23-02-18

Klokkenluider komt vaak in een persoonlijk crisis terecht

Klokkenluiders vervullen vaak een bijzonder belangrijke en onmisbare rol in de samenleving. De effecten van hun initiatieven op hun persoonlijke leven kunnen echter bijzonder dramatisch zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de Universiteit Tilburg, gebaseerd op interviews met zevenentwintig Nederlandse klokkenluiders. Ongeveer 80 procent van de respondenten rapporteert bijzonder negatieve effecten op het werk en zijn salaris. Bijna 50 procent registreert bovendien zwaar negatieve effecten op het gezinsleven. Ook heeft 45 procent last van een reeks psychische problemen, zoals angst en depressieve symptomen.

"Bij klokkenluiders moeten ongeveer zes keer vaker psychische problemen worden vastgesteld dan bij de gemiddelde werknemer,” zegt onderzoeksleider Peter van der Velden, professor victimologie aan de Universiteit Tilburg. “Het niveau van psychische moeilijkheden bij klokkenluiders kan vergeleken worden met mentale gezondheidsproblemen die twee tot drie weken na een grote ramp kan worden vastgesteld bij personen die door de crisis waren getroffen. Bovendien moest worden vastgesteld dat ongeveer de helft van de klokkenluiders de twaalf maanden voor het interview van de geestelijke gezondheidszorg gebruik had gemaakt.”

“De resultaten toonden verder aan dat de gezondheidsklachten van recente klokkenluiders nagenoeg dezelfde symptoom-niveaus vertoonden als bij collega’s die vele jaren geleden mistoestanden hadden aan het licht gebracht,” zegt professor van der Velden nog. “Deze vaststelling suggereert dat veel klokkenluiders aan chronische psychische problemen lijden. De resultaten van het onderzoek tonen het belang van de noodzaak aan een adequate en professionele ondersteuning die voor klokkenluiders moet worden voorzien. Er moet worden voorkomen dat klokkenluiders de prijs betalen voor het onthullen van wangedrag, terwijl de samenleving voordelen zou putten uit hun acties.”

Lees Verder

20:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klokkenluider |  Facebook |

Chaotische stad best om warmte-eilanden te vermijden

De invulling van het plattegrond van een stad kan een belangrijke impact hebben op de gemiddelde temperaturen die in de agglomeratie worden opgetekend. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar het fenomeen van de warmte-eilanden die in stedelijke gebieden kunnen worden opgemerkt en die ervoor zorgen dat de temperaturen hoger oplopen dan in de omliggende regio. De onderzoekers stelden vast dat steden met een strakke structuur voor een grotere accumulatie van warmte zorgen dan metropolen die meer chaotische zijn uitgebouwd.

“Steden kunnen volgens verschillende patronen zijn uitgebouwd,” betoogt onderzoeksleider Roland Pellenq, professor duurzame ontwikkeling aan het Massachusetts Institute of Technology. “Steden zoals New York of Chicago zijn volgens een strak rooster, zoals de atomen in een kristal, uitgetekend. Andere metropolen, zoals Boston of Londen, zijn daarentegen volgens een wanorderlijke structuur, zoals atomen in een vloeistof of glas, gegroeid. Vastgesteld moet worden dat de kristalstructuur de steden veel gevoeliger maakt voor de accumulatie van warmte dan een wanordelijk plattegrond.”

“De werking van de warmte-eilanden is al langer gekend,” stippen de onderzoekers aan. “Een aantal bouwmaterialen, zoals beton en asfalt, kunnen tijdens de dag warmte opslaan en tijdens de nacht terug afgeven. Bij een landschap met vegetatie werkt dat fenomeen veel minder. Deze effecten kunnen belangrijke gevolgen hebben. In steden zoals Phoenix of Arizona kan het probleem tijdens de nacht de temperaturen met tien graden fahrenheit doen oplopen. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen en kan onder meer tijdens periodes met warmer weer het gebruik van energie gevoelig doen oplopen.”

De organisatie van het plattegrond is volgens de onderzoekers de sterkste factor achter het effect van het warmte-eiland. Het verschil zou moeten worden toegeschreven aan de manier waarop de warmte tussen de verschillende gebouwen kan worden uitgestraald en opnieuw opgeslagen. In steden met een wanordelijk patroon zou daarbij een groter deel van de hitte verloren gaan. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers een belangrijke leidraad vormen voor de stadsontwikkeling van de toekomst. Op locaties met hoge temperaturen is een vaste structuur dan ook niet aangewezen, maar eenzelfde patroon kan in koudere regio’s de warmte beter helpen vasthouden.

De onderzoekers merken nog op dat het fenomeen belangrijke effecten kan hebben. Alleen al in de Amerikaanse staat Florida zouden warmte-eilanden de kosten voor airconditioning jaarlijks met 400 miljoen dollar kunnen doen oplopen. “Bij het ontwerp van nieuwe steden of wijken kan het verleidelijk zijn om met een strak plattegrond te werken,” aldus professor Pellenq. “Dat biedt immers voordelen voor de aanleg van nutsleidingen en de organisatie van transportsystemen, maar op warme locaties kan het toch aangewezen zijn om voor een minder lineaire layout te kiezen. Ook de keuze van materialen kan de uitwisseling van warmte tussen gebouwen beïnvloeden.”

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stadsontwikkeling |  Facebook |

Lijn tussen democraten en republikeinen niet altijd strikt afgebakend

Het godsbeeld dat door een persoon wordt gehanteerd, kan ook op zijn individuele sociale en economische stellingnames een belangrijke impact hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de Baylor University, op basis van een enquête bij een groep van bijna zestienhonderd gelovige kiezers in de Verenigde Staten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de opmerkelijke vaststelling dat republikeinen door een sterker godsgevoel ook vatbaarder werden voor standpunten met een progressieve invalshoek, terwijl democraten onder dezelfde invloed een hardere visie zouden aannemen.

“De partijgebondenheid verklaart slechts een gedeelte van de overtuiging,” merkt onderzoeksleider Robert Thomson, psycholoog aan de Rice University. "Godsbeelden onthullen diepe morele perspectieven die van invloed zijn op de manieren waarop gerechtigheid wordt begrepen en uiteindelijk de partijpolitieke lijnen kunnen vervagen.” Eerder onderzoek van de wetenschappers had aangetoond dat de overtuiging van een oordelende god bij zowel republikeinen als democraten steun voor een vergeldende gerechtigheid - zoals de doodstraf - creëerde. Democraten laten daardoor een grotere steun blijken voor hardere strafrechtelijke straffen en militaire oplossingen voor buitenlandse conflicten.

"De nieuwe studie wees echter uit dat een visie op een god met een actieve betrokkenheid op te wereld, republikeinen kan aanzetten om een sterker welzijnsbeleid te ondersteunen, waarmee ze tegen hun partijstandpunt ingaan,” zeggen de onderzoekers nog. “Conservatieve kiezers die zich dicht bij god voelen, hebben de neiging om vaker naar de kerk te gaan en meer vrijwilligerswerk te doen, maar blijken vaak ook een grotere inzet van de overheid te vragen om voor de armen te zorgen. Republikeinen die een beeld van een afstandelijke god hanteren, blijken daarentegen minder mededogen te kennen.”

Algemeen gaat een conservatieve overtuiging gepaard met negatieve opvattingen over sociale rechtvaardigheid, vooral rond het verdelen van welvaart, het verbeteren van de levensstandaard voor etnische minderheden, het zoeken naar sociale en economische rechtvaardigheid en het zorgen voor zieken en behoeftigen. Conservatieven tonen anderzijds een voorkeur voor een vergeldende gerechtigheid, waarbij onder meer het behoud van de doodstraf wordt ondersteund, grotere bevoegdheden worden gevraagd voor de bestrijding van het terrorisme, hardere straffen voor criminele daden worden geëist. Ook het belang van de legerdienst wordt door conservatieven benadrukt.

"Terwijl de republikeinse partij zich verzet tegen pogingen om rijkdom gelijkmatiger te verdelen met fiscale en sociale programma’s, kunnen sommige volgelingen een persoonlijke verplichting tot een andere vorm van engagement ervaren,” stippen de onderzoekers aan. “Omdat republikeinen vaker bij een kerk zullen zijn aangesloten dan democraten, zullen ze ook eerder tijd en geld aan liefdadigheid schenken. Republikeinen met een geloof in een geëngageerde god, zullen op het gebied van sociale rechtvaardigheid consequent progressief reageren. Democraten met een geloof in een oordelende god, zullen zich tegenover vergeldende gerechtigheid consequent conservatief opstellen.”

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof |  Facebook |

Premium content straalt ook uit naar commerciële inlassingen

Advertenties die naast een premium inhoud worden weergegeven, genereren een sterkere betrokkenheid en zijn gemakkelijker geneigd om het langetermijngeheugen te activeren dan op sociale media. Dat zegt een onderzoek door Neuro-Insight, de Association for Online Publishing (AOP) en Newsworks op basis van onderzoek bij bijna honderdvijftig online lezers in Groot-Brittannië. In het onderzoek, gebaseerd op hersenscans en videoregistraties, werd onderzocht hoe de twee hersenhelften reageren op dezelfde advertenties die op verschillende platforms werden bekeken. Het linkers hersenhelft wordt geassocieerd met detail en taal, terwijl het rechter breingedeelte zich vooral bezighoudt met de emotionele verwerking.

Op de premium redactionele online platformen werd de linker hersenhelft door de advertenties 42 procent meer geactiveerd dan op sociale media. Ook op het rechter hersengedeelte bleek de premium omkadering voor een 9 procent hogere respons te zorgen. Bovendien werden advertenties in een premium omgeving 17 procent langer bekeken te worden dan dezelfde boodschap op sociale media. Tevens werd in de premium context ook een 29 procent hogere betrokkenheid te worden gegenereerd. Sociale media bleken wel gemakkelijker in staat om de onmiddellijke aandacht op te eisen, ook al bleek dat minder impact te hebben op de merkherinnering op lange termijn.

"We wisten al dat context belangrijk was voor de prestaties van digitale advertenties,” erkent Vanessa Clifford, chief executive van Newsworks. "Nu weten we dat dit fenomeen kan worden verklaard door het feit dat het brein de advertenties, afhankelijk van hun presentatie, anders verwerkt. Om de gewenste impact van een advertentie te bewerkstelligen blijkt het dan ook niet voldoende te zijn om de juiste doelgroep te vinden. Wanneer merken op langere termijn een band met hun publiek een band willen uitbouwen, moet de consument ook de mogelijkheid worden geboden de advertenties te bekijken in een omgeving die een optimale codering in het geheugen kan garanderen.”

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Afrikaanse landbouw biedt weinig uitbouw uit armoede

Landbouw blijkt voor de Afrikaanse economie weinig gunstige vooruitzichten te hebben. Slechts een beperkt aantal gezinnen lukt er door landbouw in om uit armoede te geraken. Dat blijkt uit een rapport van het Chronic Poverty Advisory Network (CPAN) van het Overseas Development Institute (ODI) over Ethiopië, Rwanda, Tanzania, Kenia en Nepal, waar overal ontwikkelingsprogramma’s op basis van de landbouw werden ingevoerd om de armoede te bestrijden. De onderzoekers waarschuwen echter dat landbouw eerder geneigd lijkt om grotere bevolkingsgroepen verder in armoede te duwen. Groepen die toch uit de armoede kunnen ontsnappen, blijken zich volgens de onderzoekers van de landbouw af te keren.

“Om de armoede te bestrijden hebben veel Afrikaanse autoriteiten een programma opgezet om van bovenuit economische projecten te lanceren,” benadrukt Andrew Shepherd, programmaverantwoordelijke bij het Chronic Poverty Advisory Network (CPAN). “Gehoopt wordt dat die projecten de snelste strategie vormen om armoede te reduceren, maar blijken vaak niet aan te slaan. Meer aandacht zou daarentegen moeten worden besteed aan programma’s die groei vanaf de basis, waarbij de informele economie kan worden versterkt, stimuleren.” Er wordt aan toegevoegd dat de stad meer kansen op een uitweg uit de armoede lijkt te bieden dan het platteland.

De onderzoekers merken op dat landbouwers vaak slechts over beperkte oppervlaktes kunnen beschikken, waar de opbrengsten relatief beperkt zijn in vergelijking met de investeringen die moeten worden gedaan. Bovendien wordt gewezen op de volatiliteit van het klimaat, die het risico op armoede nog verder doet toenemen. Er moeten zoveel middelen worden geïnvesteerd dat het voor vele Afrikaanse boeren onmogelijk is winsten te maken,” benadrukt het rapport. Bovendien bleken ook genderkwesties een belangrijke impact te hebben. Huishoudens met een vrouwelijk gezinshoofd hebben immers zeven keer meer risico om opnieuw in armoede terecht te komen dan families die door een man worden geleid.

“Bij de uitrol van maatregelen moet dan ook gekeken worden naar de versterking van de vrouwelijke positie,” stippen de onderzoekers aan. “Onder meer in Tanzania bleek dat vooral gescheiden vrouwen en weduwen in een bijzonder moeilijke situatie terecht kunnen komen en het risico lopen dat hun land wordt afgenomen. Dat is te wijten aan de patriarchale structuur van de lokale maatschappij. In de stad verdwijnt dat probleem, want vrouwen hebben er kans om onderwijs te volgen en op juridische procedures beroep kunnen doen om zich te beschermen.”

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika |  Facebook |

Parlementaire democratie leerde debatteren met cijfers

Met de intrede van het parlement werd in de politiek ook het gebruik van statistische argumenten geïntroduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de geschiedenis van het politieke debat in Groot-Brittannië. Volgens de studie kan de introductie van de statistische argumentatie in de Britse politiek teruggebracht worden tot het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Daarbij werd verwezen naar de nasleep van de Glorious Revolution die William Oranje-Nassau en diens echtgenote Maria Stuart op de Britse troon had geplaatst, maar die ook cruciaal is geweest voor de Engels parlementaire democratie.

“De opkomst van de parlementaire macht, samen met de gepolariseerde politieke partijen en de toenemende impact van de pers, hebben bijgedragen door een publieke cultuur van debat en dispuut, waarin cijfers in toenemende mate een vorm van munitie werden,” zegt onderzoeksleider William Deringer, professor economische geschiedenis aan het Massachusetts Institute of Technology. “Deze evolutie vormde onderdeel van een groter fenomeen. Door de rivaliserende partijen werden over elk onderwerp intensieve discussies gevoerd. Dit bleek een politieke context waarin cijfers bijzonder goed bleken te functioneren.”

Het fenomeen werd volgens Derringer nog versterkt door de zeepbel die in het eerste kwart van de achttiende eeuw rond de South Sea Company werd gecreëerd. “Op dat ogenblik werden kwantitatieve argumenten nog meer een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven, waarbij politiek en economie samen kwamen,” zegt de onderzoeker. “Deze gebeurtenissen hebben een immense invloed gehad. Er werd een cultureel kader gecreëerd dat ook vandaag nog kan worden herkend.” Derringer beweert niet dat pas op het einde van de zeventiende eeuw mathematische elementen onderdeel van het dagelijks leven begonnen te vormen.

Onder meer in het klassieke Griekenland en het middeleeuwse Venetië werden wiskundige elementen gebruikt. “Pas echter veel later werden cijfers een geregeld onderdeel van de politiek,” brengt Derringer in zijn boek ‘Calculated Values: Finance, Politics, and the Quantitative Age’ naar voor.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: democratie |  Facebook |

België bij vijftien duurste landen voor ontginning bitcoins

De kosten voor de ontginning van cryptomunten kunnen wereldwijd bijzonder veel verschillen tonen. Dat blijkt uit een berekening van het bedrijf Elite Fixtures, verkoper van verlichting en meubilair. In het rapport blijkt dat in Zuid-Korea voor de productie van één bitcoin, de populairste cryptomunt ter wereld, met een kost van 26.170 dollar rekening moet worden gehouden. Daarna volgen Niue met 17.566 dollar en Bahrein met 16.773 dollar. Ook België situeert zich tussen de vijftien duurste landen voor bitcoin-ontginning (13.482 dollar). In de Europese Unie zijn alleen Denemarken en Duitsland met een kostprijs van 14.275 dollar duurder voor de productie van bitcoins.

Venezuela is met een bedrag van 531 dollar het goedkoopste punt ter wereld voor de productie van bitcoins. Het land wordt met zware economische en financiële problemen geconfronteerd. De waarde van de bolivar, de nationale munt van Venezuela, is helemaal ingestort. Een aantal Venezolanen zijn dan ook met de ontginning van bitcoins gestart om te kunnen overleven. Zelfs Nicolas Maduro, de president van het land, heeft beslist om met de petro een eigen cryptomunt - gedekt door de nationale reserves van gas, olie, goud en diamant - te lanceren en daarmee te kunnen ontsnappen aan de sancties die door de Verenigde Staten tegen het land zijn uitgesproken.

De Venezolanen kunnen de bitcoin relatief goedkoop ontginnen omdat ze beroep kunnen doen op de goedkope elektriciteit die door het land wordt verkocht. De productie van cryptomunten vereist immers grote volumes elektriciteit, die nodig is om zware computers de berekeningen te laten uitvoeren die voor de ontginning nodig zijn. Omdat de prijs voor het verbruik van elektriciteit tussen de verschillende landen sterke variaties kunnen vertonen, kan ook de kostprijs van de bitcoin grote variaties tonen. De ontginners krijgen, in ruil voor hun werk, echter niet alleen de waarde van de geoogste bitcoins, maar ontvangen ook een commissie van partijen die met de cryptovaluta handelen.

Lees Verder

09:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bitcoin |  Facebook |