14-05-14

Veel consumenten nog steeds onkundig over online reclameplatformen

Veel internet-gebruikers beseffen nog steeds niets dat diensten zoals Google Adwords reclame-diensten zijn die door de adverteerders worden betaald. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Bunnyfoot. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat 36 procent van de internet-gebruiker nog steeds niet op de hoogte bleek te zijn van het commerciële karakter van Google Adwords, tegenover 41 procent twee jaar geleden. Bovendien gaf 27 procent niet te weten dat er op Google enige vorm van reclame terug te vinden was. Bunnyfoot merkt op dat inspanningen om een grotere transparantie te creëren rond online reclame, door de consument niet altijd worden opgepikt.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online reclame |  Facebook |

Vergiffenis instrument om onrecht te kunnen vergeven

De details van een overtreding blijken sneller vergeten te kunnen worden, wanneer de inbreuk is vergeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St. Andrews. Het fenomeen kan volgens de Schotse onderzoekers mogelijk een strategie zijn om met negatieve herinneringen af te rekenen en verder te gaan met het leven. De onderzoekers stellen dat vergiffenis op zich vaak een moeilijk concept is, maar tegelijkertijd de kracht heeft om de negatieve herinneringen aan ervaren onrecht achter zich te laten en het persoonlijke leven opnieuw beter onder controle te krijgen.

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergeving |  Facebook |

Lastige taak moet zo snel mogelijk worden afgewerkt

Het uitstellen van taken (procrastinatie) is een bijzonder gekend fenomeen, maar er is bijna even vaak spraak van een drang om een opdracht onmiddellijk uit te voeren (precrastinatie). Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De onderzoekers merken op dat vele personen ervoor kiezen om zo snel mogelijk met een opgelegde taak te beginnen, zodat men de last vlug achter zich zou kunnen laten, ook al zou die inspanning meer lichamelijke inzet vergen. De onderzoekers merken op dat nagenoeg iedereen een neiging tot precrastinatie vertoont. Dit geeft volgens hen aan dat precrastinatie en procrastinatie in wezen twee totaal verschillende concepten zijn.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: procrastinatie, precrastinatie |  Facebook |

Conflict met lokale gemeenschap kan bedrijf veel geld kosten

Een conflict met lokale gemeenschappen kan aan bedrijven bijzonder veel geld kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, de Harvard Kennedy School en de Clark University, die wereldwijd een aantal mijnbouwprojecten analyseerden en verantwoordelijken van mijnbedrijven en olieproducenten interviewden. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers duidelijk aan dat vaak onterecht wordt beweerd dat lokale gemeenschappen machteloos staan tegenover grote bedrijven en overheden. Bovendien laat de studie blijken dat investeringen in goede relaties met een lokale gemeenschap voor bedrijven een bijzonder efficiënte strategie kan zijn.

“Conflicten met lokale gemeenschappen hebben er onder meer in de mijnsector en de oliewinning toe geleid dat de kosten van een aantal projecten gevoelig zijn opgedreven en een aantal plannen door de oppositie van de bevolking dienden te worden uitgesteld of opgegeven,” merkt onderzoeksleider Daniel Franks, professor milieu en maatschappij aan de University of Queensland, op. “Een mobilisatie van de lokale bevolking tegen industriële projecten kan een onderneming dan ook voor zware problemen plaatsen.” Franks berekende dat conflicten met lokale gemeenschappen aan mijnbedrijven een verlies van ongeveer 20 miljoen euro per week kunnen opleveren.

“Conflicten vertalen ecologische en sociale risico’s in zakelijke kosten,” zegt professor Franken. “Vele industriële sectoren proberen kostenbesparingen door te voeren, maar daarbij blijkt men voorbij te gaan aan de mogelijkheden die worden geboden door een investering in betere relaties met lokale gemeenschappen.” Rachel Davis, professor maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Harvard Kennedy School, merkt op dat het voor bedrijven bijzonder moeilijk is om beschadigde relaties met lokale gemeenschappen te herstellen. Daarom worden volgens haar steeds vaker richtlijnen van de Verenigde Naties over mensenrechten in de risico-berekening van de onderneming teruggevonden.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations |  Facebook |

Vrouwenemancipatie leidt tot groter sportief succes

Landen die grotere inspanningen doen om gendergelijkheid te stimuleren, sturen ook meer atleten naar evenementen zoals de Olympische Spelen en behalen ook meer medailles. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Grand Valley State University, die de prestaties van meer dan honderddertig landen op de Olympische spelen sinds de tweede helft van de jaren negentig analyseerden. Een grotere emancipatie leidt volgens Amerikaanse onderzoekers zowel bij de vrouwelijke als mannelijke atleten tot betere resultaten. De onderzoekers voegen er aan toe verrast te zijn dat een grotere gendergelijkheid ook een positieve impact heeft op de medaillekansen van mannelijke atleten, al kan daarvoor geen concrete verklaring worden gegevan.

"Het onderzoek toont aan dat de omvang en de rijkdom van de bevolking een positieve invloed hebben op het sportieve succes van een land, maar ook de graad van gendergelijkheid blijkt een impact te hebben,” benadrukt onderzoeksleider Aaron Lowen, professor economie aan de Grand Valley State University. “Voor elke stijging met 10 procent op de gendergelijkheids-index, kon bij mannelijke atleten een extra medaille worden geteld. Bij vrouwelijke atleten is er sprake van een toename met anderhalve medaille. Eerdere studies hebben al uitgewezen dat een grotere gendergelijkheid kan gekoppeld worden aan een betere economische ontwikkeling en een betere vorming van de jongeren, maar datzelfde geldt ook voor sportief succes.”

“Het is verbazend dat een grotere gelijkheid ook bij mannelijke atleten tot extra medailles leidt,” geeft professor Lowen nog aan. “Een concrete reden voor dat fenomeen kan niet worden gegeven. Mogelijk moet echter een verklaring worden gevonden in het feit dat een maatschappij met een grotere vrouwelijke participatie aan de arbeidsmarkt aanleiding geeft tot een extra rijkdom die niet met traditionele maatstaven, zoals het bruto binnenlands product, kan worden weergegeven. Deze maatschappijen zouden immers onder meer aan zowel mannen als vrouwen grotere opportuniteiten kunnen bieden om recreatieve en persoonlijke doelstellingen, waaronder sportieve prestaties, na te streven.”

De onderzoekers merken wel op dat nog meer onderzoek moeten worden verricht naar het oorzakelijk verband tussen gelijkheid en sportief succes. “De studie toont aan dat er een verband aanwezig is, maar het concrete karakter van die relatie is nog niet duidelijk,” zegt Aaron Lowen.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwenemancipatie |  Facebook |

Zakelijke content concentreert zich niet altijd op desktop

Online content wordt steeds meer op mobiele apparaten geconsumeerd, maar dat geldt niet voor alle categorieën. Bij een aantal andere activiteiten blijft de personal computer echter dominant. Dat is de conclusie van een rapport van consulent ComScore en het digitale platform Millennial Media over het online gedrag van Amerikaanse consumenten tijdens de maand april van dit jaar. Opgemerkt wordt dat vooral in business-to-business de desktop bijzonder goed stand blijkt te houden. Het onderzoek toonde immers aan dat desktop nog altijd 80 procent vertegenwoordigt van de tijd die aan deze zakelijke content wordt besteed, gevolgd door smartphones (12 procent) en tablets (8 procent).

“In business-to-business wordt op een specifieke manier met online content omgegaan,” voeren de onderzoekers aan. “De consument wil op elk ogenblik en elke locatie toegang hebben tot online content en maakt dan ook vaak bij voorkeur gebruik van mobiele platformen. Zakelijke content richt zich daarentegen vooral op leidinggevend personeel binnen het bedrijfsleven, dat in eerste instantie tijdens de werkuren op kantoor op zoek gaat naar de betrokken informatie en dan ook vooral gebruik zal maken van een desktop.” In het rapport wordt verder opgemerkt dat personal computers en smartphones elk 44 procent van het totale online tijdsgebruik vertegenwoordigen. Het resterende 12 procent gaat naar tablets.

De onderzoekers voeren echter ook aan dat in een aantal sectoren nog altijd in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van de personal computer. Vooral de autosector is met een aandeel van 76 procent nog altijd gericht op desktops en laptops, tegenover 19 procent voor smartphones en 5 procent voor tablets. Er wordt aan toegevoegd dat ook de reissector (68 procent), televisie (67 procent), economie en financiën (62 procent), voeding (58 procent), sport (56 procent) en nieuws (55 procent) door personal computers worden gedomineerd. In de gezondheidssector hebben personal computers en mobiele platformen elk een aandeel van 50 procent.

Anderzijds blijken radiostreams vooral het domein van mobiele platformen te zijn (95 procent), net zoals sociale media (72 procent) en weersinformatie (69 procent). Tevens werd vastgesteld dat ook de leeftijd en het geslacht van de gebruiker een impact hebben op de verdeling tussen de verschillende online platformen. Onder meer wordt aangevoerd dat vrouwen tussen vijfentwintig en negenenveertig jaar 64 procent van hun online tijdsbesteding op mobiele platformen richten, maar bij hun mannelijke leeftijdsgenoten daalt dat aandeel tot 47 procent.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, content |  Facebook |

Terugkeer naar werkvloer stresserende stap voor langdurig werklozen

Werknemers die na een lange periode van werkloosheid opnieuw terugkeren naar de arbeidsmarkt, dreigen vaak met erge vormen van stress te worstelen. Dat zegt Alistair Dornan, hoofd risicomanagement bij consulent Capita Employee Benefits. Het effect van een langdurige werkloosheid kan volgens Dornan bijzonder schadelijk zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door de economische heropleving vinden steeds meer mensen opnieuw een baan, maar door de grotere stressgevoeligheid na een periode van langere werkloosheid, kunnen bedrijven bij deze terugkeer naar de actieve werkvloer volgens Dornan met belangrijke problemen worden geconfronteerd.

“Werknemers die na een langere periode van werkloosheid opnieuw actief worden, zijn niet meer gewend aan de stress op de werkvloer,” verduidelijkt Alistair Dornan. “Wanneer mensen na een langdurige onderbreking van de professionele carrière opnieuw terugkeren naar de arbeidsmarkt, blijkt vaak de trots in de werkgever aangetast te zijn. Ook het vertrouwen tussen de bedrijfsleiding en de werknemer kan door die lange onderbreking beschadigd zijn." Werknemers die gedurende langere tijd geen betrekking hebben kunnen vinden, voelen zich door de arbeidsmarkt vaak onrechtvaardig behandeld. Werkgevers moeten zich volgens Dornan bewust zijn van die problemen en moeten inspanningen doen om de werknemer bij te staan.

Capita Employee Benefits stelde nog vast dat 79 procent van de werknemers toegeeft de voorbije twaalf maanden geconfronteerd te zijn geweest met werkstress. Tevens diende te worden opgetekend dat 20 procent tijdens die periode door de stress ziekteverlof heeft dienen te nemen. De onderzoekers merkten op dat werknemers tussen zestien en vierentwintig jaar het meest geneigd bleken om door de stress afwezig te blijven (30 procent), gevolgd door collega’s tussen vijfentwintig en vierendertig jaar (29 procent). In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar bleek daarentegen slechts 12,4 procent wegens stress ziekteverlof genomen te hebben.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, stress |  Facebook |