30-09-17

Google meldt recordaantal informatievragen overheden

Het internetbedrijf Google heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar van overheden over de hele wereld 48.941 aanvragen voor informatie over 83.348 accounts ontvangen. Dat blijkt uit een rapport dat Google heeft gepubliceerd. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal aanvragen om informatie een recordniveau heeft bereikt. Het vorige record dateert van anderhalf jaar geleden. Er wordt echter opgemerkt dat niet op alle vragen werd ingegaan. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zouden ongeveer 65 procent van de aanvragen zijn ingewilligd, tegenover 60 procent dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse autoriteiten verstuurden 16.823 aanvragen voor informatie.

Het aantal vragen om informatie door overheden heeft een constante groei gekend sinds Google acht jaar geleden met de publicatie van zijn transparantierapport van start ging. Het grootste aantal vragen was ook onafgebroken afkomstig van de Verenigde Staten. Een groot deel van de vragen tijdens de eerste helft van dit jaar kaderden in de Amerikaanse Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa). Duitsland liet tussen begin januari en eind juni 7.780 vragen om informatie registreren, gevolgd door Frankrijk (5.661), India (3.840) en Groot-Brittannië (3.500). Vanuit België werden in totaal 291 aanvragen ontvangen.

Er kan wel een sterk verschil worden opgetekend in de reactie van Google op de vragen. Een groot deel van de vragen van de Amerikaanse autoriteiten worden ingewilligd, maar onder meer voor Duitsland en India valt dat cijfer terug tot respectievelijk 56 procent en 54 procent. Richard Selgado, directeur informatie-beveiliging bij Google, zegt te begrijpen dat de overheden de informatie nodig hebben om de nationale veiligheid en de ordehandhaving te kunnen garanderen, maar wijst er daarbij ook op dat de privacy van de consumenten niet mag worden gecompromitteerd. Google heeft aan het Amerikaanse Congres gevraagd hierover duidelijke regels uit te vaardigen.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transparantie |  Facebook |

Consument erkent voordelen geconnecteerde apparaten

De consument beseft dat geconnecteerde apparaten belangrijke voordelen kunnen bieden, maar tegelijkertijd wordt gewezen op privacy-problemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van WorldPay en Opinium bij twintigduizend consumenten in Australië, Brazilië, China, Spanje, Singapore, de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Nederland en Groot-Brittannië. Onder meer werd vastgesteld dat 48 procent van de Amerikaanse consumenten er geen enkel probleem zou mee hebben wanneer een apparaat zoals een koelkast zelf acties, zoals het plaatsen van bestellingen, zou ondernemen zonder daarover vooraf het advies van zijn bezitter te vragen.

“Vele consumenten hebben er weinig problemen mee dat geconnecteerde apparaten in hun naam aankopen zouden doen, maar vaak worden toch een aantal limieten ingelast,” stippen de onderzoekers aan. Er moest dan ook worden vastgesteld dat 62 procent van de consumenten toch nog zou wensen dat bij de bevestiging van het order toch alsnog hun goedkeuring zou worden gevraagd. Tevens bleek dat 78 procent bij het plaatsen van het order op de hoogte gebracht wens te worden. De onderzoekers stelden verder vast dat bij de millennials 62 procent zich zou kunnen vinden in automatische orders van geconnecteerde apparaten, tegenover 22 procent bij de vijfenvijftigplussers.

Wel blijkt dat 73 procent van de consumenten vreest dat de fabrikanten hun persoonlijke gegevens met externe partijen zou delen. Het onderzoek toonde verder dat 55 procent van de Amerikaanse consumenten zich perfect zou kunnen vinden in de tussenkomst van een chatbot of een virtuele assistent die in hun plaats bestellingen zouden plaatsen. Toch erkende 48 procent te twijfelen of een virtuele assistent ooit in staat zou zijn een communicatie te voeren die evenwaardig zou zijn aan de menselijke conversatie. Verder werd vastgesteld dat 37 procent een virtuele assistent toegang tot persoonlijke betaalinformatie zou verstrekken, terwijl 35 procent zou toelaten dat de virtuele assistent een eenvoudige taak zou uitvoeren.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet-of-things |  Facebook |

Verveling verstoort motivatiecentrum hersenen

De hersenregio’s die geassocieerd zijn met motivatie en plezier, zijn ook bij de slaap betrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Tsukuba en de Fudan University in Japan. Dat verband kan volgens de onderzoekers meteen verduidelijken waarom de mens de neiging heeft in slaap te vallen wanneer hij zich verveelt. Opgemerkt wordt dan een verklaring voor het fenomeen worden gezocht bij een afwezigheid van motiverende stimulansen. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers de basis vormen voor therapieën die onder meer slapeloosheid zouden moeten helpen behandelen.

“Wanneer de aandacht noodzakelijk is, blijkt het individu gemakkelijk in staat slapeloosheid te onderdrukken, maar in vervelende situaties dreigt vaak een bijna onweerstaanbare neiging om in slaap te vallen,” benadrukt onderzoeksleider Yo Oishi, slaapdeskundige aan de University of Tsukuba. Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door het feit dat de nucleus accumbens, de hersenregio die geassocieerd wordt met motivatie en plezier, ook betrokken is bij de slaap. De vermoeidheid die gevoeld wordt bij een gebrek aan stimulansen voor de nucleus accumbens verschilt in wezen ook niet van een gewone slaap.”

De onderzoekers kwamen tot hun conclusie door experimenten bij muizen, waarbij de cellen in de nucleus accumbens met drugs en lichtsignalen werden gestimuleerd, waardoor de dieren uiteindelijk de neiging toonden om in slaap te vallen. “Ook voldoende nachtrust zal niet kunnen beletten dat er bij verveling een neiging wordt gevoeld om in slaap te vallen,” zeggen de onderzoekers nog. “Het individu kan zich vermoeid voelen door de werking van de biologische klok, maar diezelfde situatie kan ook worden beïnvloed door cognitieve en emotionele factoren. Wel is het mogelijk om de neiging te bestrijden.”

Daarbij wordt gewezen op cafeïne, die in staat zou zijn om de werking van neurotransmitter adenosine - die de slaapsignalen naar de nucleus accumbens moet sturen - te blokkeren.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap |  Facebook |

Leermomenten goede therapie voor werkstress

De kans om nieuwe dingen te leren vormt op de werkvloer een betere therapie tegen stress dan ontspanning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat werkstress bij werknemers en organisaties voor een brede waaier problemen kunnen zorgen, waarbij vaak intuïtief ontspanningstechnieken worden gesuggereerd om de moeilijkheden op te vangen, terwijl in praktijk een efficiënter alternatief beschikbaar lijkt. Daarom zouden werkgevers volgens de onderzoekers opportuniteiten moeten creëren waardoor het personeel nieuwe vaardigheden kan aanleren.

“Wanneer de stress op de werkvloer toeneemt, dreigt bij het personeel een grotere onrust te zullen ontstaan,” benadrukt onderzoeksleider David Mayer, professor management aan de University of Michigan. “Het bedrijf moet vrezen dat deze druk een aantal werknemers zou kunnen aanzetten zich aan ontoelaatbare en schadelijke activiteiten schuldig te maken. Onder meer moet daarbij gewag worden gemaakt van een brutale houding, maar ook diefstallen van bedrijfseigendommen of het lekken van gevoelige informatie die het welzijn van de onderneming in het gedrang zou kunnen brengen.”

Uit een aantal experimenten is volgens de onderzoekers gebleken dat leermomenten die dreigende problemen kunnen opvangen, terwijl ontspanning geen enkele impact zou hebben. “Wanneer negatieve emoties of acties door stresserende werkomstandigheden worden ervaren, blijkt ontspanning weinig baat te brengen,” betogen de wetenschappers. “Wanneer de werknemer uit de relaxatie-activiteiten naar de werkvloer terugkeert en moet vaststellen dat de stresserende situatie niet is veranderd, dreigt frustratie opgebouwd te worden die de voordelen van de ontspanningen helemaal teniet kan doen.”

“Ontspanning kan zinvol zijn om de vermoeidheid bij de werknemer te bestrijden of de geest tot rust te brengen,” zeggen de onderzoekers. “Voor de aanpak van stress biedt relaxatie echter weinig baten. Werkgevers die de schadelijke gevolgen van stress willen vermijden, zouden dan ook aan hun medewerkers mogelijkheden moeten bieden op het werk nieuwe dingen aan te leren. Ook werknemers die ervaren door frustraties overmand te zullen worden, zouden een oplossing kunnen zoeken door in hun dagelijkse taken nieuwe elementen te zoeken.”

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress |  Facebook |

Internet kan sociaal engagement jongeren versterken

Vaak wordt opgemerkt dat het sociale engagement van jongere generaties veelal beperkt blijft tot online acties, maar dat blijkt niet met de realiteit in overeenstemming te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij nagenoeg tweehonderd universiteitsstudenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers voegen eraan toe dat sociale media voor jongeren zelfs vaak een aanzet tot een grotere betrokkenheid bij sociale bewegingen kunnen zijn. Vastgesteld werd immers dat het delen van een sociale video bij de jongeren tot een sterker engagement aanleiding geeft.

“Jongeren worden vaak van zogenaamd slacktivisme beticht,” benadrukt onderzoeksleider Dan Lane, communicatie-specialist aan de University of Michigan. “Daarbij wordt opgemerkt dat jongeren kiezen voor een gemakkelijk digitaal engagement, zoals de ondertekening van een online petitie of het delen van een video. Met die initiatieven zouden de jongeren aan hun netwerk willen tonen dat ze een deugdzaam karakter hebben, terwijl zonder de moeite te moeten om daadwerkelijk offline in actie te komen voor onder meer manifestaties of inzamelacties. In werkelijkheid blijkt de relatie tussen online engagement en offline acties heel anders te liggen.”

De onderzoekers stelden vast dat jongeren sneller bereid waren offline actie te ondernemen nadat ze online een video over een maatschappelijk knelpunt publiek hadden gedeeld. “Hieruit kan duidelijk worden afgeleid dat de steun voor een sociaal onderwerp door het delen van content het engagement voor verdere acties niet afzwakt, maar daarentegen versterkt,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien kon worden vastgesteld dat het sterkste effect werd bereikt bij individuen die meestal niet op sociale media beroep doen om zich maatschappelijk te engageren. Er kan dan ook gesteld worden dat het delen van sociale video’s een instrument kan zijn om het engagement bij jongeren te versterken.

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slacktivisme |  Facebook |

Visscholen ervaren grote hinder van geluidsoverlast

Geluidsoverlast van menselijke activiteiten, zoals transport of constructie, heeft een hinderlijke werking op visscholen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol naar de impact van de aanleg van windturbines op het gedrag van een populatie vissen De onderzoekers waarschuwen dat deze problemen belangrijke consequenties kunnen hebben. Onder meer wordt erop gewezen dat de geluidsoverlast de cohesie en coördinatie binnen visscholen kan verstoren, waardoor het onder meer moeilijker zal worden om predatoren te ontwijken of sociale informatie uit te wisselen.

“Wanneer de vissen met geluidsopnames van de aanleg van maritieme infrastructuur werden geconfronteerd, bleek een duidelijke achteruitgang van cohesie en coördinatie,” stipt onderzoeksleider Christos Ioannou, professor biowetenschappen aan de University of Bristol. “Eerdere studies toonden al wel aan dat deze indringende geluidsoverlast een negatieve impact heeft op het individuele gedrag van vissen, maar er blijken ook ongunstige gevolgen voor het groepsgedrag. Dat kan belangrijke gevolgen hebben, want onder meer het groepsverband zorgt voor een grotere bescherming tegen natuurlijke vijanden.”

“Zonder het groepsverband blijken de vissen niet in staat om efficiënt informatie uit te wisselen en predatoren te misleiden,” benadrukken de onderzoekers op. Er wordt nog opgemerkt dat het geluid zich in het water ook veel sneller verplaatst dan in de lucht. In de omgeving van een schip zou onder water een geluidsniveau kunnen worden gemeten dat in de lucht overeen zou komen met 111 decibel, ongeveer het volume van een luid rockconcert. Eerder is ook al gemeld dat het geluid van passerende schepen een negatieve impact zou hebben op onder meer orka’s en dolfijnen, die niet meer in staat zouden zijn om te communiceren en efficiënt op prooi te jagen.

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geluid |  Facebook |

Creatieve beroepen niet bevreesd voor artificiële intelligentie

Marketeers geven toe dat artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt slachtoffers zal maken, maar zijn er ook van overtuigd dat creatieve beroepen in belangrijke mate gespaard zullen blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Drum en consulent Sysomos bij een tweehonderdtal marketeers. Er werd immers vastgesteld dat 61 procent van de ondervraagden van mening was dat de integratie van artificiële intelligentie tot banenverlies zal leiden, maar tegelijkertijd zegt 63 procent dat creatieve beroepen bestand zullen zijn tegen de dreiging van deze nieuwe vorming van automatisering. Opgemerkt wordt dat marketeers overtuigd zijn dat creativiteit vooral een menselijke eigenschap zal blijven.

Uit het onderzoek bleek dat 85 procent van de marketeers van mening is dat artificiële intelligentie binnen een periode van vijf jaar in hun sector een belangrijke impact zal hebben. Vastgesteld werd verder dat 51 procent de technologie wil inzetten voor klantendiensten, gevolgd door mediaplanning en het verwerven van strategische informatie (34 procent). Ook wil 62,4 procent in artificiële intelligentie investeren om de productiviteit te verhogen, terwijl 60 procent verwijst naar een grotere efficiëntie. Anderzijds bleek dat slechts 46 procent van de ondervraagden meent een sterk inzicht in de technologie te hebben. Ook werd opgetekend dat 63,1 procent de mogelijkheden van de technologie nog niet heeft onderzocht.

Volgens 25 procent van de ondervraagden zal artificiële intelligentie 20 procent van hun dagelijkse activiteiten overnemen, terwijl 20 procent meent dat de technologie 50 procent van zijn taken zal kunnen opslorpen. Tegelijkertijd moet worden opgetekend dat slechts 1 procent vreest dat 90 procent tot 100 procent van zijn opdracht uiteindelijk zal verdwijnen. “De meeste marketeers zijn van mening dat ze in hun huidige baan ook in de toekomst nog nodig zullen zijn,” benadrukt Sysomos. “Tegelijkertijd wordt aangevoerd dat vooral routinematige, repetitieve en voorspelbare arbeidsplaatsen in het gedrang zullen worden gebracht.”

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder wordt voorzitter van het Russische energiebedrijf Rosneft. Het Russische concern heeft gemeld dat de raad van bestuur van Rosneft de aanstelling heeft goedgekeurd. De benoeming van Schröder is echter omstreden. De Russische staat heeft immers een meerderheidsbelang in Rosneft. Er wordt dan ook opgemerkt dat Schröder de Europese sancties tegen Rusland, wegens de annexatie van de Krim, naast zich neerlegt. Schröder zelf heeft echter al aangegeven geen probleem te zien, aangezien hij met zijn nieuwe functie een louter persoonlijke beslissing neemt. Het is volgens hem ook niet verstandig om Rusland economisch of politiek te isoleren.

De Vlaamse petflessenfabrikant Resilux neemt de recyclage-divisie van de Zwitserse groep Signode Industrial over. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. Voor de overname heeft Resilux zijn nieuwe Zwitserse dochteronderneming Poly Recycling opgezet. Door de overname krijgt Resilux een nieuwe productielocatie in de Zwitserse gemeente Weifelden, waar Signode ongeveer vijfendertig medewerkers heeft. De productie van Poly Recycling vormt volgens Resilux een interessante aanvulling op de eigen activiteiten. Ook worden belangrijke synergieën in het vooruitzicht gesteld. Poly Recycling zal verder worden geleid door zijn huidige manager Casper van den Dungen.

Het Canadese technologiebedrijf Blackberry heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 249 miljoen dollar, tegenover 352 miljoen dollar dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf realiseerde een nettowinst van 19 miljoen dollar, tegenover een verlies van 372 miljoen dollar het tweede kwartaal vorig jaar. De cijfers tonen volgens Blackberry aan dat de heroriëntering, waarbij de productie van smartphones werd stilgelegd en werd overgeschakeld op de ontwikkeling van software en veiligheidsdiensten. Daarbij werden ook een aantal bedrijven overgenomen. Inmiddels breidt het bedrijf ook zijn activiteiten rond zelfrijdende wagens verder uit.

De Belgische autogroep D’Ieteren staat dicht bij de verkoop van een belang van 40 procent in het glasbedrijf Belron. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Op dit ogenblik heeft D’Ieteren nog een belang van 94,85 procent in Belron, dat merken zoals Carglass, Autoglass, Lebeau en O’Brien overkoepelt. Volgens de bronnen zouden onder meer de investeerders CVC Capital, Clayton Dubilier & Rice (CD&R) en Kohlberg Kravis Roberts (KKR) interesse hebben getoond. De totale waarde van Belron zou geraamd worden op een bedrag van minstens 3 miljard dollar. D’Ieteren had in mei aangegeven voor Belron op zoek te gaan naar een minderheidspartner.

Het staalconcern ArcelorMittal investeert de volgende drie jaar een bedrag van 1 miljard dollar in Mexico. Daarmee wil het bedrijf zijn jaarlijkse productiecapaciteit in Mexico van ongeveer 4 miljoen ton naar 5,3 miljoen ton opvoeren. Onder meer wordt geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe staalwals. De werken zouden ongeveer drie jaar in beslag nemen. Door de verhoogde productie wil ArcelorMittal naar eigen zeggen kunnen voldoen aan de groeiende binnenlandse vraag naar staal, waarbij onder meer gewezen wordt naar de autosector. Er wordt ook op gewezen dat de investeringen in Mexico mogelijk achthonderd nieuwe arbeidsplaatsen zouden kunnen creëren.

De Italiaanse autobandenfabrikant Pirelli wil bij zijn terugkeer naar een beurs van Milaan een bedrag tussen 2,3 miljard euro en 2,6 miljard euro ophalen. Pirelli werd twee jaar geleden door ChemChina voor een bedrag van ruim 7 miljard euro van de beurs gehaald. Het Chinese concern wil nu echter een belang van 35 procent in de Italiaanse autobandenfabrikant opnieuw verkopen. Bij een grote belangstelling zou dat pakket tot 40 procent kunnen oplopen. De nieuwe beursgang heeft enkel betrekking op de divisies die autobanden voor de particuliere markt produceren. ChemChina heeft de fabricage van autobanden voor vrachtwagens afgesplitst en bij een eigen dochteronderneming ondergebracht.

De Europese editie van de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal is voortaan uitsluitend online beschikbaar. De gedrukte editie is na vierendertig jaar stopgezet. Ook in Azië is de krant alleen nog digitaal beschikbaar. De krant, onderdeel van News Corp van Rupert Murdoch, had in juni van dit jaar al de stopzetting van een aantal gedrukte edities aangekondigd. Daarbij werd gewezen op de dalende reclame-inkomsten, die het jongste kwartaal opnieuw een daling met 12 procent lieten optekenen. De ingreep is een onderdeel van een transformatieplan dat de krant heeft aangekondigd en waarbij over een periode van drie jaar een nieuwe digitale strategie moet worden ontwikkeld.

Het Nederlandse technologiebedrijf TomTom, ontwikkelaar van navigatiediensten, reorganiseert zijn divisie sportactiviteiten. Daarbij zullen ruim honderddertig arbeidsplaatsen moeten worden geschrapt. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. TomTom breidde zijn activiteiten enkele jaren geleden uit met nieuwe producten, zoals sporthorloges en actiecamera’s, maar die zouden minder succes boeken dan was verhoopt. In juli had TomTom daarom aangekondigd de strategische opties voor zijn sportactiviteiten te onderzoeken. Er zou naar een mogelijke overnemer worden gezocht, maar op een nieuwe eigenaar is voorlopig nog geen uitzicht. TomTom blijft de betrokken producten voorlopig zelf verkopen.

Uitgeverij Mediahuis heeft een kapitaalverhoging van 82 miljoen euro doorgevoerd. De operatie is een gevolg van de overname van de Nederlandse Telegraaf Media Groep (TMG). De nieuwe aandelen worden opgenomen door de familie Van Puijenbroek, de voormalige hoofdaandeelhouder van Telegraaf Media. Met de transactie verwerft de Nederlandse familie een belang van 16,7 procent in Mediahuis, dat in ruil de controle over Telegraaf Media verwerft. Door de operatie verwerft Telegraaf Media ook twee vertegenwoordigers in de bestuursraad van Mediahuis, die in totaal elf zetels telt. Mediahuis verwierf Telegraaf Media na een zware biedingsstrijd met de Nederlandse holding Talpa.

De tabaksgroep Imperial Brands, eigenaar van merken zoals Davidoff en Gauloises, probeert een oplossing te vinden om zijn Britse distributeur Palmer & Harvey te redden. Palmer & Harvey is de grootste verdeler van sigaretten in Groot-Brittannië en is onder meer toeleverancier van Tesco en een aantal andere grote Britse retailers. Bij de distributeur werken ongeveer vierduizend mensen. Het bedrijf wordt echter geconfronteerd met de gevolgen van een dalende sigarettenverkoop. In april dit jaar kreeg Palmer & Harvey al een krediet van 60 miljoen pond van Imperial Brands en Japan Tobacco. Die twee partijen zouden nu werken aan een oplossing met investeerder Carlyle.

Het biotechbedrijf ThromboGenics uit Leuven heeft in de Verenigde Staten een nieuwe versie van zijn oogmedicijn Jetrea op de markt gebracht. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt. De nieuwe versie heeft dezelfde werking en samenstelling als het originele product, maar zou eenvoudiger kunnen worden toegediend. Jetrea werd vier jaar geleden op de markt gebracht. Het product wordt wereldwijd in meer dan vijftig landen door dertigduizend patiënten gebruikt. ThromboGenics sloot recent nog een overeenkomst om de volledige rechten op Jetrea terug te krijgen van Alcon, een dochterbedrijf van de Zwitserse groep Novartis.

Het bedrijf Campine uit Beerse, gespecialiseerd in de recyclage van kunststoffen en andere materialen, heeft tijdens de eerste helft van zijn boekjaar een omzet gerealiseerd van 116,5 miljoen euro, tegenover 85,9 miljoen euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf kon daarbij naar eigen zeggen profiteren van de hogere prijzen die op de markt voor lood en antimoon worden betaald, maar zegt ook een hoger productieniveau te hebben kunnen melden. Campine boekte tevens een nettowinst van 5 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 1,4 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg met 340 procent tot 8,7 miljoen euro.

Tegen eind volgend decennium moet het mogelijk zijn om raketten in te zetten voor het personenvervoer op aarde. Dat heeft Elon Musk, topman van bedrijven zoals Tesla en Spacex, gezegd. De technologie zal er volgens Musk voor zorgen dat iedere reiziger binnen een periode van één uur op elke bestemming ter wereld kan worden gebracht. De raketten kunnen snelheden tot 29.000 kilometer per uur halen. Daardoor zal een reis van Londen of Parijs naar New York volgens Musk nog amper een halfuur in beslag nemen. Omdat bij die verplaatsingen gewerkt wordt met herbruikbare raketten, zullen volgens Musk ook de kosten van de verplaatsingen binnen de perken kunnen worden gehouden.

Bij de Amerikaanse voedingsgroep Kellogg heeft John Bryant (51) zijn functie als chief executive neergelegd. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Hij wordt opgevolgd door Steven Cahillane, voormalig chief executive van het wellnessbedrijf Nature’s Bounty. Bryant kwam bijna twintig jaar geleden in dienst van Kellogg, waar hij geruime tijd de functie van financieel directeur bekleedde. Zeven jaar geleden werd hij tot chief executive van het concern benoemd. Over de redenen voor het vertrek van Bryant werden geen verklaringen gedaan, maar volgens een aantal analisten zou het bedrijf, dat een moeilijke periode doormaakt, niet tevreden zijn geweest met de prestaties van Bryant.

De Britse stofzuigerfabrikant Dyson wil eind dit decennium een elektrische wagen op de markt brengen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Voor het project is een investering van 2,25 miljard euro voorzien. Dyson zegt aan een origineel concept voor een elektrische wagen te werken. James Dyson, oprichter van de stofzuigerfabrikant, benadrukte verder dat voor het project een team wordt samengesteld met eigen ingenieurs, aangevuld met specialisten uit de autosector. Het team zou inmiddels al vierhonderd medewerkers tellen. Dyson stelde echter voorlopig geen verdere informatie over het project bekend te maken, aangezien de sector met een bijzonder zware concurrentie wordt gekenmerkt.

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-17

Wereldwijd ecotoerisme blijft aan populariteit winnen

Het ecotoerisme blijft aan populariteit winnen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Global Data. Daarbij werd vastgesteld dat wereldwijd 35 procent van de toeristen toegeeft mogelijk een ecovakantie te zullen boeken. De hoogste score werd opgetekend in Maleisië, waar 76 procent interesse in ecotoerisme liet blijken. Op de tweede plaats staat China met een score van 67 procent, gevolgd door Turkije (65 procent). Ook het inkomen van het gezin lijkt een impact te hebben op de interesse in het ecotoerisme. Naarmate het gezinsinkomen oploopt, blijkt immers de belangstelling in vakanties met een ecologische inslag toe te nemen.

Er kunnen volgens GlobalData verschillende redenen naar voor worden geschoven voor de toenemende interesse in ecotoerisme. In eerste instantie wordt gewezen op de toenemende bezorgdheid over de klimaatverandering, waardoor consumenten zich in het algemeen milieubewuster zouden gedragen. Tevens moet rekening worden gehouden met de druk van het massatoerisme, die vele geïnteresseerden naar alternatieven doet uitkijken. Maar ook wordt gewag gemaakt van een streven naar exclusieve reiservaringen, terwijl volgens het rapport ook met de impact van deeleconomie rekening moet worden gehouden.

In de inkomenscategorie tussen 20.000 dollar en 34.000 dollar per jaar zegt 16 procent van de respondenten interesse te hebben in ecotoerisme, maar boven de loongrens van 150.000 dollar loopt dat aandeel op tot 57 procent. Tevens kan ook een grotere interesse worden gemeld bij de millennials, waar 41 procent een interesse in ecotoerisme zou laten blijken. Deze vaststelling bevestigt volgens GlobalData ook trends in andere economische sectoren, waar de millennial immers eveneens een grote belangstelling voor duurzaamheid laat blijken. De interesse van deze belangrijke consumentengroepen zou de sector volgens GlobalData moeten motiveren om nog meer op ecotoerisme in te zetten.

Lees Verder

20:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecotoerisme |  Facebook |

Ook schaarste kan omgeving voor innovatie vormen

Noodzaak is inderdaad de motivatie van innovatie, onafhankelijk van de beschikbare bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers University of Notre Dame in de Verenigde Staten en de Lulea University of Technology in Zweden. Eerdere studies hebben gesuggereerd dat een gebrek aan bronnen een grote barrière kan betekenen voor de realisatie van innovaties, maar het nieuwe onderzoek voert aan dat het ook voor mensen uit omgevingen met extreem beperkte bronnen dankzij creatieve probleemoplossing toch mogelijk is om nieuwe concepten uit te denken.

“Eerder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat regio’s met beperkte middelen ook weinig innovatief zijn,” benadrukt onderzoeksleider Dean Shepherd, professor ondernemerschap aan de University of Notre Dame. “Er kan echter worden vastgesteld dat inwoners van achtergebleven gebieden op een verschillende manier bijzonder innovatief kunnen functioneren. In westerse landen worden een toegang tot bronnen en generaties innovaties een basis voor een duurzaam concurrentieel voordeel genoemd, maar voorbeelden in andere regio’s tonen dat er nog andere benaderingen kunnen worden gehanteerd.”

Professor Shepherd verwijst daarbij naar concept van jugaad dat in India wordt gehanteerd. “Jugaat staat voor een strategie die beroep doet om een constructief denken om een goedkope en intelligente oplossing voor een probleem te vinden,” benadrukt de onderzoeker. “Deze oplossingen vertegenwoordigen misschien niet het competitief voordeel dat door westerse ondernemingen wordt nagestreefd, maar wordt opgezet om een individu, een gemeenschap of een industrie baten te brengen.” De onderzoekers wijzen daarbij onder meer op het gebruik van materialen en machines voor toepassingen die door de oorspronkelijke fabrikant niet waren voorzien.

Onder meer wordt gewezen op het gebruik van alternatieve concepten voor waterzuivering of energievoorziening. “Wanneer men deze vorm van innovatie zou negeren omdat ze niet kadert in de westerse opvatting over het creëren van meerwaarde, dreigt men voorbij te gaan aan de bredere impact van deze ontwikkelingen,” waarschuwt Dean Shepherd. Ook na zware natuurrampen wordt volgens de onderzoekers vaak naar deze vormen van innovatie gegrepen. Shepherd voegt eraan toe dat deze processen de bevolking van achtergebleven regio’s toelaten het leven van zichzelf en van hun gemeenschap te verbeteren.

Lees Verder

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

Britten minst trouwe werknemers van Europa

In Europa overweegt 60 procent van de werknemers zijn huidige baan te verlaten. In Groot-Brittannië loopt dat cijfer echter op tot 70 procent, waarbij respectievelijk 24 procent en 46 procent actief of passief naar een nieuwe betrekking zou zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het ADP Research Institute bij meer dan 8.500 werknemers in dertien landen. Tevens moest worden vastgesteld dat Britse werknemers in het algemeen al bij een aanbod met 10 procent loonsverhoging naar een nieuwe werknemer zou overstappen, tegenover een Europees gemiddelde van 12 procent. De Britse werkgevers blijken zich echter niet bewust van de problematiek.

De Britse werknemers tonen ook de laagste vorm van loyaliteit tegenover hun werkgever. Slechts 48 procent van de Britse ondervraagden voelt een vorm van trouw tegenover het bedrijf, tegenover een Europees gemiddelde van 58 procent. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers onder meer worden toegeschreven aan het feit dat de Britse werknemers zich op de werkvloer het minst gewaardeerd voelen. Daarbij moet worden vastgesteld dat 62 procent van de Britse werknemers zegt zich niet gewaardeerd te voelen, tegenover slechts 44 procent in Duitsland. Ook bleek 56 procent een gebrek aan belangrijkheid te voelen.

Bovendien bleek dat 62 procent van de Britse werknemers van mening is dat werkzekerheid niet meer bestaat. De onderzoekers stelden anderzijds vast dat 56 procent van de Britse werkgevers ervan overtuigd is dat hun medewerkers zich gewaardeerd voelen, terwijl 61 procent gelooft dat het personeel zich belangrijk weet. Er is volgens onderzoekers dan ook een duidelijk verschil in beleving tussen werknemers en de bedrijfsleiding. Er wordt aan toegevoegd dat de Britse arbeidsmarkt op een bijzonder hoge tewerkstellingsgraad van meer dan 75 procent afstevent, waardoor het voor bedrijven volgens de onderzoekers van cruciaal belang zal zijn talent aan zich te kunnen binden.

Lees Verder

18:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer |  Facebook |

Op werkvloer wordt niet over persoonlijke zaken gesproken

Een meerderheid van de werknemers houdt op de werkvloer een aantal aspecten van zijn leven verborgen. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Inclusive Employers bij een groep werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 60 procent van de ondervraagden toegaf op het werk een aantal aspecten van hun persoonlijk leven te verzwijgen. Vastgesteld werd dat vooral familiale problemen, door 46 procent van de respondenten geciteerd, verborgen worden gehouden. Daarna volgen problemen rond de mentale gezondheid (31 procent) en seksuele oriëntatie (20 procent).

De onderzoekers merken op dat vooral leeftijd een belangrijke factor is in de bescherming van persoonlijke gegevens. Er moest immers worden vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar 67 procent toegeeft een aantal persoonlijke aspecten tegenover de werkgever verborgen te houden, tegenover slechts 55 procent bij vijfenvijftigplussers. De onderzoekers stelden ook vast dat 26 procent van de werknemers erkende zich minder met de werkvloer verbonden te voelen wanneer ze zich gedwongen voelden een aantal persoonlijke aspecten te verbergen. Bij 18 procent zouden de problemen zelfs een negatieve impact hebben op de productiviteit.

Ook werd vastgesteld dat familiale en persoonlijke aangelegenheid met een score van 31 procent het onderwerp vormden waarover een discussie op de werkvloer het moeilijkste zou liggen. Op de tweede plaats volgen loononderhandelingen. Richard McKenna, directeur van Inclusive Employers, zegt het verontrustend te vinden dat een meerderheid van de werknemers zich gedwongen voelt op het werk een gedeelte van zijn persoonlijkheid te verbergen. Het bedrijfsleven moet volgens hem meer inspanningen doen om een werkomgeving te creëren waar de werknemers zich comfortabel kunnen voelen. Daarbij moet volgens McKenna ook worden geleerd op welke manier gevoelige conversaties kunnen worden gevoerd.

Lees Verder

18:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |

Brutale baas krijgt uiteindelijk ook zijn les

Brutaal optreden tegen ondergeschikten zal een leidinggevende mogelijk op korte termijn enkele voordelen bieden, maar zal na verloop van tijd wreken. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Michigan State University. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een brutaal optreden tegenover medewerkers aan leidinggevenden weliswaar op korte termijn een opstoot van energie kunnen bezorgen, maar die baten blijken na maximaal één week volledig te zijn verdampt. Vanaf dat ogenblik worden volgens de onderzoekers nog uitsluitend negatieve consequenties ervaren, zoals een gebrek aan vertrouwen en steun bij de medewerkers en een dalende productiviteit.

“Brutaliteit kan leidinggevenden op korte termijn wel baten opleveren, maar op termijn zal de betrokkene voor dat bedrag worden achtervolgd,” betoogt onderzoeksleider Russell Johnson, professor management aan de Michigan State University. “Talloze studies hebben al de negatieve effecten van een brutaal management aangetoond, maar toch blijven bepaalde superieuren zich van deze weinig sympathieke technieken bedienen. Hieruit moet worden afgeleid dat het gedrag toch een aantal voordelen kan bieden. Uit het onderzoek blijkt dat de brutale houding een versterking van de mentale energie kan opleveren.”

“Het onderdrukken van brutaal gedrag vereist een psychische inspanning, die tot mentale vermoeidheid kan leiden,” benadrukt professor Johnson nog. “Op die manier kan de superieur met een brutaal optreden mentale reserves sparen. Deze voordelen blijken echter slechts een kortstondig karakter te hebben. Medewerkers zijn niet snel geneigd om tegen het brutaal gedrag van hun managers in te gaan, maar op termijn zullen negatieve reacties duidelijk worden. Onder meer moet een brutale manager ermee rekening houden dat de werknemers zullen grijpen naar wapens zoals contraproductief gedrag en agressieve acties. Sommige werknemers zullen het bedrijf zelfs verlaten.”

“De bedrijven moeten ervoor zorgen dat managers voldoende werkonderbrekingen kunnen nemen,” zeggen de onderzoekers nog. “Bovendien moeten superieuren ervoor zorgen meer met hun medewerkers te communiceren. Dat biedt aan superieuren de mogelijkheid om negatieve emoties met anderen te delen. Daardoor kunnen ze sociale ondersteuning krijgen en zullen ze van hun medewerkers relationele energie ontvangen.”

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Consument twijfelt over lokaal engagement merken

Vele consumenten zijn van mening dat grote merken meer inspanningen zouden moeten doen om hun engagement met de lokale gemeenschap te tonen. Slechts een gedeelte van het publiek is echter van mening dat de bedrijven daarin ook lukken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mediagroep Trinity Mirror en consulent Spark Foundry bij meer dan drieduizend consumenten in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat 62 procent van de consumenten van de grote merken een sterker lokaal engagement zou verwachten. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat 49 procent van de respondenten zich terzake sceptisch opstelt.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 74 procent van de ondervraagden van mening is dat de lokale gemeenschap een grote impact heeft op hun identiteit. Daarbij bleek dat nog slechts 47 procent van de consumenten zichzelf als onderdeel van bredere regio’s bestempelt. Daarentegen verwijst 74 procent naar concrete lokale elementen, zoals een dorp, een gemeente of een stad. Er wordt daarbij wel een grote uitzondering gemaakt voor Londen, waar immers 58 procent zichzelf als een wereldburger bestempelde, tegenover een gemiddelde van 27 procent in de rest van Groot-Brittannië. Er werd ook vastgesteld dat de Britse consument een relatief negatief oordeel velt over zijn locatie.

Daarbij werd het vaakst over een achtergestelde omgeving gesproken. Dat is het geval voor 48 procent van de steden en 49 procent van de voorsteden, maar bij de dorpen loopt dat cijfer op tot 65 procent. Dorpen werden ook beduidend vaker omschreven als verlaten en verwaarloosde locaties. Een groter merkenengagement zou volgens de onderzoekers kunnen helpen om een aantal van de geciteerde problemen op te lossen. Dat zou vooral het geval kunnen zijn in gemeenten, waar slechts 19 procent van de consumenten sceptisch staat tegenover de impact van de grote merken, tegenover 58 procent in de grotere stadscentra.

Wel wordt opgemerkt dat die lokale initiatieven en financiële ondersteuning op langere termijn moet worden volgehouden om echt impact te maken. “Meestal hanteren ondernemingen echter strategieën op korte termijn, wat mogelijk een verklaring voor het scepticisme bij de consument zou kunnen betekenen,” zeggen de onderzoekers.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk |  Facebook |

Amerikaanse ambachtelijke bieren garanderen bijna half miljoen banen

Ambachtelijke bieren hebben het voorbije jaar in de Verenigde Staten voor 67,8 miljard dollar inkomsten gezorgd. Bovendien heeft de sector meer dan 455.000 arbeidsplaatsen gegenereerd. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Brewers Association. Deze cijfers vertegenwoordigen naar eigen zeggen een belangrijke groei tegenover twee jaar voordien. De inkomsten kenden een stijging met 21,7 procent, waaruit volgens het rapport blijkt dat de kleine en onafhankelijke microbrouwers een belangrijke economische groeimotor vormen die in elke regio van het land een bijdrage leveren tot de welvaart van de bevolking. Ook bij de tewerkstelling was er sprake van een groei met 7,5 procent.

In de brouwerijen en biercafés werden vorig jaar 128.768 medewerkers geteld. Er wordt nog opgemerkt dat Californië bij de microbrouwerijen Amerikaanse marktleider is. De sector realiseert er immers een omzet van 7,3 miljard dollar, waarbij ook 49.308 arbeidsplaatsen kunnen worden gemeld. Op de tweede plaats staat Pennsylvania met 5,8 miljard dollar inkomsten, gevolgd door Texas (4,5 miljard dollar), New York (3,4 miljard dollar) en Florida (3,1 miljard dollar). Per hoofd van de bevolking wordt de ranglijst echter aangevoerd door Colorado, waar per inwoner een omzet van 764 dollar kan worden gemeld.

"Microbrouwerijen zijn een levendige en bloeiende economische macht op lokaal, regionaal en nationaal vlak," benadrukt Bart Watson, hoofdeconoom van de Brewers Association. Hij wijst erop dat de sector profiteert van de veranderende smaak van de consument, die steeds vaker een voorkeur voor een bredere waaier kwaliteitsbieren laat blijken. De Brewers Association merkt op dat tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een verdere volumegroei met 5 procent kon laten optekenen. Dat betekende weliswaar een vertraging tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen nog een toename met 8 procent kon worden gemeld, maar weerspiegelt daarbij naar eigen zeggen vooral een evolutie naar een mature markt.

Eind juni dit jaar waren in de Verenigde Staten 5.562 microbrouwerijen operationeel. Dat betekende een stijging met 906 partijen tegenover hetzelfde tijdstip vorig jaar. Op dat ogenblik waren er bovendien ook nog eens 2.739 nieuwe projecten in voorbereiding.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Japanse technologieconcern Toshiba verkoopt zijn chipdivisie aan een consortium van investeerder Bain Capital en de technologiebedrijven Apple, Dell, Hynix en Hoya. Met de transactie is een bedrag van 2 biljoen yen of 15 miljard euro gemoeid. Zelf houdt Toshiba een kleinere participatie in de verkochte afdeling. Er is tegen de transactie nog wel verzet van Western Digital, een partner van Toshiba die rechten op de betrokken divisie opeist. De verkochte divisie is één van de weinige partijen die in staat is om hoogwaardige geheugenchips te produceren. De divisie is dan ook een grote concurrent van de Zuid-Koreaanse groep Samsung. Onder meer Apple ziet vele kansen met de overname.

De Finse appbouwer Rovio, vooral bekend van het populaire mobiele game Angry Birds, krijgt bij zijn introductie op de beurs van Helsinki een waarde van bijna 900 miljoen euro. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Zelf haalt het bedrijf met de beursgang 30 miljoen euro aan nieuw groeikapitaal op. Rovio werd veertien jaar geleden opgericht. Angry Birds werd acht jaar geleden gelanceerd en kon in het verleden met een eenmalige betaling gedownload. Nu betalen de gebruikers een maandelijks abonnementsgeld. Daarnaast verwierf het bedrijf ook inkomsten  uit een tekenfilm. De Finse groep wil echter nieuwe producten op de markt brengen om een verdere groei te realiseren.

Luchtvaartmaatschappij Ryanair misleidt klanten door vluchten te schrappen en gedupeerde passagiers onvoldoende alternatief te bieden. Dat heeft de Britse Civil Aviation Authority (CAA). De Britse toezichthouder dreigt stappen te ondernemen indien de luchtvaartmaatschappij doorgaat met een verkeerde voorlichting van passagiers. Ryanair heeft door een overbelaste vakantieregeling bij de piloten een aantal vluchten moeten schrappen. Getroffen reizigers werden overgeboekt of hebben hun geld teruggekregen. De Britse autoriteiten vinden echter dat Ryanair meer compenserende maatregelen zou moeten voorzien en onder meer ook een overboeking op andere maatschappijen mogelijk zou moeten maken.

De Nederlandse supermarktketen Hema staat te koop. Dat heeft eigenaar Lion Capital bevestigd. Credit Suisse werd als adviseur aangetrokken om de strategische mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken. Er wordt ook op gewezen dat de resultaten de voorbije kwartalen een gevoelige verbetering hebben kunnen laten optekenen, waardoor Lion Capital volgens waarnemers nu goed gepositioneerd is om te profiteren van het toekomstig groeipotentieel. Onder meer het persbureau Reuters had begin augustus al gemeld dat Hema te koop zou worden gezet. Daarbij werd ook gewag gemaakt van een mogelijke beursintroductie. Ook begin dit decennium had Lion Capital een verkoop overwogen.

In Los Angeles is Hugh Hefner, oprichter van het magazine Playboy, op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Playboy bekend gemaakt. Gemeld werd dat Hefner in het beroemde Playboy Mansion in Beverly Hills een natuurlijke dood is gestorven. Hefner startte in de eerste helft van de jaren vijftig van de voorbije eeuw het tijdschrift Playboy. Voor het eerste exemplaar van het magazine kocht Hefner foto’s van Marilyn Monroe. Op basis van het magazine bouwde Hefner een groot mediaconcern op. In de loop van de jaren negentig begon het succes van Playboy te tanen. De Playboy Mansion was in augustus dit jaar verkocht voor een bedrag van 100 miljoen dollar. Hefner had wel een levenslang woonrecht.

Luchtvaartmaatschappij Etihad Airways heeft Tony Douglas tot chief executive aangesteld. Douglas neemt zijn nieuwe functie begin volgend jaar op en wordt bij Etihad de opvolger van James Hogan, die eerder dit jaar diende te vertrekken. Tony Douglas werkte voordien voor het Britse ministerie van defensie, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de inkoop. Hij was ook actief op de luchthavens Heathrow Airport en Abu Dhabi Airport. Zijn nieuwe werkgever wijst er dan ook op dat Douglas een grote expertise heeft op luchtvaartgebied en bovendien met de Golfregio goed is vertrouwd. Hogan leidde Etihad elf jaar, maar moest na mislukte investeringen in Air Berlin en Alitalia uiteindelijk opstappen.

Investeerder Alychlo van Marc Coucke lanceert een openbaar bod op alle resterende aandelen van de Nederlandse groep SnowWorld, uitbater van skihallen. Eerder was al bekend gemaakt dat Coucke een belang van 40 procent in SnowWorld zo overnemen van Koos Hendriks, huidig topman van de Nederlandse groep. Omdat Coucke door die operatie in SnowWorld een participatie van bijna 64 procent had opgebouwd, werd hij verplicht een openbaar bod uit te brengen op de resterende aandelen van het Nederlandse bedrijf. De totale waarde van SnowWorld wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro. Hendriks (69) legt uiterlijk in maart zijn functie als topman van SnowWorld neer.

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van bijna 59,4 miljard Zweedse kroon of 6,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De winst daalde echter met 20 procent tot 5 miljard kroon. De achteruitgang moet volgens het bedrijf echter worden toegeschreven aan omvangrijke kortingsacties, zodat het bedrijf voorraden kon wegwerken en ruimte kon worden gecreëerd voor de herfstcollectie. Anderzijds maakt het Zweedse concern gewag van een sterke groei van de online verkoop. Het bezoek aan de fysieke winkels kende daarentegen wel een inkrimping.

De Duitse investeerder Rocket Internet heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 29 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies liep van 617 miljoen euro naar 27 miljoen euro terug. De Duitse groep zegt dat vooral investeringen in HelloFresh en Global Fashion Group een significante groep konden melden. Oliver Samwer, chief executive van Rocket Internet, stelde te hopen dat de investeerder er nog dit jaar zal in lukken drie startups winstgevend te maken, zoals eerder was gehoopt. Hij waarschuwde wel dat die deadline mogelijk met drie tot zes maanden zou kunnen worden uitgesteld.

De Belgische regering wil de procedure van een beursgang voor bankverzekeraar Belfius snel opstarten. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de krant De Tijd gezegd. Terwijl eerder ook was gedacht aan een eventuele gedeeltelijke verkoop van de bankverzekeraar, zou uiteindelijk voor een beursintroductie zijn gekozen. Belfius zou graag in de lent van volgend jaar een introductie op de beurs van Brussel realiseren. Daarbij zou de Belgische staat maximaal 49 procent van de aandelen in Belfius naar de beurs brengen. De totale waarde van Belfius wordt geraamd op een bedrag tussen 7 miljard euro en 9 miljard euro. Belfius kwam in 2011 in handen van de staat, toen de Dexia-groep aan het omvallen was.

Alle Noord-Koreaanse bedrijven in China moeten worden gesloten. Dat hebben de Chinese autoriteiten beslist. De geviseerde bedrijven krijgen honderdtwintig dagen tijd om hun activiteiten af te ronden. Ook joint-ventures van Noord-Koreaanse en Chinese bedrijven moeten worden gesloten. De maatregel is een gevolg van de nieuwe sancties die de Verenigde Naties tegen Noord-Korea heeft uitgesproken. Noord-Korea wordt daarmee gestraft voor zijn aanhoudende rakettests en dreigementen met een kernaanval. De Verenigde Naties legde onder meer een exportverbod op voor textiel, één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Noord-Korea. Ook brandstofleveringen werden beperkt.

De intrekking van de licentie van het alternatieve taxibedrijf Uber in Londen is een overdreven sanctie. Dat heeft de Britse premier Theresa May gezegd. Transport for London (TfL), de vervoersautoriteit van de Britse hoofdstad, had beslist de verlenging van de vergunning voor Uber te weigeren. Daarbij werd opgemerkt dat Uber onvoldoende inspanningen deed om problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid aan te pakken. May gaf toe dat Uber een aantal verbeteringen moet doorvoeren, maar de intrekking van de licentie gaat volgens haar te ver. Onder meer wees May erop dat Uber aan duizenden chauffeurs werk biedt en het vervoer van miljoenen klanten voor zijn rekening neemt.

Het Chinese conglomeraat Fosun heeft een participatie van 3,01 procent opgebouwd in de Belgische verzekeringsgroep Ageas. Dat heeft Ageas zelf bekendgemaakt. Fosun is een gediversifieerde investeringsmaatschappij en heeft zijn hoofdzetel in Shanghai. Het concern is onder meer hoofdaandeelhouder van de toeristische groep Club Mediterranee en de internationale theatergroep Cirque du Soleil. Daarnaast heeft Fosun echter ook een belangrijke activiteit in de financiële sector. Fosun is niet de eerste Chinese aandeelhouder van Ageas. Tien jaar geleden stapte ook verzekeraar Ping An in de Belgische verzekeringsgroep. Ping An heeft op dit ogenblik een belang van 5,17 procent in Ageas.

De Franse energiegroep Engie heeft bij een aanbesteding van de Braziliaanse overheid concessies gewonnen voor de bouw van twee waterkrachtcentrales. De opdrachten hebben een waarde van ongeveer 950 miljoen dollar. De centrales worden gebouwd in Rio Grande en Rio Araqui en beschikken over een respectievelijke capaciteit van 424 megawatt en 408 megawatt. De contracten geven een concessie voor dertig jaar en versterken volgens Engie de positie van het Franse bedrijf als de grootste particuliere energieproducent van Brazilië. De investering kadert ook in de strategie van Engie om zich intensiever op de ontwikkeling van duurzame energie toe te spitsen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing dreigt in Groot-Brittannië met een boycot te worden geconfronteerd. Dat heeft de Britse premier Theresa May gesuggereerd. Reden is een conflict tussen Boeing en diens Canadese sectorgenoot Bombardier, die door de wrijvingen uiteindelijk in de Verenigde Staten met zware invoerheffingen moet rekening houden. Bombardier heeft in Noord-Ierland een vestiging met vierduizend werknemers. Wanneer Bombardier Amerikaanse contracten verliest, zou ook die tewerkstelling in het gedrang kunnen komen. Die problemen zouden volgens May de Britse regering kunnen aanzetten om Boeing niet langer in aanmerking te nemen bij toekomstige Britse legeraankopen.

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-09-17

Hogere temperaturen doen ook criminaliteit toenemen

Wanneer de temperaturen oplopen moet, ongeacht het seizoen, ook met een toename van de gewelddadige criminaliteit rekening worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Drexel University op basis van criminaliteitscijfers uit Philadelphia sinds het midden van vorig decennium. Daardoor dreigen volgens de onderzoekers ook de misdaadcijfers verder te zullen oplopen. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers politiediensten aanzetten om hun middelen optimaal in te zetten. Het fenomeen moet echter ook tot nadenken aanzetten, want door de klimaatverandering mogen overal verdere temperatuursstijgingen worden verwacht.

“Politiemensen weten uit ervaring dat een warmere dag meestal ook grotere problemen zal opleveren,” benadrukt onderzoeksleider Leah Schinasi, professor volksgezondheid aan de Drexel University. “Ook uit het onderzoek kon worden vastgesteld dat bij hogere temperaturen ook de statistieken over geweldmisdrijven en wangedrag een stijgende tendens tonen. De hoogste criminaliteit werd opgetekend tijdens de warmste maanden van het jaar, tussen mei en september. Pieken werden bereikt op de warmste dagen van het jaar. Op dagen met een hitte-index van 98 graden lag de gewelddadige criminaliteit 9 procent hoger dan op dagen met een index van 57 procent. Ook wangedrag steeg met 7 procent.

Tijdens de koudere maanden - tussen oktober en april - konden sterkere verbanden worden opgetekend. Wanneer de index een niveau van 70 graden bereikte, bleek de criminaliteit en wangedrag respectievelijk 16 procent en 23 procent hoger te liggen dan het gemiddelde van 43 graden. “Achter de cijfers gaan een verklaarbaar sociaal gedrag schuil,” stippen de onderzoekers aan. “Bij extreem hoge of lage temperaturen verkiezen de mensen binnen te blijven. Wanneer de temperaturen echter comfortabeler worden, gaat men liever op stap, wat een grotere gelegenheid tot criminaliteit creëert.””

Wanneer aangenamer weersomstandigheden in een grotere criminele activiteit leidt, zou men kunnen afleiden dat koelere dagen tijdens warme maanden tot meer misdrijven zouden leiden. Dat bleek echter niet het geval te zijn, aangezien de cijfers tijdens de warme maanden relatief stabiel bleven wanneer de temperatuur onder het seizoensgemiddelde zakte. Een concrete reden daarvoor kon niet worden gegeven, maar in het algemeen kan volgens de onderzoekers worden gesteld dat warmere temperaturen leiden tot hogere misdaadcijfers.

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: misdaad |  Facebook |

Autobezitter vermindert brandstofefficiëntie met tweede aankoop

Amerikaanse consumenten compenseren het gebruik van een zuinige wagen vaak met de aankoop van een groter tweede voertuig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Yale University. Het fenomeen zal er volgens de onderzoekers toe leiden dat de voordelen van de grotere brandstofefficiëntie in huishoudens met twee auto’s mogelijk met 60 procent kunnen worden uitgehold. Dit betekent volgens de onderzoekers niet dat het streven naar brandstofefficiëntie moet worden opgegeven, maar wel moet volgens hen een aangepast beleid worden gevoerd.

“Uit het onderzoek is gebleken dat de brandstofefficiëntie van een bijkomend voertuig vaak afhankelijk is van het verbruik van de auto die het huishouden al in bezit heeft,” benadrukt onderzoeksleider David Rapson, directeur van het Davis Energy Economics Program (Deep) aan de University of California. “Deze vaststellingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor beleidsbeslissingen die de brandstofefficiëntie van de autovloot verder moeten verbeteren. Dergelijke onbedoelde en onverwachte consequenties moeten bij de beleidskeuzes in rekening worden gebracht. Indien consumenten brandstofefficiëntie met hun tweede aankoop compenseren, gaat een gedeelte van het effect verloren.”

“Consumenten kiezen vaak voor de combinatie van een zuinige wagen en een krachtig voertuig,” zegt professor Rapson. “Die keuzes worden vaak gemaakt uit praktische overwegingen. Vaak zal een zuinige wagen worden gekocht voor de dagelijkse activiteiten, maar wordt een zwaardere auto aangeschaft voor verdere verplaatsingen en vakanties.” Uit het onderzoek bleek dat de verhoogde brandstofefficiëntie in een gezin met twee wagens in Californië een jaarlijkse besparing tussen vierentwintig en zevenentwintig gallons zou opleveren. Eerder was gerekend op een bate van achtenzestig gallons per jaar.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof |  Facebook |

Amerikaanse internationale toerist reist liefst naar Europa

Europa blijft voor Amerikaanse toeristen de belangrijkste internationale bestemming. Dat blijkt uit een rapport van consulent BDRC Group bij meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 30 procent bij buitenlandse reizen zou kiezen voor een Europese bestemming. Asia-Pacific staat op de tweede plaats met een score van 27 procent. Er kon tevens worden vastgesteld dat Parijs met een score van 23 procent de geliefkoosde stadsbestemming zou zijn. Wanneer daarentegen naar een favoriet land gevraagd, blijkt Italië met een score van 15 procent op de eerste plaats te eindigen.

De onderzoekers stelden verder dat Amerikaanse internationale toeristen sneller geneigd zijn dan hun collega’s uit Europa, Azië of Latijns-Ameria om hun reis vooraf te plannen, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Daarentegen zijn Amerikaanse reizigers minder geïnteresseerd om ter plaatse nog naar nieuwe belevingen op zoek te gaan. Anderzijds werd vastgesteld dat Amerikaanse toeristen op internationale bestemmingen grotere sommen besteden en ook meer overnachtingen boeken dan hun collega’s uit andere regio’s. Amerikanen willen wel een contact met de lokale cultuur, maar willen zeker de belangrijke toeristische niet opzij laten liggen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 72 procent van de Amerikaanse internationale toeristen met het vliegtuig op reis gaan. Gemiddeld worden vier buitenlandse reizen per jaar georganiseerd, waarbij in totaal achtentwintig overnachtingen in hotels worden geboekt. In geen enkele andere regio vertegenwoordigen de babyboomers een groter deel van het reispubliek dan in de Verenigde Staten. Bij de hotelkeuze spreekt 78 procent een voorkeur uit voor de hogere middenklasse, gevolgd door een luxeverblijf en een middenklassehotel. Daarnaast kon ook worden vastgesteld dat 39 procent voor een alternatieve overnachting uit de deeleconomie heeft gekozen.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Online en offline vriendschappen tieners evenwaardig

De online vriendschappen zijn bij tieners even zinvol als hun persoonlijke contacten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merken op dat de meerderheid van de adolescenten elektronisch immers vooral communiceert met individuen die ook offline als vrienden worden bestempeld. Er is volgens de wetenschappers dan ook geen enkele verklaring om te suggereren dat deze technologische communicatie de intimiteit van deze relaties zal uithollen. Daarentegen zou van de dubbele communicatie - online en offline - volgens het rapport bijkomende voordelen mogen worden verwacht.

“Vele ouders maken zich bezorgd over de tijd die hun tieners online met hun vrienden besteden,” benadrukt onderzoeksleider Stephanie Reich, professor educatieve wetenschappen aan de University of California. “Er wordt ook gevreesd dat die online contacten een minderwaardig vervangmiddel zijn voor de persoonlijke relaties die in het verleden werden onderhouden. Uit onze studie is echter gebleken dat een groot deel van dit digitaal gedrag hetzelfde doel dient en dezelfde kwaliteiten herbergt dan de persoonlijke ontmoetingen. Er kan zelfs gewag worden gemaakt van bijkomende mogelijkheden om samen tijd door te brengen en gedachten en gevoelens uit te wisselen.”

De onderzoekers merken onder meer op dat deze online mogelijkheden het contact tussen vrienden kunnen versterken door conversaties die tijdens de dag en de nacht kunnen worden gevoerd zonder anderen te storen. Ook wordt volgens de wetenschappers meer tijd gecreëerd om de emoties te controleren en te kalmeren vooraleer op een probleem wordt gereageerd. Wel wordt erkend dat vriendschappen onder meer kunnen roddels en geruchten, die door cyberspace immers sneller en verder kunnen reizen dan in de offline wereld. In het algemeen kan volgens professor Reich worden gesteld dat offline en online vriendschappen grote gelijkenissen vertonen.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vriendschap |  Facebook |

Online marketeers werken met tientallen websites

Ondanks veiligheidsbekommernissen koopt een grote meerderheid van de marketeers advertentieruimte op minstens vijftig websites. Sommige marketeers kopen zelfs ruimte aan op honderden of duizenden websites. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Advertiser Perceptions op basis van een enquête bij ongeveer tweehonderd adverteerders. De onderzoekers stelden vast dat 78 procent van de ondervragen toegaf op minstens vijftig websites advertentieruimte te kopen. Bij een groep van 23 procent is er daarbij zelfs sprake van meer dan duizend, terwijl 30 procent gewag maakt van tweehonderdvijftig tot duizend webadressen.

Uit het onderzoek bleek dat 63 procent van de adverteerders al wel heeft overwogen om het aantal partners te beperken en een witte lijst met betrouwbare websites samen te stellen. Toch moet worden vastgesteld dat slechts 14 procent van de adverteerders al daadwerkelijk met een witte lijst werkt. De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat 52 procent van de ondervraagde marketeers toegeeft door fraude tussen 10 procent en 50 procent van zijn totale reclamebudget te hebben verloren. Bij de andere respondenten werd aangegeven dat de fraude onder het niveau van 10 procent bleef.

De onderzoekers stelden ook vast dat een meerderheid bij de aankoop van media vooral inzichten in het doelpubliek van de partners wil verwerven. Daarbij geeft 77 procent aan vooral inzichten te wensen die een impact kunnen hebben op de omzetten van het bedrijf. De onderzoekers moesten daarbij echter ook tot de conclusie komen dat slechts 33 procent van de marketeers getuigt een volledig vertrouwen te hebben in de data die hen door partners worden geleverd. Daarnaast maakte 49 procent gewag van een relatief vertrouwen, maar de resterende 19 procent zei te geloven dat de verkregen data niet kunnen worden vertrouwd.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Aankoop organische producten is vaak een groeiproces

De consument heeft de neiging om de aankoop van organische producten stelselmatig op te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aarhus University in Denemarken bij nagenoeg twintigduizend gezinnen die gedurende een periode van twintig maanden werden gevolgd. Eens een consument in de supermarkt een organisch product heeft gekocht, heeft hij de neiging om in de toekomst die aankoop te herhalen. Bovendien kan volgens de onderzoekers de neiging worden opgetekend om na verloop van tijd bij de aankopen het assortiment organische producten verder uit te breiden.

“Eens de consument een organisch product gekocht heeft, lijkt er geen weg meer terug,” benadrukt onderzoeksleider John Thögersen, professor management aan de Aarhus University. “Bovendien wordt na verloop van tijd de organische shoppinglijst verder uitgebreid.” De onderzoekers wijzen erop dat in Denemarken melkproducten meestal de instap in de organische consumptie vertegenwoordigen, gevolgd door andere zuivelproducten. Daarna kan volgens de onderzoekers een verdere uitbreiding worden vastgesteld naar groenten, eieren en bakproducten. Vanaf dit ogenblik kan volgens de onderzoekers snel de stap naar een consistente aankoop van organische producten worden verwacht.

“Er is een element dat consumenten aanzet om aan hun organische aankopen vast te houden,” zegt professor Thögersen. “Een verklaring voor het fenomeen is in deze studie niet gezocht, maar er kan wel op gewezen dat de aankoop van organische producten verbonden is met de perceptie van de consument over zichzelf als moreel menselijk wezen. Eens die connectie is gelegd, blijkt er een vaste verhouding te zijn ontstaan.” Daarbij wordt erop gewezen dat duurzaamheid en milieubescherming één van de positieve aspecten zijn die door de consument met organische producten worden geassocieerd. Daarop wordt een identiteit gebouwd die aan morele waarden is gekoppeld.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: organisch |  Facebook |

Europese Unie blijft fossiele brandstoffen subsidiëren

Europese landen besteden jaarlijks meer dan 112 miljard euro aan de subsidiëring van de productie en consumptie van olie, gas en steenkool. Onder meer worden daarbij fiscale kortingen verstrekt voor diesel, die nochtans een sterke vervuiling veroorzaakt. De vaststelling is opmerkelijk, aangezien beloofd was de steun voor fossiele brandstoffen tegen eind dit decennium volledig af te bouwen. Dat is de conclusie van een rapport van het Overseas Development Institute en het Climate Action Network Europe. De transportsector blijkt met een tussenkomst van meer dan 49 miljard euro de belangrijkste begunstigde.

Het rapport, waarbij elf lidstaten van de Europese werden onderzocht, toonde volgens de onderzoekers dat de Europese regeringen en de Europese Unie de distributie van olie, gas en steenkool blijven ondersteunen. “Daarmee wordt geld van de belastingbetaler gebruikt om de klimaatverandering en de luchtvervuiling te subsidiëren,” benadrukt onderzoeksleider Shelagh Whitley, verantwoordelijke klimaat en energie bij het Overseas Development Institute. “Bovendien moest worden vastgesteld dat ook de Europese Unie zelf jaarlijks de fossiele brandstoffen met een gemiddeld bedrag van 4 miljard euro blijft ondersteunen.”

Voor de steun voor krachtcentrales op gas en steenkool vormen volgens de onderzoekers een belangrijke bron van bekommernis. Er wordt bovendien opgemerkt dat ook verdere investeringen moeten worden opgetekend in de exploratie naar nieuwe locaties voor de productie van fossiele brandstoffen. Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië en Frankrijk de voorbije periode jaarlijks ongeveer 253 miljoen euro per jaar hebben geïnvesteerd in de exploratie naar nieuwe brandstoffen. Wendel Trio, directeur van CAN Europe, waarschuwt dat de investeringen van de Europese Unie in fossiele brandstoffen de regio de volgende decennia afhankelijk zullen houden van vervuilende energieën.

Lees Verder

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstoffen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Commissie heeft de Zweedse truckfabrikant Scania wegens kartelvorming een boete van 880 miljoen euro opgelegd. Aangevoerd wordt dat Scania over een periode van veertien jaar met vijf andere truckfabrikanten verboden afspraken heeft gemaakt over de prijzen van trucks en het doorberekenen van kosten van nieuwe technologieën om aan de strengere uitstootregels te kunnen voldoen. In juli vorig jaar bereikte Scania in hetzelfde dossier een schikking met de constructeurs Daimler, Man, Iveco, Daf en Volvo-Renault. Scania verklaarde zich echter niet akkoord met de schikking en heeft ook nu aangekondigd beroep te zullen aantekenen tegen de uitspraak van de Europese Commissie.

De Britse luchtvaartmaatschappij Easyjet hoopt over tien jaar een elektrisch vliegtuig te kunnen inzetten. Daarvoor is de budgetmaatschappij een samenwerking gestart met het Amerikaanse bedrijf Wright Electric, dat al een decennium aan de ontwikkeling van een vliegtuig op batterijen werkt. De twee bedrijven hebben een prototype van het elektrische vliegtuig voorgesteld. Bedoeling is dat de toestellen zouden worden ingezet op trajecten met afstanden tot ongeveer 540 kilometer. Carolyn McCall, chief executive van Easyjet, zegt dat de vliegtuigindustrie nu eindelijk een toekomst in het vizier heeft die niet helemaal meer afhankelijk is van kerosine en schadelijke emissies.

Het Finse energiebedrijf Fortum doet een bod van ruim 8 miljard euro op Uniper, een bedrijf dat werd opgericht om de energiecentrales op steenkool en gas van het Duitse energieconcern Eon af te splitsen. Fortum neemt het minderheidsbelang van Eon in Uniper over en zal daarna een vergelijkbaar bod lanceren op de rest van de aandelen. Eon bracht vorig jaar een belang van ruim 53 procent in Uniper naar de beurs. Het bedrijf wou zich immers toespitsen op duurzame energie en besliste daarom zijn activiteiten rond fossiele brandstoffen af te splitsen. Uniper, gevestigd in Düsseldorf, beschikt over energiecentrales in onder meer Duitsland, Nederland, Zweden, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland.

De Canadese vliegtuigbouwer Bombardier wordt in de Verenigde Staten geconfronteerd met een importheffing die tot 220 procent kan oplopen. Met de maatregel gaan de Amerikaanse autoriteiten in op een klacht van de Amerikaanse constructeur Boeing, die had aangegeven dat Bombardier kon profiteren van Canadese staatssteun en daardoor zijn vliegtuigen tegen goedkopere prijzen op de markt zou kunnen brengen. Bombardier had bij de bouw van zijn C-Serie, een vliegtuig voor regionaal gebruik, in Groot-Brittannië en Canada noodkredieten ontvangen om verliezen bij de ontwikkeling van het toestel te op te vangen. Canada ontkent de aantijgingen en dreigt op zijn beurt met sancties.

Essity, wereldwijd de tweede grootste producent van toiletpapier en zakdoeken, is verantwoordelijk voor de verwoesting van grote delen boreaal woud in Zweden, Finland en Rusland. Dat staat in een rapport van de milieubeweging Greenpeace. In de studie betoogt Greenpeace dat Essity, eigenaar van merken zoals Lotus en Edet, zich bevoorraadt bij houtkapbedrijven die verantwoordelijk zijn voor een kaalslag in waardevolle Scandinavische bosgebieden. Opgemerkt wordt ook dat de Zweedse milieubescherming de waardevolle sites heeft geïdentificeerd, maar nog geen voldoende maatregelen heeft genomen om de bescherming te garanderen. Ook Finland en Rusland kennen een gelijkaardige houtkap.

De Britse bouwgroep Carillion is het doelwit van een overnamebod uit het Midden-Oosten. Dat hebben een aantal bronnen tegenover Britse media gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat de kandidaat-overnemer met een concreet voorstel zou wachten tot Carillion meer nieuws bekend heeft gemaakt over zijn financiële situatie. Keith Cochrane, interim-topman van de Britse bouwgroep, heeft aangekondigd een verduidelijking over de problemen van Carillion te zullen verstrekken. Onder meer door winstwaarschuwingen en afschrijvingen voor 845 miljoen pond heeft het Britse bedrijf sinds juli van dit jaar ongeveer 78 procent van zijn marktkapitalisatie verloren. Chief executive Richard Howson nam daarop ontslag.

Het biotechbedrijf Galapagos heeft positieve resultaten gerealiseerd met onderzoek voor een potentiële behandeling van matig en ernstig eczeem. Dat heeft Piet Wigerinck, wetenschappelijk directeur van Galapagos, bekend gemaakt. Het middel wordt ontwikkeld in samenwerking met het Duitse bedrijf MorphoSys en uit eerdere tests was al gebleken dat veilig kon worden gebruikt en door de patiënt goed wordt verdragen, maar nu is volgens de ontwikkelaars gebleken dat het product ook effectief resultaten oplevert. Nagenoeg bij alle patiënten kon immers na een periode van vier weken een verbetering van 50 procent worden opgetekend in de symptomen van de aandoening.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zal ook de volgende winter een gedeelte van zijn vluchten schrappen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat vijfentwintig vliegtuigen aan de grond zullen worden gehouden. Dat is 6,25 procent van de volledige vloot van de maatschappij. Volgens Ryanair zouden door de maatregel tussen november en maart maximaal 400.000 klanten worden getroffen. Opgemerkt wordt dat de getroffen klanten van de beslissing op de hoogte werden gebracht en een reischeque van 40 euro hebben ontvangen om een andere reis te boeken. In totaal zouden achttienduizend vluchten worden geschrapt. Daarbij zouden vierendertig routes volledig verdwijnen.

In de Verenigde Staten en Brazilië hebben toezichthouders zich akkoord verklaard met de investeringen die Delta Air Lines en China Eastern in de groep Air France-KLM plannen. Door de goedkeuring kunnen Delta en China Eastern een belang van 10 procent nemen in het Frans-Nederlandse concern. De instap levert Air France-KLM een bijkomend kapitaal van 751 miljoen euro op. Ongeveer een derde van dat kapitaal zal door de groep worden gebruikt om zelf een belang van 31 procent te nemen in de Britse maatschappij Virgin Atlantic. Het saldo zal worden gebruikt om de schulden van de groep verder terug te dringen. De aandeelhouders van Air France-KLM keurden de investering eerder al goed.

Het technologiebedrijf Waymo, ontwikkelaar van technologieën voor zelfrijdende auto’s, eist van concurrent Uber een schadevergoeding van bijna 1,86 miljard dollar. Dat blijkt uit documenten die Waymo, een zusterbedrijf van Google, bij een Amerikaanse rechtbank heeft neergelegd. Eerder deze maand was nog gewag gemaakt van een mogelijke claim van 2,6 miljard dollar. De reden voor de herziening van de eis werd niet bekend gemaakt. Waymo zegt dat zijn voormalige werknemer Anthony Levandowski bij zijn vertrek duizenden documenten rond zelfrijdende technologie heeft gestolen en om een eigen startup Otto te beginnen. Otto werd nadien overgenomen door Uber, die ontkent gestolen informatie te hebben.

De Waalse holding Floridienne heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 167,2 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 19 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 2 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. Het bedrijf merkt op dat de cijfers negatief werden beïnvloed door ongunstige wisselkoersen. De meeste groei kon worden gerealiseerd in de recyclage van nikkel en cadmium uit autobatterijen, waardoor de divisie een winstgroei van 0,2 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro kon melden. De divisie lifesciences kende een winsttoename van 2,9 miljoen euro naar 3,1 miljoen euro. De afdeling feestvoeding was door de jaarlijkse dalperiode verlieslatend.

De Nederlandse groep AkzoNobel stapt voor de productie van al zijn verven en lakken op zijn thuismarkt volledig over op duurzame energie. Dat heeft de onderneming bekend gemaakt. In totaal wordt gewag gemaakt van een levering van 66 gigawattuur, wat overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 33.000 gezinnen. De uitstoot van koolstofdioxide zou door de omschakeling met 19 kiloton per jaar moeten kunnen worden teruggebracht. Opgemerkt wordt dat het energiebedrijf Eneco windenergie zal leveren aan vestigingen van AkzoNobel in Sassenheim, Wapenveld, Groot-Ammers en Ammerzoden. AkzoNobel wil tegen midden deze eeuw volledig klimaatneutraal zijn.

Cruiserederij Carnival heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 5,5 miljard dollar, tegenover 5,1 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 1,4 miljard dollar naar 1,3 miljard dollar. De winstdaling wordt vooral verklaard door de gevolgen van een strategiewijziging in de Australische activiteiten, waardoor een last van 392 miljoen dollar diende te worden ingeschreven. Arnold Donald, chief executive van Carnival, stelde echter dat het bedrijf operationeel bijzonder sterke resultaten heeft laten optekenen. De kosten van de cruises stegen met 12 procent, maar zonder wisselkoerseffecten en brandstofkosten is er een status-quo.

De Belgische supermarktgroep Colruyt verhoogt zijn investeringsbudget. Dat heeft Jef Colruyt, chief executive van het bedrijf, tijdens de algemene vergadering van de retailer gezegd. In het verleden werd gewag gemaakt van een investeringsbudget van 1 miljard euro over een periode van drie jaar. De volgende periode, mogelijk tot het midden van volgend decennium, zou jaarlijks 850 miljoen euro geïnvesteerd. Daarbij wordt vooral gemikt op nieuwe technologieën en ecommerce. Onder meer de websites van de groep zouden worden herzien, maar ook de logistiek rond de online handel zal worden doorgelicht. Ook wil de supermarktgroep bekijken of daarmee meer gebruik van nachtwerk zou kunnen maken.

De Amerikaanse mediagroep Bloomberg werkt aan de lancering van een Arabische versie van zijn zakelijk platform. Ook zal in de regio een service met radio en televisie worden opgezet. Dat heeft Michael Bloomberg, topman van de mediagroep, bekend gemaakt. Bloomberg zal voor het project samenwerken met Saudi Research and Marketing Group (SRMG), een van de grootste uitgevers in het Midden-Oosten. De services zullen onder de naam Bloomberg Al Arabiya worden aangeboden. SRM Group is in de regio al actief met Asharq Al-Awsat, Arab News en Aleqtisadiah. Het hoofdkwartier van het nieuwe platform zal worden ingeplant in Riyadh in Saudi-Arabië en in Dubai.

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-17

Achter glimlach gaat gezonde fysiek schuil

Achter een portret met een tevreden uitstraling gaat meestal ook een gezonde persoon schuil. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Swansea University. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan een reëel verband tussen de lach en de onderliggende gezondheid. Onder meer wordt gewezen naar een studie over portretten van studenten op Facebook. Achter de glimlachende foto's gingen volgens de onderzoekers studenten schuil die van een beter sociaal leven gewag maakten en ook hun studies met een groter gevoel van voldoening beëindigden. Tevens wordt erop gewezen dat een glimlach tijdens een stresserende ervaring de oplopende hartslag kan kalmeren.

“Een gezicht met een gezond uiterlijk brengt belangrijke voordelen,” zegt onderzoeksleider Alex Jones, docent psychologie aan de Swansea University. “Een gezond uiterlijk heeft ook een grotere aantrekkelijkheid. Dat fenomeen kan over de hele wereld worden opgetekend. Uit het gelaat worden door de buitenwereld ook signalen over de gezondheid afgeleid. Onder meer een vrolijke blik wordt als een teken van gezondheid geïnterpreteerd, maar er kan worden vastgesteld dat achter die perceptie ook een echt verband schuil gaat. Er kon immers worden vastgesteld dat een vrolijk gelaat daadwerkelijk een teken van een goede gezondheid is.”

“Optimisme en vrolijkheid vormen immers positieve eigenschappen die tot een hogere levensverwachting kunnen bijdragen,” benadrukt professor Jones. Uit het onderzoek bleek dat het fenomeen zowel bij mannen als vrouwen werkt. Wel moeten leeftijdsgebonden verschillen worden opgetekend. Jonge volwassenen lijken door een vrolijk gezicht weliswaar gezonder, maar dat fenomeen wordt volgens de onderzoekers met het ouder worden nog meer uitgesproken. Er wordt aan toegevoegd dat een vrolijke expressie zelfs een belangrijker signaal van gezondheid is dan de kleur of de rondheid van het gelaat.

Lees Verder

21:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Hoger opgeleide werknemers genereren grotere transparantie

In regio’s met hoger opgeleide werknemers wordt frauduleus gedrag door ondernemingen minder waarschijnlijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. Daarbij wordt opgemerkt dat hoger opgeleide werknemers gemakkelijker in staat zijn om signalen van mogelijke onregelmatigheid te ontdekken en de eventuele problemen in vraag te stellen of te melden. De onderzoekers stellen dan ook dat hoger opgeleide medewerkers mogelijk het best zijn gepositioneerd om vergissingen of fraude te achterhalen of te ontmaskeren. Wanneer bedrijven hun hoofdkwartier naar een hoger opgeleide regio verhuizen, blijkt volgens de onderzoekers ook de rapportering te verbeteren.

“Bedrijven die rapporten met financiële vooruitzichten opstellen, werken correcter wanneer hun personeelsbestand hoger is opgeleid,” benadrukt onderzoeksleider John Campbell, professor accounting aan de University of Georgia. “De berekeningen zullen correcter zijn en minder aanwijzingen van vooringenomenheid vertonen. De hoger opgeleide werknemers hoeven daarvoor ook geen experts in boekhouding te zijn. Het hogere opleidingsniveau op zich zorgt ervoor dat onregelmatigheden sneller worden opgemerkt en gemeld.” Er wordt aan toegevoegd dat de superieure interne informatie tot een betere externe financiële rapportering zal leiden.

“Auditoren blijken in staat te zijn om ongeveer 10 procent van de fraude te ontmaskeren,” zegt professor Campbell. “Regulatoren zoals de Securities and Exchange Commission zouden een succesniveau van ongeveer 7 procent kunnen laten optekenen. Interne werknemers zouden echter een scoe van 17 procent realiseren. Eerder al werd aangetoond dat regio’s met een hoger opleidingsniveau ook politiek minder corruptie laten optekenen en een gelijkaardig fenomeen kan ook in het bedrijfsleven worden gemeld. Dat heeft mogelijk te maken met klokkenluiders. Naarmate de bevolking hoger is opgeleid, neemt de kans toe dat er bij problemen een klokkenluider naar voor zal treden.”

Onder meer kon volgens de onderzoekers een betere rapportering worden opgemerkt in Washington, Silicon Valley, Boston, Seattle en New York. Aan het andere eind van het spectrum bevinden zich regio’s zoals Las Vegas en El Paso. “Het onderzoek wil niet beweren dat in deze regio’s geen intelligente mensen wonen,” zegt Campbell. “Overal zullen intelligente mensen kunnen worden aangetroffen, maar in deze regio’s vereist de industrie niet noodzakelijk een hogere opleiding. De gemiddelde populatie zal dan ook in zijn geheel minder scholing hebben genoten.”

Lees Verder

20:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klokkenluider |  Facebook |

Verdedigen hoge status verscherpt risico op omkoping

Inspanningen om een hoge status te bewaren kan het risico op onethisch gedrag toenemen en de neiging om tot omkoperij over te gaan versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en de American University op basis van documenten over de relaties tussen het bedrijfsleven en de overheden tijdens de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw in Zuid-Korea. Tijdens die periode werd het land achtereenvolgens geregeerd door de presidenten Chun Doo Hwan en Roh Tae Woo, die uiteindelijk wegens corruptie werden veroordeeld en werden verplicht voor miljoen dollar steekpenningen terug te betalen.

“Er moest worden vastgesteld dat niet altijd dezelfde bedrijven op het grootste aantal steekpenningen kon worden betrapt,” betoogt onderzoeksleider Jordan Siegel, professor bedrijfsstrategie aan de University of Michigan. “Er kon in de loop van de jaren een duidelijke variatie worden gemeld. Bovendien kon worden vastgesteld dat niet de bedrijven met de meest beveiligde status of de laagste status de grootste neiging tot omkoperij lieten optekenen. Het grootste risico kon immers worden geconstateerd bij ondernemingen die een hoge status hadden te verdedigen, maar met economische moeilijkheden werden geconfronteerd.”

“Wanneer een bedrijf met een hoge status financieel tegenover zijn sectorgenoten verder achterop begon te raken, moest een toenemend risico op grootschalige omkoperij als illegale strategie worden vastgesteld,” benadrukt professor Siegel. “Wie een hoge status bezit, wil die bevoorrechte situatie met alle mogelijke middelen verdedigen. Er zijn immers heel wat voordelen verbonden aan een hoge status. Men wil ook dat zijn kinderen deel van de elite kunnen blijven uitmaken. Er is heel wat verbonden met het behoud van de hoge status, terwijl een achteruitgang zware persoonlijke en professionele consequenties kan hebben. Op dat ogenblik wordt de verleiding groot om ook ongepaste middelen in te zetten.

Lees Verder

19:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: omkoping |  Facebook |

Marketeers bezorgd over online merkbeschadiging

Merken tonen een grote bezorgdheid dat hun imago door negatieve associaties in het gedrang zou kunnen worden gebracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de CMO Council en Dow Jones bij meer dan driehonderd marketeers. Daarbij werd vastgesteld dat 78 procent van de ondervraagden aangeeft te geloven dat de reputatie van zijn merk is aangetast door reclame-boodchappen die onbedoeld bij ongepaste online content - teksten, beelden of conversaties - werden geplaatst. Schadelijke associaties hebben volgens 67 procent de percepties over de waarden en kwaliteit van hun merk aangetast, terwijl 50 procent ook een negatieve impact meldde op de affiniteit voor het merk.

De verantwoordelijkheid voor het probleem wordt vaak toegeschreven aan programmatische reclame, die door 63 procent van de ondervraagden wordt gebruikt. Gewezen wordt naar reacties van consumenten, die erkennen dat hun perceptie over een merk verandert wanneer reclame-boodschappen verschijnen op websites die ze niet vertrouwen of die content van twijfelachtige kwaliteit publiceren. Vastgesteld werd dat 63 procent van de consumenten toegeeft op dezelfde reclame positiever te reageren wanneer de communicatie in een vertrouwde media-omgeving kan worden geconsumeerd.

De onderzoekers merken wel op dat de adverteerders inspanningen overwegen om het probleem aan te pakken. Onder meer werd vastgesteld dat 48 procent van de ondervraagde marketeers te kennen geeft richtlijnen voor digitale reclame te zullen ontwikkelen, zodat aan media duidelijk kan worden meegeven onder welke omstandigheden de boodschap al dan niet kan worden gepubliceerd. Verder gaf 37 procent aan dat aan de aankoper van de mediaruimte gevraagd wordt de plaatsing van de reclame beter te beheren en controleren. Ook voerde 32 procent de plaatsing van digitale reclame intern beter te zullen opvolgen, terwijl 24 procent denkt aan een zwarte lijst met ongewenste kanalen.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Bangkok voert internationaal toerisme aan

Azië blijft een belangrijke pijler van het internationale toerisme. Dat is de conclusie van een rapport van Mastercard, waaruit blijkt dat de tien grootste Aziatische steden het voorbije jaar gezamenlijk 91,16 miljard dollar aan toeristische ontvangsten konden melden. Europa staat op een tweede plaats met 74,74 miljard dollar, gevolgd door Noord-Amerika met 55,02 miljard dollar inkomsten. De populairste bestemming was Bangkok, waar 19,41 miljoen bezoekers werden geteld. Op de tweede plaats stond Londen met 19,06 miljoen bezoekers, gevolgd door Parijs (15,45 miljoen), Dubai (14,87 miljoen) en Singapore (13,11 miljoen).

De top tien bestond verder uit New York (12,70 miljoen), Seoul (12,39 miljoen), Kuala Lumpur (11,28 miljoen), Tokio (11,15 miljoen) en Istanboel (9,16 miljoen). Opgemerkt wordt dat Singapore voor de eerste keer in drie jaar New York achter zich kon laten. Ook Seoul kon een vooruitgang met drie plaatsen melden. “Azië omvat de helft van de tien meest bezochte steden van de wereld,” benadrukken de onderzoekers. “Het succes van de Aziatische regio als een wereldwijd centrum van toerisme moet ongetwijfeld gedeeltelijk worden toegeschreven aan een sterk intra-regionaal reizigersverkeer. Vooral Singapore en Seoul konden een sterke groei melden, dankzij een groot aantal bezoekers uit de buurlanden, vooral China.”

Opgemerkt wordt dat China inmiddels één de grootste groeipijlers van het toerisme op Aziatische topbestemmingen is geworden. Er wordt aan toegevoegd dat het toerisme voor de Aziatische regio ook in de toekomst een belangrijke factor van economische groei en ontwikkeling zal blijven. Mastercard voorspelt verder dat de tien topbestemmingen van het wereldwijd toerisme ook dit jaar een verdere groei zullen kunnen laten optekenen. New York wordt wellicht de enige uitzondering. Daar wordt een achteruitgang met 2,4 procent voorspeld.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Shopper verontwaardigd over tegenvallende promoties

In het tijdperk van sociale media kunnen retailers zich nog minder ontevreden consumenten veroorloven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Shoppercentric bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 73 procent van de ondervraagden te kennen gaf te willen winkelen bij bedrijven die hun vertrouwen verdienen. Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat 46 procent van mening was dat fabrikanten en retailers weinig inspanningen doen om de belangen van de consument op de eerste plaats te stellen. Tevens bleek dat 36 procent de banden met een merk had gebroken omdat men zich met de tegenpartij niet langer comfortabel voelde.

De onderzoekers stelden verder vast dat 58 procent van de consumenten het waarschijnlijk achtte in de toekomst een bedrijf te zullen boycotten. In de leeftijdscategorie van de vijfenvijftigplussers bleek 41 procent al tot een boycot te zijn overgegaan. In de jongeren consumentengroepen daalde dat cijfer tot 34 procent. Uit de studie bleek dat 59 procent van de respondenten zich vooral stoorde aan promoties, die uiteindelijk minder goed bleken dan was beloofd. Daarnaast gaf 58 procent te kennen zich te storen aan bedrijven die volumes en kwaliteit van hun producten verlagen, maar toch dezelfde prijs blijven aanrekenen, terwijl 55 procent wees op veranderingen die de shopper benadelen om de winstmarges op te drijven.

“Een ontevreden klant zal de winkel snel de rug toekeren, want er is een grote keuze aan alternatieven beschikbaar,” benadrukt Danielle Pinnington, managing director van Shoppercentric. “Individuele irritaties kunnen geïsoleerd misschien relatief schadeloos lijken, maar kunnen zich ook snel onder andere klanten verspreiden.” Het is volgens de onderzoekers dan ook verontrustend dat op vele punten aan de retailers slechte punten worden gegeven. Wanneer prijs en beschikbaarheid identiek zijn, kan volgens Shoppercentric dan ook de aanwezigheid of afwezigheid van een comfortabel gevoel beslissend zijn voor de klantentrouw.

Uit het onderzoek bleek dat lokale en onafhankelijke winkeliers bij de Britse consument de beste scores laten optekenen. Bij vrouwelijke klanten halen deze handelaars een score van 76 procent, tegenover 63 procent voor mannen. Bij supermarkten worden respectievelijke scores van 59 procent en 54 procent opgetekend.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende