08-09-15

Gedrag investeerder toont houding tegenover leefmilieu

Het gedrag van investeerders in de Verenigde Staten en West-Europa toont een duidelijk verschil in visies op de klimaatverandering en het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas naar aanleiding van de reactie van de energie-markten op ramp met de kerncentrale van Fukushima in Japan vier jaar geleden. De investeerders in de Verenigde Staten lieten volgens de onderzoekers duidelijk een voorkeur blijken voor fossiele brandstoffen als alternatief voor nucleaire bronnen, terwijl in Europa daarentegen vooral gekozen wordt voor hernieuwbare en duurzame energie.

De onderzoekers gebruikten de nucleaire ramp in Fukushima vier jaar geleden als een natuurlijk experiment om de reacties van Amerikaanse en Europese investeerders op een veranderende visie op kernenergie te toetsen. “De aardbeving en tsunami die aan de basis lagen van de ramp in Fukushima kon door niemand worden voorzien, maar zorgde voor een dramatische verschuiving in de percepties over nucleaire krachtbronnen,” benadrukt onderzoeksleider Anastasia Shcherbakova, professor economie aan de University of Texas. “De ramp met de kerncentrale van Fukushima leidde tot een wereldwijd pessimisme tegenover de toekomst van nucleaire energie.”

“Vele landen namen uit veiligheidsredenen hun kerncentrales uit dienst en een aantal regeringen kondigden aan de nucleaire energie te zullen verlaten en alternatieve bronnen te zullen zoeken,” merkt professor Shcherbakova op. “De wereldbevolking blijft echter aangroeien, waardoor ook de nood aan energie zal toenemen. Wanneer de overheden de capaciteit nucleaire energie afbouwen, moeten er alternatieve bronnen worden gevonden om die leemte op te vangen. Het gedrag van investeerders in de Verenigde staten en Europa weerspiegelt daarbij de onderscheiden percepties over het eventuele toekomstige succes van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie.”

“Uit cijfers van het Center for Research in Security Prices, de New York Stock Exchange en het persbureau Bloomberg kan worden afgeleid dat in de Verenigde Staen en Europa afwijkende ecologische percepties leven,” zegt Anastasia Shcherbakova. “Er kon worden vastgesteld dat investeerders in de Verenigde Staten vooral vertrouwen toonden in fossiele brandstoffen als alternatief voor de nucleaire bronnen. De investeringen in aandelen van de steenkoolindustrie kenden dan ook een belangrijke toename. Die trend geeft ook aan dat de Amerikaanse investeerders ervan overtuigd zijn dat kostenefficiëntie en de betrouwbaarheid van de bevoorrading crucialer zal worden dan de klimaatverandering.”

“In Europa werden daarentegen vooral extra investeringen in duurzame energie opgetekend,” aldus de onderzoekster. “Dit gedrag weerspiegelt het milieubewust gedrag van de regio en de grotere bereidheid om extra te betalen voor ecologische oplossingen. De Verenigde Staten hebben een historische band met steenkool, dat immers als een goedkope en betrouwbare bron van energie wordt bestempeld. Europa stelt zich daarentegen veel meer terughoudend op tegenover steenkool. De Europese bevolking houdt veel meer van het platteland en is meer op de natuur gericht. Daardoor is men in Europa bereid om extra te betalen voor hernieuwbare energie.”

In de Verenigde Staten stelt de energie-consument zich volgens Anastasia Shcherbakova veel prijsbewuster op dan in Europa. De resultaten van de studie geven volgens haar nog aan dat de financiële markten een belangrijke factor kunnen vormen in het succes of het falen van het overheidsbeleid. “Indien de overheid zegt dat tegen het midden van het volgende decennium 25 procent van de totale energievoorziening moet worden gegarandeerd door hernieuwbare bronnen, zal er ook moeten gezorgd worden dat die plannen een bodem hebben in de economische realiteit,” zegt de onderzoekster. “Anders zal die doelstelling moeilijk realiseerbaar blijken.”

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vooroordeel tegen mensen met multiraciale achtergrond blijft hardnekkig

De vooroordelen tegen mensen met een multiraciale achtergrond blijven hardnekkig overeind. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gelijkheid tussen verschillende huwelijksvormen belangrijk voor volksgezondheid

Er moet in het huwelijk van personen met verschillende seksuele geaardheid een grotere gelijkheid worden nagestreefd. Dat streven is van belang voor de algemene volksgezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Uitsluiting erger dan rechtstreekse pesterijen

Uitsluiting is voor tieners erger dan openlijke en rechtstreekse pesterijen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland in Australië bij meer dan tienduizend studenten uit het middelbaar onderwijs naar de impact van frequentie, de emotionale weerslag en de vorm van pesterijen op de mentale gezondheid. De ernst van het probleem maakt volgens de onderzoekers duidelijk dat preventie van cruciaal belang kan zijn. Uit het onderzoek bleek dat één op zeven tieners aangeeft het slachtoffer geweest te zijn van uitsluiting, terwijl één op drie gewag maakt van pesterijen en één op tien klaagt over fysieke aanvallen.

“Ons onderzoek heeft aangetoond dat sociale uitsluiting bij tieners veel meer schade kan berokkenen dan rechtstreekse pesterijen,” merkt onderzoeksleider Hannah Thomas, professor psychologie aan de University of Queensland, op. “Er moest immers worden vastgesteld dat tieners exclusie veel meer vrezen dan meer bekende vormen van pesterijen zoals plagerij en roddel. Sociale exclusie is een bijzonder subtiele strategie en zal daarom minder snel een reactie van een volwassene hoeven te vrezen. Adolescenten kunnen exclusie gebruiken om anderen uit de groep te duwen en te isoleren, waarbij ze hun eigen dominantie en macht in de vriendenkring uitoefenen.”

“Sociale exclusie wordt vaak zelfs gezien als een normaal onderdeel van de pijnen van de relaties binnen netwerken, maar kan voor jongeren bijzonder pijnlijk zijn,” zegt professor Thomas. “Er moet daarbij ook rekening worden gehouden dat sociale exclusie een sterke associatie vertoont met het psychologisch onevenwicht en het beperkte emotionele welzijn van de adolescent. Daardoor kan de uitsluiting een langer karakter krijgen dan andere vormen van pesterijen. Dat maakt de zelfverdediging bovendien moeilijker, waardoor de stress en isolatie nog verder dreigen te zullen toenemen.” Onder meer in het onderwijs moet volgens de onderzoekers een grotere aandacht worden besteed aan sociale uitsluiting.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Droevige stemming heeft ook impact op kleurenperceptie

Een droevige stemming heeft ook een impact op de kleurenperceptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester. Een negatieve emotionele instelling zorgt ervoor dat tinten op de blauw-gele as van de kleurencirkel minder accuraat worden geïdentificeerd. De studie geeft volgens de onderzoekers aan dat het gebruik van kleuren als metafoor voor gemoedsinstellingen bij de mens niet toevallig tot stand is gekomen, maar op een duidelijk achterliggend verband wijst. Dat de impact alleen bij een bepaalde groep kleuren lijkt te werken, heeft volgens de onderzoekers blijkbaar te maken met de werking van dopamine.

“De resultaten van de studie tonen aan dat gemoed en emoties een impact kunnen hebben op de perceptie over de omliggende wereld,” benadrukt onderzoeksleider Christopher Thorstenson, professor psychologie aan de University of Rochester. “Diverse experimenten in ons onderzoek wijzen uit dat droefheid een negatieve impact heeft op het vermogen om kleuren nauwkeurig te kunnen identificeren.” Eerdere studies hadden al uitgewezen dat emotie een invloed kan hebben op diverse visuele processen, waarbij ook al een link was aangegeven tussen een depressief gemoed en een gereduceerde gevoeligheid voor visuele contrasten.

“Aangezien gevoeligheid voor contrasten een fundamenteel visueel proces is bij de kleurenperceptie, kon dan ook een specifieke link worden verondersteld tussen droefheid en de mogelijkheid om tinten te identificeren,” zegt professor Thorstenson. “Het is ook opvallend hoe vaak mensen gebruik maken van kleuren om gemoedsinstellingen aan te geven, zelfs wanneer tussen beide concepten geen relatie lijkt te bestaan. Men kon dan ook veronderstellen dat deze metaforen zijn ontstaan omdat er op een specifieke manier wel degelijk een connectie kon worden gelegd tussen gemoed en de perceptie van kleuren.”

Vastgesteld werd dat de kijkers van een droevige video minder goed in staat waren een aantal kleuren nauwkeurig te omschrijven dan collega’s die een opgenomen programma standup-comedy hadden kunnen bekijken. Opvallend was wel dat alleen een verschil kon worden opgetekend bij de perceptie van de tinten die zich op de blauw-gele as van de kleurencirkel bevinden. Bij tinten op de rood-groene as bleek er tussen beide groepen daarentegen geen verschil te kunnen worden geregistreerd. Een specifieke verklaring voor de impact op de blauw-gele as konden de onderzoekers niet geven, maar wel wordt erop gewezen dat eerder onderzoek deze kleuren in verband heeft gebracht met het beloningshormoon dopamine.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Camerahoek ondervragingsvideo kan kijker beïnvloeden

Bij het verhoor van een verdachte kan de camerahoek van de ondervragingsvideo een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke vonnis in de rechtszaal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. De Amerikaanse onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat het camerastandpunt een belangrijke invloed kan hebben op de visie van de juryleden die de videobeelden moeten bekijken. Ondervragers moeten er volgens de onderzoekers dan ook voor zorgen dat de opnames van de interviews met verdachten geen basis kunnen vormen voor een vooroordeel bij de beslissing over vrijspraak of veroordeling.

“Het blijkt heel goed mogelijk om een video van een politieverhoor op een manier te presenteren die de jury kan doen geloven dat de schuldbekentenis van een verdachte vrijwillig is gegeven, zelfs wanneer er aanwijzingen zijn dat de arrestant werd bedreigd of gedwongen,” merkt onderzoeksleider Daniel Lassiter, professor psychologie aan de Ohio University. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat louter de keuze van de invalshoek waarmee de camera het verhoor registreert, een bepalende impact kan hebben op de visie van de kijker. Alleen al een gericht gebruik van de technologie kan bij de jury tot een vooringenomendheid leiden over het vrijwillig karakter van de bekentenissen van een verdachte.”

“Wanneer de camera uitsluitend op de verdachte is gericht en de ondervrager nergens wordt getoond of alleen met de rug zichtbaar is, blijkt de jury veel sneller geneigd te zijn te geloven dat de verdachte de bekentenissen vrijwillig heeft afgelegd,” verduidelijkt professor Lassiter. “Die perceptie blijft zelfs overeind wanneer aanwijzingen kunnen worden gevonden dat de ondervrager de verdachte tot bekentenissen heeft gedwongen. Wanneer daarentegen de camera wordt verplaatst, zodat zowel de ondervrager als de verdachte in profiel worden getoond, zal hetzelfde interview het publiek tot een heel andere conclusie leiden. De bereidheid om onvoorwaardelijk te geloven in een vrijwillige bekentenis, blijkt dan immers plots verdwenen.”

“De resultaten van het onderzoek hebben grote implicaties voor de rechtspraak,” waarschuwt Daniel Lassiter. “Gekleurde interpretaties van opgenomen ondervragingen en valse bekentenissen die onder dwang werden afgelegd, kunnen tot onterechte veroordelingen leiden. Uit het Innocence Project blijkt dat een kwart van de veroordeelden die later op basis van genetische bewijzen alsnog moesten worden vrijgesproken, een valse bekentenis heeft afgelegd of zichzelf heeft beschuldigd. Onterechte veroordelingen zijn niet alleen slecht voor de verdachten, want ze betekenen dat de ware schuldigen nog altijd vrij rondlopen en een gevaar kunnen vormen voor de maatschappij.”

Om het gevaar op verkeerde interpretaties te vermijden, moet er volgens Lassiter voor gezorgd worden dat ondervragingen zoveel mogelijk in hun totaliteit worden opgenomen. “Bovendien moet het camerastandpunt garanderen dat de aandacht evenveel is gericht op de ondervrager als op de verdachte,” benadrukt de onderzoeker. “Wanneer de beschikbare video toch alleen op de verdachte is gefocust, moeten audioverslagen of teksten van het verhoor door de rechter aan onafhankelijke specialisten voor een analyse worden overgemaakt.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Humor vormt belangrijke basis voor romantische aantrekkingskracht

Humor kan voor de man een belangrijk instrument zijn om de romantische interesse van een vrouwelijke gesprekspartner te trekken. In omgekeerde richting werkt het fenomeen echter veel minder goed. Wanneer echter beide partijen samen om humor kunnen lachen, heeft een potentiële relatie duidelijk kans van slagen. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas. Er wordt echter tegelijkertijd opgemerkt dat de waarde van humor vaak wordt onderschat en veelal louter wordt bestempeld als een signaal van intelligentie, terwijl de impact volgens de Amerikaanse wetenschappers in realiteit veel breder is gebleken.

“Uit onderzoek bleek dat vrouwen een grotere romantische interesse tonen in de mannelijke gesprekspartner die hen aan het lachen kan brengen,” benadrukt onderzoeksleider Jeffrey Hall, professor communicatie aan de University of Kansas. “Vrouwen vatten de humor van hun gesprekspartner wellicht op als een aanwijzing dat een eventuele romantische relatie met de man veel leuke momenten kan opleveren en niet snel tot verveling zal leiden. Hoe meer de vrouw positief reageert op de humoristische pogingen van de man, hoe meer kans dat de relatie verder zal gaan dan een louter vriendschappelijk niveau. De grootste aanwijzing van een romantische connectie wordt echter gevonden wanneer beide partijen samen lachen.”

Opmerkelijk is wel dat de humoristische vrouw geen enkele impact heeft op mogelijke romantische gevoelens bij de mannelijke gesprekspartner. Verder moet er volgens professor Hall worden vastgesteld dat er geen enkel verband is gevonden tussen humor en intelligentie. “Die veronderstelde link geeft humor te weinig eer,” stipt professor Hall aan. “Humor belooft immers vrolijkheid en leuke ogenblikken in het leven.” Wel kon een verband worden opgemerkt tussen humor en extraversie. Ook zegt de onderzoeker vastgesteld te hebben dat vrouwen en mannen humor op dezelfde manier appreciëren en begrijpen. Tevens bleken mannen en vrouwen evenveel humor op hun sociale accounts te plaatsen.

“Humor is een signaal van een sociale en aangename persoonlijkheid en dus een aanwijzing van een potentieel interessante partner,” zegt Jeffrey Hall nog. “Een sociaal karaker veronderstelt ook het vermogen om samen met anderen plezier te maken.”

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |