31-08-17

Werknemer voelt zich op kantoor weinig gelukkig

Een groot deel van de werknemers toont zich weinig opgetogen met de werkomgeving die hen wordt aangeboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Peldon Rose, gespecialiseerd in kantoordesign, bij meer dan zeshonderd werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 42 procent van de respondenten van mening is dat de kantooromgeving geen enkele positieve invloed op hun welzijnsgevoel heeft, terwijl slechts 36 procent te kennen gaf elke dag met plezier naar het werk te komen. De onderzoekers stellen dat ook bij de inrichting van de werkplek dan ook meer naar de mening van het betrokken personeel zou moeten worden gevraagd.

Uit de studie bleek dat 59 procent van de werknemers van mening is in de kantooromgeving de grootste productiviteit te halen, maar 33 procent gaf aan te wensen dat hun werkgever hen meer zou vertrouwen in het tijdstip en de locatie van het werk. Daarbij werd vastgesteld dat 30 procent van de respondenten van mening was thuis het grootste professionele productieniveau te halen, terwijl 5 procent te kennen gaf op café de beste arbeid te kunnen leveren. Tevens werd genoteerd dat 42 procent van de respondenten erop wees hun werkomgeving geen cultuur heeft die hen zou toelaten flexibel te werken. Ook zei 39 procent dat het bedrijf geen enkele vorm van onderlinge kameraadschap stimuleert.

“Nochtans benadrukken de werknemers dat de relatie met collega’s en bazen de belangrijkste bijdrage levert aan het gevoel van welzijn op de werkvloer,” werpt Jitesh Patel, chief executive van Peldon Rose, op. “Werkgevers zouden dan ook inspanningen moeten doen om een kantoorcultuur te creëren waar vertrouwen wordt gestimuleerd en autonoom denken wordt ontwikkeld.” Toch wordt opgemerkt dat 52 procent van de ondervraagden aangeeft nooit te zijn geraadpleegd bij beslissingen over een herinrichting van de kantooromgeving. Bovendien zegt 50 procent dat hun werkgever hen nooit heeft gevraagd naar hun tevredenheid over de werkomgeving.”

Lees Verder

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kantoor |  Facebook |

Loonsverhoging is voor werknemer moeilijkste vraag

Loonsverhogingen en promoties zijn de onderwerpen die werknemers het minst gemakkelijk bij de bedrijfsleiding ter sprake brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteringsspecialist CV-Library bij duizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 22,5 procent van de respondenten toegeven dat er bepaalde vragen zijn die niet gemakkelijk bij het management te berde kunnen worden gebracht. Bij millennials loopt dat aandeel zelfs op tot 31,3 procent. Wel merkt 49,4 procent van de betrokkenen op dat de vragen gemakkelijker worden wanneer ze zich bij hun baas meer op hun gemak voelen.

Vragen naar een loonsverhoging blijkt bij werknemers het minst gemakkelijk te liggen, want 63,6 procent van de werknemers geeft toe daarmee te worstelen. Op de tweede plaats staat een vraag om promotie (34,6 procent), gevolgd door vragen naar flexibele uren (32,7 procent), hulp bij het uitvoeren van een taak (27,6 procent) en vrijaf (26,4 procent). Het onderzoek bracht verder aan het licht dat 30,3 procent van de werknemers zich na een maand voldoende comfortabel zou vinden om deze vragen toch te stellen. Bij 23,4 procent zou die termijn beperkt blijven tot een week, maar anderen maken gewag van drie maanden (22,6 procent) of een jaar (,7,3 procent), terwijl 8,5 procent zegt zich nooit comfortabel te zullen voelen.

“Het is zorgwekkend dat bijna één op tien werknemers erkent zich met hun baas nooit comfortabel te zullen voelen,” betoogt Lee Biggins, managing director van CV-Library. “Het is dan ook noodzakelijk dat de werkgever een vriendelijke bedrijfscultuur creëert, waarbij het personeel het vertrouwen heeft om het management zonder problemen te kunnen benaderen wanneer dat nodig zou blijken. Op de werkvloer is communicatie cruciaal en werknemers mogen zich dan ook niet geremd voelen vragen te stellen. Er moet voldoende vertrouwen aanwezig zijn om uitdagende vragen op een positieve manier te kunnen benaderen.”

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loonsverhoging |  Facebook |

Klimaatverandering polariseert Europese elektriciteitsbehoefte

Indien de klimaatverandering zich verder doorzet, zal in Zuid-Europa een grotere vraag naar elektriciteit kunnen worden opgetekend. Het fenomeen zal grotendeels te wijten zijn aan de massale aankoop van airconditioning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Potsdam en de University of California naar de evoluties in energieverbruik in vijfendertig Europese landen. Er werd daarbij anderzijds vastgesteld dat de klimaatverandering in Noord-Europa daarentegen tot een daling van de behoefte van elektriciteit zal kunnen worden opgemerkt. Die vaststellingen moeten volgens de onderzoekers een pleidooi zijn voor een sterkere integratie van de Europese energievoorraden.

“De klimaatverandering blijkt tot een polarisering van de Europese elektriciteitsbehoefte te zullen leiden,” betoogt onderzoeksleider Anders Levermann, professor klimaatsystemen aan de Universität Potsdam. Uit simulaties konden de wetenschappers afleiden dat de vraag naar elektriciteit in Europa tot het einde van deze eeuw nagenoeg status-quo zal blijven. Anderzijds bleek dat tussen de verschillende Europese regio’s grote variaties in de dagelijkse vraag zullen worden opgetekend. Daarbij wordt voor noordelijke landen een daling vooropgesteld, terwijl in het zuiden een stijging wordt verwacht. Alleen Italië zou op die verdeling een uitzondering vormen, maar de redenen daarvoor zijn volgens de onderzoekers onduidelijk.

Terwijl de stijging in het zuiden duidelijk aan de aankoop van airconditioning wordt toegeschreven, is de evolutie in het noorden volgens de onderzoekers minder gemakkelijk kan worden verklaard. Daarbij wordt opgemerkt dat vele landen voor hun verwarming immers slechts in beperkte mate op elektriciteit beroep doen. Critici merken echter op dat de klimaatverandering in de toekomst wellicht niet de sterkste factor achter de vraag naar elektriciteit zal blijken. Daarentegen moet volgens hen onder meer worden gewezen naar de verschuiving naar elektrische wagens en de toenemende rijkdom, die eveneens tot een toename van de vraag naar airconditioning zou kunnen leiden.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit |  Facebook |

Oogcontact opvallend efficiënter dan email

Persoonlijke interacties laten op het gebied van efficiëntie vierendertig keer betere scores optekenen dan email. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Huron University en de University of Waterloo in Canada bij nagenoeg vijftig proefpersonen, die gevraagd werden om tien vreemden uit te nodigen aan een beknopte enquête deel te nemen. De onderzoekers geven toe dat email een groot bereik heeft, maar wanneer men met de communicatie een concrete doelstelling wil bereiken, is volgens de wetenschappers oogcontact aanbevolen. Het verschil kan volgens de onderzoekers in alle soorten contacten - zowel met vrienden als vreemden - worden vastgesteld.

“Email werkt veel minder overtuigend dan algemeen wordt gedacht,” benadrukt onderzoeksleider Mahdi Roghanizad, professor management aan de Huron University. “Er was vooraf weliswaar verwacht dat oogcontact een hogere efficiëntie zou laten optekenen, maar het verschil was veel sterker dan oorspronkelijk was ingeschat.” De onderzoekers stelden vast dat de respondenten inschatten dat ze bij een uitnodiging met email een successcore van 55 procent zouden verwachten. Bij uitnodigingen met oogcontact werd een bijval van 50 procent voorspeld. Maar in werkelijkheid kon volgens de onderzoekers tussen beide kanalen een opmerkelijk verschil worden vastgesteld.

“Respondenten die van email gebruik maakten, bleken hun overtuigingskracht gevoelig te overschatten,” betogen de onderzoekers. “Daarbij bleek onvoldoende rekening gehouden te worden met de empathie en het begrip die door een persoonlijk oogcontact teweeg kunnen worden gebracht. Er werd dan ook slechts een successcore van 30 procent geregistreerd. Die lage score kan worden verklaard door een gebrek aan basisvertrouwen, waardoor de vraag gemakkelijker wordt genegeerd. Respondenten die daarentegen van persoonlijk oogcontact gebruik maakten, bleken hun successcore sterk te hebben onderschat. Gemiddeld werd hier een bijval van bijna 80 procent opgetekend.”

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oogcontact |  Facebook |

Bijna vier op tien reizigers krijgt foute hotelrekening

Bijna 40 procent van de reizigers moeten bij de betaling van de factuur voor hun hotelovernachting diverse belangrijke fouten registreren voor geleverde diensten en goederen die nooit werden geleverd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de internationale logistieke dienstverlener GO Group, actief op meer dan negentig luchthavens in Noord-Amerika, Mexico, de Caraïben en Europa, bij meer dan duizend reizigers. Wel kan volgens de onderzoekers worden gemeld dat 54 procent nooit met een onterechte facturatie werd geconfronteerd. Een groep van 9 procent zegt niet te weten of er al dan niet ooit fouten zijn gemaakt.

De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de reizigers voor het vertrek uit het hotel steeds hun rekeningen nakijken, terwijl nog eens 11 procent aangaf geregeld een nazicht te houden. Toch bleek dat 6 procent moet toegeven zelden of nooit de hotelrekening te controleren. Verder bleek dat 75 procent van de gedupeerde klanten kon melden dat de fouten na een protest volledig werden rechtgezet, terwijl 17 procent zich geen details over de reactie van het hotelmanagement kon herinneren. Wel moest worden genoteerd dat 6 procent van de gedupeerde reizigers er niet in geslaagd is de onterechte facturatie te laten herstellen.

“De resultaten van de studie tonen dat de reiziger er goed aan zou doen om voor het verlaten van het hotel steeds zijn rekeningen zorgvuldig na te kijken,” merkt John McCarthy, voorzitter van GO Group, op. “Wel moet de hotelindustrie worden geloofd voor de tegemoetkomende houding die kon worden vastgesteld tegenover gasten die met problemen werden geconfronteerd.” Anderzijds moet worden opgemerkt dat foutieve rekeningen wellicht één van de belangrijkste redenen zullen zijn die de reiziger zullen doen beslissen om bij een volgende overnachting in de omgeving het betrokken hotel te negeren en naar een alternatief te zoeken.

Lees Verder

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel |  Facebook |

Consument toont bij mobiele aankopen weinig geduld

De consument toont bij mobiele aankopen weinig geduld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Akamai bij een aantal grote online retailers. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat 53 procent van de ondervraagden toegaf het opladen van een mobiele website maximaal drie seconden respijt te geven. Elke vertraging van 100 milliseconden zou bij de uiteindelijke conversie een daling tot 7 procent kunnen veroorzaken. Er wordt bovendien opgemerkt dat weliswaar de helft van alle consumenten op hun mobiele telefoons browsen, maar uiteindelijk blijkt slechts één op vijf gebruikers daadwerkelijk mobiele transacties te hebben uitgevoerd.

“Het is voor retailers een grote uitdaging om de snelle en betrouwbare service te leveren die de klant vraagt,” stippen de onderzoekers aan. “De voorbije jaren hebben al diverse retailers ontdekt dat de laadtijden van hun websites en applicaties een belangrijke en meetbare impact hebben op doelstellingen zoals conversies en engagement.” Onder meer wordt erop gewezen dat een groep zoals Walmart voor elke gewonnen seconde laadtijd de conversies met 2 procent zag verbeteren. Elke 100 milliseconde verbetering leverde een omzetstijging tot 1 procent op. Ook Staples getuigde dat zijn laadtijden met 1,6 seconden verbeterd te hebben en zijn conversies met 10 procent te hebben kunnen opdrijven.

Verder werd opgemerkt dat de optimale laadtijden voor piekconversies varieerden, afhankelijk van het type apparaten, tussen 1,8 seconden en 2,7 seconden. Communicaties werden op smartphones gemakkelijker verbroken dan op tablets. Er wordt nog opgemerkt dat shoppers verschillende redenen hebben om tijdens het aankoopproces op een mobiel apparaat te doen, waarbij onder meer gewezen wordt op de mogelijkheid om productbesprekingen te raadplegen of tot prijsvergelijkingen over te gaan. De onderzoekers merken nog op dat investeringen in mobiele en sociale technologieën en email de verkoop met gemiddeld 30 procent doet oplopen.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

Shoppinggeschiedenis wordt door consument meest afgeschermd

Een meerderheid van de consumenten zou retailers de mogelijkheid willen bieden meer persoonlijke gegevens te verzamelen, zodat de totale klantenervaring zou kunnen worden verbeterd. Wel wensen de meeste consumenten dat die informatie anoniem zou worden verzameld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RichRelevance bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Ondanks die algemene bereidheid moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de consument tegenover de inzameling van deze gegevens niet altijd een even grote tolerantie laat blijken. Vooral informatie die de shoppinggeschiedenis van de klant zou bekend maken, wordt argwanend bekeken.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat 69 procent van de consumenten zich zou verzetten tegen de verzameling van informatie die de bedrijven zouden toelaten om met artificiële intelligentie en data voor de klant autonoom producten te kiezen en te bestellen zonder daarvoor enige inmenging of toestemming van de consument nodig te hebben. Slechts 15 procent van de consumenten bleek tegenover deze technologieën een positieve houding aan te nemen. Ook het gebruik van gezichtsherkenning om loyale klanten te identificeren en de voorkeuren van de consument aan het winkelpersoneel door te sturen, wordt door 69 procent afgewezen. Hier bleek echter 18 procent positief te reageren.

Ook klantendiensten die beroep zouden doen op computerprogramma’s zoals chatbots met gebruik van artificiële intelligentie in plaats van een persoonlijke medewerker, wordt door 50 procent van de respondenten afgewezen, tegenover 23 procent positieve reacties. De grootste bijval kon worden opgetekend voor programma’s die de consument met behulp van stemtechnologie zouden toelaten om producten te zoeken en te bestellen, die door 45 procent van de procent zou worden gewaardeerd. Daarentegen zou 22 procent een dergelijke assistentie afwijzen. Ook de betaling met een vingerafdruk en een automatische thuisbestelling zou door 46 procent worden gewaardeerd. Wel bleek 34 procent zich negatief op te stellen.

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De investeringsgroep Berkshire Hathaway van belegger Warren Buffett is de grootste aandeelhouder geworden van Bank of America. Berkshire Hathaway heeft immers de optie gelicht om 700 miljoen aandelen van Bank of America aan te kopen voor een bedrag van 5 miljard dollar. Op de reguliere markt zou die operatie aan Buffett een bedrag van 16,5 miljard dollar hebben gekost, maar had bij een kapitaalinjectie de optie bedongen een pakket aandelen te kopen aan een prijs die Berkshire Hathaway nu een besparing van 11,5 miljard dollar blijkt op te brengen. De holding van Buffett verwerft door de operatie een belang van 6,6 procent in Bank of America. Buffett heeft ook belangen in Wells Fargo en JPMorgan Chase.

Het alternatieve taxibedrijf Uber zal over achttien tot zesendertig maanden naar de beurs worden gebracht. Dat heeft Dara Khosrowshahi, toekomstig topman van Uber, in een toespraak tegen het personeel van de onderneming aangekondigd. De actuele waarde van het bedrijf wordt geraamd op ongeveer 62,5 miljard dollar. Travis Kalanick, voorganger van Khosrowshahi, had een beursgang zo lang mogelijk willen uitstellen. Kalanick moest echter vertrekken nadat een aantal grote aandeelhouders hun vertrouwen hadden opgezegd in de topman, die volgens hen onvoldoende inspanningen deed om een aantal schandalen bij het bedrijf over onder meer seksueel wangedrag aan te pakken.

Het mediaconcern RTL Group heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van bijna 2,98 miljard euro. Dat betekende een stijging met 3,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De positieve ontwikkelingen kunnen volgens het bedrijf worden toegeschreven aan de snelgroeiende digitale activiteiten en aan de goede prestaties van dochterondernemingen Mediengruppe RTL Deutschland, Groupe M6 en FremantleMedia. De nettowinst nam met ruim 6 procent af tot 320 miljoen euro. Het concern zegt in de toekomst vooral een sterke groei van de online activiteiten te verwachten, onder meer door de verkoop van producties aan platformen zoals Amazon of Netflix.

Het online betaalplatform PayPal brengt in de Verenigde Staten een plastic kredietkaart uit. Daardoor kunnen de Amerikaanse klanten van de onderneming in de toekomst ook in de fysieke winkel met hun account van PayPal betalen. PayPal werkt voor het nieuwe initiatief samen met de financiële dienstverlener Synchrony. Het initiatief kadert in de strategie van het bedrijf om zich meer als een traditionele betaaloplossing op de markt te profileren. Het voorbije anderhalf jaar heeft het betaalplatform al meer dan twintig overeenkomsten gesloten met grote bedrijven zoals Apple, Visa of JPMorgan. Daardoor hoopt de onderneming voor zijn klanten de prioritaire betaaloplossing te kunnen worden.

De Braziliaanse regering heeft een milieu-effectenstudie van de Franse oliegroep Total over een project voor oliewinning in de monding van de Amazone verworpen. Geëist wordt dat Total bijkomende garanties biedt voor de bescherming van de koraalriffen die in het gebied zijn gelegen. Braziliaanse en internationale milieuverenigingen hebben op het project van Total, dat voor de ontwikkeling samenwerkt met British Petroleum en het Braziliaanse Petrobras, al zware kritiek geuit. De koraalriffen werden vorig jaar ontdekt en liggen voor de noordoostelijke kust van Brazilië, waar de Amazone in de Atlantische Oceaan stroomt. Total zegt echter ver uit de buurt van het rif weg te blijven.

Ook na het midden van het volgende decennium zal kernenergie nog altijd een onderdeel van de Belgische energiemix deel moeten blijven uitmaken. Dat heeft Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), gezegd. Voorzien is dat alle Belgische kerncentrales midden volgend decennium definitief worden stilgelegd, maar die operatie zal volgens Timmermans niet kunnen zonder problemen voor de bevoorradingszekerheid en kostprijs. Hij benadrukte dat naar duurzame energievorming wordt gestreefd, maar wijst erop dat bij die overschakeling een realistische timing moet worden gehanteerd. De milieuverenigingen wijzen het voorstel van Timmermans af.

De Zwitserse verzekeraar Baloise heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 5,67 miljard Zwitserse frank gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 0,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei werd vooral gedragen door schadeverzekeringen en de opbrengsten van investeringsprojecten. De nettowinst steeg echter met 34 procent tot 298,6 miljoen Zwitserse frank. Opgemerkt wordt dat in de meeste segmenten een groei kon worden gemeld. In België kon volgens Gert De Winter, chief executive van Baloise, gewag worden gemaakt van sterke prestaties. Gewag wordt gemaakt van een sterke basis voor een verdere groei, waarbij ook nieuwe overnames worden gesuggereerd.

Het internetbedrijf Google zal op zijn zoekplatform de eigen producten en diensten niet langer bevoordelen tegenover het aanbod van concurrenten. Dat heeft Google tegenover Europese Commissie gemeld. Het bedrijf krijgt van de Europese autoriteiten nu tot eind september om die beloftes in concrete maatregelen te vertalen. De Europese Commissie had in juni van dit jaar Google een recordboete van 2,42 miljard euro opgelegd omdat de onderneming de eigen diensten voorrang gaf, waardoor zowel concurrenten als klanten zouden worden benadeeld. Indien Google geen afdoende maatregelen neemt dreigt een bijkomende boete die tot 5 procent van de dagomzetten kan oplopen.

De Belgische tapijtgroep Balta heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 333,9 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 15,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei is voor 10,1 procentpunt te danken aan de overname van het Amerikaanse bedrijf Bentley Mills. De organische groei leverde een bijdrage van 6,1 procentpunt. Opgemerkt wordt dat vooral de divisie karpetten met een stijging van bijna 13 procent uitstekende prestaties lieten optekenen. Wel wordt gewezen op een daling met 1,8 procent in de residentiële afdeling, waarbij vooral wordt naar de daling van het Britse pond door de brexit. De bedrijfswinst steeg met 11,1 procent tot 46,5 miljoen euro.

De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar een mogelijke smeergeldaffaire in Nigeria waarbij het Chinese staatsbedrijf China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) betrokken zou zijn. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Het olieconcern, dat ook een beursnotering heeft in New York, zou volgens de bronnen voor ongeveer 100 miljoen dollar aan smeergeld hebben betaald aan ambtenaren in Nigeria om een zakelijk geschil op te lossen. Met het geld zou een dispuut van Addax Petroleum, dochter van Sinopec, met de Nigeriaanse staat over onder meer boringen, belastingverplichtingen en royalty's zijn geregeld.

Bij het Amerikaanse openbaar ministerie loopt een vooronderzoek naar een aantal managers van het taxibedrijf Uber. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. Gewag wordt gemaakt van steekpenningen die door de betrokken managers aan buitenlandse ambtenaren en andere hooggeplaatste functionarissen zouden hebben betaald. Er zou gesproken worden over een bewust agressieve expansiestrategie die nog werd bedacht onder het beleid van vorig topman Travis Kalanick. Afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek zal het openbaar ministerie uiteindelijk beslissing over de eventuele start van een gerechtelijk onderzoek.

De Franse retailgroep Carrefour heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 38,5 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst viel echter met 12,1 procent terug tot 621 miljoen euro. Daarbij wordt gewezen op een sterke prijsdruk in Frankrijk, terwijl ook Argentinië voor het bedrijf een blijvende verliesmarkt blijkt. Ook in andere Europese landen wordt een druk ervaren, onder meer door de integratie van de overgenomen winkels van Eroski in Spanje en Billa in Roemenië. In België werd een omzetgroei met 0,1 procent tot 2,1 miljard euro gemeld. Daarbij kon tijdens het tweede kwartaal wel een versnelling worden gemeld.

Cortana, de virtuele assistent van Microsoft, start een samenwerking met zijn concurrent Alexa van Amazon. De bedrijven merken op door de samenwerking aan het publiek een sterker aanbod te kunnen presenteren. Op de markt voor virtuele assistenten wordt een belangrijke concurrentiestrijd gevoerd, maar Microsoft en Amazon benadrukken dat een afscherming van de individuele toepassingen de mogelijkheden van de technologie beperkt. De bedrijven merken op dat elke assistent eigen sterktes heeft waarvan andere collega’s kunnen profiteren. Door de samenwerking kan volgens Microsoft en Amazon aan de consument een rijkere ervaring worden geboden.

De Amerikaanse groep Brown-Forman, fabrikant van onder meer het Amerikaanse whiskey-merk Jack Daniel’s, heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 732 miljoen dollar, tegenover 661 miljoen dollar inkomsten dezelfde periode vorig boekjaar. De vooruitgang was naar eigen zeggen vooral te danken aan een sterke verkoop op een aantal groeimarkten. De nettowinst steeg van 144 miljoen dollar naar 178 miljoen dollar. Paul Varga, chief executive van Brown-Forman, benadrukt een verder groeipotentieel te voorzien voor zijn merken, waarbij vooral de Amerikaanse whiskey op een grote belangstelling zou kunnen rekenen.

De Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductor start een samenwerking met de Chinese autofabrikant Changan. De samenwerking zal in een eerste fase vooral zijn gericht op de ontwikkeling van infotainment-systemen, maar later zou het Nederlandse bedrijf aan Changan ook producten ter beschikking kunnen stellen voor de uitbouw van intelligente wagens. Opgemerkt wordt dat de samenwerking uiteindelijk zou moeten uitmonden in de creatie van de auto als mobiele informatieplatformen. Financiële details over het akkoord werden niet bekendgemaakt. Changan was de eerste Chinese autobouwer die autonome autotechnologieën op langere afstanden heeft uitgetest.

08:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-08-17

Menopauze staat ten dienste van volgende generaties

De menopauze kan evolutionair mogelijk worden gelinkt aan de opvoeding van kleinkinderen. Dat is de conclusie van een onderzoekers van wetenschappers aan het Institut des Sciences de l’Evolution van de Université de Montpellier in Frankrijk op basis van een reeks computersimulaties. Daarbij werd vastgesteld dat een grootmoeder meer kans zou hebben om haar genen op een succesvolle manier door te geven door haar cognitieve mogelijkheden direct of indirect te gebruiken om haar bestaande kinderen en kleinkinderen te helpen dan zelf nog meer kinderen te verwekken. Dit voordeel kan volgens de onderzoekers een belangrijke basis voor de evolutie van de menopauze bij de mens zijn geweest.

“Vrouwen gaan door hun menopauze lang voor het einde van hun verwachte levensduur,” benadrukt onderzoeksleider Carla Aimé, professor antropologie aan de Université de Montpellier. “Onderzoekers hebben al langer gesuggereerd dat de menopauze en een langere post-reproductieve levensloop een belangrijk evolutionair voordeel zou kunnen opleveren. Deze situaties zouden immers de kans verhogen dat de vrouw haar genen zou kunnen doorgeven. De menopauze werd daarbij beschouwd als een strategie rond de keuze van de beschikbare middelen en waarbij de reproductie wordt geblokkeerd om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden elders zouden kunnen worden ingezet.”

“Reproductie heeft een groter voordeel bij cognitieve mogelijkheden dan bij fysieke sterkte,” betogen de onderzoekers nog. “De cognitieve mogelijkheden maken het immers mogelijk dat vaardigheden en expertise over de levensloop worden opgebouwd en dus een voordeel voor de opbouw van middelen kan worden gecreëerd. Het blokkeren van de reproductie tijdens latere stadia van het leven, maakt het mogelijk om deze opgebouwde surplus te gebruiken voor de ondersteuning van volgende generaties, waardoor de vruchtbaarheid van de kinderen en de overlevingskansen van de kleinkinderen worden versterkt.

Eerder hadden een aantal onderzoekers gesuggereerd dat de menopauze het gevolg was van een nutteloze vruchtbaarheid van oudere vrouwen. Mannen zouden immers de voorkeur geven aan jongere partners, waardoor de vruchtbaarheid van oudere vrouwen ongebruikt bleef en dus stilaan zou zijn afgestorven.

Lees Verder

18:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: menopauze |  Facebook |

Baan weegt mentaal meer op man dan op vrouw

De cultuur op de werkvloer kan voor mannelijke werknemers een belangrijke bedreiging vormen. Eén op drie mannen merkt immers op dat hun baan een negatieve impact heeft op hun mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisatie Mind, promotor van een goede mentale gezondheid, bij meer dan vijftienduizend Britse werknemers, waarvan 11,8 procent erkende op dat ogenblik met een problematische mentale gezondheid te worden geconfronteerd. Er wordt aan toegevoegd dat op de werkvloer van vele bedrijven een machocultuur blijkt te heersen, waardoor het voor werknemers quasi onmogelijk wordt om over hun gevoelens te praten.

“Slechts 31 procent van de ondervraagde mannen gaf aan dat de cultuur in hun organisatie toelaat dat openlijk over mentale gezondheidsproblemen zou kunnen worden gepraat, tegenover 38 procent bij hun vrouwelijke collega’s,” zeggen de onderzoekers. “De studie toonde ook aan dat mannen minder snel geneigd zijn om hulp te zoeken of verlof te nemen om te kunnen recupereren. Er kon immers worden vastgesteld dat 43 procent van de vrouwelijke werknemers wegens mentale gezondheidsproblemen vakantie heeft genomen, tegenover slechts 29 procent bij hun mannelijke collega’s. Mannen proberen vaak op zichzelf met hun problemen om te gaan.”

“Het is bijzonder zorgwekkend dat zoveel mannen zichzelf niet in staat achten met hun bazen te praten over de impact dat hun werk heeft op hun welzijn,” zeggen de onderzoekers nog. “Nog meer verontrustend is dat mannen ook niet vragen om tijd vrij te krijgen om te kunnen recupereren. Een meerderheid van de managers toont een grote bereidheid om medewerkers met mentale gezondheidsproblemen te ondersteunen, maar er kan alleen steun worden gegeven wanneer men op de hoogte is gebracht dat er problemen zijn gerezen. De organisatie moet dan ook de nodige inspanningen doen om te garanderen dat in de dialoog over de mentale gezondheid een tweerichtingsverkeer kan worden aangeboden.”

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Codes betalende videostreams worden graag gedeeld

Paswoorden voor betalende platformen voor videostreams worden door consumenten geregeld met elkaar uitgewisseld. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Morning Consulent bij een groep internetgebruikers in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 37 procent van de respondenten toegaf voor minstens één streamingdienst hun paswoord met andere gebruikers te delen. Meestal gaat het om toegangscodes voor Netflix, dat 85 procent van de uitgewisselde paswoorden zou vertegenwoordigen. De dominantie van Netflix moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de populariteit van het platform.

“Uit ramingen is gebleken dat Netflix over vier jaar in de Verenigde Staten bijna 142 miljoen gebruikers zal hebben,” stippen de onderzoekers aan. “Daarmee zal het bedrijf een marktaandeel van 67,5 procent laten optekenen. Netflix heeft met dergelijke cijfers zowel op het gebied van gebruikersaantallen als marktaandeel een bijzonder grote voorsprong op de concurrentie.” Er wordt nog opgemerkt dat de intentie tot het delen van paswoorden het hoogst ligt bij de millennials, waar 56 procent zou hebben aangegeven zijn persoonlijke toegangscode aan een andere persoon te hebben doorgegeven.

“Op die manier willen millennials, die vaak met budgettekorten worden geconfronteerd, wellicht geld op hun televisie-abonnementen besparen,” betogen de onderzoekers nog. “Het lenen van een paswoord is dan een gemakkelijke en goedkope manier om online videocontent te kunnen consumeren.” Er zijn volgens Morning Consulent echter aanwijzingen dat een groot gedeelte van deze groep gratis gebruikers zou kunnen worden aangemoedigd een betalend abonnement te nemen. Ongeveer 60 procent van de ondervraagden zou immers hebben aangegeven een betalend abonnement te zullen nemen indien ze niet in staat zouden zijn een account met een andere gebruiker te delen.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video |  Facebook |

Online nieuwsmerken vaak afhankelijk van andere platformen

Een belangrijk aantal nieuwsmerken zijn voor hun online lezerstrafieken steeds meer afhankelijk van indirecte routes zoals sociale media en zoekopdrachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford naar de Britse online nieuwsconsumptie. Opgemerkt wordt dat bij The Independent, die nog uitsluitend in online versie op de markt komt, de directe bezoeken aan de eigen website het laagste aandeel in de totale bezoekerstrafieken hebben, maar ook bij kranten met een belangrijke gedrukte traditie - zoals The Sun, the Mirror of The Telegraph - bleken alternatieve routes het merendeel van de online lezerspubliek te omvatten.

Het grote succes van The Independent op alternatieve platformen kan volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan een focus op content die in sociale media en zoekopdrachten sterk naar voor kunnen treden, zoals content met een grote aandacht voor fotomateriaal en video die op Facebook of Twitter worden geplaatst. Er wordt anderzijds opgemerkt dat de merkbekendheid in belangrijke mate verantwoordelijk kan zijn voor de rechtstreekse trafiek die nieuwssites kunnen aantrekken. Daarbij wordt gewezen naar onder meer de websites van de British Broadcasting Corporation (BBC), The Guardian of Mail Online.

Opgemerkt wordt dat de Britse openbare omroep een aandeel had van 39 procent had in de nieuwscontent die in Groot-Brittannië online wordt geconsumeerd, gevolgd door The Guardian (14 procent) en Mail Online (10 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 78 procent van de online nieuwsconsumptie van de openbare omroep op desktop en laptop gelinkt is aan gebruikers die zich rechtstreeks op het platform aanmelden. Andere bronnen, zoals sociale media of zoekopdrachten, hebben slechts een bescheiden aandeel. Bij andere nieuwsmerken hebben deze alternatieve platformen volgens de onderzoekers wel een belangrijke impact.

Er wordt nog opgemerkt dat een eigen visueel karakter of consistente content voor deze merken een belangrijk instrument kunnen zijn om de herkenbaarheid bij het publiek op te drijven.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwsmerk |  Facebook |

Europese Unie ziet grotere smokkel met bulktabak

In de zuidelijke en zuidoostelijke regio’s van Europa blijken toenemende hoeveelheden tabak in bulk illegaal te worden verkocht. Daardoor dreigen de betrokken landen miljoenen euro aan verschuldigde belastingen te missen. Dat is de conclusie van een rapport van Crime & Tech, een spinoff van de Università Cattolica del Sacro Cuore. Opgemerkt wordt dat in de Europese Unie alleen al 32,2 procent van alle bulktabak twee jaar geleden illegaal werd geconsumeerd. In minstens negen Europese tabaksproducenten - waaronder zeven naties uit de Balkan - vormt illegale handel meer dan de helft van de totale consumptie aan bulktabak.

De betrokken landen zijn Montenegro, Servië, Bosnië-Herzegovina, Polen, Kroatië, Slowakije, Albanië, Kosovo en Bulgarije. Er wordt aan toegevoegd dat de illegale handel in bulktabak de lidstaten van de Europese Unie bijna 1 miljard euro fiscale inkomsten kost. Opgemerkt wordt dat Polen al zwaar getroffen is door de illegale handel in sigaretten en aangevoerd wordt dat deze situatie door de ondergrondse trafieken met bulktabak alleen nog maar is verergerd. Ook wordt opgemerkt dat in Kroatië met een mogelijk inkomstenverlies van 88,9 miljoen euro rekening moet worden gehouden. Bulk vertegenwoordigt er immers 84,9 procent van de tabaksconsumptie.

Olaf, het Europees bureau voor fraudebestrijding, benadrukt dat de reden voor de toename van illegale tabakstrafieken niet helemaal duidelijk is. Er kan ook niet uitgemaakt worden of er gewag moet worden gemaakt van binnenlandse problemen of het fenomeen moet worden toegeschreven aan illegale import uit externe landen. Günther Oettinger, Europees commissaris voor begroting, benadrukt dat op dit ogenblik de directieven over de heffingen op de productie van tabak worden herbekeken. Ruwe tabak geniet daarbij tot nu toe een uitzondering, maar mogelijk zou die maatregel kunnen worden herzien. Het systeem zou immers tot grotere duidelijkheid over de trafieken kunnen bieden.

Daarmee zouden de belangrijkste knelpunten en grondslagen voor de illegale handel kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt.

Lees Verder

13:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, smokkel |  Facebook |

Touchscreen zet shopper aan tot impulsieve aankopen

Touchscreens lokken bij de consument een sterk experimentele denkstijl uit, waardoor mogelijk impulsieve beslissingen kunnen volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia bij een honderdtal studenten. De Canadese onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de respondenten bij het online shoppen op een desktop een meer rationeel gedrag vertoonden dan op apparaten met een touchscreen. De onderzoekers wijzen erop dat de vaststellingen belangrijke consequenties kunnen hebben, aangezien aanraakschermen volgend jaar bij de helft van de volledige ecommerce-activiteit zullen zijn betrokken.

“Wanneer shoppers gebruik maken van een apparaat met een touchscreen, zijn ze meer geneigd aangename producten - die meestal niet levensnoodzakelijk zijn - interessanter te vinden, zodat ook gemakkelijker een aankoop wordt verricht,” voeren de onderzoekers Ying Zhu en Jeffrey Meyer, docenten marketing, aan. “Met touchscreens kunnen door de vingerbewegingen gevoelens met een experimenteel en affectief karakter worden gecreëerd, in lijn met de speelsheid en emotionele natuur van hedonische producten.” Onder meer werd vastgesteld dat consumenten met touchscreens meer geneigd waren om sneller een kortingsbon voor een restaurant dan voor een voedingswinkel aan te kopen.

“Het restaurant is duidelijk een hedonische beslissing,” betogen de onderzoekers. “Bij desktops kon de tegenovergestelde keuze worden opgetekend.” Tevens werd vastgesteld dat touchscreens ook eerder konden worden gelinkt aan impulsieve beslissingen dan aan rationele keuzes. Desktops konden daarentegen eerder worden gekoppeld aan voorzichtige overwegingen. De resultaten van het onderzoek sluiten minstens gedeeltelijk aan bij eerdere vaststellingen, waaruit al gebleken was dat een consument sneller tot een aankoop zal overgaan wanneer hij het product voordien heeft kunnen betasten. De aanraking zou immers een emotie en een gevoel van verbondenheid genereren.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: touchscreen |  Facebook |

Ondernemerschap bij millennials meer vrouwelijk getint

Bij vrouwen en ondernemerschap lijken de millennials een nieuwe trend te creëren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Manta op basis van een analyse van 4.600 ondernemingen in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat kleine en middelgrote ondernemingen nog steeds grotendeels door mannelijke babyboomers worden geleid, maar er wordt aan toegevoegd dat de vrouwelijke millennials met die traditie te lijken willen breken. Er kon immers worden vastgesteld dat vrouwen bij jonge ondernemers een aandeel van 43 procent hebben, tegenover 37 procent bij Generation X en 35 procent bij de babyboomers.

Wel wordt opgemerkt dat de babyboomers met een aandeel van 38 procent nog altijd de grootste groep Amerikaanse ondernemers vertegenwoordigen, gevolgd door Generation X met 32 procent en de millennials met 24 procent. De onderzoekers kwamen ook de vaststelling dat 48 procent van de Amerikaanse ondernemers bij de oprichting van het bedrijf nog geen veertig jaar oud was. Verder werd vastgesteld dat 33 procent van de Amerikaanse ondernemers over een universitair diploma beschikken, terwijl 17 procent een diploma van een andere hogere opleiding bezit en 26 procent met hogere studies was gestart.

De onderzoekers stelden ook vast dat een groot deel van de jonge ondernemers erkent gedreven te zijn door een streven om zich economisch zelfstandig te kunnen opstellen. Bij de babyboomers en Generation X wordt daarentegen vaker gewag gemaakt van een passie voor het product. Die verschillen kunnen volgens de studie ook tussen de geslachten worden vastgesteld. Mannen streven vooral naar zelfstandigheid, terwijl vrouwen vaak van een passie voor het product zouden getuigen. In totaal tellen de Verenigde Staten 28 miljoen eigenaars van kleine en middelgrote ondernemingen. Mannen hebben in die populatie een aandeel van 64 procent, tegenover 36 procent voor vrouwen.

Lees Verder

11:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemerschap |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Frans-Japanse autogroep Renault-Nissan start met zijn Chinese sectorgenoot Dongfeng de joint-venture eGT New Energy Automotive voor de productie van elektrische wagens voor de Chinese markt. Renault en Nissan zullen elk een belang van 25 procent nemen in de joint-venture, terwijl Dongfeng de resterende 50 procent in handen krijgt. Nissan is sinds begin dit decennium met zijn model Leaf actief op de markt van elektrische wagens. Renault volgde twee jaar later met zijn model Zoe. Ook de Amerikaanse autogroep Ford heeft met zijn Chinese sectorgenoot Anhui Zotye een joint-venture voor de productie van elektrische wagens voor de Chinese markt. Tesla, Daimler en General Motors hebben gelijkaardige plannen.

Het bedrijf Preflexibel uit Ninove, fabrikant van voorbedrade flexibele buizen, wordt overgenomen door het Oostenrijkse bouwconcern Wienerberger. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Preflexibel was de voorbije twaalf jaar voor 90 procent in handen van intesteerder Indufin. Voor Wienerberger zou de overname een mogelijkheid creëren om zijn positie in het snelgroeiende segment van de voorbedrade flexibele buizen te versterken. Preflexibel heeft een vijftigtal medewerkers en realiseert een jaaromzet van ongeveer 33 miljoen euro. Het bedrijf heeft naast zijn vestiging in Ninove ook een productievestiging in Ledignan in Frankrijk. Het bedrijf kan 100.000 kilometer buizen per jaar produceren.

Het Duitse mediabedrijf ProSiebenSat1 verwacht tijdens het derde kwartaal van dit jaar een duidelijke vertraging van de Duitse markt voor televisiereclame. Daardoor zal het bedrijf naar eigen zeggen de eerder gestelde verwachtingen wellicht niet kunnen realiseren. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd een omzet gerealiseerd van 962 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 9 procent tot 144 miljoen euro. Het is al de derde keer dat ProSiebenSat zijn verwachtingen voor de Duitse televisiemarkt naar beneden moet bijstellen. De traditionele reclame-inkomsten staan in heel Europa onder druk.

De Franse autoconstructeur Renault en het Britse bedrijf Connected Energy gaan in België en Duitsland in twee snellaadpunten voor elektrische wagens installeren. Daarbij zal worden gewerkt met gebruikte batterijen uit de elektrische voertuigen van Renault. De partners maken gewag van een wereldprimeur. Volgens Renault hebben batterijen uit elektrische wagens gemiddeld een levensduur van acht tot tien jaar, maar bieden ze daarna nog een aanzienlijke capaciteit voor stationaire toepassingen. Connected Energy ziet in de technologie ook een oplossing voor het energiebeheer van industrieterreinen en winkelcentra. Het Belgische snellaadpunt komt in Wanlin langs de autosnelweg tussen Namen en Luxemburg.

De aartsbisschop van Parijs is op zoek naar een bedrag van 100 miljoen euro om de noodzakelijke herstellingen aan de kathedraal Notre Dame te kunnen laten uitvoeren. De Notre Dame is met ongeveer 12 miljoen bezoekers per jaar één van de belangrijkste toeristische attractiepunten van Parijs, maar de kathedraal heeft zwaar te lijden onder de luchtvervuiling, die de gevels en ornamenten van het monument aantast. Volgens Michel Picaud, voorzitter van de Friends of Notre-Dame de Paris, dreigen ongevallen door vallende stenen. De Notre Dame dateert uit de twaalfde eeuw. Een laatste fundamentele restauratie dateert van de negentiende eeuw. Elk jaar geeft de overheid 2 miljoen euro voor noodzakelijk onderhoud.

In België liet het treinverkeer tijdens de maand juli van dit jaar een stiptheid van 92,2 procent optekenen, tegenover 92,9 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en spoornetbeheerder Infrabel. Wel is er een gevoelige verbetering tegenover de maand juni van dit jaar, toen een stiptheid van 87,3 procent werd opgetekend. Nog wordt opgemerkt dat ruim 34 procent van de vertragingen moet worden toegeschreven aan derden, terwijl de NMBS en Infrabel een verantwoordelijkheid van respectievelijk 32 procent en 27,5 procent moeten melden. Er werden tijdens de maand juli 1.147 treinen afgeschaft.

De Russische gasproducent Gazprom tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,39 biljoen roebel. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 80 procent tot 47,9 miljard roebel. De terugval moet naar eigen zeggen vooral worden toegeschreven aan de sterke koersdaling van de Russische roebel. Het concern merkt verder op aan een aantal belangrijke infrastructuurprojecten te werken. Daarbij wordt onder meer gewezen op de pijplijn Nordstream, die gas moet aanleveren in de Europese Unie, de belangrijkste afzetmarkt van Gazprom. Daarnaast wordt ook gewerkt aan verbindingen naar Turkije en China.

Het Belgische pralinemerk Godiva krijgt in de toekomst mogelijk een notering op de beurs. Dat heeft de Turkse voedingsholding Yildiz, huidig eigenaar van Godiva, tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Godiva, wereldwijd het grootste merk van luxepralines, werd negen jaar geleden door Yildiz voor een bedrag van 850 miljoen dollar overgenomen van het Amerikaanse concern Campbell Soup. Daarbij werd beslist om Godiva onder te brengen bij Pladis, een subholding van Yildiz. Vorig jaar werd al bekend gemaakt dat Pladis over twee jaar een notering op de beurs van Londen zal krijgen. Mustafa Tercan, financieel directeur van Yildiz, merkte daarbij op dat Godiva daarbij mogelijk een afzonderlijke notering krijgt.

De Duitse rederij Hapag-Lloyd heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,5 miljard euro. Dat betekende een stijging met bijna 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In volumes kon een groei met 14 procent worden opgetekend, terwijl de prijzen met 1 procent konden worden opgevoerd. Het nettoverlies van de rederij viel van 142,1 miljoen euro naar 46,1 miljoen euro terug. Rolf Habben, topman van Hapag-Lloyd, benadrukt dat het bedrijf met een uitdagende markt wordt geconfronteerd. Daarbij wordt opgemerkt dat er op de markt voor containervervoer al langer sprake is van een overcapaciteit, waardoor de prijzen onder druk worden geplaatst.

Het Louvre in Parijs wordt door het publiek als het beste grote museum van de wereld bestempeld. Dat blijkt uit een rapport van Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum eist Amsterdam de tweede en derde plaats op. Daarna volgen het Hermitage in Sint-Petersburg, het British Museum in Londen, het Musée d'Orsay in Parijs, het Musei Vaticani in Vaticaanstad, het Museo del Prado in Madrid, de National Gallery in Londen en het Metropolitan Museum of Art in New York. Bij Europese kunstliefhebbers zou volgens de studie het Van Gogh Museum op de eerste plaats staan, gevolgd door het Louvre en het Rijksmuseum.

De Amerikaanse winkelketen Best Buy heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 8,9 miljard dollar, tegenover 8,5 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 11 miljoen dollar naar 209 miljoen dollar. Best Buy merkt daarbij op de eigen verwachtingen te hebben overtroffen. De keten kon naar eigen zeggen profiteren van een hogere vraag naar technologische producten. Ook de strategie van productvernieuwing heeft volgens het bedrijf een bijdrage geleverd aan de positieve resultaten. Hubert Joly, chief executive van Best Buy, benadrukt te verwachten dat de positieve trend zich ook tijdens de tweede jaarhelft verder zal doortrekken.

Steeds meer vrachtwagens rijden in Europa met vervalste tachografen. Dat hebben de Oostenrijkse politie en de Oostenrijkse transportvakbond Vida gemeld. Daarbij wordt gewag gemaakt van gevaarlijke toestanden, omdat de vervalste tachografen verschillende veiligheidssystemen van de vrachtwagens zouden uitschakelen. Geraamd wordt dat in Oostenrijk, één van de belangrijkste transitlanden in Centraal-Europa, tussen 10 procent en 15 procent van de vrachtwagens met een vervalste tachograaf zou rijden. In heel Europa zou dat cijfer zelfs kunnen oplopen tot 40 procent. De fraude moet vooral de wettelijke rusttijden helpen omzeilen, maar schakelt ook een aantal hulpsystemen uit.

Het Duitse erotiekconcern Beate Uhse dreigt een boete te moeten betalen wegens een laattijdige publicatie van zijn jaarverslag. Dat heeft het Duitse Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gezegd. Beate Uhse is een beursgenoteerd bedrijf, maar heeft al twee jaar geen financiële cijfers meer gepubliceerd. Voorlopig moet de boete nog niet worden betaald. Indien Beate Uhse alsnog aan de eisen van de Duitse toezichthouder tegemoetkomt, zou de dwangsom volgens Bafin alsnog kunnen worden geschrapt. Inmiddels is er al zeven kwartalen geen financieel nieuws over Beate Uhse, dat de voorbije tien jaar 90 procent van zijn beurswaarde heeft verloren.

De Nederlandse maritieme groep Van Oord heeft de opdracht gekregen om in de Duitse Bocht, 95 kilometer ten noordwesten van het Duitse Waddeneiland Borkum, een nieuw windmolenpark te bouwen. Van Oord zal instaan voor de aanleg van de funderingen, verbindingskabels en een offshore hoogspanningsstation. Ook zal de Nederlandse onderneming instaan voor het transport van de turbines. Financiële details over het project werden niet bekendgemaakt. Het windmolenpark zal bestaan uit eenendertig windturbines en zou uiteindelijk ongeveer 178.000 gezinnen van energie moeten voorzien. De werkzaamheden zouden tijdens de tweede helft van volgend jaar van start gaan.

Het voedingsbedrijf Greenyard heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van bijna 1,2 miljard euro. Tegenover dezelfde periode het jaar voordien werd een omzetdaling met 0,5 procent opgetekend. De terugval moet gedeeltelijk worden toegescheven aan ongunstige wisselkoerseffecten, waarbij vooral de daling van het Britse pond een negatieve impact van 0,4 procent op de omzet veroorzaakte. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van een daling in de divisie diepvries en blik, waar een omzetdaling met 4 procent moest worden gemeld. Daarbij wordt gewezen op de moeilijke oogst die het voorbije jaar moest worden geregistreerd. De andere divisies toonden wel groei.

08:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-08-17

Oudere collega minder gemakkelijk gelukkig te maken

Oudere werknemers tonen zich vaak minder gelukkig dan jongere collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Robert Half bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 17 procent van de vijfenvijftigplussers toegaf zich op het werk ongelukkig te voelen. Ook in de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar getuigde 16 procent van een gebrek aan geluk op de werkvloer. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig jaar viel dat cijfer echter terug tot amper 8 procent. Er moet volgens Robert Half dan ook worden gegarandeerd dat oudere werknemers zich als een gelukkige en ambitieuze collega kunnen manifesteren.

Er moest volgens de onderzoekers ook worden vastgesteld dat oudere werknemers minder snel geneigd zijn om hun collega’s als vrienden te beschouwen. Bij de vijfenvijftigplussers bleek immers 16 procent aan te geven op het werk geen goede vrienden te hebben. Dat daalde in de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar tot 14 procent, maar in de categorie tussen achttien en vierendertig jaar getuigde 62 procent op het werk goede vrienden te hebben. Daarnaast bleek dat 29 procent van de vijfenvijftigplussers zich ondergewaardeerd voelt, tegenover 25 procent in de categorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar en 15 procent in de groep tussen achttien en vierendertig jaar.

“Werkgevers moeten de nodige inspanningen doen om oudere werknemers te engageren en te betrekken,” betogen de onderzoekers. “Oudere collega’s hebben immers vaak een waardevolle ervaring opgebouwd waarvan de hele organisatie kan leren en profiteren. Het is dan ook belangrijk dat het geluksgevoel van deze categorie werknemers niet wordt genegeerd. Bedrijven moeten de tijd nemen om op alle niveaus in hun personeel te investeren. Belangrijke instrumenten daarbij zijn onder meer de presentatie van nieuwe leermogelijkheden en ambitieuze loopbaandoelstellingen, zodat de carrière geen statisch karakter krijgt.”

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Sociale media zetten bedrijven tot transparantie aan

Vele consumenten zijn ervan overtuigd dat sociale media hen een sterkere stem hebben gegeven om een onrechtvaardige behandeling door ondernemingen beter te kunnen aanklagen en zich in het algemeen ook kritischer te kunnen opstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Sprout Social bij meer dan duizend online gebruikers in de Verenigde Staten. Uit het onderzoek bleek dat 80 procent van de respondenten getuigde dat sociale media oneerlijk gedrag van bedrijven tegenover hun klanten hadden helpen ontmaskeren. Bovendien merkte 70 procent op dat de sociale media hebben bijgedragen tot een grotere transparantie van het bedrijfsleven.

“Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten ervan overtuigd zijn dat sociale media de bedrijven meer gedwongen hebben hun verantwoordelijkheid te nemen,” stippen de onderzoekers aan. “Vooral oneerlijke praktijken en een inferieure klantenservice hebben vele internet-gebruikers aangezet om op sociale media hun beklag over bepaalde bedrijven te maken. Er zijn echter meer redenen die de consument kunnen motiveren naar sociale media te grijpen. Onder meer wordt daarbij gewag gemaakt van slechte producten, maar ook van overdreven politieke activiteiten of een gebrek aan reactievermogen bij incidenten of klachten.”

“Terwijl een meerderheid van de consumenten klachten op sociale media wil formuleren om andere klanten van de problemen op de hoogte te brengen, moet geregeld worden vastgesteld dat het medium ook wordt gebruikt om verontschuldigingen of compensaties van de onderneming te krijgen,” zeggen de onderzoekers nog. “Een inferieure reactie blijkt voor het bedrijf echter vaak nefast te zijn. Er moest immers worden vastgesteld dat 50 procent van de ondervraagden nooit nog een aankoop zou doen bij een bedrijf dat op een klacht met een slecht antwoord heeft gereageerd. Een slechts reactie zou ook nagenoeg 50 procent van de respondenten aanzetten hun negatieve ervaringen met vrienden te delen.”

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Britse chief executive heeft loon moeten inleveren

De Britse chief executives hebben het voorbije jaar op hun salaris een aanzienlijke inlevering moeten doen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Deloitte over de verloning van de chief executives van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Groot-Brittannië. Het salaris liet daarbij een mediaan van 3,5 miljoen pond optekenen, tegenover 4,3 miljoen pond vorig jaar. Tegenover vorig jaar liet het aantal salarisverhogingen van minstens 3 procent voor de chief executives volgens het rapport een halvering optekenen. Tegelijkertijd kende de mediaan van de uitbetaalde salarissen bij de ondernemingen een stijging met ongeveer 2 procent melden.

“Uit de cijfers blijkt duidelijk dat er inspanningen worden gedaan om de vergoedingen van de chief executives binnen de perken te houden,” stippen de onderzoekers aan. “De achteruitgang van de mediaan toont dat de remuneratie-comités echte inspanningen doen om aan een aantal bekommernissen van de aandeelhouders tegemoet te komen.” De Britse regering besliste drie jaar geleden om limieten op te leggen aan de vergoeding van bedrijfsleiders en hogere kaderleden. Deze maatregelen - waarbij onder meer de verloning door de aandeelhouders expliciet diende goedgekeurd te worden - beginnen volgens Deloitte nu hun vruchten af te werpen.

De Britse regering had eveneens geëist dat een duidelijk beeld moest worden gebracht van de salarisverhoudingen tussen de bestuurskaders en de rest van het personeel. Het High Pay Centre merkt daarbij echter op dat voor elk pond salaris dat de gemiddelde werknemer ontvangt, aan de chief executive een som van 129 pond wordt uitgekeerd. Twee jaar geleden was er sprake van 148 pond. Stefan Stern, directeur van het High pay Centre, meent dat in werkelijkheid weinig verbeteringen konden worden opgetekend en de cijfers werden vertekend door enkele individuen die met een belangrijke salarisverlaging werden geconfronteerd.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

Man haalt meest economisch voordeel uit moderne huwelijk

De hogere academische vorming van vrouwen heeft voor het huwelijk belangrijke consequenties gehad. Door het groter aantal hoogopgeleide vrouwen is het voor mannen immers gemakkelijker geworden om hun economische situatie door een huwelijk te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de University of Kansas en de Texas A&M University. Er wordt aan toegevoegd dat de kansen voor een economische verbetering door het huwelijk voor de vrouw daarentegen zijn afgenomen. Wanneer naar de gezinsdynamiek wordt gekeken, heeft volgens de onderzoekers vooral de man profijt gehaald uit de vooruitgang van de vrouw.

“Vrouwen lopen een grotere kans om met een lager opgeleide man te trouwen dan in het verleden,” benadrukken de onderzoekers Chang Hwan Kom en Arthur Sakamoto. “Er moet worden vastgesteld dat de economische voordelen van het huwelijk voor de Amerikaanse vrouw de voorbije twee decennia met ongeveer 13 procent is gedaald. Tijdens die periode zijn de gemiddelde persoonlijke verdiensten bij de vrouw sneller gestegen dan bij de man. Dat is het gevolg van een hoger opleidingsniveau dat de vrouwen tijdens die periode hebben kunnen bereiken en de grotere inkomsten die uit het genoten onderwijs konden worden gepuurd.”

“Er moet echter tegelijkertijd worden vastgesteld dat op de hoogopgeleide arbeidsmarkt meer vrouwen dan mannen kunnen worden teruggevonden,” zeggen de onderzoekers nog. “Vrouwen zullen dan ook sneller geneigd zijn te huwen met een man van een lager opleidingsniveau. Omdat mannen tegenover vrouwen nog minder hoogopgeleid zijn dan in het verleden en bovendien ook de economische opbrengsten van hun opleiding is gestagneerd, is hun bijdrage in het gezinsinkomen gedaald. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de bijdrage van de vrouw tot het gezinsinkomen een substantiële groei heeft gekend. Daardoor is ook de levensstandaard van de man in het gezin sneller gestegen.”

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

Computerindustrie krijgt van Amerikaans publiek beste score

Geen enkele sector van de economie kan op een betere perceptie van het publiek rekenen dan de computerindustrie. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Gallup bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 75 procent van de respondenten aan de computerindustrie een positieve waardering meegaf. Dat is volgens Gallup de hoogste score die tot nu toe in de geschiedenis van de studie kon worden opgetekend. Daarentegen maakte slechts 8 procent van een negatieve perceptie. Daardoor komt de sector uiteindelijk uit op een positieve score van 67 procent. Helemaal onderaan staat de farmasector met een negatieve totaalscore van min 17 procent.

“De computerindustrie kan al enkele tijd op een positieve perceptie bij het publiek rekenen,” zeggen de onderzoekers. Op de tweede plaats staat de restaurantsector, die met 72 procent positieve en 7 procent negatieve stemmen, uitkomt op een eindscore van 65 procent. De top drie wordt afgerond door de landbouw met een eindscore van 58 procent, gevolgd door de winkelsector (43 procent) en het internet 41 procent). Naast de farmasector moeten ook olie en gas en de gezondheidssector met een score van respectievelijk min 2 procent en min 7 procent een negatief puntentotaal melden. De slechtste prestatie werd echter opgetekend bij de federale overheid, waar een eindscore van min 23 procent werd geregistreerd.

Uit het onderzoek bleek nog dat de reissector tegenover vorig jaar een stijging met 6 procent tot 33 procent kon laten optekenen. De grootste grootste groei daarentegen werd opgetekend bij radio en televisie, waar een stijging met 11 procentpunt tot 13 procent werd gemeld. Ook de autosector kende een sterke vooruitgang en liet met een stijging van 9 punten tot 38 procent de beste score uit zijn geschiedenis registreren. Daarentegen moest bij de luchtvaartindustrie een achteruitgang met 6 punten tot 15 procent worden genoteerd. Reclame en public relations eindigden dit jaar op een score van 8 procent. Vorig jaar werd een eindscore van 0 procent gemeld.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computerindustrie |  Facebook |

Mobiele zoekmarkt heeft eigen karakteristieken

Smartphones en tablets vertegenwoordigen 57 procent van de trafieken die op de zoekmachine van het internetbedrijf Google worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BrightEdge. Er wordt aan toegevoegd dat de mobiele activiteiten in een aantal specifieke sectoren - zoals restaurants - nog hogere cijfers laten optekenen. Ook bij de jongere demografieën loopt het mobiele aanbod verder nog. Verder moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat mobiele platformen inmiddels 87 procent van de inkomsten uit zoekreclame vertegenwoordigen. Tevens bleek dat consumenten op computers heel andere zoekactiviteiten hanteren dan op smartphones en tablets.

“De resultaten tonen in ieder geval aan dat merken voor zoekmachines op verschillende strategieën voor mobiele en vaste platformen beroep moeten doen,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien wordt aangetoond dat content steeds vaker in de eerste plaats op mobiele activiteiten moet worden afgesteld en niet zonder meer van desktop-versies kan worden gedupliceerd.” Wanneer naar de totale lijst van zoektermen wordt gekeken, kunnen tussen de twee platformen een verschil van 79 procent worden gemeld. Ook indien naar de twintig meest populaire zoekopdrachten op beide platformen wordt gekeken, moet nog een verschil van 47 procent worden geregistreerd.

“De resultaten van de studie leiden tot belangrijke gevolgtrekkingen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Onder meer zullen merken moeten ervaren dat ze op de verschillende platformen ook op andere posities zijn gerangschikt. Tevens moet worden ervaren dat de aangeboden content in een reactie op de zoekopdrachten tussen vaste en mobiele platformen belangrijke afwijkingen kan tonen. Er wordt ook op gewezen dat 51 procent van de consumenten toegeeft zijn smartphone te gebruiken voor onderzoek naar merken en producten. Ook zei 69 procent van de gebruikers dat een toegankelijke mobiele website de kans op een aankoop gevoelig zal doen toenemen.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekmachine |  Facebook |

Jonge werknemers zien robots niet als een bedreiging

Jongeren stellen zich relatief optimistisch op over de impact van robots en artificiële intelligentie op de werkvloer. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het World Economic Forum (WEF) op basis van een enquête van meer dan 31.000 werknemers in meer dan honderdtachtig landen. De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de millennials ervan overtuigd is dat technologie meer banen zal creëren dan bedreigen. Wel geeft 46 procent van de betrokkenen toe dat de toegang tot de arbeidsmarkt steeds moeilijker zal worden voor werknemers die niet over technologische vaardigheden beschikken.

De respondenten menen dat de gezondheidszorg, het onderwijs en de basisindustrieën de grootste voordelen zullen halen uit de technologische ontwikkelingen. Ondanks die positieve visies blijken echter niet alle millennials grote liefhebbers van robots. Er moet immers worden vastgesteld dat 51 procent er geen vertrouwen in zou hebben dat machines in hun plaats beslissingen zouden nemen. Ongeveer hetzelfde percentage zou zich verzetten tegen de toekenning van rechten aan humanoïde robots. Tevens bleek dat robots en artificiële intelligentie door 45 procent worden gezien als de volgende grote technologische trend, gevolgd door het internet-of-things (23 procent) en machine learning (13 procent).

Uit het onderzoek bleek nog dat 57 procent van de jongeren corruptie in hun land bestempelen als het belangrijkste probleem waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Daarbij blijkt 58 procent corruptie ook als de belangrijkste pijler van ongelijkheid in hun economieën te beschouwen. Met een score van 45 procent wordt de klimaatverandering voor het tweede jaar op rij als het grootste wereldwijde probleem naar voor geschoven, gevolgd door grootschalige conflicten (38 procent) en religieuze conflicten (34 procent). Verder werd vastgesteld dat de millennials het liefst een professionele carrière uitbouwen in de Verenigde Staten, gevolgd door Canada.

In Europa staat Groot-Brittannië op de eerste plaats, gevolgd door Duitsland.

Lees Verder

11:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robots |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het cosmeticabedrijf Estée Lauder is niet bezig met een verkoop of fusie. Dat heeft William Lauder, topman van het concern, tegenover zijn werknemers benadrukt. Recent was gewag gemaakt van de interesse die verscheidene partijen - waaronder Unilever - in Estée Lauder zouden hebben getoond. Daarbij was ook gemeld dat Estée Lauder al twee zakenbanken in de arm zou hebben genomen om een eventuele verkoop te onderzoeken. Volgens de topman zijn de berichten echter niet op feiten gebaseerd en staat het bedrijf in geen geval te koop. Het familiebedrijf zou erg gesteld zijn op zijn zelfstandigheid en bovendien ook financieel voldoende kracht te hebben om een eigen koers te blijven varen.

Het Japanse bedrijf Toshiba moet over de verkoop van zijn chipdivisie snel een overeenkomst sluiten met Western Digital. Dat hebben de banken van Toshiba volgens een aantal waarnemers aan de top van het Japanse concern gemeld. Toshiba koesterde plannen om de divisie aan de Zuid-Koreaanse groep SK Hynix te verkopen, maar Western Digital had door een joint-venture eveneens een belang in de afdeling en verzette zich tegen de transactie. Het dispuut leek lange tijd in een aanslepende juridische procedure terecht te zullen komen, maar de partijen zouden inmiddels dicht bij een akkoord staan, waarbij Toshiba de divisie voor 17 miljard dollar aan een consortium rond Western Digital zou overdragen.

De Waalse drankenproducent Spadel heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet realiseren van 147,1 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 17,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 60,3 procent naar 13,9 miljoen euro. De groei wordt in belangrijke mate toegeschreven aan het bedrijf Devin, producent van water met fruitsmaken, uit Bulgarije. Daarnaast geeft Spadel toe te hebben kunnen profiteren van de gunstige weersomstandigheden in de maanden mei en juni, waardoor de vraag naar water opliep en een organische omzetstijging met 7,3 procent kon worden gemeld. Tevens wordt gewag gemaakt van een grotere vraag naar aromatische waters.

Carrefour België start met een online platform waar een aantal zakelijke partners eigen producten en diensten aan het publiek zullen kunnen aanbieden. Dat heeft Carrefour België bevestigd. Met het nieuwe platform wil Carrefour webwinkels zoals Bol.com, onderdeel van de groep Ahold Delhaize, beconcurreren. Concrete details over de invulling en lanceerdatum van de nieuwe marktplaats kon Carrefour nog niet geven. Wel wordt opgemerkt dat de samenwerking met externe partijen aan Carrefour de mogelijkheid zal bieden zijn online aanbod uit te breiden. De partners krijgen door de samenwerking anderzijds de mogelijkheid een breed publiek te bereiken. Carrefour heeft al een online marktplaats in Frankrijk en Polen.

Bij de Duitse autobouwer Audi, dochter van de groep Volkswagen, zullen vier van de zeven topfiguren worden vervangen. Dat heeft de raad van commissarissen van Audi beslist. Eerder al was aangegeven dat financieel topman Axel Strotbek, verkoopsdirecteur Dietmar Voggenreiter, productieverantwoordelijke Hubert Waltl en personeelsdirecteur Thomas Sigi vervangen zouden worden. De vertrekkers zullen worden opgevolgd door respectievelijk Alexander Seitz, Bram Schot, Peter Kössler en Wendelin Göbel. Anderzijds werd beslist dat chief executive Rupert Stadler, die al tien jaar aan het hoofd staat van Audi, zal aanblijven. Stadler zou de steun genieten van de hoofdaandeelhouders van Volkswagen.

In China kunnen de steenkoolproducent Shenhua Group en het elektriciteitsconcern Guodian Group fuseren. De samensmelting is door de Chinese autoriteiten goedgekeurd. De nieuwe groep zal ruim 228 miljard euro activa beheren en beschikt over een productiepark met een omvang van meer dan 225 gigawatt. De Chinese fusiegroep wordt de grootste elektriciteitsproducent van de wereld. Het merendeel van de activiteiten van de nieuwe entiteit zijn gebaseerd op steenkool. De combinatie Shenhua-Guodian is volgens waarnemers mogelijk de eerste fase van een grote fusiebeweging in de Chinese energiesector. Daarbij zou China zijn industriële overcapaciteit willen afbouwen en het aantal staatsondernemingen beperken.

Het Nederlandse chemiebedrijf Avantium heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,8 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 37 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het verlies liep verder op van bijna 7 miljoen euro naar ruim 9 miljoen euro. Het bedrijf meldde een sterke interesse voor zijn divisie katalysatoren, maar voegt er aan toe belangrijke investeringen te hebben moeten doen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Avantium, een voormalige ontwikkelingsafdeling van de groep Shell, werkt onder meer aan technologieën om suiker te winnen uit houtsnippers en suiker om te zetten tot duurzaam plastic.

De Amerikaanse farmagroep Gilead neemt zijn sectorgenoot Kite Pharma over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna 12 miljard dollar. Kite Pharma is gespecialiseerd in de ontwikkeling van behandelingen tegen kanker. Daarbij wordt gewerkt met een therapie die het immuunsysteem van het lichaam van de patiënt versterkt, zodat tumoren sterker kunnen worden bestreden. Gilead, dat zich tot nu toe vooral specialiseerde in de ontwikkeling van antivirale middelen, had eerder al te kennen gegeven zich meer op oncologie te willen toespitsen. John Milligan, topman van Gilead, bestempelde de overname dan ook als een fundament waarop het toekomstig kankeronderzoek zou kunnen worden uitgebouwd.

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft tijdens het voorbije boekjaar, dat eind juni werd afgesloten, een omzet van 16,1 miljard Australische dollar gerealiseerd. Dat betekende een daling met 0,9 procent tegenover het jaar voordien. De terugval moet vooral worden toegeschreven aan de internationale activiteiten, waar de sterke concurrentie de prijs van de vliegtuigtickets sterk heeft doen dalen. Daardoor werd de groei op de binnenlandse markt teniet gedaan. De jaarwinst viel met 8,5 procent terug tot 1,4 miljard Australische dollar. Er kon wel worden geprofiteerd van lagere brandstofkosten en kostenbesparingen, maar dat werd gecompenseerd door de grotere vliegactiviteit.

De Belgische kledinggroep Cassis Paprika, die gecontroleerd wordt door de holding Mitiska, breidt zijn activiteiten uit naar Duitsland. Daarbij werden partnerships gesloten met Kaufhof, Otto en Amazon. Cassis Paprika, vijftien jaar geleden opgericht door Jacques Hayez, was eerder al actief in Nederland, Luxemburg en Frankrijk. In een dertigtal vestigingen van Galeria Kaufhof zal het merk Paprika, dat zich richt op een vrouwelijke publiek met een grotere maat, een eigen afdeling krijgen. Door een partnership met Otto wordt ook gerekend op een versterking van de online verkoop. In Nederland en Frankrijk heeft Paprika telkens een twintigtal winkels. Ook op die markten wordt een verdere groei aangekondigd.

Investeerder Waterland heeft in twee maanden tijd bij beleggers een recordbedrag van 2 miljard euro opgehaald bij beleggers. Er wordt gewag gemaakt van een bijzonder grote interesse van beleggers, die door het hogere rendement zouden zijn aangetrokken. Waterland zegt echter bewust de voorziene grens van 2 miljard euro niet te hebben willen overschrijden. Er wordt aan toegevoegd dat telkens 40 procent van de deelnemers aan het fonds afkomstig zijn uit Europa en de Verenigde Staten. Het saldo van het aangebrachte kapitaal is afkomstig uit het Midden-Oosten en Azië. Onder meer de Belgische ondernemers Marc Coucke en Filip Balcaen behoorden tot de investeerders.

De Nederlandse groep Royal Delft - producent van aardewerk, glaswerk, bestek en kookgerei - heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,7 miljoen euro. Dat betekende een daling met bijna 18 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte een verlies van 111.000 euro, tegenover een positief resultaat van 115.000 euro tijdens de eerste zes maanden vorig jaar. Onder meer wordt gewezen op de tegenvallende resultaten bij dochtermerk BK Cookware, dat onder de effecten van kortingsacties bij Albert Heijn zou hebben geleden. Verder merkt het bedrijf op een aanhoudende druk te verwachten vanwege moeizame ontwikkelingen op de Chinese markt.

Het Chinese concern PetroChina heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 975,91 miljard yuan. Dat betekent een stijging met 32 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf kon daarbij naar eigen zeggen profiteren van de hogere prijzen van petroleum en gas, terwijl ook de verkochte volumes een toename konden melden. De nettowinst steeg van 531 miljoen yuan naar 12,68 miljard yuan. Daarbij wordt gewag gemaakt van onder meer een sterke kostencontrole. Het Chinese concern stelde wel tijdens de tweede jaarhelft een grotere concurrentie op de internationale petroleummarkt te verwacht. Ook wordt gewaarschuwd voor toenemende geopolitieke risico’s.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de Ierse bank Permanent TSB Group (PTSB) een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd omdat de instelling te weinig financiële reserves had aangehouden. Het is de eerste keer dat de Europese Centrale Bank een boete uitdeelde sinds de financiële autoriteit drie jaar geleden verantwoordelijk werd voor het toezicht op de Europese bankensector. De Ierse bank wijt de problemen aan een misinterpretatie van de nieuwe regels en was er ook nooit sprake geweest van een verslechtering van de financiële positie. De Europese Unie verplicht zijn banken om voldoende financiële reserves aan te houden om plotselinge tegenslagen te kunnen opvangen.

De Canadese retailer Hudson's Bay onderzoekt zijn strategische opties. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt. Daarbij geeft Hudson’s Bay toe aan de druk die de activistische Amerikaanse aandeelhouder Land & Buildings Investment Management de voorbije periode op de retailer heeft uitgeoefend. LBI Management eiste daarbij dat Hudson’s Bay meer waarde voor de aandeelhouders zou creëren. Daarbij werd gewag gemaakt van een mogelijke beursgang, terwijl ook bedrijfsonderdelen of vastgoed zouden kunnen worden verkocht. Onder meer wordt gewezen naar de supermarkt Saks Fifth Avenue in New York, die bij een verkoop mogelijk een waarde van 3,8 miljard dollar zou kunnen opleveren.

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-08-17

Voor millennial is ook design van applicatie cruciaal

Millennials tonen zelfs geen enkele tolerantie tegen applicaties met een design dat niet aan de verwachtingen voldoet. Dat is één van de conclusies van een rapport van consulent ComScore bij ruim duizend consumenten. Vastgesteld werd immers dat 21 procent van de millennials erkent een applicatie te hebben verwijderd omdat het ontwerp geen weerspiegeling van de persoonlijke vereisten bleek te kunnen garanderen. Met een weigering van amper 2 procent toont Generation X zich volgens de onderzoekers beduidend toleranter tegenover het design van de applicaties. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de functie die de smartphone in het leven van de millennial vervult.

“De millennial identificeert zich in grote mate met zijn smartphone en nagenoeg elk aspect van zijn leven is met het apparaat geïntegreerd,” btoogt Adam Lella, marketing-analist bij ComScore. “Daarom vormen de applicaties op de smartphone dan ook een representatie van hun identiteit. Zelfs wanneer een applicatie voldoet aan een praktische behoefte, zal de millennial het programma verwijderen indien het design niet aan de individuele verwachtingen voldoet en de gebruiker niet op de gewenste manier vertegenwoordigt. Er wordt nog opgemerkt dat een meerderheid van de gebruikers geen enkele applicatie per maand downloadt. De gemiddelde gebruiker downloadt twee applicaties per maand.

“Millennials tonen wel een grotere interesse voor nieuwe applicaties,” benadrukken de onderzoekers. “Bij oudere smartphone-gebruikers blijft de interesse in nieuwe programma’s echter beperkt.” Uit de studie blijkt verder dat een meerderheid van de gebruikers maximaal twintig applicaties per maand activeert. Jongere gebruikers tonen wel een grotere activiteit. Er werd immers vastgesteld dat 44 procent van de millennials minstens veertig applicaties per maand activeert. Verder bleek dat Facebook de meest gebruikte applicatie vormt, gevolgd door Google. Er wordt aan toegevoegd dat de twee bedrijven samen acht van de tien meest populaire applicaties bezitten. Snapchat en Pandora vormen de enige uitzonderingen.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

Welke stervoetballer is zijn salaris waard?

Lionel Messi zou op basis van zijn talent weliswaar de best betaalde voetbalspeler van de wereld moeten zijn, maar tegelijkertijd is hij ook de meest overbetaalde speler uit het wereldwijde voetbal. Dat blijkt uit een rapport van de Lawrence Technological University in de Amerikaanse staat Michigan op basis van de gegevens over de vaardigheden en inkomsten van 6.082 professionele voetbalspelers. Opgemerkt wordt dat Messi volgens de parameters van de studie een weekloon van ongeveer 235.000 euro zou mogen verdienen. In werkelijkheid verdient Messi ruim twee keer meer. In de lijst van overbetaalde spelers wordt Messi gevolgd door Angel Di Maria, Robin van Persie, Ivan Rakitic en Nicolas Otamendi.

“Wanneer alleen naar de vaardigheden wordt gekeken, moest Lionel Messi zonder twijfel het voorbije seizoen als de best betaalde speler uit het wereldwijde voetbal worden erkend,” zeggen de onderzoekers Lara Yaldo en Lior Shamir, computerwetenschappers van de Lawrence Technological University. “Daarna volgens Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Neymar, David De Gea en Mesut Özil. De meest onderbetaalde speler daarentegen bleek Bernard Silva, gevolgd door Harry Kane, Granit Xhaka, Timo Horn en Paco Alcacer.” In de studie werd echter alleen rekening gehouden met de voetballende kwaliteiten en werd niet gekeken onder meer televisierechten en merchandising, die nochtans de aantrekkingskracht kunnen versterken.

Tegenover de meest overbetaalde spelers bleken de onderbetaalde spelers volgens de onderzoekers vooral uit te blinken in behendigheid, snelheid, versnelling, balans en de vaardigheid om de posities van andere spelers te identificeren. De overbetaalde spelers bleken daarentegen alleen in lichamelijke sterkte superieur te zijn. Tevens werd vastgesteld dat de gevraagde vaardigheden tussen de onderscheiden competities belangrijke verschillen kunnen laten optekenen. In Duitsland blijken vooral penalty's en visie geapprecieerd te worden, terwijl in Frankrijk en Engeland meer belang zou worden gehecht aan de geprefereerde voet. Spanje kijkt vooral naar afwerking en volleys, terwijl Italië grotere waarde hecht aan tackles.

De reactietijd op evoluties op het terrein wordt in alle landen met een hoger salaris in verband gebracht. Er wordt wel opgemerkt dat in alle landen een sterke relatie tussen prestaties en salarissen kon worden gemeld. Polen vormt hierop de enige uitzondering, want daar is de vergoeding vooral gekoppeld aan de club waarvoor de speler uitkomt. Tenslotte moet volgens de onderzoekers ook worden opgemerkt dat een grotere loonongelijkheid een negatieve impact heeft op de prestaties van de spelers.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, salaris |  Facebook |

Consument eist dat websites steeds sneller werken

Om de loyaliteit van de hedendaagse consument te kunnen verwerven, is een sterke online en mobiele ervaring noodzakelijk. Dat blijkt uit een rapport van consulent Apica bij 2.250 consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Zweden, waarin wordt aangetoond dat meer dan 50 procent van de consumenten door de confrontatie met een slechte digitale prestatie tegenover de betrokken merken minder loyaliteit vertonen. Bovendien moet er volgens de onderzoekers rekening mee worden gehouden dat 80 procent van de consumenten zou overwegen om zijn slechte ervaringen met het merk, onder meer door trage laadtijden, aan vrienden en andere consumenten verder te vertellen.

Onder meer wordt door de klant verlangd dat websites een oplaadtijd van maximaal drie seconden mogen hebben. Tegelijkertijd merken de consumenten echter op dat de websites sneller moeten opladen dan drie jaar geleden het geval was. Bijna 40 procent toont zich niet bereid langer dan tien seconden te wachten. Wanneer de website niet binnen dat tijdsbestek de website volledig beschikbaar is, wordt naar een alternatief gezocht. Bovendien bleek dat 11 procent slechts vijf seconden geduld toont. Verder moest worden vastgesteld dat 54 procent van de consumenten van mening is dat websites nooit langer dan één uur onbeschikbaar zouden mogen zijn.

“Indien de bedrijven hun klanten en inkomsten willen behouden, moeten hun digitale diensten op een proactieve manier worden getest en opgevolgd, zodat een onbeschikbaarheid, zelfs op piektijden, nooit zou kunnen gebeuren,” benadrukt Carmen Carey, chief executive van Apica. “De resultaten van de studie demonstreren dat digitale consumenten slechts een beperkt geduld hebben voor langzaam werkende platformen of vertragingen. Er is bovendien duidelijk een algemene verwachten dat websites en applicaties steeds sneller en beter zullen presteren. Er moeten door de bedrijven dan ook op alle ogenblikken piekprestaties kunnen worden gegarandeerd.”

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: websites |  Facebook |

Franse wijngaarden getroffen door droogte en vorst

De Franse wijn haalt dit jaar wellicht een productieniveau van 37,2 miljoen hectoliter. Dat betekent een daling met 18 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van landbouw. Tegenover de gemiddelde opbrengsten van de voorbije vijf jaar moet rekening gehouden worden met een daling met 17 procent. De achteruitgang moet volgens het rapport worden toegeschreven aan de vrieskou die alle Franse wijnregio’s tijdens de voorbije lente heeft getroffen. Ook het voorbije jaar werd de sector al geconfronteerd met een aantal klimaatincidenten, waardoor de productie een dubbelcijferige terugval had moeten melden.

Wetenschappers waarschuwen al langere tijd dat de klimaatverandering een belangrijke dreiging voor de Franse wijnproductie zou kunnen worden. Daarbij wordt erop gewezen dat de voorbije veertien jaar geregeld terugkerende hittegolven moesten worden geregistreerd, waardoor de Franse wijnmakers overtuigd zijn geraakt van de noodzakelijke strijd tegen de klimaatverandering. Het voorbije jaar moest al de laagste wijnoogst van de voorbije drie decennia melden. “Dit jaar werd de oogst geraakt tijdens een gevoelig stadium van de teelt,” wordt er opgemerkt. “Alle wijnregio’s werden geraakt, maar niet overal waren de gevolgen even zwaar.”

De wijnregio’s van Bordeaux, Charentes, Elzas en Jura werden het zwaarst getroffen. “Wijngaarden van een aantal bekkens - vooral in de Loire-vallei - konden weliswaar een gedeelte van de verliezen opvangen, maar een complete compensatie was onmogelijk,” wordt er aangevoerd. “Problemen bij onder meer Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais en Languedoc hebben de totale productie op een negatieve manier beïnvloed.” De problemen werden volgens het ministerie nog verergerd door een zware droogte die onder meer door producenten op Corsica en in Languedoc en Beaujolais werden ervaren. Er wordt anderzijds op gewezen dat die droogte wel de ziektebestrijding heeft vergemakkelijkt.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijnen, frankrijk |  Facebook |

Ondersteunende partner cruciaal voor bloeiende loopbaan

Personen met een ondersteunende partner vertonen een grotere neiging om uitdagingen met positieve vooruitzichten aan te gaan. Bovendien blijken die uitdagingen maanden later te resulteren in een grotere persoonlijke groei, een sterker gevoel van geluk en persoonlijk welzijn en betere relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University bij meer dan honderdzestig gehuwde koppels. Respondenten met een ondersteunende partner bleken daarbij de voorkeur te geven om aan een competitieve prijskamp deel te nemen. Collega’s die weinig aanmoediging van hun partner kregen of met een gebrek aan vertrouwen werden geconfronteerd, kozen voor een eenvoudig puzzel.

“Keuzes die mensen op bepaalde ogenblikken maken - zoals de beslissing een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan of nieuwe vrienden te maken - blijken van groot belang te kunnen zijn voor het welzijn op langere termijn,” benadrukt onderzoeksleider Brooke Feeney, professor psychologie aan de Carnegie Mellon University. “Er kon daarbij worden vastgesteld dat de ondersteunende partners enthousiasme tonen over de geboden opportuniteit, hun wederhelft vertrouwen en zekerheid gaven en een interactie opzetten over de potentiële voordelen die met het aanvaarden van de uitdaging gepaard zouden kunnen gaan.”

“Een wederhelft kan het individu helpen om tot bloei te komen door op een aantal opportuniteiten in te gaan,” betoogt professor Feeney. “Anderzijds kan de partner ook een barrière betekenen door een mogelijke reactie op groeikansen af te remmen. De keuze van de partner kan dan ook een belangrijke impact hebben op de succeskansen die later in het leven mogelijk zullen kunnen worden gegrepen of gemist. Onder meer kan worden verwezen naar Barack Obama, die zes jaar geleden tegenover televisiefiguur Oprah Winfrey erkende een groot deel van zijn politiek succes te danken te hebben aan zijn echtgenote Michelle Robinson.

Mark Zuckerberg, topman van Facebook, getuigde op dezelfde manier over zijn echtgenote Priscilla Chan. Zangeres Beyoncé Knowles sprak in gelijkaardige bewoordingen over haar echtgenoot Jay-Z Shawn Corey Carter.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Gelijkheidsgevoel en ecologische overtuiging gaan vaak samen

Personen die een sterkere voorkeur vertonen voor een maatschappijvorm die is gebaseerd op hiërarchie en ongelijkheid, tonen zich meestal ook minder bekommerd om het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Canada bij ruim vijfduizend respondenten in vijfentwintig landen. Respondenten die de overtuiging toonden dat superieure groepen een dominantie moesten uitoefenen tegenover inferieure entiteiten en een streven naar gelijkheid niet wenselijk was, minder snel geneigd bleken om voor ecologische problemen in actie te komen.

“Personen die in ongelijkheid geloven, bleken minder geneigd om een petitie voor natuurbescherming te ondertekenen, milieuvriendelijke producten te kopen of een ecologische organisatie financieel te steunen,” benadrukt onderzoeksleider Taciano Milfont, professor psychologie aan de Victoria University. “Bovendien blijkt het effect door de omgeving versterkt te worden. In een sociale context van ongelijkheid en bij een gebrek aan maatschappelijke ontwikkeling en ecologische normen, krijgen de verdedigers van de ongelijkheid een sterkere basis om inspanningen voor de bescherming van het leefmilieu af te wijzen.”

“De resultaten van de studie tonen aan dat inzichten in sociale dominantie, dat eerder al was gelinkt aan groepsdynamieken en vooroordelen, niet alleen belangrijk zijn voor intermenselijke relaties, maar ook voor de omgang van de mens met flora en fauna,” betoogt professor Milfont nog. “Eerder onderzoek heeft al een verband getoond tussen voorkeuren voor sociale dominantie en standpunten tegenover milieuvraagstukken, zoals de ontkenning van de klimaatverandering, maar met deze studie wordt de aanwezigheid van het fenomeen over verschillende culturen bevestigd. De resultaten van het onderzoek kunnen dan ook helpen een beter inzicht te verwerven in een aantal actuele milieuproblemen.”

“De conclusies van de studie suggereren dat een hiërarchische visie tegenover de natuur, met de mens aan de top en flora en fauna onderaan, gelinkt is met een overtuiging dat de mens het recht heeft de natuur te domineren,” aldus nog Taciano Milfont.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelijkheid, ecologie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende