26-09-17

Ook seksuele pesterijen door klanten creëren problemen

Wanneer gewag wordt gemaakt van seksuele pesterijen op de werkvloer, wordt vaak automatisch gedacht aan ontoelaatbaar gedrag door collega’s, meerderen of ondergeschikten. In werkelijkheid blijken seksuele pesterijen door klanten en consumenten frequenter te moeten worden geregistreerd en even desastreuze gevolgen te hebben voor de mentale gezondheid van het slachtoffer. Dat is de conclusie van een studie van het National Research Centre for the Working Environment in Denemarken bij meer dan zevenduizend werknemers in ruim duizend organisaties. Er moet volgens de onderzoekers door het beleid dan ook aandacht worden besteed aan beide uitingen van seksueel wangedrag.

“Eerder onderzoek toonde op langere termijn wel een verhoogd risico op ziekteverzuim bij seksuele pesterijen door collega’s, maar diezelfde datzelfde verband kon niet worden gevonden bij problemen met klanten of consumenten,” benadrukt onderzoeksleider Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, professor organisatiepsychologie. “De nieuwe studie toont echter aan dat ook seksueel wangedrag van klanten een negatieve impact kan hebben op de mentale gezondheid van het slachtoffer. Dat is een belangrijke vaststelling, aangezien in sommige sectoren - zoals sociaal werk of zorgverstrekking - een mentaliteit heerst dat seksueel wangedrag van consumenten tot de gewone aspecten van het werk behoort.”

“De resultaten van de nieuwe studie maken dan duidelijk dat seksuele pesterijen door klanten ongunstige gevolgen kunnen hebben en niet mogen worden onderschat of genegeerd,” betoogt professor Madsen. De onderzoekers stelden vast dat 2,4 procent van de werknemers het slachtoffer waren geworden van seksuele pesterijen door klanten, terwijl 1 procent het mikpunt zou zijn geworden van seksuele pesterijen door collega’s. Bij vrouwen bleek 4,1 procent het slachtoffer van seksuele pesterijen door klanten, tegenover 0,3 procent bij mannen. Wanneer gekeken wordt naar seksuele pesterijen door collega’s, worden 1,1 procent van de vrouwen en 0,9 procent van de mannen geviseerd.

In de zorgverstrekking blijken seksuele pesterijen door klanten tot 6,9 procent op te lopen, waarmee een significant hoger niveau wordt opgetekend dan in andere sectoren, zoals onderwijs, services en industrie.

Lees Verder

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Eigen percepties houdt introvert vaak weg van leiderschap

Introverten denken vaak dat zij nooit van een leiderschap zouden genieten en zijn daarom ook minder snel geneigd om voor deze functies hun kandidatuur te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) bij nagenoeg tweehonderd managementstudenten in Australië. Vooral de eigen percepties blijken volgens de onderzoekers van groot belang. Vastgesteld werd dat introverten ervan uitgingen dat ze in leiderschapssituaties bezorgd en neerslachtig zouden worden. Deze percepties betekenen volgens de onderzoekers echter niet dat introverten onmogelijk tot goede leiders zouden kunnen uitgroeien.

“In vergelijking met extraverten moet worden vastgesteld dat introverten relatief passief, bescheiden, stil en gereserveerd zijn,” benadrukt onderzoeksleider Peter O’Connor, professor management aan de Queensland University of Technology. “Er kan dan ook worden vastgesteld dat in het bedrijfsleven introverten minder leiderschapsposities bekleden dan extraverten. Er moet immers worden vastgesteld dat introverten door de traditionele promoties en selecties minder snel naar boven zullen komen. Bovendien zijn ze ook in ongestructureerde groepen minder snel geneigd als een leider naar voor te komen.”

“Vooral de percepties over de eigen gevoelens vormen een belangrijke verklaring voor de beperkte aanwezigheid van introverten in leiderschapsposities,” zegt professor O’Connor nog. “Er moest immers worden vastgesteld dat een perceptie over negatieve emoties een sterke psychologische drempel voor het leiderschap vormen. Introverten blijken vaker het leiderschap met negatieve emoties in verband te brengen dan extraverten. Bovendien kon worden vastgesteld dat introverten minder snel geneigd waren in het leiderschap positieve gevoelens - zoals opwinding of belangstelling - te vermoeden. Dit gebrek aan positieve emoties weeg echter minder zwaar door dan een overwicht aan negatieve gevoelens.”

Ondanks die percepties is het volgens O’Connor niet uitgesloten dat introverten tot goede leiders kunnen uitgroeien. Hij verwijst onder meer naar onderzoek waaruit gebleken is dat introverten in proactieve teams betere leiders zijn dan extraverten. Bovendien zouden introverten ook uitblinken in een rol van dienende leider, die vooral de waarde van de medewerkers op de voorgrond wil stillen. “In onze studie kon tevens worden opgemerkt dat bij kandidaten met lage negatieve percepties over het leiderschap introverten en extraverten even grote capaciteiten voor management-functies lieten blijken,” aldus de wetenschapper.

“Indien introverten kunnen worden aangezet om zich tegenover leiderschapssituaties met een groter vertrouwen en optimisme te positioneren, kunnen zij wellicht even vaak voor een management-functie naar voor komen als extraverten,” betoogt O’Connor. “Er moeten daarbij geen pogingen worden ondernomen om van een introvert een extrovert te maken, maar wel moeten introverten de steun krijgen om een groter vertrouwen aan te kweken in de eigen leiderschapscapaciteiten.”

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap |  Facebook |

Verenigde Staten verliezen 4,2 procent toeristen

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar hebben de Verenigde Staten in totaal 15,8 miljoen buitenlandse toeristen ontvangen. Dat betekende een daling met 4,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Tourism Economics, onderdeel van de Amerikaanse consulent Oxford Economics. Er wordt aan toegevoegd dat de daling van het toerisme de Amerikaanse economie bijna 2,7 miljard dollar inkomsten heeft gekost. Uit het onderzoek blijkt nog dat het bezoek uit Europa met 10,1 procent achteruit ging, terwijl vanuit Mexico een daling met 7,1 procent werd gemeld. Vanuit het Midden-Oosten en Afrika werd een zwaardere achteruitgang gemeld, maar in absolute getallen blijft de impact beperkt.

“De cijfers bevestigen de vrees die door de reissector eerder al naar voor werd gebracht,” stippen de onderzoekers aan. “Er was immers gewaarschuwd dat de aanstelling van de Amerikaanse president Donald Trump een negatieve impact zou kunnen hebben op het toerisme, rekening houdend met zijn voorstellen tot een inreisverbod voor bezoekers uit een aantal moslim-landen en zijn plannen om een muur te bouwen op de grens met Mexico. Een rechtstreeks verband kan niet worden bewezen, maar wel kan een lijn worden getrokken met het verlies aan populariteit van de Verenigde Staten in het buitenland.”

Verwezen wordt naar een studie van Pew Research Center in juni van dit jaar, waaruit bleek dat in de internationale wereld nog 49 procent een positieve mening koesterde tegenover de Verenigde Staten. Op het einde van vorig jaar, op het einde van de ambtstermijn van Barack Obama was nog een score van 64 procent geregistreerd. Recent nog bleek uit een onderzoek van het Pew Research Center dat bijna 66 procent van de Mexicanen een negatieve opinie heeft over de Verenigde Staten, tegenover een score van 29 procent twee jaar geleden. In Europa werd de regering van de Amerikaanse president Donald Trump als de belangrijkste reden genoemd om een bezoek aan de Verenigde Staten te schrappen.

In Europa kon vooral een daling worden opgetekend bij Zwitserse reizigers (28 procent), gevolgd door Belgen (20 procent) en Britten (15,5 procent). Bij de Aziatische reizigers was er sprake van een stijging met 0,6 procent, vooral dankzij Zuid-Koreaanse toeristen, die een toename met meer dan 15 procent lieten melden.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Smartphone is altijd bij de hand

Vijf minuten na het ontwaken heeft al 65 procent van de millennials zijn smartphone geraadpleegd, terwijl 60 procent ook de laatste vijf minuten van de dag nog op het apparaat actief is. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Institute of Practitioners in Advertising (IPA) bij een groep van zesduizend Britse consumenten. Er wordt aan toegevoegd dat het smartphone-gebruik bij de millennials - 44 procent - tussen halfzeven en halfacht in de avond kan worden opgemerkt. Tevens bleek dat 97 procent van de millennials van een smartphone gebruik maakt, terwijl het apparaat bij de gemiddelde volwassen bevolking een penetratie van 81 procent laat optekenen.

De onderzoekers merken op dat millennials de smartphone voor een brede waaier van activiteiten gebruiken. Daarbij wordt het apparaat niet alleen bestempeld als het belangrijkste communicatiemiddelen, maar ook als een platform voor mediaconsumptie, gaming, shopping, contactloze betalingen en het beheer van beveiligde toegangscodes. Opgemerkt werd dat 29 procent van de millennials hun smartphone gebruiken voor audioconsumptie, tegenover 12 procent bij de andere volwassenen. Bij de videosconsumptie is er sprake van 5 procent voor de millennials en 2 procent voor de andere volwassenen, terwijl bij de nieuwsconsumptie respectievelijke scores van 40 procent en 12 procent worden gemeld.

De onderzoekers stelden verder dat in Groot-Brittannië bijna 3 miljoen volwassenen een smartphone als een contactloos reisbewijs heeft gebruikt, terwijl nagenoeg 17 miljoen het apparaat heeft gehanteerd voor een bioscoop op theater. Tevens bleek dat 1,5 miljoen consumenten op hun smartphone beroep deden voor een interactie met posters of videoschermen. Daarnaast werd opgetekend dat 3,4 miljoen Britten het voorbije jaar hun smartphone hebben gebruikt voor de authentificatie van een identiteit. Tenslotte werd aangevoerd dat bijna 8 miljoen consumenten het apparaat gebruikten om meer informatie over een product of een services te verkrijgen.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Wereldwijd autodelen telt ruim vier miljoen chauffeurs

Het autodelen zal ook in de toekomst aan populariteit blijven winnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research. Opgemerkt wordt dat zowel bij de chauffeurs als de passagiers de volgende vijf jaar een substantiële groei zal kunnen worden opgetekend. Geraamd wordt dat er bij de chauffeurs een jaarlijkse groei van gemiddeld 14,8 procent zal worden opgetekend. Over vijf jaar zullen daardoor wereldwijd 8,6 miljoen chauffeurs worden geteld. Dit jaar zouden de alternatieve taxidiensten over de hele wereld met 4,3 miljoen bestuurders samenwerken. Wel wordt gewaarschuwd voor een daling van het aantal chauffeurs in een aantal westerse landen.

Opgemerkt dat alternatieve taxidiensten en aanverwante activiteiten over vijf jaar een aandeel van 47 procent zullen hebben in de wereldwijde omzet van de deeleconomie. “Daarbij kan bij de verschillende aanbieders een sterke diversifiëring worden opgetekend, in de hoop de concurrentiepositie tegenover rivalen te kunnen versterken,” betoogt onderzoeksleider Lauren Foye. Onder meer wordt daarbij gewezen naar het bedrijf BlaBlaCar, dat zijn activiteiten verder naar carpooling uitbreidt, maar ook naar sectorgenoot Lyft, die vooral werkt aan ontwikkelingen rond autonome wagens. De arbeidswetgeving zou in een aantal westerse landen wel een rem op de groei kunnen vormen.

Verwacht wordt dat de inkomsten van de aanbieders van autodelen de volgende vijf jaar bijna een verdubbeling zullen kennen. Daarbij wordt dit jaar gewag gemaakt van 11 miljard dollar inkomsten, maar die omzet zou over vijf jaar zijn opgelopen tot 19 miljard dollar. Onder meer wordt daarbij opgemerkt dat piekvergoedingen tijdens periodes van sterke vraag een belangrijke bijdrage tot de omzetstijging zullen leveren. Dergelijke systemen zouden over vijf jaar ongeveer 30 procent van de totale omzet kunnen vertegenwoordigen. Er wordt echter gewaarschuwd voor een overdadig gebruik, wat tot belangrijke protesten bij de consument zou kunnen leiden.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autodelen |  Facebook |

Vele Chinezen dragen geen geld meer bij zich

In China zou inmiddels ongeveer 84 procent van de bevolking zich geen enkel probleem maken om zonder cash geld de woning te verlaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het mobiele betaalplatform Wechat Pay bij bijna zevenduizend consumenten in meer dan driehonderd Chinese steden. De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat 40 procent van de Chinese consumenten op stap gaat met minder dan 100 yuan of 15,2 dollar op zak. Tevens werd opgetekend dat inmiddels al 14 procent van de Chinese consumenten met een cashloos leven is gestart. Slechts 4 procent zou zich niet kunnen voorstellen zonder cash geld te woning te verlaten, terwijl 12 procent daarbij een aantal zorgen zou hebben.

In het onderzoek wordt opgemerkt dat China een goed voorbeeld is van de ontwikkeling van de markt van mobiele betalingen. “Technologische bedrijven moeten in China op dit ogenblik een holistisch eco-systeem uitbouwen waarbij tot een brede waaier van financiële services kan worden geboden,” stippen de onderzoekers aan. Daarbij wordt gewezen naar onder meer betaalplatformen van externe partijen, financiële fondsen, verzekeringen, online bankieren, kredietrating en consumentenleningen. Er wordt aan toegevoegd dat deze instrumenten en diensten aan de consument een betere en gebruiksvriendelijker betaalervaring zouden bieden en meer inclusieve financiële services zouden aanreiken, waardoor volgens de onderzoekers een productievere samenleving zou kunnen worden gecreëerd.

Er wordt tevens opgemerkt dat Chinese oplossingen en modellen voor digitale financiële services wereldwijd steeds meer worden geadopteerd. “Beginnend met mobiele betalingen, zullen Chinese fintech-bedrijven een bijdrage leveren aan de wereldwijde ontwikkelingen van financiële technologieën,” wordt in het rapport nog opgemerkt. “Daarbij kunnen digitale inclusieve financiële diensten aan een breder publiek worden aangeboden.” Uit een eerder rapport van de People’s Bank of China bleek dat tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 8,6 miljard betalingen met mobiele services werden geregistreerd. Dat betekende een stijging met 40,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

16:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china |  Facebook |

Vergrijzing wordt probleem voor kwaliteit waterhuishouding

De vergrijzing van de Europese bevolking zal leiden tot een toename van de geneesmiddelenconsumptie, waardoor ook hogere concentraties van farmaceutische stoffen in de afvalstromen terecht zullen komen en de kwaliteit van de waterhuishouding in gedrang dreigt gebracht te worden. Daardoor moet voor een potentiële bedreiging van de openbare gezondheid worden gevreesd. Dat blijkt uit een studie van het bureau Civity Management Consultants in opdracht van het Duitse Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Daarbij wordt voorspeld dat de consumptie van geneesmiddelen in Duitsland de volgende dertig jaar met 70 procent zal toenemen.

De onderzoekers wijzen erop dat tachtigers twintig keer meer geneesmiddelen consumeren dan twintigers. De vergrijzing zal volgens het rapport dan ook tot een sterke toename van het geneesmiddelengebruik leiden. Er wordt aan toegevoegd dat geneesmiddelen relatief gemakkelijk in het afvalwater-systeem terecht komen. Opgemerkt wordt dat urine en ontlasting reststoffen van geconsumeerde geneesmiddelen kunnen bevatten, terwijl farmaceutische producten ook vaak met het toilet worden doorgespoeld en op dit manier in het rioleringsstelsel terecht kunnen komen. De onderzoekers zeggen dan ook dat maatregelen moeten worden genomen om een potentiële contaminatie te beletten.

“Op dit ogenblik is er nog geen dreiging voor de kwaliteit van het drinkwater, maar de toename van het aantal farmaceutische producten eist dat dringende maatregelen moeten worden genomen, zodat de waterhuishouding kan worden beschermd,” wordt er opgemerkt. De Europese Commissie gaf eerder al toe dat de toenemende concentraties van farmaceutische producten uiteindelijk een omgekeerd effect zouden kunnen hebben en de menselijke gezondheid schade zouden kunnen toebrengen, maar benadrukte tegelijkertijd dat op dit ogenblik nog een belangrijke veiligheidsmarge kan worden gemeld. Wel wordt een studie van de mogelijke impact van een blootstelling aan lage dosissen over een langere periode gevraagd.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergrijzing |  Facebook |