02-05-15

Vernieling erfgoed creëert ook archeologische opportuniteiten

De vernietiging van cultureel erfgoed in conflictzones, biedt ook nieuwe archeologische mogelijkheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de American University of Beirut en de University of Leicester.

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lichaamsbeweging tijdens middagpauze stimuleert enthousiasme

Lichaamsbeweging tijdens de middagpauze kan het enthousiasme van de werknemer gevoelig verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Curtin University.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Glazen plafond is voor moeders nog veel dikker

Vrouwen worden nog altijd met een glazen plafond, maar die problemen worden nog zwaarder wanneer er ook sprake is van kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Univrsity of Michigan.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eenvoudig wetenschappelijk artikel haalt weinig citaties

Artikels die wetenschappelijk onderzoek bondig en zonder vakjargon beschrijven, krijgen minder citaten dan bijdragen die de materie complexer en uitgebreider behandelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tweetaligheid leidt ook tot een andere kijk op de wereld

Tweetaligheid leidt vaak ook tot een andere kijk op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University naar fundamentele verschillen in het gebruik van de Engelse en Duitse taal. De onderzoekers stelden vast dat ook meertaligen een ander denkpatroon aannemen naargelang ze van het Engels of het Duits gebruik maken. Er wordt aan toegevoegd dat de overschakeling naar de andere taal zelfs een onmiddellijke invloed heeft op het denkpatroon van het individu. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers dan ook aan dat het menselijk brein zich gemakkelijk aanpast aan de context en de taal waarin moet worden gefunctioneerd.

“Uit het onderzoek is gebleken dat het gebruik van de taal een belangrijke impact heeft op de benadering van de werkelijkheid,” benadrukt onderzoeksleider Panos Athanasopoulos, professor taalkunde aan de Lancaster University. “De taalt bepaalt immers de manier waarop gebeurtenissen worden ervaren en geïnterpreteerd.” Uit het onderzoek bleek onder meer dat Duitssprekenden in een omschrijving van een video niet alleen de bekeken actie, maar ook het doel vermeldden, terwijl Engelstaligen enkel de handeling zelf vernoemden. Op die manier gaven Duitstaligen aan in de video een man te zien die naar de supermarkt fietst, terwijl Engelstaligen enkel van het fietsen zelf gewag maken.

Het fenomeen moet volgens professor Athanasopoulos worden toegeschreven aan de grammaticale mogelijkheden van de onderscheiden talen. “In het Engels is het gemakkelijk om de handeling - zoals cycling of walking - te omschrijven, maar in het Duits bestaat die grammaticale vorm niet, zodat handeling en doel als één geheel worden omschreven,” stipt de professor aan. “Duitstaligen leggen dan ook een grotere nadruk op het doel, terwijl Engelssprekenden aan de actie zelf prioriteit verlenen. Naarmate de Engelstalige proefpersonen een grotere kennis van het Duits hadden, bleken ze in hun uitspraken trouwens ook vaker de actie en het doel automatisch aan elkaar te koppelen.”

Er kon volgens de onderzoekers bovendien worden vastgesteld dat het wisselen van taal in één tijdsbestek ook onmiddellijk gevolgen heeft voor de houding van het individu. “De taal die men spreekt, blijkt dan ook een duidelijke impact te kunnen hebben op het denkpatroon,” zegt professor Athanasopoulos. “Wanneer een taal wordt benadrukt, brengt men automatisch ook de hele bijhorende invloedssfeer naar voor. Wanneer het Engels wordt geblokkeerd, reageren tweetaligen net zoals typische Duitsers en wordt een grotere aandacht voor het doel opgetekend. Wanneer het Duits wordt onderdrukt, blijkt bij die tweetaligen een grotere prioriteit voor de actie zelf.”

“De resultaten van het onderzoek zijn in overeenstemming met eerdere studies die een impact van een specifieke taal op het gedrag van meertaligen aantoonden,” benadrukt professor Athanasopoulos. “Eerder al bleek onder meer dat mensen de ervaring hebben iemand anders te worden wanneer ze naar een andere taal overschakelen. Bovendien blijkt dat ook de uitdrukking van emoties in de verschillende talen niet altijd hetzelfde gewicht heeft. De taal die men spreekt, kan dan ook een belangrijke impact hebben op de manier waarop men denkt.”

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwe patenten vooral gebaseerd op combinatie van bestaande ideeën

Een groot gedeelte van de nieuwe patenten die worden ingediend, blijken uiteindelijk gebaseerd te zijn op de combinatie van bestaande ideeën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Santa Fe Institute op basis van de archieven van het United States Patent and Trademark Office (USPTO). Uit de studie, die teruggaat tot het laatste decennium van de achttiende eeuw, blijkt volgens de onderzoekers dat ongeveer 40 procent van alle nieuwe patenten bestaat uit een verfijning van bestaande ideeën, maar dat betekent volgens de wetenschappers niet dat de wetenschap over zijn hoogtepunt is en worden integendeel bestaande bouwstenen gebruikt voor nieuwe innoverende constructies.

“Het lijkt moeilijk te vatten dat de hedendaagse maatschappij minder innovatief zou zijn geworden dan in het verleden,” merkt onderzoeksleider Hyejin Youn, systeemspecialist aan het Santa Fe Institute, op. “De voorbije decennia was men immers getuige van de introductie van onder meer ruimtetuigen, het internet, satellietnavigatie en geavanceerde antibiotica, maar toch kan in het algemeen worden gesteld dat de fundamentele innovatie een piek bereikte tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw en daarna is afgevlakt. Een groot gedeelte van de technologische codes uit de documenten die aan het Patent and Trademark Office werden bezorgd, blijken immers grotendeels onveranderd te zijn gebleven.”

“Elk patent omvat een technologische code die de aard van de uitvinding omschrijft,” verduidelijkt Hyejin Young. “Ongeveer tot het derde kwartaal van de negentiende eeuw nam het vocabularium van die uitvindingen toe. Daarna nam de introductie van nieuwe ideeën af, maar op dat ogenblik waren al zoveel basistechnologieën geïntroduceerd dat uitvinders ruimschoots voldoende hadden aan alternatieve combinaties van de bestaande vocabularium om nieuwe toepassingen te kunnen ontwikkelen. Het is voor onderzoekers vaak de uitdaging om onderdelen van specifieke technologieën op een innoverende te combineren zodat een meerwaarde voor de wetenschap en de maatschappij wordt gerealiseerd.”

Onder meer wijst Youn naar de ontdekking van de gloeilamp, die gebruik maakt van elektriciteit, een gloeidraad, een inert gas en een glazen bol om de mensheid een efficiënte toegang tot kunstlicht te kunnen aanbieden. “Ook lasers of de polymerase-kettingreactie zijn op vroegere patenten gebouwd,” stipt de onderzoeker aan. “Ontwikkelingen kunnen gebaseerd zijn op totaal nieuwe ideeën of op een originele combinatie van bestaande elementen. Sinds het einde van de negentiende eeuw maakt ongeveer 40 procent van alle nieuwe ontwikkelingen gebruik van een combinatie van bestaande technologieën. Dat aandeel is tot op heden min of meer ongewijzigd gebleven.”

“Nieuwe technologieën komen altijd ergens vandaan,” merkt Hyejin Youn op. “Nieuwe ontwikkelingen worden samengesteld op basis van componenten die voordien al bestonden en zullen op hun beurt de bouwstenen worden van toekomstige innovaties. Er kan niet worden beweerd dat innovatie op het einde van de negentiende eeuw is stilgevallen, maar wel kan er gesteld worden dat er een bepaalde graad van maturiteit werd bereikt. Hoewel relatief weinig bijkomende fundamentele technologieën worden geïntroduceerd, kan door de nieuwe technologische combinaties een quasi eindeloze ruimte voor nieuwe uitvindingen worden gecreëerd.”

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Omgevingsfactoren hebben impact op vruchtbaarheidswens

Omgevingsfactoren zoals economische dalperiodes of hoge sterftecijfers kunnen een belangrijke impact hebben op de vruchtbaarheidswens van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University. Er wordt aan benadrukt dat de vruchtbaarheidswens geen constante is die met de geboorte is meegegeven, maar wel in belangrijke mate door maatschappelijke invloeden kan worden gestuurd. Vastgesteld werd dat de toegang tot middelen niet alleen bepalend kan zijn voor de vruchtbaarheidswens, maar ook een impact blijkt te hebben op de reactie tegenover gebeurtenissen die de omgeving zouden kunnen veranderen.

“Eerdere studies wezen uit dat de omgeving waarin het individu opgroeit, grote invloed heeft op de vruchtbaarheid-intenties,” zegt onderzoeksleider Lora Adair, professor psychologie aan de Kansas State University. “Personen die opgroeien in een omgeving met beperkte middelen en hoge mortaliteit zijn geneigd om meer kinderen te hebben en al op jongere leeftijd ouder te worden. Vrouwen in die omgevingen bleken zelfs vroeger te menstrueren. Mensen die daarentegen opgroeien in een omgeving met overvloed en een lage mortaliteit, hebben daarentegen minder kinderen en plannen het ouderschap op een latere leeftijd, zodat hogere opleidingen kunnen worden gevolgd en een carrière kan worden gestart.”

Wanneer aan deze verschillende groepen informatie wordt versterkt over een toenemende mortaliteit - door stijgende moordcijfers - of een grotere economische instabiliteit, bleken volgens Adair echter enkele opvallende reacties vastgesteld te moeten worden. “Personen die in een omgeving met beperkte middelen opgroeiden, geven bij een toename van de mortaliteit aan meer kinderen te willen en plannen het ouderschap ook vroeger,” aldus de onderzoekster. “Wanneer echter gewag wordt gemaakt van een grotere economische instabiliteit, blijkt de kinderwens af te nemen en uitgesteld te worden. Op groepen uit een omgeving met overvloed had de nieuwe informatie echter geen enkele impact.”

Deze afwijkende strategieën moeten volgens Lora Adair wellicht worden toegeschreven aan een verschil in wereldpercepties. “Mensen in een lagere socio-economische omgeving vrezen dat slechte economische omstandigheden onvoorspelbaar zijn en op langere termijn zullen doorwerken,” aldus de Amerikaanse psychologe. “Generatiegenoten uit hogere socio-economische groepen zouden de nieuwe informatie daarentegen voorspelbaar en tijdelijk noemen.” Lora Adair waarschuwt dat de veranderende dynamiek en sociale structuur van de maatschappij dan ook een belangrijke impact kan hebben op de vruchtbaarheid-wensen en dus een grote invloed kan hebben op de geboortecijfers.

“Het publiek hecht grote waarde aan de informatie die hen wordt verstrekt,” stelt Lora Adair. “De vruchtbaarheidswens is niet louter met de geboorte meegegeven, maar is een flexibel concept dat wordt beïnvloed door de omgeving waarin men opgroeit. Wanneer men geconfronteerd wordt met informatie die laat uitschijnen dat de omgeving weinig betrouwbaar is, dreigt de visie op het ouderschap compleet te veranderen.” Adair merkt nog op dat er bij de vruchtbaarheids-intentie geen verschil in invloed tussen man en vrouw blijkt. Er werd volgens haar onterecht verondersteld dat de grotere economische, sociale en politieke macht van de vrouw haar ook meer zeggenschap over de vruchtbaarheid zou bezorgen.

“Vaak wordt opgemerkt dat de beslissing over vruchtbaarheid door die evoluties van een mannelijk-gedomineerde naar een vrouwelijk-gestuurde aangelegenheid zou zijn geëvolueerd,” zegt Lora Adair. “Dat blijkt in werkelijkheid niet het geval te zijn. Die macht is niet van mannelijke in vrouwelijke handen overgegaan, maar wel is er sprake van een grotere gelijkheid.”

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |