20-08-17

Hele wereld toont neiging naar groter individualisme

Over de hele wereld kent het individualisme een opmerkelijke opmars. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers University of Waterloo en de Arizona State University op basis van gegevens van inwoners van bijna tachtig landen de voorbije vijf decennia. Volgens de onderzoekers blijkt vooral een socio-economische ontwikkeling een sterke link heeft met de toenemende individualistische praktijken en waarden die in een land kunnen worden opgetekend. Vastgesteld werd dat in steeds meer culturen de burger als een autonoom wezen met een grote drang naar zelfbestemming wordt bestempeld.

“Algemeen wordt opgemerkt dat de westerse wereld door een toenemend individualisme wordt gekenmerkt, maar in werkelijkheid kan worden gesproken over een wereldwijd fenomeen,” benadrukt onderzoeksleider Henri Santos, professor psychologie aan de University of Waterloo. “In individualistische maatschappijen zijn onafhankelijkheid en de unieke persoonlijkheid cruciale culturele waarden, terwijl de collectivistische samenleving meer aandacht vraagt voor wederzijdse afhankelijkheid, familierelaties en sociale conformiteit. Hoewel de relatie tussen persoon en collectiviteit niet overal identiek is, zijn er belangrijke aanwijzingen van een algemene trend naar een groter individualisme.”

Wanneer gekeken wordt naar de visie en het gedrag van de bevolking, blijkt volgens de onderzoekers dat het individualisme op een halve eeuw tijd met 12 procent is gestegen. “Landen die geen sterke toename van het individualisme konden melden, bleken op het gebied van socio-economische ontwikkeling de zwakste prestaties op te tekenen,” zegt professor Santos. “China is daarop de grote uitzondering. Het land blijkt een duidelijk verlies aan individuele waarden te koppelen aan een sterke economische groei. China heeft echter een bijzondere complexe socio-economische geschiedenis, zodat het interessant kan worden het land in de toekomst meer in detail te bestuderen.”

Lees Verder

 

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: individualisme |  Facebook |

Sociale mobiliteit kinderen wordt ook genetisch bepaald

De sociale mobiliteit van kinderen wordt voor bijna 50 procent genetisch bepaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London bij zesduizend gezinnen met tweelingen in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat de impact van de ouders op de kinderen oorspronkelijk als een omgevingsfactor werd bestempeld, maar moet in werkelijkheid ook een sterke genetische component worden opgetekend. Indien men de educatieve ongelijkheden wil wegwerken, moet men volgens de wetenschappers ook begrijpen in welke mate kinderen een genetische aanleg voor academische successen hebben.

“Eén van de beste parameters om de academische prestaties van kinderen te voorspellen, kan worden gezocht bij het educatieve niveau van de ouders,” benadrukt onderzoeksleider Ziada Ayorech, professor neurowetenschappen aan het King’s College London. “In het verleden werd echter meestal aangenomen dat deze invloed hoofdzakelijk omgevingsgebonden was en weinig met genetica had te maken. Daarbij werd opgemerkt dat ouders met een hogere schoolopleiding een betere toegang hadden tot academische en sociale mogelijkheden, waardoor hen meer mogelijkheden ter beschikking stonden om opportuniteiten aan hun kinderen door te geven.”

“Men kan echter vaststellen dat bij de sociale mobiliteit van kinderen ook een substantiële genetische invloed kan worden onderkend, wat belangrijke implicaties kan hebben om de educatieve ongelijkheid te beperken,” betogen de onderzoekers. “Vastgesteld werd dat kinderen met betere genetische middelen ook betere academische resultaten lieten optekenen, ook wanneer ze tot gezinnen behoren waar geen van beide ouders een universitaire opleiding had genoten. Verder werden vooral positieve resultaten opgetekend in gezinnen waarin alle leden een hoger opleidingsniveau genoten, terwijl de laagste resultaten werden opgetekend wanneer iedereen een beperkte opleiding had ontvangen.

Gezinnen met een sociaal mobiel karakter liet gemiddelde scores optekenen.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale mobiliteit |  Facebook |

Harde aanpak kan ook positieve bedoelingen hebben

Harde standpunten hebben vaak de bedoeling anderen te kwetsen of het eigenbelang te dienen, maar soms kunnen ook andere motieven spelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Plymouth, waarin wordt aangegeven dat die harde aanpak ook uit altruïstische overwegingen kan worden gehanteerd. Daarbij wordt onder meer gewezen op het gedrag van ouders die hun kinderen streng behandelen om hen optimaal voor te bereiden op moeilijke examens, zodat ze meer kansen op succes hebben. Op die manier kan men volgens de onderzoekers een individu helpen een bepaald doel te bereiken.

“Een harde aanpak om anderen helpen, kan in een aantal gevallen een zinvolle strategie blijken,” betoogt onderzoeksleider Belen Lopez-Perez, professor psychologie aan de University of Plymouth. “De studie toont aan dat het kan helpen om een emotioneel fragiele partner te helpen door acties te ondernemen die bij de betrokkene emoties van angst of boosheid opwekken.” De resultaten werpen volgens de onderzoekers een nieuw licht op de sociale dynamiek, waarbij onder meer duidelijk kan worden waardoor soms negatieve gevoelens worden opgewekt indien die emoties kunnen helpen een bepaalde doelstelling te bereiken.

De resultaten leveren volgens de onderzoekers een verdere bijdrage tot in inzichten in de motivaties van de onderliggende emotie-patronen tussen mensen. “Eerder onderzoek had al aangetoond dat personen soms zullen proberen om voor eigen persoonlijke voordelen bij anderen negatieve gevoelens op te wekken,” benadrukt professor Loper-Perez. “Er kunnen echter ook altruïstische redenen zijn waarom men bij anderen negatieve gevoelens probeert op te wekken. Daarbij kon ook worden vastgesteld dat vaak heel gericht tewerk wordt gegaan, waarbij specifieke emoties worden gekozen om bepaalde effecten te bereiken.”

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motivatie |  Facebook |

Winnaarseffect wordt bepaald door omgang met testosteron

Het lichaam maakt op een sluwe manier van het hormoon testosteron om tijdens sportwedstrijden en andere confrontaties een grotere kans op winst te maken. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Wake Forest University, de University of California en de University of Wisconsin op basis van een onderzoek bij een populatie mannelijke Californische muizen (Peromyscus californicus). Opgemerkt wordt dat voor en na een agressieve strijd een opstoot van testosteron de dieren aanzet om in een volgende confrontatie aan het langste eind te trekken. De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers atleten en coaches helpen winnende trainingsschema’s op te zetten.

“Elke keer een competitieve situatie wordt ervaren, worden hormonen zoals testosteron vrijgegeven, zodat de kans op winst wordt verhoogd,” betoogt onderzoeksleider Matthew Fuxjager, professor biologie aan de Wake Forest University. “Deze hormonen zorgen er bovendien voor dat het brein voorbereid is voor een volgende strijd. Het onderzoek toont aan dat hormonen zoals testosteron de agressie versterken en daarmee ook de kans op winst verhogen. Een opstoot van testosteron na een overwinning verhoogt de agressie en de kans om bij een volgend treffen opnieuw de bovenhand te halen. Dat fenomeen vormt de basis voor het zogenaamde winnaarseffect.”

“Winst levert gemakkelijker nieuwe winst op,” benadrukt professor Fuxjager. “De opbouw van succesvolle ervaringen verhoogt de kans op een volgende winst. Ook tijdens de training moet dan ook een gevoel van winst worden gestimuleerd, zoals onder meer in het boksen gebeurt met de inschakeling van zwakkere sparring-partners. Vele trainers erkennen getuige te zijn geweest van het winnaarseffect, maar in veel gevallen kunnen de preciese werking van het fenomeen niet worden verklaard en kan de ervaring ook niet worden gedupliceerd. Het nieuwe onderzoek toont dat een overwinning een impact heeft op de manier waarop het brein stoffen zoals testosteron in toekomstige confrontaties kan herkennen.”

“Testosteron verhoogt de competitiviteit en kan het vertrouwen opdrijven,” verduidelijkt Fuxjager. “Het onderzoek toont dat agressie niet louter te maken heeft met testosteron, maar met de manier waarop het hormoon in het lichaam en de hersenen werkt. Het basisniveau testosteron zal niet altijd exact voorspellen welk gedrag zal worden vertoond. Bepalend is de manier waarop het brein met de hormonen omspringt.”

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: testosteron, competitiviteit |  Facebook |

Ooggetuige door bekenden gemakkelijk beïnvloed

Het ligt in de menselijke natuur om de standpunten en uitspraken van familie en vrienden te ondersteunen, maar dat fenomeen kan in de rechtspraak leiden tot onjuiste getuigenissen, waardoor mogelijk verkeerde uitspraken zullen worden gedaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Huddersfield bij meer dan vierhonderd respondenten. De onderzoekers merken op dat de politie en de rechtbanken met deze mogelijke vertekening rekening dienen te houden. Daarbij wordt gewezen naar eerdere studies, waaruit is gebleken dat 86 procent van de getuigen van incidenten elkaar kennen.

“Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de herinnering aan incidenten vaak wordt vertekend door de commentaren van anderen, zelfs wanneer die het tegenovergestelde van de realiteit beweren,” benadrukt onderzoeker Dara Mojtahedi, docent forensische psychologie aan de University of Huddersfield. “Die leidde tot inaccurate en misleidende verklaringen van getuigen. Die impact blijkt echter nog groter te zijn wanneer de getuigen elkaar al langer met elkaar bekend zijn. Politiebeambten, advocaten, rechters en juryleden moeten dan ook onderzoeken of de getuige de feiten al dan niet in het gezelschap van vrienden of familieleden heeft beleefd.

De conclusies zijn volgens professor Mojtahedi geen verrassing. “Wanneer men informatie verkrijgt van een vreemde, heeft men geen enkele achterliggende kennis die de betrouwbaarheid van de getuige kan helpen inschatten of een signaal zou kunnen geven dat de betrokkene meer kans heeft een correcte weerspiegeling van de feiten te geven,” benadrukt de onderzoeker. “Wanneer men echter te maken heeft met vrienden en familie, kan men terugvallen op een lange gezamenlijke geschiedenis. Wanneer men iemand graag heeft, is het ook normaal dat men minder snel geneigd is diens verklaringen in vraag te stellen en aan de betrouwbaarheid en accuraatheid van de betrokkene te twijfelen.”

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ooggetuigen |  Facebook |

Gelukkige kinderen hebben geen tabak of alcohol nodig

Een gevoel van welzijn kan, samen met kennis over de mogelijke gevaren van de praktijk, bij jongeren de consumptie van tabak en alcohol tegengaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij meer dan zeventienhonderd jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren met een sterker geluksgevoel en een grotere kennis over de gevaren van de producten, minder kans maakten ooit te roken of te drinken. Er wordt wel opgemerkt dat bijkomende studies noodzakelijk zijn om een oorzakelijk verband tussen het welzijnsgevoel en het gebruik van alcohol en tabak te bevestigen.

“In het algemeen kon worden vastgesteld dat een grotere kennis over de schadelijke impact van tabak en alcohol, jongeren kon aanzetten het roken en drinken te mijden, maar dat bleek toch niet bij iedereen het geval te zijn zijn,” benadrukte onderzoeksleider Noriko Cable, professor epidemiologie aan het University College London. “Bij sommige adolescenten bleek die kennis net een aanzet om tabak en alcohol uit te proberen. Mogelijk moet daarbij worden verondersteld dat de positieve verwachtingen over roken en drinken bij sommige jongeren opweegt tegen het inzicht over de gezondheidsproblemen die deze producten kunnen veroorzaken. Ook ondersteunende vrienden vormen hier geen barrière.”

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de meest gelukkige kinderen 10,8 procent kans maken alcohol of sigaretten uit te proberen. Bij hun minst gelukkige generatiegenoten loopt dat cijfer echter op tot 21,5 procent. “Kinderen die zich in alle aspecten van het leven - in de thuisomgeving, op school en tussen vrienden - gelukkig voelen, hebben geen andere substanties nodig om een gebrek aan emotioneel welzijn te compenseren,” benadrukken de onderzoekers. “Positieve verwachtingen rond alcohol en tabak kunnen alleen worden opgemerkt wanneer de producten worden gebruikt om negatieve emotionele gevoelens te helpen verwerken.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, alcohol, kinderen, welzijn |  Facebook |

Vroege pubertijd mogelijk gelinkt aan economische tegenspoed

Een vroege pubertijd kan mogelijk worden gelinkt aan ongunstige economische omstandigheden. Tegelijkertijd moet in het latere leven met een minder goede gezondheidstoestand rekening worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) in Melbourne bij ongeveer 3.700 kinderen. Er kon volgens de Australische onderzoekers worden vastgesteld dat jongeren uit achtergestelde gezinnen meer dan vier keer meer risico liepen dan hun gemiddelde generatiegenoten om al op tien of elf jaar in de pubertijd terecht te komen. Ook bij meisjes is er volgens de onderzoekers sprake van een verdubbeld risico.

“Een vroege pubertijd kan één van de consequenties zijn waarmee sociale ongunstige omstandigheden een impact hebben op kinderen en de latere kansen in het leven, zowel op het gebied van economie als gezondheid, beïnvloeden,” benadrukt onderzoeksleider Melissa Wake, professor kindergezondheid. De onderzoekers merken op dat in vele maatschappijen ontwikkelingen kunnen worden opgemerkt die met een vervroegde pubertijd in verband kunnen worden gebracht, zoals sociale achterstand, mentale gezondheidsproblemen en obesitas. Uit het onderzoek bleek dat ongeveer 19 procent van de jongens en 21 procent van de meisjes in de leeftijdsgroep van tien tot elf jaar tekenen van pubertijd vertoonden.

De onderzoekers wijzen erop dat aan het verband tussen economische moeilijkheden en een vroege intrede van de pubertijd mogelijk een evolutionaire verklaring moet worden gekoppeld. “Daarbij kan worden opgemerkt dat het individu door ongunstige omstandigheden - zoals economische tegenspoed, moeilijke fysieke omstandigheden of de afwezigheid van een vader - immers zou kunnen worden aangezet om het reproductieve proces sneller op gang te brengen, zodat alsnog gegarandeerd zou kunnen worden dat de genen aan de volgende generatie zouden kunnen worden doorgegeven,” wordt er aangevoerd.

Het is volgens de onderzoekers ook heel belangrijk een inzicht te verwerven in de impact die een vroege pubertijd kan hebben op de gezondheid van de betrokkene in latere levensfases. “De resultaten van de studie tonen een mogelijk verband tussen de timing van de pubertijd en de impact van een vroege sociale achterstand op latere gezondheidsproblemen,” betogen de onderzoekers. “Indien dit onderzoek een beter inzicht in deze verbanden kan creëren, kunnen mogelijk nieuwe initiatieven worden opgezet die kinderen voor de rest van hun leven een betere gezondheid en welzijn zouden kunnen bezorgen.”

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pubertijd |  Facebook |