21-09-17

Consument selectiever met delen persoonlijke gegevens

De consument wordt selectiever in zijn bereidheid om persoonlijke gegevens met bedrijven te delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Mindshare bij duizend smartphone-gebruikers in Groot-Brittannië. Er wordt aan toegevoegd dat de consumenten zich ook meer bewust tonen van de toepassingen die de bedrijven met hun informatie op het oog hebben. De onderzoekers stelden vast dat 68 procent van de respondenten te kennen geeft bijzonder selectief te zijn geworden in het delen van persoonlijke gegevens met merken. Ook gaf 65 procent aan zich meer bewust te zijn van de toepassingen die het bedrijf op het oog heeft.

“Er kan niet alleen een toename in het volume van gegevens worden opgemerkt, want er is ook sprake van een grotere diversiteit,” stippen de onderzoekers aan. “De connectie tussen al deze datapunten en de creatie van een volledig beeld is cruciaal voor de uitbouw van een relevante gepersonaliseerde beleving waarmee het merk zich kan differentiëren en de klant aan zich kan binden. Er moet echter worden vastgesteld dat hieruit bij de consument ook grotere verwachtingen ontstaan, want 56 procent van de respondenten zegt dat merken een betere personalisering zouden moeten bieden met de informatie die werd verzameld.”

Tevens bleek het toenemende belang van mobiele platformen om de consument te benaderen. Uit het onderzoek bleek immers dat 65 procent van de consumenten verwacht in de toekomst meer op smartphones beroep te zullen doen om de kwaliteit van de winkelervaring op te voeren. Daarnaast kon worden vastgesteld dat 60 procent van de ondervraagden van mening is dat retailmerken in nieuwe technologieën zullen moeten investeren om de beleving van de klant te versterken. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar betoogde 60 procent het gemakkelijker te vinden om met merken te communiceren met tekstberichten, online chat of messenger-applicaties.

Lees Verder

18:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Zelfcontrole is duurzamer dan vaak wordt gedacht

De kwaliteit van een taak kan na verloop weliswaar afnemen, maar dat moet vooral een vermoeidheid worden toegeschreven en is geen gevolg van een verlies aan zelfcontrole. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto bij meer dan zeventienduizend Canadese studenten. De onderzoekers stelden vast dat het tijdstip van de dag weinig effect had op het succes dat de studenten lieten blijken bij de afronding van opgelegde taken, waaruit blijkt dat er geen sprake is van een afnemende zelfcontrole. De conclusies maken volgens de onderzoekers duidelijk dat verdere studies naar motivatie aangewezen zijn.

“Eerder onderzoek heeft laten uitschijnen dat de mens slechts over een beperkte voorraad van zelfcontrole beschikt,” benadrukt onderzoeksleider Daniel Randles, professor psychologie aan de University of Toronto. “Op basis daarvan werd gesuggereerd dat de motivatie van het individu voor cognitief uitdagende taken in de loop van de dag zou kunnen dalen. Dat verband kan echter wetenschappelijk niet worden aangetoond. Vastgesteld werd dat een student zich ongeveer één uur op een taak kon concentreren vooraleer de prestatie aan kwaliteit begon te verliezen, maar het tijdstip van de dag bleek op die resultaten geen enkele impact te hebben.”

“Deze vaststellingen maken duidelijk dat ernstige twijfels moeten worden geuit over de stellingen dat het individu voor het verloop van de dag slechts beschikt over een beperkt reservoir zelfcontrole waaruit voor de uitvoering van allerlei taken kan worden geput,” stipt professor Randles aan. Er zijn volgens de wetenschapper een aantal redenen die kunnen worden gevonden om te verklaren waarom het individu over het verloop van een dag kan beschikken over een stabiele zelfcontrole, die binnen één taak echter kan worden beperkt. Onder meer voert hij aan dat het individu erover waakt dat de inspanningen andere belangrijke doelstellingen niet in gevaar kunnen brengen.

Lees Verder

17:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfcontrole |  Facebook |

Zakenreiziger zoekt compromis tussen technologie en menselijk contact

Vele reizigers zijn ervan overtuigd dat innoverende technologieën de ervaring van hun verplaatsingen zullen verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Northstar en het boekingsplatform Egencia bij meer dan vijfenveertighonderd zakenreizigers in negen landen naar de percepties over de impact van artificiële intelligentie en virtuele realiteit op de beleving van de verplaatsing. Er wordt wel dat niet in alle landen een even groot enthousiasme voor nieuwe technologieën kan worden geregistreerd. De studie toont volgens de onderzoekers dat aanbieders van zakelijke reizen de nodige technologische mogelijkheden ter beschikking moeten stellen, maar menselijke contacten niet mogen uitsluiten.

De onderzoekers stelden vast dat in de Verenigde Staten 55 procent van de respondenten van mening is dat vooruitgang op het gebied van artificiële intelligentie en virtuele realiteit een positieve impact kan hebben op de reisbeleving. Bovendien verwierp 62 procent de stelling dat deze toepassingen het einde van de huidige menselijke samenleving zou betekenen. Wel benadrukken de Amerikaanse reizigers dat een goed evenwicht moet kunnen worden gegarandeerd tussen technologie en de menselijke interactie. Anderzijds kon worden vastgesteld dat 76 procent van de ondervraagden bij de organisatie van zijn verplaatsing een grotere integratie tussen diverse digitale apparaten wenst.

In andere landen blijkt een grotere terughoudendheid tegenover innoverende technologieën. In Singapore gaf immers nog 47 procent van de ondervraagden aan dat artificiële intelligentie en virtuele realiteit een positieve impact zullen hebben op de reisbeleving. Nog lagere scores worden opgetekend in Canada en Frankrijk (44 procent), Australië (42 procent), Duitsland en Groot-Brittannië (41 procent) en Zweden en Noorwegen (37 procent). Ook ontkende in Noorwegen 72 procent dat deze technologieën een einde konden maken aan de huidige mensheid, gevolgd door Zweden (70 procent), Groot-Brittannië (67 procent), Canada en Duitsland (64 procent), Frankrijk (61 procent) en Australië en Singapore (60 procent).

In Singapore en Zweden wenst 68 procent van de ondervraagden een grotere integratie tussen verschillende digitale platformen bij de organisatie van de verplaatsing, gevolgd door Canada en Noorwegen (65 procent), Frankrijk en Groot-Brittannië (64 procent) en Duitsland (62 procent).

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

Sociale netwerken gevoelig voor besmetting met stemmingen

Adolescenten kunnen een positieve of negatieve stemming aan hun vrienden doorgeven, maar voor depressies geldt dat systeem niet. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick bij een groep scholieren in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het gemoed van een individu een ongunstige impact zal ervaren wanneer in de vriendenkring een grotere negatieve stemming moet worden ervaren. Op diezelfde manier zal ook een positieve invloed worden ervaren van een optimistischer netwerk. De studie toont volgens de onderzoekers dat onder meer op de werkvloer bij mentale gezondheidsproblemen verder moet worden gekeken dan depressies.”

“Er is in vriendenkringen duidelijk sprake van een sociale besmetting,” benadrukt onderzoeksleider Rob Eyre, professor gezondheidsstatistiek aan de University of Warwick. "De mentale gezondheidstoestand van een individu kan de impact ervaren van een blootstelling aan de emotionele expressies van sociale contacten. Wanneer het individu in zijn vriendenkring een groter aantal kennissen heeft die van een negatieve mentale instelling getuigen, dreigt men ook zelf de invloed van die ongunstige uitstraling te zullen ervaren. Er moet in de mentale gezondheidszorg dan ook rekening worden gehouden met de algemene kwaliteit van de vriendenkring.”

De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers belangrijke implicaties hebben voor de werkvloer. “Een vriendenkring met een negatieve sfeer kan immers een belangrijke impact hebben op de werknemer, die onder invloed van die ongunstige signalen zelf onder meer met slaapstoornissen en vermoeidheid zou kunnen worden geconfronteerd, waaruit een gebrek aan productiviteit zou kunnen volgen,” stippen de onderzoekers nog aan. “Initiatieven om het individuele risico op mentale gezondheidsproblemen aan te pakken, zullen dan ook niet alleen op het slachtoffer zelf een positieve invloed hebben, maar ook op zijn vriendenkring.”

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken |  Facebook |

Verontwaardigde consument grijpt het wapen van de boycot

Vooral politieke of filosofische allianties kunnen bedrijven klanten kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij ruim tweehonderdduizend consumenten in de Verenigde Staten. Allianties met een politicus, een politieke partij of een beweging waarmee de consument niet akkoord is, zou immers 51 procent van de klanten aanzetten om de banden met de onderneming te verbreken. Geen enkel ander gedrag kan de onderneming grotere problemen opleveren. De tweede plaats wordt gedeeld door producten die een negatieve impact hebben op de gezondheid van de mens en tekenen van racisme in de cultuur of de praktijk van het bedrijf (44 procent).

De onderzoekers stelden verder vast dat ecologische problemen 42 procent van de consumenten zouden aanzetten de samenwerking met de onderneming stop te zetten. Gebrekkige producten of terugroepacties zijn voor 41 procent van de klanten een breekpunt, net zoals corruptie en het toedekken van problemen. Datalekken die een gebrek aan veiligheid aantonen, zouden voor 25 procent van de respondenten een reden zijn om de banden te verbreken. Belastingontduiking zou een even grote groep klanten doen afhaken. Daarna volgen misbruik van marktdominantie (24 procent) en banden met religies en landen die door de consument niet worden gesteund (20 procent).

Tenslotte zou 16 procent van de consumenten de samenwerking stopzetten indien zou blijken dat het bedrijf ook producten zou fabriceren die door de klant niet worden gewaardeerd, zoals wapens. “In het tijdperk van de sociale media hebben bedrijven nog weinig uitwijkmogelijkheden wanneer ze betrokken raken bij vergissingen, lekken of schandalen,” stippen de onderzoekers aan. “De consument dreigt op problemen met zijn geldbeugel te reageren. Bij potentiële problemen moet dan ook snel en efficiënt worden opgetreden om de bezwaren van de consumenten te onderkennen, begrijpen en aan te pakken. Wanneer sneller wordt ingegrepen, stijgt ook de kans op een mogelijk herstel.”

Lees Verder

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Polarisering onterecht toegeschreven aan sociale media

Bij politieke polarisering wordt vaak onterecht met een beschuldigende vinger naar sociale media gewezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Brown University en de Stanford University. De wetenschappers kwamen immers tot de vaststelling dat politieke polarisering de snelste opgang maakt in demografische groepen waarin het minst intensief gebruik wordt gemaakt van het internet en sociale media. De conclusies van de studie sluiten volgens de onderzoekers niet uit dat het internet een bijdrage zou hebben kunnen leveren tot de toenemende polarisering, maar wel wordt opgemerkt dat onterecht vooral naar online nieuws en sociale media wordt gewezen.

“Een groter internetgebruik kan niet worden geassocieerd aan een snellere toename van de politieke polarisering die in de Verenigde Staten wordt geregistreerd,” benadrukken de onderzoekers Jesse Shapiro, Levi Boxell en Matthew Gentzkow. “Vastgesteld werd dat signalen van politieke polarisering vooral worden opgetekend in de oudere bevolkingscategorieën. Dat doet twijfelen aan een impact van de digitale sector want leeftijd is een belangrijke indicator voor het gebruik van het internet en de sociale media. Bij vijfenzestigplusser zegt minder dan 40 procent informatie op de voorbije presidentsverkiezingen online te hebben verkregen. In de groep tussen achttien en negenendertig loopt dat op tot 75 procent.”

“Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat bij vijfenzestigplussers de polarisering de voorbije twintig jaar drie keer sneller groeit dan in de categorie tussen achttien en negenendertig jaar,” stippen de onderzoekers aan. “Er kan dan ook worden gesteld dat de polarisering het snelst toeneemt in groepen die het minst geneigd zijn van het internet gebruik te maken. Wie de politieke polarisering aan digitale media wil toeschrijven, zou dan ook een verklaring moeten kunnen bieden waarom radicalere overtuigingen vooral kunnen worden opgemerkt in groepen met een beperkt gebruik van het internet en een verwaarloosbare activiteit in sociale media.”

Lees Verder

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: polarisering |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Japanse technologiebedrijf Toshiba verkoopt zijn divisie geheugenchips aan een consortium rond investeerder Bain Capital. Met de transactie is een bedrag van ongeveer 2 biljoen yen of 15 miljard euro gemoeid. Dat heeft Toshiba bekend gemaakt. Western Digital, een Amerikaanse partner van Toshiba, probeert de verkoop echter nog altijd voor de rechtbank aan te vechten. Het Amerikaanse concern hoopte de divisie met de steun van een andere investeerder zelf te kunnen inlijven. De verkoop van de chipdivisie kadert in de pogingen van Toshiba om de zware verliezen van zijn Amerikaanse nucleaire divisie op te vangen. Om daarvoor de nodige financiële middelen te vinden, moesten activiteiten worden afgestoten.

De groep High Tech Computer (HTC) uit Taiwan verkoopt zijn divisie smartphones aan het Amerikaanse internetbedrijf Google. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,1 miljard dollar. Door de overname krijgt Google een grotere toegang tot de smartphone-markt, waar het bedrijf voortaan zowel software als hardware kan aanbieden. De twee partijen werkten trouwens al langer samen. De Taiwanese groep bracht tien jaar geleden immers de eerste smartphone met het besturingssysteem Android van Google op de markt. High Tech Computer is fabrikant van de Pixel, de nieuwe smartphone van Google, maar heeft op de markt een grote achterstand opgelopen tegenover concurrenten zoals Apple en Samsung.

De Italiaanse bank Unicredit koestert plannen om een overnamebod te doen op zijn Duitse sectorgenoot Commerzbank. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Commerzbank, de tweede grootste bank van Duitsland, werkt aan een zware reorganisatie, waarbij duizenden banen worden geschrapt. De instelling moest negen jaar geleden door de Duitse overheid van de ondergang worden gered. De Duitse staat is met een participatie van 15 procent nog altijd de belangrijkste aandeelhouder van Commerzbank, waarvan de waarde wordt geraamd op een bedrag van ongeveer 13,6 miljard euro. Unicredit, de grootste bank van Italië, heeft een waarde van bijna 39 miljard euro.

De Britse doehetzelf-keten Kingfisher heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6 miljard pond. Dat betekende een stijging met 4,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer echter geen rekening wordt gehouden met gunstige wisselkoerseffecten, zou een daling met 1,3 procent zijn gemeld. De winst daalde met 5,9 procent naar 402 miljoen pond. De Britse groep zegt dat de aangekondigde transformatie volgens plan verloopt. Véronique Laury, chief executive van Kingfisher, wees op de wisselende cijfers bij de dochterbedrijven. Terwijl goede cijfers kunnen worden gemeld bij Screwfix, bleken de prestaties bij B&Q en het Franse filiaal Castorama onder druk te staan.

Het energiebedrijf Eon wil zijn belang van 46,65 procent in Uniper verkopen aan het Finse concern Fortum. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3,8 miljard euro. Dat heeft Eon bekend gemaakt. Begin vorig jaar bracht Eon zijn krachtcentrales op steenkool en gas samen in het nieuwe bedrijf Uniper, zodat het zelf een grotere focus zou kunnen leggen op hernieuwbare energie. Uniper werd later dat jaar naar de beurs gebracht, waarbij Eon nog een belang van bijna 47 procent behield in zijn voormalige dochter. Het bedrijf wil die participatie nu echter verkopen aan Fortum, dat ook het pakket beursgenoteerde aandelen van Uniper zou willen verwerven. De waarde van Uniper wordt geraamd op 8,05 miljard euro.

De Amerikaanse voedingsgroep General Mills heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 3,77 miljard dollar. Dat betekende een daling met 3,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De autonome omzet van de groep, eigenaar van merken zoals Cheerios en Häagen-Dazs, daalde echter met 4 procent, waarbij vooral gewezen wordt op volumedalingen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië. De nettowinst daalde met 1,1 procent tot 404,7 miljoen dollar. Jeff Harmening, chief executive van General Mills, zegt echter bij zijn eerdere verwachting te blijven dat de winstgevendheid de volgende maanden een verbetering zal laten optekenen.

De Indiase groep Tata Steel en het Duitse concern ThyssenKrupp brengen hun Europese staalactiviteiten samen. Dat hebben de twee bedrijven bekend gemaakt. De fusiegroep krijgt de naam Thyssenkrupp Tata Steel en zal een jaaromzet van ongeveer 15 miljard euro realiseren. Het hoofdkwartier van de joint-venture zal worden gevestigd in Amsterdam. Op dit ogenblik bieden de Europese staalactiviteiten van de twee groepen in totaal werk aan ongeveer 48.000 mensen. Door synergieën zullen de volgende jaren maximaal vierduizend banen moeten worden geschrapt. De afslanking zou gelijkmatig over de twee bedrijven worden doorgevoerd. Mogelijk banenverlies had eerder tot protest tegen de fusie geleid.

Fluxys Belgium, beheerder van het Belgische gasnet, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 250,7 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met 16 procent toe tot 22,9 miljoen euro. De groei kon vooral worden toegeschreven aan de opstart van een nieuwe aardgasterminal in Duinkerke in het noorden van Frankrijk. Gewezen wordt op nieuwe contracten voor de pijpleiding tussen de aardgasterminal van Fluxys in Zeebrugge en en de site in Duinkerke. Verder merkte Fluxys 4 procent meer gas te hebben vervoerd naar Belgische klanten. Er werd tijdens de eerste zes maanden van dit jaar ook 36 miljoen euro in België geïnvesteerd.

Investeringsmaatschappij Gimv neemt een belang van 23,6 procent in de Vlaamse informaticagroep Cegeka. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt, maar wel wordt Cegeka één van de grootste investeringen uit de geschiedenis van Gimv genoemd. Gimv verwierf onder meer de participatie van 8 procent die de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) in Cegeka had. De nieuwe middelen zullen onder meer worden gebruikt voor een verdere uitbreiding van de activiteiten. Cegeka heeft de voorbije jaren diverse bedrijven in Centraal-Europa ingelijfd, maar André Knaepen, topman van de informaticagroep, gaf recent te kennen in de nabije toekomst nog een belangrijke overname te willen doen.

Theresa May, eerste minister van Groot-Brittannië, zou bereid zijn om een compensatie van 20 miljard euro te betalen voor het vertrek van haar land uit de Europese Unie. Dat heeft Olly Robbins, raadgever van May voor Europese zaken, tegenover onderhandelaars van de Europese Unie gezegd. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Het bedrag zou gebaseerd zijn op de som die Groot-Brittannië nog aan de Europese Unie verschuldigd is voor de actuele Europese begroting, die nog tot eind dit decennium loopt. In Europese kringen zou echter zijn gemeld dat het geciteerde bedrag onvoldoende is om aan alle Britse financiële verplichtingen tegenover de Europese Unie tegemoet te komen.

De piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair weigeren de bonus die hun werkgever aanbiedt om vakantiedagen te laten vallen. Ryanair heeft door een massale vakantie van piloten vele vluchten moeten schrappen. Daarom beloofde de maatschappij aan zijn piloten een bonus tussen 6.000 euro en 12.000 euro indien ze tien vakantiedagen zouden laten vallen en zouden garanderen nog minstens één jaar in dienst te blijven. Het voorstel werd echter afgewezen. Wel werd een eisenbundel ingediend, waarbij de piloten aansturen op betere arbeidsvoorwaarden, die bovendien bepaald zouden zijn door de regelgeving van de landen waar ze gestationeerd zijn. Op dit ogenblik werkt Ryanair volgens de Ierse regelgeving.

Het Spaanse textielconcern Inditex, eigenaar van ketens zoals Zara en Massimo Dutti, heeft tijdens de eerste helft van zijn boekjaar een omzet gerealiseerd van 11,7 miljard euro. Dat betekende een stijging met 11,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep met 9 procent op tot 1,37 miljard euro. De groep merkt op tijdens de eerste twee kwartalen van zijn boekjaar 113 nieuwe winkels in vijfendertig markten te hebben geopend. De identieke omzetgroei bedroeg 6 procent. Pablo Isla, chief executive van Inditex, benadrukt dat het concern veel succes boekt met zijn geïntegreerd model, waarbij naar een optimale samenwerking tussen offline en online activiteiten wordt gestreefd.

In het aanbod van de Japanse autobouwer Toyota blijven hybride wagens een belangrijke activiteit. Dat heeft Akio Toyoda, topman van Toyota, gezegd. Toyoda zegt dat het bedrijf wel elektrische auto’s wil ontwikkelen, maar zich niet tot die technologie wil beperken. Steeds meer autoconstructeurs laten blijken in de toekomst exclusief op elektrische aandrijving te willen overstappen, maar Toyoda zegt dat zijn bedrijf realistische keuzes wil maken, gebaseerd op de ontwikkeling van de marktevoluties. Naast hybrides en elektrische wagens wil Toyota ook auto’s op brandstofcellen ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook traditionele motoren blijven ontwikkelen.

Het Waalse bouwconcern Moury Construct heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 50,4 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 3,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 30,9 procent tot 1,56 miljoen euro. Die achteruitgang is in belangrijke mate te wijten aan de lage rentes die op de financiële reserves worden geboekt. Het Waalse bedrijf beschikt over een cash reserve van 42 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 8,8 miljoen euro tegenover eind vorig jaar. Maar die reserves brengen geen inkomsten meer op, zodat de winst van het concern een afkalving kende. Het bedrijf heeft een orderboek met een waarde van 124 miljoen euro.

De tapijtgroep Beaulieu of America wordt grotendeels overgenomen door het Amerikaanse concern Engineered Floors. Bank of America moest midden juli een gerechtelijk akkoord aanvragen, nadat de onderneming in moeilijkheden was geraakt door de veranderende keuzes van de consumenten, die steeds meer harde vloerbekleding boven tapijt blijken te verkiezen. Ook werd het bedrijf geconfronteerd met agressieve acties van concurrenten, waaruit een grotere druk op de marges volgde. Beaulieu of America was ooit de derde grootste tapijtverkoper in de Verenigde Staten, na Shaw Industries en Mohawk. Shaw Industries was het eerste bedrijf van Bob Shaw, die sindsdien Engineered Floors oprichtte.

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |