18-09-17

Sommige kinderen nemen thuissituatie mee naar school

De thuisomgeving kan een belangrijke impact hebben op het gedrag van kinderen op school. Niet elk kind toont echter diezelfde gevoeligheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan het Norwegian University of Science and Technology (NTNU) bij meer dan zeshonderd jongeren tussen vier en acht jaar. Opgemerkt wordt dat sommige kinderen voor veranderingen een grotere gevoeligheid tentoonspreiden dan andere generatiegenoten. Achter deze verschillende reacties moeten volgens de Noorse onderzoekers zowel genetische elementen als omgevingsfactoren worden gezocht. De resultaten van de studie wijken wel af van een gelijkaardig onderzoek in de Verenigde Staten.

“Kinderen die zich thuis gelukkig voelen en een goed relatie met hun ouders onderhouden, zullen vaak ook een goede omgang met hun leerkrachten hebben,” zegt onderzoeksleider Beate Hygen. “Wanneer echter de relatie thuis verslechtert, moet vaak worden vastgesteld dat ook problemen met het onderwijzend personeel rijzen. Dat geldt echter niet voor alle kinderen. Sommige kinderen lijken de thuisomstandigheden op te zuigen en ook elders mee te dragen, terwijl bij andere leeftijdsgenoten kan worden vastgesteld dat de thuissituatie weinig of geen impact heeft op de relatie met de leerkrachten. In die verschillende reacties blijkt het zogenaamde liefdeshormoon oxytocine een belangrijke invloed te hebben.”

“Oxytocine wordt geproduceerd wanneer men samen is met een geliefd persoon, maar heeft nog een andere werking,” verduidelijkt Beate Hygen. “Er wordt immers ook een grotere activiteit opgemerkt wanneer een relatie in gevaar dreigt gebracht te kunnen worden. Oxytocine heeft een belangrijke functie in het beheer van de menselijke relaties en de interactie en het engagement met andere personen. De manier waarop genetische elementen inwerken op de manier waarop het individu door oxytocine wordt beïnvloed, kunnen dan ook verschillen genereren in de manier waarop mensen onder elkaar relaties onderhouden. Biologie heeft een bepalende invloed op het gedrag, maar dat gaat samen met omgevingsfactoren.”

De onderzoekers merken nog op dat bij kinderen bij de relatie tussen de thuisomgeving en de school meestal vooral naar de situatie van de ouders wordt gekeken. “Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op een sociaal leerproces, waarbij een negatieve sfeer in de thuisomgeving door de kinderen naar andere omgevingen wordt meegedragen,” benadrukt de onderzoekster. “Die impact wordt in wezen echter grotendeels bepaald door de gevoeligheid die het kind heeft voor omgevingsfactoren. De meest gevoelige kinderen zullen het snelst geneigd zijn om die thuissituatie - zowel positief als negatief - naar de schoolomgeving mee te brengen.”

De onderzoekers merken wel op dat een gelijkaardige studie in de Verenigde Staten niet dezelfde conclusies heeft opgeleverd. “Dat kan echter wellicht worden verklaard door de organisatie van het onderwijs in beide landen,” aldus Beate Hygen. “In Noorwegen hebben schoolkinderen vaak verscheidene jaren op rij dezelfde leerkracht, terwijl in de Verenigde Staten meestal elk jaar van onderwijzer wordt veranderd. Een verandering in de verhouding tussen het kind en de leerkracht kan in de Verenigde Staten dan ook mogelijk eerder worden toegeschreven aan de wijziging van het onderwijzend personeel.”

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs |  Facebook |

Werknemers vrezen dreigend tekort aan vaardigheden

De beschikbare vaardigheden vormen voor de ontwikkeling van een efficiënte en productieve werkvloer een belangrijk knelpunt. Dat is de conclusie van een enqûete van het Institute of Leadership & Management (ILM) bij tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 62 procent van de ondervraagden toegaf zichzelf niet goed uitgerust te vinden om zijn professionele taak te kunnen uitvoeren, terwijl 69 procent erkende zich onvoldoende voorbereid te vinden op de veranderende werkvloer, waarbij ze erkenden wellicht nieuwe vaardigheden te zullen moeten aanleren om binnen twee tot drie jaar hun werk te kunnen verrichten.

Er wordt aan toegevoegd dat ook weinig werknemers zich door hun bedrijf gesteund voelen om die toekomstige uitdagingen voor te bereiden. Er moest immers worden vastgesteld dat slechts 24 procent van de ondervraagden zich bij het aanleren van nieuwe vaardigheden of de deelname aan trainingen een sterke ondersteuning van het management kan ervaren. Volgens 17 procent van de ondervraagden zullen vaardigheden in informatica en digitale taken een prioriteit blijken te zijn, gevolgd door projectmanagement (15 procent) en expertise in onderhandelingen (14 procent). Tevens bleek dat 59 procent van de ondervraagden er de voorkeur aan zou geven deze vaardigheden op de werkvloer aan te leren.

“De omvang van de bezorgdheid bij de werknemers is verontrustend,” benadrukt John Yates, directeur van het Institute of Leadership & Management. “Veel werknemers ervaren al moeilijkheden om in hun huidige baan het hoofd boven water te houden, waarbij ze zich beperkt voelen door hun actuele vaardigheden. Bovendien kan een toenemende onrust voor de toekomst worden opgemerkt. Dat bovendien een meerderheid van de werknemers te kennen geeft zich niet gesteund te voelen door zijn management, laat uitschijnen dat aan de horizon mogelijk nog een veel grotere talentcrisis ligt te wachten.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

Bedrijfsreputatie staat voor executive op eerste plaats

Reputatie wordt wereldwijd door bedrijfsleiders als de belangrijkste prioriteit bestempeld, maar tegelijkertijd moet een groot deel erkennen dat zijn organisatie op dat vlak kwetsbaarheden vertoont. Dat is de conclusie van een onderzoek van het British Standards Institute (BSI) bij bijna dertienhonderd executives uit tien sectoren in Groot-Brittannië, Ierland, de Verenigde Staten en Asia-Pacific. Vastgesteld werd dat reputatie voor de ondervraagde executives de belangrijkste prioriteit blijkt, gevolgd door financiële aspecten, leiderschap, visie en doelstelling en kennismanagement. Toch moest 43 procent tevens erkennen dat bij de eigen onderneming mogelijk reputatieproblemen zouden kunnen opduiken.

Er wordt wel opgemerkt dat wereldwijd een sterke variatie kan worden opgemerkt. Terwijl wereldwijd gemiddeld 62 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn organisatie op een goede tot uitstekende reputatie kan terugvallen, loopt dat in de Verenigde Staten op tot 75 procent, tegenover slechts 55 procent in Groot-Brittannië en Ierland en 56 procent in Asia-Pacific. “Het is verheugend vast te stellen dat de bedrijfsleiders beseffen dat succes meer inhoudt dan loutere marktaandelen,” benadrukt Howard Kerr, chief executive bij het British Standards Institute. “Men moet er zich echter bewust van zijn dat onze cultuur van instant communicatie ertoe kan leiden dat een reputatie in enkele minuten kan worden vernietigd.”

Vooral de voorraadketen wordt volgens het onderzoek vaak als een problematisch element bestempeld. “Die gevoeligheid heeft mogelijk te maken met het feit dat de bedrijfsleiders ervaren weinig controle te hebben op hun toeleveranciers, aangezien die buiten de eigen organisatie zijn gesitueerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Hieruit blijkt dat de bedrijfsleiders zich vooral moeten toespitsen op een optimale bewaking van de geijkte procedures, zodat een maximale transparantie kan worden gegarandeerd, terwijl tegelijkertijd een beleid moet worden gevoerd dat binnen de voorraadketen de ethiek op een hoog niveau bewaard blijft.”

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

Praktische aankopen bezorgen consument gevoel van controle

Wanneer consumenten het gevoel hebben de controle te verliezen, zullen ze in hun aankoopgedrag vooral een pragmatische benadering naar voor laten komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van psychologen aan de Nanyang Technological University, de National University of Singapore en Insead. Verwezen wordt naar het fenomeen van de zogenaamde retail-therapie, waarbij vooral naar dure en luxueuze producten wordt gegrepen om gevoelens van ontevredenheid of stress af te reageren, maar de nieuwe studie heeft volgens de onderzoekers uitgewezen dat bij gevoelens van een verlies aan controle vooral naar praktische aankopen wordt getracht.

“Consumenten bevinden zich geregeld in situaties waarin ze geen greep meer hebben op de omgeving,” betogen de onderzoekers Charlene Y. Chen, Leonard Lee en Andy J. Yap. “Daarbij zal men vaak een gevoel van controle proberen te herwinnen door de greep op het eigen leven te versterken. Consumenten die een gevoel van controle ervaren, zullen meer geneigd zijn zich om producten met een functionele toepassingen, zoals schroevendraaiers of wasmiddelen, aan te schaffen. Deze producten worden immers vaker gelinkt met probleemoplossing, zodat ze de potentie hebben het gevoel van controle bij het individu te versterken.”

De onderzoekers zeggen bovendien vastgesteld te hebben dat deze consumenten ook ontvankelijker zijn voor reclame waarin de functionele elementen van een product op de voorgrond worden geschoven. Bij de aankoop van sommige producten bleek ook een grotere aandacht voor de functionaliteit dan voor de vorm. Eerder werd al aangetoond dat de aankopen van functionele goederen aan de consument vaak een beter gevoel bezorgt dan hedonische uitgaven. “De meeste mensen houden ervan om zichzelf te verwennen, maar ze beschouwen zichzelf ook graag als een rationeel wezen,” benadrukken de onderzoekers nog.

De conclusies kunnen volgens de onderzoekers ook belangrijke gevolgen hebben voor de marketing. Niet alleen reclame kan de functionaliteit van bepaalde producten in de kijker stellen, maar ook bij de inrichting van de winkel kan men volgens hen een onderscheid maken tussen praktische en hedonische goederen.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing |  Facebook |

Vrijgevigheid heeft ook beloningen voor schenker

Vrijgevigheid levert zijn eigen beloning op. De menselijke hersenen zijn geprogrammeerd om uit gulheid ook een eigen tevredenheid te halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich bij een vijftigtal proefpersonen, gebaseerd op scans van hersengebieden die geassocieerd worden met socialisering, besluitvorming en tevredenheid. De onderzoekers konden daarbij naar eigen zeggen vaststellen dat zelfs kleine blijken van generositeit, of louter de belofte van een edelmoedige daad, in de hersenen processen op gang brengen die het geluksgevoel van het individu kunnen versterken.

“De resultaten van de studie laten onder meer uitschijnen dat een alternatieve weg naar geluk zou kunnen worden gevolgd door geld uit te geven aan anderen dan aan zichzelf,” betoogt onderzoeksleider Philippe Tobler, neuro-econoom aan de Universität Zürich. “De verklaring voor het fenomeen moet wellicht worden gezocht in evolutionaire voordelen. Wanneer hulp wordt aangeboden, wordt immers de groepscohesie versterkt en zal men ook meer kans krijgen om op zijn beurt door anderen te worden geholpen. Op die manier zou hulpvaardigheid tegenover anderen uiteindelijk ook voordelen voor het vrijgevige individu kunnen opleveren.”

“Alleen al een belofte om zich vrijgevig op te stellen leidde volgens de hersenscans - van onder meer de temporoparietal junction en het ventral striatum - bij de proefpersonen tot een verhoogd niveau van tevredenheid,” zegt professor Tobler. “Ook wanneer daadwerkelijke acties van vrijgevigheid worden getoond, blijkt het geluksniveau te stijgen. Bovendien kon worden vastgesteld dat vrijgevige personen zich in het algemeen gelukkiger voelen dan zelfzuchtige collega’s.” De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat kleine vormen van vrijgevigheid een even grote impact hebben op het geluksgevoel dan grote donaties.

Onder meer het vooruitzicht dat de eigen vrijgevigheid een positieve impact zal hebben op het leven van de ontvanger, doet volgens de onderzoekers het geluksniveau van de schenker toenemen. “Bovendien zorgt de generositeit ervoor dat het individu op een andere manier naar zichzelf kijkt,” betogen de onderzoekers. “Men krijgt immers een betere impressie over zichzelf als mens. Vrijgevigheid zorgt dan ook voor een beter zelfbeeld.”

Lees Verder

10:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijgevigheid |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Na de brexit moet een overgangsperiode van drie jaar worden ingelast. Indien een overhaaste beslissing wordt genomen over de voorwaarden van de scheiding, dreigt de collectieve welvaart in het gedrang te kunnen komen. Dat hebben meer dan honderd Britse bedrijfsleiders in een schrijven aan de Britse premier Theresa May benadrukt. Indien Groot-Brittannië in maart volgend jaar zonder een handelsovereenkomst uit de Europese Unie stapt, krijgen de bedrijven volgens de ondertekenaars van de brief te weinig tijd om zich aan te passen. Ook wordt geklaagd over de aanhoudende onzekerheid en waarschuwen dat vandaag beslissingen moeten worden genomen die de toekomst van de economie zullen beïnvloeden.

Beleggingen in Portugees overheidspapier is minder riskant geworden. Dat zegt het ratingbureau Standard & Poor’s, die de kredietwaardigheid van het land met één stap heeft verhoogd. Daardoor wordt Portugal niet langer met een junkstatus geconfronteerd. De Portugese overheid heeft het over een belangrijk signaal. Door de beslissing wordt het onder meer voor institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, om in Portugese obligaties te investeren. Ook de leenkosten voor de Portugese overheid zullen verlagen. Volgens het ratingbureau heeft de Portugese belangrijke inspanningen gedaan om de begrotingstekorten te verminderen, terwijl ook naar sterke groeiverwachtingen kan worden gewezen.

Er mag geen versoepeling komen op de gezondheidscontroles op voedselproducten die afkomstig zijn uit de regio Fukushima in Japan, die zes jaar geleden het toneel van een nucleaire ramp was. Dat heeft het Europese Parlement gezegd. De Europese Commissie wil overgaan tot een versoepeling van de lijst producten die aan stralingtests moeten worden onderworpen vooraleer een import in de Europese Unie wordt toegelaten. De controles hebben onder meer betrekking op rijst, paddestoelen, vis en andere zeevruchten. Het Europees Parlement zegt echter dat de Europese Commissie onvoldoende informatie heeft aangereikt die een versoepeling van de restricties zou kunnen verantwoorden.

Het Russische gasconcern Gazprom wil ongeveer 100 miljard roebel of ruim 1,73 miljard dollar investeren in Kirgizië. Door de investering zou een gasvoorziening voor 60 procent van de bevolking kunnen worden gegarandeerd. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin aangekondigd in een gesprek met een Kirgizische televisiezender. Poetin wees daarbij naar een aantal afspraken die hij met de Kirgizische president Almazbek Atambayev heeft gemaakt. Hij benadrukte ook de groeiende samenwerking tussen beide landen op andere gebieden. Poetin wierp daarbij op dat Rusland een aandeel van 23 procent heeft in de Kirgizische buitenlandse handel. Dat volume zou ook in de toekomst verder groeien.

Nigeria moet de volgende zes jaar ongeveer 100 miljard dollar investeren in infrastructuur. Dat heeft Chidi Izuwa, directeur-generaal van de Nigeriaanse Infrastructure Concession Regulatory Commission (ICRC), gezegd. Izuwa benadrukte daarbij dat de productie van olie en gas de volgende zes jaar een investering van ongeveer 60 miljard dollar zal vergen, terwijl nog eens 20 miljard dollar nodig zou zijn voor een modernisering van de energiesector. Daarnaast zou ook 14 miljard dollar moeten worden geïnvesteerd in de uitbouw van het verkeersnet, terwijl tussen 8 miljard dollar en 17 miljard dollar zou moeten worden voorzien voor het spoorverkeer. De investeringen moeten de economische groei ondersteunen.

Het Amerikaanse telecomconcern AT&T overweegt om zijn divisie betaaltelevisie in Latijns-Amerika te verkopen. De transactie zou het concern moeten helpen de nodige financiering te verzamelen voor de geplande overname van Time Warner, waarvoor een bedrag van 85,4 miljard dollar moet worden voorzien. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. AT&T zou aan zijn Latijns-Amerikaanse betaaltelevisie een waarde koppelen van minstens 8 miljard dollar. Onder meer het Amerikaanse concern Liberty Global, het Spaanse telecommunicatiebedrijf Telefonica en de Latijns-Amerikaanse groep Millicom International Cellular worden als mogelijke overnamekandidaten gezien.

De Russische mijngroep Alrosa zal mogelijk een omvangrijkere voorraad grote ruwe diamanten aan Russische bewerkers ter beschikking stellen. Daarmee zou worden ingespeeld op een overheidsprogramma om de binnenlandse industrie te ondersteunen. Dat heeft het Russische mijnbedrijf bekend gemaakt. Op dit ogenblik bestaat 2 procent van de totale productie van Alrosa uit diamanten met een gewicht van minstens twee karaat. Deze voorraden gaan voor 40 procent naar de binnenlandse markt, maar er zijn volgens het bedrijf plannen om dat aandeel tot 50 procent op te drijven. Gehoopt wordt tegen eind dit jaar een beslissing te kunnen nemen. Dan worden de nieuwe driejaarscontracten met klanten ondertekend.

Griekenland wil de volgende controle op de hervormingsplannen dit jaar afronden. Op die manier zou volgend jaar de volgende tranche van de Europese noodsteun kunnen worden overgemaakt. Dat heeft Nikos Pappas, Grieks minister voor digitaal beleid, tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. Er is een steunpakket van 86 miljard euro voor Griekenland voorzien. De voorbije zomer werd een pakket van 8,5 miljard euro overgemaakt, maar een definitieve goedkeuring kon pas na lange discussies over de voorwaarden worden verkregen. Pappas zegt gelijkaardige problemen voor de volgende tranche te willen vermijden. Hij wijst er daarbij ook op dat de Griekse economie een duidelijke heropleving kent.

Het Amerikaanse technologieconcern Google heeft tijdens de eerste helft van dit decennium ongeveer 1,1 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s. Dat werd berekend op basis van documenten die werden ingediend in een juridisch geding tussen de alternatieve taxidienst Uber en Waymo, een zusterbedrijf van Google. In het geding wordt Uber ervan beticht bij de ontwikkeling van zijn eigen technologie voor zelfrijdende auto’s gebruik te maken van intellectuele eigendom die bij Waymo zou zijn gestolen. Volgens een financiële analist van Waymo is daarmee een investering van 1,1 miljard dollar in het gedrang gekomen. Uber betwist de omvang van de claim.

In de Verenigde Staten wordt ziekteverzekeraar Fidelis Care door sectorgenoot Centene overgenomen. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3,75 miljard dollar. Door de overname kan Centene zijn intrede maken op de markt van New York, die tot nu toe één van de blinde vlekken in de Amerikaanse activiteiten van de groep was. Centene heeft zijn hoofdkwartier in St. Louis en biedt verzekeringsplannen aan in Californië, Florida en Texas. Door de inlijving van Fidelis kan Centene zijn bestand met 1,6 miljoen leden uitbreiden. In de hele Verenigde Staten heeft Centene inmiddels 14 miljoen leden. Gehoopt wordt de transactie, die door de autoriteiten moet worden goedgekeurd, begin volgend jaar te kunnen afronden.

Het Ierse drankenconcern Cantrell & Cochrane (C&C) neemt een belang van 47 procent in Admiral Taverns, uitbater van een reeks horecagelegenheden in Groot-Brittannië. De Ierse groep, eigenaar van drankenmerken Magner en Tennent’s, betaalt een bedrag van 37 miljoen pond voor het belang. De rest van de participatie in de Britse pubketen wordt overgenomen door investeerder Proprium Capital Partners en het management van Admiral. Door de investering verzekert Cantrell & Cochrane zich naar eigen zeggen van een directe afzetmarkt bij pubs, hotels en restaurants, zonder daarbij operationele en financiële risico’s te lopen. Admiral Taverns heeft een portfolio van 845 etablissementen.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips Lighting start een samenwerking met American Tower Corporation voor de aanbieding van intelligente stadsverlichting in de Verenigde Staten. Financiële details over het initiatief werden niet bekendgemaakt. Philips Lighting en American Tower Corporation, dat zich toelegt op draadloze infrastructuur, werken samen aan een intelligente lantaarnpaal met led-verlichting en minimaal een mobiele verbinding van de vierde generatie. De infrastructuur zal worden aangelegd langs wegen en op parkeerterreinen, waardoor niet alleen een energiezuinige verlichting kan worden geboden, maar ook de toegang tot draadloos breedbandinternet kan worden verbeterd.

Ondanks de naderende brexit blijft Londen het belangrijkste financiële centrum van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van consulent Z/Yen en het China Development Institute, gebaseerd op een enquête bij grote investeerders. Door een brexit worden transacties tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie complexer, maar toch blijkt Londen voor de investeerders wereldwijd het belangrijkste centrum voor financiële diensten te blijven. Ook New York behoudt zijn tweede plaats. De twee centra behaalden wel een lagere score dan twee jaar geleden. Singapore staat op een derde plaats. In het algemeen wordt gemeld dat Frankfurt, Dublin, Parijs en Amsterdam de grootste voordelen zullen halen van de brexit.

In België had de auto het voorbije jaar nog een aandeel van 56 procent in het woon-werkverkeer, tegenover 71 procent begin dit decennium. Dat blijkt uit een rapport van Vias, het Belgische instituut voor de verkeersveiligheid. Het aandeel van de fiets steeg tijdens diezelfde periode van 7 procent naar 16 procent. Ook bij de trein kon een vooruitgang van 6 procent naar 10 procent worden gemeld. Vooral ongunstige weersomstandigheden, een gebrek aan verkeersveiligheid en een ondermaatse fietsinfrastructuur zijn volgens de onderzoekers de belangrijkste redenen die worden geciteerd om het gebruik van de fiets af te wijzen. Ook carpooling blijkt aan populariteit te hebben gewonnen.

De Nederlandse groep Gasunie sluit zich aan bij een consortium dat in de Noordzee één of meer kunstmatige energie-eilanden wil aanleggen. Het consortium werd gelanceerd door de netbeheerder Tennet in Nederland en Duitsland en Energinet in Denemarken. Het consortium wil tegen het midden van deze eeuw in de Noordzee een centraal stopcontact aanleggen waar een aansluiting mogelijk is voor duizenden windturbines die verder uit de kust zijn gelegen. Gasunie zou vooral zijn waterstoftechnologie inbrengen. Het stopcontact zou op de Doggersbank worden aangelegd. Door de geringe waterdiepte is het gebied van de Doggersbank uitermate geschikt voor de aanleg van grote offshore windparken.

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-17

Risicovol gedrag grootste menselijke factor in verkeersongevallen

Bij jongere autochauffeurs zal boosheid het gemakkelijkst in een agressief rijgedrag worden omgezet, waardoor het risico op ongevallen toeneemt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad del País Vasco in Bilbao naar het rijgedrag van meer dan vierhonderd autobestuurders. Daarentegen kan volgens het onderzoek, dat op zoek ging naar de belangrijkste menselijke factoren achter verkeersongevallen, tussen de verschillende geslachten geen enkel verschil worden opgetekend. Er zouden immers bij mannen en vrouwen met dezelfde frequenties agressieve gedachten kunnen worden geregistreerd.

“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat riskant en agressief rijgedrag in een groter aantal aanrijdingen uitmondt,” benadrukt onderzoeksleider David Herrero-Fernandez, professor psychologie aan de Universidad del País Vasco. “Zelfs agressieve gedachten achter het stuur van de auto kunnen voor de verkeersveiligheid negatieve gevolgen hebben.” Opgemerkt wordt dat ongevallen vooral in verband kunnen worden gebracht met agressief gedrag, maar nog meer met riskant gedrag, hoewel beide een significante link met aanrijdingen vertonen. Er kan gewag worden gemaakt van een keten, waarbij boze gedachten leiden tot agressief gedrag, dat op zijn beurt riskant gedrag genereert.”

De conclusies van de studie kunnen volgens professor Herrero-Fernandez worden gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Indien men erin lukt bij de autobestuurder een sterker inzicht te bezorgen wanneer hij zich op een agressieve of riskante manier gedraagt, kan het risico op ongevallen worden verminderd,” benadrukt de onderzoeker. “Daarbij is het aangewezen om zich meer op een risicovol en agressief gedrag toe te spitsen dan op gedachten, ook al kan tussen al deze elementen wel een verband worden opgetekend.” Maar daarnaast kunnen de resultaten volgens de wetenschapper een basis vormen om de inzichten in de menselijke psychologie verder te versterken.

Lees Verder

20:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer |  Facebook |