18-01-18

Grotere relationele mobiliteit vereist ook grotere passie

In een omgeving met een grotere relationele mobiliteit kan tussen de partners ook een grotere passie worden opgetekend. Een grotere relationele mobiliteit vergt immers een sterkere investering in de relatie, aangezien met potentiële concurrentie rekening moet worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hokkaido University bij tweehonderdvijftig Amerikaanse en Japanse koppels. Het verschil in relationele mobiliteit tussen beide culturen kan volgens de onderzoekers dan ook verklaren waarom bij Amerikaanse koppels een grotere passie kan worden opgetekend dan bij hun Japanse tegenhangers.

“Eerder studies toonden al aan dat in Noord-Amerika bij koppels een grotere passie kan worden opgemerkt dan in Oost-Azië,” zegt onderzoeksleider Junko Yamada, psycholoog aan de Hokkaido University. “Dat lijkt echter in tegenspraak met de conventionele theorie dat Oost-Aziaten worden gekenmerkt door collectivisme en wederzijdse afhankelijkheid, terwijl Noord-Amerikanen zich meer individualistisch en onafhankelijk opstellen. Er moet echter rekening gehouden met het feit dat langdurige romantische relaties met een engagements-uitdaging worden geconfronteerd. De wens om een relatie met de partner te handhaven kan immers in conflict komen met een interesse in een aantrekkelijk alternatief.”

“Die tegenstelling kan echter worden verklaard door de relationele mobiliteit,” aldus nog Junko Yamada. “In Noord-Amerika is er een grotere relationele mobiliteit. Er is immers een grotere vrijheid om partners te kiezen en te vervangen. Daarbij wordt men constant geconfronteerd met het risico om bedrogen te worden of zijn partner aan een rivaal te verliezen. Daarom zal een strategisch gedrag worden gehanteerd waarbij aandacht en affectie worden besteed aan de partner en bovendien proactief zal worden opgetreden om zelf potentiële relatie-kandidaten af te wijzen en de actuele partner gerust te stellen.”

Japan kent echter een lagere relationele mobiliteit. Relaties zijn er meer stabiel en kunnen moeilijk worden veranderd. Daardoor lopen de partners minder risico en is er ook minder angst voor bedrog of afwijzing. Daarom is passioneel gedrag in deze maatschappijen minder relevant.

Lees Verder

18:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

Ongezonde werknemer kost meer dan dertig dagen productiviteit

Een ongezonde werknemer kost een bedrijf 30,4 verloren werkdagen per jaar. Enerzijds gaan een aantal dagen verloren wegens ziekteverlet, maar ook moet rekening worden gehouden met een verlies aan prestatievermogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge en consulenten VitalityHealth en Mercer, gebaseerd op meer dan dertigduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat het fenomeen in alle sectoren van de economie kan worden vastgesteld. Geraamd wordt dat het probleem van fysieke en mentale gezondheidsproblemen de Britse economie jaarlijks een verlies van 77,5 miljard pond kost.

“Geraamd moet worden dat per werknemer jaarlijks zes werkweken aan productiviteit verloren gaan,” stippen de onderzoekers op. “Weliswaar kan worden vastgesteld dat niet alle sectoren even zwaar worden getroffen, maar toch worden alle geledingen van de economie met het fenomeen geconfronteerd.” Er wordt bovendien opgemerkt dat de ernst van het fenomeen nog verder blijkt toe nemen. Twee jaar geleden was er immers slechts sprake van een verlies van 27,5 dagen, met een totale economische kost van 73 miljard pond. Weliswaar blijkt het ziekteverlet van 3,3 dagen tot 2,7 dagen te zijn teruggevallen, maar bij het presenteïsme was er sprake van een toename van 24,2 dagen tot 27,7 dagen.

“Het feit dat presenteïsme een laat optekenen, maakt duidelijk dat een holistisch inzicht in de fysieke en mentale gezondheid, zowel binnen als buiten de werkruimte, noodzakelijk is,” benadrukken de onderzoekers. “Er is veel te lang een strikt onderscheid gehanteerd tussen de werkprestatie, de levensstijl en de fysieke en mentale gezondheid van de werknemer. Nochtans is er een duidelijk verband merkbaar. Werknemers die voor een gezondere levensstijl kiezen, kunnen vijfentwintig dagen bijkomende productiviteit opleveren in vergelijking met de minst gezonde werknemer. Bovendien kan een hoger niveau van engagement worden opgetekend, terwijl de stressniveaus gevoelig afnemen.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

China draagt verdere uitbreiding duurzame energie

Een Chinese piek in de installatie van zonnepanelen heeft de wereldwijde investeringen in duurzame energietechnologieën het voorbije jaar bijna opnieuw tot recordniveaus opgejaagd. Dat is conclusie van een rapport van het persbureau Bloomberg. In totaal werd vorig jaar 333,5 miljard dollar in hernieuwbare energie geïnvesteerd. Dat betekent een stijging met 3 procent tegenover het jaar voordien, toen de sector nog een terugval kende. Het absolute recordniveau werd drie jaar geleden opgetekend met een bedrag van 360,3 miljard dollar. De Chinese groei compenseert een achteruitgang in Japan, Duitsland en Groot-Brittannië.

“De hoge cijfers van het voorbije jaar zijn nog opmerkelijker wanneer kan worden vastgesteld dat de installatiekosten voor zonnekracht nog altijd sterk blijven dalen,” zegt Jon Moore, chief executive van Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Bij zonnekracht werd het voorbije jaar een stijging met 18 procent tot 160 miljard dollar geregistreerd. Nochtans zijn de kapitaalkosten per megawatt met ongeveer één vierde gedaald. In China liepen de investeringen met 24 procent op tot 86,5 miljard dollar. Daarentegen moest worden vastgesteld dat de wereldwijde bestedingen in windenergie het voorbije jaar met 12 procent tot 107,2 miljard dollar zijn teruggevallen. Het jaar voordien was wel een sterke groei opgetekend.

De grootste investeringen werden opgetekend in China, waar een stijging met 24 procent tot 132,6 miljard dollar kon worden gemeld. Op de tweede plaats volgen de Verenigde Staten met een investering van 56,9 miljard dollar. Ook dat is nog steeds een stijging met 1 procent, ondanks een ongunstig klimaat voor duurzame energiebronnen sinds de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president. Anderzijds wordt opgemerkt dat in Europa teleurstellende resultaten moesten worden geregistreerd. De investeringen vielen immers met 26 procent terug tot 57,4 miljard dollar. Nog wordt opgemerkt dat de investeringen in alternatieven zoals biomassa, aardwarmte en kleinschalige waterkrachtcentrales elk onder de grens van 5 miljard dollar bleven.

Lees Verder

17:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

Beleid op basis van opinies kan veel geld kosten

In de Verenigde Staten wordt bij de discussie over maatschappelijke problemen steeds minder op feiten beroep gedaan. Dat leidt tot een politieke verlamming en de teloorgang van het publieke discours. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Rand Corporation, die het fenomeen als Truth Decay omschrijven. Deze gebeurtenissen kunnen volgens de onderzoekers een belangrijke reële kost hebben voor de maatschappij, zoals een verlies van 20 miljard dollar vijf jaar geleden toen de Amerikaanse overheidsinstanties als gevolg van politieke onenigheid gedurende zestien dagen moesten worden stilgelegd.

“De voorbije twee decennia werd toenemende onenigheid over feiten vastgesteld, samen met een vervaging van de grenzen tussen opinie en feiten,” zegt hoofdonderzoeker Michael Rich, chief executive van de Rand Corporation. “Bovendien wint opinie steeds meer overwicht op feiten. Tegelijkertijd moet een dalend vertrouwen in gerespecteerde bronnen van feitelijke informatie worden vastgesteld. Er konden weliswaar al eerder gelijkaardige fenomenen worden opgemerkt in de Amerikaanse geschiedenis, maar de huidige trend wordt versterkt door de manier waarop de bevolking informatie - onder meer met sociale media - verwerkt. Bovendien wordt momenteel ook een grotere politieke, sociale en economisch polarisering ervaren.”

Er werden volgens Rich eerder drie gelijkaardige periodes worden vastgesteld. Op het einde van de negentiende eeuw was er een periode met en snelle industrialisering en economische ongelijkheid, gevolgd door een toenemend wantrouwen in de banken en financiële instellingen tijdens de jaren twintig en dertig van de voorbije eeuw en de ontwikkelingen in het tijdperk rond de oorlog in Vietnam. Dit keer lijkt het wantrouwen volgens de onderzoekers echter veel dieper en fundamenteler. Daarbij moet nu ook een gebrek aan vertrouwen in verschillende pijlers van de maatschappij - overheid, media en banken - worden vastgesteld.

Volgens de onderzoekers is het fenomeen gebaseerd op vier elementen. In eerste plaats wordt gewezen op de natuurlijke mentale gewoontes van het individu, maar ook moet rekening worden gehouden met veranderingen in het Amerikaanse informatie-ecosysteem. Ook wordt gewag gemaakt van concurrerende vereisten op het educatieve systeem, waardoor beperkingen worden ervaren om de veranderingen in het informatie-ecosysteem te kunnen opvangen. Tenslotte is er volgens de onderzoekers ook sprake van een politieke, sociodemografische en economische polarisatie.

“Het beleid - onder meer over migratie - wordt blijkbaar steeds meer gebaseerd op opinies of anecdotes in plaats van op objectieve feiten en diepgaande analyses,” aldus nog de onderzoekers. “Dergelijke beslissingen kunnen echter een negatieve impact hebben op de samenleving en de democratie.”

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opinie |  Facebook |

Samenwerking gaat best met vertrouwde partners

Enkele eenvoudige maatregelen kunnen voldoende zijn om de samenwerkingsbereidheid in een team te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University, de University of Michigan en de University of South Carolina.. Uit de studie, waarbij een achthonderdtal deelnemers werd gerekruteerd op het wervingsplatform Mechanical Turk van Amazon, bleek immers dat de bereidheid tot collaboratie gevoelig kon worden opgedreven indien de deelnemers de flexibiliteit kregen om zelf hun partners in het project te kiezen. Eveneens kon een positief resultaat worden opgemerkt wanneer de mogelijkheid wordt geboden met gevestigde contacten samen te werken.

“In eerste instantie moet duidelijk worden benadrukt dat een samenwerking tussen mensen eigenlijk geen zin heeft,” benadrukt onderzoeksleider David Melamed, professor sociologie aan de Ohio State University. “Vanuit een evolutionair perspectief zou een samenwerking tussen personen niet mogen bestaan. Het is altijd voordelige om geen collaboratie aan te gaan. Men vermijdt immers bedrogen of misbruikt te worden. Vooral in eenmalige samenwerking wordt een kost betaald waarvan anderen profiteren. Onderzoekers proberen al lange tijd te achterhalen waarom de mens tot een samenwerkend wezen is geëvolueerd.”

In het algemeen kon volgens de onderzoekers een hoge bereidheid tot samenwerking worden opgetekend. “Dat geldt echter vooral wanneer de participanten de mogelijkheid krijgen in clusters te werken en zelf partners in het project te kunnen selecteren,” aldus professor Melamed. “Cruciaal blijkt de mogelijkheid om de structuur van een netwerk te veranderen. Ook de patronen van de relaties bleken een impact te hebben op de bereidheid tot samenwerking. In een bekend cluster met meervoudige connecties kon een grotere bereidheid tot samenwerking worden opgetekend.” De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan op welke manier op het terrein sterkere teams kunnen worden gecreëerd.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking |  Facebook |

Communicatie in diverse teams vaak complexe uitdaging

Een efficiënte communicatie is niet alleen afhankelijk van de gebruikte methodes, maar ook van de samenstelling van het team. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan op basis van tests met een vijftigtal teams. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers dat bedrijven diversiteit niet op een eenvormige basis kunnen benaderen. Aangevoerd wordt vaak een gemengde communicatie-methode is aangewezen. Vele teams zijn immers niet alleen samengesteld uit leden van verschillende etnische origines, maar zullen bovendien meestal ook mannelijke als vrouwelijke medewerkers omvatten.

“Een aantal recente studies hebben aangevoerd dat in teams met een diverse samenstelling tekstboodschappen wellicht betere resultaten zullen opleveren dan persoonlijke communicatie,” zegt onderzoeksleider Lionel Robert, professor collaboratietechnologie aan de University of Michigan. "Onze studie maakt echter duidelijk dat de realiteit vaak complexer is. Er moet immers ook rekening worden gehouden met het type diversiteit. In teams met een raciale diversiteit blijkt tekstcommunicatie bij het delen van knowhow en de integratie in de beslissing beter te zijn dan persoonlijke contacten. Wanneer echter met verschillende geslachten wordt gewerkt, blijkt tekst het tegenovergestelde effect te bereiken."

“Men moet ermee rekening houden dat de online omgeving voor vouwen historisch bijzonder vijandig is geweest,” benadrukt professor Robert. “Dat geldt nog meer in het beslissingsproces, waardoor vrouwen zouden kunnen worden ontmoedigd te participeren. Mannen hebben online de gewoonte om zich ook online agressiever op te stellen, terwijl vrouwen zich meer op een beleefde manier gedragen. Dat verschil wordt nog uitdrukkelijker in het beslissingsproces. Mannen hebben meestal geen aandacht voor andere opinies en nuances. Vrouwen daarentegen pikken online meer sociale aanwijzingen op. Anderzijds kan worden vastgesteld dat raciale verscheidenheid online enigszins vervaagt.”

“Online zorgt voor de afzwakking van een aantal visuele en vocale aanwijzingen die tot stereotypes of andere negatieve factoren zouden kunnen leiden,” betogen de onderzoekers. “Teams met raciale verschillen ervaren vaak meer moeilijkheden met persoonlijke contacten. Sommige deelnemers kunnen ervaren dat hun bijdragen onvoldoende worden gewaardeerd. Tekstcommunicatie lijkt die hinderpalen te kunnen ontwijken, waardoor een gelijke participatie wordt bevorderd.” Opgemerkt wordt dat trainingen mogeljk aangewezen zouden kunnen zijn wanneer gewerkt moet worden met teams die een meervoudige diversiteit kennen.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie |  Facebook |

Noorwegen zet deadline op introductie elektrische vliegtuigen

Tegen het einde van de jaren dertig moeten in Noorwegen alle binnenlandse luchtvaartverbindingen vanuit Oslo met volledig elektrische vliegtuigen worden verzorgd. Dat geldt ook voor vluchten naar andere Scandinavische hoofdsteden. Dat heeft Avinor, operator van de Noorse luchthavens, aangekondigd. De beslissing moet volgens Dag Falk-Petersen, chief executive van Avinor, de pioniersrol van Noorwegen in de sector van elektrisch transport bevestigen. Volgens Falk-Petersen heeft Avinor de ambitie om als eerste luchthavenoperator in de wereld op elektrisch vliegverkeer over te stappen. Noorwegen is de grootste producent van olie en gas in West-Europa, maar ook marktleider op het gebied van elektrisch transport.

“We zijn ervan overtuigd dat elke vlucht binnen een afstand van anderhalf uur met volledig elektrische vliegtuigen kan worden verzorgd,” benadrukt Dag Falk-Petersen. “Binnen die grens bevinden zich alle binnenlandse vluchten, maar ook alle verbindingen met de andere Scandinavische hoofdsteden.” Avinor zou op korte termijn een aanbesteding volgen voor de lancering van een eerste testproject. Daarbij zou worden gemikt op een commerciële route met elektrische vliegtuigen die negentien passagiers zouden kunnen vervoeren. Gehoopt wordt tegen midden volgend decennium van start te kunnen gaan. Ook Boeing en Airbus onderzoeken momenteel de haalbaarheid van elektrische vliegtuigen.

“Wanneer elektrische vliegtuigen kunnen worden ingezet, zal de luchtvaart voor het klimaat een oplossing in plaats van een probleem zijn”, aldus nog Falk-Petersen. Op dit ogenblik zou de luchtvaart in Noorwegen in de uitstoot van het binnenlandse transport een aandeel van 2,4 procent hebben. Wanneer ook internationale verbindingen worden meegerekend, zou er sprake zijn van een aandeel van ongeveer 5 procent. Volgens Falk-Petersen zullen elektrische vliegtuigen ook de geluidsoverlast en de operationele kost van de vloot helpen beperken. In een tussenfase wil Avinor overschakelen op het gebruik van biobrandstoffen en hybride vliegtuigen.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Apple wil de volgende vijf jaar 30 miljard dollar in de Verenigde Staten investeren en daarmee twintigduizend extra banen creëren. De nieuwe arbeidsplaatsen zouden worden gecreëerd bij bestaande vestigingen en op een gloednieuwe campus. In de Verenigde Staten heeft Apple op dit ogenblik al 84.000 medewerkers. Tim Cook, topman van Apple, betoogde dat de investeringen zouden worden gericht op regio’s waar het bedrijf de grootste impact kan hebben op de Amerikaanse arbeidsmarkt. De operatie van kadert in een breder investeringsplan dat honderden miljarden dollar opnieuw naar de Verenigde Staten moet brengen. Apple heeft ongeveer 250 miljard dollar buitenlandse tegoeden.

Het Britse industrieconcern Rolls-Royce overweegt zijn activiteiten rond commerciële scheepvaart van de hand te doen. De resultaten van de divisie ervaren zware druk vanwege een zwakkere vraag vanuit de offshore boorindustrie. Rolls-Royce, vooral bekend als fabrikant van vliegtuigmotoren, wil zijn organisatie vereenvoudigen. Dat moet een heropleving mogelijk maken. Twee jaar geleden leed het concern nog een recordverlies van ongeveer 5 miljard euro. Op dit ogenblik telt Rolls-Royce nog vijf divisies. Daarvan zouden uiteindelijk nog drie grote pijlers overblijven. De groep zou zich daarbij willen toespitsen op civiele luchtvaart, defensie en energiesystemen. Voor de maritieme en nucleaire divisies wordt een oplossing gezocht.

Het Britse modehuis Burberry heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 719 miljoen pond. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Opgemerkt wordt dat de terugval in belangrijke mate te wijten is aan de Britse thuismarkt. Daar moet een terugval van bijna 10 procent opgetekend, maar er wordt wel opgemerkt dat het jaar voordien onder invloed van het toerisme wel een stijging met 40 procent kon worden gemeld. In het Midden-Oosten en Europa kon daarentegen een lichte stijging worden opgetekend. Ook in Azië en Amerika werden omzetstijging genoteerd. Het bedrijf zegt ook meer digitale en mobiele inkomsten te boeken.

De Belgische baggeraar Deme zal mogelijk in Dubai een kunstmatig eiland voor de opslag van duurzame energie bouwen. Indien de studies positief uitvallen, kan het project nog dit decennium worden opgestart. Dat heeft de krant De Tijd gemeld. Deme koestert al langer plannen om in de Noordzee een kunstmatig energie-eiland te bouwen, maar de nodige vergunningen blijven achterwege. Dewa, het elektriciteitsbedrijf van Dubai, zou nu echter interesse hebben getoond in de technologie. Volgens de plannen zou voor de kust van Dubai een kunstmatig atol met een omvang van 8 vierkante kilometer worden aangelegd. Een waterbassin kan er worden gebruikt voor de opslag van energie van de offshore windturbines.

Het Britse bouwconcern Interserve loopt geen gevaar. Dat heeft Britse regering benadrukt in reactie op een bericht van de Britse zakenkrant Financial Times na de instorting van de bouwgroep Carillion. Volgens de krant had de Britse regering beslist ook de situatie bij Interserve op te volgen. Beide bedrijven voeren opdrachten voor de Britse overheid uit. Ook werd gemeld dat Interserve over zijn schuldenstructuur gesprekken had gevoerd met de banken. De Britse overheid benadrukt echter de financiële gezondheid van al zijn toeleveranciers op te volgen. Daarbij werd opgemerkt dat er tussen Interserve en Carillion geen vergelijking mogelijk is. Er zouden helemaal geen grote problemen worden verwacht.

Internetgroep Google heeft plannen voor de aanleg van drie bijkomende onderzeese kabels, die de connectiviteit van zijn clouddiensten nog verder moeten verbeteren. Dat heeft Google bekendgemaakt. Er wordt een kabel voorzien vanuit de Verenigde Staten naar Ierland en Denemarken, terwijl ook een verbinding tussen Hongkong en Guam en een connectie tussen Chili en Los Angeles zouden worden aangelegd. Na die operaties zal Google kunnen werken met een netwerk van elf onderzeese verbindingen. Er moeten voor de aanleg van de kabels wel budgetten van honderden miljoen dollar worden gereserveerd, maar anderzijds kan profijt worden gehaald uit kortere reactietijden en stabielere verbindingen.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar een omzet gerealiseerd van 7,8 miljard dollar. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Die terugval was vooral te wijten aan dalende inkomsten uit de handel in obligaties en aandelen. Wel werden meer inkomsten gerealiseerd uit de begeleiding van beursintroducties, fusies en overnames. Door eenmalige fiscale lasten werd een nettoverlies geleden van ruim 1,9 miljard dollar, tegenover bijna 2,4 miljard dollar winst het jaar voordien. Over het hele jaar steeg de omzet met 5 procent tot 32,1 miljard dollar. De nettowinst viel van 7,4 miljard dollar naar 4,3 miljard dollar terug.

De Belgische activiteiten van de Nederlandse groep WPG Uitgevers zetten hun activiteiten op autonome basis verder onder hun oorspronkelijke naam Standaard Uitgeverij. De Belgische activiteiten van de uitgeverij worden door een aantal Vlaamse ondernemers overgenomen. De nieuwe eigenaars van Standaard Uitgeverij zijn Jeroen Overstijns, Koen Clement, Pieter Lambrecht, Maurits Lemmens en Raf Uten. Onder meer titels zoals Suske & Wiske en Kiekeboe komen door de operatie opnieuw volledig in Belgische handen. Wel wordt opgemerkt dat Standaard Uitgeverij met WPG Uitgevers zal blijven samenwerken en de auteurs van De Bezige Bij en AW Bruna zal vertegenwoordigen.

De online retailgroep Zalando heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije boekjaar een omzet tussen 1,32 miljard euro en 1,34 miljard euro laten optekenen. Tegenover dezelfde periode het jaar voordien werd een groei tussen 21,2 procent en 23,2 procent geboekt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het bedrijf heeft bekendgemaakt. Over het hele jaar werd een omzet gerealiseerd tussen 4,48 miljard euro en 4,50 miljard euro. Dat betekende een stijging tussen 23,1 procent en 23,7 procent. Er wordt ook gerekend op een jaarwinst tussen 209 miljoen euro en 222 miljoen euro. Rubin Ritter stelde dat het bedrijf zijn belofte van winstgroeiende heeft kunnen waarmaken. Dit jaar wordt verder gestreefd naar een sterker marktaandeel.

De Russische chatapplicatie Telegram wil met de uitgifte van een eigen cryptomunt Ton een bedrag ter waarde van 980 miljoen euro ophalen. De opbrengsten zouden worden gebruikt voor de lancering van een cryptocreditcard. De operatie zou de grootste kapitaaloperatie in cryptovaluta uit de geschiedenis worden. Op dit ogenblik staat het record van Filecoin, dat in september vorig jaar met een virtuele kapitaaloperatie een bedrag ter waarde van 210 miljoen euro kon ophalen. Met een cryptocreditcard moet de introductie van de virtuele valuta in het dagelijkse leven kunnen worden vergemakkelijkt. Op dit ogenblik verlopen gewone betalingen met virtuele munten zoals de bitcoin of ethereum nog moeizaam.

De Japanse autobouwer Toyota neemt een belang van 15 procent in de Australische groep Orocobre, producent van lithium. Met de transactie is een bedrag van 296 miljoen Australische dollar of 190 miljoen euro gemoeid. De investering gebeurt door Tsusho, de investeringsdivisie van Toyota. Door de instap in Orocobre wil Toyota zekerheid op een bevoorrading van lithium, een cruciaal onderdeel van autobatterijen. Door de financiële middelen van Tsusho Toyota moet Orocobre de productie van lithium in zijn Australische mijnen verdubbelen. De twee partijen zouden ook plannen hebben om in de Japanse stad Fukushima een fabriek te bouwen met een jaarlijkse productiecapaciteit van 10.000 ton lithium hybroxide.

Bank of America heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 20,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De kwartaalwinst van de financiële groep kende echter een halvering tot 2,4 miljard dollar. Daarbij wordt onder meer gewezen op een eenmalige afschrijving van 2,9 miljard dollar vanwege de fiscale hervormingen die de Amerikaanse regering heeft doorgevoerd. Er wordt wel benadrukt dat de fiscale hervormingen dit jaar de effectieve belastingtarieven van de bank met 9 procentpunt tot 20 procent zal herleiden. Die besparingen zouden kunnen gaan naar de aandeelhouders, salarissen en investeringen in technologie.

De Europese Commissie wil dat alle plastic verpakkingen op de Europese markt tegen eind volgend decennium gerecycleerd kunnen worden. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, benadrukte dat dringend moet worden ingegrepen. Anders zullen de oceanen tegen het midden van de eeuw volgens hem meer plastic dan vis omvatten. In Europa wordt jaarlijks 25 miljoen ton plastic afval geproduceerd. Daarvan is ongeveer twee derde afkomstig van verpakkingen. Het grootste gedeelte van dat restproduct wordt nog altijd naar de verbrandingsoven of de stortplaats gebracht. Minder dan 30 procent gaat naar recyclage. Ook een uitvoer van plastic afval naar China is niet langer mogelijk.

De Britse investeerder Melrose Industries heeft een vijandig overnamebod gelanceerd op het industrieconcern GKN Group, het moederbedrijf van onder meer luchtvaartonderneming Fokker. Een eerder voorstel van Melrose was door GKN Group afgewezen. Daarom richt de investeerder zich met een vijandig overnamebod rechtstreeks tot de aandeelhouders van het industrieconcern. Melrose zou voor GKN Group een bedrag van 7,4 miljard pond willen betalen. GKN Group heeft een relatief moeilijke periode achter de rug. Het bedrijf moest een aantal tegenslagen in zijn Amerikaanse activiteiten verwerken. Dat leidde tot het vertrek van divisiedirecteur Kevin Cummings, die de leiding over het hele concern had moeten overnemen.

De Amerikaanse aluminiumproducent Alcoa heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 3,17 miljard dollar, tegenover 2,54 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. Er werd echter een kwartaalverlies geleden van 196 miljoen dollar, tegenover een negatief resultaat van 125 miljoen dollar het vierde kwartaal het jaar voordien. Gewezen wordt daarbij onder meer op eenmalige lasten voor reorganisaties. Over het hele jaar werd een omzet gerealiseerd van 11,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 25 procent tegenover het jaar voordien. Alcoa boekte het voorbije jaar een winst van 217 miljoen dollar, tegenover een verlies van 400 miljoen dollar het jaar voordien.

09:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |