19-04-14

Hoge bonussen maakt het individu niet vrijgeviger

Werknemers die hogere bonussen ontvangen, vertonen minder bereidheid om goede doelen te ondersteunen dan collega’s die zich met een lagere verloning tevreden dienen te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton, die een honderdtal proefpersonen aantrokken om tegen betaling statistische gegevens te verwerken en waarbij ook een bonus kon worden verworven. De onderzoekers stelden echter vast dat 37 procent van de proefpersonen met de laagste bonussen zich bereid verklaarden om een gedeelte van hun verdiensten aan een goed doel te schenken. In de groep met de hoogste bonussen viel dat cijfer terug tot 21 procent.

Lees Verder

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bonus |  Facebook |

Vroege ambities zijn belangrijk voor uitbouw succesvolle carrière

Jongeren die vroeg ambities duidelijk maken rond studie en carrière, hebben een grotere kans op slagen dan leeftijdsgenoten die niet hebben nagedacht over het leven na de middelbare school. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Australische National Centre for Vocational Education Research. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat het uitwerken van een strategisch carrière-plan op jonge leeftijd bijzonder belangrijk is voor het uitbouwen van een succesvol leven. Er wordt echter ook opgemerkt dat dit fenomeen geldt voor alle studenten. Dat betekent volgens de onderzoekers dat een vroegtijdig carrière-plan kan bijdragen tot het wegwerken van ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

“Ouders hebben door hun eigen opleidingsniveau en aspiraties een belangrijke impact op de slaagkansen in het middelbaar onderwijs,” benadrukken de onderzoekers. “Wanneer ouders universitaire aspiraties hebben voor hun kinderen, blijken jongeren vier keer meer kans te hebben om het middelbaar onderwijs met succes af te maken. Bovendien is deze groep twaalf keer meer geneigd om naar het hoger onderwijs door te stromen dan leeftijdsgenoten wiens ouders geen universitaire plannen koesteren voor hun kinderen. Er bestaat ook een sterke link tussen aspiraties en het opleidingsniveau van de ouders. Wanneer ouders een hoger opleidingsniveau hebben, blijken ook grotere academische aspiraties bij de kinderen.”

“Ook de academische plannen van vrienden kunnen worden geassocieerd met de beslissing van jongeren om voor een universitaire studie te kiezen,” zeggen de onderzoekers nog. “De plannen van vrienden blijken zelfs de schoolprestaties te beïnvloeden. Ook een positieve houding tegenover de school - met inbegrip van goede relaties met de leerkrachten, een interesse in het leren en een participatie aan buitenschoolse activiteiten - kunnen sterk worden gecorelleerd met de intenties rond verdere studies. Er moet wel worden toegegeven dat ongeveer de helft van de vijftienjarigen met hoge aspiraties hun ambities tien jaar later niet gerealiseerd blijkt te kunnen hebben.”

“Wel moet bij deze discrepantie worden opgemerkt dat de overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt langer duurt dan in het verleden, waardoor die groep alsnog de gelegenheid heeft om zijn plannen op een later tijdstip te kunnen realiseren,” geven de onderzoekers aan. De studie geeft aan dat vrouwelijke respondenten 52 procent kans maakten om hun aspiraties waar te maken, tegenover slechts 39 procent van hun mannelijke leeftijdsgenoten. De Australische onderwijsexpert Nicholas Biddle merkt ook op dat niet-gerealiseerde aspiraties vooral te maken heeft met de onzekerheid van de gemiddelde tiener.

Maar zelfs indien de ambities gedeeltelijk naar beneden moeten worden bijgesteld, worden volgens Biddle nog altijd betere resultaten geboekt dan wanneer de vijftienjarige geen enkel carrièreplan heeft gemaakt. “Het rapport toont dan ook aan dat het stimuleren van aspiraties een belangrijk instrument kan zijn om kansarme groepen aan te sporen voor hogere opleidingen te kiezen,” zegt de onderwijsexpert. “Omdat hun kansen op succes lager worden ingeschat, dreigen achtergestelde groepen, zoals lagere socio-economische populaties of etnische minderheden, ook lagere aspiraties te koesteren. Er moet dan ook gezocht worden naar middelen om die barrières op te heffen.”

Nicholas Biddle benadrukt dat het voor kinderen mogelijk is om die barrières dankzij hoge aspiraties te overwinnen. Indien tegelijkertijd echter geen pogingen worden gedaan om die drempels te verlagen, dreigen die inspanningen volgens de onderwijsexpert echter in ontgoochelingen uit te monden. Ook opvoedkundige Sue Roffey zegt dat jongeren die van thuis uit geen onderwijs-cultuur hebben meegekregen, elders de inspiratie moeten vinden om een hogere opleiding na te streven. “Deze jongeren hebben mensen nodig die in hen geloven en hen helpen hun troeven te leren kennen en een connectie met de school te voelen,” zegt Roffey. “Dat kan deze groep jongeren een heel andere visie over hun mogelijkheden bezorgen.”

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ambitie |  Facebook |

Depressies sturen jonge mannen naar sedentair leven

Jonge mannen die eerder in hun leven het slachtoffer zijn geworden van een depressie, lopen veel meer kans dan voormalige vrouwelijke patiënten om een sedentair leven te leiden en vele uren voor de computer of het televisietoestel door te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University bij bijna achthonderd Canadese volwassenen die als twintigjarige met symptomen van depressies werden geconfronteerd. De onderzoekers stelden daarbij vast dat mannen wekelijks tot vier uur langer voor het televiescherm of de computer doorbrengen dan hun vrouwelijke collega’s. Daarbij wordt een wekelijkse consumptie van eenentwintig uur aan televisie en computers opgetekend.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie |  Facebook |

Sociale media en kranten kijken anders naar de wereld

Sociale media en kranten zijn het niet altijd eens over de onderwerpen die prioriteit moeten krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University, die de publicaties van de kranten The New York Times en The Guardian analyseerden. Daarbij dienden volgens de onderzoekers belangrijke verschillen opgetekend te worden. Terwijl gebruikers van sociale media vooral geïnteresseerd bleken in opinie-bijdragen en lokale, nationale en wereldwijde actualiteit, gaven de kranten zelf de grootste aandacht aan sport, economie, entertainment en celebrities. De onderzoekers merken op dat tussen beide media vooral een groot verschil in aandacht voor de sportwereld opvalt.

"De resultaten van de studie tonen aan dat gebruikers van sociale media een voorkeur vertonen voor onderwerpen die vaak haaks staan op het beleid van de krantenredacties,” benadrukt onderzoeksleider Marco Toledo Bastos, professor media aan de Duke University. “Vooral de sportdivisies, die in beide kranten nochtans een grote ruimte krijgen, slagen er blijkbaar niet in om het publiek van sociale media tot een actief engagement te bewegen. Slechts een kwart van de sportbijdragen uit The New York Times vindt ook zijn weg naar Facebook of Twitter. Bij The Guardian is de helft van de sportverslaggeving ook op Twitter terug te vinden, tegenover één derde op Facebook.”

“Ook krantenbijdragen over economie hebben het moeilijk om in sociale media een brede weerklank te vinden,” zegt professor Bastos nog. De onderzoeker stelde echter ook significante verschillen tussen beide kranten vast. Er werd immers vastgesteld dat van de artikels in The Guardian respectievelijk 86 procent en 96 procent ook terug te vinden waren op Facebook en Twitter. Bij The New York Times vallen die cijfers terug tot respectievelijk 40 procent en 36 procent. Dat verschil moet volgens Bastos worden toegeschreven aan het verschil in online distributiemodel dat beide kranten hanteren. The Guardian biedt zijn online content immers gratis aan, terwijl The New York Times met een gedeeltelijke betaalmuur werkt.

Marco Bastos geeft nog aan dat het onderzoek een bevestiging vormt voor de reputatie die Twitter heeft als een voorkeurkanaal om een brede waaier van nieuwscontent te verspreiden. “Twitter is het enige sociale medium dat een benaderende weerspiegeling geeft van de totale nieuwsdistributie door de kranten,” voert de onderzoeker aan. “Andere sociale media richten zich vaak op gespecialiseerde interesses. Het onderzoek toont echter ook aan op welke manier de technologie een impact heeft op de nieuwsconsumptie. Redacties beschikken met sociale media dan ook over een efficiënt platform om te achterhalen welke content door de lezer wordt geprefereerd.”

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, krant |  Facebook |

Materialisme staat streven naar tevredenheid in de weg

Personen die materialistisch zijn ingesteld, lopen een groter risico op depressies en ontevredenheid, onder meer omdat ze het moeilijker vinden om tevreden te zijn met hun huidige bezit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University bij bijna tweehonderdvijftig Amerikaanse studenten. De onderzoekers merken op dat het vergaren van meer bezit niet tot een grotere tevredenheid leidt. Dat is volgens de wetenschappers te wijten aan het feit dat door het verwerven van bezit meteen ook de refentiepunten worden verhoogd en de verworven activa alleen maar een basis vormen voor een streven naar meer eigendommen.

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: materialisme |  Facebook |

Innovatief familiebedrijf moet opvolging buiten eigen rangen zoeken

In innovatieve industrieën kunnen familiale bedrijven voor de opvolging best beroep doen op externe krachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University in Canada. Families proberen hun bedrijven vaak zolang mogelijk in eigen kring te houden, maar het Canadese onderzoek laat uitschijnen dat die keuze niet altijd de beste strategie vertegenwoordigt. Indien het familiebedrijf onderdeel vormt van een traditionele sector en gebouwd is op kwaliteit en reputatie, kan volgens de onderzoekers vaak best gekozen worden voor een opvolging binnen de eigen rangen. In een innovatieve omgeving zou echter moeten overwogen worden een extern management aan te trekken.

Familiale ondernemers hebben vaak de neiging om hun bedrijven binnen de eigen stamboom te houden. Namen zoals Murdoch en Hilton zijn typische voorbeelden van het fenomeen. "Onderzoek toont echter aan dat de familiale opvolging niet altijd de beste methode is om de onderneming te beheren,” benadrukt onderzoeksleider Peter Jaskiewicz, professor familiebedrijven aan de Concordia University. “In een innovatieve omgeving, waar de onderneming zich aan de spits van de markttrends moet ophouden, is een agressieve houding van het beleid vaak cruciaal en kan er best naar een extern leiderschap worden gezocht.”

“Familiale chief executives vertonen vaak de neiging om zich op geërfde waarden te richten, terwijl externe bedrijfsleiders vooral naar vernieuwing zoeken,” zegt Jaskiewicz. “In traditionele industrieën staat de bescherming van de traditie centraal. Dat werkt echter niet in nieuwere sectoren waar constante innovatie in een snelveranderde omgeving als een prioriteit moet worden benaderd. Dat betekent echter niet dat een familiale executive geen slaagkansen kan hebben in innoverende industrieën. Daarbij moet er echter worden gegarandeerd dat de executive de persoonlijkheid heeft om tegen tradities in te gaan en een innoverende mentaliteit tentoon te spreiden.”

“Een familiale opvolging in een innoverende sector moet voldoende competentie garanderen om met de druk van de industrie om te gaan en het vermogen te hebben om het familiale advies af te wegen tegen de feedback van outsiders en de expertise in de sector,” waarschuwt de onderzoeker. “Traditionele familiebedrijven - zoals voedingsbedrijven, service-providers of wijnbouwers - met kernwaarden zoals kwaliteit en reputatie, kunnen voordeel genereren uit een interne opvolging. Innovatieve ondernemingen - actief in sectoren zoals informatie, mobiele communicatie of farmaceutica - zouden daarentegen een voorkeur moeten vertonen voor het aantrekken van externe expertise.”

Maar ook de rol van de cultuur in het beslissingsproces moet volgens professor Jaskiewicz in overweging worden genomen. “In collectivistische culturen, zoals in Azië, Zuid-Amerika of Zuid-Europa, wordt een grote waarde gehecht aan de familie,” voert hij aan. “Daar zou een externe executive mogelijk moeilijkheden kunnen ondervinden met andere stakeholders, zoals klanten of werknemers. In andere regio’s, zoals Noord-Amerika, wordt echter een grotere prioriteit gegeven aan parameters zoals succes, rijkdom en onafhankelijkheid. In die omgeving zou de origine van de chief executive minder doorslaggevend mogen zijn.”

Lees Verder

11:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: familiebedrijf |  Facebook |

Maatschappij met meerderheid mannen is niet agressiever

Samenlevingen met een meederheid aan mannen zijn niet gewelddadiger dan een maatschappij waarin vrouwen in overtal zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de frequentie van verkrachting, aanranding en doodslag in samenlevingen met meer mannen in werkelijkheid lager ligt dan in een maatschappij met een meerderheid vrouwen. Het resultaat van de studie gaat regelrecht in tegen de evolutionaire theorieën die voorspellen dat mannen meer agressiever zullen worden wanneer een tekort aan vrouwen wordt opgetekend. De onderzoekers merken op dat mannen bij een tekort aan vrouwen op niet-gewelddadige strategieën overschakelen om een partner te vinden.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, man |  Facebook |