miljoen ton per jaar.

Die achteruitgang de voorbije jaren kon volgens Zeller gedeeltelijk worden toegeschreven aan een verbeterd visserij-management en nieuwe technologieën, maar ook wijzen de onderzoekers op signalen van een daling van het visbestand. Sinds het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw zou er bij de vangsten sprake zijn van een gemiddelde daling met 1,2 miljoen ton per jaar. “Sommige soorten zijn al zozeer uitgeput dat de vangsten steeds kleiner worden,” benadrukt Zeller. “Daardoor wordt ook minder vis weggegooid.” Anderzijds wordt gewezen op een geografische verschuiving wanneer bepaalde gebieden tekenen van uitputting beginnen te vertonen.

“De verschuiving van de weggegooide vangsten van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan toont een gevaarlijke trend, waarbij de visserij en zijn problemen naar nieuwe gebieden worden geëxporteerd,” betogen de onderzoekers.

Lees Verder

18:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: visserij |  Facebook |

Reclame met menselijk gelaat boekt betere verkopen

Een consument heeft voorkeur voor verpakkingen met een menselijk gelaat, maar dat effect wordt onder invloed van een gevoel van eenzaamheid nog sterker. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon. Het fenomeen is volgens de onderzoekers gebaseerd op de fundamentele behoefte van het individu om tot een groep te behoren en de wens om duurzame relaties uit te bouwen. Wanneer het individu deze sociale connecties moet missen, wordt volgens de onderzoekers vaak getracht die leemte op een andere manier, onder meer door het koopgedrag, in te vullen.

“Beelden kunnen een leemte opvullen bij de consument die een tekort aan sociale connecties toont,” benadrukt onderzoeksleider Bettina Cornwell, professor marketing aan de University of Oregon. “Wanneer de consument in de commerciële logo’s een menselijk gelaat opmerkt, zal de sympathie voor het merk toenemen. Om efficiënt te zijn, hoeft het gezicht in het logo ook niet heel expliciet duidelijk te zijn. Consumenten koppelen vaak menselijke eigenschappen aan voorwerpen of dieren. Dat antropomorfisme kan ook in deze omstandigheden worden toegepast. Eenzaamheid kan het individu sneller geneigd maken om aan andere onderwerpen menselijke karaktereigenschappen te verlenen.”

“Een gebrek aan interpersoonlijke relaties zal het individu motiveren om actief op zoek te gaan naar connectiepunten,” zegt Cornwell nog. “Een persoon die zich eenzaam voelt zal sneller geneigd zijn in beelden een gelaat te herkennen omdat er een grote drang naar deze sociale connectie wordt ervaren.” De onderzoekster merkt op dat de conclusies van de studie door de handel zouden kunnen worden gebruikt om in te spelen op de gevoelens van eenzaamheid en meer producten te verkopen, maar zegt te hopen dat de inzichten vooral hulporganisaties en andere initiatieven kan hebben om hulp te reiken aan mensen die geconfronteerd zouden worden met een gebrek aan sociale connecties.

Lees Verder

 

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Hernieuwbare energie kan vele levens sparen

Een intensiever gebruik van hernieuwbare energie en een striktere regulatie hebben ervoor gezorgd dat over een periode van bijna tien jaar in de Verenigde Staten 12.700 vroegtijdige overlijdens konden worden vermeden. Dat is de conclusie van een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van energie. Daarbij wordt opgemerkt dat in de Verenigde Staten in het midden van dit decennium een capaciteit van 100 gigawatt aan windenergie en zonnekracht kon worden geteld. Dat betekende een vertienvoudiging tegenover negen jaar voordien. Daardoor konden volgens het rapport ook de schadelijke uitstoot van fossiele brandstoffen gevoelig worden verminderd, wat een positieve impact heeft gehad op de gezondheid.

“Tijdens de geciteerde periode konden de emissies van koolstofdioxide met 20 procent worden verminderd, terwijl ook bij de uitstoot van zwaveloxide en stikstofoxide met respectievelijk 72 procent en 50 procent kon worden ingeperkt,” wordt in het rapport opgemerkt. “Ook bij de uitstoot van fijnstof kon een daling met 46 procent worden gemeld.” De onderzoekers merken op dat de gerealiseerde verbeteringen in de luchtkwaliteit een financieel voordeel tussen 29 miljard dollar en 112 miljard dollar hebben opgeleverd. Bovendien wordt gewag gemaakt van cumulatieve klimaatvoordelen tussen 5,3 miljard dollar en 106,8 miljard dollar dankzij het toegenomen gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

“Er moet rekening gehouden met een duidelijke impact op de gezondheidskosten, terwijl ook gewezen moet worden op veranderingen in de landbouwproductiviteit, het energieverbruik, verliezen uit natuurrampen zoals overstromingen en algemene ecosysteem-services,” benadrukken de onderzoekers nog. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook een striktere regelgeving een bijdrage heeft geleverd tot de reductie van emissies, aangezien steenkoolcentrales de nodige maatregelen dienden te nemen om ervoor te zorgen dat hun installaties konden voldoen aan de nieuwe normen voor luchtkwaliteit.”

Geraamd wordt dat het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd aan 6,5 miljoen mensen het leven kost.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

Detachables dragen herstel West-Europese tabletmarkt

De West-Europese tabletmarkt heeft de voorbije maanden een opmerkelijk herstel laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van International Data Corporation (IDC), waar gewag wordt gemaakt van een een verkoop van 7 miljoen exemplaren. Dat betekent weliswaar slechts een groei met 0,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, maar tegelijkertijd kan gesproken worden over een duidelijke ommekeer tegenover het kwartaal voordien. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar diende immers nog een achteruitgang met 1,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar worden vermeld. Het herstel kan volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan de zakelijke markt.

“De achteruitgang van de tablet-verkoop in West-Europa laat al sinds het begin van dit jaar een duidelijke vertraging optekenen,” stippen de onderzoekers aan. “Er kan nagenoeg gewag gemaakt worden van een volledig herstel van de markt. Tijdens de eerste twee kwartalen van vorig jaar diende nog een achteruitgang met meer dan 10 procent worden gemeld. De beste prestatie van het voorbije jaar werd geregistreerd tijdens het derde kwartaal, toen een achteruitgang met 7 procent werd gemeld.” Het herstel werd volgens de onderzoekers in de hand gewerkt door de lancering van een nieuwe generatie van de Apple iPad en iPad Pro.

Apple verkocht tijdens het voorbije jaar in West-Europa tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 1,9 miljoen exemplaren. Daarmee vertegenwoordigde Apple 27 procent van de totale West-Europese verkoop, tegenover 24 procent tijdens het tweede kwartaal vorig jaar. Op de tweede plaats staat Samsung met een marktaandeel van 23,4 procent, gevolgd door Lenovo (8,9 procent), Amazon (4,9 procent) en Huawei (3,9 procent). Verder wordt opgemerkt dat de heropleving grotendeels wordt gedragen door de commerciële markt, waar een groei met 2,8 procent kon worden gemeld. Dat succes wordt vooral toegeschreven aan de toegenomen belangstelling voor zogenaamde detachables, waar een stijging met 1 procent werd gemeld.

Detachables kunnen immers zowel de functie van een laptop als een tablets vervullen. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten een gelijkaardige trend kan worden gemeld.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet |  Facebook |

Ook bij applicaties reclamefraude belangrijk probleem

Reclamefraude is ook een belangrijke bekommernis voor marketeers die in hun campagnes beroep willen doen op applicaties. Dat is de de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consument InMobi. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 59 procent van de respondenten van mening was dat applicatie-fraude een cruciaal probleem vormde dat de reclamenetwerken in geen geval zouden mogen negeren. Opgemerkt werd eveneens dat 40 procent van de applicatie-marketeers getuigde ervan overtuigd te zijn te begrijpen op welke manier de fraude is georganiseerd en welke effecten het bedrog op de impact van hun reclamecampagnes zou kunnen hebben.

Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat 44 procent van de respondenten aangaf weliswaar te weten wat onder reclamefraude kan worden begrepen, maar meer over het fenomeen te weten willen komen of opwierp het concept te begrijpen, maar geen inzicht te hebben op welke manier reclamecampagnes door het probleem zouden kunnen worden geraakt. Wanneer naar concrete fraude-constructies wordt gekeken, verwijst 48 procent naar nutteloze trafieken van bots van scripts, gevolgd door fenomenen zoals unauthorized rebrokering (13 procent), click cramming (13 procent) en ad stacking (10 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder dat adverteerders diverse maatregelen nemen om het probleem van de reclamefraude aan te pakken, maar er wordt aan toegevoegd dat nagenoeg niemand daarbij op overwegend technische oplossingen steunt. Daarbij gaf 58 procent van de betrokkenen aan een partnership te zoeken met een vertrouwd reclamenetwerk, zodat vermeden kan worden het slachtoffer van fraude te worden. Daarnaast verwijst 27 procent naar het gebruik van zwarte lijsten met verdachte internet-adressen. Een even grote groep zegt tussenpersonen uit te schakelen en een rechtstreeks contact te onderhouden met de uitgever, terwijl 26 procent aangeeft van de partners volledige transparantie en rapportering te eisen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, reclame |  Facebook |

Relaties vaak gestoeld op ambivalente visies op partner

Veel mensen hebben een ambivalente houding tegenover de relatie met hun partner. Er is vaak sprake van een echte verscheurdheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah en de University of Toronto bij een reeks koppels, die gevraagd werden naar redenen die hen zouden besluiten de relatie verder te zetten of af te breken. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat de deliberatie over een mogelijke scheiding vaak bijzonder moeilijk verloopt. Er wordt echter aan toegevoegd dat de resultaten ook belangrijke inzichten kunnen verstrekken voor relatiebegeleiding, terwijl ook een aantal nieuwe aspecten van het beslissingsproces naar voor lijken te komen.

“Uit het onderzoek kwam onder meer naar voor koppels vooral emotionele intimiteit, investering en een gevoel van verplichting naar voor komen als belangrijkste redenen om een relatie verder te zetten,” betoogt onderzoeksleider Samantha Joel, professor psychologie aan de University of Utah. “Wanneer daarentegen gekeken wordt naar de belangrijkste motieven om een punt te zetten achter de relatie, wordt vooral gewezen naar een gebrek aan compatibiliteit tussen persoonlijkheden, een vertrouwensbreuk en een toenemende afstandelijkheid van de partner. Zowel bij kortere relaties tot twee jaar als huwelijken van minstens zeven jaar werden gelijkaardige redenen gegeven om aan het verbond een einde te maken.”

“Dat geldt echter niet voor de redenen achter de beslissing om langer samen te blijven,” benadrukt professor Joel. “Bij kortere relaties wordt daarbij vlugger gewezen naar positieve redenen, zoals de aangename persoonlijkheid van de partner, emotionele intimiteit of de geneugten van het samenzijn. Wanneer echter diezelfde vraag gesteld wordt aan koppels met een langere gezamenlijke geschiedenis, worden meer restrictieve motieven naar voor geschoven. Daar wordt immers vaak verwezen naar elementen zoals investeringen in de relatie, familiale verantwoordelijkheden, de vrees voor onzekerheid en logistieke barrières.”

Tevens kon worden vastgesteld dat ongeveer de helft van de respondenten aangaf zowel redenen hebben om de relatie verder te zetten of te stoppen. “Ook hier blijkt de ambivalentie tegenover relaties,” werpt Samantha Joel op. “Een scheiding gaat vaak gepaard met bijzonder moeilijke beslissingen. Buitenstaanders kunnen een breuk meer op een rationele manier bekijken, maar binnen de relatie ligt die situatie veel complexer. Naarmate een koppel langer in een relatie zit, blijkt een eenvoudige evaluatie steeds moeilijker te worden. Er kan hiervoor ook een evolutionaire reden zijn. Voor de prehistorische mens was het vinden van een partner wellicht belangrijker dan het vinden van de juiste partner.”

“Dat kan een verklaring zijn waarom het gemakkelijker blijkt om in een relatie te stappen dan het verbond weer te verbreken,” verduidelijkt professor Joel.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

Kinderen halen meer morele lessen uit menselijke verhalen

Jonge kinderen pikken meer morele lessen op uit verhalen met menselijke figuren dan met antropomorfe personages. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Ontario Institute for Studies in Education (Oise) aan de University of Toronto bij een groep kinderen tussen vier en zes jaar. Er wordt gewag gemaakt van een opmerkelijk verband, aangezien kan worden vastgesteld dat media voor kinderen - boeken, films of videogames - vaak gebruik maken van dieren of voorwerpen met menselijke eigenschappen. Nu blijkt echter dat de kinderen tussen deze antropomorfe karakters en henzelf minder gelijkenissen zien.

“Aangezien kinderen zich met antropomorfe karakters minder snel vereenzelvigen, zullen ze ook minder gemakkelijk morele lessen trekken uit verhalen waarin dergelijke figuren worden getoond,” benadrukt onderzoeksleider Patricia Ganea, professor cognitieve ontwikkeling aan de University of Toronto. “De resultaten van het onderzoek ondersteunen dan ook eerdere studies, waarin al werd aangetoond dat kinderen het gemakkelijker vinden om kennis te puren uit verhalen met een realistisch scenario. Nu blijkt dat kinderen zich ook meer aangesproken voelen door de morele boodschappen van verhalen waarin een menselijk personage naar voor wordt gebracht.”

Wanneer kinderen lectuur met antropomorfe figuren voorgeschoteld krijgen, blijken de reacties vooral gewag te maken van een gebrek aan menselijke eigenschappen. Kinderen die het meest geneigd waren aan de antropomorfe figuren ook menselijke eigenschappen te koppelen, bleken uit de verhalen ook de sterkste lessen te trekken. Wanneer naar altruïstisch gedrag wordt gekeken, bleek dat media met menselijke figuren de grootste impact had op de donatie-bereidheid van de kinderen, gevolgd door getuigenissen met antropomorfe figuren. Media die daarentegen louter zakelijke informatie aanvoerden, bleken het minst geneigd om de kinderen tot actie aan te zetten.

Er wordt wel opgemerkt dat de kinderen bij een keuze voor de persoonlijke mediaconsumptie tussen menselijke figuren en antropomorfe personages geen verschil in voorkeur laten blijken.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |