25-10-17

Veiligheid zelfrijdende auto overtuigt potentiële publiek

In de Verenigde Staten toont een merendeel van de bevolking terughoudendheid om met een zelfrijdende auto mee te rijden. Toch zou het publiek wel eens beter voorbereid zijn op autonome voertuigen dan algemeen wordt gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse commerciële autoplatform Edmunds. Er moet volgens het rapport immers worden vastgesteld dat vele autobestuurders momenteel al wagens met autonome functies kopen. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna twee derde van alle nieuwe auto’s die op de markt worden gebracht een aantal autonome elementen herbergen.

“Sommige autokopers beschouwen een volledig autonoom voertuig misschien wel als een novelty,” benadrukt Jessica Caldwell, hoofdanalist bij Edmunds. “Een voertuig dat de mogelijkheid om een ongeval te vermijden vooraleer het probleem zich heeft voorgedaan, wordt algemeen als een belangrijke doorbraak op het gebied van veiligheid bestempeld.” Uit het onderzoek bleek dat meer dan 40 procent van de ondervraagden bereid zou zijn om voor een voertuig met actieve veiligheidsondersteuning een extra bedrag tussen 1.000 dollar en 2.000 dollar te willen betalen. Onder meer wordt daarbij gewezen op dodehoek-detectie, een alarmsysteem voor een dreigende aanrijding en een assistent om dezelfde rijstrook aan te houden.

“Meestal duurt het geruime tijd voor duurdere nieuwe technologieën vanuit de luxesector naar de brede markt doorsijpelen,” betoogt Jessica Caldwell. “Omdat een aantal beleidsveranderingen bepalen dat sommige veiligheidstechnologieën verplicht zullen moeten worden geïnterpreteerd, zal dat proces in dit geval wellicht veel sneller verlopen. Autobouwers die in hun modellen een volledig arsenaal van actieve veiligheidsmaatregelen voorzien, kunnen zich dan ook verzekerd weten van een belangrijke concurrentiële voorsprong. Op deze manier kunnen zij momenteel al hun technologisch leiderschap tonen.”

“Wanneer de zelfrijdende technologie zijn definitieve doorbraak beleeft, zullen deze constructeur al het nodige vertrouwen en geloofwaardigheid hebben uitgebouwd bij een brede basis van potentiële kopers,” beklemtoont Caldwell nog. Een Amerikaans onderzoek eerder dit jaar toonde dat 78 procent van de reizigers toegaf angst te hebben om in een auto zonder chauffeur plaatst te nemen. Ook beklemtoonde 54 procent van de chauffeurs zich niet veilig te voelen met de wetenschap dat zich ook zelfrijdende auto’s door het verkeer zouden begeven.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive |  Facebook |

Medisch personeel hebben zelf het gezondste beroep

Fabrieksarbeiders en bouwvakkers lopen het grootste risico op een vroegtijdig overlijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Glasgow naar de relatie tussen beroep en mortaliteit de voorbije twee decennia in Groot-Brittannië. Daarbij werd vastgesteld dat artsen en andere medische beroepen de laagste mortaliteit kenden. De onderzoekers stelden verder ook vast dat de hoogste mortaliteit werd opgetekend bij werklozen. Tevens bleek dat Schotland op het gebied van gezondheid significant slechter scoort dan de rest van Groot-Brittannië. Schotland laat ook op Europees gebied een relatief hoge mortaliteit blijken.

“Het onderzoek toont vooral dat er tussen de verschillende beroepscategorieën grote afwijkingen in mortaliteit moeten worden vastgesteld,” benadrukt onderzoeksleider Vittal Katikireddi, professor openbare gezondheid aan de University of Glasgow. “Vastgesteld moet worden dat beroepen zoals artsen en leerkrachten op het gebied van levensverwachting veel betere resultaten laten optekenen dan onder meer fabrieksarbeiders en textielbewerkers. Wel kan worden vastgesteld dat over een periode van twintig jaar de mortaliteit in de meeste beroepen is gedaald. In een aantal sectoren is wel sprake van een status-quo, terwijl zelfs een toename kan worden gemeld.”

Vastgesteld werd onder meer dat bij kuisvrouwen de mortaliteit de voorbije twee decennia een toename heeft gekend. “In het algemeen kan worden gesteld dat lage salarissen en ongunstige sociale omstandigheden op de levensverwachting een negatievere impact hebben dan de sedentaire werkvoorwaarden op kantoor,” betoogt professor Katikireddi. “Deze vaststellingen betekenen echter niet dat beweging op het werk niet noodzakelijk is. Ook een sedentaire tewerkstelling kan de kans op een vroegtijdig overlijden verhogen.” Er wordt nog opgemerkt dat duizend vroegtijdige overlijdens per jaar zouden kunnen worden vermeden indien Schotland op het gebied van mortaliteit dezelfde score zou halen als de rest van Groot-Brittannië.

Lees Verder

16:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Vrouwen en mannen reageren anders op intelligente robots

Vrouwen stellen zich in de omgang met intelligente robots omzichtiger op dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Sydney. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor de ontwerpers van intelligente robots. De studie heeft immers uitgewezen dat mannen en vrouwen niet noodzakelijk op dezelfde manier op de interactie met de machines ingaan. Aangezien verwacht moet worden dat de robots de volgende periode in het dagelijkse leven steeds meer aanwezig zullen, moet volgens de Australische onderzoekers een naadloze communicatie met de mens kunnen worden gegarandeerd.

“Tussen mensen hebben uiterlijk en lichamelijke expressie een belangrijke rol,” benadrukt onderzoeksleider Chris Stanton, professor robotica aan de Western Sydney University. “Onder meer kunnen die elementen bepalend zijn als basis voor een gevoel van wederzijds begrip. Ook in de beïnvloeding hebben deze factoren een inbreng. Onder door voorover te leunen, oogcontact, een hoofdknik en een glimlach kunnen wederzijds begrip stimuleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat het individu sneller geneigd is zijn vertrouwen te schenken aan een persoon die fysiek sterker op hemzelf lijkt. Indien robots met mensen willen samenwerken, zullen ook zij een niveau van vertrouwen moeten creëren.”

“Uit het onderzoek bleek dat vrouwen zich vaak ongemakkelijk begonnen te voelen en meer op het hoede waren wanneer de robot hen tijdens en meningsverschil over de oplossing van een vraagstuk die ze als team moesten oplossen rechtstreeks bleef aanstaren,” betoogt professor Stanton. “De vrouwen beslisten ook in de behandelde kwestie ook op hun eigen intuïtie te betrouwen en weigerden in te gaan op de alternatieve suggesties die de robot naar voor had geschoven. Mannen reageerden op de starende robots heel anders dan vrouwen. Het aanhoudende oogcontact met de robots bleek op mannen immers geen enkel effect te hebben.”

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

Zwarte executives worden door bedrijven het snelst afgezet

In de Verenigde Staten blijft het voor Afro-Amerikanen nog altijd bijzonder moeilijk om de top van het bedrijfsleven te bereiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Surrey, die over een periode van twintig jaar een analyse maakten van meer dan achtduizend executives van 2.800 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Daarbij moest worden vastgesteld dat Afro-Amerikanen slechts 1 procent van alle executives vertegenwoordigden. Bovendien bleek dat zwarte executives 74 procent kans liepen om afgezet te worden. Ook wordt gewag gemaakt van 43 procent minder kans op promotie.

“Er moet dan ook worden vastgesteld dat Afro-Amerikanen 55 procent meer risico hebben dan andere etnische groepen om volledig uit de topkaders te verdwijnen,” benadrukt onderzoeksleider Paul Guest, professor bedrijfsbeheer aan de University of Surrey. “Er moest bovendien worden opgetekend dat goed presterende bedrijven geneigd zijn om Afro-Amerikaanse executives minder goed te betalen. Bij bedrijven met een bovengemiddelde winstgevendheid worden zwarte executives gemiddeld ongeveer 20 procent minder betaald dan collega’s uit andere etnische groepen. Bij bedrijven die onder het gemiddelde winstniveau blijven, valt dat verschil echter helemaal weg.”

“Wanneer bedrijven een winstgroei van 1 procent realiseren, zullen blanke executives gemiddeld een bonus van 4 procent ontvangen,” zegt professor Guest nog. “Bij zwarte executives blijft die verhoging beperkt tot gemiddeld 1 procent. Naarmate bedrijven beter presteren, blijkt de etnische loonkloof op executive-niveau dan ook nog toe te nemen.” De studie tekent volgens de onderzoekers een grimmig, maar helaas al te bekend, beeld van Afro-Amerikanen in de bedrijfsleiding. Het probleem moet volgens Paul Guest een belangrijke bekommernis zijn voor bedrijven, vooral wanneer de organisatie diversiteit in zijn rangen als een belangrijke doelstelling naar voor heeft geschoven.

Er kunnen volgens de onderzoekers voor het fenomeen verschillende redenen naar voor worden geschoven. “Mogelijk kan binnen het bestuur een onbewust vooroordeel tegen zwarte executives aanwezig zijn”, benadrukt professor Guest. “Anderzijds moet erop worden gewezen dat Afro-Amerikanen vaak minder brede ondersteunende netwerken hebben kunnen uitbouwen. Tenslotte zouden zwarte executives ook een grotere prestatiedruk kunnen ervaren omdat ze een vertegenwoordiger van een minderheid zijn.”

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive |  Facebook |

Wegenaanleg in ontwikkelingslanden riskante aangelegenheid

De mensheid beleeft de sterkste uitbreiding van het wereldwijde wegennet, maar een groot aantal geplande verbindingen zouden beter niet worden gebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de James Cook University in Australië. Eerder al werd bewezen dat de wegenaanleg in ontwikkelingslanden vaak een belangrijk gevaar vormen voor het lokale leefmilieu. Daarbij wordt onder meer gewezen naar risico’s voor illegale boskap, bosbranden, vastgoedspeculatie en stroperij. Het Australische onderzoek toont naar eigen zeggen dat deze werken ook op economisch en sociaal vlak belangrijke ongunstige consequenties kunnen hebben.

“Een groot gedeelte van de uitbreiding van het verkeersnet is geconcentreerd in tropische en subtropische regio’s met een grote regenval,” zegt onderzoeksleider Mohammed Alamgir, professor milieuwetenschappen aan de James Cook University. “Een groot deel van deze routes wordt aangelegd in opkomende markten. Maar zelfs de duurste wegen kunnen onder invloed van de zware regenval - onder meer door putten, verzakkingen en landverschuivingen - snel compleet nutteloos worden. Tenzij voortdurend onderhoud wordt gegarandeerd, dreigen deze wegenprojecten snel voor de betrokken ontwikkelingslanden snel zware verliesposten te worden. Maar ook het onderhoud zou zware financiële inspanningen vereisen.”

“Bovendien moet rekening gehouden met een groot risico op corruptie,” zeggen de onderzoekers. “Een groot aantal risicovolle wegenprojecten werden alleen mogelijk om hoge ambtenaren door de aannemers en projectontwikkelaars werd omgekocht. Vaak moet blijken dat onderaannemers wegen bouwen die niet aan de gestelde normen voldoen. Vaak blijkt dat voor de fundamenten van de weg onvoldoende cement is gebruikt. Daardoor dreigt het verval nog veel sneller te zullen optreden. Onder meer in de Aziatische ontwikkelingslanden zijn er plannen om het verharde wegennet op amper drie jaar te verdubbelen. Die aanleg gebeurt vaak uit het oogmerk om economische groei te promoten.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

Beste salarissen gaan naar sociale vaardigheden

De moderne economie biedt de beste kansen aan werknemers die technische met sociale vaardigheden kunnen combineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University over de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten vijf jaar geleden. Opgemerkt wordt dat tegenover het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw het aantal beschikbare banen voor deze groep met 7,2 procentpunt is toegenomen. De salarissen namen met 26 procent toe. Bij technische beroepen die weinig sociale vaardigheden vereisten kon tegelijkertijd het aantal beschikbare arbeidsplaatsen een daling met 3,3 procentpunt worden opgetekend. De salarisverhoging bleef bovendien beperkt tot ongeveer 6,5 procent.

“Banen die alleen een technische uitvoering vereisen, zullen steeds vaker door computers en robots worden overgenomen,” betoogt onderzoeksleider David Deming, professor economie aan de Harvard University. “In eerste instantie hadden die technologieën een weerslag op beroepen waarvoor ook weinig technische vaardigheden nodig waren. Stilaan veroveren robots en computers echter ook functies die weliswaar cognitief veeleisend kunnen zijn, maar toch een repetitief karakter hebben en vaste routines vertonen.” Op langere termijn zal die evolutie volgens professor Deming de kwaliteit van de arbeidsmarkt verbeteren.

“Mensen zullen maximaal tot hun recht kunnen komen in activiteiten waarin computers schromelijk tekort schieten,” benadrukt David Deming. “Wanneer een interactie met andere mensen wordt vereist, kan op de robot geen beroep meer worden gedaan. De moderne arbeidsmarkt bevoordeelt dan ook kandidaten die goede teamspelers blijken te zijn. Sociale vaardigheden reduceren immers de kosten van de coördinatie.” Hieruit blijkt volgens de econoom echter ook dat het onderwijs zijn programma zal moeten herzien. Indien met werknemers wenst die uitblinken in teamwerk, zal aan dat concept ook tijdens de opleiding volgens Deming een grotere aandacht moeten worden besteed.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

Aandelenmarkt gevoelig voor oordeel van de financiële pers

De financiële pers kan met zijn taalgebruik een belangrijke impact hebben op de opinies en het gedrag van investeerders. Op die manier zal de financiële pers ook een invloed hebben op de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Luxembourg en de Vrije Universiteit Amsterdam bij een tachtigtal beleggers. De onderzoekers wijzen erop dat al langer gewag gemaakt wordt van een link tussen het financiële nieuws en het gedrag van investeerders, maar ze benadrukken dat nu ook een significante correlatie kan worden bevestigd tussen persartikelen en de ontwikkeling van de aandelenbeurzen.

“De formulering van economische informatie in de media kan een belangrijke impact hebben op de investeerder,” benadrukt onderzoeksleider Roman Kräussl, professor economie aan de Université de Luxembourg. “Wanneer de informatie gebracht wordt met een positieve inslag, waarbij gebruik gemaakt wordt van optimistische bewoordingen, is er veel kans dat de beursnotering van het aandeel stijgt. Wanneer echter identieke informatie wordt gebracht in een tekst waarin de positieve inslag door negatieve bewoordingen zijn vervangen, mag vaak een daling van de koers worden verwacht.” De naam van het bedrijf in kwestie kan geen impact hebben, want de verslaggeving had betrekking op een fictieve onderneming.

“De stijl van de verslaggeving had ook een impact op de hypothetische beslissing van de participanten om aandelen te kopen of te verkopen,” zegt Roman Kräussl nog. “Bovendien kon ook een invloed worden ervaren op het algemene oordeel over de economie.” Uit de studie kan volgens het onderzoeksteam, dat ook Ronald Bosman en Elizaveta Mirgorodskaya omvat, tevens worden geconcludeerd dat de evaluatie van de economie minder door fundamentele data dan door emotionele impressies wordt gekenmerkt. De conclusies tonen volgens professor Kräussl echter ook de belangrijke impact die de pers op de maatschappij heeft.

“In een periode waarin de journalistiek onder toenemende druk staan, is het belangrijk te wijzen op de invloed die de media op het reële leven kunnen hebben,” betoogt de onderzoeker. “De samenleving wordt geconfronteerd met een tijdperk van nepnieuws en alternatieve feiten en de mechanismen van snelle online en sociale media. De studie toont echter het belang van feitelijke en accurate verslaggeving, maar ook van de macht die woorden kunnen hebben op investeerder, aandelenmarkten en de economie.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs |  Facebook |