17-06-15

Lidmaatschap groep heeft op zelfbeeld grotere impact dan individuele vriendschap

Het lidmaatschap van diverse groepen heeft op het zelfrespect een betere invloed dan een reeks individuele vriendschappen. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Queensland en de University of Kansas op basis van een onderzoek bij populaties schoolkinderen, ouderen en gewezen thuislozen in Groot-Brittannië, China en Australië. Daarbij kon volgens de researchers duidelijk worden vastgesteld dat het lidmaatschap van meerdere groepen, ongeacht het karakter van het geheel, tot een beter zelfbeeld leidt. Het lidmaatschap van groepen kan volgens de onderzoekers dan ook een krachtig instrument vormen om het zelfrespect te stimuleren of te herstellen.

“Het lidmaatschap van meerdere groepen die voor het individu belangrijk zijn, heeft op het zelfrespect een positievere invloed dan individuele vriendschappen,” benadrukt Jolanda Jetten, professor psychologie aan de University of Queensland. “Deze relatie kan echter alleen worden vastgesteld wanneer de groepen door het individu worden erkend als een basis voor zijn sociale identiteit. Daarentegen moest worden vastgesteld dat een groot netwerk van vrienden geen invloed op het zelfrespect blijkt te hebben. Groepen herbergen voordelen die interpersoonlijke banden niet blijken te kunnen aanbieden, zoals zingeving, connectie, ondersteuning en een gevoel van controle over het eigen leven.”

“Groepen blijken vaak een sterk systeem van waarden en overtuigingen te hebben,” zegt professor Jetten nog. “Wanneer het individu zich met groepen identificeert, zoals onder meer religieuze vereniging, wordt ook een lens aangereikt waarmee de wereld kan worden bekeken. De resultaten van de studie geven aan dat zelfrespect niet kan worden beschouwd als een concept dat louter in de persoonlijke sfeer moet worden gesitueerd. In plaats daarvan is het wellicht gezonder en efficiënter om mensen aan te moedigen naar een rijk sociaal leven en een bredere waaier van sociaal engagement te streven. Dat zal leiden tot een verbeterd zelfrespect, maar zal bovendien ook nog tal van andere voordelen bieden.”

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Impact bedrijven op Amerikaans politiek beleid wordt overdreven

Bedrijven hebben minder greep op het politieke beleid van een land dan in het algemeen wordt verondersteld. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University op basis van een analyse van de impact van diverse belangengroepen op het beleid van de regering van de Verenigde Staten. Het onderzoek, gespreid over de laatste twee regeringsjaren van president Bill Clinton en de eerste twee jaar van de legislatuur van diens opvolger George W. Bush, toonde aan dat bedrijven en burgerbewegingen met evenveel succes aan het publiek debat kunnen deelnemen. Wel zijn de ondernemingen het best uitgerust om uiteindelijk toch hun slag thuis te halen.

“Vele burgers gaan ervan uit dat de grote ondernemingen een cruciale impact hebben op het politieke beleid, maar deze studie heeft uitgewezen dat het bedrijfsleven veel minder dominant is en een meer gecompliceerde relatie heeft met de politiek dan algemeen wordt aangenomen,” benadrukt onderzoeksleider Marie Hojnacki, professor politieke wetenschappen aan de Pennsylvania State University. “Wanneer de belangen van het bedrijfsleven door burgerbelangen of andere opposanten werden gecontesteerd, bleken de partijen elk ongeveer evenveel kans te hebben om het laken naar zich toe te kunnen trekken. Wanneer op korte termijn wordt gekeken, hebben de bedrijven zelfs slechts een beperkte kans op succes.”

Opgemerkt wordt dat in het publieke debat rond beleidsonderwerpen het zakenleven een bijdrage van 40 procent levert, terwijl burgerbewegingen 30 procent van de argumentaties vertegenwoordigen. Het saldo is afkomstig van arbeidsbelangen of overheidsinteresses. Ook stellen de onderzoekers dat in ongeveer 24 procent van de dossiers de belangen van het bedrijfsleven worden gecontesteerd door de burgerbewegingen, gevolgd door overheidsorganisaties (10,6 procent), gemengde belangengroepen (13,5 procent) en beroepsmatige standpunten (3,8 procent). In minder dan 10 procent van de gevallen was er sprake van een confrontatie tussen verschillende ondernemersgroepen.

“Het bedrijfsleven heeft duidelijk een dominante impact op het publieke debat, maar moet wel met een belangrijke oppositie rekening houden,” aldus professor Hojnacki. “De impact op zich is echter geen garantie op uiteindelijk succes. Wanneer het bedrijfsleven en burgerbelangen tegenover elkaar staan, hebben over een periode van vier jaar beide partijen ongeveer 40 procent kans op succes. Wanneer op twee jaar wordt gekeken, loopt de successcore van de burgerbelangen op tot 56 procent, terwijl het bedrijfsleven met een inkrimping tot 24 procent rekening moet houden. Bij de aanvang van de studie gingen we ervan uit dat het bedrijfsleven een overtuigend overwicht zou krijgen, maar dat bleek niet het geval.”

“Wel kon worden vastgesteld dat de ondernemingen beter uitgerust blijken om hun doelstellingen te behalen,” zegt professor Hojnacki nog. “Vooral wanneer het bedrijfsleven zich achter specifieke en technische projecten zet, blijkt er weinig oppositie en kan er met een grotere kans op succes initiatief worden genomen. Bij burgerbelangen is een gebrek aan oppositie daarentegen geen garantie dat uiteindelijk ook een positief resultaat zal kunnen worden geboekt. Burgerbelangen beschikken immers vaak over onvoldoende middelen om hun wensen door te drukken. Bedrijven zijn veel beter uitgerust om veldslagen te verliezen en uiteindelijk toch de oorlog te winnen.”

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Plotse stijging van de status loopt niet altijd goed af

Een plotse stijging van de status op de werkvloer heeft niet altijd een positieve impact. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University naar de situatie bij werknemers van een Japanse multinational, met basis in Tokio, die besliste om het Engels voortaan als officiële bedrijfstaal te introduceren, waardoor de interne arbeidsverhoudingen een gevoelige verschuiving kenden. De studie toont volgens de onderzoekers vooral dat status geen vaststaand gegeven is, maar door een dynamisch proces kan worden beïnvloed. Bovendien wordt opgemerkt dat het management aandacht moet besteden aan maatregelen die tot statusverschuivingen zouden kunnen leiden.

“Werknemers ervaren door bepaalde gebeurtenissen soms op korte tijd een belangrijke statusverbetering,” verduidelijkt onderzoeksleider Tracy Dumas, professor management en human resources aan de Ohio State University. “Terwijl ze voordien grotendeels werden genegeerd, wordt hen plotseling om raad en advies gevraagd. Dat lijkt een goede ontwikkeling, maar het onderzoek bij het Japanse bedrijf laat blijken dat die statuswinst een aantal negatieve bijwerkingen kan hebben. Wanneer men ervaart dat de statusverbetering niet te danken is aan eigen prestaties, beseft men immers ook dat die situatie op elk ogenblik opnieuw kan worden omgekeerd.”

Dumas merkt op dat de Amerikaanse medewerkers van het Japanse bedrijf binnen de organisatie oorspronkelijk geen hoge status genoten. Dat veranderde echter toen de directie besliste om het Japans als officiële bedrijfstaal door het Engels te vervangen. “Japanse werknemers die de Engelse taal niet beheersten, dienden daardoor plots op hun Amerikaanse collega’s beroep te doen,” aldus de onderzoekers. “De Amerikaanse werknemers genoten weliswaar van hun verbeterde status, maar toch bleek niet alles positief ervaren te worden. De betrokkenen beseften immers dat de status-verbetering te wijten was aan een toevallige beslissing en geen verband hield met hun persoonlijke prestaties of realisaties.”

“De studie toont vooral aan dat status in organisaties een dynamisch gegeven is,” verduidelijkt Tracy Dumas. “Vaak wordt status als een vast element bestempeld, maar het onderzoek in de Japanse onderneming maakt duidelijk dat het concept veel complexer is dan algemeen wordt aangenomen. Tevens wordt aangetoond dat statuswinst ook niet altijd compleet positief wordt ervaren. Wanneer een statusverhoging door prestaties wordt gerealiseerd, heeft men een gevoel van controle en zekerheid over de nieuwe positie binnen de organisatie. Wanneer de statusverhoging zijn basis heeft in externe elementen, verdwijnt het gevoel van controle.”

De studie van Dumas spitste zich toe op het taalgebruik, maar er zijn volgens de onderzoekers heel uiteenlopende scenario’s die bepaalde werknemers op een kunstmatige manier statuswinst kunnen bezorgen. “Bij Apple verschoof Steve Jobs op een bepaald ogenblik de focus van de ingenieurs naar de designers,” verduidelijkt Tracy Dumas. “Het werk bleef hetzelfde, maar de designers stelden wel plots vast dat hun waarde binnen de onderneming was gestegen. De verschuivingen zullen wellicht ook niet altijd duidelijk zijn. Het is immers perfect mogelijk dat een nieuwe manager een grotere voorkeur koestert voor medewerkers die zijn eigen persoonlijke stijl benaderen.”

“Wat ook de reden is voor de status-verandering, de manager moet aandacht besteden aan de impact die deze verschuivingen op het totale personeelsbestand hebben,” benadrukt Tracy Dumas. “Men moet beseffen op welke manier deze veranderingen ook een impact zullen hebben op de machtsverhouding en de statusdynamiek. Bovendien moet rekening worden gehouden met een mogelijke invloed op de samenwerking. Tevens moet de managers beseffen dat medewerkers zelfs aan een statusverbetering nog altijd een aantal negatieve gevoelens kunnen koppelen.”

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gezondheid heeft deze eeuw al 200 miljard dollar geïnvesteerd in landen met laag inkomen

De wereld heeft sinds het begin van deze eeuw meer dan 200 miljard dollar geïnvesteerd om de gezondheid in landen met een lager inkomen te verbeteren. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Washington.

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Achtergebleven steden lopen groter risico op zelfmoorden

Socio-economisch achtergebleven steden worden met een hoger risico op zelfmoord geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het staalconcern ArcelorMittal heeft voor zijn vestiging in Gent een investering van 80 miljoen euro voorzien voor de winning van biobrandstoffen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Bedoeling dat is microben uit de diepzee worden gebruikt om hoogovengas om te zetten in ethanol, dat als biobrandstof gebruikt zou kunnen worden. ArcelorMittal heeft het over een wereldprimeur. Het project zou in Gent een vijftigtal extra banen opleveren. ArcelorMittal zegt dat de fabriek in Gent één van zijn technologisch meest geavanceerde sites is en dus een ideale keuze was voor de introductie van de nieuwe technologie, die de uitstoot van koolstofdioxide in de vestiging jaarlijks ook met 120.000 ton zou moeten beperken.

Het Franse bedrijf Sigfox gaat in België een netwerk voor het interrnet-of-things uitbouwen. Daarbij zal met het Franse energieconcern Engie, het moederbedrijf van Electrabel, worden samengewerkt. Daarvoor werd het nieuwe dochterbedrijf Engie M2M opgericht. België wordt daarmee het zevende land in Europa waar het IoT-netwerk van Sigfox wordt uitgerold. Het Belgische netwerk zou over twee jaar operationeel moeten zijn. Engie M2M wordt de operator van het netwerk. De installatie van het netwerk zal worden uitgevoerd door Cofely-Fabricom, een andere dochter van Engie. Voor de werken is een budget voorzien van ongeveer 4 miljoen euro. Engie is ook aandeelhouder van Sigfox.

Het Amerikaanse bedrijf Velcro, producent van kleefmaterialen, neemt de Belgische bedrijven Alfatex en Gevaert Bandweverij over. De overnames moeten Velcro naar eigen zeggen de mogelijkheid bieden om zijn positie in België en Europa te versterken. Gevaert en Alfatex hebben samen bijna honderdvijftig medewerkers, die allemaal de overstap naar de nieuwe eigenaar kunnen maken. Velcro zou bovendien van plan om de activiteiten van de twee Belgische bedrijven verder uit te breiden en met extra personeel te versterken. Alftax merkt ook op dat Velcro tijdens de gesprekken rond de overnames garanties heeft gegeven dat ook de productie in België zal worden behouden. Ook het management blijft in functie.

In de Verenigde Staten heeft UnitedHealth Group, de grootste zorgverzekeraar van het land, een overnamebod gedaan op sectorgenoot Aetna. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. Financiële details over het bod werden niet bekend. De waarde van Aetna wordt geraamd op meer dan 40 miljard dollar. Het is volgens analisten ook niet zeker of Aetna het bod zal aanvaarden. Door een samensmelting van de twee groepen zou een bedrijf ontstaan met een omzet van 189 miljard dollar. Het fusiebedrijf zou de vijfde grootste beursgenoteerde onderneming van de Verenigde Staten worden en zou de groep McKesson verdringen als het grootste gezondheidsbedrijf van de wereld.

De vorm van de speelfiguren van Lego is auteursrechtelijk beschermd en mag dus niet zomaar worden gekopieerd. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg beslist in een klacht van Best-Lock, die gelijkaardig speelgoed op de markt brengt. Best-Lock vocht het patent van Lego op de driedimensionele vorm van de speelfiguren aan. Daarbij werd opgemerkt dat de vorm van de figuren louter functioneel is om een interactie met de bouwblokken van Lego mogelijk te maken. Louter technische aspecten kunnen auteursrechtelijk niet worden beschermd. Die argumentatie werd door de rechter echter niet gevolgd, waardoor de bescherming volgens hem wel degelijk legaal is.

In de Verenigde Staten is miljardair Kirk Kerkorian, die een belangrijke rol had in de ontwikkeling van gokstad Las Vegas, op 98-jarige leeftijd overleden. Kerkorian, zoon van Armeense immigranten, ging al op zestienjarige leeftijd van school, maar bouwde zakelijk een bijzonder succesvolle loopbaan uit. Hij bouwde vanaf het einde van de jaren zestig de grootste en later bekendste hotels in Las Vegas, waarmee hij een fortuin verdiende. Ook was Kerkorian eigenaar van een aantal grote casino's. Kerkorian was ook bevriend met figuren zoals Frank Sinatra en filmacteur Dean Martin. Het vermogen van Kerkorian werd in mei dit jaar nog geraamd op ongeveer ,2 miljard dollar.

Het Belgische chemieconcern Tessenderlo Groep wil met de uitgifte van obligaties een bedrag van 250 miljoen ophalen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De bijkomende financiële middelen zullen onder meer worden aangewend voor een volledige herfinanciering van een obligatie-uitgifte van 150 miljoen euro die in oktober van dit jaar verloopt. Het concern moet daardoor de mogelijkheid krijgen op een goedkoper krediet over te schakelen en de afhankelijkheid van de banken terug te schroeven. Daarnaast zal het extra budget echter ook worden geïnvesteerd in de werking van het bedrijf om onder meer de toekomstige vraag op de markt te kunnen voldoen. Details over de geplande projecten werden niet gegeven.

Winkelketen Decathlon, verkoper van sportartikelen, wil in België een netwerk van vijfenveertig tot vijftig winkels uitbouwen. Dat heeft Herman Van Beveren, chief executive van Decathlon, gezegd ter gelegenheid van de opening van een nieuw filiaal in Sint-Truiden. Met die nieuwe winkel heeft Decathlon nu vierentwintig Belgische vestigingen. De nieuwe winkel bevindt zich in het stadion van voetbalclub Sint-Truiden en kadert in een volgende stap van de uitbouw van het netwerk. Nadat eerder op een aantal strategische locaties werden geopend, wil de groep volgens Van Beveren immers nu in kleinere steden een aanwezigheid uitbouwen. Een volgende opening is voorzien in Lommel.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt heeft het bedrijf Lecturama wegens inbreuken op de handelspraktijken veroordeeld tot een boete van 745.000 euro. Daarnaast werd ook een financiële sanctie van 300.000 euro opgelegd aan de verantwoordelijke leidinggevende van het bedrijf. Het bedrijf was er door honderden klanten uit België en Nederland van beticht ongevraagd pakketten met allerlei producten opgestuurd te hebben waarvoor een betaling werd geëist. Begin februari dit jaar werd het bedrijf ontbonden. Lecturama had vier jaar geleden van de Nederlandse autoriteiten al een waarschuwing gekregen, waarna beloofd was dat de verkoop zou worden aangepast.

Luchthaven Brussels South Charleroi Airport (BSCA) heeft van Carlo Di Antonio, Waals minister van ruimtelijke ordening, een nieuwe vergunning ontvangen voor de geplande uitbreiding. Een eerste vergunning was in december vorig jaar afgeleverd, maar een aantal omwonenden hadden tegen die beslissing beroep aangetekend. Door de vergunning kan de Waalse luchthaven zijn terminal en parking verder uitbreiden en kan ook een nieuw technisch gebouw worden voorzien. Met het uitbreidingsproject is een bedrag gemoeid van 80 miljoen euro. De nieuwe terminal is volgens het luchthavenbestuur noodzakelijk om het toenemend aantal passagiers te kunnen opvangen. Vorig jaar ontving de luchthaven 6,4 miljoen passagiers.

In de Verenigde Staten zullen een aantal nationale parken de volgende maanden hun toegangsprijzen verhogen. Dat heeft de Amerikaanse National Park Service bevestigd. De Verenigde Staten tellen 407 nationale parken en monumenten. Het is niet duidelijk hoeveel parken uiteindelijk tot een prijsverhoging zullen overgaan. Op een aantal locaties zijn de nieuwe tarieven al doorgevoerd. Elders worden nog gesprekken gevoerd. Er wordt op gewezen dat in de meeste parken de tarieven sinds het begin van de jaren ongewijzigd zijn gebleven. De extra middelen zullen worden geïnvesteerd in de infrastructuur en het onderhoud van de attracties. Slechts een kwart van alle Amerikaanse nationale parken rekent een toegangsprijs aan.

De Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn gaat 128 nieuwe hybride bussen aankopen. Met het project is een investering gemoeid van 43 miljoen euro. Door het nieuwe order zal De Lijn tegen eind dit jaar over 217 hybride bussen kunnen beschikken. Daarmee zal één tiende van de totale vloot van een hybride technologie zijn voorzien. De nieuwe exemplaren zullen worden ingezet om de bestaande hybride vloot in Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt te versterken. Daarnaast worden ook hybride bussen geïntroduceerd in Oostende. De vloot zou ongeveer 1,3 miljoen liter diesel en 3.500 ton koolstofdioxide per jaar moeten besparen. De bussen worden geleverd door constructeurs VDL Bus en Van Hool.

Tankerrederij Euronav koopt bij Hyundai Heavy Industries vier nieuwe supertankers aan. Met het order is een bedrag gemoeid van 384 miljoen dollar. Dat heeft de rederij bekend gemaakt. De vier schepen zijn al bijna afgewerkt. Een eerste tanker zou in september dit jaar worden opgeleverd. In mei volgend jaar moeten het volledige order zijn afgewerkt. Daarnaast heeft Euronav bij dezelfde scheepswerf een optie geplaatst voor de aankoop van vier bijkomende zusterschepen voor een bedrag van 392 miljoen dollar. Paddy Rodgers, chief executive van Euronav, zegt ervan overtuigd te zijn dat de tankermarkt voor een lange periode van een duurzaam herstel staat. Met de nieuwe tankers wil Euronav op die trend kunnen inspelen.

De treinen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) lieten tijdens de maand mei een stiptheid optekenen van 90,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Tijdens de maand mei van vorig jaar werd een stiptheid van 88,9 procent opgetekend. Sinds begin dit jaar ligt de stiptheid van de treinen in België constant boven de 90 procent. Er dienden in de maand mei van dit jaar echter wel 1.941 treinen afgeschaft te worden. Dat betekende een stijging met 48,8 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft te maken met een stakingsdag bij de machinisten, waardoor bijna elfhonderd treinen dienden te worden afgeschaft.

Rusland zal nog dit jaar meer dan veertig intercontinentale ballistische raketten aan zijn kernwapenarsenaal toevoegen. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin tijdens een wapenbeurs in Moskou bekend gemaakt. De raketten zullen volgens Poetin in staat zijn om de meest geavanceerde antiraketschilden te omzeilen. Anatoly Antonov, Russisch vice-minister van defensie, stelde dat de westerse landen op een wapenwedloop lijken aan te sturen. Hij verwees daarbij naar een voorstel van de Verenigde Staten om zwaar militair materiaal te installeren in Oost-Europa, onder meer in de Baltische staten die ooit deel uitmaakten van de Sovjet-Unie.

Meer Nieuws

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-06-15

Online video eist snel 80 procent totale internet-trafiek op

Over vier jaar zal 80 procent van de totale internet-trafiek uit online video bestaan, tegenover een aandeel van 67 procent vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf Cisco. Vooral de Verenigde Staten en China zullen volgens de onderzoekers een grote online video-activiteit laten optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse internet-consumptie tegen het einde van dit decennium voor 85 procent uit video zal bestaan. Cisco wijst er verder op dat draadloze en mobiele apparaten over vier jaar een aandeel van 66 procent in de totale internet-trafiek zullen hebben.

“Er mag de volgende vijf jaar een gigantische toename in de wereldwijde online video-trafieken worden verwacht,” stippen de onderzoekers aan. “Die trend zal worden gedragen door een verdere wereldwijde groei van het aantal internet-gebruikers, online apparaten en geconnecteerde toepassingen, hogere breedband-snelheden en de adoptie van geavanceerde videodiensten. Tegen het einde van dit decennium zullen ongeveer 3,9 miljard mensen - dat komt overeen met de helft van de wereldbevolking - op het internet zijn aangesloten. Het aantal geconnecteerde apparaten zal zelfs drie keer hoger liggen dan de wereldwijde populatie.”

Cisco merkt op dat de wereldwijde internet-trafiek tot het einde van dit decennium een jaarlijkse groei met 26 procent zal kennen. Daarbij zou over vijf jaar een dagelijkse trafiek van 4,5 exabytes worden geregistreerd. Dit jaar wordt gewag gemaakt van 1,4 exabytes per dag. Er wordt aan toegevoegd dat er volgend jaar in totaal één zettabyte trafiek zal worden gerealiseerd. Het heeft tweeëndertig jaar geduurd vooraleer dat volume werd bereikt, maar om die trafiek vervolgens te verdubbelen, zal er volgens Cisco nadien slechts drie jaar nodig zijn. Het rapport geeft nog aan dat er tegen het einde van dit decennium elke seconde bijna één miljoen minuten video-content door de internet-netwerken zal gaan.

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |