02-05-15

Glazen plafond is voor moeders nog veel dikker

Vrouwen worden nog altijd met een glazen plafond, maar die problemen worden nog zwaarder wanneer er ook sprake is van kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Univrsity of Michigan.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eenvoudig wetenschappelijk artikel haalt weinig citaties

Artikels die wetenschappelijk onderzoek bondig en zonder vakjargon beschrijven, krijgen minder citaten dan bijdragen die de materie complexer en uitgebreider behandelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tweetaligheid leidt ook tot een andere kijk op de wereld

Tweetaligheid leidt vaak ook tot een andere kijk op de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University naar fundamentele verschillen in het gebruik van de Engelse en Duitse taal. De onderzoekers stelden vast dat ook meertaligen een ander denkpatroon aannemen naargelang ze van het Engels of het Duits gebruik maken. Er wordt aan toegevoegd dat de overschakeling naar de andere taal zelfs een onmiddellijke invloed heeft op het denkpatroon van het individu. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers dan ook aan dat het menselijk brein zich gemakkelijk aanpast aan de context en de taal waarin moet worden gefunctioneerd.

“Uit het onderzoek is gebleken dat het gebruik van de taal een belangrijke impact heeft op de benadering van de werkelijkheid,” benadrukt onderzoeksleider Panos Athanasopoulos, professor taalkunde aan de Lancaster University. “De taalt bepaalt immers de manier waarop gebeurtenissen worden ervaren en geïnterpreteerd.” Uit het onderzoek bleek onder meer dat Duitssprekenden in een omschrijving van een video niet alleen de bekeken actie, maar ook het doel vermeldden, terwijl Engelstaligen enkel de handeling zelf vernoemden. Op die manier gaven Duitstaligen aan in de video een man te zien die naar de supermarkt fietst, terwijl Engelstaligen enkel van het fietsen zelf gewag maken.

Het fenomeen moet volgens professor Athanasopoulos worden toegeschreven aan de grammaticale mogelijkheden van de onderscheiden talen. “In het Engels is het gemakkelijk om de handeling - zoals cycling of walking - te omschrijven, maar in het Duits bestaat die grammaticale vorm niet, zodat handeling en doel als één geheel worden omschreven,” stipt de professor aan. “Duitstaligen leggen dan ook een grotere nadruk op het doel, terwijl Engelssprekenden aan de actie zelf prioriteit verlenen. Naarmate de Engelstalige proefpersonen een grotere kennis van het Duits hadden, bleken ze in hun uitspraken trouwens ook vaker de actie en het doel automatisch aan elkaar te koppelen.”

Er kon volgens de onderzoekers bovendien worden vastgesteld dat het wisselen van taal in één tijdsbestek ook onmiddellijk gevolgen heeft voor de houding van het individu. “De taal die men spreekt, blijkt dan ook een duidelijke impact te kunnen hebben op het denkpatroon,” zegt professor Athanasopoulos. “Wanneer een taal wordt benadrukt, brengt men automatisch ook de hele bijhorende invloedssfeer naar voor. Wanneer het Engels wordt geblokkeerd, reageren tweetaligen net zoals typische Duitsers en wordt een grotere aandacht voor het doel opgetekend. Wanneer het Duits wordt onderdrukt, blijkt bij die tweetaligen een grotere prioriteit voor de actie zelf.”

“De resultaten van het onderzoek zijn in overeenstemming met eerdere studies die een impact van een specifieke taal op het gedrag van meertaligen aantoonden,” benadrukt professor Athanasopoulos. “Eerder al bleek onder meer dat mensen de ervaring hebben iemand anders te worden wanneer ze naar een andere taal overschakelen. Bovendien blijkt dat ook de uitdrukking van emoties in de verschillende talen niet altijd hetzelfde gewicht heeft. De taal die men spreekt, kan dan ook een belangrijke impact hebben op de manier waarop men denkt.”

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwe patenten vooral gebaseerd op combinatie van bestaande ideeën

Een groot gedeelte van de nieuwe patenten die worden ingediend, blijken uiteindelijk gebaseerd te zijn op de combinatie van bestaande ideeën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Santa Fe Institute op basis van de archieven van het United States Patent and Trademark Office (USPTO). Uit de studie, die teruggaat tot het laatste decennium van de achttiende eeuw, blijkt volgens de onderzoekers dat ongeveer 40 procent van alle nieuwe patenten bestaat uit een verfijning van bestaande ideeën, maar dat betekent volgens de wetenschappers niet dat de wetenschap over zijn hoogtepunt is en worden integendeel bestaande bouwstenen gebruikt voor nieuwe innoverende constructies.

“Het lijkt moeilijk te vatten dat de hedendaagse maatschappij minder innovatief zou zijn geworden dan in het verleden,” merkt onderzoeksleider Hyejin Youn, systeemspecialist aan het Santa Fe Institute, op. “De voorbije decennia was men immers getuige van de introductie van onder meer ruimtetuigen, het internet, satellietnavigatie en geavanceerde antibiotica, maar toch kan in het algemeen worden gesteld dat de fundamentele innovatie een piek bereikte tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw en daarna is afgevlakt. Een groot gedeelte van de technologische codes uit de documenten die aan het Patent and Trademark Office werden bezorgd, blijken immers grotendeels onveranderd te zijn gebleven.”

“Elk patent omvat een technologische code die de aard van de uitvinding omschrijft,” verduidelijkt Hyejin Young. “Ongeveer tot het derde kwartaal van de negentiende eeuw nam het vocabularium van die uitvindingen toe. Daarna nam de introductie van nieuwe ideeën af, maar op dat ogenblik waren al zoveel basistechnologieën geïntroduceerd dat uitvinders ruimschoots voldoende hadden aan alternatieve combinaties van de bestaande vocabularium om nieuwe toepassingen te kunnen ontwikkelen. Het is voor onderzoekers vaak de uitdaging om onderdelen van specifieke technologieën op een innoverende te combineren zodat een meerwaarde voor de wetenschap en de maatschappij wordt gerealiseerd.”

Onder meer wijst Youn naar de ontdekking van de gloeilamp, die gebruik maakt van elektriciteit, een gloeidraad, een inert gas en een glazen bol om de mensheid een efficiënte toegang tot kunstlicht te kunnen aanbieden. “Ook lasers of de polymerase-kettingreactie zijn op vroegere patenten gebouwd,” stipt de onderzoeker aan. “Ontwikkelingen kunnen gebaseerd zijn op totaal nieuwe ideeën of op een originele combinatie van bestaande elementen. Sinds het einde van de negentiende eeuw maakt ongeveer 40 procent van alle nieuwe ontwikkelingen gebruik van een combinatie van bestaande technologieën. Dat aandeel is tot op heden min of meer ongewijzigd gebleven.”

“Nieuwe technologieën komen altijd ergens vandaan,” merkt Hyejin Youn op. “Nieuwe ontwikkelingen worden samengesteld op basis van componenten die voordien al bestonden en zullen op hun beurt de bouwstenen worden van toekomstige innovaties. Er kan niet worden beweerd dat innovatie op het einde van de negentiende eeuw is stilgevallen, maar wel kan er gesteld worden dat er een bepaalde graad van maturiteit werd bereikt. Hoewel relatief weinig bijkomende fundamentele technologieën worden geïntroduceerd, kan door de nieuwe technologische combinaties een quasi eindeloze ruimte voor nieuwe uitvindingen worden gecreëerd.”

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Omgevingsfactoren hebben impact op vruchtbaarheidswens

Omgevingsfactoren zoals economische dalperiodes of hoge sterftecijfers kunnen een belangrijke impact hebben op de vruchtbaarheidswens van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University. Er wordt aan benadrukt dat de vruchtbaarheidswens geen constante is die met de geboorte is meegegeven, maar wel in belangrijke mate door maatschappelijke invloeden kan worden gestuurd. Vastgesteld werd dat de toegang tot middelen niet alleen bepalend kan zijn voor de vruchtbaarheidswens, maar ook een impact blijkt te hebben op de reactie tegenover gebeurtenissen die de omgeving zouden kunnen veranderen.

“Eerdere studies wezen uit dat de omgeving waarin het individu opgroeit, grote invloed heeft op de vruchtbaarheid-intenties,” zegt onderzoeksleider Lora Adair, professor psychologie aan de Kansas State University. “Personen die opgroeien in een omgeving met beperkte middelen en hoge mortaliteit zijn geneigd om meer kinderen te hebben en al op jongere leeftijd ouder te worden. Vrouwen in die omgevingen bleken zelfs vroeger te menstrueren. Mensen die daarentegen opgroeien in een omgeving met overvloed en een lage mortaliteit, hebben daarentegen minder kinderen en plannen het ouderschap op een latere leeftijd, zodat hogere opleidingen kunnen worden gevolgd en een carrière kan worden gestart.”

Wanneer aan deze verschillende groepen informatie wordt versterkt over een toenemende mortaliteit - door stijgende moordcijfers - of een grotere economische instabiliteit, bleken volgens Adair echter enkele opvallende reacties vastgesteld te moeten worden. “Personen die in een omgeving met beperkte middelen opgroeiden, geven bij een toename van de mortaliteit aan meer kinderen te willen en plannen het ouderschap ook vroeger,” aldus de onderzoekster. “Wanneer echter gewag wordt gemaakt van een grotere economische instabiliteit, blijkt de kinderwens af te nemen en uitgesteld te worden. Op groepen uit een omgeving met overvloed had de nieuwe informatie echter geen enkele impact.”

Deze afwijkende strategieën moeten volgens Lora Adair wellicht worden toegeschreven aan een verschil in wereldpercepties. “Mensen in een lagere socio-economische omgeving vrezen dat slechte economische omstandigheden onvoorspelbaar zijn en op langere termijn zullen doorwerken,” aldus de Amerikaanse psychologe. “Generatiegenoten uit hogere socio-economische groepen zouden de nieuwe informatie daarentegen voorspelbaar en tijdelijk noemen.” Lora Adair waarschuwt dat de veranderende dynamiek en sociale structuur van de maatschappij dan ook een belangrijke impact kan hebben op de vruchtbaarheid-wensen en dus een grote invloed kan hebben op de geboortecijfers.

“Het publiek hecht grote waarde aan de informatie die hen wordt verstrekt,” stelt Lora Adair. “De vruchtbaarheidswens is niet louter met de geboorte meegegeven, maar is een flexibel concept dat wordt beïnvloed door de omgeving waarin men opgroeit. Wanneer men geconfronteerd wordt met informatie die laat uitschijnen dat de omgeving weinig betrouwbaar is, dreigt de visie op het ouderschap compleet te veranderen.” Adair merkt nog op dat er bij de vruchtbaarheids-intentie geen verschil in invloed tussen man en vrouw blijkt. Er werd volgens haar onterecht verondersteld dat de grotere economische, sociale en politieke macht van de vrouw haar ook meer zeggenschap over de vruchtbaarheid zou bezorgen.

“Vaak wordt opgemerkt dat de beslissing over vruchtbaarheid door die evoluties van een mannelijk-gedomineerde naar een vrouwelijk-gestuurde aangelegenheid zou zijn geëvolueerd,” zegt Lora Adair. “Dat blijkt in werkelijkheid niet het geval te zijn. Die macht is niet van mannelijke in vrouwelijke handen overgegaan, maar wel is er sprake van een grotere gelijkheid.”

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De applicatie Secret wordt stopgezet. Dat heeft David Byttow, chief executive van Secret, gemeld. In een begeleidend commentaar geeft Byttow toe dat de resultaten van de applicatie onder de verwachtingen zijn gebleven. Secret werd begin vorig jaar gelanceerd en liet gebruikers toe om anonieme berichten te plaatsen. Op die manier wou Secret een platform worden voor roddelaars en klokkenluiders, maar werd tegelijkertijd ook een kanaal voor cyberpesters. Secret haalde bij diverse investeerders ook een bedrag van 35 miljoen dollar op voor de verdere groei van de applicaties. Uiteindelijk zou het aantal gebruikers echter ver onder de verwachtingen zijn gebleven. Secret werd wegens cyberpesten eerder al in Brazilië verloren.

De Amerikaanse zadenfabrikant Monsanto overweegt een nieuwe poging om zijn Zwitserse sectorgenoot Syngenta over te nemen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Eerdere gesprekken werden in mei van vorig jaar afgebroken omdat bij Syngenta twijfels waren gerezen over de samenwerking. Inmiddels zouden beide partijen echter opnieuw gesprekken hebben aangeknoopt. Een positieve uitkomst is echter niet gegarandeerd. Syngenta is wereldwijd de grootste fabrikant van bestrijdingsmiddelen voor gewassen, terwijl Monsanto de grootste zadeproducent op de internationale markt is. Ook heeft Monsanto een dominante positie in de markt voor genetisch gemodificeerd voedsel.

De Amerikaanse autobouwer General Motors (GM) gaat de volgende drie jaar 5,4 miljard dollar investeren in zijn Amerikaanse fabrieken. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Sinds General Motors zes jaar geleden het faillissement diende aan te vragen en door de overheid overeind moest worden gehouden, heeft de autobouwer naar eigen zeggen al 16,8 miljard dollar geïnvesteerd in zijn Amerikaanse vestigingen. Eerder al kondigde General Motors ook al grote investeringen buiten de Verenigde Staten, onder meer in China en Mexico, aan. De investeringen volgen op een akkoord met de vakbond United Auto Workers over de invoering van meer flexibele arbeidsvoorwaarden en ploegendiensten.

Het Finse mediaconcern Sanoma verkoopt zijn belang in de Russische krantengroep Delevoi Standard, uitgever van het zakenblad Vedomosti. Sanoma had in Delovoi Standard een belang van ruim 33 procent, dat wordt verkocht aan de Russische groep Ivania. Ook United Press, de Russische uitgever van publicaties zoals The Moscow Times en Russische edities van Men’s Health en National Geographic, van de hand gedaan. Dat belang wordt overgeheveld naar het bedrijf Moscow Times. De transacties vormen een onderdeel van de nieuwe strategische koers van het Finse concern. In december werden al een aantal Russische activiteiten verkocht. Sanoma blijft voorlopig alleen nog met de titel Grazia in Rusland actief.

Luchtvaartmaatschappij Air France wil in een periode van twee jaar ruim 1,1 miljard euro bezuinigen. Dat heeft het Franse bedrijf bekend gemaakt. Air France merkt daarbij op de kosten jaarlijks met 1,5 procent terug te willen dringen. Om dat doel te bereiken snijdt het bedrijf onder meer in onrendabele vluchten op lange afstanden. Daarnaast zullen ook de korte vluchten van Air France en de regionale dochter Hop in één divisie worden samengebracht. Die centralisatie zou er moeten voor zorgen dat Hop minstens een break-even kan laten optekenen. Bovendien werd bekend gemaakt dat dochter Transavia over drie winstgevend moet zijn gemaakt. Air France wil ook tot de top vijf op het gebied van cargovervoer behoren.

Het Duitse chemieconcern BASF heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 20,1 miljard euro. Dat betekent een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Opgemerkt wordt dat het bedrijf een grotere verkoop aan de autosector en de landbouw kon laten optekenen. Daarna zou de zwakke euro ook voor gunstige valuta-effecten hebben gezorgd. De operationele winst daalde echter met 2 procent naar 2,1 miljard euro. De nettowinst viel met 20 procent terug tot bijna 1,2 miljard euro. Dat wordt vooral toegeschreven aan kosten voor bijzondere beloningen voor de werknemers en aan de teruglopende inkomsten in de chemicaliën-divisie door de lagere olieprijzen.

In de Verenigde Staten is de Franse bank BNP Paribas door het gerecht formeel veroordeeld tot de betaling van een boete van 8,9 miljard dollar wegens de schending van embargo's. De boete is een onderdeel van een akkoord dat in juli vorig jaar met de Amerikaanse regulatoren was gesloten. BNP Paribas had daarbij schuldig gepleit aan financiële transfers voor klanten in Soedan, Cuba en Iran, waartegen een Amerikaans handelsembargo liep. De advocaten van BNP Paribas maakten bekend dat de bank de nodige maatregelen heeft genomen om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. De opbrengst van de boete zou worden gebruikt voor hulp aan slachtoffers van de regimes in Soedan, Cuba en Iran.

Olieproducent Chevron heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 2,6 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 4,5 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet viel van 53,2 miljard dollar naar 34,5 miljard dollar terug. De sterke terugval moet worden toegeschreven aan de daling van de olieprijzen. De gemiddelde dagproductie steeg van 2,68 miljoen vaten naar 2,59 miljoen vaten. De lage olieprijzen hebben het Amerikaanse concern aangezet om zijn investeringen gevoelig terug te schroeven. Daarnaast wil Chevron ook voor miljarden dollar activa afstoten. Tegelijkertijd blijft Chevron bij zijn plannen om de productie de volgende drie jaar met 20 procent te verhogen.

Het uitzendbedrijf USG People heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 570,7 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 543 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg met 15 procent tot 16,9 miljoen euro. Door eenmalige lasten en afschrijvingen daalde de nettowinst echter van 6,8 miljoen euro naar 1,8 miljoen euro. Rob Zandbergen, bestuursvoorzitter van USG People, stelde dat de positieve ontwikkelingen zich in alle landen verder doorzetten. Hij verwacht dat de markten zich ook de volgende maanden verder positief zullen blijven ontplooien. USG People ziet onder meer een groei bij de kleinere ondernemingen en de vraag naar professionals.

De Amerikaanse groep Colgate-Palmolive, fabrikant van verzorgingsproducten, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 4 miljard dollar geboekt. Dat betekent een daling met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In volumes nam de verkoop nochtans met 1,5 procent toe, maar de opbrengst werd gedrukt door de sterke dollar. Indien geen rekening wordt gehouden met valuta-effecten en eenmalige lasten, zou het concern een omzetgroei met 4 procent hebben gerealiseerd. De nettowinst nam weliswaar met 40 procent toe tot 542 miljoen dollar, maar dat resultaat was te wijten aan eenmalige baten. Wanneer daarmee geen rekening wordt gehouden, zou de winst met 4 procent zijn gedaald.

Hochtief, het grootste bouwbedrijf van Duitsland, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 51,8 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 17,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 3,6 procent tot ruim 5 miljard euro. Hochtief kon naar eigen zeggen profiteren van gunstige valuta-effecten door de zwakke euro en de groei van zijn activiteiten in het buitenland, waaronder Australië. Het bedrijf zegt echter in alle regio’s vooruitgang geboekt te hebben. Dat geldt ook voor de Europese markt, die het voorbije kwartaal opnieuw een winst liet registreren. Hochtief had op het einde van het kwartaal een orderboek met 38 miljard euro aan projecten.

Het Italiaans-Amerikaanse autoconcern Fiat-Chrysler heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 92 miljoen euro, tegenover een verlies van 173 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 19 procent tot 26,4 miljard euro. Het concern geeft echter aan dat de gunstige resultaten in belangrijke mate te danken zijn aan positieve valuta-effecten. Wanneer geen rekening wordt gehouden met wisselkoersen, zou een omzetgroei met 4 procent zijn opgetekend. Fiat-Chrysler verkocht tijdens het eerste kwartaal wereldwijd 1,1 miljoen wagens. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover de eerste drie maanden van vorig jaar.

De tiendaagse staking van zijn piloten kan de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP Airlines mogelijk 70 miljoen euro verlies kosten. Dat heeft Fernando Pinto, voorzitter van TAP Airlines, gezegd. De piloten hadden aangekondigd de eerste tien dagen van de maand mei het werk te zullen neerleggen tegen het feit dat de akkoorden over de privatisering van de maatschappij niet zouden worden nageleefd. De maatschappij besliste om 90 procent van de vluchten te schrappen. Daardoor zouden dagelijks slechts een dertigtal vluchten kunnen worden georganiseerd. De Portugese premier Pedro Passos Coelho had al gewaarschuwd dat de staking een significante impact op de nationale economie zou hebben.

De Spaanse voetbalclubs FC Barcelona en Real Madrid zullen vanaf volgend jaar hun televisierechten niet langer individueel kunnen verkopen. Dat heeft de Spaanse overheid beslist. Daarmee wordt ingegaan op de eis van de overige achttien clubs uit de Spaanse Primera Division. De clubs hadden gedreigd met een staking indien FC Barcelona en Real Madrid de televisie-rechten opnieuw individueel zouden kunnen verkopen. De televisierechten voor de Spaanse Primera Division hebben op dit ogenblik een waarde van ongeveer 755 miljoen euro. Dat bedrag gaat echter voor 40 procent naar FC Barcelona en Real Madrid, die met hun financieel overwicht ook sportief succes kunnen kopen.

Het Italiaanse televisieconcern Mediaset heeft Pier Silvio Berlusconi (46) benoemd tot gedelegeerd-bestuurder. Berlusconi wordt de opvolger van Giuliano Adreani (72), die wel voorzitter zal blijven van de advertentiedivisie van het televisieconcern. De nieuwe gedelegeerd-bestuurder is de zoon van Silvio Berlusconi, oprichter van Mediaset en gewezen premier van Italië. Pier Silvio Berlusconi blijft ook vicevoorzitter van Mediaset. Die functie oefende hij al sinds het begin van deze eeuw uit. Mediaset is de grootste commerciële zender van Italië en zou onder meer in de belangstelling staan van onder meer de Franse groep Vivendi. Eerder werd ook de Britse groep Sky van Rupert Murdoch als een potentiële partner genoemd.

Meer Nieuws

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-05-15

Chinese toeristen blijken zuiniger geworden te zijn

Chinese toeristen geven op hun buitenlandse bestemmingen minder uit dan in het verleden. Dat blijkt uit een studie van de Britse krant Financial Times. Het fenomeen heeft volgens de krant verschillende oorzaken.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |