25-10-17

Medisch personeel hebben zelf het gezondste beroep

Fabrieksarbeiders en bouwvakkers lopen het grootste risico op een vroegtijdig overlijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Glasgow naar de relatie tussen beroep en mortaliteit de voorbije twee decennia in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat artsen en andere medische beroepen de laagste mortaliteit kenden. De onderzoekers stelden verder ook vast dat de hoogste mortaliteit werd opgetekend bij werklozen. Tevens bleek dat Schotland op het gebied van gezondheid significant slechter scoort dan de rest van Groot-Brittannië. Schotland laat ook op Europees gebied een relatief hoge mortaliteit blijken.

“Het onderzoek toont vooral dat er tussen de verschillende beroepscategorieën grote afwijkingen in mortaliteit moeten worden vastgesteld,” benadrukt onderzoeksleider Vittal Katikireddi, professor openbare gezondheid aan de University of Glasgow. “Vastgesteld moet worden dat beroepen zoals artsen en leerkrachten op het gebied van levensverwachting veel betere resultaten laten optekenen dan onder meer fabrieksarbeiders en textielbewerkers. Wel kan worden vastgesteld dat over een periode van twintig jaar de mortaliteit in de meeste beroepen is gedaald. In een aantal sectoren is wel sprake van een status-quo, terwijl zelfs een toename kan worden gemeld.”

Vastgesteld werd onder meer dat bij kuisvrouwen de mortaliteit de voorbije twee decennia een toename heeft gekend. “In het algemeen kan worden gesteld dat lage salarissen en ongunstige sociale omstandigheden op de levensverwachting een negatievere impact hebben dan de sedentaire werkvoorwaarden op kantoor,” betoogt professor Katikireddi. “Deze vaststellingen betekenen echter niet dat beweging op het werk niet noodzakelijk is. Ook een sedentaire tewerkstelling kan de kans op een vroegtijdig overlijden verhogen.” Er wordt nog opgemerkt dat duizend vroegtijdige overlijdens per jaar zouden kunnen worden vermeden indien Schotland op het gebied van mortaliteit dezelfde score zou halen als de rest van Groot-Brittannië.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Vrouwen en mannen reageren anders op intelligente robots

Vrouwen stellen zich in de omgang met intelligente robots omzichtiger op dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Sydney. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor de ontwerpers van intelligente robots. De studie heeft immers uitgewezen dat mannen en vrouwen niet noodzakelijk op dezelfde manier op de interactie met de machines ingaan. Aangezien verwacht moet worden dat de robots de volgende periode in het dagelijkse leven steeds meer aanwezig zullen, moet volgens de Australische onderzoekers een naadloze communicatie met de mens kunnen worden gegarandeerd.

“Tussen mensen hebben uiterlijk en lichamelijke expressie een belangrijke rol,” benadrukt onderzoeksleider Chris Stanton, professor robotica aan de Western Sydney University. “Onder meer kunnen die elementen bepalend zijn als basis voor een gevoel van wederzijds begrip. Ook in de beïnvloeding hebben deze factoren een inbreng. Onder door voorover te leunen, oogcontact, een hoofdknik en een glimlach kunnen wederzijds begrip stimuleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat het individu sneller geneigd is zijn vertrouwen te schenken aan een persoon die fysiek sterker op hemzelf lijkt. Indien robots met mensen willen samenwerken, zullen ook zij een niveau van vertrouwen moeten creëren.”

“Uit het onderzoek bleek dat vrouwen zich vaak ongemakkelijk begonnen te voelen en meer op het hoede waren wanneer de robot hen tijdens en meningsverschil over de oplossing van een vraagstuk die ze als team moesten oplossen rechtstreeks bleef aanstaren,” betoogt professor Stanton. “De vrouwen beslisten ook in de behandelde kwestie ook op hun eigen intuïtie te betrouwen en weigerden in te gaan op de alternatieve suggesties die de robot naar voor had geschoven. Mannen reageerden op de starende robots heel anders dan vrouwen. Het aanhoudende oogcontact met de robots bleek op mannen immers geen enkel effect te hebben.”

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

Zwarte executives worden door bedrijven het snelst afgezet

In de Verenigde Staten blijft het voor Afro-Amerikanen nog altijd bijzonder moeilijk om de top van het bedrijfsleven te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey, die over een periode van twintig jaar een analyse maakten van meer dan achtduizend executives van 2.800 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Daarbij moest worden vastgesteld dat Afro-Amerikanen slechts 1 procent van alle executives vertegenwoordigden. Bovendien bleek dat zwarte executives 74 procent kans liepen om afgezet te worden. Ook wordt gewag gemaakt van 43 procent minder kans op promotie.

“Er moet dan ook worden vastgesteld dat Afro-Amerikanen 55 procent meer risico hebben dan andere etnische groepen om volledig uit de topkaders te verdwijnen,” benadrukt onderzoeksleider Paul Guest, professor bedrijfsbeheer aan de University of Surrey. “Er moest bovendien worden opgetekend dat goed presterende bedrijven geneigd zijn om Afro-Amerikaanse executives minder goed te betalen. Bij bedrijven met een bovengemiddelde winstgevendheid worden zwarte executives gemiddeld ongeveer 20 procent minder betaald dan collega’s uit andere etnische groepen. Bij bedrijven die onder het gemiddelde winstniveau blijven, valt dat verschil echter helemaal weg.”

“Wanneer bedrijven een winstgroei van 1 procent realiseren, zullen blanke executives gemiddeld een bonus van 4 procent ontvangen,” zegt professor Guest nog. “Bij zwarte executives blijft die verhoging beperkt tot gemiddeld 1 procent. Naarmate bedrijven beter presteren, blijkt de etnische loonkloof op executive-niveau dan ook nog toe te nemen.” De studie tekent volgens de onderzoekers een grimmig, maar helaas al te bekend, beeld van Afro-Amerikanen in de bedrijfsleiding. Het probleem moet volgens Paul Guest een belangrijke bekommernis zijn voor bedrijven, vooral wanneer de organisatie diversiteit in zijn rangen als een belangrijke doelstelling naar voor heeft geschoven.

Er kunnen volgens de onderzoekers voor het fenomeen verschillende redenen naar voor worden geschoven. “Mogelijk kan binnen het bestuur een onbewust vooroordeel tegen zwarte executives aanwezig zijn”, benadrukt professor Guest. “Anderzijds moet erop worden gewezen dat Afro-Amerikanen vaak minder brede ondersteunende netwerken hebben kunnen uitbouwen. Tenslotte zouden zwarte executives ook een grotere prestatiedruk kunnen ervaren omdat ze een vertegenwoordiger van een minderheid zijn.”

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

Wegenaanleg in ontwikkelingslanden riskante aangelegenheid

De mensheid beleeft de sterkste uitbreiding van het wereldwijde wegennet, maar een groot aantal geplande verbindingen zouden beter niet worden gebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de James Cook University in Australië. Eerder al werd bewezen dat de wegenaanleg in ontwikkelingslanden vaak een belangrijk gevaar vormen voor het lokale leefmilieu. Daarbij wordt onder meer gewezen naar risico’s voor illegale boskap, bosbranden, vastgoedspeculatie en stroperij. Het Australische onderzoek toont naar eigen zeggen dat deze werken ook op economisch en sociaal vlak belangrijke ongunstige consequenties kunnen hebben.

“Een groot gedeelte van de uitbreiding van het verkeersnet is geconcentreerd in tropische en subtropische regio’s met een grote regenval,” zegt onderzoeksleider Mohammed Alamgir, professor milieuwetenschappen aan de James Cook University. “Een groot deel van deze routes wordt aangelegd in opkomende markten. Maar zelfs de duurste wegen kunnen onder invloed van de zware regenval - onder meer door putten, verzakkingen en landverschuivingen - snel compleet nutteloos worden. Tenzij voortdurend onderhoud wordt gegarandeerd, dreigen deze wegenprojecten snel voor de betrokken ontwikkelingslanden snel zware verliesposten te worden. Maar ook het onderhoud zou zware financiële inspanningen vereisen.”

“Bovendien moet rekening gehouden met een groot risico op corruptie,” zeggen de onderzoekers. “Een groot aantal risicovolle wegenprojecten werden alleen mogelijk om hoge ambtenaren door de aannemers en projectontwikkelaars werd omgekocht. Vaak moet blijken dat onderaannemers wegen bouwen die niet aan de gestelde normen voldoen. Vaak blijkt dat voor de fundamenten van de weg onvoldoende cement is gebruikt. Daardoor dreigt het verval nog veel sneller te zullen optreden. Onder meer in de Aziatische ontwikkelingslanden zijn er plannen om het verharde wegennet op amper drie jaar te verdubbelen. Die aanleg gebeurt vaak uit het oogmerk om economische groei te promoten.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

Beste salarissen gaan naar sociale vaardigheden

De moderne economie biedt de beste kansen aan werknemers die technische met sociale vaardigheden kunnen combineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University over de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten vijf jaar geleden. Opgemerkt wordt dat tegenover het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw het aantal beschikbare banen voor deze groep met 7,2 procentpunt is toegenomen. De salarissen namen met 26 procent toe. Bij technische beroepen die weinig sociale vaardigheden vereisten kon tegelijkertijd het aantal beschikbare arbeidsplaatsen een daling met 3,3 procentpunt worden opgetekend. De salarisverhoging bleef bovendien beperkt tot ongeveer 6,5 procent.

“Banen die alleen een technische uitvoering vereisen, zullen steeds vaker door computers en robots worden overgenomen,” betoogt onderzoeksleider David Deming, professor economie aan de Harvard University. “In eerste instantie hadden die technologieën een weerslag op beroepen waarvoor ook weinig technische vaardigheden nodig waren. Stilaan veroveren robots en computers echter ook functies die weliswaar cognitief veeleisend kunnen zijn, maar toch een repetitief karakter hebben en vaste routines vertonen.” Op langere termijn zal die evolutie volgens professor Deming de kwaliteit van de arbeidsmarkt verbeteren.

“Mensen zullen maximaal tot hun recht kunnen komen in activiteiten waarin computers schromelijk tekort schieten,” benadrukt David Deming. “Wanneer een interactie met andere mensen wordt vereist, kan op de robot geen beroep meer worden gedaan. De moderne arbeidsmarkt bevoordeelt dan ook kandidaten die goede teamspelers blijken te zijn. Sociale vaardigheden reduceren immers de kosten van de coördinatie.” Hieruit blijkt volgens de econoom echter ook dat het onderwijs zijn programma zal moeten herzien. Indien met werknemers wenst die uitblinken in teamwerk, zal aan dat concept ook tijdens de opleiding volgens Deming een grotere aandacht moeten worden besteed.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

Aandelenmarkt gevoelig voor oordeel van de financiële pers

De financiële pers kan met zijn taalgebruik een belangrijke impact hebben op de opinies en het gedrag van investeerders. Op die manier zal de financiële pers ook een invloed hebben op de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Luxembourg en de Vrije Universiteit Amsterdam bij een tachtigtal beleggers. De onderzoekers wijzen erop dat al langer gewag gemaakt wordt van een link tussen het financiële nieuws en het gedrag van investeerders, maar ze benadrukken dat nu ook een significante correlatie kan worden bevestigd tussen persartikelen en de ontwikkeling van de aandelenbeurzen.

“De formulering van economische informatie in de media kan een belangrijke impact hebben op de investeerder,” benadrukt onderzoeksleider Roman Kräussl, professor economie aan de Université de Luxembourg. “Wanneer de informatie gebracht wordt met een positieve inslag, waarbij gebruik gemaakt wordt van optimistische bewoordingen, is er veel kans dat de beursnotering van het aandeel stijgt. Wanneer echter identieke informatie wordt gebracht in een tekst waarin de positieve inslag door negatieve bewoordingen zijn vervangen, mag vaak een daling van de koers worden verwacht.” De naam van het bedrijf in kwestie kan geen impact hebben, want de verslaggeving had betrekking op een fictieve onderneming.

“De stijl van de verslaggeving had ook een impact op de hypothetische beslissing van de participanten om aandelen te kopen of te verkopen,” zegt Roman Kräussl nog. “Bovendien kon ook een invloed worden ervaren op het algemene oordeel over de economie.” Uit de studie kan volgens het onderzoeksteam, dat ook Ronald Bosman en Elizaveta Mirgorodskaya omvat, tevens worden geconcludeerd dat de evaluatie van de economie minder door fundamentele data dan door emotionele impressies wordt gekenmerkt. De conclusies tonen volgens professor Kräussl echter ook de belangrijke impact die de pers op de maatschappij heeft.

“In een periode waarin de journalistiek onder toenemende druk staan, is het belangrijk te wijzen op de invloed die de media op het reële leven kunnen hebben,” betoogt de onderzoeker. “De samenleving wordt geconfronteerd met een tijdperk van nepnieuws en alternatieve feiten en de mechanismen van snelle online en sociale media. De studie toont echter het belang van feitelijke en accurate verslaggeving, maar ook van de macht die woorden kunnen hebben op investeerder, aandelenmarkten en de economie.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De investeerders Gimv en UI Gestion voeren exclusieve onderhandelingen over de verkoop van hun belang in de Franse private ziekenhuisgroep Almaviva. Dat heeft de Gimv bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Gimv en UI Gestion kochten vier jaar geleden een meerderheidsbelang in Almaviva, dat destijds een portefeuille met zeven private ziekenhuizen beheerde. Inmiddels bestaat die portfolio uit dertig ziekenhuizen en Almaviva is uitgegroeid tot de vijfde private ziekenhuisgroep van Frankrijk geworden. De groep verwacht dit jaar een omzet van ruim 300 miljoen euro te zullen realiseren. Dat is ruim een verdrievoudiging tegenover vijf jaar geleden.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gaat de volgende vijf jaar 3,045 miljard euro investeren. Dat blijkt uit het meerjarenplan dat door Sophie Dutordoir, chief executive van het spoorbedrijf, werd opgesteld. Het lopende meerjarenplan heeft een omvang van 3,072 miljard euro. Onder meer zou een bedrag van 2 miljard euro zijn voorzien voor investeringen in de aankoop en modernisering van het rollend materieel. Daarnaast zou een budget van 460 miljoen euro worden gereserveerd voor het onthaal van de reizigers en de verbetering van de toegang tot de stations en de perrons. Voor de afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) is een bedrag van 155 miljoen voorzien.

De Amerikaanse machinefabrikant Caterpillar heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 11,4 miljard dollar, tegenover 9,2 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep tegelijkertijd op van 283 miljoen dollar naar bijna 1,06 miljard dollar. Het bedrijf maakte daarbij gewag van bijzonder positieve marktomstandigheden die over de hele wereld konden worden vastgesteld. Onder meer werd daarbij gewezen naar de bouwsector in China en de onshore olieproductie in Noord-Amerika. Tevens kon geprofiteerd worden van hogere investeringen in de mijnbouw. Het bedrijf wees er verder op in al zijn geografische sectoren een groei te hebben kunnen melden.

De investeerders Blackstone en CVC Capital Partners zullen uiteindelijk geen bod doen op de margarinedivisie van het Brits-Nederlandse concern Unilever. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Blackstone en CVC Capital hadden eerder aangegeven een gezamenlijk bod op de divisie te willen doen. Het partnership zou echter zijn kandidatuur inmiddels hebben ingetrokken. Er wordt opgemerkt dat minstens drie partijen nog steeds interesse hebben. Onder meer een team van Bain Capital en Clayton Dubilier & Rice zou kandidaat blijven voor de divisie, waarvoor mogelijk meer dan 7 miljard dollar moet worden betaald. Andere kandidaten zijn Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en Apollo.

Er is uiteindelijk geen oplossing gevonden voor de glasproducent Ducatt uit Lommel. Daardoor zullen de activiteiten definitief moeten worden stopgezet. Ducatt werd eind mei door de rechtbank van koophandel in Hasselt failliet verklaard. Daardoor dreigden ruim honderdvijftig banen te verdwijnen. De curatoren hadden gehoopt om een overnemer te kunnen vinden die de activiteiten zou kunnen verder zetten. Geen enkele kandidaat zou uiteindelijk echter een bod hebben willen doen. Ducatt was aanvankelijk een producent van gloeilampen, maar maakte nadien een overstap naar de productie van glas voor zonnepanelen. Een groot deel van het personeel zou inmiddels wel een andere baan hebben gevonden.

Het Amerikaanse telecomconcern AT&T heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van nagenoeg 39,7 miljard dollar, tegenover 40,9 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het concern zegt wel dat orkanen en aardbevingen de inkomsten hebben beïnvloed. Zonder deze impact zou naar eigen zeggen een omzet van 39,8 miljard dollar zijn gerealiseerd. De winst van het telecomconcern viel met 9 procent terug tot 3,03 miljard dollar. Het bedrijf werd tijdens het voorbije kwartaal met een gemiddeld klantenverloop van 1,07 procent geconfronteerd, tegenover 1,05 procent het derde kwartaal vorig jaar. Bij postpaid was er een daling van 0,9 procent naar 0,84 procent.

Het biotechbedrijf Apitope uit Diepenbeek wil nog voor het einde van dit jaar een notering op de beurs van Brussel. Vermoed wordt dat het bedrijf de opbrengst van de beursgang wil investeren om onderzoek naar een aantal interessante potentiële geneesmiddelen te versnellen. Apitope maakte eerder onder meer positieve resultaten bekend met een middel dat mogelijk bij de behandeling van multiple sclerose zou kunnen worden ingezet. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar behandelingen voor auto-immuunziektes. Apitope zou na Balta en Avantium dit jaar de derde introductie op de Brusselse aandelenbeurs worden. Er is niet bekend hoeveel geld Apitope met zijn beursintroductie hoopt op te halen.

De Nederlandse autoconstructeur VDL Groep heeft voor miljoenen euro’s bestellingen voor zelfrijdende vrachtwagens ontvangen. Dat heeft het Nederlandse bedrijf bekend gemaakt. De afnemers zijn het Duitse chemieconcern BASF en de Belgische logistieke groep Katoen Natie. Het order heeft in totaal betrekking op achttien zelfrijdende vrachtwagens. Katoen Natie heeft elf exemplaren besteld voor de site van een petrochemisch bedrijf in Singapore. BASF wil zeven exemplaren inzetten op zijn hoofdvestiging in Ludwigshafen. De zelfrijdende vrachtwagens kunnen volgens de Nederlandse constructeur afstanden tot 100 kilometer afleggen. De exemplaren voor BASF zouden exclusief elektrische worden aangedreven.

De Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,1 miljard dollar, tegenover 3,7 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent de zesde kwartaalgroei op rij. De winst steeg van 1 miljard dollar naar 1,3 miljard dollar. Texas Instruments kon daarbij naar eigen zeggen profiteren van een sterke vraag naar zijn producten. Onder meer wordt gewezen naar de autobouw. Daarbij wordt gewag gemaakt van een sterke vraag van producenten van zelfrijdende wagens, die onder meer van de sensoren van Texas Instruments gebruik maken. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook in andere industriële sectoren een sterke afzet kan worden gemeld.

Wereldwijd zal dit jaar 246,7 miljoen hectoliter wijn worden geproduceerd. Dat betekent een daling met 8,2 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Organisation Internationale du Vin (OIV). Opgemerkt wordt dat de wijnbouwers dit jaar met bijzonder ongunstige weersomstandigheden hebben moeten afrekenen. Daardoor valt de productie volgens de sectororganisatie terug tot het laagste niveau in een halve eeuw. Aangevoerd wordt dat Italië, Frankrijk en Spanje - de drie belangrijkste producerende wijnlanden - met een natte lente en een koude zomer werden geconfronteerd. Dat heeft geleid tot een slechte oogst, waardoor de bijna een kwart minder voorraden op de markt werden gebracht.

De Amerikaanse restaurantketen McDonald’s heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,8 miljard dollar. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De achteruitgang wordt echter in grote toegeschreven aan China, waar een aantal filialen aan franchisers werden verkocht. Op de Amerikaanse markt kon daarentegen een autonome omzetgroei met 6 procent worden opgetekend. De nettowinst van de groep steeg met 48 procent tot 1,9 miljard dollar. Het concern kon na een periode van inkrimping voor het tweede kwartaal op rij opnieuw een groei melden. McDonald’s heeft wereldwijd 37.000 restaurants. Ongeveer 4.000 filialen zijn franchises.

Belegger George Soros heeft een kapitaal van bijna 18 miljard dollar overgemaakt aan de filantropisch stichting Open Society Foundation. Dat hebben vertegenwoordigers van de stichting tegenover de Amerikaanse kant The Wall Street Journal gemeld. Soros (87) heeft met beleggingen een gigantisch vermogen vergaard. Volgens ramingen van het magazine Forbes beschikt Soros over een persoonlijk vermogen van 23 miljard dollar. Daarmee bekleedt de belegger in de ranglijst met rijkste mensen van de wereld op een twintigste plaats. Het grootste gedeelte van dat fortuin wordt door Soros nu echter overgemaakt aan de Open Society Foundation, die door hemzelf werd opgericht.

De Universiteit Gent en het onderzoekscentrum Imec hebben in Zwijnaarde bij Gent hun project HomeLab geopend. HomeLab is een intelligente woning waaronder onderzoekers technologische ontwikkelingen kunnen uitwerken en op echte bewoners uittesten. HomeLab is geen demonstratieruimte, maar moet als een echt laboratorium worden beschouwd. In het complex wordt niet alleen onderzoek verricht naar de klassieke domotica-toepassingen, maar worden ook nieuwe projecten rond onder meer zorg en mobiliteit onderzocht. De bewoners van het HomeLab zijn zowel onderzoekers als gemotiveerde proefpersonen. Met de realisatie van het HomeLab was een investering gemoeid van ongeveer 1 miljoen euro.

Saudi-Arabië gaat langs de Rode Zee, tegen de grens met Jordanië, de gloednieuwe stad Neom bouwen. Dat heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bekend gemaakt. Neom moet de basis vormen van een volledig nieuwe economische zone. Voor de realisatie van de stad zal volgens Salman een bedrag van meer dan 500 miljard dollar worden gereserveerd. Voor de investering zal onder meer beroep worden gedaan op het Saudische Public Investment Fund (PIF) en het Vision Fund van de Japanse groep SoftBank. Neom moet een hypermoderne stad worden waar alle nieuwe technologieën aan bod zullen komen. In totaal zal Neom een oppervlakte van 26.500 vierkante kilometer beslaan.

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 12,2 miljard dollar, tegenover 11,6 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 2,4 miljard dollar tot 939 miljoen dollar. Het bedrijf kon wel uitstekende prestaties melden bij zijn divisie aeronautica, waar een omzetgroei met 14 procent tot 4,7 miljard dollar werd gerealiseerd. De divisie is fabrikant van het jachtvliegtuig Joint Strike Fighter (F-35), waar de productie stilaan naar zijn maximale capaciteit neigt. De divisie maakte een operationele winst van 517 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 437 miljoen dollar het derde kwartaal vorig jaar.

07:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |