02-09-17

Ook academisch succes profiteert van enige nervositeit

Jongeren die aan het begin van hun studies geen enkele vorm van angstigheid vertonen, blijken uiteindelijk 40 procent meer kans te hebben om hun opleiding zonder succes af te sluiten dan collega’s met een gemiddelde vorm van nervositeit. Ook jongeren met een hoog niveau van angstigheid blijken 30 procent meer risico op een mislukking te lopen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Montréal (Udem) in Canada op basis van een analyse bij meer dan vijfduizend studenten. Net zoals in de sport lijkt volgens de onderzoekers een bepaalde graad van spanning tot succes te kunnen bijdragen.

De onderzoekers geven toe ervan uitgegaan te zijn dat er tussen angstigheid en mislukking een lineair verband zou kunnen worden vastgesteld. “Daarbij werd verondersteld dat een grotere angstigheid ook met een hoger risico op mislukking gepaard zouden gaan,” betoogt onderzoeksleider Frédéric Nault-Brière, professor psychologie aan de Udem. “In werkelijkheid lijkt die relatie echter veel complexer te zijn. Het is weliswaar niet verrassend dat jongeren met een hoger niveau van angstigheid een groter risico op mislukking lopen, maar het verband tussen een beperkte nervositeit en de faalkansen was minder verwacht.”

“Het verband tussen een gebrek aan angstigheid en een grotere faalkans is intrigerend,” benadrukt professor Nault-Brière. “Er kan in geen geval gewag worden gemaakt van socio-economische factoren, academische knelpunten of gedragsmoeilijkheden. Wellicht moet worden opgemerkt dat in deze groep studenten de verveling sneller toeslaat of in het algemeen minder emoties tonen, wat hun engagement tegenover de opleiding negatief zou kunnen beïnvloeden. Net zoals bij atletische prestaties of andere cognitieve taken, lijkt een bepaalde graad van spanning het niveau aan academisch engagement te kunnen garanderen en succeskansen te kunnen versterken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat ook depressies het risico op mislukking kunnen doen oplopen. Wel wordt opgemerkt dat dit verband alleen kan worden vastgesteld bij studenten die op het gebied van academische vaardigheden en engagement hoger dan gemiddelde scores lieten optekenen. Gesuggereerd wordt dat de situatie van studenten met academische moeilijkheden of gedragsproblemen een depressies nog weinig impact zal hebben op de slaagkansen.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Ook Chinese investeerders kijken vaker naar Ierland

Sinds de beslissing van Groot-Brittannië om zich van de Europese Unie los te maken, heeft Ierland vijf keer meer delegaties van potentiële investeerders uit China kunnen registreren. Dat cijfer toont duidelijk dat de internationale markten Ierland in toenemende mate als een platform voor zakelijke opportuniteiten bestempelen. Dat zegt Mary Rose Burke, chief executive van de Dublin Chamber. Burke benadrukt daarbij dat sinds begin dit jaar in Ierland al tien Chinese economische delegaties konden worden ontvangen, terwijl tijdens dezelfde periode vorig jaar slechts twee Chinese missies konden worden geregistreerd.

Onder meer Chinese ondernemingen uit de voeding, technologie, financiën en luchtvaart zouden al interesse voor Ierland hebben getoond. Naast China hebben volgens Dublin Chamber ook al Zuid-Korea, Indonesië, Singapore, de Balkan en België belangstelling getoond. “Iedereen kijkt wellicht met nieuwsgierigheid naar de toekomst en de mogelijke veranderingen,” zegt Mary Rose Burke. “Er wordt gekeken waar de nieuwe markten zich zullen manifesteren. Iedereen onderzoekt op welke manier zijn Europese strategieën na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zouden kunnen worden georganiseerd.”

Uit een onderzoek van Dublin Chamber bij meer dan driehonderdvijftig lokale ondernemingen bleek dat één op vier Ierse bedrijven ervan overtuigd is dat de brexit een positieve impact op zijn activiteiten zal hebben. Vorig jaar werd die mening slechts door één op zeven Ierse ondernemingen geventileerd. Daarentegen zegt nog 46 procent van de respondenten rekening te houden met een negatieve impact van de brexit, tegenover 50 procent vorig jaar. Wel moest worden opgetekend dat één op drie Ierse ondernemingen zegt tot nu een negatieve impact van de brexit te hebben ervaren, terwijl slechts één op zes respondenten gewag maakte van een positieve invloed. Ruim de helft heeft geen verschil ervaren.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ierland |  Facebook |

Verontwaardiging leidt tot conservatieve stellingen

Gevoelens van boosheid en verontwaardiging leiden tot de een grotere steun voor economisch conservatieve stellingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati en de University of Manitoba bij duizend Amerikaanse respondenten. De onderzoekers wijzen erop dat vooral tijdens electorale periodes door politici vaak gevoelens van boosheid en verontwaardiging bij het publiek proberen op te roepen, maar zeggen te hopen dat de conclusies van de studie het publiek kan helpen te begrijpen dat hun emoties voor manipulatieve doeleinden kunnen worden misbruikt. Dit besef zou volgens hen het publiek beter tegen beïnvloeding moeten beschermen.

“Onder meer kon worden vastgesteld dat agressie gelinkt kan zijn aan een sterkere overtuiging dat de ongelijke verdeling van rijkdom door de natuur is ingegeven of dat men dankzij hard werk zijn doelstellingen zal kunnen realiseren,” betoogt onderzoeksleider Anthony Salerno, professor marketing aan de University of Cincinnati. “De studie toonde een positieve relatie tussen een gevoeligheid voor boosheid en verontwaardiging, economisch conservatisme en competitiviteit. Er kan dan ook aangevoerd worden dat boosheid een stimulans vormt voor competitieve gevoelens, die de steun voor een economische conservatisme doen toenemen.”

“Er kon onder invloed van boosheid en verontwaardiging een significante verschuiving naar conservatieve visies worden opgetekend,” benadrukt professor Salerno. “Die impact wordt bovendien nog sterker wanneer ook nog gewag wordt gemaakt van schaarste. Het systeem functioneert echter ook in de omgekeerde richting. Wanneer er immers gesproken wordt over overvloed, kan een duidelijke verschuiving naar progressieve stellingen worden opgetekend. Ook wanneer men herinnerd wordt aan personen die in het verleden op de eigen situatie een positieve impact hebben gehad, kan een sterkere steun voor een politiek van herverdeling worden geregistreerd.”

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: conservativisme |  Facebook |

Arbeidsmarkt kan profiteren van innovatieve vervoersystemen

Het transport heeft een belangrijke impact op de toegang tot de arbeidsmarkt. Daarbij heeft echter vaak vooral het begin en het einde van de verplaatsing vaak een cruciale invloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California (USC). Opgemerkt wordt dat de vele werknemers een oplossing moeten vinden om zich van de woning naar de eerste halte van het openbaar vervoer te begeven, maar ook om zich van de eindhalte naar de werkplek te kunnen verplaatsen. Daarbij kunnen transportmiddelen zoals autodelen of de fiets de mogelijkheden op de arbeidsmarkt gevoelig verbeteren.

“In een stad zoals San Diego hebben autobezitters uit wijken met een laag inkomen toegang tot dertig keer meer arbeidsplaatsen dan collega’s die van het openbaar vervoer gebruik moeten maken,” benadrukt onderzoeksleider Marlon Boarnet, professor stadsplanning aan de University of Southern California. “De kloof is vooral groot in wijken met beperkte transportmiddelen. Oplossingen om de afstanden tussen het openbaar vervoer en de woning en werkplaats van de betrokkene te overbruggen, kunnen voor de werknemer een groter aantal arbeidsplaatsen bereikbaar maken. Deze oplossingen blijken zelfs efficiënter dan traditionele strategieën, zoals de verhoging van de frequenties van het openbaar vervoer.”

Uit het onderzoek bleek dat werknemers uit wijken met een laag inkomen in San Diego binnen een verplaatsing van dertig minuten met de auto 444.677 arbeidsplaatsen zouden kunnen bereiken. Met het openbaar vervoer vallen die opportuniteiten echter terug tot 24.703 banen. “Wanneer echter van de fiets of de auto gebruik zou kunnen gemaakt worden om zich naar de meest nabije halte van het openbaar vervoer te begeven, zouden die mogelijkheden kunnen worden verdubbeld,” betoogt professor Boarnet. “Onder meer de introductie van innovatieve vervoersystemen zoals autodelen of fietsdelen zouden dan ook een belangrijke impuls voor de arbeidsmarkt kunnen betekenen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

Gebruik email begint groter evenwicht te vertonen

De consument lijkt stilaan een nieuwe evenwicht in zijn email-gebruik te hebben bereikt. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Adobe bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat het email-gebruik in de Verenigde Staten met 27 procent is gedaald tot 5,4 uur per dag. Bij de persoonlijke emails kon een daling met 36 procent tot 2,1 uur worden opgetekend, terwijl bij de professionele berichten een inkrimping met 20 procent tot 3,3 uur werd gemeld. Er wordt wel opgemerkt dat de Amerikaanse consument email voor commerciële aanbiedingen nog steeds als het geprefereerde kanaal beschouwt.

“De consument houdt nog sterk aan email vast, maar heeft in de omgang met het kanaal toch meer een evenwicht gevonden dan vroeger,” benadrukt Kristin Naragon, directeur email-oplossingen bij Adobe. Opgemerkt wordt onder meer dat de controle van de email-inbox bij 26 procent van de Amerikaanse consumenten na het ontwaken nog steeds de allereerste activiteit van de dag is, maar dat betekent tegelijkertijd ook een daling met 28 procent tegenover het jaar voordien. Ongeveer 25 procent wacht tot op kantoor vooraleer zijn inbox te openen, terwijl 20 procent buiten het werk nooit zijn email opent. Op vakantie zou bijna de helft nagenoeg nooit zijn elektronische postbus controleren.

Toch blijft email volgens de onderzoekers een belangrijk commercieel kanaal. Daarbij werd vastgesteld dat 61 procent email het geprefereerde kanaal vindt voor de ontvangst van commerciële boodschappen. Dat betekende een stijging met 24 procent tegenover vorig jaar. Andere kanalen zijn direct mail (18 procent), mobiele applicaties (6 procent), sociale media (5 procent), tekstberichten (5 procent), telefoonoproepen (4 procent) en chatbots (1 procent). Daarbij bleek 34 procent van de respondenten ook te erkennen gefrustreerd te raken wanneer producten of diensten worden aangeboden die niet aan de eigen interesses beantwoorden.

Ook zegt 40 procent te verlangen dat emails minder promotioneel zouden zijn en een meer informatief karakter zouden hebben. Tevens klaagt 21 procent over de gebrekkige aanpak van de bedrijven bij het verzenden van mobiele boodschappen, terwijl ongeveer 50 procent zich vooral ergert aan ondernemingen die teveel commerciële berichten versturen.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email |  Facebook |

Kwetsbare consument reageert negatief op perfecte mannequin

De lange benen, slanke leest en perfecte bustes van de mannequins in de uitstalramen van kledingwinkels dreigen een gedeelte van het publiek af te stoten. De mannequins zouden vooral een negatieve reactie uitlokken bij klanten die fysiek weinig gelijkenis met de modepoppen vertonen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of British Columbia in Canada. Het fenomeen kon volgens de onderzoekers zowel bij mannelijke als vrouwelijke klanten worden opgemerkt. Rekening houdend met het feit dat de wereldwijde kledingmarkt een waarde van 3 miljard dollar heeft, kan de reactie van de consument op de mannequin volgens de wetenschappers aanzienlijke resultaten hebben.

“Consumenten die een lager zelfbeeld vertonen, zijn veel meer geneigd negatief te reageren op de kleding die door de mannequin wordt gedragen dan klanten die een grotere tevredenheid over het eigen lichaam laten blijken,” benadrukt onderzoeksleider Darren Dahl, professor economie aan de University of British Columbia. “De mannequin is een voorbeeld van perfectie en dat leidt vooral bij kwetsbare personen tot het besef dat ze niet aan de idealen voldoen. Het probleem wordt gevormd door het schoonheidsideaal dat door de mannequin wordt vertegenwoordigd. Wanneer de consument voelt dat ideaal te kunnen beantwoorden, daalt ook de achting voor het product.”

Wanneer het ideaalbeeld van de mannequin door fysieke wijzigingen werd afgezwakt, bleek dat de kwetsbare consumenten een grotere waardering voor de getoonde kleding vertoonden. Dat kon volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan het feit dat de mannequin door de aangebrachte veranderingen niet langer een weerspiegeling was van de hoge schoonheidsnormen van de maatschappij. Ook wanneer het zelfbeeld van de consument werd versterkt door positieve commentaren, verdwenen de negatieve percepties over de producten. Wanneer de mannequin promotie maakte voor artikelen die minder aan schoonheid waren gelinkt, zoals een paraplu, viel de negatieve reactie eveneens weg.

Retailers zouden het probleem volgens Dahl kunnen aanpakken door gebruik te maken van halve mannequins, die minder duur zijn en door kwetsbare consumenten minder dreigend worden ervaren.

Lees Verder

10:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mannequin |  Facebook |

Artificiële intelligentie blijft uitdaging voor retailsector

Het publiek steeds meer vertrouwd met de beginselen van artificiële intelligentie, maar voor merken kan het een belangrijke uitdaging zijn om de technologie als basis te gebruiken voor de shoppingervaring van de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Goldsmiths University London en het marketingbureau OMD Emea bij vijftienduizend consumenten in dertien Europese landen. Opgemerkt wordt dat de shoppers een vip-behandeling verwachten en merken artificiële intelligentie zullen moeten inzetten om het publiek te voorzien van een kwalitatieve en gepersonaliseerde ervaring die door de consument wordt geëist.

Uit het onderzoek bleek dat twee op drie consumenten aangeeft met artificiële intelligentie vertrouwd te zijn. Tevens kon worden vastgesteld dat bijna 25 procent van de respondenten aangeeft al van de technologie - aan de hand van een apparaat of een applicatie - gebruik te maken. Nog eens 41 procent gaf te kennen van plan te zijn in de toekomst op artificiële intelligentie beroep te doen. Wel erkende 47 procent door het besef met artificiële intelligentie te werken, zich wellicht minder geduldig te zullen opstellen. Ook zou 17 procent de hulp van artificiële intelligentie in de retail afwijzen, maar daarbij wordt opgemerkt dat 15 procent elke vorm van assistentie zou weigeren.

“In twee verschillende groepen kan een hogere vorm van terughoudendheid tegenover artificiële intelligentie worden opgetekend,” betogen de onderzoekers. “Enerzijds kan er weerstand worden gevonden bij jongere consumenten, die vaak van mening zijn dat ze de technologie niet nodig hebben, terwijl oudere verbruikers zich vaak argwanend opstellen omdat ze de concepten en zijn toepassingen niet begrijpen.” De onderzoekers merken nog op dat de retailers duidelijk maken dat artificiële intelligentie een meerwaarde kan creëren voor de consumenten en door transparantie en databescherming het vertrouwen van de gebruiker moeten versterken.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |