03-11-17

Ook fietstocht naar het werk positief voor gezondheid

Een fietstocht naar het werk heeft op de gezondheid een even positieve impact als een actieve vrijetijdsbesteding. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Copenhagen bij honderddertig zwaarlijvige personen. De studie toonde aan dat inactieve personen met overgewicht met een fietstocht naar het werk evenveel vetmassa kunnen verliezen dan investeringen in lichaamsbeweging tijdens de vrije tijd. De fiets blijkt volgens de onderzoekers dan ook een efficiënte oplossing voor werknemers die fysiek actief willen zijn, maar door hun drukke agenda voor het onderhouden van de lichaamsconditie daarvoor nauwelijks tijd kunnen vinden.

“De conclusies van het onderzoek tonen aan dat het mogelijk is om de werkverplaatsing te combineren met een efficiënte fysieke inspanning,” stipt onderzoeksleider Bente Stallknecht, professor biomedische wetenschappen aan de University of Copenhagen. “Vastgesteld werd dat de werkverplaatsing op een week tijd evenveel calorieën verbranden als collega’s met een actieve vrijetijdsbesteding. Na zes maanden bleek elke activiteit tot een afname van de vetmassa te hebben geleid. Daarbij konden tussen de beide groepen geen statistiek significante verschillen worden opgetekend.”

In vergelijking met een controlegroep, die geen enkele fysieke inspanning deed, bleek een intensieve vrijetijdsbesteding na zes maanden de vetmassa met gemiddeld 4,5 kilogram te zijn afgenomen. Bij de fietsende werknemers - die gemiddeld een afstand van 14 kilometer per dag aflegden - kon over eenzelfde periode een afname met 4,2 kilogram worden gemeld. Bij de groep die gedurende zes maanden tijdens zijn vrije tijd een matige lichaamsbeweging had gekend, bleef de daling daarentegen beperkt tot 2,6 kilogram. “Er moet dan ook worden opgemerkt dat elke vorm van activiteit een meerwaarde betekent tegenover een sedentaire levenswijze,” stippen de onderzoekers nog nog.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Televisie en bioscoop verliezen miljarden aan online piraterij

Het illegaal downloaden en streamen van bioscoopfilms en televisieshows heeft de mediasector het voorbije jaar 31,8 miljard dollar verlies gekost. Over vijf jaar zal dat verlies nog verder zijn opgelopen tot 51,6 miljard dollar. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Digital TV Research. In het begin van dit decennium werd de jaarlijkse schade nog geschat op 6,7 miljard dollar. De onderzoekers wijzen erop dat in de studie geen gegevens over sportcontent of betaaltelevisie zijn opgenomen. In werkelijkheid liggen de geleden verliezen volgens Digital TV Research dan ook nog gevoelig hoger.

Uit de studie blijkt dat de Verenigde Staten de zwaarste verliezen zullen lijden. Het voorbije jaar werden door de activiteiten van de piraten op de Amerikaanse markt 8,9 miljard dollar inkomsten gemist. Over vijf jaar zal dat volgens de onderzoekers tot 9,8 miljard dollar zijn opgelopen. In de lijst slachtoffers volgt China op een tweede plaats. Daar werd vorig jaar een verlies van 4,2 miljard dollar geleden, maar dat cijfer zal over vijf jaar tot 9,8 miljard dollar zijn opgelopen. Er wordt wel opgemerkt dat de Chinese autoriteiten actie ondernemen. Op dit ogenblik verdienen piraten in China nog 1,2 miljard dollar meer dan legitieme aanbieders, maar over vijf jaar zal dat tot een deficit van 2,4 miljard dollar zijn omgekeerd.

De onderzoekers merken nog op dat Asia-Pacific volgend jaar Noord-Amerika als belangrijkste markt voor online piraterij zal hebben verdrongen. Daarbij wordt gewag van een verlies van nagenoeg 20 miljard dollar over vijf jaar. Dat betekent bijna een verdubbeling tegenover de gemiste inkomsten vorig jaar. Er wordt echter aan toegevoegd dat de greep van de piraterij niet tot deze regio’s beperkt zal blijven. De vijf grootste markten vertegenwoordigden vorig jaar 63 procent van de geleden verliezen, maar dat aandeel zal over vijf jaar tot 55 procent zijn ingekrompen. Acht landen zullen daarbij een verlies van meer dan 1 miljard dollar moeten melden. Vorig jaar bleven slechts vier landen boven die grens.

Vooral India en Brazilië zullen volgens het rapport de volgende jaren met een toename van piraterij worden geconfronteerd.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij |  Facebook |

Ook eigen problemen kunnen rationeel worden benaderd

Problemen van anderen blijken vaak rationeler en verstandiger aangepakt te kunnen worden dan de eigen persoonlijke bekommernissen. Die eigen problemen worden immers vaak door een vertekende emotionele lens te worden bekeken. Die vaststelling gaat echter niet voor iedereen op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo. Personen die gemotiveerd zijn om het beste in zichzelf en anderen naar boven te laten komen, blijken volgens de onderzoekers geen gevaar te lopen met dat vooroordeel geconfronteerd te worden. Deze groep zou de eigen problemen even rationeel benaderen als de moeilijkheden van anderen.

“Personen die waarden belangrijk vinden, zijn beter in staan om met zichzelf op een rationele manier over de eigen problemen te overleggen,” zegt onderzoeksleider Alex Huynh, professor psychologie aan de University of Waterloo. “Deze groep is in staat om de persoonlijke vooroordelen tegenover de eigen problemen opzij te schuiven. Dat heeft mogelijk gedeeltelijk te maken met intellectuele bescheidenheid, het vermogen om te erkennen dat de eigen perspectieven mogelijk niet voldoende blijken om een situatie tenvolle te begrijpen. Daarnaast moet ook gewezen worden op een vermogen om de perspectieven van andere te overwegen.”

Eerdere studies toonden vooral aan dat bepaalde situaties het redeneringsvermogen kunnen beïnvloeden, maar nu wordt aangevoerd dat ook persoonlijke motivaties kunnen meetellen. “Uit het onderzoek - bij meer dan zeshonderd studenten - bleek inderdaad dat het individu een betere score aan zijn analyse van de problemen van andere personen dan aan een studie van de eigen bekommernissen,” zegt professor Huynh. “Bij personen die echter een grotere waarde hechten aan normen, bleek die kloof kleiner te worden.” De studie toont volgens de onderzoekers aan dat de eigen persoonlijkheid en motivaties een hinder kunnen zijn om persoonlijke problemen efficiënter te analyseren.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persoonlijkheid |  Facebook |

Brexit vooral gesteund door laaggeschoolde Britten

Bij de keuze over de brexit kon een belangrijk verschil in opleidingsniveau worden opgetekend. Voorstanders van een scheiding met de Europese Unie konden vooral worden aangetroffen in regio’s met een lager gemiddeld opleidingsniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol. De onderzoekers merken tegelijkertijd op dat er geen verband kon worden opgetekend met een hogere werkloosheid of lagere socio-economische status. De resultaten van de studie tonen volgens de Britse wetenschappers onder meer welke aspecten ook in andere Europese landen op referendums over maatschappelijke vraagstukken kunnen hebben.

“In het kwart Engelse regio’s met het laagste gemiddelde educatieve niveau, bleek gemiddeld 63 procent van de bevolking voor een brexit te hebben gekozen,” zegt onderzoeksleider Peter Tammes, professor sociologie aan de University of Bristol. “In het kwart regio’s met het hoogste gemiddelde educatieve niveau, valt dat cijfer echter terug tot 49 procent. Die vaststelling bleef ook geldig wanneer een invloed van een aantal mogelijke verklaringen - zoals opkomst voor het referendum en werkloosheidsniveaus - uitgesloten bleek. Er kan dan ook worden vastgesteld dat in Engeland het opleidingsniveau van de kiezers een belangrijke rol heeft gehad in de uiteindelijke uitkomst van het referendum.”

Professor Tammes zegt verder nog vastgesteld te hebben dat er een grotere voorkeur voor een scheiding met de Europese Unie diende te worden opgetekend in regio’s waar tijdens de tweede helft van het voorbije decennium een grote instroom immigranten was vastgesteld. De resultaten van de studie gaan daarmee in tegen de beweringen van een aantal analisten, die immers hadden aangevoerd dat de grootste steun voor de brexit werd teruggevonden in regio’s die slechts in beperkte mate met immigratie in aanraking waren gekomen. Het is volgens Peter Tammes dan ook duidelijk dat de aanwezigheid van immigranten in de regio een keuze voor een brexit kan hebben ondersteund.

Regio’s waar de bevolking een minder goede perceptie over de eigen gezondheid laat bleken, toonden eveneens een grotere voorkeur voor een brexit. Dat geldt vooral in gebieden met een relatief oudere populatie.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brexit |  Facebook |

Grootste fiscale zondaars in toerisme en transport?

Mannen proberen vaker de belastingdienst te misleiden dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Warwick op basis van 35.000 fiscale herzieningen die door de Britse HM Revenue and Customs tijdens het eerste decennium van deze eeuw werden uitgevoerd. De onderzoekers stelden daarbij vast vast dat in Groot-Brittannië gemiddeld 36 procent van de belastingplichtigen zijn aangifte probeert te minimaliseren. Bij mannen blijkt dat cijfer echter op te lopen tot 40 procent, tegenover 27 procent bij vrouwen. Het onderzoek toonde verder geprobeerd werd gemiddeld 32 procent van de heffingen te ontwijken.

“De studie maakt duidelijk dat de Britse fiscus een belangrijk gedeelte van zijn rechtmatige inkomsten aan zich voorbij ziet gaan,” zegt onderzoeksleider Arun Advani, professor fiscaliteit aan de University of Warwick. “Die gemiste inkomsten zijn voor een deel het gevolg van vergissingen, maar er moet worden vastgesteld dat vaak ook bewust getracht wordt de belastingdienst te misleiden.” De onderzoekers merken verder op dat de meeste misleidingen een waarde van minder dan 1.000 pond vertegenwoordigden. Minder dan 4 procent bleek de fiscus meer dan 10.000 pond verschuldigd, maar die groep vertegenwoordigde wel nagenoeg de helft van de verloren inkomsten.

De onderzoekers stelden verder vast dat de grootste misleiding kon worden vastgesteld bij werknemers uit de bouwsector, het toerisme en het transport, waar meer dan de helft van de betrokkenen een onjuiste aangifte hadden ingevuld. Bovendien werd opgemerkt dat in toerisme en transport - vooral kamerverhuurders en taxichauffeurs - meer dan het totale verschuldigde bedrag uit de aangifte werd weggelaten. Bij zelfstandigen bleek de fiscale ontwijking op te lopen tot bijna 60 procent. De herzieningen leverden de Britse overheid vijftien jaar geleden nog 1,17 miljard pond op. Door een dalend aantal controles viel dat tegen eind vorig decennium terug tot 814 miljoen pond.

Lees Verder

12:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belastingen |  Facebook |

Ook in Midden-Oosten gaat nieuws vooral digitaal

De digitale nieuwsconsumptie kent in het Midden-Oosten een bijzonder sterke groei. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University. Opgemerkt wordt dat meer dan de helft van alle Arabieren inmiddels het internet als hun belangrijkste nieuwsbron bestempelen. Meer dan twee op drie baseert zich bovendien op zijn smartphone om van de jongste actualiteit op de hoogte te kunnen blijven. Er wordt aan toegevoegd dat sinds het midden van dit decennium het mobiele gebruik van het internet in de regio met 13 procent is gestegen. Bij laptops en desktops daarentegen moest een achteruitgang met 11 procent worden gemeld.

Vooral in Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) bleek een grotere neiging tot een online nieuwsconsumptie te kunnen worden gemeld. Daarentegen wordt in Jordanië, Libanon en Tunesië vaker vooral beroep gedaan op televisie. Het gebruik van de smartphone als nieuwsbron heeft echter in de hele regio een toename laten optekenen. De trend kon het sterkst worden opgemerkt, waar een toename met 50 procent worden gemeld, gevolgd door Tunesië en Libanon met een groei van ongeveer 40 procent. Ook wordt erop gewezen dat op het internet in de regio steeds vaker van het Engels wordt overgeschakeld naar het Arabisch, dat zijn aandeel op vier jaar van 58 procent naar 78 procent zag stijgen.

“Het grotere digitale gebruik heeft, net zoals in de rest van de wereld, ook in het Midden-Oosten een zware impact gehad op de traditionele media,” zeggen de onderzoekers. “Vier jaar geleden kenden de kranten in de regio nog een penetratie van 47 procent, maar dat is nu teruggevallen tot 25 procent. Ook de radio en de magazines hebben over diezelfde periode een achteruitgang met ongeveer 10 procent moeten melden.” De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat 66 procent van de Arabieren te kennen geeft de massamedia te vertrouwen, maar bij sociale media valt dat cijfer terug tot 47 procent. Op Facebook zegt 65 procent van de gebruikers nieuwsberichten te raadplegen.

Lees Verder

11:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: midden-oosten |  Facebook |

Latijns-Amerika kan opnieuw meer exporteren

Na een periode van vijf jaren dalende export, zal de uitvoer van Latijns-Amerika dit jaar opnieuw met 10 procent toenemen. Dat blijkt uit een rapport van de Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Eclac). In volumes zal een groei met 3,5 procent worden gemeld. Aan die stijging moet echter ook nog een prijsverhoging met 6,5 procent worden toegevoegd. De Latijns-Amerikaanse import zal dit jaar eveneens opnieuw een groei met 7 procent laten optekenen. Ook hier moest de voorbije vier jaar een achteruitgang worden gemeld. Er wordt wel gewaarschuwd voor een macro-economisch, technologisch en geopolitieke onzekerheid.

De groei van de Latijns-Amerikaanse buitenlandse handel moet volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan het economisch dynamisme van een aantal belangrijke partners. Daarnaast kan volgens de Eclac echter ook worden gewezen op het herstel van de economische groei in de regio, die na twee jaar recessie dit jaar opnieuw een groei met 1,2 procent zou kennen. Voor volgend jaar zou een verdere toename van het Latijns-Amerikaanse bruto binnenlandse product met 2,2 procent kunnen worden voorzien. Daarnaast wordt gewag gemaakt van hogere prijzen van een aantal belangrijke exportproducten. In een aantal markten zouden ook de invoerheffingen worden afgebouwd.

Het herstel van de Latijns-Amerikaanse export wordt geleid door uitvoer naar China, waar dit jaar een groei met 23 procent zal kunnen worden gerealiseerd. Ook in de rest van Azië kan een toename met 17 procent worden verwacht. De sterkste exportgroei in Latijns-Amerika zal worden opgetekend in Honduras, waar de uitvoer dit jaar met 29,6 procent zou toenemen, gevolgd door Uruguay (23,8 procent), Nicaragua (23,5 procent), Brazilië (18 procent) en Colombia (16,5 procent). Het grootste Latijns-Amerikaanse invoerland is Argentinië (21,3 procent), gevolgd door Ecuador (21,1 procent), de Bahamas (20,1 procent) en Paraguay (19,6 procent).

In Venezuela zal de invoer dit jaar nog met 21,8 procent verder afnemen. Vorig jaar werd in het land al een importdaling met 35,7 procent gemeld.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika |  Facebook |