21-03-18

Huwelijk op latere leeftijd leidt meestal tot grootste geluk

Het uitstellen van een huwelijk kan op langere termijn tot een hoger geluksniveau leiden. Dat zegt een studie wetenschappers van de Universiteit van Alberta, gebaseerd op een onderzoek onder meer dan vierhonderd Canadese mannen en vrouwen tussen achttien en drieënveertig jaar oud. Respondenten die ten vroegste op dezelfde leeftijd trouwen als hun generatiegenoten, bleken een hoger niveau van geluk en zelfrespect te tonen dan collega’s die vroeger in hun huwelijk traden. De mediane leeftijd voor het huwelijk was in het onderzoek achtentwintig jaar voor mannen en vijfentwintig jaar voor vrouwen. Dat heeft echter weinig belang, aangezien de verschillende bevolkingsgroepen ook andere normen hanteren.

"Men zou kunnen aannemen dat het ideale tijdstip voor een huwelijk zou overeenkomen met de rest van de omgeving,” benadrukt onderzoeker Matt Johnson, professor familie-ecologie aan de University of Alberta. "Mensen die dingen op tijd doen, genieten sociale goedkeuring bij familie en vrienden. De algemene stroming te volgen, zou dan ook het gemakkelijkste zijn. Wie echter vroeger of later handelt dan de rest, moet rekening houden met subtiele of openlijke sociale sancties. Er kon echter vastgesteld worden dat een later huwelijk geen negatieve impact had op het toekomstige subjectieve welzijn. In werkelijkheid leidde een later huwelijk tot betere gevoelens dan een vroege verbintenis.”

“Gehuwden zijn in het algemeen gelukkiger dan vrijgezellen,” zegt professor Johnson nog. “Een vroeg huwelijk kan echter het leven op latere leeftijd meer gecompliceerd maken. Andere belangrijke levensmomenten kunnen immers worden versneld of belet. Mensen die vroeg trouwen hebben meestal minder onderwijs genoten en hebben eerder kinderen. Daardoor raken ze vaak vast in carrières die niet echt waren verhoopt. Op middelbare leeftijd dreigt vaker een depressie of een lager gevoel van eigenwaarde. Wie op latere leeftijd huwt kan meestal op een hogere scholingsgraad en een beter salaris, twee indicatoren voor een groter langdurig subjectief welzijn, rekenen.”

“Wie op latere leeftijd in het huwelijk treedt, kan meestal ook op een grotere maturiteit en zelfkennis rekenen,” betoogt Matt Johnson. “Daardoor heeft men ook meer kans om met succes een relatie uit te bouwen.” Toch waarschuwt de onderzoeker dat het uitstellen van huwelijksplannen niet altijd zonder risico is. Naarmate men ouder wordt, dreigt de huwelijksmarkt immers dunner te worden, waardoor men zich uiteindelijk gedwongen zou kunnen voelen genoegen te nemen met een persoon die toch niet de ideale partner is.

Lees Verder

20:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

Ook kleuters bekommeren zich om hun publieke imago

Ook kleuters bekommeren zich om hun publieke imago. Tegen de tijd dat kinderen naar de basisschool gaan, denken ze kritisch na over hun reputatie. Dat zegt een studie van psychologen aan de University of Chicago en de University of Pennsylvania. De onderzoekers zeggen dat de fascinatie voor sociale status begint rond de leeftijd van vijf jaar, wanneer kinderen beginnen te overwegen hoe ze door anderen worden bekeken en zich gedragen op manieren die positieve reputaties cultiveren. De studie concludeert dat het complexe en strategisch zelfpresentatiegedrag dat bij volwassenen kan worden genoteerd, zich al op veel jongere leeftijd manifesteert dan eerder was gedacht.

"Psychologen zijn al lang geïnteresseerd in de manier waarop we onze identiteit construeren en de soorten strategieën die we gebruiken om onszelf in de samenleving te presenteren", benadrukken de onderzoekers Ike Silver en Alex Shaw. “Net zoals volwassenen willen ook kinderen geaccepteerd worden door degenen die ze bewonderen. Interactieve ervaringen kunnen kinderen kansen bieden om te leren wat een wenselijke reputatie is en welke strategieën effectief zijn voor het opbouwen van een goede reputatie in hun sociale omgeving. Kinderen krijgen al vroeg een gecondenseerde impressie van sociale status en reputatie.”

“Vijfjarigen zijn zich niet alleen bewust van hun reputatie, maar gedragen zich ook strategisch om hun uiterlijk imago te veranderen,” voerden de onderzoekers nog aan. “Vermoed mag worden dat kinderen hun gedrag zullen veranderen om moreel of sociaal een positief oordeel te genereren bij belangrijke waarnemers.” Tegelijk zeggen de onderzoekers dat nog verder moet worden gezocht naar het inzicht van het kind in het belang van reputatie voor de leeftijd van vijf jaar. Het is volgens hen immers onwaarschijnlijk dat een kind bij zijn eerste intrede in de kleuterklas plotseling het belang van reputatie begrijpt en inzicht krijgt in de strategieën die bij de omgeving een positieve perceptie kunnen opwekken.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

Intelligente straatverlichting kan Europa belangrijke besparing opleveren

De vervanging van het verouderende Europese netwerk straatlantaarns door intelligente technologieën kan de elektriciteitsrekening in de Europese Unie jaarlijks met 2,1 miljard euro verlagen. Er zou ook een energiebesparing tussen 50 procent en 70 procent kunnen worden gerealiseerd. Dat zegt een onderzoek van de denktank Sharing Cities over de introductie van intelligente lantaarnpalen in zes Europese steden. De onderzoekers zeggen dat Europese steden elk jaar ongeveer 3 miljard euro aan straatverlichting uitgeven. Die kost zou met innoverende toepassingen tot ongeveer 900 miljoen euro kunnen worden teruggebracht.

Er wordt nog op gewezen dat driekwart van de huidige Europese straatverlichting meer dan een kwarteeuw is. Een modernisering zouden dan ook belangrijke kostenbesparingen kunnen opleveren. Bovendien wordt benadrukt dat intelligente lantaarnpalen bovendien onder meer gegevens over de beschikbaarheid van parkeercapaciteit zouden kunnen verzamelen. Dat zou volgens Sharing Cities een ingenieuze manier kunnen zijn om de luchtvervuiling te bestrijden en chronische congestieproblemen te verminderen. Daarbij wordt erop gewezen dat verkeersopstoppingen de lidstaten van de Europese Unie ongeveer 100 miljard euro per jaar kosten.

“Intelligente lantaarnpalen bieden iedereen een positieve uitkomst,” betoogt Nathan Pierce, programmadirecteur bij Sharing Cities. "Ze helpen energierekeningen voor belastingbetalers te verlagen en kunnen van steden bovendien een aangenamere omgeving maken om te wonen en te werken. Slimme lantaarnpalen genereren een gigantische besparing waarmee jaarlijks tienduizenden artsen of verpleegkundigen kunnen worden betaald. Het is essentieel dat steden slimme lantaarnpalen omarmen om geld vrij te maken voor vitale openbare diensten.” Sharing Cities wil in eerste instantie 56.000 intelligente straatlantaarns introduceren in de steden Londen, Lissabon, Milaan, Bordeaux, Burgas en Warschau.

Lees Verder

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: straatverlichting |  Facebook |

In het buitenland leert men zichzelf beter kennen

Zijn verblijf in het buitenland kan de expat de mogelijk bieden een beter inzicht in zijn zelfbesef te verwerven. Dat zegt een onderzoek van sociale wetenschappers aan de Columbia Business School, de Rice University en de University of North Carolina bij een groep van ruim achttienhonderd expats. De onderzoekers zeggen vastgesteld dat een verblijf in het buitenland de helderheid van het zelfconcept - waarbij het individu een duidelijk en consistent beeld over zichzelf kan bouwen - kan versterken. Dit biedt volgens de onderzoekers bovendien ook vaak de opportuniteit om een duidelijk beeld over het verdere verloop van de carrière te verwerven.

“Een verblijf in het buitenland kan de expat confronteren met onder meer de verschillen in culturele waarden en normen in het gastland en zijn thuisbasis,” zeggen de onderzoekers Adam Galinsky, Jackson Lu, Hajo Adam, Otilia Obodaru en William Maddux. "Deze reflecties zijn nuttig om te ontdekken welke waarden en normen het individu definiëren of door culturele invloeden zijn verworven. In een wereld waarin buitenlandse ervaringen steeds frequenter worden en technologische vorderingen interculturele reizen en communicatie steeds gemakkelijker worden, is het belangrijk te begrijpen op welke manier deze ontwikkelingen de bevolking beïnvloeden.”

"De Duitse filosoof Hermann von Keyserling schreef bijna honderd jaar geleden dat het kortste pad naar zichzelf langs de hele wereld voert,” stippen de wetenschappers aan. “De resultaten van dit onderzoek leveren empirisch bewijs van dit idee.” Uit het onderzoek bleek dat de tijdsduur van de expat-beleving een grotere impact op de duidelijkheid van het zelfbeeld heeft dan het aantal landen waarin men heeft verbleven. Er wordt aan toegevoegd dat een langer verblijf in het buitenland verscheidene voordelen kan opleveren. Onder meer wordt gewezen op een grotere levenstevredenheid, betere werkprestaties en duidelijker visie op de verdere loopbaan.

Lees verder

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expat |  Facebook |

Centraal-Europa moet meer aandacht en erkenning krijgen

Centraal-Europa heeft tot nu toe niet de erkenning gekregen die regio verdient. Het gebied weerspiegelt de toekomst van Europa. Dat is de boodschap van het boek 'Central Europe Revisited' van Emil Brix  en Erhard Busek. De auteurs wijzen erop dat het volgend jaar al drie decennia is geleden dat het IJzeren Gordijn viel, waardoor een aantal landen zich uit de communistische invloed van de Sovjet-Unie konden afkeren en nieuwe democratieën vormden en toetraden tot de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het geografische belang van die verschuiving is volgens Brix en Busek nog niet voldoende benadrukt.

Erhard Busek, gewezen Oostenrijks minister van buitenlandse zaken en op dit ogenblik hoofd van het Institute for the Danube Region and Central Europe, benadrukt dat Centraal-Europa sinds de val van het IJzeren Gordijn duidelijk naar het oosten en zuidoosten is verschenen. “Deze regio vult opnieuw het volledige gebied tussen Duitsland en Rusland,” wordt er opgemerkt. De auteurs geven wel toe dat op dit ogenblik niemand kan inschatten welke richting deze evoluties uiteindelijk zullen uitgaan. Een aantal leiders uit deze regio stellen zich immers op zijn minst kritisch op tegenover een aantal waarden die door de Europese Unie worden benadrukt.

Toch meent Busek dat er geen gevaar bestaat dat een van de landen van de Visegrad Group (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) zich van de Europese Unie zal willen afscheiden. “Zowel Polen als Hongarije zijn afhankelijk van ondersteuning die door de Europese Unie wordt geboden,” benadrukken de auteurs. “Wel moet worden vastgesteld dat er politiek een belangrijke kloof moet worden overbrugd. Er heerst immers vaak scherpe kritiek op de Europese Unie en buitenlandse invloeden. Er moet wel gesteld worden dat deze kritieken vaak gebaseerd zijn op vooroordelen die door populistische politici worden gebruikt om het electoraat te beïnvloeden.”

“De ontwikkeling van democratie in Centraal-Europa zal van meer belang zijn voor de toekomst van Europa dan tot nu toe werd aangenomen,” zeggen de onderzoekers nog. “Deze benadering heeft een impact op de werking van de Europese Unie en op de toekomstige ideeën van nationale identiteit en patriottisme.” Er wordt nog opgemerkt dat Oostenrijk in deze beweging een belangrijke taak kan opnemen. De val van het IJzeren Gordijn had op het land immers een grote impact. Voordien situeerde Oostenrijk zich immers aan de oostelijke rand van het vrije West-Europa. Nu bevindt het land zich daarentegen in het centrum van het nieuwe Europa.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: centraal-europa |  Facebook |

Voor Vlaming is wifi even onmisbaar als water en elektriciteit

Zeven op de tien Vlamingen geven toe wifi even onmisbaar te beschouwen als fundamentele nutsvoorzieningen zoals water, gas of elektriciteit. Dat blijkt uit een studie van Telenet en het onderzoeksbureau iVox bij duizend Vlaamse huishoudens. Opgemerkt wordt dat consument steeds hogere verwachtingen koestert tegenover de kwaliteit van de internetverbinding. Er werd immers vastgesteld dat een slecht werkende wifi bij één op drie Vlamingen ergernis veroorzaakt. Er wordt bovendien benadrukt dat het onderzoek duidelijk maakt op welke manier het internet het dagelijkse leven beïnvloedt.

De resultaten bevestigen dat technologie een prominente rol speelt. Er kon immers worden vastgesteld dat 70 procent van de Vlamingen naar eigen zeggen niet meer zonder wifi kan. Daarbij wordt aangegeven dat de draadloze verbindingen voor velen zelfs even belangrijk worden geacht als water, elektriciteit of aardgas. Uit de studie blijkt tevens dat 64 procent van de respondenten te kennen geeft in elke ruimte van het huis een goede draadloze verbinding te verlangen. De onderzoekers maken daarbij gewag van een verschuiving in het verwachtingspatroon. Terwijl eerder vooral snelheid werd geëist, wordt nu vooral naar flexibiele en naadloze verbindingen worden gevraagd.

Uit de studie blijkt nog dat maar liefst 87 procent van de Vlamingen in de zetel surft tijdens het televisiekijken, terwijl 61 procent tijdens het koken van wifi gebruik maakt. Tevens werd opgemerkt dat 54 procent voor het slapengaan nog even in bed of op het toilet draadloos internet raadpleegt. Verder werd opgetekend dat 48 procent nog voor de zomervakantie een goede draadloze verbinding in de tuin of op het terras verlangt. Tegelijkertijd moest worden gemeld dat 22 procent ook in bad van zijn smartphone gebruik maakt. Anderzijds bleek dat ook de interesse in draadloze domotica toeneemt.

Onder meer werd opgetekend dat 47 procent van de ondervraagden vanop een ander adres de verwarming van zijn woning wil kunnen opzetten of uitschakelen. Bovendien wil 40 procent vanop afstand de verlichting in de woning kunnen controleren. Tenslotte verlangt 11 procent vanuit bed met een smartphone of tablet koffie te kunnen zetten.

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

Huwelijksaanzoek bij voorkeur in Disneyland Parijs

Disneyland Parijs is voor huwelijksaanzoeken de meest populaire locatie van de hele wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van Hitched.co.uk op basis van foto’s die op het platform van Instagram werden teruggevonden. De onderzoekers stelden daarbij vast dat één op vijfhonderd aanzoeken in Disneyland Parijs wordt gedaan. Op de tweede plaats staat het Magic Kingdom van Disney in Florida met één op 555 aanzoeken. De derde meest populaire bestemming voor huwelijksaanzoeken is Centennial Lakes Park in Minnesota. De onderzoekers zeggen toch wel enigszins verbaasd te zijn door de resultaten van de studie.

“Bij een huwelijksaanzoek is de keuze van een locatie een belangrijke beslissing,” zegt Sarah Allard, uitgever van Hitched.co.uk. “Dat gebeuren zal later in het leven nog dikwijls terugkeren. Men probeert dan ook een leuke en romantische locatie te kiezen, waarover men later nog aangename verhalen kan vertellen. De resultaten van het onderzoek tonen echter dat bij de keuze van die locatie veel meer creativiteit aan de dag wordt gelegd. Er kan dan ook gesproken worden over een breuk met de traditie. Men had immers een voorkeur kunnen verwachten voor iconische plekken zoals de Big Ben of het London Eye in Londen of de Empire State Building.”

Er wordt daarbij opgemerkt dat voor huwelijksaanzoeken blijkbaar bijzonder vaak aan Disney wordt gedacht. De groep eist niet alleen eerste twee plaatsen op, maar is met Epcot Park ook op een achtste plaats terug te vinden. De Eiffeltoren in Parijs staat op de vierde plaats, gevolgd door The Hollywood Sign in Los Angeles, waar nog één op de duizend aanzoeken konden worden geteld. Verder volgen Central Park en Brooklyn Bridge in New York, de Niagara Falls in Ontario, Big Bear Lake in Californië en Bondi Beach in Sydney, waar nog één op de tweeduizend huwelijksaanzoeken bleken te worden geregistreerd.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: disney |  Facebook |