31-08-17

Werknemer voelt zich op kantoor weinig gelukkig

Een groot deel van de werknemers toont zich weinig opgetogen met de werkomgeving die hen wordt aangeboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Peldon Rose, gespecialiseerd in kantoordesign, bij meer dan zeshonderd werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 42 procent van de respondenten van mening is dat de kantooromgeving geen enkele positieve invloed op hun welzijnsgevoel heeft, terwijl slechts 36 procent te kennen gaf elke dag met plezier naar het werk te komen. De onderzoekers stellen dat ook bij de inrichting van de werkplek dan ook meer naar de mening van het betrokken personeel zou moeten worden gevraagd.

Uit de studie bleek dat 59 procent van de werknemers van mening is in de kantooromgeving de grootste productiviteit te halen, maar 33 procent gaf aan te wensen dat hun werkgever hen meer zou vertrouwen in het tijdstip en de locatie van het werk. Daarbij werd vastgesteld dat 30 procent van de respondenten van mening was thuis het grootste professionele productieniveau te halen, terwijl 5 procent te kennen gaf op café de beste arbeid te kunnen leveren. Tevens werd genoteerd dat 42 procent van de respondenten erop wees hun werkomgeving geen cultuur heeft die hen zou toelaten flexibel te werken. Ook zei 39 procent dat het bedrijf geen enkele vorm van onderlinge kameraadschap stimuleert.

“Nochtans benadrukken de werknemers dat de relatie met collega’s en bazen de belangrijkste bijdrage levert aan het gevoel van welzijn op de werkvloer,” werpt Jitesh Patel, chief executive van Peldon Rose, op. “Werkgevers zouden dan ook inspanningen moeten doen om een kantoorcultuur te creëren waar vertrouwen wordt gestimuleerd en autonoom denken wordt ontwikkeld.” Toch wordt opgemerkt dat 52 procent van de ondervraagden aangeeft nooit te zijn geraadpleegd bij beslissingen over een herinrichting van de kantooromgeving. Bovendien zegt 50 procent dat hun werkgever hen nooit heeft gevraagd naar hun tevredenheid over de werkomgeving.”

Lees Verder

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kantoor |  Facebook |

Loonsverhoging is voor werknemer moeilijkste vraag

Loonsverhogingen en promoties zijn de onderwerpen die werknemers het minst gemakkelijk bij de bedrijfsleiding ter sprake brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteringsspecialist CV-Library bij duizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 22,5 procent van de respondenten toegeven dat er bepaalde vragen zijn die niet gemakkelijk bij het management te berde kunnen worden gebracht. Bij millennials loopt dat aandeel zelfs op tot 31,3 procent. Wel merkt 49,4 procent van de betrokkenen op dat de vragen gemakkelijker worden wanneer ze zich bij hun baas meer op hun gemak voelen.

Vragen naar een loonsverhoging blijkt bij werknemers het minst gemakkelijk te liggen, want 63,6 procent van de werknemers geeft toe daarmee te worstelen. Op de tweede plaats staat een vraag om promotie (34,6 procent), gevolgd door vragen naar flexibele uren (32,7 procent), hulp bij het uitvoeren van een taak (27,6 procent) en vrijaf (26,4 procent). Het onderzoek bracht verder aan het licht dat 30,3 procent van de werknemers zich na een maand voldoende comfortabel zou vinden om deze vragen toch te stellen. Bij 23,4 procent zou die termijn beperkt blijven tot een week, maar anderen maken gewag van drie maanden (22,6 procent) of een jaar (,7,3 procent), terwijl 8,5 procent zegt zich nooit comfortabel te zullen voelen.

“Het is zorgwekkend dat bijna één op tien werknemers erkent zich met hun baas nooit comfortabel te zullen voelen,” betoogt Lee Biggins, managing director van CV-Library. “Het is dan ook noodzakelijk dat de werkgever een vriendelijke bedrijfscultuur creëert, waarbij het personeel het vertrouwen heeft om het management zonder problemen te kunnen benaderen wanneer dat nodig zou blijken. Op de werkvloer is communicatie cruciaal en werknemers mogen zich dan ook niet geremd voelen vragen te stellen. Er moet voldoende vertrouwen aanwezig zijn om uitdagende vragen op een positieve manier te kunnen benaderen.”

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loonsverhoging |  Facebook |

Klimaatverandering polariseert Europese elektriciteitsbehoefte

Indien de klimaatverandering zich verder doorzet, zal in Zuid-Europa een grotere vraag naar elektriciteit kunnen worden opgetekend. Het fenomeen zal grotendeels te wijten zijn aan de massale aankoop van airconditioning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Potsdam en de University of California naar de evoluties in energieverbruik in vijfendertig Europese landen. Er werd daarbij anderzijds vastgesteld dat de klimaatverandering in Noord-Europa daarentegen tot een daling van de behoefte van elektriciteit zal kunnen worden opgemerkt. Die vaststellingen moeten volgens de onderzoekers een pleidooi zijn voor een sterkere integratie van de Europese energievoorraden.

“De klimaatverandering blijkt tot een polarisering van de Europese elektriciteitsbehoefte te zullen leiden,” betoogt onderzoeksleider Anders Levermann, professor klimaatsystemen aan de Universität Potsdam. Uit simulaties konden de wetenschappers afleiden dat de vraag naar elektriciteit in Europa tot het einde van deze eeuw nagenoeg status-quo zal blijven. Anderzijds bleek dat tussen de verschillende Europese regio’s grote variaties in de dagelijkse vraag zullen worden opgetekend. Daarbij wordt voor noordelijke landen een daling vooropgesteld, terwijl in het zuiden een stijging wordt verwacht. Alleen Italië zou op die verdeling een uitzondering vormen, maar de redenen daarvoor zijn volgens de onderzoekers onduidelijk.

Terwijl de stijging in het zuiden duidelijk aan de aankoop van airconditioning wordt toegeschreven, is de evolutie in het noorden volgens de onderzoekers minder gemakkelijk kan worden verklaard. Daarbij wordt opgemerkt dat vele landen voor hun verwarming immers slechts in beperkte mate op elektriciteit beroep doen. Critici merken echter op dat de klimaatverandering in de toekomst wellicht niet de sterkste factor achter de vraag naar elektriciteit zal blijken. Daarentegen moet volgens hen onder meer worden gewezen naar de verschuiving naar elektrische wagens en de toenemende rijkdom, die eveneens tot een toename van de vraag naar airconditioning zou kunnen leiden.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektriciteit |  Facebook |

Oogcontact opvallend efficiënter dan email

Persoonlijke interacties laten op het gebied van efficiëntie vierendertig keer betere scores optekenen dan email. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Huron University en de University of Waterloo in Canada bij nagenoeg vijftig proefpersonen, die gevraagd werden om tien vreemden uit te nodigen aan een beknopte enquête deel te nemen. De onderzoekers geven toe dat email een groot bereik heeft, maar wanneer men met de communicatie een concrete doelstelling wil bereiken, is volgens de wetenschappers oogcontact aanbevolen. Het verschil kan volgens de onderzoekers in alle soorten contacten - zowel met vrienden als vreemden - worden vastgesteld.

“Email werkt veel minder overtuigend dan algemeen wordt gedacht,” benadrukt onderzoeksleider Mahdi Roghanizad, professor management aan de Huron University. “Er was vooraf weliswaar verwacht dat oogcontact een hogere efficiëntie zou laten optekenen, maar het verschil was veel sterker dan oorspronkelijk was ingeschat.” De onderzoekers stelden vast dat de respondenten inschatten dat ze bij een uitnodiging met email een successcore van 55 procent zouden verwachten. Bij uitnodigingen met oogcontact werd een bijval van 50 procent voorspeld. Maar in werkelijkheid kon volgens de onderzoekers tussen beide kanalen een opmerkelijk verschil worden vastgesteld.

“Respondenten die van email gebruik maakten, bleken hun overtuigingskracht gevoelig te overschatten,” betogen de onderzoekers. “Daarbij bleek onvoldoende rekening gehouden te worden met de empathie en het begrip die door een persoonlijk oogcontact teweeg kunnen worden gebracht. Er werd dan ook slechts een successcore van 30 procent geregistreerd. Die lage score kan worden verklaard door een gebrek aan basisvertrouwen, waardoor de vraag gemakkelijker wordt genegeerd. Respondenten die daarentegen van persoonlijk oogcontact gebruik maakten, bleken hun successcore sterk te hebben onderschat. Gemiddeld werd hier een bijval van bijna 80 procent opgetekend.”

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oogcontact |  Facebook |

Bijna vier op tien reizigers krijgt foute hotelrekening

Bijna 40 procent van de reizigers moeten bij de betaling van de factuur voor hun hotelovernachting diverse belangrijke fouten registreren voor geleverde diensten en goederen die nooit werden geleverd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de internationale logistieke dienstverlener GO Group, actief op meer dan negentig luchthavens in Noord-Amerika, Mexico, de Caraïben en Europa, bij meer dan duizend reizigers. Wel kan volgens de onderzoekers worden gemeld dat 54 procent nooit met een onterechte facturatie werd geconfronteerd. Een groep van 9 procent zegt niet te weten of er al dan niet ooit fouten zijn gemaakt.

De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de reizigers voor het vertrek uit het hotel steeds hun rekeningen nakijken, terwijl nog eens 11 procent aangaf geregeld een nazicht te houden. Toch bleek dat 6 procent moet toegeven zelden of nooit de hotelrekening te controleren. Verder bleek dat 75 procent van de gedupeerde klanten kon melden dat de fouten na een protest volledig werden rechtgezet, terwijl 17 procent zich geen details over de reactie van het hotelmanagement kon herinneren. Wel moest worden genoteerd dat 6 procent van de gedupeerde reizigers er niet in geslaagd is de onterechte facturatie te laten herstellen.

“De resultaten van de studie tonen dat de reiziger er goed aan zou doen om voor het verlaten van het hotel steeds zijn rekeningen zorgvuldig na te kijken,” merkt John McCarthy, voorzitter van GO Group, op. “Wel moet de hotelindustrie worden geloofd voor de tegemoetkomende houding die kon worden vastgesteld tegenover gasten die met problemen werden geconfronteerd.” Anderzijds moet worden opgemerkt dat foutieve rekeningen wellicht één van de belangrijkste redenen zullen zijn die de reiziger zullen doen beslissen om bij een volgende overnachting in de omgeving het betrokken hotel te negeren en naar een alternatief te zoeken.

Lees Verder

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel |  Facebook |

Consument toont bij mobiele aankopen weinig geduld

De consument toont bij mobiele aankopen weinig geduld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Akamai bij een aantal grote online retailers. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat 53 procent van de ondervraagden toegaf het opladen van een mobiele website maximaal drie seconden respijt te geven. Elke vertraging van 100 milliseconden zou bij de uiteindelijke conversie een daling tot 7 procent kunnen veroorzaken. Er wordt bovendien opgemerkt dat weliswaar de helft van alle consumenten op hun mobiele telefoons browsen, maar uiteindelijk blijkt slechts één op vijf gebruikers daadwerkelijk mobiele transacties te hebben uitgevoerd.

“Het is voor retailers een grote uitdaging om de snelle en betrouwbare service te leveren die de klant vraagt,” stippen de onderzoekers aan. “De voorbije jaren hebben al diverse retailers ontdekt dat de laadtijden van hun websites en applicaties een belangrijke en meetbare impact hebben op doelstellingen zoals conversies en engagement.” Onder meer wordt erop gewezen dat een groep zoals Walmart voor elke gewonnen seconde laadtijd de conversies met 2 procent zag verbeteren. Elke 100 milliseconde verbetering leverde een omzetstijging tot 1 procent op. Ook Staples getuigde dat zijn laadtijden met 1,6 seconden verbeterd te hebben en zijn conversies met 10 procent te hebben kunnen opdrijven.

Verder werd opgemerkt dat de optimale laadtijden voor piekconversies varieerden, afhankelijk van het type apparaten, tussen 1,8 seconden en 2,7 seconden. Communicaties werden op smartphones gemakkelijker verbroken dan op tablets. Er wordt nog opgemerkt dat shoppers verschillende redenen hebben om tijdens het aankoopproces op een mobiel apparaat te doen, waarbij onder meer gewezen wordt op de mogelijkheid om productbesprekingen te raadplegen of tot prijsvergelijkingen over te gaan. De onderzoekers merken nog op dat investeringen in mobiele en sociale technologieën en email de verkoop met gemiddeld 30 procent doet oplopen.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

Shoppinggeschiedenis wordt door consument meest afgeschermd

Een meerderheid van de consumenten zou retailers de mogelijkheid willen bieden meer persoonlijke gegevens te verzamelen, zodat de totale klantenervaring zou kunnen worden verbeterd. Wel wensen de meeste consumenten dat die informatie anoniem zou worden verzameld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RichRelevance bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Ondanks die algemene bereidheid moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de consument tegenover de inzameling van deze gegevens niet altijd een even grote tolerantie laat blijken. Vooral informatie die de shoppinggeschiedenis van de klant zou bekend maken, wordt argwanend bekeken.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat 69 procent van de consumenten zich zou verzetten tegen de verzameling van informatie die de bedrijven zouden toelaten om met artificiële intelligentie en data voor de klant autonoom producten te kiezen en te bestellen zonder daarvoor enige inmenging of toestemming van de consument nodig te hebben. Slechts 15 procent van de consumenten bleek tegenover deze technologieën een positieve houding aan te nemen. Ook het gebruik van gezichtsherkenning om loyale klanten te identificeren en de voorkeuren van de consument aan het winkelpersoneel door te sturen, wordt door 69 procent afgewezen. Hier bleek echter 18 procent positief te reageren.

Ook klantendiensten die beroep zouden doen op computerprogramma’s zoals chatbots met gebruik van artificiële intelligentie in plaats van een persoonlijke medewerker, wordt door 50 procent van de respondenten afgewezen, tegenover 23 procent positieve reacties. De grootste bijval kon worden opgetekend voor programma’s die de consument met behulp van stemtechnologie zouden toelaten om producten te zoeken en te bestellen, die door 45 procent van de procent zou worden gewaardeerd. Daarentegen zou 22 procent een dergelijke assistentie afwijzen. Ook de betaling met een vingerafdruk en een automatische thuisbestelling zou door 46 procent worden gewaardeerd. Wel bleek 34 procent zich negatief op te stellen.

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shopping |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende