05-09-14

Spanning en onzekerheid soms belangrijker dan winnen

Winnen is niet voor iedereen de motivatie om aan een evenement deel te nemen, want voor sommigen is de deelname vooral gebaseerd op de spanning en de onzekerheid die door het gebeuren wordt gecreëerd. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Istanbul Şehir University in Turkij bij een zeventig studenten die aan verschillende Nintendo-games deelnamen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 69 procent van de deelnemers tijdens een tweede ronde kozen voor een game waarin ze tijdens de eerste ronde met de kleinste marge hadden gewonnen.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Moedig gedrag op de werkplaats is vooral ingegeven door deliberatie

Werknemers gaan heel overwogen tewerk bij het tonen van moed op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. Wanneer werknemers met een fout of ander probleem op de werkvloer geconfronteerd worden, blijken ze volgens de onderzoekers in de eerste plaats te overwegen of ze persoonlijk een verantwoordelijkheid voor het gebeuren dragen. Wanneer die verantwoordelijkheid is berekend, zou vervolgens ook de kost van het moedig gedrag, zoals werkzekerheid of professionele relaties, worden ingecalculeerd.

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economische ontwikkeling heeft negatieve impact op bedreigde talen

Economische ontwikkeling kan een negatieve impact hebben op de overlevingskansen van een aantal bedreigde talen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge. De onderzoekers merken op dat vele bevolkingsgroepen bij een economische ontwikkeling gedwongen wordt om de dominante taal van een regio te adopteren om te vermijden dat men economisch en politiek alle verdere toekomstkansen zou verliezen. Omdat de economische ontwikkeling vaak achtergebleven gebieden van minderheden helemaal ontvolkt, lopen bedreigde talen volgens de onderzoekers een groter risico om helemaal uit te doven.

“De wereldwijde taaldiversiteit kent een snelle achteruitgang,” zegt onderzoeksleider Tatsuya Amano, docente natuurbehoud aan de University of Cambridge. “Ongeveer 25 procent van de talen zijn met uitsterven bedreigd. Het onderzoek toonde aan dat economische ontwikkeling een belangrijke factor is in het verdwijnen van talen. In Alaska kent een taal zoals het Upper Tanana nog door minder dan vijfentwintig mensen gebruikers. Ook in Europa staan talen zoals het Ume Sami in Scandinavië of het Auvergnat in Frankrijk onder bijzonder zware druk. Er moeten dan ook gerichte inspanningen worden gedaan om het voortbestaan van dit cultureel erfgoed te garanderen.”

"Naarmate de economie van een natie groeit, blijkt één taal vaak overheersend te worden in het politiek en educatief systeem van het land,” verduidelijkt professor Amano. “De bevolking wordt gedwongen om die dominante taal te adopteren om een economische en politieke uitsluiting te vermijden. Onder meer in Nepal wordt het Bahing nog door een achttal mensen gesproken, maar ook in tropische landen kennen vele talen een snelle achteruitgang. De betrokken regio’s werden de voorbije periode allemaal gekenmerkt door een snelle economische groei.” Het Welsh in Groot-Brittannië is volgens Amano een goed voorbeeld van efficiënte initiatieven om het behoud van de taal in de toekomst te garanderen.

Daniel Kaufman, directeur van de Endangered Language Alliance, merkt op dat geografische factoren in de taalkunde overschaduwd worden door sociale, politieke en economische tendensen. “De taalkundige diversiteit werd oorspronkelijk bepaald door een geografische omgeving, maar dat patroon wordt vervangen door een systeem dat gestuurd wordt door het beleid en economische omstandigheden,” merkt hij op. “De geografische pijler is een gegeven uit het verleden. Locatie is niet langer een element in de ontwikkeling van de taal. Het economisch aspect zorgt er echter voor dat de centra van bepaalde talen door emigratie volledig dreigen weggevaagd te worden.”

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur |  Facebook |

Fietsende werknemers ervaren de grootste promotiekansen

Er kan bij forenzen een duidelijke correlatie worden opgetekend tussen het gebruikte vervoermiddel en de ontwikkeling van de loopbaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Cyclescheme bij meer dan vijfentwintighonderd fietsers en honderd werkgevers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat fietsers productiever en doelgerichter zijn en het gevoel hebben meer kansen op promotie te genieten van hun collega’s. Die stelling wordt ook bevestigd door de werkgevers. De onderzoekers merken op dat een actief fietsbeleid de ondernemingen en de economie een duidelijke stimulans kan bezorgen. Maar ook voor de werknemers zelf kunnen belangrijke meerwaarden worden opgemerkt.

“Vastgesteld kon worden dat 66 procent van de ondervraagden forenzen aangeeft productiever te zijn geworden sinds ze voor hun werkverplaatsing naar de fiets zijn overgestapt,” stippen de onderzoekers aan. “Tegelijkertijd heeft 64 procent ook het gevoel creatiever te zijn geworden, terwijl 77 procent getuigt zich op de werkvloer ook gemakkelijker te kunnen concentreren. Tevens werd vastgesteld dat 80 procent van mening is over meer energie te beschikken, terwijl 82 procent gewag maakt van een lager stressniveau. Deze voordelen hebben een duidelijke impact op de prestaties van de fietsende medewerkers.”

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 15 procent van de fietsende forenzen getuigt het gevoel te hebben meer kansen op promotie te hebben dan collega’s die van een passiever vervoermiddel gebruik maken. Tevens werd vastgesteld dat ook 66 procent van de werkgevers van mening is dat fietsende forenzen een grotere energie laten blijken, terwijl 45 procent gewag maakt van een grotere productiviteit. Daarnaast merkte meer dan de helft van de werkgevers op dat deze fietsende forenzen ook minder geneigd zijn om ziekteverlet te nemen. Twee op drie werkgevers geeft bovendien aan dat de introductie van fietsverplaatsingen in het algemeen een verbetering voor de werkvloer heeft opgeleverd.

Volgens meer dan één op tien werkgevers heeft het fietsgebruik bovendien ook het personeelsverloop kunnen afremmen. “Het onderzoek toont aan dat het gebruik van de fiets een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor de onderneming,” merkt Charles Elvin, chief executive van het Institute of Leadership Management (ILM), op. “Werknemers die zich alerter, productiever en energieker voelen, leveren voor de onderneming een extra waarde op. Elk initiatief dat werknemers fitter en gemotiveerder maakt, betekent een winst voor het management. Op die manier kan een fietsende arbeidspopulatie ook een belangrijke meerwaarde worden voor de maatschappij.”

Er wordt echter aan toegevoegd dat ook de werknemer zelf belangrijke voordelen haalt uit het gebruik van de fiets. “Nagenoeg negen op tien fietsers zeggen dat de dagelijkse verplaatsing hen helpt om de werkdruk beter te verwerken,” wordt er opgemerkt. “Bovendien blijkt meer dan twee derde gewag te maken van een grotere tevredenheid in de relatie met hun levenspartner of gezin. Meer dan één op drie getuigt zelfs van een beter seksleven.”

Lees Verder

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Gestresseerde werknemers vertonen lager engagement

Medewerkers die lijden aan een hoog stressniveau, getuigen van een lager engagement, vertonen zich ook minder productief en laten een groter ziekteverzuim optekenen dan collega’s die geen zware druk op hun schouders voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Towers Watson bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers geven aan dat de studie een overduidelijk bewijs vormt van de destructieve band tussen hoge stressniveaus en een gedaalde productiviteit. Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven dan ook maatregelen dienen te nemen om de psychische gezondheid van hun werknemers te garanderen.

“Bij werknemers met hoge stressniveaus blijkt 57 procent een gebrek aan engagement toe te geven,” benadrukt Rebekah Haymes, specialist psychische gezondheidszorg bij Towers Watson. “Bij werknemers van een laag stressniveau maakt daarentegen slechts 10 procent gewag van een gebrek aan engagement. Bovendien blijkt meer dan de helft van deze groep van een groot engagement te getuigen. Maar ook de afwezigheidsstatistieken worden door stress beïnvloed. Er diende immers te worden vastgesteld dat zwaar gestresseerde werknemers gemiddeld 4,6 dagen afwezig blijven wegens ziekteverlet. Bij collega’s met een laag stressniveau daalt die afwezigheid tot 2,6 dagen.”

“Bovendien heeft stress ook een belangrijke impact op het presenteïsme,” zegt Haymes nog. “Werknemers met een hoog stressniveau blijken immers op de werkvloer gemiddeld zestien dagen per jaar onproductief te zijn omdat ze zich niet goed in hun vel voelen. Bij collega’s met een laag stressniveau valt het presenteïsme terug tot een gemiddelde van tien dagen.” De onderzoekster merkt op dat bedrijven dan ook inspanningen dienen te doen om het het welzijn van hun werknemers te bevorderen door een gezonde levensstijl te promoten en te wijzen op de voordelen van een optimale nachtrust, fysieke activiteit, gezonde voeding en een evenwichtige balans tussen het professionele en persoonlijke leven.

Uit het onderzoek bleek dat een onvoldoende personeelsbezetting voor werknemers de belangrijkste oorzaak van stress op de werkplaats vertegenwoordigt (53 procent). “Toch moet worden vastgesteld dat het probleem slechts door weinig bedrijven wordt erkend,” geeft Rebekah Haymes aan. “Slechts 15 procent van de ondervraagde managers gaf immers toe dat een tekort aan personeel een oorzaak is van stress binnen hun organisatie. Daarentegen meende 34 procent van de managers dat de stress in grote mate moet worden gezocht bij technologie die ervoor zorgt dat werknemers ook buiten de normale werkuren beschikbaar blijven.”

Lees Verder

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Klantervaring heeft grootste impact tijdens hoogconjunctuur

De klantervaring is belangrijker wanneer de economie een bloeiperiode kent dan wanneer er met een crisis moet worden afgerekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia State University. De onderzoekers wijzen erop dat algemeen wordt aangenomen dat de de economie, onafhankelijk van het inkomen van de consument, invloed heeft op het aankoopgedrag. Consumenten voelen zich vaak nerveus wanneer de economie een moeilijke periode doormaakt, maar de onderzoekers stelden vast dat de impact van vroegere ervaringen tijdens een economische bloeiperiode het meest doorweegt.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument eist persoonlijke berichtgeving van merken

Consumenten zijn veel meer geneigd om emails van merken te openen of te reageren op sociale media indien de communicatie persoonlijk en relevant is. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant Webtrends bij tweeduizend Britse consumenten. Hoewel de meeste consumenten aangeven zich ingeschreven te hebben op berichten van merken, blijkt de klant zelf een selectie door te voeren in de boodschappen die worden geopend. Het versturen van zogenaamde merken-spam is voor vele consumenten zelfs de meest frustrerende praktijk waaraan een merk zich op het gebied van communicatie schuldig kan maken.

“Uit het onderzoek bleek dat de inbox van een Brits mailadres gemiddeld tweehonderdzestig ongelezen berichten bevat,” zegt John Fleming, marketing directeur bij Webtrends. “Die ongeopende boodschappen bestaan voor 56 procent uit merken-berichten waarop de gebruiker zich heeft ingeschreven. Het onderzoek toont dan ook aan dat de consument, ook al heeft hij zich uitdrukkelijk op de boodschappen geabonneerd, een persoonlijke selectie hanteert en alleen berichten opent die volgens hem relevant zouden kunnen zijn. Maar bovendien blijkt dat merkenspam bij de meerderheid van de consumenten tot grote frustraties leidt.”

“Irrelevante merkenboodschappen wekken bij 84 procent van de consumenten ergenissen op,” verduidelijkt John Fleming. “Daarmee zijn oninteressante boodschappen zelfs een grotere bron van frustraties dan tekstberichten die in het midden van de nacht worden ontvangen. De studie wijst echter ook op kansen voor marketeers. Vastgesteld werd immers dat 20 procent van de respondenten nooit boodschappen van merken opent, maar binnen die groep voert 60 procent aan dat ze meer geneigd zouden zijn om het bericht te lezen indien de hoofding gepersonaliseerd zou zijn. In de groep van 65 procent die soms of regelmatig een bericht openen, loopt dat cijfer zelfs op tot 82 procent.”

Bovendien bleek slechts 19 procent geen positievere reactie te vertonen bij de ontvangst van gepersonaliseerde merkencontent. “Het onderzoek toont aan dat marketeers omzichtig dienen om te springen met hun communicatie,” aldus nog John Fleming. “Er moet voor vermeden worden dat de consument gebombardeerd zou worden met vervelende of ongewenste boodschappen, maar er moet gestreefd worden naar aanbevelingen, aanbiedingen en ervaringen die afgestemd zijn op de behoeftes en wensen van het individu.” Uit het onderzoek bleek nog dat 51 procent aangeeft een positieve houding te hebben tegenover merkenboodschappen die realtime informatie verstrekken die aan hun interesses tegemoet komen.

Verder wordt aangegeven dat 44 procent positief staat tegenover informatie of aanbiedingen die gekoppeld zijn aan vroegere aankopen, terwijl 37 procent zegt geïnteresseerd te zijn in relevante locatie-gerichte communicatie. Daarnaast zegt 40 procent op sociale media open te staan voor relevante gesponsorde content, terwijl 21 procent positief reageert op informatie die inspeelt op zijn recente browsing-gedrag. Boodschappen van retailmerken blijken het gemakkelijkst geopend te worden (55 procent), gevolgd door hobby’s en interesses (42 procent), reisinformatie (33 procent), financiële diensten (27 procent), goede doelen (12 procent) en mediaberichtgeving (10 procent).

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |