30-05-14

Jongerensport heeft vooral te maken met identiteit ouders

Sportbeoefening door jongeren heeft meer te maken met de identiteit van de ouders dan met de kinderen zelf. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University bij Amerikaanse jongeren tussen zes en elf jaar in diverse sportdisciplines. De onderzoekers merken daarbij op dat sport voor kinderen vaak vooral een sociaal gebeuren is, waarbij gestreefd wordt naar het samenzijn met vrienden en resultaten niet noodzakelijk de belangrijkste doelstelling hoeven te zijn. Dat concept van participatie behoort volgens de wetenschappers echter niet altijd tot de belangrijkste prioriteiten van de ouders, die vaak vooral toekomstige carrièrekansen in de sport centraal stellen.

“Sport voor kinderen bijzonder belangrijk,” benadrukken de onderzoekers Lindsey Meân en Jeff Kassing. “Positieve sportervaringen stimuleren het gevoel van voldoening, dragen bij tot identiteit, controle, vaardigheden en zelfvertrouwen en leggen de basis van gezondheid op langere termijn. Indien een sport bovendien goed wordt begeleid, leren de kinderen ook over gezonde concurrentie en de omgang met winst of verlies. Het ontwikkelen van vaardigheden, het motiveren van zichzelf en anderen, het opnemen van een rol in het geheel en inzet voor de doelstellingen van anderen zijn waarden die door sport kunnen worden gestimuleerd.”

“De manier waarop de coaching van dit proces wordt opgevat, moet echter de leeftijd en het ontwikkelingsstadium van de kinderen weerspiegelen,” stippen Meân en Kassing aan. “Het kind moet niet alleen een sport kunnen beheersen, maar dient ook te leren op welke manier coaching moet gebeuren. Een slechte coaching zal niet alleen een hindernis vormen om deze vaardigheden te kunnen aankweken, maar dreigt ook zware negatieve fysieke en psychische gevolgen te hebben, zoals burnout en dropout, die bij jongerensport steeds vaker moeten worden opgetekend, vooral op de meest competitieve niveaus of in elite-reeksen. Gebrek aan plezier is één van de belangrijkste redenen voor het afhaken van jongeren.”

Lindsey Meân merkt op dat de hedendaagse jeugdsport een veel professioneler karakter heeft dan in het verleden. “Ouders denken veel te vaak aan succesvolle en lucratieve sportcarrières op ogenblikken dat hun kinderen nog veel te jong zijn om dergelijke verwachtingen naar voor te schuiven en de kans op de realisatie van die doelstellingen nog bijzonder klein is,” merkt de onderzoekster op. “Die misplaatste verwachtingen hebben wel een gigantische impact op de sportcommunicatie die door vele ouders wordt gehanteerd.” De onderzoekers maken daarbij onder meer gewag van het minimaliseren van kwetsuren, het aanmoedigen van agressief gedrag en het gebruik van ongepaste taal.

“Een mislukking op het sportveld wordt door sommige ouders nagenoeg als wangedrag bestempeld,” voert Lindsey Meân aan. “Op die manier wordt in jeugdsport een overdreven competitieve omgeving gecreëerd. Praktijken uit het professionele niveau worden onterecht naar de jeugdsport overgeheveld. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen geneigd zijn om participatie boven succes te plaatsen. Deelnemen is immers leuk, ook wanneer men verliest. Het is ook belangrijk om te leren verliezen. Ouders moeten echter duidelijk maken dat verliezen niet erg hoeft te zijn. Indien gebrek aan succes goed wordt behandeld, kunnen jongeren uit het verlies veel leren om in hun sport en in het gewone leven efficiënt te zijn.”

“Er wordt weliswaar een grotere aandacht besteed aan het probleem, maar het blijft voor coaches en ouders vaak moeilijk om zich positief op te stellen,” voert Jeff Kassing nog aan. “Het blijkt heel gemakkelijk om in een negatief gedrag te vervallen, zoals het aanvallen van scheidsrechters of het veroordelen van kinderen voor een mindere prestatie.”

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, ouders |  Facebook |

World Cup zal vooral mobiel en sociaal worden geconsumeerd

Mobiele en sociale media worden centrale platformen op World Cup Mobiele telefoons en sociale media worden voor de consument cruciale kanalen om het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië te volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de online community Work.shop.play van het bedrijf Exterion Media bij nagenoeg negentienhonderd Britse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 53 procent van de respondenten van plan is van zijn smartphone gebruik te maken om het evenement te volgen. In totaal zegt 85 procent het tornooi online te zullen volgen, waarbij 18 procent aangeeft ook volledige wedstrijden op het internet te willen bekijken. Ook werd vastgesteld dat 41 procent sociale media als een informatiebron voor actualiteit over het evenement wil gebruiken.

De onderzoekers stelden vast dat bijna 24 procent websites zoals Facebook en Twitter zullen gebruiken om updates over het verloop van de wedstrijden te verkrijgen. Een groep van 38 procent geeft echter aan vooral op televisie beroep te zullen doen. De onderzoekers merkten nog op dat vooral in de leeftijdsgroep tussen zestien en vierendertig jaar naar mobiele en sociale media zal worden gegrepen om het evenement te volgen. Daarbij werd vastgesteld dat 22 procent van de jongere groep denkt volledige wedstrijden online te zullen volgen, terwijl 47 procent op die manier hoopt geïnformeerd te kunnen worden over de hoogtepunten van het tornooi.

“Er kan een duidelijk verschil worden opgemerkt tegenover het mediagebruik tijdens de vorige editie van het wereldkampioenschap, vier jaar geleden in Zuid-Afrika,” benadrukt Simon Harrington, directeur marketing bij Exterion Media. “Dit keer zullen internet en mobiele platformen een duidelijk centrale rol krijgen in de verslaggeving en informatieverstrekking over het evenement.” Harrington merkte op dat bijna 25 procent van de respondenten aangaf het tornooi tijdens verplaatsingen met het openbaar vervoer te willen volgen. In de leeftijdsgroep tussen zestien en vierendertig jaar loopt dat aandeel op tot 38 procent.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: world cup |  Facebook |

Investeerder laat zich misleiden door omvang van de sector

Investeerders laten zich bij de waarderamingen over aandelen vaak misleiden door de omvang van de betrokken sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Seattle University. Op die manier dreigt het individu volgens de onderzoekers het slachtoffer te worden van de neiging om elementen zoveel mogelijk in categorieën te willen onderbrengen. Vastgesteld werd dat aan elementen uit een grotere categorie een grotere waarschijnlijkheid wordt toegemeten dan aan onderdelen van een kleinere reeks. Investeerders moeten volgens de wetenschappers dan ook een grotere aandacht besteden aan de individualiteit van een aandeel.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering |  Facebook |

Vriendenkring kan individu stimuleren of meesleuren

Vrienden kunnen het individu toelaten om zijn capaciteiten optimaal te benutten, maar kunnen in andere gevallen partners in ongewenst gedrag worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Texas A&M University en de Vanderbilt University. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers aan consumenten een beter inzicht verstrekken in de invloed die hun vriendenkring kan uitoefenen, maar ook wordt aangevoerd dat marketeers in de studie een nieuwe leidraad kunnen vinden om een doelpubliek te bereiken. Ook in het overheidsbeleid kan volgens de wetenschappers van de studie gebruik worden gemaakt.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vriendenkring |  Facebook |

Computer is beter in staat valse gelaatsexpressie te ontmaskeren

Computers zijn beter in staat om valse gelaatsexpressies te identificeren dan andere mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de University of Toronto. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat mensen, zelfs na een gerichte training, slechts 55 procent van de valse gelaatsexpressies kunnen herkennen. Dat is nauwelijks beter dan de toevalsscore van 50 procent. Daarentegen bleken computerprogramma’s volgens de onderzoekers een accuraatheid van 85 procent te halen. Ook wordt opgemerkt dat de mond het snelst valse expressies naar voor laat komen.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, gelaatsexpressie |  Facebook |

Kinderzorg vervrouwelijkt het brein van de man

Een grote verantwoordelijkheid voor de zorg van pasgeboren kinderen heeft een duidelijke impact op het mannelijk brein. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Bar-Ilan University in Israël bij bijna negentig jonge ouderparen. Vaders die de belangrijkste zorgdrager zijn voor pasgeboren kinderen, blijken volgens de onderzoekers ouderlijke emoties te vertonen die typisch door moeders worden ervaren. De Israëlische wetenschappers merken op dat vaders op het gebied van het ouderschap dezelfde capaciteiten hebben als moeders, maar een dagelijkse impuls nodig hebben om dat zorgzame netwerk te activeren.

"Vaders die meer tijd besteden aan de zorg voor hun pasgeboren kind, vertonen een verandering in de hersenactiviteit waardoor ze meer ingesteld worden op de veiligheid van de baby,” zegt onderzoeker Ruth Feldman, psycholoog aan het Gonda Brain Sciences Center aan de Bar-Ilan University. “Vooral vaders die als primaire verzorger optreden, ervaren een toename van de activiteit in de amygdala en andere emotionele systemen, waardoor hun ouderlijke gevoelens meer op het gedrag van moeders lijken. De resultaten suggereren het bestaan van een hersennetwerk dat specifiek is toegespitst op het ouderschap. Dat netwerk blijkt bovendien ook te reageren op de verandering in de ouderlijke rol.”

"Zwangerschap, bevalling en borstvoeding bieden vrouwen belangrijke stimulansen om de overlevingskracht van het kind te beschermen,” zegt Feldman nog. “Vaders hebben in principe de capaciteit om even goed te doen, maar hebben wel de dagelijkse zorgverantwoordelijkheid voor de kinderen nodig om dat netwerk te kunnen activeren.” De onderzoekers vonden duidelijke verschillen tussen de hersenen van vrouwen die een leidende rol hadden in de opvoeding van een kind en mannen die daarin een aanvullende functie opnamen. De moeders vertoonden een grotere activiteit in de amygdala en andere emotie-verwerking structuren dan vaders.

“Deze vrouwen zijn de piekeraars,” zegt Ruth Feldman. “Hun hersenen zijn door zwangerschap en bevalling geactiveerd om bedreigende signalen voor het kind op te vangen. Vaders tonen daarentegen een grotere activiteit in de superieure temporale sulcus, een hersenregio die betrokken is bij een logische benadering van sociale interactie. Deze hersenregio is bij de vaders vooral cruciaal voor het verwerken van sociale signalen, het lezen van gezichtsuitdrukkingen en de verwerking van spraak. Het vaderschap is er veel meer op gericht om begrip en empathie op een cognitieve manier te benaderen. Wanneer de vader echter de belangrijkste zorg voor de kinderen op zich neemt, vertonen beide hersenregio’s een grote activiteit.”

"De graad van connectiviteit tussen de twee hersengebieden wordt bepaald door de hoeveelheid tijd die de vader besteedt aan de verzorging van het kind,” geeft Ruth Feldman aan. “Dit gegeven suggereert dat de hersenen van de vader zich kunnen aanpassen aan een actievere ouderrol. Naarmate vaders meer bij de actieve zorgverstrekking worden betrokken, zal in de mannelijke hersenen het moederschaps-netwerk intensiever worden geactiveerd.” Naast de amygdala bleken de onderzoekers de activiteit in de betrokken netwerken van de ouders ook te kunnen koppelen aan de productie van oxytocine, een hormoon dat verbondenheid en zorg met positieve gevoelens beloont.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaderschap, kinderzorg |  Facebook |

Impact gezondheidsapplicaties is snel uitgewerkt

Online en mobiele applicaties voor onder meer stressmanagement en voedingsgedrag bereiken een groot aantal consumenten, maar hun impact blijft kortstondig. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het VTT Technical Research Centre of Finland. Onderzoek bij tweehonderdduizend gebruikers van de applicaties, bleek dat 90 procent van de consumenten na verloop van tijd afhaken. De onderzoekers merken op dat de applicaties weliswaar de potentie hebben om een positieve impact te hebben op de gezondheid, maar moeten er inspanningen worden gedaan om de consumenten aan te zetten het toepassingen te blijven gebruiken.

Lees Verder

12:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheidsapplicaties |  Facebook |