23-10-17

Overdreven vrees voor criminaliteit is wereldwijd fenomeen

Overal in de wereld kan een toename van de vrees voor criminaliteit worden opgetekend. Bovendien blijkt de grootste angst vaak te moeten worden opgetekend in bevolkingsgroepen die het minst vaak met het probleem wordt geconfronteerd. Dat staat in het boek ‘The Truth About Crime’ van de auteurs Jean Comaroff en John Comaroff, professoren antropologie aan de Harvard University. Zelfs op de meest onverwachte locaties moet volgens de onderzoekers een toename van de vrees voor criminaliteit worden vastgesteld. Wel kan volgens de auteurs wereldwijd een verband worden opgemerkt met de uitholling van de welvaartsstaat.

“Een stijgende criminaliteit wordt meestal toegeschreven aan gebrekkige politiediensten, de aangeboren misdadigheid van bepaalde bevolkingsgroepen of onverantwoordelijke ouders,” betogen de auteurs. “Bijna niemand wijst daarentegen naar de structurele opbouw van de maatschappelijke orde. In vele landen kan de morele paniek over de toenemende criminaliteit worden gekoppeld aan de uitholling van de welvaartsstaat. Dat verband wordt echter zelden naar voor geschoven. Onder meer in de Verenigde Staten zou een dergelijke verklaring een socialistische stellingname worden genoemd. Nochtans zou het verdwijnen van de sociale vangnetten een grote bekommernis moeten zijn.”

“Grote delen van de bevolking worden met zoveel problemen geconfronteerd dat aan de criminaliteit weinig aandacht wordt besteed,” verduidelijken de auteurs nog, verwijzend naar massale werkloosheid of epidemieën. “Criminaliteit is voor deze groepen vaak een vast onderdeel van het dagelijkse leven gebleken. Opmerkelijk is echter dat bij verkiezingen over de hele wereld op de politieke agenda’s vooral aandacht wordt besteed aan recht en orde, maar veel minder aan armoede en ongelijkheid. De rijkere klasse is het echter gewend zijn wereld te kunnen controleren. Misdaad heeft daarin geen plaats. Wanneer die wereld door criminaliteit wordt verstoord, wordt dan ook vaak een grote schok ervaren.”

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

Marketeers investeren vaker in online content

Marketeers investeren steeds meer in content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent 10Fold bij meer dan honderdzeventig marketing-verantwoordelijken in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat een groter aantal marketeers op het gebruik van content overschakelt, maar bovendien ook frequenter op de techniek beroep doet. Wel moet worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden erkent dat en gebrek aan domeinexpertise een belangrijke drempel vormt voor de creatie van kwalitatieve content. Door vele partijen wordt voor de aanmaak van die content dan ook beroep gedaan op externe specialisten.

“Onder de impact van sociale media, newsfeeds en de toenemende invloed van productbesprekingen en online informatie, wint content in de marketing aan belang,” zegt Susan Thomas, chief executive van 10Fold. “Gemiddeld kan worden vastgesteld dat marketeers volgend jaar ongeveer 250.000 dollar aan online content willen besteden. Er wordt al geruime tijd gewezen op het belang van content, maar daarbij moeten marketeers ook een inzicht hebben in de strategieën die de grootste kansen op succes kunnen garanderen. Ook inzichten in de optimale frequentie van content-campagnes zijn daarbij van cruciaal belang.”

Uit het onderzoek bleek dat sociale media, video en webinars de meest aangewezen platformen voor content-campagnes vormen. Daarbij werd vastgesteld dat topexecutives meestal de sterkste voorkeur uitspraken voor video. Verder werd vastgesteld dat 99 procent van de bedrijven ongeveer een kwart van hun content-creatie aan derde partijen uitbesteedt. Volgens 83 procent kon daarbij ook content worden gekregen die op het gebied van kwaliteit het gemiddelde overstijgt. Tevens werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagden erkend instrumenten zoals Google Analytics te hanteren om de bijval van hun content te kunnen inschatten.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

Godsdienst en vrijheid hebben een complexe relatie

Er kan weliswaar een verband worden vastgesteld tussen vrijheid en religie, maar die verhouding ligt heel anders dan meestal wordt geopperd. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan het York College, de University of California en de Concordia University bij meer dan tachtigduizend respondenten in meer dan zestig landen. De onderzoekers merken op dat in het westen een groot aantal strekkingen van mening zijn dat er tussen de religieuze geloofsovertuiging en onderdrukking een duidelijk verband kan worden opgetekend. Daarbij wordt onder meer vaak naar de islam gewezen. Wetenschappelijk kunnen deze beweringen volgens de onderzoekers echter niet worden ondersteund.

“Op het eerste gezicht lijkt de studie het positieve verband tussen religie en onderdrukking te bevestigen,” benadrukken de onderzoekers Ian Hansen, Valerie Jackson en Andrew Ryder. “Landen die op het gebied van burgerlijke vrijheden en politieke rechten lager staan gerangschikt, blijken in het algemeen bevolking met een sterkere religieuze overtuiging te hebben. Ook landen die aan de basis van sterke internationale vluchtelingenstromen lagen, bleken op het gebied van religie hogere scores te halen. In al deze landen kon bij een gemiddelde inwoner en sterker geloof in god, een grotere gebedsactiviteit en een regelmatiger deelname aan rituele vieringen worden vastgesteld.”

“Tegelijkertijd moet worden gewaarschuwd dat elk lineair verband ontbreekt,” benadrukken de onderzoekers. “Landen met minder religieuze populaties kunnen zowel bij de vrije als onderdrukkend maatschappij hoog in de rangschikking worden aangetroffen. Anderzijds moest worden vastgesteld dat een hogere ontwikkeling zowel gelinkt werd aan een lagere godsdienstigheid en een grotere vrijheid. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat een opwaartse mobiliteit in menselijke ontwikkeling zowel een afname van de godsdienstigheid als de toename van vrijheid stimuleerde. Hieruit kon worden afgeleid dat vrijheid en religie onderling geen rechtstreeks oorzakelijk verband hoeven te hebben.”

“Wanneer naar de menselijke ontwikkeling wordt gekeken, bleek dat landen met een lagere onderdrukking ook een hoger godsdienstigheid kennen,” zeggen de onderzoekers nog. “Ook wanneer mensen naar hun persoonlijke geloofsovertuiging wordt gevraagd, blijkt dat een grotere godsdienstigheid de tolerantie tegenover onderdrukking en militaire overheersing doet afnemen. Er kan dan ook gesteld worden dat religieuze overtuiging ook de steun voor onderdrukking blijkt te ondermijnen.” Het onderzoek leerde ook dat in moslim-landen geen grotere vorm van onderdrukking kon worden opgetekend dan in naties met een gelijkaardige maatschappelijke ontwikkeling.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: godsdienst |  Facebook |

Reacties op ervaren onrechtvaardigheid aanwijzing voor mogelijke depressie

De reactie van het brein op onrechtvaardige situaties kan aanwijzingen bieden over de kansen op een mogelijke depressie in de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tamagawa University en het National Institute of Information and Communications Technology in Japan. Uit hersenscans bij deelnemers aan een computergame met financiële beloningen kon volgens de Japanse onderzoekers worden afgeleid welke personen in de loop van het volgende jaar symptomen van een depressie zouden kunnen ontwikkelen. Het verband kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de samenhang tussen economische ongelijkheid en depressies.

Opgemerkt wordt dat depressie een wereldwijd gezondheidsprobleem is dat meer dan 300 miljoen personen treft. Depressie wordt zelfs wereldwijd de grootste oorzaak van arbeidsongeschiktheid genoemd. Alleen al in de Verenigde Staten lijdt ongeveer 7,6 procent van de bevolking boven twaalf jaar aan depressies. Dat kostte de Amerikaans economie begin dit decennium een jaarlijks verlies van 210,5 miljard dollar. Bovendien is gebleken dat onder de armoedegrens het risico op depressies twee keer hoger is dan in de gemiddelde bevolking. Economische ongelijkheid wordt voor de maatschappij volgens de onderzoekers dan ook steeds meer een knelpunt.

De onderzoekers stelden vast dat de reactie van de amygdala en de hippocampus in het brein konden voorspellen welke impact onrechtvaardige situaties in het game op depressieve neigingen zou hebben. Daarbij kon zowel de actuele mentale gesteldheid als de psychische gezondheid tot één jaar later worden voorspeld. Het fenomeen kon bovendien zowel bij prosociale als individualistische karakters worden opgetekend. Wanneer echter voordelige uitkomsten werden bestudeerd, bleek dat de reacties in de amygdala en hippocampus alleen bij prosociale karakters een voorspelling over depressie konden aanreiken.

“De resultaten tonen dat zelfs gezonde mensen bijzondere gevoelig kunnen zijn voor gevoelens van ongelijkheid, die verstrekkende implicaties voor hun gemoed kunnen hebben,” stippen de onderzoekers aan. De wetenschappers vragen dat op basis van hun conclusies verdere studies zouden worden verricht om mensen met mentale gezondheidsproblemen beter te kunnen identificeren en beschermen.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

Risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap

Ook risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Basel in Zwitserland op basis van een aantal psychologische tests bij vijftienhonderd vrijwilligers. Volgens de onderzoekers is risicogedrag als onderdeel van het karakter even belangrijk als onder meer intelligentie. Uit de tests is naar eigen zeggen gebleken dat risicogedrag voor 61 procent kan worden bepaald door aangeboren of aangeleerde karaktereigenschappen. Op die manier kan volgens de onderzoekers analoog met de intelligentie-quotiënt dan ook een risico-quotiënt worden samengesteld.

“Het is niet echt duidelijk waarom aan een individu een bepaalde score zou moeten worden toegewezen,” erkent onderzoeksleider Renato Frey, professor psychologie aan de Universität Basel. “Mogelijk moet een verband worden gelegd met een genetische aanleg of met vaardigheden om de gevolgen van potentiële risicogedrag in te schatten.” Er wordt echter aangegeven dat ook een aantal andere factoren een impact op het risicogedrag kunnen hebben. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van natuurlijke chemische reacties die door de blootstelling aan bepaalde situaties worden veroorzaakt en die mogelijk de weerstand tegen bepaalde initiatieven kunnen afbouwen.

Uit het onderzoek van Renato Frey kan worden afgeleid dat onder meer rokers ook sneller geneigd zouden zijn om ander risicogedrag te vertonen. “Voorkeuren voor risico’s vormen een cruciaal onderdeel van het menselijk gedrag,” benadrukken de wetenschappers. “Deze keuzes kunnen ook op langere tijd consequenties hebben en in een aantal gevallen zelfs tragische en levensveranderende gevolgen hebben. Er is dan ook sprake van een sleutelelement van het menselijk gedrag. Risicogedrag is niet louter het gevolg van een plotse impuls die door externe stimulansen, de context of de omgeving wordt gecreëerd. Net zoals intelligentie is risicogedrag daardoor een fundamenteel onderdeel van de persoonlijkheid.”

Daardoor kan volgens de onderzoekers worden bekeken of de vaststellingen kunnen helpen om therapieën te ontwikkelen om personen met een grote risicogevoeligheid te behandelen en potentiële gevaren voor de toekomst af te wentelen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

Passief roken blijft probleem op Europese werkvloer

Meer dan één kwart van de Europeanen wordt op de werkvloer blootgesteld aan de tweedehandsroken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London op basis van een studie van meer dan 55.000 werknemers in de hele Europese Unie. Een meerderheid van de onderzochte landen heeft nochtans maatregelen genomen om de werkvloer - onder meer in de horeca - tegen de impact van passief roken te beschermen. Dat heeft voor personeel in restaurants en drankgelegenheden wel een verbetering gebracht, maar elders blijken op de werkvloer meer werknemers met het probleem te worden geconfronteerd.

“Drie jaar geleden werd 25,1 procent van de ondervraagden bij een cafébezoek nog met passie roken geconfronteerd, tegen 45,1 procent op het einde van het jaar voordien. In restaurants kon tegelijkertijd een terugval van 30,2 procent naar 11,8 procent worden gemeld. Op de werkvloer bleek drie jaar geleden echter 27,5 procent met tweedehandsroken geconfronteerd te worden, tegenover 23,8 procent eind vorig decennium.” De onderzoekers merken op dat een verbod op roken moeilijker kan worden gecontroleerd op kantoor dan in de horeca. In het bedrijfsleven is immers een individuele klacht noodzakelijk om een onderzoek op gang te brengen.

“Niet alleen blijkt het vaak moeilijk om bestaande wetten te laten toepassen, maar er moeten tussen de landen van de Europese Unie ook belangrijke verschillen worden opgetekend,” zegt onderzoeksleider Filippos Filippidis, docent openbare gezondheid aan het Imperial College London. “Niet alle landen doen evenveel inspanning om hun werknemers te beschermen.” Opgemerkt wordt dat onder meer Zweden, Groot-Brittannië en Ierland uitstekende resultaten boeken. Landen zoals Griekenland en Cyprus moeten volgens Filippidis daarentegen nog een belangrijke inhaalbeweging maken. Passief roken zou wereldwijd jaarlijks meer dan zeshonderdduizend overlijdens veroorzaken.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Kinderen nog altijd slachtoffer vermijdbare overlijdens

Elke dag overlijden wereldwijd vijftienduizend jonge kinderen aan de gevolgen van ziektes die zouden kunnen worden vermeden. Dat blijkt uit een studie van Unicef, de World Health Organisation (WHO) en de World Bank. Omdat een aantal Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen op het gebied van zorgverstrekking een achterstand heeft opgelopen, zullen volgens het rapport tot het einde van volgend decennium nog meer dan zestig miljoen jonge kinderen overlijden aan ziektes die perfect geneesbaar zijn. Gewag wordt gemaakt van vooral longontsteking, diarree en malaria, maar ook wordt gewezen op ondervoeding, die kinderen gevoeliger maakt voor ernstige gezondheidsproblemen.

“Ondanks een drastische terugval in de wereldwijde kindersterfte, overlijden nog elke dag vijftienduizend kinderen onder de leeftijdsgrens van vijf jaar aan de gevolgen van vermijdbare ziektes,” aldus het rapport. Vorig jaar zouden wereldwijd 5,6 miljoen kinderen zijn overleden voor ze de leeftijd van vijf jaar hadden bereikt. Dat betekent een sterke verbetering tegenover het begin van de jaren negentig, toen 12,5 miljoen overlijdens moesten worden genoteerd. Vijftienduizend dode kinderen per dag is volgens de onderzoekers echter nog en onaanvaardbaar hoog cijfer. De grootste sterftegraad wordt opgetekend in de Sub-Sahara, waar een gemiddelde kindersterfte van 70 slachtoffers per duizend geboortes werd geregistreerd.

In absolute cijfers wordt in India met meer dan 850.000 doden per jaar het grootste probleem opgetekend, gevolgd door Nigeria met meer dan 450.000 overlijdens. India, Nigeria, Pakistan, Congo, Ethiopië, China en Niger vertegenwoordigen de helft van de slachtoffers. Doelstelling is om tegen eind volgend decennium bij de kindersterfte minstens een daling tot minder dan 25 doden per duizend geboortes te forceren. Op dit ogenblik moeten gemiddeld 41 overlijdens per duizend geboortes worden opgetekend. In het begin van de jaren werden nog 90 sterftes per duizend geboortes gemeld. Meer dan vijftig landen - vooral in Afrika - lopen echter achter op het streven om die doelstellingen te realiseren.

In sommige Aziatische landen kan volgens de onderzoekers een significant verschil worden opgetekend in de mortaliteit bij jongens en meisjes. Wel wordt aangegeven dat vorig jaar nog in elf landen een duidelijke genderkloof kon worden opgetekend. In het begin van de jaren negentig moest eenzelfde probleem nog in negentien landen worden gemeld. Het probleem kan volgens de onderzoekers worden gekoppeld aan de voorkeur die in een aantal Aziatische culturen wordt gegeven aan jongens, die een betere toegang krijgen tot voeding en medische verzorging. Ook is er in die landen vaker sprake van selectieve abortus.

Lees Verder

08:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kindersterfte |  Facebook |