23-01-18

Noorse economie kent meest evenwichtige groei

Een aantal lidstaten van de Europese Unie bezitten de meest inclusieve economieën van de wereld. Ze slagen er ook het gemakkelijkst in om talent te produceren en aan te trekken. Dat blijkt uit de Inclusive Development Index van het World Economic Forum (WEF) over meer dan honderd landen. Noorwegen eindigt op de eerste plaats. Er wordt aan toegevoegd dat de top van de ranglijst wordt aangevoerd door kleinere Europese economieën. Alleen Australië kan die Europese hegemonie doorbreken. Tevens moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat een sterke groei van het bruto binnenlandse product niet noodzakelijk tot een grotere sociale gelijkheid leidt.

Noorwegen kreeg op het gebied van inclusiviteit een score van 60,8 procent. Het land haalt op het gebied van equity een tweede plaats. Op het gebied van inclusiviteit en groei werd een derde plaats behaald. In de totale rangschikking eindigen IJsland en Luxemburg met een score van 60,7 procent op een tweede plaats, gevolgd door Zwitserland (60,5 procent) en Denemarken (58,1 procent). De top tien vermeldt verder Zweden (57,6 procent), Nederland (56,1 procent), Ierland (54,4 procent), Australië (53,9 procent) en Oostenrijk (53,5 procent). Op het gebied van groei laten ook Litouwen, Hongarije, Letland, Polen, Kroatië en Roemenië goede prestaties optekenen. Deze landen profiteren van hun lidmaatschap van de Europese Unie.

“Wanneer alleen naar de groei van het bruto binnenlands product wordt gekeken, wordt geen rekening gehouden met levenskwaliteit en gerechtigheid,” merken de onderzoekers op. “Het bruto binnenlands product houdt louter rekening met de geproduceerde goederen en diensten, maar bekijkt niet op welke manier die prestaties bijdragen tot een bredere socio-economische vooruitgang, die kan worden afgeleid uit het gezinsinkomen, de werkgelegenheid, de economische zekerheid en de levenskwaliteit. Daarom moet het beleid zich vooral toespitsen op de vooruitgang van de duurzame ontwikkeling, die belangrijker moet zijn dan de loutere economische groei.”

België eindigt met een score van 51,4 procent op een veertiende plaats.

Lees Verder

18:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen |  Facebook |

Onderbroken werk profiteert van efficiënte planning

Wanneer op het werk op een andere taak moet worden overgeschakeld, is het aangewezen om even tijd te nemen om een plan op te stellen voor de terugkeer naar de eerste activiteit. Op die manier kan men zich beter focussen op de nieuwe taak die moeten worden opgenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington en de University of Minnesota bij meer dan tweehonderd werknemers. De opmaak van een plan verlaagt volgens de onderzoekers immers het risico dat aanhoudende bekommernissen over de originele taak een efficiënte inzet voor de nieuwe opdracht in het gedrang zouden kunnen brengen.

“Werknemers worden bij de uitvoering van een opdracht vaak onderbroken om een andere taak te vervullen,” benadrukt onderzoeksleider Sophie Leroy, professor economie aan de University of Washington. “Het menselijk brein kan worden vergeleken met een computer van de eerste generatie, die beginnen te vertragen of slecht functioneren wanneer teveel programma’s zijn geactiveerd. Een gelijkaardig fenomeen treedt op wanneer een werknemer wordt gevraagd om een taak te onderbreken en zich op een nieuwe opdracht te focussen. Het brein ervaart grote moeilijkheden om een onafgewerkte taak achter zich te laten. De mens heeft niet de cognitieve capaciteit op die twee taken tegelijkertijd perfect te verwerken.”

“Het brein moet dan ook worden geholpen om die transitie efficiënter te verwerken,” zegt Leroy. “De planning voor de terugkeer naar de oorspronkelijke taak hoeft ook niet lang of uitgesponnen te zijn. Vaak hoeft daarvoor niet meer dan een minuut tijd worden genomen, zodat kan genoteerd worden op welk punt de taak werd onderbroken en waar er weer kan worden aangepikt, welke problemen zijn overgebleven en welke taken moeten worden uitgesteld om later te worden hernomen. Een dergelijke strategie blijkt de prestatie gevoelig te verbeteren. Dat geldt zowel voor de kwaliteit van de weerhouden informatie als voor de mogelijkheid om op basis van complexe informatie beslissingen te nemen.”

Vooral wanneer bij de taak een deadline is gemoeid, kan volgens de onderzoekers best tijd voor een planning worden genomen.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: planning |  Facebook |

Elitesporters hebben uitzicht op een langer leven

Gemiddeld genieten topsporters van een hogere levensverwachting dan hun broers. Bovendien maken ze in vergelijking met die broers op oudere leeftijd ook zelf gewag van een betere gezondheid, terwijl ze tegelijkertijd een superieur gezondheidsgedrag laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Jyväskylä en de Universiteit van Helsinki in Finland, die negenhonderd gewezen topsporters en hun broers onderzochten. De resultaten van de studie bevestigen volgens de onderzoekers dat een superieure aerobe conditie het overlijdensrisico kan helpen beperken.

"In alle leeftijdsgroepen leefden voormalige topsporters gemiddeld twee tot drie jaar langer dan hun broers,” zegt onderzoeksleider Titta Kontro, docent sportgeneeskunde aan de Universiteit van Jyväskylä. Tevens kon worden vastgesteld dat duursporters in het algemeen een hogere levensverwachting hadden dan beoefenaars van krachtsporten. Daarbij kon ook worden opgetekend dat de broers van duursporters eveneens langer leefden dan de broers van krachtsporters. Verder werd opgemerkt dat voormalige topsporters zichzelf ook in betere gezondheid achten, maar ook minder roken en fysiek actiever blijven dan hun broers.

Op het gebied van mobiliteit, fysiek of psychosociaal functioneren konden tussen de voormalige topatleten en hun broers echter geen significante verschillen worden opgetekend. Wel vertoonden de vroegere atleten in het algemeen een betere gemoedsinstelling dan hun broers. "Genetische verschillen tussen atleten en broers, aerobe training voor duursporten en een gezondere levensstijl kunnen allemaal een impact hebben op het overlijdensrisico,” verduidelijkt Kontro. "Een gezondere levensstijl is een sleutelfactor in het voorkomen van grote chronische ziekten en vroegtijdige overlijdens. De conclusies van de studie moeten zowel atleten als hun minder actieve verwanten aanzetten om op hogere leeftijd te blijven sporten.”

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, gezondheid |  Facebook |

Goede intenties van voorgangers worden verder doorgegeven

Beslissingen over een genereuze opstelling tegenover de toekomst wordt in sterke mate bepaald door percepties uit het verleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University en de Hong Kong University of Science and Technology. De conclusies van de studie tonen volgens de onderzoekers dat beslissingen over de toekomst niet in een vacuüm plaatsgrijpen, maar ook met geschiedenis rekening moet worden gehouden. Vastgesteld kon daarbij worden dat de intenties van vroegere generaties een sterke impact op beslissingen over de toekomst kunnen hebben.

"De studie wees uit dat vrijgevigheid jegens toekomstige generaties meer afhangt van de manier waarop de intentie van vorige generaties wordt waargenomen dan van de daadwerkelijke kwaliteit van die vroegere beslissingen,” benadrukt onderzoeksleider Kimberly Wade-Benzoni, professor leiderschap en ethiek aan de Duke University. "Zelfs een ongunstig resultaat voor de huidige generatie bleek minder invloed op de beslissingen voor toekomstige generaties te hebben dan een perceptie over goede bedoelingen. Bewustwording van goede intenties bij voorgangers helpt generositeit op te bouwen tegenover volgende generaties.”

“De bevindingen bieden een nieuw inzicht in strategieën om een verantwoord beheer van middelen aan te moedigen, zelfs wanneer de beslissingen uit het verleden niet tot een voordelige actualiteit hebben geleid,” aldus nog Wade-Benzoni. “De proefpersonen in de studie bleken genereuzer tegenover hun opvolgers wanneer ze werden geïnformeerd dat eerdere generaties genereuze bedoelingen hadden dan degenen aan wie was verteld dat de voorgangers zelfzuchtige bedoelingen hadden, ongeacht de daadwerkelijke voordelen die konden worden ervaren. Er kon een duidelijke neiging worden opgetekend om terug te vallen op de intentie van de voorgangers, ongeacht de reële uitkomst.”

Wanneer echter aan de participanten werd gewezen op hun potentiële impact op de toekomstige generaties, kon de negatieve impact van zelfzuchtige voorgangers wel worden afgezwakt.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleid |  Facebook |

Stedelijke fietsnetwerken kunnen duizenden levens redden

Stedelijke fietsnetten kunnen in Europa duizenden voortijdige overlijdens vermijden. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers bij het Barcelona Institute for Global Health over bijna honderdzeventig Europese steden. De onderzoekers stelden vast dat de lengte van de fietsinfrastructuur op 24,7 procent van de mobiliteit een impact heeft. Indien in alle betrokken steden de fiets een aandeel van 24,7 procent in de mobiliteit zou hebben, zouden volgens de onderzoekers jaarlijks tienduizend voortijdige overlijdens kunnen vermijden. De optimale scores konden worden geboekt wanneer de steden in alle straten afzonderlijke fietsroutes zouden hebben.

“Er kon een duidelijk verband worden vastgesteld tussen de uitgestrektheid van het fietsnet, het aandeel van het vervoermiddel in de stedelijke mobiliteit en de gezondheid,” benadrukt hoofdonderzoeker Natalie Müller. “Wanneer de forens bij de selectie van zijn mobiliteit kan worden aangezet om voor de fiets te kiezen, kan door een gestegen fysieke activiteit een positieve impact op de gezondheid worden verwacht. Deze voordelen blijken ook op te wegen tegen negatieve invloeden, zoals luchtvervuiling of verkeersongevallen. In het optimale scenario zou Londen van de fietsnetten het grootste voordeel hebben. De infrastructuur zou de Britse hoofdstad immers kunnen helpen jaarlijks 1.210 voortijdige doden te vermijden.

Op de tweede plaats staat Rome (433), gevolgd door Barcelona (248). Ook wanneer de infrastructuur met 10 procent zou worden verbeterd, zouden volgens de onderzoekers al positieve resultaten kunnen worden opgemerkt. In Rome zouden jaarlijks eenentwintig vroegtijdige overlijdens kunnen worden vermeden, gevolgd door Londen en Barcelona met respectievelijk achttien en zestien geredde levens. Er wordt aan toegevoegd dat de economische voordelen van de dalende mortaliteit tevens opweegt tegen de investeringen die in de aanleg van de fietsinfrastructuur moeten worden gedaan. De studie maakt volgens de onderzoekers duidelijk dat fietsnetwerken hoog op de agenda van de overheden moeten staan.

Om een fietsaandeel van 24,7 procent te verkrijgen, moet volgens de onderzoekers per honderdduizend inwoners 315 kilometer fietsroutes worden aangeboden. Veel steden blijven echter nog ver onder dat niveau. In Londen vertegenwoordigt de fiets immers slechts 3 procent van alle verplaatsingen. Barcelona en Rome halen respectievelijk 2 procent en 1 procent.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit |  Facebook |

Bedrijfsleven versnelt investeringen in duurzame energie

Het bedrijfsleven doet voor zijn elektriciteitsvoorziening steeds meer beroep op duurzame bronnen. Dat is de conclusie van een rapport van de Climate Group. Opgemerkt wordt dat steeds meer multinationals zich engageren om hun elektriciteit exclusief uit duurzame bronnen te putten. Toch kan wordt opgemerkt dat niet overal een even snelle overstap kan worden opgetekend. In de Verenigde Staten kan volgens het rapport in vergelijking met andere regio’s een sterk engagement van het bedrijfsleven worden opgemerkt. In Europa blijkt dat proces daarentegen trager te verlopen. Daarbij wordt echter ook verwezen naar de waaier van regelgevingen waarmee bedrijven in de verschillende landen rekening moeten houden.

Het initiatief RE100 probeert zoveel mogelijk bedrijven aan te sporen hun elektriciteit uitsluitend bij duurzame leveranciers te halen. “In landen zoals Groot-Brittannië, Nederland en Ierland kan een snelle toetreding worden opgetekend,” zegt Sam Kimmins, verantwoordelijke van het project. “Ook de Scandinavische landen, die van nature een positieve houding tegenover hernieuwbare bronnen tonen, tonen een sterke groei in het engagement voor een milieuvriendelijke energiebevoorrading. In andere Europese landen blijken beleidsbarrières echter de investeringen af te remmen. Dat blijkt ook uit het feit dat Britse bedrijven 63 procent van de totale afname van de duurzame elektriciteit vertegenwoordigden.”

“Hopelijk zullen de Europese Unie en de lidstaten een beleidskader creëren waarin duurzame investeringen nog meer ruimte krijgen,” aldus Kimmins. Ook wereldwijd blijkt het beleid voor het initiatief een grotere hindernis te vormen dan financiële bekommernissen. Daarnaast wordt aangegeven dat in een aantal markten ook gewag moet worden gemaakt van een gebrek aan geschikte contracten of certificaten. Aurélie Beauvais, beleidsdirecteur bij sectororganisatie SolarPower Europe, wijst echter op de richtlijn die de Europese Commissie heeft uitgevaardigd en waarbij is bepaald dat tegen het midden van de jaren dertig 35 procent van alle Europese elektriciteit uit duurzame bronnen moet worden geleverd.

Dat zal volgens haar ook het bedrijfsleven aanzetten tot bijzondere inspanningen om de investeringen in duurzame energie op te voeren.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook |

Afrika moet zwaar investeren in infrastructuur

De economische groei heeft het voorbije jaar in Afrika een duidelijke versnelling laten optekenen. Die trend zal zich ook dit jaar verdere doorzetten. De regio heeft echter zware investeringen in infrastructuur nodig. Dat staat in een rapport van de African Development Bank (ADB). Twee jaar geleden kende de Afrikaanse economie een groei met 2,2 procent en vorig jaar kon een versnelling tot 3,6 procent worden opgetekend. Onder meer wordt verwezen op het herstel van de oliemarkt. Dit jaar wordt een groei van 4,1 procent verwacht. Dat niveau zou ook volgend jaar kunnen worden vastgehouden. Oost-Afrika is de sterke groeiregio binnen de Afrikaanse economie.

De tewerkstelling kan die groei echter niet helemaal volgen. Het voorbije jaar de Afrikaanse arbeidsmarkt slechts met 1,4 procent worden uitgebreid. Vooral vrouwen en jongeren tussen vijftien en vijfentwintig jaar blijken de het zwaarst getroffen te worden door de bescheiden groei van de arbeidsmarkt. Er wordt nochtans gewaarschuwd dat in Afrika elk jaar twaalf miljoen jongeren op de arbeidsmarkt debuteren. Om daarvoor voldoende arbeidsplaatsen te kunnen creëren, moet er volgens de African Development Bank snel werk worden gemaakt van een sterkere industrialisering van het continent. Daarvoor moeten echter een aantal belangrijke knelpunten worden opgelost.

Daarbij wordt vooral gewezen naar de gebrekkige infrastructuur, onder meer op het gebied van energie, watervoorzieningen en transport. Daarnaast moeten volgens het rapport ook investeringen worden voorzien in gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en administratieve kaders. Volgens het rapport moet in Afrika jaarlijks tussen 130 miljard dollar en 170 miljard dollar in infrastructuur worden geïnvesteerd. Daarvoor moeten echter ook telkens budgetten tussen 68 miljard dollar en 108 miljard dollar worden gevonden. Twee jaar geleden bleek uiteindelijk slechts 62 miljard dollar te worden gereserveerd voor Afrikaanse infrastructuurwerken.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, infrastructuur |  Facebook |