30-09-17

Google meldt recordaantal informatievragen overheden

Het internetbedrijf Google heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar van overheden over de hele wereld 48.941 aanvragen voor informatie over 83.348 accounts ontvangen. Dat blijkt uit een rapport dat Google heeft gepubliceerd. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal aanvragen om informatie een recordniveau heeft bereikt. Het vorige record dateert van anderhalf jaar geleden. Er wordt echter opgemerkt dat niet op alle vragen werd ingegaan. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zouden ongeveer 65 procent van de aanvragen zijn ingewilligd, tegenover 60 procent dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse autoriteiten verstuurden 16.823 aanvragen voor informatie.

Het aantal vragen om informatie door overheden heeft een constante groei gekend sinds Google acht jaar geleden met de publicatie van zijn transparantierapport van start ging. Het grootste aantal vragen was ook onafgebroken afkomstig van de Verenigde Staten. Een groot deel van de vragen tijdens de eerste helft van dit jaar kaderden in de Amerikaanse Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa). Duitsland liet tussen begin januari en eind juni 7.780 vragen om informatie registreren, gevolgd door Frankrijk (5.661), India (3.840) en Groot-Brittannië (3.500). Vanuit België werden in totaal 291 aanvragen ontvangen.

Er kan wel een sterk verschil worden opgetekend in de reactie van Google op de vragen. Een groot deel van de vragen van de Amerikaanse autoriteiten worden ingewilligd, maar onder meer voor Duitsland en India valt dat cijfer terug tot respectievelijk 56 procent en 54 procent. Richard Selgado, directeur informatie-beveiliging bij Google, zegt te begrijpen dat de overheden de informatie nodig hebben om de nationale veiligheid en de ordehandhaving te kunnen garanderen, maar wijst er daarbij ook op dat de privacy van de consumenten niet mag worden gecompromitteerd. Google heeft aan het Amerikaanse Congres gevraagd hierover duidelijke regels uit te vaardigen.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transparantie |  Facebook |

Consument erkent voordelen geconnecteerde apparaten

De consument beseft dat geconnecteerde apparaten belangrijke voordelen kunnen bieden, maar tegelijkertijd wordt gewezen op privacy-problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van WorldPay en Opinium bij twintigduizend consumenten in Australië, Brazilië, China, Spanje, Singapore, de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Nederland en Groot-Brittannië. Onder meer werd vastgesteld dat 48 procent van de Amerikaanse consumenten er geen enkel probleem zou mee hebben wanneer een apparaat zoals een koelkast zelf acties, zoals het plaatsen van bestellingen, zou ondernemen zonder daarover vooraf het advies van zijn bezitter te vragen.

“Vele consumenten hebben er weinig problemen mee dat geconnecteerde apparaten in hun naam aankopen zouden doen, maar vaak worden toch een aantal limieten ingelast,” stippen de onderzoekers aan. Er moest dan ook worden vastgesteld dat 62 procent van de consumenten toch nog zou wensen dat bij de bevestiging van het order toch alsnog hun goedkeuring zou worden gevraagd. Tevens bleek dat 78 procent bij het plaatsen van het order op de hoogte gebracht wens te worden. De onderzoekers stelden verder vast dat bij de millennials 62 procent zich zou kunnen vinden in automatische orders van geconnecteerde apparaten, tegenover 22 procent bij de vijfenvijftigplussers.

Wel blijkt dat 73 procent van de consumenten vreest dat de fabrikanten hun persoonlijke gegevens met externe partijen zou delen. Het onderzoek toonde verder dat 55 procent van de Amerikaanse consumenten zich perfect zou kunnen vinden in de tussenkomst van een chatbot of een virtuele assistent die in hun plaats bestellingen zouden plaatsen. Toch erkende 48 procent te twijfelen of een virtuele assistent ooit in staat zou zijn een communicatie te voeren die evenwaardig zou zijn aan de menselijke conversatie. Verder werd vastgesteld dat 37 procent een virtuele assistent toegang tot persoonlijke betaalinformatie zou verstrekken, terwijl 35 procent zou toelaten dat de virtuele assistent een eenvoudige taak zou uitvoeren.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

Verveling verstoort motivatiecentrum hersenen

De hersenregio’s die geassocieerd zijn met motivatie en plezier, zijn ook bij de slaap betrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Tsukuba en de Fudan University in Japan. Dat verband kan volgens de onderzoekers meteen verduidelijken waarom de mens de neiging heeft in slaap te vallen wanneer hij zich verveelt. Opgemerkt wordt dan een verklaring voor het fenomeen worden gezocht bij een afwezigheid van motiverende stimulansen. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers de basis vormen voor therapieën die onder meer slapeloosheid zouden moeten helpen behandelen.

“Wanneer de aandacht noodzakelijk is, blijkt het individu gemakkelijk in staat slapeloosheid te onderdrukken, maar in vervelende situaties dreigt vaak een bijna onweerstaanbare neiging om in slaap te vallen,” benadrukt onderzoeksleider Yo Oishi, slaapdeskundige aan de University of Tsukuba. Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door het feit dat de nucleus accumbens, de hersenregio die geassocieerd wordt met motivatie en plezier, ook betrokken is bij de slaap. De vermoeidheid die gevoeld wordt bij een gebrek aan stimulansen voor de nucleus accumbens verschilt in wezen ook niet van een gewone slaap.”

De onderzoekers kwamen tot hun conclusie door experimenten bij muizen, waarbij de cellen in de nucleus accumbens met drugs en lichtsignalen werden gestimuleerd, waardoor de dieren uiteindelijk de neiging toonden om in slaap te vallen. “Ook voldoende nachtrust zal niet kunnen beletten dat er bij verveling een neiging wordt gevoeld om in slaap te vallen,” zeggen de onderzoekers nog. “Het individu kan zich vermoeid voelen door de werking van de biologische klok, maar diezelfde situatie kan ook worden beïnvloed door cognitieve en emotionele factoren. Wel is het mogelijk om de neiging te bestrijden.”

Daarbij wordt gewezen op cafeïne, die in staat zou zijn om de werking van neurotransmitter adenosine - die de slaapsignalen naar de nucleus accumbens moet sturen - te blokkeren.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap |  Facebook |

Leermomenten goede therapie voor werkstress

De kans om nieuwe dingen te leren vormt op de werkvloer een betere therapie tegen stress dan ontspanning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat werkstress bij werknemers en organisaties voor een brede waaier problemen kunnen zorgen, waarbij vaak intuïtief ontspanningstechnieken worden gesuggereerd om de moeilijkheden op te vangen, terwijl in praktijk een efficiënter alternatief beschikbaar lijkt. Daarom zouden werkgevers volgens de onderzoekers opportuniteiten moeten creëren waardoor het personeel nieuwe vaardigheden kan aanleren.

“Wanneer de stress op de werkvloer toeneemt, dreigt bij het personeel een grotere onrust te zullen ontstaan,” benadrukt onderzoeksleider David Mayer, professor management aan de University of Michigan. “Het bedrijf moet vrezen dat deze druk een aantal werknemers zou kunnen aanzetten zich aan ontoelaatbare en schadelijke activiteiten schuldig te maken. Onder meer moet daarbij gewag worden gemaakt van een brutale houding, maar ook diefstallen van bedrijfseigendommen of het lekken van gevoelige informatie die het welzijn van de onderneming in het gedrang zou kunnen brengen.”

Uit een aantal experimenten is volgens de onderzoekers gebleken dat leermomenten die dreigende problemen kunnen opvangen, terwijl ontspanning geen enkele impact zou hebben. “Wanneer negatieve emoties of acties door stresserende werkomstandigheden worden ervaren, blijkt ontspanning weinig baat te brengen,” betogen de wetenschappers. “Wanneer de werknemer uit de relaxatie-activiteiten naar de werkvloer terugkeert en moet vaststellen dat de stresserende situatie niet is veranderd, dreigt frustratie opgebouwd te worden die de voordelen van de ontspanningen helemaal teniet kan doen.”

“Ontspanning kan zinvol zijn om de vermoeidheid bij de werknemer te bestrijden of de geest tot rust te brengen,” zeggen de onderzoekers. “Voor de aanpak van stress biedt relaxatie echter weinig baten. Werkgevers die de schadelijke gevolgen van stress willen vermijden, zouden dan ook aan hun medewerkers mogelijkheden moeten bieden op het werk nieuwe dingen aan te leren. Ook werknemers die ervaren door frustraties overmand te zullen worden, zouden een oplossing kunnen zoeken door in hun dagelijkse taken nieuwe elementen te zoeken.”

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |

Internet kan sociaal engagement jongeren versterken

Vaak wordt opgemerkt dat het sociale engagement van jongere generaties veelal beperkt blijft tot online acties, maar dat blijkt niet met de realiteit in overeenstemming te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij nagenoeg tweehonderd universiteitsstudenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers voegen eraan toe dat sociale media voor jongeren zelfs vaak een aanzet tot een grotere betrokkenheid bij sociale bewegingen kunnen zijn. Vastgesteld werd immers dat het delen van een sociale video bij de jongeren tot een sterker engagement aanleiding geeft.

“Jongeren worden vaak van zogenaamd slacktivisme beticht,” benadrukt onderzoeksleider Dan Lane, communicatie-specialist aan de University of Michigan. “Daarbij wordt opgemerkt dat jongeren kiezen voor een gemakkelijk digitaal engagement, zoals de ondertekening van een online petitie of het delen van een video. Met die initiatieven zouden de jongeren aan hun netwerk willen tonen dat ze een deugdzaam karakter hebben, terwijl zonder de moeite te moeten om daadwerkelijk offline in actie te komen voor onder meer manifestaties of inzamelacties. In werkelijkheid blijkt de relatie tussen online engagement en offline acties heel anders te liggen.”

De onderzoekers stelden vast dat jongeren sneller bereid waren offline actie te ondernemen nadat ze online een video over een maatschappelijk knelpunt publiek hadden gedeeld. “Hieruit kan duidelijk worden afgeleid dat de steun voor een sociaal onderwerp door het delen van content het engagement voor verdere acties niet afzwakt, maar daarentegen versterkt,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien kon worden vastgesteld dat het sterkste effect werd bereikt bij individuen die meestal niet op sociale media beroep doen om zich maatschappelijk te engageren. Er kan dan ook gesteld worden dat het delen van sociale video’s een instrument kan zijn om het engagement bij jongeren te versterken.

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slacktivisme |  Facebook |

Visscholen ervaren grote hinder van geluidsoverlast

Geluidsoverlast van menselijke activiteiten, zoals transport of constructie, heeft een hinderlijke werking op visscholen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol naar de impact van de aanleg van windturbines op het gedrag van een populatie vissen De onderzoekers waarschuwen dat deze problemen belangrijke consequenties kunnen hebben. Onder meer wordt erop gewezen dat de geluidsoverlast de cohesie en coördinatie binnen visscholen kan verstoren, waardoor het onder meer moeilijker zal worden om predatoren te ontwijken of sociale informatie uit te wisselen.

“Wanneer de vissen met geluidsopnames van de aanleg van maritieme infrastructuur werden geconfronteerd, bleek een duidelijke achteruitgang van cohesie en coördinatie,” stipt onderzoeksleider Christos Ioannou, professor biowetenschappen aan de University of Bristol. “Eerdere studies toonden al wel aan dat deze indringende geluidsoverlast een negatieve impact heeft op het individuele gedrag van vissen, maar er blijken ook ongunstige gevolgen voor het groepsgedrag. Dat kan belangrijke gevolgen hebben, want onder meer het groepsverband zorgt voor een grotere bescherming tegen natuurlijke vijanden.”

“Zonder het groepsverband blijken de vissen niet in staat om efficiënt informatie uit te wisselen en predatoren te misleiden,” benadrukken de onderzoekers op. Er wordt nog opgemerkt dat het geluid zich in het water ook veel sneller verplaatst dan in de lucht. In de omgeving van een schip zou onder water een geluidsniveau kunnen worden gemeten dat in de lucht overeen zou komen met 111 decibel, ongeveer het volume van een luid rockconcert. Eerder is ook al gemeld dat het geluid van passerende schepen een negatieve impact zou hebben op onder meer orka’s en dolfijnen, die niet meer in staat zouden zijn om te communiceren en efficiënt op prooi te jagen.

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluid |  Facebook |

Creatieve beroepen niet bevreesd voor artificiële intelligentie

Marketeers geven toe dat artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt slachtoffers zal maken, maar zijn er ook van overtuigd dat creatieve beroepen in belangrijke mate gespaard zullen blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Drum en consulent Sysomos bij een tweehonderdtal marketeers. Er werd immers vastgesteld dat 61 procent van de ondervraagden van mening was dat de integratie van artificiële intelligentie tot banenverlies zal leiden, maar tegelijkertijd zegt 63 procent dat creatieve beroepen bestand zullen zijn tegen de dreiging van deze nieuwe vorming van automatisering. Opgemerkt wordt dat marketeers overtuigd zijn dat creativiteit vooral een menselijke eigenschap zal blijven.

Uit het onderzoek bleek dat 85 procent van de marketeers van mening is dat artificiële intelligentie binnen een periode van vijf jaar in hun sector een belangrijke impact zal hebben. Vastgesteld werd verder dat 51 procent de technologie wil inzetten voor klantendiensten, gevolgd door mediaplanning en het verwerven van strategische informatie (34 procent). Ook wil 62,4 procent in artificiële intelligentie investeren om de productiviteit te verhogen, terwijl 60 procent verwijst naar een grotere efficiëntie. Anderzijds bleek dat slechts 46 procent van de ondervraagden meent een sterk inzicht in de technologie te hebben. Ook werd opgetekend dat 63,1 procent de mogelijkheden van de technologie nog niet heeft onderzocht.

Volgens 25 procent van de ondervraagden zal artificiële intelligentie 20 procent van hun dagelijkse activiteiten overnemen, terwijl 20 procent meent dat de technologie 50 procent van zijn taken zal kunnen opslorpen. Tegelijkertijd moet worden opgetekend dat slechts 1 procent vreest dat 90 procent tot 100 procent van zijn opdracht uiteindelijk zal verdwijnen. “De meeste marketeers zijn van mening dat ze in hun huidige baan ook in de toekomst nog nodig zullen zijn,” benadrukt Sysomos. “Tegelijkertijd wordt aangevoerd dat vooral routinematige, repetitieve en voorspelbare arbeidsplaatsen in het gedrang zullen worden gebracht.”

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende