08-01-18

Slaapgebrek ondermijnt productiviteit werkvloer

Een gebrek aan slaap ondermijnt de productiviteit van de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van organisatie Sealy bij vijfduizend werknemers. Vastgesteld werd dat 70 procent van de respondenten toegaf dat ze met een betere nachtrust ook betere prestaties zouden kunnen leveren. Bovendien bleek dat 4 procent moest toegeven tijdens het werk al eens in slaap gevallen te zijn. Bovendien bleek dat 11 procent door een slaapgebrek op de werkvloer al bij een ongeval betrokken is geweest. Nog bleek dat slaapdeprivatie het vaakst moet worden opgemerkt in de horeca-sector (86 procent), terwijl transport en communicatie (76 procent) het minst te lijden hebben.

“Slaaptekort creëert op de werkvloer dagelijks problemen,” stippen de onderzoekers aan. Vastgesteld werd dat 65 procent door een gebrekkige nachtrust gemakkelijk hun geduld verliezen of zich tegenover collega’s irritant gedragen. Bovendien erkent 30 procent een gebrek aan productiviteit, terwijl 19 procent toegeeft door slaapgebrek geregeld laattijdig op het werk verschijnt of vakantie opneemt. “Vermoeidheid vertegenwoordigt een zware uitdaging voor de mogelijkheid van de mens om goed te functioneren,” benadrukt Kate Russell, managing director van Russell HR Consulting. “Het fenomeen is vaak de basis voor een verlaging van de productiviteit en een toename van vergissingen en ongevallen.”

“Deze problemen kunnen de bedrijven miljarden ponden schade per jaar opleveren,” beklemtoont Kate Russell. “Het management moet het slaaptekort bij zijn werknemers ernstig nemen. Wanneer men de prestaties wil opdrijven, moet aan dit probleem aandacht worden besteed. Inspanningen die gedaan worden om het personeel voldoende rust te bieden, vormen dan ook onderdeel van een intelligente zakelijke strategie.” Guy Meadows, directeur van de Sleep School, wijst er ook op dat een gebrek aan slaap bijzonder erge gevolgen kan hebben. “Slaap ondermijnt op korte termijn de prestaties en vormt op langere termijn een bedreiging voor de gezondheid,” benadrukt hij.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaapgebrek |  Facebook |

Gezinsmaaltijd cruciaal in vormingsproces kinderen

Kinderen die geregeld de kans krijgen om maaltijden te gebruiken in het gezelschap van de rest van het gezin, kunnen op langere termijn rekenen op een betere fysieke en mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Montréal bij een groep kinderen die in de tweede helft van de jaren negentig van de voorbije eeuw in Quebec waren geboren. De gezinsmaaltijd lijkt volgens de onderzoek niet alleen een signaal voor de kwaliteit van de huishoudelijke omgeving, maar blijkt de ouders ook een handig instrument aan te reiken om hun kinderen een aantal vaardigheden te kunnen aanleren die in het latere leven het welzijn kunnen bevorderen.

“Er kan een duidelijke positieve band worden gecreëerd tussen een frequente gezamenlijke gezinsmaaltijd en de gezondheid van kinderen en adolescenten,” benadrukt onderzoeksleider Linda Pagani, professor psychologie aan de Université de Montréal. Wanneer op zesjarige leeftijd een positieve omgeving voor de gezinsmaaltijd kon worden ervaren, kon op tienjarige leeftijd volgens de onderzoekers in het algemeen een betere lichaamsconditie worden opgetekend, waarbij ook een kleinere consumptie van suikerhoudende frisdranken kon worden gemeld. Bovendien bleken ook superieure sociale vaardigheden. Daarentegen waren minder aanwijzingen van agressie, opstandigheid of delinquentie.

“De aanwezigheid van de ouders bij de gezamenlijke maaltijden biedt aan de kinderen een onmiddellijke mogelijkheid tot sociale interacties, waarbij kennis kan worden gemaakt met discussies over sociale onderwerpen en dagelijkse beslommeringen,” aldus nog professor Pagani. “Bovendien kunnen prosociale interacties in een vertrouwde en emotioneel veilige omgeving worden aangeleerd. De beleving van positieve vormen van communicatie, lijkt kinderen ook te helpen de nodige vaardigheden aan te kweken om betere interacties tot stand te brengen met personen buiten de gezinseenheid. Er moet dan ook gestreefd worden om kinderen optimaal van de mogelijkheden van de gezinsmaaltijd te laten profiteren.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezinsmaaltijd |  Facebook |

Budgetbeperking is voor consument geen eenvoudige opdracht

Budgetherinneringen zijn niet altijd een gelukkig initiatief. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wyoming. De studie bracht immers aan het licht dat dergelijke herinneringen vaak het tegenovergestelde effect hebben. Consumenten die de grenzen van hun budgetten al hebben bereikt, zullen volgens de onderzoekers door de boodschap vaak worden aangezet nog extra aankopen te doen. Klanten die daarentegen zeer spaarzaam zijn gebleken, zouden in veel gevallen worden gestimuleerd om hun bestedingspatroon nog verder terug te schroeven. Er werd ook vastgesteld dat veel consumenten de reële omvang van hun bestedingen niet kunnen aangeven.

“Er kunnen op het gebied van bestedingen verschillende types consumenten worden onderscheiden,” aldus onderzoeksleider Chian Jones Ritten, professor toegepaste economie aan de University of Wyoming. “In eerste instantie is er de klant die perfect volgens zijn beschikbare bestedingskracht leeft. Daarnaast is er echter een groep die moet toegeven meestal de grenzen van zijn bestedingsmogelijkheden te overschrijden. Tenslotte is er ook nog de categorie die naar eigen inzicht eigenlijk te zuinig met zijn beschikbare middelen omgaat. Op al die verschillende consumenten kunnen budget-waarschuwingen ook een andere invloed hebben.”

“Verwacht kon worden dat een waarschuwing in de groep met budgetoverschrijdingen tot de nodige terughoudendheid zou leiden,” aldus professor Ritten. “In werkelijkheid bleken de waarschuwingen weinig impact te hebben. Spaarzame consumenten werden zelfs nog terughoudender in hun uitgaven. Budgetprogramma’s zijn dan ook mogelijk geen goede keuze om consumenten te helpen. Dergelijke initiatieven zijn vooral nuttig voor consumenten die zichzelf op budgetoverschrijdingen betrappen. Maar hun gedrag blijkt door de waarschuwingen niet bijgestuurd te kunnen worden.” Er werd ook vastgesteld dat de meeste consumenten niet in de mogelijkheid zijn om de reële kosten van een aankoop weer te geven.

“Hier is misschien sprake van een strategische onwetendheid,” zeggen de onderzoekers nog. “De meeste consumenten willen binnen de grenzen van hun budget blijven. Daarom wordt vaak de reële kostprijs van een gegeerd product vergeten of verkeerd weergeven, zodat een conflict met het eigen geweten kan worden vermeden.”

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie |  Facebook |

Welzijn werknemer ook voor bedrijf van belang

Slechts weinig ondernemingen bestempelen het welzijn van de werknemer als een belangrijke pijler van een optimale bedrijfsstrategie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de stichting Continental Automated Buildings Association (Caba) bij meer dan tweeduizend werknemers en bijna tweehonderd personeelsverantwoordelijken. Vastgesteld werd dat 33 procent van de personeelsverantwoordelijken aan een welzijnsbeleid slechts een beperkte prioriteit zou verlenen. Anderzijds blijkt dat 51 procent beseft dat de werknemers moeilijk presteren wanneer hun welzijn is bedreigd, terwijl 49 procent een toename ziet van het ziekteverlof. Bovendien ziet 47 procent een stijging bij de mentale gezondheidsproblemen.

Bij de werknemers blijkt echter 35 procent teveel angst voor sancties te hebben om ziekteverlet op te nemen. Bovendien bleek dat 21 procent angst toonde om, zelfs met een legitieme reden, te laat op het werk te komen. Bovendien zou 17 procent niet als eerste openlijk het kantoor willen verlaten, om te vermijden dat een perceptie van onvoldoende inzet zou kunnen worden gecreëerd. Nog bleek dat de werknemers bij de impact op het persoonlijke welzijn in eerste instantie wijzen naar een financiële beloning (25 procent), gevolgd door geschikte werkuren (22 procent) en een uitstekende bedrijfscultuur (15 procent).

Lucy Whitehall, welzijnsconsulent bij Caba, benadrukte dat de werkgever een belangrijke impact kan hebben het welzijn in hun organisatie. “Het welzijn van de werknemer gaat vaak gepaard met de doelstellingen van het bedrijf,” aldus Whitehall. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat ook de werkgevers bij de zakelijke strategieën een bredere kijk moeten hanteren. Ook de onderneming leeft immers niet langer in een wereld waar werk en privé duidelijk van elkaar gescheiden. Wanneer problemen geïsoleerd worden bekeken, zal volgens Kath Haines, chief executive van Caba, dan ook geen oplossingen worden gevonden. Er is volgens haar dan ook een holistische benadering noodzakelijk.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn |  Facebook |

Baas mag zich niet door stress laten leiden

Managers met een hoog stressniveau hebben ook een negatieve impact op de algemene werkcultuur van de onderneming. Onder stress dreigen veel personen aan efficiëntie in te boeten en leiders zijn daarop geen uitzondering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama op basis van meer dan honderdvijftig studies in vijfentwintig verschillende landen. Uit het onderzoek moet volgens de onderzoekers onder meer worden vastgesteld dat toxische managers een significant negatieve impact hebben op de moreel en de prestaties van hun medewerkers. Belangrijk is echter vaak dat tijdig wordt ingegrepen.

“Ook managers worden aan grote druk blootgesteld,” betoogt onderzoeksleider Peter Harms, professor management aan de University of Alabama. “Het is bovendien onmogelijk om iedereen te allen tijde tevreden te houden. Bij een aantal leiders zullen die problemen echter ook hun weerslag hebben op de relaties met de medewerkers. Vaak moet daarbij worden vastgesteld dat ondergeschikten uiteindelijk het mikpunt worden van de frustraties waarmee het management wordt geconfronteerd. Om problemen te vermijden moet de organisatie dan ook aan alle betrokkenen - zowel management als werknemers - de mogelijkheid bieden deel te nemen aan programma's die stress kunnen reduceren en vermijden.

“Bovendien moeten managers volgens de onderzoekers leren erkennen dat zij vaak aan de basis liggen van stress die bij werknemers moet worden vastgesteld,” zegt professor Harms nog. “Indien op de werkvloer een stressfactor wordt ervaren, moeten stappen worden ondernomen. Problemen moeten onmiddellijk worden aangepakt. Wie met een toxische baas wordt geconfronteerd, moet contact opnemen met de personeelsdienst. De meeste bedrijven willen op een goede manier handelen en zullen legale problemen proberen te vermijden. Vaak is men zich echter niet bewust van problemen, tot werknemers de knelpunten aan de oppervlakte brengen.”

“Ook goede bazen kunnen uit het onderzoek de nodige lessen leren,” zegt Peter Harms. “Eigenlijk is het heel eenvoudig. Goed leiderschap is geen magie. Het volstaat om mensen met respect te benaderen en hen duidelijk te laten weten wat van hen wordt verwacht. Cruciaal is echter te vermijden dat men zelf een probleem wordt.”

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Drugscampagnes spreken recreatieve gebruiker zelden aan

Recreatief druggebruik wordt vaak gezien als een instrument om de sociale netwerken te versterken en de eigen sociale positie te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de James Cook University en de Griffith University in Australië. De onderzoekers zeggen dat drugs niet alleen worden genomen om fysiek het uithoudingsvermogen te versterken, maar aan de gebruiker ook het gevoel kan geven aantrekkelijker en socialer te zijn. De onderzoekers waarschuwen ervoor dat vaak een verkeerd beeld wordt geschetst over de druggebruiker, die dikwijls onterecht als een marginale figuur wordt afgeschilderd.

“Australië haalt op het gebied van illegaal druggebruik internationaal hoge cijfers,” aldus onderzoeksleider David Plummer, professor volksgezondheid aan de James Cook University. “Uit het onderzoek bleek dat bijna 40 procent van de Australiërs boven de leeftijdsgrens van vijftien op een bepaald tijdstip in hun leven één of meer illegale drugs hebben genomen. Ongeveer 17 procent erkent de voorbije twaalf maanden illegale drugs te hebben geconsumeerd. Daarbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen recreatieve consumenten en de vaste gebruikers. Ook de groep recreatieve gebruikers zelf maakt dat onderscheid.”

“Recreatief gebruik lijkt vooral gericht te zijn op de consumptie van drugs op basis van specifieke baten die elk product mogelijk kan hebben te bieden,” zegt professor Plummer. “Ook worden de risico’s aanvaardbaar, beheerbaar of verwaarloosbaar geacht. Bovendien mag men niet de fout begaan om de recreatieve gebruiker te bestempelen als een geïsoleerde eenzaat die aan de rand van de maatschappij leeft. Integendeel is er vaal sprake van een sterke sociale netwerking. Daarbij wordt ook het druggebruik als een gebeuren met een sterk sociaal karakter genoemd. Recreatieve drugs vormen vaak onderdeel van de party-scène en worden dikwijls gebruikt om sociale interacties te stimuleren.”

Ook de verspreiding en de aankoop van drugs steunt volgens Plummer vaak op complexe sociale netwerken. Hij waarschuwt dat acties van de overheid helemaal niet beantwoorden aan de leefwereld en de percepties van de recreatieve druggebruiker. “Het risico wordt door de recreatieve gebruiker heel anders bekeken dan in de campagnes naar voor wordt geschoven,” aldus de onderzoeker. “Op die manier dreigt het overheidsbeleid terzake aan credibiliteit in te boeten.”

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: drugs |  Facebook |

Uber mogelijk ook alternatieve ambulance-dienst

De alternatieve taxidienst Uber heeft ook een impact op het gebruik van ambulances. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas en Scripps Mercy Hospital in San Diego op basis van een analyse over de ambulance-diensten in 766 steden in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat de introductie van Uber in de steden het gebruik van ziekenwagens per hoofd van de bevolking met minstens 7 procent heeft teruggebracht. Opgemerkt wordt dat vele Amerikaanse patiënten voor niet-dringend medisch vervoer de diensten van Uber als een goedkoper alternatief voor de ziekenhuis bestempelen.

“Niet elke patiënt heeft tijdens de rit naar het ziekenhuis dringende medische zorgen nodig,” benadrukt onderzoeksleider David Slusky, professor economie aan de University of Kansas. “In dat geval kan de keuze voor Uber een belangrijke besparing opleveren. De inschakeling van een ambulance kan de patiënt of zijn verzekeraar immers honderden of soms duizenden dollar kosten. Patiënten beseffen dat ze met Uber toegang hebben tot een dienst die hen op een even veilige manier naar het ziekenhuis kan brengen. Daardoor hoeft de chauffeur geen doorgedreven medische opleiding te hebben genoten. Evenmin moet de auto met gespecialiseerde medische apparatuur zijn uitgerust.”

Professor Slusky merkt wel op dat een aantal theorieën een andere verklaring voor het verband suggeren. “Sommigen wijzen erop dat het publiek in sommige omstandigheden de voorkeur geeft aan een rit met Uber boven het gebruik van de eigen auto,” stipt de econoom aan. “Op die manier zou de verkeersdruk worden verlicht en zou ook het risico op verkeersongevallen afnemen. Dat zou vooral het geval zijn in het uitgaansleven. Uber zou er immers voor zorgen dat minder consumenten beslissen om in geïntoxiceerde toestand tot achter het stuur van de auto plaats te nemen. Daardoor zou het risico op crashes worden verminderd. Het is op dit ogenblik echter niet mogelijk om die stellingen met bewijzen te ondersteunen.”

Het is volgens Slusky zelfs niet uitgesloten dat een aantal verzekeraars hun klanten - onder meer door geschenkbonnen - aanmoedigen om voor hun verplaatsingen naar het ziekenhuis bij voorkeur op de diensten van Uber beroep te doen. Bovendien zouden wachttijden op een beschikbare ziekenwagen grotendeels verdwijnen.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uber |  Facebook |