15-01-18

Menselijke maatschappijen volgen een gelijklopend traject

Menselijke maatschappijen hebben de neiging om een gelijklopend pad te volgen. Dat blijkt uit de geschiedenis van oude culturen zoals de Romeinen en de Inca's, maar ook uit moderne samenlevingen zoals Groot-Brittannië en China. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter, die een studie maakten van meer dan vierhonderd maatschappijen over een periode van tienduizend jaar. Daarbij kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat in die samenlevingen een aantal opmerkelijke gelijkenissen en ontwikkelingen kunnen worden teruggevonden. De conclusies hebben volgens de wetenschappers ook concrete implicaties voor de huidige politiek.

"Ondanks hun vele verschillen, blijken samenlevingen op voorspelbare manieren complexer te worden,” zegt onderzoeksleider Thomas Currie, professor menselijke evolutie aan de University of Exeter. "Deze ontwikkelingsprocessen omvatten de opkomst van schrijfsystemen en gespecialiseerde overheidswerkers zoals soldaten, rechters en bureaucraten. Samenlevingen evolueren langs een hobbelig traject, maar er kan in het algemeen een trend naar grotere en complexere arrangementen worden opgemerkt. Het onderzoek toont dat maatschappijen over de hele wereld aan het oppervlak wel verschillen vertonen, maar in hun evolutie een aantal fundamentele overeenkomsten kennen.”

“Hoewel maatschappijen op grote afstanden van elkaar onafhankelijk evolueren en hun eigen trajecten volgen, blijkt de structuur van de sociale organisatie grote gelijkenissen tonen in de hele wereld en doorheen de hele geschiedenis,” zegt professor Currie. “Gelijkenissen kunnen worden opgetekend in evoluties in bevolkingsomgvang en territorium, maar ook in de omvang van het beleidsapparaat in administratieve, religieuze en militaire hiërarchieën. Verder kan worden gewag gemaakt van informatiesystemen, zoals de opslag van informatie en gegevens. Maar dat geldt tevens voor literatuur over gespecialiseerde onderwerpen, zoals geschiedenis, filosofie en fictie. Tenslotte is er ook de economische ontwikkeling.”

Professor Currie benadrukt dat de resultaten van de studie praktische toepassingen kunnen hebben. “Het inzicht in de manier waarop samenlevingen evolueren in de tijd en bijzonder hoe mensen in staat zijn om grote, samenhangende groepen te creëren, kan bijzonder belangrijk zijn wanneer wordt nagedacht over de opbouw en de ontwikkeling van de staat,” aldus de onderzoeker.

Lees Verder

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij |  Facebook |

Omgeving houdt niet van valse bescheidenheid

Valse bescheidenheid wordt door de omgeving minder getolereerd dan opschepperij. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University en de University of North Carolina bij meer dan zeshonderd personen. De onderzoekers merken op dat valse bescheidenheid een frequent fenomeen is. Het individu wil immers graag over zijn verwezenlijkingen getuigen, maar wil niet als een opschepper worden afgeschilderd. Daarom wordt vaak beroep gedaan op woorden die de persoonlijke bescheidenheid moeten benadrukken. Het probleem van deze aanpak is volgens de onderzoekers echter dat de omgeving zich niet door die maskerade laat misleiden en negatief reageert.

Uit het onderzoek bleek dat 70 procent van de ondervraagden recent met gevallen van valse bescheidenheid werd geconfronteerd. “Daarbij kon worden vastgesteld dat de valse bescheidenheid in twee verschillende vormen van valse bescheidenheid kunnen worden onderscheiden,” aldus onderzoeksleider Ovul Sezer, professor psychologie aan de University of North Carolina. In de eerste plaats moet gewag worden gemaakt van de schijnklager, die laat uitschijnen tegen zijn eigen zin een belangrijke opdracht te moeten uitvoeren. Daarnaast is er de opschepper de opschepper ie zijn prestaties met vormen van bescheidenheid zal omschrijven.”

“De eerste zal aangeven zich te ergeren aan alle beroemdheden waarmee ze afspraken moet maken, terwijl de tweede zich openlijk afvraagt waarom zij altijd door zoveel mannen ten dans wordt gevraagd,” aldus professor Sezer. “Uit het onderzoek bleek dat vooral deze twee vorm van valse bescheidenheid wordt onthouden. Bovendien moest worden vastgesteld dat de meeste mensen regelrechte opschepperij verkiezen boven valse bescheidenheid. Opschepperij is immers eerlijker. Tevens blijkt dat men liever luistert naar regelrechte klachten dan naar verdoken commentaren. Ook kon worden vastgesteld dat valse bescheidenheid bij de omgeving op een daling aan vertrouwen wordt onthaald.”

Lees Verder

19:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bescheidenheid |  Facebook |

Hoger inkomen leidt niet altijd tot groter geluksgevoel

Personen die een hoger inkomen genieten, blijken in veel gevallen ook meer positieve gevoelens over zichzelf te koesteren. Individuen die minder verdienen, halen dan ook meer plezier in hun relaties en hun talent om met andere een band te smeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij meer dan vijftienhonderd mensen in de Verenigde Staten. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers echter vooral dat een hoger inkomen vele voordelen - zoals een betere gezondheid en levenstevredenheid - heeft, maar niet altijd aan een groter geluksgevoel kan worden gekoppeld.

"Aan de bovenkant van het sociaal-economische spectrum wordt vaker gewag gemaakt van emoties die op het eigen individu zijn gericht,” zegt onderzoeksleider Paul Piff, professor psychologie aan de Universiteit van Californië. “Gesproken wordt vaak over tevredenheid, trots en amusement. Personen aan de onderkant van de inkomensschaal blijken daarentegen meer emoties ervaren te worden die zich richten op andere mensen, zoals mededogen en liefde. Armere individuen meldden ook dat ze meer ontzag en schoonheid ervaren in de wereld om hen heen. Deze bevindingen wijzen erop dat rijkdom niet eenduidig geassocieerd wordt met geluk."

"Wel blijkt dat persoonlijk rijkdom vatbaar maakt voor verschillende soorten geluk," benadrukt Piff. "Terwijl rijkere mensen zich positiever uitdrukken over hun prestaties, status en individuele prestaties, lijken minder rijke individuen meer optimisme en geluk te vinden in hun relaties, hun verzorgend vermogen en het contact met anderen. Deze verschillen kunnen voortvloeien uit het verlangen van hogere inkomens naar onafhankelijkheid en zelfvoorziening. Mensen met een lager inkomen zijn door hun gerichtheid op anderen anderzijds in staat om wederkerige banden te smeden met anderen, zodat men beter gewapend is zich tegen een bedreigende omgeving te beschermen.”

"Het psychologisch onderzoek heeft zich de voorbije decennia vaak geconcentreerd op de negatieve effecten van armoede,” benadrukt professor Piff. "Armoede verhoogt de risico's van mensen voor een reeks negatieve ervaringen, zoals een inferieure gezondheid. Rijkdom garandeert geen geluk, maar maakt het individu wel meer vatbaar voor andere ervaringen. Die verschillen zullen onder meer bepalen of plezier wordt gehaald uit de eigen persoonlijkheid, dan wel uit vrienden en relaties. Deze bevindingen suggereren dat mensen met een laag inkomen, ondanks hun relatief minder gunstige omstandigheden, strategieën hebben om betekenis, vreugde en geluk in hun leven te vinden.”

Lees Verder

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inkomen |  Facebook |

Arabische Golf verwacht grote toename Russisch toerisme

De Arabische Golf verwacht de volgende jaren een sterke toevloed van Russische toeristen. Dat is de conclusie van een rapport van Arabian Travel Market. Geraamd wordt dat het aantal Russische toeristen in de regio tegen het eind van dit decennium 38 procent hoger zal liggen dan twee jaar geleden. Simon Press, tentoonstellingsdirecteur bij Arabian Travel Market, wijst erop dat de Golfstaten bij Russische toeristen traditioneel altijd een grote populariteit hebben gekend, maar de voorbije jaren moesten een aantal fluctuaties worden opgemerkt. Dat was volgens Press vooral te wijten aan een sterke volatiliteit op de financiële markt en in de energiesector.

Tijdens de eerste drie kwartalen van het voorbije jaar kon worden opgemerkt dat het aantal Russische toeristen in Dubai met 98 procent was toegenomen tegenover dezelfde periode het jaar voordien.”Naarmate op economisch vlak een grotere stabiliteit kan worden opgemerkt, kan ook een terugkeer van de Russische toeristen worden opgemerkt,” zegt Simon Press. “Het voorbije jaar kon bovendien geprofiteerd worden van de introductie van bijkomende luchtvaartverbindingen, een versoepelde visumregeling voor Russen in de Verenigde Arabische Emiraten, een nieuwe generatie attracties, interessante retailaanbiedingen en een brede waaier aan hotels en vakantiecentra in de hele regio.”

Simon Press heeft het over een sterke Russische impuls voor de regionale toeristische sector. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Colliers International, blijkt dat de Verenigde Arabische Emiraten op het grootste aantal Russische toeristen zullen kunnen rekenen. Oman zal echter de sterkste groei kennen. Daar zal het aantal Russische toeristen tot het einde van dit decennium jaarlijks een gemiddelde stijging met 9,2 procent laten optekenen. Er wordt daarbij opgemerkt dat beide Arabische landen het voorbije jaar soepeler visum-regelingen met Rusland hebben afgesloten. Dit jaar zal Rusland volgens het rapport dan ook 15 procent meer bezoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten ontvangen.

Die groei zou gedeeltelijk te danken zijn aan het Wereldkampioenschap voetbal, dat deze zomer in Rusland wordt georganiseerd.

Lees Verder

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland |  Facebook |

Vrouwen blijven in Amerikaanse filmindustrie een minderheid

Weliswaar hebben de bewegingen MeToo en Time’s Up een grote steun tegen seksueel geweld in onder meer de filmsector teweeggebracht, maar die acties betekenen niet dat discriminatie in Hollywood tot het verleden behoort. Dat blijkt uit een rapport van het Center for the Study of Women in Television and Film aan de San Diego State University. Onder meer wordt benadrukt dat slechts 1 procent van de topfilms van het voorbije jaar minstens tien vrouwelijke medewerkers hadden in functies buiten beeld. Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat 70 procent van de films in die functies wel minstens tien mannelijke medewerkers hadden.

“Vrouwen blijven ook vandaag in de filmindustrie een minderheid,” benadrukt Martha Lauzen, directeur van het Center for the Study of Women in Television and Film. “De sector is er op geen enkele manier in geslaagd om de aanhoudende ondervertegenwoordiging van vrouwen in sleutelfuncties buiten beeld op te lossen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een toxische cultuur die de basis heeft gelegd voor de recente seksuele schandalen en de carrière van vele vrouwen heeft gebroken. Er moest worden vastgesteld dat vrouwen het voorbije jaar slechts 18 procent van de regisseurs, schrijvers, producers en andere kaderfuncties in de grootste succesfilms vertegenwoordigden.”

“Dat is nagenoeg hetzelfde percentage als twee decennia geleden,” zegt Martha Lauzen nog. “Twintig jaar geleden hadden vrouwen 17 procent van alle sleutelfuncties in handen. Meer specifiek kan worden gesteld dat vrouwen vorig jaar 11 procent van de schrijvers, 19 procent van de executive producers, 25 procent van de producers en 16 procent van de monteurs vertegenwoordigden. Bij de cinematografen bleef hun aanwezigheid zelfs beperkt tot amper 4 procent. Ook bleek dat bij de regisseurs 11 procent vrouwen konden worden geteld, tegenover 7 procent het jaar voordien. Tegenover het begin van deze eeuw was er echter sprake van een status-quo.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: filmindustrie |  Facebook |

Negatieve gevoelens in eerste instantie vaak overdreven

In onderzoek worden negatieve gevoelens en symptomen door de bevraagden geregeld overdreven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University. Dit negatieve vooroordeel blijkt volgens de onderzoekers later wel af te zwakken, maar opgemerkt wordt dat de resultaten van de studie belangrijke consequenties kunnen hebben voor de wetenschap en het beleid. Er wordt daarbij op gewezen dat enquêtes over onder meer gezondheid en welzijn vaak de basis vormen van een medisch en sociaal beleid. Volgens de studie dreigt daarbij vaak van vertekende veronderstellingen te worden uitgegaan.

“Het is al langer duidelijk dat enquêtes lang geen perfect meetinstrument zijn om emoties en gemoedsinstellingen te meten,” benadrukt onderzoeksleider Patrick Shrout, professor psychologie aan de New York University. “Nochtans bieden deze studies inzichten in de voorkeuren, bekommernissen en prioriteiten van de bevolking. Op basis van die resultaten bouwen politieke verantwoordelijken, industriële leiders en medische actoren hun beleid uit. Tevens kan echter worden vastgesteld dat onderzoek met herhaling vaak toont dat die getuigenissen over gevoelens van angst en depressie na verloop van tijd afzwakken, ongeacht de omkaderende omstandigheden.”

De onderzoekers moesten vaststellen dat bijna alle proefpersonen zich bij herhaalde enquêtes na verloop van tijd minder uitgesproken uitdrukken over negatieve gevoelens. “Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat bij een eerste enquête de negatieve gevoelens vaak sterk werden overdreven en niet echt in overeenstemming kon worden gebracht met de negatieve elementen waarmee de proefpersonen werden geconfronteerd.” Bij eerdere studies over deze vooroordelen werd volgens professor Shrout meestal de verantwoordelijkheid voor de afwijking toegeschreven aan de vervolgonderzoeken. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de oorspronkelijke studies de meeste geldigheid hadden.

“Dat blijkt nu echter niet het geval te zijn,” aldus Patrick Shrout. “Er moet dan ook gevreesd worden dat het beleid vaak vanuit verkeerde veronderstellingen vertrekt.”

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderzoek |  Facebook |

Overstap naar democratie is voor autoritaire partij moeilijk verteerbaar

De overstap naar een democratie is voor autoritaire partijen geen eenvoudige opdracht. In de meeste gevallen moet uiteindelijk ook een teloorgang worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University op basis van het einde van meer dan tachtig autoritaire regeringen sinds het einde van de tweede wereldoorlog. Gebleken is volgens de onderzoekers dat autoritaire partijen bij de overstap naar een democratie drie mogelijkheden hebben. Sommigen proberen zich aan de macht vast te houden, terwijl anderen zich als een democraat proberen heruit te vinden. De meest succesvolle blijken echter volledig uit de politiek te stappen en zich in een andere richting te ontwikkelen.

“De voorbije decennia zijn wereldwijd heel wat autoritaire regimes gevallen,” zegt onderzoeksleider Anna Grzymala-Busse, professor politieke wetenschappen aan de Stanford University. “Vaak moet worden vastgesteld dat regerende partijen uit het autoritaire regime als democraat een tweede politieke carrière wagen. Dat levert echter meestal weinig resultaten op. In eerste instantie is er vaak nog wel een electoraal succes, maar die bijval begint al snel af te kalven. Dikwijls moet worden vastgesteld dat de beweging op termijn helemaal van de politieke kaart verdwijnt.” Dat was volgens Grzymala-Busse onder meer het geval met de Socialistische Partij in Hongarije en de Links-Democratische Alliantie in Polen.

“Partijen die ook in de nieuwe omgeving een orthodoxe koers kiezen, genieten meestal nooit het grote aanvankelijke succes van de nieuwe democraten, maar slagen er vaak wel in te overleven,” zeggen de onderzoekers nog. “Wanneer echter naar de bredere samenleving wordt gekeken, blijkt het grootste succes weggelegd voor autoritaire partijen die bij de omschakeling naar een democratie de politiek achter zich laten en op zoek gaan naar kansen in andere gebieden. Vaak blijken deze partijen snel opnieuw aan de top te komen. Onder meer als oligarch in een of andere belangrijke economische sector. Zij keren langs een alternatief naar de macht terug.”

Lees Verder

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Nederlandse kledingketen Clemens & August (C&A) wordt mogelijk aan Chinese investeerders verkocht. De Nederlandse familiale groep Brenninkmeijer, eigenaars van de keten, zou een verkoop voorbereiden. Dat heeft het Duitse weekblad Der Spiegel gemeld. De Cofra Holding, het moederbedrijf van de keten in Zwitserland, maakt gewag van een herstructurering waarbij ook nieuw markten en digitale operaties worden bekeken. Daarbij worden volgens de groep ook mogelijke partnerschappen of externe participaties niet uitgesloten. De keten heeft een netwerk van meer dan vijftienhonderd winkels in achttien Europese landen. Het bedrijf lijdt echter onder de zware concurrentiedruk die de sector momenteel ervaart.

De online opslagdienst Dropbox wil een notering op de beurs van New York. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Opgemerkt wordt dat aan de banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase de opdracht is gegeven om de beursgang voor te bereiden. De introductie zou nog tijdens de eerste helft van dit jaar worden voorzien. De waarde van Dropbox  wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 10 miljard dollar. Er wordt al langer over een beursgang van Dropbox gespeculeerd. Het bedrijf werd elf jaar geleden opgericht door Drew Houston en Arash Ferdowsi. Volgens Houston realiseert Dropbox een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar.

De opstart van de bioplasticfabriek van Synvina, een joint-venture van Basf en Avantium, in Antwerpen moet met twee tot drie jaar worden uitgesteld. Daardoor zal de productie van de fabriek, die zal worden ingeplant op de site van Basf in de Antwerpse haven, pas over vijf jaar van start kunnen gaan. Basf en Avantium beslisten twee jaar geleden om 300 miljoen euro te investeren in een nieuwe joint-venture die bioplastic zou moeten produceren. Proeven brachten de voorbije maanden echter een aantal kwaliteitsproblemen aan de oppervlakte. Synvina moet uiteindelijk een kunststof op de markt brengen, gebaseerd op plantaardige grondstoffen. Het proces moet nu worden bijgestuurd. Dat kan vierentwintig tot zesendertig maanden in beslag nemen.

De Zwitserse groep Richemont, producent van luxegoederen, heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 3,1 miljard euro. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Richemont, eigenaar van onder meer het modemerk Cartier, maakt gewag van de snelste groei in vier jaar tijd, geholpen door een aantrekkende vraag vanuit Azië. In die regio, die ongeveer 40 procent van de totale omzet van het Zwitserse bedrijf genereert, kon een omzetgroei met 11 procent worden opgetekend. Het bedrijf maakt gewag van een heropleving van de luxemarkt na een dalperiode van verscheidene jaren door onder meer economische onzekerheid.

De Amerikaanse autobouwer Ford wil een bedrag 11 miljard dollar investeren in de ontwikkeling van elektrische auto's. Dat heeft constructeur ter gelegenheid van de Detroit Auto Show bekendgemaakt. Oorspronkelijk had Ford voor de ontwikkeling van elektrische wagens een budget van 4,5 miljard dollar voorzien, maar het succes van Tesla heeft de traditionele autobouwers aangezet hun plannen bij te sturen. De Focus is het eerste model van Ford dat in de Verenigde Staten als elektrische auto op de markt wordt gebracht. Het modellengamma wordt de volgende jaren verder uitgebreid met onder meer een pick-up. Sectorgenoot General Motors wil de volgende vijf jaar zeker twintig elektrische auto's op de markt brengen.

Philips Lighting is een samenwerking gestart met het Amerikaanse bedrijf Razer voor de ontwikkeling van een gezamenlijk product voor gamers. Dit heeft Philips Lighting recent bekendgemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Door de combinatie van de technologieën die beide ondernemingen hebben ontwikkeld, ontstaat volgens het Nederlandse bedrijf een nieuw niveau van entertainment voor gamers, waarbij van speciale lichteffecten gebruik gemaakt kan worden. De partners maken gewag van een verbeterde game-ervaring. De technologie kan volgens de bedrijven worden gelinkt aan laptops, keyboards, computermuizen en muismatten, waardoor het licht op het spel kan inspelen.

Applicatie-ontwikkelaars hebben het voorbije jaar met de verkoop van hun producten in de AppStore van Apple gezamenlijk een bedrag verdiend van 26,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 32,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Apple bekendgemaakt. Opgemerkt wordt dat een gemiddelde week in de AppStore de ontwikkelaars ongeveer 510 miljoen dollar opleverde. Tijdens de laatste week van het voorbije jaar liep dat bedrag echter op tot 890 miljoen dollar. Nog wordt opgemerkt dat Apple sinds de opening van de AppStore tien jaar geleden al meer dan 86 miljard dollar aan de ontwikkelaars heeft uitbetaald. Ongeveer 60 miljard dollar daarvan werd de voorbije drie jaar uitgekeerd.

De Amerikaanse bank Wells Fargo heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet geboekt van 22,1 miljard dollar, tegenover 21,6 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst steeg van 5,3 miljard dollar naar bijna 6,2 miljard dollar. De bank benadrukte wel dat de cijfers werden beïnvloed door een aantal eenmalige posten, zoals de recente fiscale maatregelen van de Amerikaanse regering. Anderzijds wordt gewag gemaakt van positieve evoluties bij de deposito’s, kredieten, transacties en het beheerd vermogen. Over het hele jaar werd een omzet geboekt van 88,4 miljard dollar, tegen 88,3 miljard dollar het jaar voordien. De jaarwinst steeg van 21,9 miljard dollar naar 22,2 miljard dollar.

Het mijnbouwbedrijf Rio Tinto neemt uiteindelijk toch geen belang in mijngroep Soc Quimica & Minera de Chile (SQM), een van de grootste producenten van lithium in de wereld. Rio Tinto zegt andere strategieën te zullen aanwenden om de eigen ambities op de markt voor elektrische auto’s te zullen realiseren. Lithium is een belangrijk onderdeel van de batterijen voor elektrische wagens. Onder invloed van de groeiende vraag naar autobatterijen heeft de prijs van lithium de voorbije drie jaar een verdrievoudiging gekend. Eerder was gemeld dat Rio Tinto voor een bedrag van 5 miljard dollar een belang in het Chileense bedrijf zou nemen. Aangegeven werd dat Rio Tinto dat belang zou overnemen van Nutrien.

De Britse winkelketen Tesco heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzetgroei met 1,8 procent laten optekenen. De identieke omzet in vergelijkbare winkels kende een stijging met 0,6 procent. Dat heeft de Britse keten bekendgemaakt. De positieve cijfers zijn naar eigen zeggen vooral te danken aan de hogere verkopen in Groot-Brittannië en Ierland, waar de inkomsten met 2,3 procent opliepen. Ierland kende de sterkste groei in vijf jaar. Ook in Centraal-Europa kon een beperkte groei worden gemeld. In Azië diende daarentegen een omzetdaling met 10 procent worden gemeld. Die achteruitgang is te wijten aan de beslissing van de groep om een aantal Aziatische activiteiten te beëindigen.

Jimmy Iovine zal Apple niet verlaten. Dat heeft Iovine zelf gemeld in een reactie op berichten van het magazine Billboard. Een aantal bronnen zouden Billboard hebben aangegeven dat Iovine, hoofd van Apple Music, in augustus zou opstappen. Iovine was samen met Dr Dré aan van de figuren achter het bedrijf Beats, dat door Apple werd overgenomen. Volgens de bronnen van Billboard zou de toekomstvisie van Iovine (64) regelmatig botsen met de verwachtingen van andere topkaders. Bovendien zou Iovine ook de gewoonte hebben zijn ideeën luidkeels te vertolken. Dat zou moeilijk te rijmen zijn geweest met de bedrijfscultuur van Apple. Iovine heeft zijn nakende vertrek nu echter tegengesproken.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 25,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Onder meer wordt gewezen naar de stijgende rente en de groei bij de kredietverstrekking en deposito’s. Anderzijds zorgde de rust op de financiële markten een daling van de inkomsten uit obligatiehandel. De nettowinst daalde met 37 procent tot 4,2 miljard dollar, onder meer door een eenmalige fiscale last. Over het hele jaar boekte d bank een omzet van 103,6 miljard dollar. De jaarwinst bedroeg 24,4 miljard dollar. Het beheerd vermogen steeg met 15 procent naar 2 biljoen dollar.

Bulgarije wil binnen een half jaar de procedure starten om tot de eurozone toe te treden. Dat heeft de Bulgaarse premie Boyko Borissov gezegd ter gelegenheid van het voorzitterschap van de Europese Unie dat zijn land voor de eerste keer opneemt. Bulgarije werd elf jaar geleden lid van de Europese Unie. Borissov wees erop dat zijn land aan alle voorwaarden voor een toetreding tot de eurozone voldoet. Daarbij maakte hij gewag van een stabiele munt, een economische groei van 4 procent en een laag werkloosheidsniveau. Hij voegde eraan toe dat de toetreding voor zijn land voor de eurozone geen enkel risico inhoudt. In Bulgarije wordt nu nog met de lev betaald, maar die munt is aan de euro gekoppeld.

Het farmabedrijf Cefaly Technology uit Luik brengt een pleister op de markt die migrainepatiënten kan helpen. Dat heeft de onderneming bekendgemaakt. De pleister moet op het voorhoofd worden gekleefd en stuurt elektrische impulsen uit. Op die manier zouden de zenuwbanen worden gestimuleerd, zodat bij 70 procent van de patiënten snel een verlichting van de klachten zou optreden. Binnen een tijdsbestek van twee uur zou de hoofdpijn moeten verdwijnen. Er zijn volgens Cefaly ook geen bijwerkingen. De pleister zou vooral soelaas kunnen bieden aan patiënten die op de bestaande medicatie niet goed reageren. In de Verenigde Staten is de pleister, die op herlaadbare batterijen werkt, al langer op de markt.

De Franse cateraar Sodexo heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 5,3 miljard euro. Dat betekent een daling met 2,6 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De achteruitgang is volgens Sodexo echter te wijten aan nadelige wisselkoerseffecten. De sterkere koers van de euro zou de omzet met ruim 4 procent hebben afgeroomd. Wanneer naar de vergelijkbare verkopen wordt gekeken, kon immers een groei met 1,9 procent worden gemeld. Michel Landel, chief executiv van Sodexo, liggen de inkomsten in de lijn van de verwachtingen. Door een aantal nieuwe contracten zal volgens Landel de volgende periode opnieuw een groei laten optekenen.

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |