02-04-15

Bij onderhandelingen is de woordkeuze vaak cruciaal

Bij onderhandelingen moet een grote aandacht worden besteed aan de formulering van de voorstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Leuphana Universität Lüneburg en de Saarland Universität die een analyse maakten van onderhandelingen tussen meer dan zeshonderd personen. Het onderzoek maakt volgens de Duitse onderzoekers duidelijk dat een overwogen woordkeuze aan onderhandelaars belangrijke concrete voordelen kan opleveren. Er wordt aan toegevoegd dat zelfs lichte linguistische nuances al een belangrijke impact kunnen hebben op de resultaten van de gevoerde onderhandelingen.

“Men kan in onderhandelingen over een autoverkoop aangeven dat men een bepaald bedrag zou willen voor de wagen, maar ook kan men laten verstaan bereid te zijn om de auto af te staan voor een bepaalde som,” zeggen de onderzoekers Roman Trötschel en David Loschelder. “Beide boodschappen hebben materieel identiek dezelfde inhoud. Toch is het aangewezen om de tweede versie te kiezen. Die keuze kan mogelijk het grootste voordeel opleveren. In die tweede versie legt men immers de nadruk op het materiële goed dat de tegenpartij zou kunnen verwerven. Indien men voor de eerste formulering kiest, legt men daarentegen de klemtoon op de financiële kost die de tegenpartij zal moeten opbrengen.”

“Wanneer in de onderhandelingen een potentieel financieel verlies wordt benadrukt, zullen van de tegenpartij minder gemakkelijk concessies worden verkregen,” voeren Trötschel en Loschelder aan. “Bij elke onderhandeling kwam hetzelfde resultaat naar voor. Wanneer de nadruk werd gelegd op het product dat kon worden verworven, werden constant betere resultaten bereikt. Die vaststelling geldt trouwens niet alleen voor de verkoper, maar kan ook door de potentiële koper worden toegepast. Die zou dan moeten zeggen bereid te zijn om een bepaald bedrag te geven in ruil voor de auto in plaats van aan te geven de wagen te willen nemen in ruil voor een bepaalde som.”

“Het principe geldt niet alleen voor financiële transacties, maar kan ook worden toegepast bij onder meer de ruil van verzamelobjecten,” stippen Trötschel en Loschelder aan. “Daarbij moet men ervoor zorgen eerst de aandacht te richten op de eigen objecten die in het ruilaanbod worden gebracht. Tevens is het aangewezen om in de loop van de onderhandelingen extra elementen, zoals accessories van een auto, bij te voegen in plaats van de prijs te verlagen. De tegenpartij moet immers psychologisch de overtuiging opbouwen een meerwaarde aangeboden te krijgen en dus te winnen. Onderhandelingen over de prijs zijn altijd gevaarlijk, want de tegenpartij zal altijd het gevoel hebben verlies te lijden.”

“Visverkopers op de markt weten heel goed op welke manier de klant het best kan worden verleid,” zegt Roman Trötschel. “Zij bieden een zalm aan, geven er nog een haring en een pladijs gratis bij en wijzen vervolgens op de gunstprijs van 20 euro.”

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zoekmachine basis voor overschatting eigen kennisniveau

Het opzoeken van online informatie blijkt de internet-gebruiker het gevoel te geven slimmer te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University bij duizend Amerikaanse internet-gebruikers. Ook wanneer de betrokkenen het antwoord op gestelde vragen niet hebben kunnen vinden, schatten ze hun eigen kennisniveau volgens de studie nog altijd hoger in dan de verstandelijke capaciteiten van anderen. Het blijkt volgens de onderzoekers heel gemakkelijk om de eigen kennis te verwarren met de externe online informatie. Er wordt echter tegelijkertijd ook gewaarschuwd voor gevaarlijke consequenties.

“Het internet is een krachtige omgeving, waar men elke vraag kan stellen en quasi onmiddellijk toegang heeft tot de wereldwijde wetenschappelijke kennis,” zegt onderzoeksleider Matthew Fisher, psycholoog aan de Yale University. “Het wordt daardoor heel gemakkelijk om de eigen kennis te verwarren met de informatie uit externe online bronnen. Verrassend genoeg bleef die overschatting van de eigen kennis ook overeind te blijven wanneer men er niet in geslaagd was de gevraagde informatie te vinden. Zelfs over onderwerpen die geen enkel verband hielden met de online zoekopdrachten, bleken de internet-gebruikers ervan overtuigd te zijn over een superieure kennis te beschikken.”

“De cognitieve effecten van de online zoek-status blijken zo sterk dat de betrokkenen zich ook nog altijd slimmer blijven voelen wanneer de raadpleging van het internet geen enkel resultaat heeft opgeleverd,” geeft Matthew Fisher nog aan. “Tevens bleken de internet-gebruikers ervan overtuigd dat hun hersenen een grotere activiteit vertoonden dan het brein van de leden van een controlegroep. De online populatie bleek als symbool voor zijn hersenen een beeld te kiezen met een grote hoeveelheid actieve elementen. Die vaststelling leidt tot de conclusie dat de betrokkenen ervan overtuigd zijn meer kennis in hun hoofd te hebben en niet aanvaarden louter informatie te hebben verworven omdat ze toegang hadden tot het internet.”

“Het was echter ook duidelijk dat het expliciete gebruik van de online zoekmachines en niet louter de toegang tot het internet leidde tot een overdreven inschatting van de eigen kennis,” aldus de onderzoekers. “Wanneer bij de vraagstelling een specifieke website als bron van informatie werd opgegeven, bleek er niet langer een superieur gevoel van kennis opgetekend te kunnen worden.” Wanneer men een boek leest of met een expert praat, moet volgens de onderzoekers een actief engagement worden ontplooid om een gebrek aan kennis op te vangen, maar met het internet wordt de grens tussen de eigen kennis en percepties over cognitieve capaciteiten echter veel vager.

“Het toenemend gebruik van smartphones kan het probleem mogelijk nog scherper stellen,” waarschuwen de onderzoekers. “Door de mobiele platformen is het internet immers steeds binnen bereik. Die effecten kunnen bovendien nog groter worden wanneer de huidige generatie jongeren, die met internet zijn opgegroeid, volwassen zijn geworden. Een overdreven gevoel van kennis kan ook bijzonder risicovol zijn wanneer, onder meer in de politiek of andere beleidsgebieden, belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Daarbij moet men duidelijk de grenzen van de eigen mogelijkheden kennen. Het internet is een schitterend instrument, maar kent ook een aantal aspecten die tot voorzichtigheid moeten aanmanen.”

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chinese economische vertraging beïnvloedt wereldewijde reclame

De wereldwijde reclamebestedingen zullen de volgende twee jaar iets minder snel toenemen dan eerder werd vooropgesteld. Dat heeft vooral te maken met de afkoeling van de Chinese economie, al moet er ook worden gewezen op de economische onzekerheden rond de situatie in Rusland en Oekraïne. Dat blijkt uit een rapport van consulent ZenithOptimedia over de evoluties in de wereldwijde reclamesector. Voor dit jaar wordt wereldwijd nog een groei met 4,4 procent verwacht, maar volgend jaar wordt opnieuw een heropleving tot 5,3 procent in het vooruitzicht gesteld, dankzij de Olympische zomerspelen in Rio de Janeiro en de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

“China is met reclame-bestedingen het voorbije jaar Japan voorbij gestoken en is in de sector nu de tweede grootste markt van de wereld,” aldus ZenithOptimedia. “In China liepen de reclamebestedingen vorig jaar immers op tot 45,4 miljard dollar, tegenover 45 miljard dollar in Japan. Beide markten blijven echter nog op grote afstand van de omzetten in de Verenigde Staten, die vorig jaar een niveau van 176,2 miljard dollar lieten optekenen. Toch blijkt de Chinese reclamemarkt zo groot te zijn geworden dat ook relatief kleine veranderingen in de lokale groei een zichtbaar effect hebben op de wereldwijde resultaten. China vertegenwoordigt inmiddels immers 8,3 procent van de wereldwijde reclamebestedingen.”

Verwacht wordt dat de Chinese reclamemarkt dit jaar nog een groei met 9,1 procent zal kennen, tegenover een gemiddelde stijging van 10,5 procent sinds het begin van dit decennium. Dat is echter nog altijd gevoelig meer dan de groei van 4,4 procent die de wereldwijde reclamemarkt laat optekenen. De volgende twee jaar wordt voor China een groei met 8,5 procent verwacht. In Rusland wordt dit jaar daarentegen een terugval met 16,5 procent voorzien, terwijl in Oekraïne zelfs een achteruitgang met 62,3 procent in het vooruitzicht wordt gesteld. Ook in Wit-Rusland wordt gerekend op een terugval met 33,5 procent. Deze drie landen vertegenwoordigen samen echter amper 2,1 procent van de wereldwijde reclamemarkt.

ZenithOptimedia geeft verder nog aan dat online videoreclame vorig jaar een groei met 34 procent tot 10,9 miljard dollar heeft laten optekenen. Voorspeld wordt dat die bestedingen over twee jaar verder zullen oplopen tot 23,3 miljard dollar. “Online video combineeert de emotionele verbondenheid van de televisie met de doelgerichtheid en de meetbaarheid van de digitale display-reclame,” zegt Steve King, chief executive van ZenithOptimedia. “Televisie zal ongetwijfeld nog vele jaren een dominant blijven in de reclamewereld, maar adverteerders grijpen steeds vaker naar online video als een waardevol complementair kanaal, waar nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd om merkwaardes te communiceren.”

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Angstige sollicitant brengt zichzelf in moeilijkheden

Sollicitanten die zich grote zorgen maken over de indruk die ze tijdens het interview met een potentiële werkgever zullen maken, dreigen zichzelf in moeilijkheden te brengen en lopen een grote kans om uiteindelijk inderdaad afgewezen te worden. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Guelph in Canada, die een analyse maakten van een honderdtwintigtal interviews van jonge sollicitanten. De onderzoekers merken op dat sollicitanten zich geen bekommernissen zouden mogen maken over een eventuele blos van verlegenheid of een mogelijke zenuwtrek, maar daarentegen vooral moeten zorgen warm, vriendelijk en assertief over te komen.

“Sollicitanten die een interview met een potentiële werkgever met angstgevoelens tegemoet zien, dienen achteraf vaak vast te stellen inderdaad niet aan de verwachtingen voldaan te hebben,” merken de onderzoekers Amanda Feiler en Deborah Powell, psychologen aan de University of Guelph, op. “Organisaties en bedrijven dreigen door de afwijzing van kandidaten met interview-angsten anderzijds mogelijk potentiële talenten weg te sturen die in werkelijkheid bijzonder geschikt zouden kunnen zijn voor de gezochte functies.” Feiler en Powell stelden vast dat vooral het woordritme van de kandidaat door alle partijen algemeen als een teken van zenuwachtigheid wordt bestempeld.

“Hoe minder woorden iemand per minuut produceert, hoe meer er een perceptie van zenuwachtigheid ontstaat,” stellen de Canadese psychologen. “Bovendien kon worden vastgesteld dat nerveuze kandidaten zich tijdens het gesprek ook minder assertief opstellen en weinig interpersoonlijke warmte uitstralen. Dat leidt vaak tot een afwijzing door de interviewers. De resultaten van de studie geven aan dat sollicitanten zich niet uit hun evenwicht zouden mogen laten halen door zich zorgen te maken over een eventuele zenuwtrek, maar zich meer zouden moeten focussen op de bredere impressie die ze op de potentieel toekomstige werkgever kunnen maken.”

Er moet volgens de onderzoekers echter nog verder bestudeerd worden op welke manier fysieke en verbale elementen van het gesprek de impressies over het interview beïnvloeden. “Er is pas recent enige aandacht gerezen voor de effecten en implicaties van de angsten rond sollicitatie-gesprekken,” geeft Deborah Powell aan.

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Selectie van externe bedrijfsleider wijst op koersverandering

Chief executives die buiten de eigen organisatie worden gezocht, zijn geneigd om meer geld in onderzoek en ontwikkeling te investeren. Collega’s die binnen het eigen bedrijf worden gevonden, blijken daarentegen vooral geïnteresseerd in grote en strategische overnames. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Missouri, het Georgia Institute of Technology en de California State University die gedurende een periode van zes decennia de selectie en prestaties van meer dan 2.500 chief executives bij grote Amerikaanse bedrijven analyseerden. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat bij de selectie van een chief executive rekening zou moeten gehouden worden met de streefdoelen van de organisatie.

“Vastgesteld werd dat 78 procent van de chief executives binnen de eigen organisatie wordt gezocht,” zegt onderzoeksleider Stephen Ferris, professor economie aan de University of Missouri. “Nochtans blijkt dat bij de keuze voor een externe of interne chief executive rekening zou moeten gehouden worden met doelstellingen die het bedrijf zelf voor ogen heeft. De aanstelling van een externe chief executive zou aan investeerders een signaal kunnen geven dat het bedrijf een drastische koerswijziging op het oog heeft. De aanstelling van een interne kandidaat geeft daarentegen aan dat het bedrijf op een gezonde stabiliteit kan terugvallen en zijn succesvolle benadering wellicht ook in de toekomst verder zal zetten.”

“Indien een bedrijf goed presteert, zal een interne vorming en selectie voldoende zijn voor de identificatie, opleiding en promotie van de kandidaten die uiteindelijk in staat zullen zijn om de organisatie te leiden en de succesvolle activiteit verder te zetten,” benadrukt Stephen Ferris. “Indien er echter problemen worden onderkend, zal vaak buiten de eigen rangen naar een nieuwe leider moeten worden gezocht. Die strategie creëert mogelijk een bepaalde graad van onzekerheid, maar toont anderzijds ook een zeker niveau van eerlijkheid en bescheidenheid waarin erkend wordt dat men intern niet over een kandidaat beschikt die de capaciteit heeft om de onderneming te leiden.”

“Het feit dat externe chief executives gericht zijn op investeringen in onderzoek en ontwikkeling, kan als een engagement voor innovatie en verandering worden beschouwd,” zegt professor Ferris nog. “Aangezien externe en interne chief executives verschillende strategische en financiële beslissingen nemen en onder andere omstandigheden worden aangesteld, kunnen beide keuzes, afhankelijk van de behoefte van de onderneming, positieve resultaten genereren.”

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse restaurantketen McDonald’s gaat de lonen van zijn werknemers in de Verenigde Staten met ruim 10 procent verhogen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Vanaf juli zou het uurloon met 93 eurocent worden opgetrokken. De maatregel geldt enkel voor de 90.000 werknemers van de eigen vestigingen van McDonald’s. Daarnaast werken echter nog 750.000 werknemers in franchise-uitbatingen. Zij komen niet in aanmerking voor een verhoogd uurloon. Er wordt in de Verenigde Staten de jongste maanden steeds vaker een beter loonbeleid geëist. Onder meer groepen zoals Wal-Mart en Gap dienden eerder al met een loonsverhoging in te stemmen. Op dit ogenblik geldt in het land een minimumloon van 7,25 dollar per uur.

Schotland heeft het voorbije jaar voor 3,95 miljard pond whisky uitgevoerd. Dat betekende een daling met 7 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Scotch Whisky Association. In volumes werd een exportdaling met 3 procent tot 1,19 miljard flessen opgetekend. De Schotse export lijdt naar eigen zeggen onder een zwakke economische conjunctuur en een politieke onzekerheid. De export naar de Verenigde Staten - de belangrijkste markt voor Schotse whisky - daalde met 9 procent tot 748 miljoen pond. In Taiwan en India kon daarentegen een groei van de verkoop worden opgetekend. Er wordt ook op gewezen dat de terugval zich vooral tijdens de eerste helft van het jaar situeerde.

Het contract van Dieter Zetsche als chief executive van de Duitse autogroep Daimler wordt verlengd. Dat heeft de raad van bestuur van Daimler beslist. Het huidige contract van Zetsche loopt eind volgend jaar af, maar zal volgens voorzitter Manfred Bischoff met drie jaar worden verlengd. Een formele beslissing kan pas begin volgend jaar worden genomen. Zetsche (61) staat inmiddels al negen jaar aan het hoofd van Daimler. Door de verlenging van het contract kan Zetsche verder werken aan de realisatie van de groeistrategie die hij voor het bedrijf heeft ontwikkeld. Bedoeling is dat Mercedes tegen het einde van dit jaar groter is geworden dan zijn rechtstreekse Duitse concurrenten BMW en Audi.

In Nederland zijn negentigduizend bankiers voortaan verplicht om een beroepseed af te leggen. Daarmee wordt Nederland de eerste natie ter wereld die zijn bankiers verplicht een eed van trouw tegenover de klanten af te leggen. De wet werd twee jaar ingevoerd voor de leden van de raad van bestuur en directie van de financiële instellingen, maar wordt nu uitgebreid naar alle personeelsleden die met financiële opdrachten zijn belast. Aan de eed worden ook tuchtsancties gekoppeld. Klachten van consumenten en bedrijven worden door een onafhankelijke tuchtcommissie geëvalueerd. Inbreuken tegen de eed kunnen worden bestraft met sancties tot 25.000 euro boete en drie jaar beroepsverbod.

Over drie jaar zullen de inkomsten uit de verkoop van applicaties in GooglePlay en de AppStore zijn verdubbeld tegenover het huidige niveau. Dat blijkt uit een rapport van de bureaus International Data Corporation (IDC) en App Annie. Vooral bij reclame in applicaties wordt een sterke groei verwacht. Geraamd wordt dat het aantal advertenties in de applicaties een verdrievoudiging zullen kennen. Exacte cijfers werden niet gegeven, maar Bertrand Schmitt, directeur van App Annie, zegt dat de onderzoekers zich bij de inschattingen conservatief hebben opgesteld. In werkelijkheid presteert de sector volgens hem wellicht nog beter dan in het rapport naar voor wordt geschoven.

De alternatieve taxidienst Uber heeft bij de Europese Commissie een klacht neergelegd tegen Frankrijk en Duitsland. Beide landen hebben volgens Uber een aantal diensten van het bedrijf onterecht verboden. Uber wordt in vele Europese landen gecontesteerd. De dienst biedt immers aan iedereen de mogelijkheid passagiers tegen een vergoeding te vervoeren. Daarbij worden vaak lage tarieven gehanteerd, waardoor de traditionele taxidiensten naar eigen zeggen met oneerlijke concurrentie worden geconfronteerd. De Europese Commissie zal de klachten onderzoeken. Er wordt opgemerkt dat nieuwe technologieën mogelijk moeten zijn, maar niet met de bestaande regelgeving mogen botsen.

In Brazilië wil het bouwbedrijf Grupo OAS Arenas de voetbalstadions Arena Fonte Nova in Salvador en Arena das Dunas in Natal verkopen. Het bouwbedrijf is in financiële moeilijkheden geraakt en hoopt met de verkoop van het vastgoed voldoende middelen te kunnen verzamelen om overeind te blijven. Beide voetbalstadions werden gebruikt tijdens het voorbije wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Op de twee sites werden in totaal tien wedstrijden betwist. Een derde stadion, de Arena do Grêmio in Porto Alegre, zou niet te koop zijn aangeboden. Het bedrijf wordt genoemd in het grote corruptieschandaal rond het Braziliaanse olieconcern Petrobras. Het bouwbedrijf werkte onder meer als onderaannemer van Petrobras.

De grote Europese aandelen hebben tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 15,5 procent aan waarde gewonnen. Daarmee lieten de vijftig grootste aandelen uit de Euro Stoxx de grootste groei in zes jaar optekenen. De sterke prestaties van de Europese aandelen zijn volgens analisten vooral te danken aan de financiële injecties van Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Nog tot in september volgend jaar zal de Europese Centrale Bank maandelijks 60 miljard euro in de economie pompen. Door die stimulansen zijn de rentevoeten nog verder gedaald. Om toch voldoende opbrengsten te genereren wijken vele beleggers volgens de waarnemers dan ook uit naar de aandelenmarkt.

Het Amerikaanse National Security Agency (NSA) vindt moeilijk nieuwe medewerkers. Dat heeft de Amerikaanse nieuwsdienst National Public Radio (NPR) gemeld. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse inlichtingendienst nochtans een startwedde van ongeveer 100.000 dollar per jaar aanbiedt. De gebeurtenissen rond klokkenluider Edward Snowden, een gewezen medewerker van de dienst, zouden echter voor een gigantische reputatieschade hebben gezorgd. Daardoor zouden hoger opgeleiden niet langer een interesse tonen voor de banen die worden aangeboden. Bovendien ondervindt de inlichtingendienst op de wervingsmarkt ook grote concurrentie van de technologiebedrijven uit Silicon Valley.

Indien de Engelse voetbalclub Manchester United zich kan plaatsen voor de Champions League, zal Louis Van Gaal, de Nederlandse coach van de ploeg, een premie van 1 miljoen pond ontvangen. Dat heeft de Britse krant Daily Star gemeld. Van Gaal tekende de voorbije zomer een contract ter waarde van ruim 7 miljoen euro. Hij werd daarmee de opvolger van David Moyes, die er voor de eerste keer in vijftien jaar niet in geslaagd was om de club voor een Europese voetbalcompetitie te plaatsen. Europees voetbal is van vitaal belang voor de club, die zich commercieel niet kan veroorloven twee jaar op rij uit de Champions League weg te blijven. De club moet daarvoor in de eigen competitie minstens als vierde eindigen.

Ondanks kritiek van mensenrechtenactivisten hebben de Russische autoriteiten ATR Television, de enige televisiezender van de Tataarse minderheid op het schiereiland Krim, van het net gehaald. De zender had naar eigen zeggen verschillende aanvragen ingediend, maar kreeg geen nieuwe licentie. Ook een kinderkanaal en twee radiofrequenties van de overkoepelende ATR Holding werden geblokkeerd. De Krim-Tataren, een gemeenschap van overwegend soennitische moslims, hadden de annexatie van het schiereiland door Rusland een jaar geleden veroordeeld. De Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) heeft de Russische autoriteiten van discriminatie beschuldigd.

Israël gaat clandestiene Afrikaanse migranten dwingen om te kiezen tussen een gevangenisstraf en een deportatie naar een land dat geen veiligheidsrisico oplevert. Dat heeft het Israëlische ministerie van binnenlandse zaken gemeld. Specifieke landen van bestemming werden niet genoemd, maar volgens waarnemers zouden de deportaties wellicht naar Rwanda en Oeganda gaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de maatregel echter illegaal. Bovendien zouden de landen van bestemming bovendien onvoldoende veiligheid kunnen garanderen. Israël telt ongeveer 53.000 vluchtelingen en asielzoekers. Het merendeel is afkomstig uit Eritrea en Soedan. Vorig jaar zouden 1.500 asielzoekers vrijwillig zijn vertrokken.

Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft het belang van het consortium Wintershall, Eni en Electricité de France (EDF) in de pijpleiding SouthStream overgenomen. Met de transactie was een bedrag van 1 miljard dollar gemoeid. Het Duitse Wintershall en het Franse Electricité de France hadden elk een belang van 15 procent in SouthStream. Het Italiaanse concern Eni participeerde voor 20 procent in de pijpleiding. SouthStream werd drie jaar geleden opgestart en diende Russisch gas naar Europa te voeren zonder het grondgebied van Oekraïne te moeten gebruiken. De Europese Commissie heeft zijn lidstaten echter onder druk gezet om zich uit het project terug te trekken.

Het Amerikaanse technologieconcern International Business Machines (IBM) gaat samenwerken met het bedrijf Weather Company, dat de weerzender Weather Channel in de Verenigde Staten uitbaat. De samenwerking wil de traditionele weergegevens verrijken met data die worden verzameld door de duizenden systemen en toestellen, zoals smartphones en auto’s, die aan het internet-of-things zijn gekoppeld. Wheather Channel verstrekt onder meer al specifieke informatie aan de luchtvaartsector, maar door de nieuwe samenwerking zouden ook andere sectoren van de gegevens gebruik kunnen maken. International Business Machines ziet in het internet-of-things een belangrijke groeisector.

De Nederlandse retailholding Macintosh heeft het voorbije jaar een nettoverlies geleden van 102 miljoen euro, tegenover een negatief resultaat van 12 miljoen euro het jaar voordien. De zware verliescijfers moeten naar eigen zeggen vooral worden geschreven aan belangrijke afschrijvingen op dochterketens Scapino en Brantano. Wanneer met die eenmalige effecten geen rekening wordt gehouden, zou nog een licht verlies worden geboekt. De omzet van de holding steeg van 822 miljoen euro naar 877 miljoen euro. Macintosh maakte ook bekend zich in de toekomst exclusief op de Benelux te zullen richten. Daardoor zullen onder meer de schoenwinkels in Groot-Brittannië worden afgestoten.

Meer Nieuws

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-04-15

Denken aan de toekomst zet meer aan tot sparen

Consumenten zijn sneller bereid om te sparen wanneer ze worden aangezet om over de toekomst te denken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |