23-10-17

Overdreven vrees voor criminaliteit is wereldwijd fenomeen

Overal in de wereld kan een toename van de vrees voor criminaliteit worden opgetekend. Bovendien blijkt de grootste angst vaak te moeten worden opgetekend in bevolkingsgroepen die het minst vaak met het probleem wordt geconfronteerd. Dat staat in het boek ‘The Truth About Crime’ van de auteurs Jean Comaroff en John Comaroff, professoren antropologie aan de Harvard University. Zelfs op de meest onverwachte locaties moet volgens de onderzoekers een toename van de vrees voor criminaliteit worden vastgesteld. Wel kan volgens de auteurs wereldwijd een verband worden opgemerkt met de uitholling van de welvaartsstaat.

“Een stijgende criminaliteit wordt meestal toegeschreven aan gebrekkige politiediensten, de aangeboren misdadigheid van bepaalde bevolkingsgroepen of onverantwoordelijke ouders,” betogen de auteurs. “Bijna niemand wijst daarentegen naar de structurele opbouw van de maatschappelijke orde. In vele landen kan de morele paniek over de toenemende criminaliteit worden gekoppeld aan de uitholling van de welvaartsstaat. Dat verband wordt echter zelden naar voor geschoven. Onder meer in de Verenigde Staten zou een dergelijke verklaring een socialistische stellingname worden genoemd. Nochtans zou het verdwijnen van de sociale vangnetten een grote bekommernis moeten zijn.”

“Grote delen van de bevolking worden met zoveel problemen geconfronteerd dat aan de criminaliteit weinig aandacht wordt besteed,” verduidelijken de auteurs nog, verwijzend naar massale werkloosheid of epidemieën. “Criminaliteit is voor deze groepen vaak een vast onderdeel van het dagelijkse leven gebleken. Opmerkelijk is echter dat bij verkiezingen over de hele wereld op de politieke agenda’s vooral aandacht wordt besteed aan recht en orde, maar veel minder aan armoede en ongelijkheid. De rijkere klasse is het echter gewend zijn wereld te kunnen controleren. Misdaad heeft daarin geen plaats. Wanneer die wereld door criminaliteit wordt verstoord, wordt dan ook vaak een grote schok ervaren.”

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

Marketeers investeren vaker in online content

Marketeers investeren steeds meer in content. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent 10Fold bij meer dan honderdzeventig marketing-verantwoordelijken in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat een groter aantal marketeers op het gebruik van content overschakelt, maar bovendien ook frequenter op de techniek beroep doet. Wel moet worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden erkent dat en gebrek aan domeinexpertise een belangrijke drempel vormt voor de creatie van kwalitatieve content. Door vele partijen wordt voor de aanmaak van die content dan ook beroep gedaan op externe specialisten.

“Onder de impact van sociale media, newsfeeds en de toenemende invloed van productbesprekingen en online informatie, wint content in de marketing aan belang,” zegt Susan Thomas, chief executive van 10Fold. “Gemiddeld kan worden vastgesteld dat marketeers volgend jaar ongeveer 250.000 dollar aan online content willen besteden. Er wordt al geruime tijd gewezen op het belang van content, maar daarbij moeten marketeers ook een inzicht hebben in de strategieën die de grootste kansen op succes kunnen garanderen. Ook inzichten in de optimale frequentie van content-campagnes zijn daarbij van cruciaal belang.”

Uit het onderzoek bleek dat sociale media, video en webinars de meest aangewezen platformen voor content-campagnes vormen. Daarbij werd vastgesteld dat topexecutives meestal de sterkste voorkeur uitspraken voor video. Verder werd vastgesteld dat 99 procent van de bedrijven ongeveer een kwart van hun content-creatie aan derde partijen uitbesteedt. Volgens 83 procent kon daarbij ook content worden gekregen die op het gebied van kwaliteit het gemiddelde overstijgt. Tevens werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagden erkend instrumenten zoals Google Analytics te hanteren om de bijval van hun content te kunnen inschatten.

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

Godsdienst en vrijheid hebben een complexe relatie

Er kan weliswaar een verband worden vastgesteld tussen vrijheid en religie, maar die verhouding ligt heel anders dan meestal wordt geopperd. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan het York College, de University of California en de Concordia University bij meer dan tachtigduizend respondenten in meer dan zestig landen. De onderzoekers merken op dat in het westen een groot aantal strekkingen van mening zijn dat er tussen de religieuze geloofsovertuiging en onderdrukking een duidelijk verband kan worden opgetekend. Daarbij wordt onder meer vaak naar de islam gewezen. Wetenschappelijk kunnen deze beweringen volgens de onderzoekers echter niet worden ondersteund.

“Op het eerste gezicht lijkt de studie het positieve verband tussen religie en onderdrukking te bevestigen,” benadrukken de onderzoekers Ian Hansen, Valerie Jackson en Andrew Ryder. “Landen die op het gebied van burgerlijke vrijheden en politieke rechten lager staan gerangschikt, blijken in het algemeen bevolking met een sterkere religieuze overtuiging te hebben. Ook landen die aan de basis van sterke internationale vluchtelingenstromen lagen, bleken op het gebied van religie hogere scores te halen. In al deze landen kon bij een gemiddelde inwoner en sterker geloof in god, een grotere gebedsactiviteit en een regelmatiger deelname aan rituele vieringen worden vastgesteld.”

“Tegelijkertijd moet worden gewaarschuwd dat elk lineair verband ontbreekt,” benadrukken de onderzoekers. “Landen met minder religieuze populaties kunnen zowel bij de vrije als onderdrukkend maatschappij hoog in de rangschikking worden aangetroffen. Anderzijds moest worden vastgesteld dat een hogere ontwikkeling zowel gelinkt werd aan een lagere godsdienstigheid en een grotere vrijheid. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat een opwaartse mobiliteit in menselijke ontwikkeling zowel een afname van de godsdienstigheid als de toename van vrijheid stimuleerde. Hieruit kon worden afgeleid dat vrijheid en religie onderling geen rechtstreeks oorzakelijk verband hoeven te hebben.”

“Wanneer naar de menselijke ontwikkeling wordt gekeken, bleek dat landen met een lagere onderdrukking ook een hoger godsdienstigheid kennen,” zeggen de onderzoekers nog. “Ook wanneer mensen naar hun persoonlijke geloofsovertuiging wordt gevraagd, blijkt dat een grotere godsdienstigheid de tolerantie tegenover onderdrukking en militaire overheersing doet afnemen. Er kan dan ook gesteld worden dat religieuze overtuiging ook de steun voor onderdrukking blijkt te ondermijnen.” Het onderzoek leerde ook dat in moslim-landen geen grotere vorm van onderdrukking kon worden opgetekend dan in naties met een gelijkaardige maatschappelijke ontwikkeling.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: godsdienst |  Facebook |

Reacties op ervaren onrechtvaardigheid aanwijzing voor mogelijke depressie

De reactie van het brein op onrechtvaardige situaties kan aanwijzingen bieden over de kansen op een mogelijke depressie in de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tamagawa University en het National Institute of Information and Communications Technology in Japan. Uit hersenscans bij deelnemers aan een computergame met financiële beloningen kon volgens de Japanse onderzoekers worden afgeleid welke personen in de loop van het volgende jaar symptomen van een depressie zouden kunnen ontwikkelen. Het verband kan volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring bieden voor de samenhang tussen economische ongelijkheid en depressies.

Opgemerkt wordt dat depressie een wereldwijd gezondheidsprobleem is dat meer dan 300 miljoen personen treft. Depressie wordt zelfs wereldwijd de grootste oorzaak van arbeidsongeschiktheid genoemd. Alleen al in de Verenigde Staten lijdt ongeveer 7,6 procent van de bevolking boven twaalf jaar aan depressies. Dat kostte de Amerikaans economie begin dit decennium een jaarlijks verlies van 210,5 miljard dollar. Bovendien is gebleken dat onder de armoedegrens het risico op depressies twee keer hoger is dan in de gemiddelde bevolking. Economische ongelijkheid wordt voor de maatschappij volgens de onderzoekers dan ook steeds meer een knelpunt.

De onderzoekers stelden vast dat de reactie van de amygdala en de hippocampus in het brein konden voorspellen welke impact onrechtvaardige situaties in het game op depressieve neigingen zou hebben. Daarbij kon zowel de actuele mentale gesteldheid als de psychische gezondheid tot één jaar later worden voorspeld. Het fenomeen kon bovendien zowel bij prosociale als individualistische karakters worden opgetekend. Wanneer echter voordelige uitkomsten werden bestudeerd, bleek dat de reacties in de amygdala en hippocampus alleen bij prosociale karakters een voorspelling over depressie konden aanreiken.

“De resultaten tonen dat zelfs gezonde mensen bijzondere gevoelig kunnen zijn voor gevoelens van ongelijkheid, die verstrekkende implicaties voor hun gemoed kunnen hebben,” stippen de onderzoekers aan. De wetenschappers vragen dat op basis van hun conclusies verdere studies zouden worden verricht om mensen met mentale gezondheidsproblemen beter te kunnen identificeren en beschermen.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

Risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap

Ook risicogedrag is een fundamentele karaktereigenschap. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Basel in Zwitserland op basis van een aantal psychologische tests bij vijftienhonderd vrijwilligers. Volgens de onderzoekers is risicogedrag als onderdeel van het karakter even belangrijk als onder meer intelligentie. Uit de tests is naar eigen zeggen gebleken dat risicogedrag voor 61 procent kan worden bepaald door aangeboren of aangeleerde karaktereigenschappen. Op die manier kan volgens de onderzoekers analoog met de intelligentie-quotiënt dan ook een risico-quotiënt worden samengesteld.

“Het is niet echt duidelijk waarom aan een individu een bepaalde score zou moeten worden toegewezen,” erkent onderzoeksleider Renato Frey, professor psychologie aan de Universität Basel. “Mogelijk moet een verband worden gelegd met een genetische aanleg of met vaardigheden om de gevolgen van potentiële risicogedrag in te schatten.” Er wordt echter aangegeven dat ook een aantal andere factoren een impact op het risicogedrag kunnen hebben. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van natuurlijke chemische reacties die door de blootstelling aan bepaalde situaties worden veroorzaakt en die mogelijk de weerstand tegen bepaalde initiatieven kunnen afbouwen.

Uit het onderzoek van Renato Frey kan worden afgeleid dat onder meer rokers ook sneller geneigd zouden zijn om ander risicogedrag te vertonen. “Voorkeuren voor risico’s vormen een cruciaal onderdeel van het menselijk gedrag,” benadrukken de wetenschappers. “Deze keuzes kunnen ook op langere tijd consequenties hebben en in een aantal gevallen zelfs tragische en levensveranderende gevolgen hebben. Er is dan ook sprake van een sleutelelement van het menselijk gedrag. Risicogedrag is niet louter het gevolg van een plotse impuls die door externe stimulansen, de context of de omgeving wordt gecreëerd. Net zoals intelligentie is risicogedrag daardoor een fundamenteel onderdeel van de persoonlijkheid.”

Daardoor kan volgens de onderzoekers worden bekeken of de vaststellingen kunnen helpen om therapieën te ontwikkelen om personen met een grote risicogevoeligheid te behandelen en potentiële gevaren voor de toekomst af te wentelen.

Lees Verder

13:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicogedrag |  Facebook |

Passief roken blijft probleem op Europese werkvloer

Meer dan één kwart van de Europeanen wordt op de werkvloer blootgesteld aan de tweedehandsroken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London op basis van een studie van meer dan 55.000 werknemers in de hele Europese Unie. Een meerderheid van de onderzochte landen heeft nochtans maatregelen genomen om de werkvloer - onder meer in de horeca - tegen de impact van passief roken te beschermen. Dat heeft voor personeel in restaurants en drankgelegenheden wel een verbetering gebracht, maar elders blijken op de werkvloer meer werknemers met het probleem te worden geconfronteerd.

“Drie jaar geleden werd 25,1 procent van de ondervraagden bij een cafébezoek nog met passie roken geconfronteerd, tegen 45,1 procent op het einde van het jaar voordien. In restaurants kon tegelijkertijd een terugval van 30,2 procent naar 11,8 procent worden gemeld. Op de werkvloer bleek drie jaar geleden echter 27,5 procent met tweedehandsroken geconfronteerd te worden, tegenover 23,8 procent eind vorig decennium.” De onderzoekers merken op dat een verbod op roken moeilijker kan worden gecontroleerd op kantoor dan in de horeca. In het bedrijfsleven is immers een individuele klacht noodzakelijk om een onderzoek op gang te brengen.

“Niet alleen blijkt het vaak moeilijk om bestaande wetten te laten toepassen, maar er moeten tussen de landen van de Europese Unie ook belangrijke verschillen worden opgetekend,” zegt onderzoeksleider Filippos Filippidis, docent openbare gezondheid aan het Imperial College London. “Niet alle landen doen evenveel inspanning om hun werknemers te beschermen.” Opgemerkt wordt dat onder meer Zweden, Groot-Brittannië en Ierland uitstekende resultaten boeken. Landen zoals Griekenland en Cyprus moeten volgens Filippidis daarentegen nog een belangrijke inhaalbeweging maken. Passief roken zou wereldwijd jaarlijks meer dan zeshonderdduizend overlijdens veroorzaken.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Kinderen nog altijd slachtoffer vermijdbare overlijdens

Elke dag overlijden wereldwijd vijftienduizend jonge kinderen aan de gevolgen van ziektes die zouden kunnen worden vermeden. Dat blijkt uit een studie van Unicef, de World Health Organisation (WHO) en de World Bank. Omdat een aantal Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen op het gebied van zorgverstrekking een achterstand heeft opgelopen, zullen volgens het rapport tot het einde van volgend decennium nog meer dan zestig miljoen jonge kinderen overlijden aan ziektes die perfect geneesbaar zijn. Gewag wordt gemaakt van vooral longontsteking, diarree en malaria, maar ook wordt gewezen op ondervoeding, die kinderen gevoeliger maakt voor ernstige gezondheidsproblemen.

“Ondanks een drastische terugval in de wereldwijde kindersterfte, overlijden nog elke dag vijftienduizend kinderen onder de leeftijdsgrens van vijf jaar aan de gevolgen van vermijdbare ziektes,” aldus het rapport. Vorig jaar zouden wereldwijd 5,6 miljoen kinderen zijn overleden voor ze de leeftijd van vijf jaar hadden bereikt. Dat betekent een sterke verbetering tegenover het begin van de jaren negentig, toen 12,5 miljoen overlijdens moesten worden genoteerd. Vijftienduizend dode kinderen per dag is volgens de onderzoekers echter nog en onaanvaardbaar hoog cijfer. De grootste sterftegraad wordt opgetekend in de Sub-Sahara, waar een gemiddelde kindersterfte van 70 slachtoffers per duizend geboortes werd geregistreerd.

In absolute cijfers wordt in India met meer dan 850.000 doden per jaar het grootste probleem opgetekend, gevolgd door Nigeria met meer dan 450.000 overlijdens. India, Nigeria, Pakistan, Congo, Ethiopië, China en Niger vertegenwoordigen de helft van de slachtoffers. Doelstelling is om tegen eind volgend decennium bij de kindersterfte minstens een daling tot minder dan 25 doden per duizend geboortes te forceren. Op dit ogenblik moeten gemiddeld 41 overlijdens per duizend geboortes worden opgetekend. In het begin van de jaren werden nog 90 sterftes per duizend geboortes gemeld. Meer dan vijftig landen - vooral in Afrika - lopen echter achter op het streven om die doelstellingen te realiseren.

In sommige Aziatische landen kan volgens de onderzoekers een significant verschil worden opgetekend in de mortaliteit bij jongens en meisjes. Wel wordt aangegeven dat vorig jaar nog in elf landen een duidelijke genderkloof kon worden opgetekend. In het begin van de jaren negentig moest eenzelfde probleem nog in negentien landen worden gemeld. Het probleem kan volgens de onderzoekers worden gekoppeld aan de voorkeur die in een aantal Aziatische culturen wordt gegeven aan jongens, die een betere toegang krijgen tot voeding en medische verzorging. Ook is er in die landen vaker sprake van selectieve abortus.

Lees Verder

08:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kindersterfte |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het alternatieve hotelplatform Airbnb heeft tijdens het voorbije jaar in Afrika 1,2 miljoen reizigers ontvangen. Dat betekende een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Dat heeft Airbnb bekend gemaakt. Het platform biedt reizigers in Afrika naar eigen zeggen inmiddels meer dan honderdduizend overnachtingsmogelijkheden aan. De populairste bestemming op het continent is Zuid-Afrika, gevolgd door Marokko. Een woordvoerder van Airbnb benadrukt dat Afrika een bijzonder rijk en divers continent vormt dat een belangrijk onderdeel zal worden van de toekomst van de onderneming. Het bedrijf zegt ook een belangrijke inkomstenbron te kunnen aanreiken aan de Afrikaanse bevolking.

Het Amerikaanse farmabedrijf Abbott Laboratories heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,83 miljard dollar, tegenover 6,73 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. Het bedrijf boekte een nettowinst van 603 miljoen dollar, tegenover een verlies van 329 miljoen dollar dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf zegt te hebben kunnen profiteren van reeks contracten die konden worden gesloten en een reeks apparaten die inmiddels zijn goedgekeurd. Tevens wordt gewezen op een aantal overnames die het bedrijf de voorbije periode heeft gerealiseerd, terwijl ook een veranderde wetgeving in India een aantal nieuwe opportuniteiten heeft geboden.

Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 8,32 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 1,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 7 procent tot 2,98 miljard dollar. Taiwan Semiconductor is wereldwijd de grootste fabrikant van chips voor smartphones voor bedrijven zoals Apple, Samsung en Huawei. Die markt staat echter al enkele tijd onder druk omdat consumenten minder snel tot een vervanging blijken over te gaan. Ook wordt erop gewezen dat vele consumenten bovendien een aankoop hebben uitgesteld tot de nieuwe smartphone van Apple op de markt is gekomen.

Het Amerikaanse telecomconcern Verizon Communications heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 31,7 miljard dollar, tegenover 30,9 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De winst kende een bescheiden inkrimping van bijna 3,75 miljard dollar tot nagenoeg 3,74 miljard dollar. Het bedrijf wijst erop zijn klantenbestand met meer dan 600.000 gebruikers te hebben kunnen uitbreiden. Dat zou volgens Lowell McAdam, chief executive van Verizon, vooral moeten worden toegeschreven aan het nieuwe onbeperkte datapakket dat aan het publiek werd voorgesteld. Het bedrijf heeft nu 109,7 miljoen postpaid-consumenten, tegenover 5,6 miljoen prepaid-connecties.

De plantageholding Sipef heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar sterke prestaties laten optekenen, waarbij vooral palmolie een hoge productie liet optekenen. Dat heeft de holding bekend gemaakt. De productie van palmolie liep met 17,6 procent op tot 84.097 ton. Gewezen wordt op gunstige omstandigheden en goed gespreide neerslag in Papoea-Nieuw-Guinea. De rubberproductie kende een groei met 1 procent tot 1.697 ton. De bananenproductie liep met 11,8 procent op tot 7.303 ton. De theeproductie viel echter met ruim 23 procent terug tot 578 ton. Daarbij wordt opgemerkt dat de plantages in Indonesië onvoldoende zonneschijn konden genieten om een sterke productie te garanderen.

De Duitse softwarefabrikant SAP heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,59 miljard euro. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Gemeld wordt echter dat de divisie cloudactiviteiten en ondersteuning een groei met 27 procent tot 938 miljoen euro heeft gerealiseerd. Bij de klassieke softwarelicenties werd een stijging met 4 procent tot 3,72 miljard euro gemeld. De nettowinst steeg van 725 miljoen euro naar 983 miljoen euro. Door de positieve cijfers die in alle divisies werden opgetekend, kunnen volgens Bill McDermott, chief executive van de softwarefabrikant, de vooruitzichten voor het hele jaar naar boven worden bijgesteld.

Het beeldvormingsbedrijf Barco heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 266,7 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 1,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij de divisie entertainment - fabrikant van projectoren voor bioscopen - diende een daling met 4 procent tot 136,5 miljoen euro worden gemeld. Die achteruitgang kon echter worden gecompenseerd door de afdelingen zakelijke toepassingen en gezondheidszorg, waar een groei met respectievelijk 15 procent en 1,5 procent kon worden gemeld. Het bedrijf trok tijdens het voorbije kwartaal ook 263,7 miljoen nieuwe orders aan. Dat betekende een daling met 1,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De technologiegroep Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft met een bedrag van 1 miljard dollar geïnvesteerd in het alternatieve taxiplatform Lyft, de grote concurrent van Uber. Dat hebben Alphabet en Lyft aangekondigd. De investering gebeurde door CapitalG, de investeringsdivisie van Alphabet. Door de ondersteuning van Alphabet hoopt Lyft zijn groei te kunnen versnellen. Namens CapitalG krijgt David Lawee ook een zetel in het bestuur van Lyft, dat door de investering gewaardeerd wordt op een bedrag van 11 miljard dollar. De investering betekent een belangrijke verschuiving in de strategie van Google, dat eerder nog in Uber had geïnvesteerd.

Bij het Franse levensmiddelenconcern Danone heeft voorzitter Franck Riboud zijn vervroegd vertrek aangekondigd. Het mandaat van Riboud loopt normaal nog meer dan een jaar, maar maakte nu bekend eind november dit jaar al zijn functie neer te leggen. Hij zal worden opgevolgd door chief executive Emmanuel Faber, die voortaan de twee functies zal combineren. Die beslissing zou kaderen in de strategie van het concern om zijn management af te slanken. Danone zal voortaan nog zes managers tellen, terwijl tot nu toe met negen personen werd gewerkt. Riboud wordt erevoorzitter en behoudt nog wel een zetel in de raad van bestuur van het Franse levensmiddelenconcern.

Het voorbije jaar hebben de Belgische gezinnen slechts 11,2 procent van hun inkomen gespaard. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Instituut voor Nationale Rekeningen. Eerder was nog gewag gemaakt van een spaarniveau van 11,4 procent, maar dat diende volgens het instituut uiteindelijk nog naar beneden worden bijgesteld. Opgemerkt wordt dat het spaargedrag van de Belgische consument tot een absoluut dieptepunt is teruggevallen. Daarbij wordt gewezen naar de historisch lage rente, waardoor bestedingen worden gestimuleerd. Economen wijzen er nochtans op dat er voldoende moet worden gespaard om de financiële stabiliteit van het land te kunnen garanderen.

Mitiska Reim, de grootste ontwikkelaar en verhuurder van winkelparken in Europa, opent in Servië twee nieuwe sites. In Rakovica, nabij de Servische hoofdstad Belgrado, wordt een park van ruim 19.000 vierkante meter in gebruik genomen. Het project vormt het grootste winkelpark van Servië. Daarnaast wordt in de stad Sombor een kleiner park van 3.500 vierkante meter geopend. Daarmee beschikt Mitiska Reim inmiddels over een portfolio met vijfendertig winkelparken, die samen 385.000 vierkante meter verhuurde winkelruimte omvatten. De sites bevinden zich in

België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Roemenië, Polen, Tsjechië en Servië. Tien andere projecten zijn nog in ontwikkeling.

Carrefour, de grootste supermarktketen van Frankrijk, wil voor het einde van het jaar een plan klaar hebben om de verkopen op zijn thuismarkt op te drijven. De groep wordt in eigen land immers met een sterke concurrentie van onder meer prijsvechters geconfronteerd, terwijl ook moest worden afgerekend met de prijsdalingen voor fruit en groenten. Carrefour boekte tijdens het derde kwartaal van dit jaar weliswaar een omzetgroei met 0,5 procent, maar in eigen land moest een daling met 0,9 procent worden opgetekend. Onder meer zou gedacht worden aan een grotere nadruk op zondagopeningen, terwijl diverse grote hypermarkten aan franchisenemers zouden worden uitbesteed.

Google gaat ethische hackers belonen om beveiligingslekken in applicaties van zijn besturingssysteem Android op te sporen. De beloningen hebben niet alleen betrekking op eigen applicaties, maar ook op programma’s van andere bedrijven. Er worden beloningen van 1.000 dollar ter beschikking gesteld voor de identificatie van problemen in applicaties van onder meer Alibaba, Dropbox, Snapchat en Tinder. Google wil zijn programma Play Security Reward geleidelijk verder uitbreiden, zodat ook kwetsbaarheden in applicaties van andere uitgevers beloningen kunnen opleveren. Door ethische hackers in te schakelen moeten de applicaties in de Android-biotoop veiliger worden.

Het Canadese bedrijf Lightspeed Pos, fabrikant van kassasystemen voor de horeca en retail, wil over twee jaar naar de beurs. Het bedrijf verzamelde met een recente kapitaalronde een bedrag van 166 miljoen dollar, dat werd opgehaald bij Caisse de Dépôt et Placement du Québec - het grootste pensioenfonds van Canada - Investissement Québec (IQ), iNovia Capital en Silicon Valley Bank. Lightspeed wil de bijkomende financiële middelen gebruiken om zijn groei te versnellen, onder meer door overnames en de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook zullen de middelen worden ingezet om het bedrijf klaar te maken voor een beursgang. Het bedrijf verwerkt jaarlijks 15 miljard transacties bij 50.000 klanten.

Het sociale mediabedrijf Facebook heeft de Amerikaanse applicatie TbH overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van bijna 100 miljoen dollar. TbH is bijzonder populair bij tieners. De naam van het bedrijf verwijst naar de slagzin ‘To be Honest’ en spitst zich toe op de verspreiding van anonieme complimenten. Op het ogenblik van de overname was TbH amper negen weken actief, maar wel vijf miljoen keer gedownload. De applicatie werd eerst gelanceerd in een school in de Amerikaanse staat Georgia, waarna al snel driehonderd andere onderwijsinstellingen volgden. De applicatie moet Facebook helpen zijn positie bij jongeren, die vooral Snapchat verkiezen, te versterken.

07:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |