18-10-17

Welzijn profiteert van herinnering aan bijzondere locaties

Het individu ervaart een groter gevoel van welzijn wanneer wordt gedacht over een bezoek aan een locatie die voor hem een bijzondere betekenis heeft. Gevoelens rond locaties zijn zelfs sterker dan emoties die worden opgeroepen door objecten zoals een huwelijksrings of beelden zoals een huwelijksfoto. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey bij tweeduizend Britse consumenten. Uit het onderzoek bleek dat 64 procent van de respondenten erkende door de confrontatie met de locatie een kalm gevoel te krijgen, terwijl 54 procent van mening was dat de plaats een rustpunt in het normale leven was.

“Een terugkeer naar betekenisvolle locaties leiden tot belangrijke mentale en emotionele veranderingen die tot sterker gevoel van welzijn leiden,” benadrukt onderzoeksleider Bertram Opiz, professor cognitieve neurowetenschappen aan de University of Surrey. “Onder meer kon worden vastgesteld dat de locatie van een huwelijksceremonie in het latere leven van groter emotioneel belang blijkt dan de huwelijksring of de huwelijksfoto.” De onderzoekers stelden bij betekenisvolle locaties onder meer een sterkere reactie in de amygdala en de mediale prefrontale cortex, hersengebieden die verantwoordelijke zijn voor onder meer de activering van positieve emoties en herinneringen.

Uit het onderzoek bleek onder meer ook nog dat de helft van de respondenten door de betekenisvolle locatie het gevoel zou hebben van stress en bezorgdheden te herstellen. Ook werd vastgesteld dat 90 procent van de ondervraagden erkende geschokt te zullen zijn indien men moest vernemen dat de betekenisvolle locatie was vernield of verloren was gegaan. “Het onderzoek toont aan dat betekenisvolle locaties belangrijke fysieke en psychologische baten bieden,” benadrukt een woordvoerder van de Britse National Trust. “Het is dan ook cruciaal dat erfgoed voor de volgende generaties verder wordt beschermd.”

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: erfgoed |  Facebook |

Wolven tonen grotere samenwerking dan honden

Wolven tonen een grotere onderlinge samenwerking dan honden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Medical University of Vienna. Opgemerkt wordt dat honden door de evolutie wel hebben geleerd om met mensen samen te werpen, maar onderling diezelfde coöperatie niet kennen. Het verschil in optreden moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan afwijkende strategieën voor conflict-management. Daarbij wordt erop gewezen dat de terughoudendheid van de honden voor potentiële competitie voor controle een belemmering voor gecoördineerde acties betekent.

“Er bestaat bij wetenschappers een consensus dat honden socialer zijn dan wolven, aangezien ze over verschillende generaties hebben geleerd om met de mens samen te leven,” stipt onderzoeksleider Sarah Marshall-Pescini aan. “Dit betekent echter niet dat deze sociale vaardigheden ook tegenover andere honden gelden.” Uit het onderzoek bleek onder meer dat wolven beter in staat waren om een mand voedsel naar zich toe te trekken door gezamenlijk aan touwen te trekken dan honden. Bij de honden konden op bijna vijfhonderd pogingen slechts twee pogingen worden geregistreerd. Bij wolven daarentegen werd gewag gemaakt van meer dan honderd gelukte pogingen.

Uit het onderzoek bleek ook dat de wolven de beste prestaties lieten optekenen wanneer ze konden samenwerken met vertrouwde partners die bovendien binnen de hiërarchie van de groep ook op dezelfde hoogte stonden. De wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat de wolven sneller bereid bleken de mand voeding gezamenlijk te benaderen. Op die manier zou volgens hen aan de dieren duidelijker worden welke stappen dienden te worden genomen om het voedsel te kunnen bemachtigen. Bij honden bleek daarentegen het dominante dier meestal het initiatief te nemen. In andere gevallen bleken vaak vechtpartijen uit te breken.

Lees Verder

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf |  Facebook |

Iedereen wil profiteren van economische vooruitgang

Ambitieuze personen die van mening zijn onvoldoende deel te kunnen nemen aan de economische vooruitgang, dreigen zich tegen de autoriteiten te zullen keren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University op basis van een interview met meer dan tweeduizend huishoudens in de provincies Punjab, Sidh en Kyber-Pakhtunkhwa in Pakistan. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers dat de overheid niet alleen op een economische bloei mag rekenen om zich van de steun van de kiezer te kunnen verzekeren, maar moet gezorgd worden dat de volledige bevolking van die positieve evoluties kan profiteren.

“Vooral personen met hoge aspiraties kunnen agressief reageren wanneer ze het gevoel hebben door de economische vooruitgang genegeerd te zijn,” benadrukt onderzoeksleider Cecilia Hyunjung Mo, professor politieke wetenschappen aan de Vanderbilt University. “Het gevoel achtergelaten te zijn zal op zich minder gemakkelijk tot onvrede met de overheid leiden, maar dat verandert drastisch bij personen die beseffen niet tenvolle te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de maatschappij op het gebied van sociale mobiliteit heeft te bieden. In die groep leiden vergeefse aspiraties al snel tot een erosie van het vertrouwen in de overheid.

“In het tijdperk van de hyper-geconnecteerde wereld wordt, onder meer dankzij sociale media, sneller een gevoel gevormd achtergelaten te worden,” zegt professor Mo nog. “Het individu wordt immers overspoeld met boodschappen en beelden over een rijkelijke levenswijze. Op die manier wordt de persoonlijke perceptie over de eigen relatieve welvaart voortdurend in vraag gesteld. Dat kan mogelijk leiden tot toenemende gevoelens van ontevredenheid. De overheden moeten ervoor zorgen dat onderdanen met hoge aspiraties de mogelijkheid krijgen zich toegang te verschaffen tot de groeimogelijkheden die zich rondom hen manifesteren. Dat geldt zowel voor opkomende economieën als gevestigde markten.”

Lees Verder

19:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |

Smartphone biedt snel toegang tot artificiële intelligentie

Een op drie smartphones die eind dit decennium op de markt wordt gebracht, zal toegang bieden tot artificiële intelligentie en aanverwante technologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Counterpoint. Opgemerkt wordt dat de introductie geleidelijk zal verlopen, waarbij in eerste instantie de hoogste segmenten van de smartphone-markt de technologie zullen kunnen aanbieden. Relatief snel zullen de toepassingen volgens Counterpoint echter naar de middencategorie en ook lagere marktsegmenten doorsijpelen. Hier zou eind volgend jaar de technologie al zijn opwachting kunnen maken. Apple wordt als pionier naar voor geschoven, gevolgd door Qualcomm, Samsung en Huawei.

“Machine learning en artificiële intelligentie hebben tot de tweede helft van dit jaar op de markt van smartphone-applicaties nog geen echte opgang kunnen maken,” zeggen de onderzoekers. “Dat had vooral te maken met technische beperkingen, die de belevingskwaliteit van de gebruiker zouden hebben kunnen aantasten. Zelfs voor een beperkte taak vergen applicaties voor artificiële intelligentie een grote massa data. De verwerking van de trafieken is niet alleen technisch bijzonder complex, maar is ook bijzonder tijdrovend en vergt een bijzonder stabiele verbinding, die niet altijd beschikbaar is. Om die problemen aan te pakken, is het dan ook aangewezen dat de smartphone artificiële intelligentie aan boord heeft.”

Een belangrijke pijler voor de sector is volgens Counterpoint het gebruik van gezichtsherkenning, zoals recent in de nieuwe iPhone van Apple werd gelanceerd. “Uiteindelijk zullen smartphones echter in staat zijn om een brede waaier opdrachten uit te voeren,” benadrukken de onderzoekers nog. “Onder meer kan worden gewezen op realtime vertaalwerk of de optimalisering van fotobeelden. Dat is slechts het begin van een hele evolutie. Dankzij machine learning zullen de smartphones in staat zijn het gedrag van hun gebruiker te begrijpen. Daardoor zullen beslissingen kunnen worden genomen en taken worden uitgevoerd zonder nog langer een fysieke interactie tussen het apparaat en zijn bezitter te vereisen.”

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Wereld bereidt zich voor op volgende generatie mobiel internet

Wereldwijd wordt volop de introductie van mobiel internet van de vijfde generatie (5G) voorbereid. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Ericsson. Daarbij werd vastgesteld dat 78 procent van de operatoren tests en experimenten met de technologie kunnen melden, tegenover slechts 32 procent vorig jaar. Bovendien kon 28 procent melden te verwachten volgend jaar het netwerk te kunnen activeren. Mobiel internet van de vijfde generatie moet onder meer de snelheid van de datatrafiek gevoelig opdrijven. Bovendien wordt opgemerkt dat de operatoren naar bijkomende inkomstenbronnen voor de technologieën kijken.

“Vorig jaar verwees 90 procent van de operatoren naar de consument als belangrijkste doelpubliek voor de technologie,” benadrukt onderzoeksleider Thomas Noren. “Dit jaar kan echter een groter evenwicht tussen de verschillende markten worden vastgesteld. Er worden nu ook mogelijkheden verkend op de zakelijke markt en de gespecialiseerde industrieën. Men ervaart duidelijk dat de consumentenmarkt met een verzadiging geconfronteerd dreigt te worden.” Er kon dan ook worden vastgesteld dat nog slechts 52 procent de consument als een belangrijk doelwit identificeert, terwijl 56 procent naar een zakelijk publiek wijst en 58 procent gewag maakt van gespecialiseerde industrieën.

Er wordt ook een duidelijke hiërarchie tussen de verschillende industriële sectoren worden opgetekend. “Media en entertainment worden als de aantrekkelijkste industrie naar voor geschoven, samen met de autosector en het openbaar vervoer,” stippen de onderzoekers aan. “Daarnaast wordt door vele partijen echter ook gewag gemaakt van de gezondheidszorg, energie en nutsvoorzieningen.” Verder kon worden vastgesteld dat een meerderheid van de respondenten het internet-of-things als een belangrijke factor in de verdere ontwikkeling van de sector bestempelt. Er wordt dan ook erkend dat een samenwerking met externe partijen aangewezen zal zijn.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

Wetenschappelijke evenementen vooral mannelijk getint

Op wetenschappelijke evenementen treden vrouwen minder op de voorgrond dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de University of Cambridge, waar meer dan dertig wetenschappelijke sessies van een internationaal biologisch congres werden geanalyseerd. De onderzoekers merken op dat op wetenschappelijke evenementen niet alleen mannen als sprekers in de grote meerderheid zijn, maar ook zou moeten worden vastgesteld dat vrouwen minder gemakkelijk vragen blijken te stellen. Daardoor worden volgens een aantal vooroordelen over vrouwen en wetenschap bevestigd.

Uit het onderzoek bleek dat op het biologisch congres mannen aan de sprekers 80 procent meer vragen stelden dan vrouwen. Datzelfde resultaat werd ook opgetekend bij de jongste leeftijdscategorie deelnemers. “Daardoor kon worden uitgesloten dat het fenomeen te wijten zou zijn aan een grotere activiteit in de groep van de oudere en ervaren wetenschappers, die vooral uit mannen bestaat,” benadrukt onderzoeksleider Amy Hinsley, professor zoölogie aan de University of Oxford. Het verschil in activiteit tijdens deze wetenschappelijke sessies zal volgens haar het mannelijk voordeel in de wetenschappelijke wereld alleen nog maar versterken.

Het fenomeen moet volgens de wetenschappers wellicht worden toegeschreven aan de genderdiscriminatie die ook in de wetenschap nog altijd moet worden opgemerkt. “Percepties over een verschil in wetenschappelijke status kan een negatieve impact hebben op het zelfvertrouwen van vrouwelijke onderzoekers en hun bereidheid om in het openbaar te spreken,” aldus professor Hinsley. “Indien vrouwelijke wetenschappers de indruk hebben een lagere sociale reputatie te hebben dan hun mannelijke collega’s, zullen ze minder snel geneigd zijn om zich in het publieke debat te mengen. Die passieve instelling zal op zijn beurt een negatieve impact hebben op de vrouwelijke wetenschappelijke status.”

“Misschien zijn vrouwen ook wel meer overtuigd van hun eigen expertise, zodat ze minder nood voelen om vele vragen te stellen,” zegt Amy Hinsley nog. “Interpellaties tijdens wetenschappelijke conferenties zijn echter een bijzonder zichtbare activiteit die het profiel van de betrokkene kan versterken. Alleen al het feit dat mannen meer vragen stellen, heeft dan ook een impact op het statusniveau.”

Lees Verder

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gendergelijkheid |  Facebook |

Twee op drie aardbewoners heeft smartphone

Smartphones zullen wereldwijd volgend jaar een penetratie van 66 procent laten optekenen, tegenover 58 procent vorig jaar en 63 procent dit jaar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Zenith in meer dan vijftig landen. De sterkste groei kan worden opgetekend in West-Europa en Asia-Pacific. De hoogste penetratie wordt opgetekend in Nederland, waar een score van 94 procent wordt gemeld, gevolgd door Taiwan (93 procent), Hongkong (92 procent) en Noorwegen en Ierland (91 procent). Op de meeste markten in West-Europa en Asia-Pacific worden bovendien scores van meer dan 80 procent gemeld. Op de tabletmarkt moeten duidelijke verschillen worden gemeld.

“De groei van de smartphone-markt begint uiteraard tekenen van vertraging te tonen, aangezien op diverse locaties met penetraties van meer dan 80 procent of zelfs 90 procent een saturatie begint op te treden,” benadrukt Zenith. “Volgend jaar zal wereldwijd nog een groei met 7 procent kunnen worden gemeld, tegenover 10 procent dit jaar en 14 procent vorig jaar. Twee jaar geleden kon nog een groei met 21 procent worden gemeld.” Individueel zal China volgend jaar met 1,3 miljard gebruikers de grootste smartphone-markt van de wereld zijn, gevolgd door India met 530 miljoen eenheden en de Verenigde Staten met 229 miljoen exemplaren.”

“Tablets zijn bij de wereldbevolking veel minder ingeburgerd dan smartphones,” betogen de onderzoekers nog. “Enerzijds moet worden vastgesteld dat een tablet vaak door verschillende leden van het gezin wordt gedeeld, terwijl elders de voorkeur wordt gegeven aan grotere smartphones.” Onder meer wordt gewezen op China, waar tablets slechts een penetratie van 4,8 procent laten optekenen, tegenover 85,4 procent voor smartphones. In Thailand is er zelfs sprake van een daling. Marktleider is Nederland, waar een penetratie van 74 procent wordt opgetekend, gevolgd door Australië (66 procent) en Ierland (65 procent).

Wereldwijd zullen tablets dit jaar een penetratie van 18,7 procent laten optekenen, tegenover 17,8 procent vorig jaar. Er wordt een stabilisering op ongeveer 20 procent in het vooruitzicht gesteld. Volgend jaar zou de penetratie oplopen tot 19,5 procent. Het jaar nadien zou er sprake zijn van 20,1 procent.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |