28-05-14

Ontwikkelingslanden kennen vooral grijze ondernemers

De economie van ontwikkelingslanden bestaat voor een groot gedeelte van een grijze sector, waarbij ondernemers het nalaten om hun activiteiten officieel bij de autoriteiten aan te geven. Die praktijken betekenen echter een belangrijke bedreiging voor de nationale economische groei. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het Imperial College London over achtenzestig landen. De onderzoekers merken op dat deze grijze sector weliswaar legale goederen en diensten verkopen, maar daarover geen officiële melding maakt, zodat de overheid belangrijke fiscale inkomsten mist en ook geen controle heeft over de economische activiteit.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingslanden, economie |  Facebook |

Teelten voor Europese duurzame energie eisen 70 miljoen hectare op

Plannen van de Europese Unie om de teelt voor biobrandstoffen tegen het einde van het volgende decennium te verdubbelen, zullen een oppervlakte opeisen van 70,2 miljoen hectare. Dat komt overeen met de gezamenlijke oppervlakte van Polen en Zweden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vienna University. Bij het begin van dit decennium vertegenwoordigde de vraag naar biobrandstoffen volgens de onderzoekers de oppervlakte van Zweden. Het grootste gedeelte van het gebied zou worden opgeëist voor biomassa (40 miljoen hectare), gevolgd door bioenergie (29 miljoen hectare) en biobrandstoffen (11 miljoen hectare).

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid |  Facebook |

Groepsdruk kan individuele opinie slechts tijdelijk bijsturen

Individuele opinies worden onder invloed van sociale druk vaak bijgestuurd of veranderd, maar die impact blijft in tijd relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de South China Normal University bij tweehonderd studenten. De onderzoekers zeggen dat het individu vaak geneigd is om zijn persoonlijke mening te veranderen om binnen de grenzen van de groepsnorm te vallen, maar de invloed van die druk houdt volgens hen slechts drie dagen aan. Net zoals het werkgeheugen een beperkte capaciteit heeft en ook het gebruik van geneesmiddelen met een vervaldatum rekening moeten houden, kent volgens de onderzoekers de impact van sociale druk eveneens een begrenzing in de tijd.

“Het onderzoek toont aan dat de blootstelling aan andere opinies de eigen visie kan veranderen, maar die impact is niet duurzaam,” zeggen de onderzoekers. “Eerdere research heeft al aangetoond dat een persoonlijk oordeel door de opinie van anderen kan worden beïnvloed of veranderd. Het was echter niet duidelijk of deze sociale conformiteit een weerspiegeling vormt van een streven om te beantwoorden aan de algemene verwachtingen, gedreven door een drang om tot de groep te behoren en sociale afwijzing te vermijden, dan wel van een persoonlijke overtuiging, die een oprechte verandering van mening aangeeft en ook gehandhaafd blijft wanneer de sociale invloed is verdwenen.”

Uit het onderzoek, waarbij aan de studenten werd gevraagd om een waardering te geven over de aantrekkelijkheid van een foto’s van jonge Chinese vrouwen, bleek dat slechts 25 procent van de respondenten volledig akkoord was met de gemiddelde groepsrating. “Wanneer de respondenten na één en drie dagen terug werden ondervraagd, bleek dat het grootste gedeelte van de afwijkende ratings aan het groepsgemiddelde was aangepast,” zegt onderzoeksleider Rongjun Yu, professor psychologie aan de South China Normal University. “Wanneer de respondenten na zeven dagen nog eens werden teruggebracht, bleek die impact echter volledig verdwenen te zijn.”

“De resultaten tonen aan dat de groepsdruk een daadwerkelijke impact op persoonlijke opinies kan hebben, maar die invloed heeft zelden een blijvend karakter,” zegt Rongjun Yu. “Verder onderzoek moet uitwijzen waarom die impact toch enkele dagen kan aanhouden en niet onmiddellijk verdwijnt wanneer de sociale druk wegvalt. Mogelijk moet daarbij naar een neurologische reden worden gezocht. Maar ook zou kunnen worden onderzocht of die impact kan worden gemanipuleerd, zodat de invloed van sociale druk zou kunnen worden ingekort of daarentegen worden verlengd.”

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opinie |  Facebook |

Tussenpersonen vormen een stimulans voor corruptie

Tussenpersonen leiden tot een groter risico op corruptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad Carlos in Madrid, de Florida State University en de Methodist University in Texas naar de interacties tussen ambtenaren en burgers. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld hebben dat in nagenoeg alle corruptie-gevallen de aanwezigheid van een tussenpersoon diende te worden geregistreerd. De resultaten van de studie zouden volgens de wetenschappers kunnen gebruikt worden om een gericht beleid uit te stippelen voor de inzet van tussenpersonen in onder meer de verdeling van goederen of openbare diensten.

"Zelfs de loutere aanwezigheid van een tussenpersoon, zonder actieve betrokkenheid in de overeenkomst, blijkt het risico op corruptie te verhogen," zeggen de onderzoekers, die probeerden te achterhalen op welke manier burgers zouden proberen een ambtenaar om te kopen om een betere toegang te krijgen tot belangrijke gezondheidszorg. Vastgesteld werd dat bij de inschakeling van een tussenpersoon meer corruptie werd opgetekend dan bij rechtstreekste contacten tussen de burger en de ambtenaar. Het fenomeen kan volgens de wetenschappers mogelijk worden verklaard door het feit dat de aanwezigheid van een tussenpersoon het gevoel van de persoonlijke verantwoordelijkheid zou uithollen.

“Door de tussenpersoon wordt de verantwoordelijkheid over de corruptie over meerdere personen verdeeld,” merkt onderzoeker Mikhail Drugov, professor economie aan de Universidad Carlos, op. “Die verdeling zorgt ervoor dat zowel de ambtenaar als de burger hun wangedrag minder zwaar inschatten. Zelfs in landen met een hoog corruptieniveau, is er doorgaans nog altijd een ethiek aanwezig die de meeste burgers zal beletten om aan corruptie praktijken mee te werken. Wanneer echter een tussenpersoon wordt ingeschakeld, lijken die ethische beginselen echter meer op de achtergrond geschoven te worden.”

“De resultaten van de studie kunnen een leidraad helpen bieden voor een regelgeving voor het inschakelen van tussenpersonen,” geeft professor Drugov aan. “Mogelijk zou moeten overwogen worden om in een aantal situaties het gebruik van tussenpersonen te verbieden. Vooraleer dergelijke maatregelen worden doorgevoerd, moet het fenomeen echter nog verder worden ontleed. Onder meer zou daarbij bekeken moeten worden of het nut van het systeem van tussenpersonen zou kunnen opwegen tegen een toenemend risico op corruptie. Er moet immers ook rekening mee gehouden worden dat een eerlijke tussenpersoon een positieve invloed heeft op de uiteindelijke uitkomst.”

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tussenpersoon, corruptie |  Facebook |

Wereldwijde arbeidsmobiliteit koppelen aan talentmanagement

Bedrijven moeten hun wereldwijde mobiliteitsprogramma’s afstemmen op hun strategieën op het gebied van talentmanagement. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Santa Fe Group. De onderzoekers stelden vast dat 36 procent van de bedrijven met een koppeling tussen mobiliteit en talentmanagement over een uitstekende pijplijn van potentiële kandidaten beschikken om een brede waaier van functies in te kunnen vullen. Bij ondernemingen die beide concepten niet hebben geïntegreerd, valt dat succes volgens het rapport terug tot 15 procent. Nochtans kan die link bijzonder cruciaal zijn, aangezien met arbeidsmobiliteit vaak belangrijke financiële inspanningen en risico’s gepaard gaan.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmobiliteit, talentmanagement |  Facebook |

Facebook-reclame mikt niet op meest rendabele doelgroep

Een belangrijk gedeelte van de reclamebestedingen op het sociale netwerk Facebook zijn toegespitst op jongere gebruikers, terwijl oudere leeftijdsgroepen in praktijk een grotere return opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nanigans. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer 25 procent van de bestedingen waren gericht op de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar. Toch bleken die inspanningen slechts een omzet van 0,61 dollar per click op te leveren, tegenover 1,53 dollar in de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar en 1,38 dollar bij vijfenvijftigplussers.

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, reclame |  Facebook |

Ook terroristische groepen houden van sociale media

Sociale media vormen ook voor terroristische groeperingen een belangrijk werkinstrument. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het Woodrow Wilson Center in Washington. De onderzoekers merken op dat terroristische groepen al lange tijd gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt, maar worden die activiteiten steeds meer gekanaliseerd naar platformen zoals YouTube, Twitter, Facebook en Instagram. Vooral de anonimiteit van de sociale media wordt daarbij volgens de onderzoekers als een belangrijke meerwaarde bestempeld. De sociale platformen worden gebruikt voor onderzoek rekrutering, programma, inzamelingen en zelfs opleidingen.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, terrorisme |  Facebook |