15-09-17

Gebruik van minderheden in reclame is gevoelig gegeven

Consumenten uit etnische minderheden reageren weliswaar positief op reclame en merken die aandacht aan hun eigen groep schenken, maar diezelfde houding kan niet worden opgemerkt tegenover commerciële boodschappen waarin andere raciale minoriteiten aan bod komen. In dat gval wordt vaak voorkeur gebleken aan reclame met blanke personages. Dat is gebleken uit een onderzoek van marketeers aan de Mount Royal University, de University of Manitoba en de Dalhousie University. De conclusie maakt volgens de Canadese onderzoekers duidelijk dat adverteerders omzichtig tewerk moeten gaan bij het gebruik van minderheden in hun campagnes.

“In Noord-Amerika is het gebruik van blanke personages gedurende vele decennia de norm geweest,” zeggen de onderzoekers Mohammed El Hazzouri, Kelley Main en Sergio Carvalho. “Daarin kon echter een belangrijke evolutie worden opgemerkt. Wanneer echter personages uit etnische minderheden worden ingeschakeld, wordt de aandacht van consumenten uit raciale minoriteiten getrokken. Indien die personages echter niet uit hun eigen groep komt, rijst bij velen blijkbaar de vraag waarom de adverteerder voor een ander ras of cultuur heeft gekozen. Er wordt in vraag gesteld waarom de eigen etnische groep werd gekozen. Dat kan voor een belangrijke terugslag zorgen.”

“Uit het onderzoek kon worden afgeleid dat consumenten uit etnische minderheden consequent positiever reageerden op reclame met blanke personages dan op commerciële boodschappen waarbij beroep was gedaan op modellen van andere raciale minoriteiten,” zeggen de Canadese onderzoekers. “Het gebruik van leden van andere etnische minderheden bleek tot een gevoel van uitsluiting te leiden. Het effect kon vooral worden opgetekend bij consumenten die het lidmaatschap van de eigen etnische groep bijzonder belangrijk achten. Ook reclame met modellen van verscheidene etnische groepen werden op negatievere reacties ontvangen.”

Er kon volgens de onderzoekers wel worden vastgesteld dat de negatieve reacties minder uitgesproken waren wanneer in de boodschap ideeën van mededogen naar voor werden gebracht. “Wanneer in de reclame gewag werd gemaakt van sympathie, vriendelijkheid en vergevensgezindheid konden minder afwijzende reacties worden geregistreerd,” zeggen de wetenschappers. “In het algemeen kan worden gesteld dat mededogen het gevoel van gelijkheid versterkt. Wanneer reclame gewag maakt van mededogen zullen andere personen, ongeacht hun etnische afkomst, vaker als een gelijke bestempeld.”

“Consumenten uit etnische minderheden zien zichzelf niet als één grote groep,” betogen El Hazzouri, Main en Carvalho. “Er wordt gekeken naar de etnische groepen die in de reclame worden gebruikt, waarbij negatief wordt gereageerd wanneer het eigen rad consistent over het hoofd wordt gezien.”

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame |  Facebook |

Technologie steeds belangrijker in globale marketing-budgetten

Marketeers besteden op dit ogenblik gemiddeld 16 procent van hun budgetten aan technologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Moore Stephens en Warc bij meer dan vijfhonderd marketeers in Noord-Amerika en Groot-Brittannië. Daarbij wordt opgemerkt dat de zogenaamde martech-markt op dit ogenblik een wereldwijde waarde van 34,3 miljard dollar vertegenwoordigt. Opgemerkt wordt dat het aandeel van martech in de totale marketing-budgetten de voorbije jaren gevoelig is gestegen, waarbij verwezen wordt naar een toenemend gebruik van data en programmatorische toepassingen.

Uit het onderzoek blijkt dat martech vooral wordt toegepast voor email, waar een score van 85 procent zou werd opgetekend. Er werd aan toegevoegd dat een meerderheid van de respondenten ook gewag maakt van martech bij sociale media en customer relationship management. Daarnaast wordt door 37 procent gewag gemaakt van toepassingen voor een versterking van de klantenbeleving en collaboratie-instrumenten. Er wordt wel opgemerkt dat deze toepassingen duidelijk aan populariteit winnen, aangezien nog eens 25 procent van de respondenten te kennen geeft van plan te zijn de volgende twaalf maanden in deze technologieën te investeren.

Er wordt echter ook vastgesteld dat de helft van de respondenten erkent ontevreden te zijn en op dit ogenblik niet over de gepaste technologie-instrumenten te kunnen beschikken om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren. Er kon dan ook worden vastgesteld dat respectievelijk 46 procent en 38 procent van de marketeers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten getuigt van plan te zijn om de volgende twaalf maanden hun investeringen in martech op te voeren. Daarentegen zou slechts 7 procent van de Amerikaanse respondenten zijn martech-investeringen de volgende twaalf maanden willen afslanken. In Groot-Brittannië krimpt dat aandeel verder terug tot 4 procent.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: martech |  Facebook |

Online dating werkt snelst met beperkt aanbod

Datingsites met de grootste profielen-bibliotheek bieden niet altijd de garanties op het snelste succes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University, de IMD Business School en de University of Pennsylvania naar de activiteit op de online datingsites Match.com en eHarmony.com. Op Match.com wordt de breedst mogelijke toegang tot de database van het platform geboden, terwijl bij eHarmony.com slechts met een kleinere selectie kandidaten kan worden opgenomen, maar zijn leden toch kan motiveren een hoger lidgeld te betalen. Dat kan volgens de wetenschappers worden verklaard door de succeskansen.

“De meeste websites, zoals Match.com, willen de grootst mogelijke database ter beschikking stellen en een onbeperkte toegang bieden tot de profielen op het platform,” benadrukt onderzoeksleider Hanna Halaburda, professor management aan de New York University. “Andere sectorgenoten, zoals eHarmony.com, laten slechts de toegang tot een beperkte selectie profielen toe. Desondanks blijken de klanten van eHarmony gemiddeld 25 procent meer abonnementsgelden te betalen dan de gebruikers van Match.com. Dat fenomeen moet wellicht worden toegeschreven aan de grotere concurrentie die moet worden opgetekend op platformen met een onbeperkte toegang.”

“Een stijging van het aantal potentiële succesvolle contacten heeft door de grotere keuze een positief effect, maar tegelijkertijd moet door een toenemende onderlinge competitie tussen de gebruikers een negatief effect worden opgetekend,” zegt professor Halaburda. “Hoewel de leden van Match toegang hebben tot een groter aantal profielen, moeten ze immers ook met een hoger risico op afwijzing rekening houden. Elk mogelijk contact heeft immers zelf eveneens een groter aantal opties, waardoor de competitie tussen leden toenemen. Wanneer toegang tot een kleiner aanbod profielen wordt geboden, is de kans groter dat sneller een succesvol contact kan worden gelegd, want er is minder kans of afwijzing.”

“Uiteindelijk kan worden gesteld dat Match.com een groter aantal opties biedt voor leden die geen problemen hebben met afwijzingen en een geduld dat langer op de proef wordt gesteld,” zegt Anna Halaburda. “Gebruikers die daarentegen snel een potentiële partner willen vinden, zouden best opteren voor een platform dat met beperkte portfolio’s werkt.”

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dating |  Facebook |

Westerse wereld toont toenemende interesse in smartphone-betalingen

Sinds drie jaar geleden Apple Pay werd gelanceerd, hebben mobiele betalingen wereldwijd sterk aan populariteit gewonnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het betaalbedrijf ACI Worldwide, op basis van een enquête bij meer dan zesduizend consumenten in twintig landen. Er wordt aan toegevoegd dat in een aantal markten het gebruik van mobiele portefeuilles de drempel van een mainstream introductie heeft bereikt. Er wordt aan toegevoegd dat de sector geleid wordt door Azië en Latijns-Amerika, maar volgens het rapport kan ook een toenemend gebruik worden opgemerkt in de Verenigde Staten en Europa.

Uit het onderzoek blijkt dat in India inmiddels al 56 procent van de consument te kennen geeft geregeld betalingen te verrichten met zijn smartphone. Ook in Thailand en Indonesië worden scores van respectievelijk 51 procent en 47 procent opgetekend. In de Verenigde Staten valt dat cijfer weliswaar terug tot 17 procent, maar er wordt wel opgemerkt dat bij Amerikaanse consumenten drie jaar geleden slechts een score van 6 procent kon worden gemeld. Ook in Europa kan volgens ACI Worldwide van een duidelijke groei worden geregistreerd, waarbij in Spanje een score van 25 procent kon worden geregistreerd, gevolgd door Italië (24 procent) en Zweden (23 procent).

In Groot-Brittannië blijft de adoptie van mobiele betalingen voorlopig nog wel beperkt tot 14 procent. De toenemende populariteit van de mobiele betalingen kan volgens Mark Ranta, hoofd digitale bankoplossingen bij ACI Worldwide, ongetwijfeld worden toegeschreven aan de evoluties op de smartphone-markt. “Er kan immers worden vastgesteld dat mobiele betaaloplossingen nagenoeg door de volledige nieuwe generatie mobiele telefoons worden aangeboden,” benadrukt Ranta. “Smartphones die deze toepassingen niet aanbieden, zijn bijna allemaal afgeschreven en vervangen.” De adoptie van mobiele betaaloplossingen zal volgens ACI Worldwide in de nabije toekomst wellicht nog versnellen.

Er wordt verder benadrukt dat de consument een relatief groot vertrouwen heeft in de technologie. “In Groot-Brittannië getuigt 37 procent van de respondenten erop te vertrouwen dat zijn bank de persoonlijke informatie bij betalingen op smartphones zal beschermen,” zegt Ranta. “In Frankrijk loopt dat cijfer op tot 40 procent. Er moet echter wel op worden gewezen dat dit vertrouwen enigszins misplaatst zou kunnen zijn gebleken, want men moet ermee rekening houden dat een grotere adoptie van de technologie ook meer criminelen zou kunnen beginnen te interesseren.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Klimaatverandering mogelijk nefast voor koffieteelt

De klimaatverandering kan de koffieteelt in Latijns-Amerika de volgende decennia gevoelig treffen. De totale oppervlakte van de Latijns-Afrikaanse koffieregio zou tegen het midden van de eeuw zelfs met 88 procent kunnen inkrimpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Vermont. De onderzoekers merken op dat de daling van de koffieproductie vermoedelijk veel zwaarder zal zijn dan oorspronkelijk werd ingeschat. De grootste achteruitgang wordt voorspeld in Nicaragua, Honduras en Venezuela. De wetenschappers waarschuwen ook voor grote problemen voor miljoenen arme koffietelers.

“Koffie is één van de meest waardevolle producten die de wereld voortbrengt, maar om goed te kunnen gedijen heeft de sector een gepast klimaat en een gezond bijenbestand nodig,” benadrukt onderzoeksleider Taylor Ricketts, professor milieuwetenschappen aan de University of Vermont. “Gevreesd moet echter dat deze beide factoren een negatieve impact van de klimaatverandering moeten verwachten, waardoor de koffietelers met een zware inkrimping rekening moeten houden. Er is eerder al wel gewag gemaakt van een negatieve invloed van de klimaatverandering, maar die weerslag zal nog worden verergerd door problemen met het bijenbestand.”

“Aangezien koffie voor miljoenen arme gezinnen het belangrijkste inkomen betekent, dreigen de problemen dramatische effecten te hebben voor de levensomstandigheden van de landelijke bevolking, die al veel kwetsbare gezinnen telt,” zeggen de onderzoekers nog. In het rapport wordt ook het belang van het tropische regenwoud voor de koffieteelt benadrukt. Op dit ogenblik bevindt 91 procent van de beste Latijns-Amerikaanse koffiegebieden zich binnen één mijl afstand van een tropisch woud bevindt. Tegen het midden van de eeuw zou dan aandeel zelfs tot 97 procent zijn opgelopen. Die cijfers tonen volgens de onderzoekers de belangrijkheid van de bescherming van de tropische woudgebieden.

“De tropische wouden zijn immers de biotopen van bijen en andere bestuivers,” wordt er aangevoerd. Wel wordt een positieve impact verwacht in onder meer Mexico, Guatemala, Colombia en Costa Rica, waar vooral bergachtige regio’s zouden kunnen profiteren van de hogere temperaturen en een sterkere bijenpopulatie.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koffieteelt |  Facebook |

Drankenindustrie profiteert van landen met beperkte regulering

Een aanzienlijke blootstelling aan suikerhoudende dranken, versterkt door een tekort aan waterfonteinen op school, dreigen een negatieve impact op het drinkgedrag van jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo naar de situatie in openbare middelbare scholen in Guatemala City. De Canadese onderzoekers merken op dat een combinatie van de twee factoren ervoor zorgen dat de consumptie van suikerhoudende dranken door tieners wereldwijd op het hoog niveau gehandhaafd blijft. Het onderzoek suggereert volgens de onderzoekers dat de drankenindustrie profiteert van landen met een beperkte beschermende regelgeving om een kwetsbaar publiek te benaderen.

“De drankenindustrie is in deze scholen bijzonder zichtbaar met kiosken, reclame en cadeaus,” benadrukt onderzoeksleider Katelyn Godin, specialiste volksgezondheid aan de University of Waterloo. “Bovendien moet worden vastgesteld dat de jongeren op school vaak geen toegang hebben tot gratis drinkbaar water. Men moet beseffen dat de school een bijzonder grote invloed heeft op de levensstijl van adolescenten. Met een beperkte toegang tot drinkbaar water en een grote zichtbaarheid van de drankenindustrie, kan gewag worden gemaakt van een omgeving die studenten aanmoedigt ongezonde suikerhoudende dranken te consumeren.”

De onderzoekers merken op dat scholieren in Guatemala gemiddeld elke week tweeënhalf dagen suikerhoudende frisdranken consumeren. “Dat verbruik vertegenwoordigt het dubbele van de consumptie bij Canadese jongeren, die op school een algemene toegang tot waterfonteinen hebben,” betoogt Godin. De onderzoekers merken nog op dat Latijns-Amerikanen wereldwijd tot de grootste consumenten van suikerhoudende dranken behoren. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat in Latijns-Amerika ook hogere niveaus van obesitas, ondervoeding en chronische ziektes worden geregistreerd dan bij de bevolking van rijkere landen.

In tegenstelling tot het openbare onderwijs blijken privéscholen in Guatemala volgens de onderzoekers wel drinkbaar water ter beschikking te stellen. “Daardoor blijkt de consumptie van suikerhoudende dranken gehalveerd te worden,” betoogt Godin. “Er kan dan ook gewag gemaakt worden van een belangrijke ongelijkheid, zowel sociaal als op het gebied van gezondheid. Leerlingen aan privéscholen komen immers meestal uit rijkere families.”

Lees Verder

10:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dranken |  Facebook |

Nieuwsovzerzicht

De online beurs BTC China zet eind september de handel in bitcoin stop. Dat heeft Bobby Lee, chief executive van de beurs, bekend gemaakt. De beslissing werd volgens hem genomen na het besluit van de Chinese autoriteiten om beursintroducties met nieuwe virtuele munten te verbieden. De Chinese overheid ziet cryptomunten als een bedreiging voor de financiële stabiliteit. Tevens wordt erop gewezen dat dergelijke virtuele valuta onder meer door criminelen worden gebruikt voor onderlinge transacties en het witwassen van illegale fondsen. Daarnaast wordt aangevoerd dat de bitcoin sterk in waarde kan schommelen, terwijl er op de handel ook geen officieel toezicht is.

Het zuivelbedrijf Inex uit Bavegem neemt het merk Bambix, producent van babybmelk onderdeel van Olvarit, over van de Franse groep Danone. Bambix kwam in het begin van de jaren vijftig op de markt. Twee jaar geleden schrapte Danone de merknaam, maar de productie werd wel verder gezet. De Franse groep diende het merk te verkopen om competitieproblemen na de overname van WhiteWave, eigenaar van Alpro, te voorkomen. Een combinatie van Bambix en Alpro zou Danone een onaanvaardbaar dominante positie op de markt hebben bezorgd. Inex wil de merknaam Bambix opnieuw op de markt introduceren en het assortiment verder uitbreiden. De productie bedraagt 5 miljoen liter per jaar.

In Brazilië is Wesley Batista, chief executive van de vleesverwerker JBS Group, op verdenking van corruptie in gearresteerd. Eerder had ook al zijn broer Joesley Batista, voorzitter van de groep, zich bij de Braziliaanse politie aangeboden. Beide ondernemers zijn sleutelfiguren in het schandaal rond Braziliaans president Michel Temer. De broers zou zouden miljoenen euro's aan smeergeld hebben betaald om contracten binnen te halen, maar bereikten met de Braziliaanse justitie een akkoord om een gevangenisstraf te ontlopen. Volgens het Braziliaanse gerecht hebben de ondernemers echter de voorwaarden van de overeenkomst onvoldoende nageleefd.

Stewards en stewardessen van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair kunnen naar de rechter stappen in het land waar ze zijn gestationeerd. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Ryanair wou een arbeidsgeschil met zes werknemers, gestationeerd in Charleroi, in Ierland voor de rechter brengen. De werknemers eisten een behandeling voor een Belgische rechter. Het Europese Hof van Justitie zegt nu dat de thuisbasis van de werknemer een belangrijke aanwijzing is voor de selectie van een bevoegde rechtbank. Ryanair zegt de uitspraak te verwelkomen, omdat de rechter de thuisbasis niet als enige criterium ziet en blijft naar eigen zeggen dan ook met Ierse contracten werken.

In Californië is het technologiebedrijf Google door drie voormalige vrouwelijke werknemers voor de rechter gedaagd omdat ze onderneming zich op het gebied van verloning en promoties schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie. Geklaagd wordt dat vrouwen bij Google voor hetzelfde werk een lager loon ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Ook zouden vrouwen minder vaak een functie krijgen die tot een promotie aanleiding zou kunnen geven. Inmiddels zouden zich al negentig andere vrouwen bij de klacht hebben aangesloten. Google ontkent de beschuldigingen en benadrukt dat er specifieke procedures worden gevolgd om discriminatie uit te sluiten.

Bij de Belgische divisie van het mediabedrijf RTL Group verdwijnen 105 banen. Daarmee zou het personeelsbestand met 12,5 procent worden afgeslankt. Dat heeft de directie van het mediabedrijf bekend gemaakt. De reorganisatie moet RTL Belgium naar eigen zeggen de mogelijkheid biden om beter te kunnen inspelen op de nieuwe vormen van mediagebruik. Tevens wordt gewezen op de toenemend concurrentie van Franse televisiezenders, die inmiddels ook bijzondere reclameboodschappen voor een Belgisch publiek uitsturen. Philippe Delusine, chief executive van RTL Belgium, benadrukt dat er snel verandering noodzakelijk is om ook de volgende tien jaar de lokale activiteiten te kunnen verder zetten.

In de Verenigde Staten heeft de regering alle federale agentschappen een verbod opgelegd om nog software van het Russische bedrijf Kaspersky Labs, gespecialiseerd in online beveiliging, te gebruiken. De Amerikaanse overheid verdenkt Kaspersky banden aan te houden met de Russische geheime diensten. Elaine Duke, Amerikaans minister van binnenlandse veiligheid, voegt eraan toe dat het risico bestaat dat de Russische regering de producten van Kaspersky zou kunnen gebruiken voor de infiltratie van Amerikaanse informatiesystemen. Kasperky wijst de beschuldigingen van de hand en zegt de beslissing van de Amerikaanse autoriteiten te betreuren.

Bij Deutsche Bank staat de positie van chief executive John Cryan onder toenemende druk. Dat heeft de Duitse zakenkrant Handelsblatt gemeld. Een aantal grote aandeelhouders zouden immers vragen hebben bij de nieuwe strategie die Cryan voor de bank heeft uitgetekend. Daarbij wordt gewezen naar de tegenvallende cijfers die de bank over de eerste helft van dit jaar heeft moeten melden. Onder meer de Qatarese aandeelhouders van Deutsche Bank, die een participatie van meer dan 9 procent in de instelling hebben, zouden hun vertrouwen in Cryan hebben opgezegd. Ook bij een aantal andere aandeelhouders rijst steeds meer verzet tegen de chief executive, die in principe nog tot eind dit decennium in functie blijft.

In de Verenigde Staten is de overname van het bedrijf Lattice Semiconductor door de groep Canyon Bridge Capital Partners door president Donald Trump geblokkeerd. Met de overname was een bedrag gemoeid van 1,3 miljard dollar. Die som zou grotendeels door Chinese partijen zijn aangebracht en Lattice zou daarmee één van de grootste Chinese overnames uit de geschiedenis van de Amerikaanse chipsindustrie kunnen zijn geworden. Met zijn verbod wil Donald Trump echter een duidelijk signaal geven dat de Amerikaanse overheid nooit zal instemmen met de verkoop van technologie die voor militaire doeleinden zou kunnen worden gebruikt. Lattice heeft in een reactie gezegd de verkoop in te trekken.

De Italiaanse bandenfabrikant Pirelli keert in oktober, na een afwezigheid van twee jaar, terug naar de beurs van Milaan. De huidige eigenaars van het bedrijf, waaronder de Chinese groep ChemChina, willen een belang van 35 procent in Pirelli verkopen. Bij een grote belangstelling zou nog eens een belang van 5 procent naar de beurs worden gebracht. De waarde van de beursgang zou een bedrag tussen 2,5 miljard euro en 3,3 miljard euro kunnen vertegenwoordigen. De totale waarde van het bedrijf zou daardoor tot 8,3 miljard euro kunnen oplopen. De bandenfabrikant werd twee jaar geleden voor een bedrag van ruim 7 miljard euro van de beurs gehaald. Pirelli is een belangrijk bandenleverancier voor de autosport.

In Groot-Brittannië moet de Competition and Markets Authority (CMA) moet een oordeel vellen over de beoogde overname van de Britse mediagroep Sky door zijn Amerikaanse branchegenoot 21st Century Fox van magnaat Rupert Murdoch. De heeft de Britse regering beslist. Daarbij wordt opgemerkt dat het onderzoek onder meer moet uitwijzen of Murdoch na de overname van Fox de concurrentie op de Britse mediamarkt in het gedrang zou kunnen brengen. Met de overname zou een bedrag van 11,7 miljard pond zijn gemoeid. Murdoch heeft al een belang van ongeveer 39 procent in Sky. Door het onderzoek van de autoriteiten zal de overname ten vroegste midden volgend jaar kunnen worden afgerond.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips en diens Zuid-Koreaanse sectorgenoot LG Electronics hebben bij het Europees Hof van Justitie tevergeefs beroep aangetekend tegen een boete die hen eerder wegens prijsafspraken was opgelegd. Het Europese hof volgde daarmee de aanbeveling van de advocaat-generaal. De Europese Commissie had vijf jaar geleden aan zeven elektronicabedrijven kartelboetes opgelegd omdat tussen het midden van de jaren negentig en het midden van het voorbije decennium prijsafspraken rond kathodestraalbuizen werden gemaakt. Philips en LG Electronics werden daarbij tot een gezamenlijke boete van 1 miljard euro veroordeeld.

Het Amerikaanse softwareconcern Oracle heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 20 procent tot 2,2 miljard dollar. De groei kon vooral worden gerealiseerd door clouddiensten, waar de inkomsten met meer dan 50 procent stegen tot 1,5 miljard dollar. Oracle behoort tot de grootste leveranciers van bedrijfssoftware ter wereld. Voor Oracle zijn clouddiensten inmiddels dermate belangrijk geworden dat de topkaders alleen nog op een bonus kunnen rekenen indien in die divisie een voldoende groei kan worden gerealiseerd.

De Zuid-Koreaanse technologiegroep Samsung trekt 300 miljoen dollar uit een fonds dat zich toespitst op investeringen in ontwikkelingen voor onder meer zelfrijdende auto's. Het concern heeft op het gebied van autonome mobiliteit grote ambities en nam om die reden eerder al het bedrijf Harman, leverancier van onderdelen voor de autosector, over voor een bedrag van 8 miljard dollar. De eerste investering van het nieuwe fonds gaat naar de onderneming TTTech, ontwikkelaar van software voor zelfrijdende auto’s. Door zijn brede technologische achtergrond, gekoppeld aan de expertise van Harman in de autosector, acht Samsung zich sterk gewapend om in de autonome mobiliteit een sterke positie in te nemen.

Het Franse luxemerk Hermès, producent van onder meer exclusieve handtassen, heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,7 miljard euro. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook de nettowinst steeg met 11 procent tot 605 miljoen euro. Opgemerkt wordt dat in alle regio’s een groei kon worden gerealiseerd. Het bedrijf maakte onder meer gewag van sterke prestaties in China, waardoor de omzet in de Aziatische regio met 14 procent tot 998 miljoen euro toenam. In Europa werd een groei met 7 procent opgetekend, onder meer door nieuwe filialen in Rome, Londen en München. In Frankrijk was er nog een groei van 2,4 procent.

08:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |