23-08-17

Fransen houden steeds meer van de Europese Unie

In Frankrijk is het optimisme voor de Europese Unie de voorbije periode gevoelig gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Eurobarometer, waarbij werd vastgesteld dat 56 procent van de Franse bevolking een optimistische visie heeft over de toekomst van de Europese Unie. Dat betekent een stijging met 14 procentpunt tegenover de vorige bevraging in de herfst vorig jaar. Eurobarometer voegt eraan toe dat nergens in de Europese Unie een grotere groei kon worden opgetekend dan in Frankrijk, wat in belangrijke moet worden toegeschreven aan de pro-Europese campagne van de Franse president Emmanuel Macron.

Ook in het algemeen heeft 40 procent van de Fransen een positieve visie op de Europese Unie. Dat betekende een stijging met 11 procentpunt tegenover de herfst vorig jaar. Ook hier wordt opgemerkt dat nergens in de Europese Unie een betere perceptie kan worden opgetekend dan in Frankrijk. Er wordt benadrukt dat het Europese beleid bij de Franse bevolking op een relatief grote steun kan rekenen, met als grote uitzondering een sterk verzet tegen een verdere uitbreiding van de Europese Unie de volgende jaren. Voor 79 procent van de Fransen is de vrede tussen de lidstaten de belangrijkste realisatie van de Europese Unie, maar daarna volgt de vrije beweging van mensen, goederen en services.

Meer dan 60 procent van de Fransen voelt zich een Europeaan, maar geeft toe eigenlijk weinig inzicht te hebben in zijn rechten als Europees burger. “Er waait een wind van optimisme door de Europese Unie,” benadrukt Isabelle Jégouzo, vertegenwoordiger van de Europese Commissie in Frankrijk. “Om die positieve trend te bestendigen, zullen inspanningen worden gedaan om de Franse burger te informeren over de voordelen die hij in zijn dagelijkse leven aan de Europese Unie heeft te danken.” Uit het onderzoek bleek nog dat de Fransen zich vooral zorgen maken over de werkloosheid (29 procent). Immigratie staat op de tweede plaats met een score van 22 procent, tegenover 26 procent vorig jaar en 36 procent twee jaar geleden.

Op de derde plaats van de bekommernissen staat de sociale zekerheid (20 procent), gevolgd door de terroristische dreiging (19 procent).

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie |  Facebook |

Ook toerisme profiteert van menselijk karakter

Toeristische bestemmingen met een menselijk karakter genieten bij bepaalde groepen toeristen een grotere populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) in Australië naar de aantrekkingskracht van grote toeristische bestemmingen zoals Parijs en Rome. Wanneer deze bestemmingen in promoties aan menselijke karaktereigenschappen werden gelinkt, kon volgens de onderzoekers een verhoogde aantrekkingskracht worden opgetekend. Vooral toeristen met een hogere gevoeligheid voor antropomorfe eigenschappen, bleken een toegenomen belangstelling te laten registreren.

“Wanneer in campagnes Parijs of Rome met menselijke karakters werden vereenzelvigd, kon bij sommige toeristen een grotere belangstelling voor de bestemming worden opgemerkt dan wanneer louter melding werd gemaakt van attracties en andere concrete feiten,” aldus onderzoeksleider Kate Letheren, professor psychologie en communicatie aan de Queensland University of Technology. “Personen met een grotere antropomorfe aanleg - die de sterkste neiging hebben om ook aan hun auto of huisdier menselijke eigenschappen te koppelen, bleken het meest geneigd om na de lectuur van een promotie met verpersoonlijkte content een positief gevoel tegenover de bestemming te tonen.”

“Het is voor marketeers van toeristische bestemmingen en evenementen normaal om een connectie met de consument te kunnen leggen,” benadrukken de onderzoekers. “De verpersoonlijking van een locatie of een evenement kan een positief klimaat creëren en kan aan het publiek een warm en welkom gevoel bezorgen. Datzelfde fenomeen zorgt ervoor dat onder meer de Olympische Spelen vaak een lieftallige dierenfiguur als mascotte kiezen.” De onderzoekers merken nog op dat het toerisme zich vaak op specifieke doelgroepen - zoals Chinese bezoekers of luxereizigers - toespitsen, maar op een gelijkaardige manier ook met verpersoonlijking kunnen werken om een publiek aan te spreken.

“Wanneer men weet welke karaktereigenschappen een persoon heeft, kan men hem gepaste boodschappen bezorgen,” aldus nog de onderzoekers. “Tien tot twintig jaar geleden was dat totaal onmogelijk, maar met de huidige technologie kan een perfecte selectie van een potentieel geïnteresseerd publiek maken.”

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Microfinanciering kijkt teveel naar kwantificeerbare doelen

Microfinanciering kan in ontwikkelingslanden een belangrijk hulpmiddel zijn, ook wanneer de officiële doelstellingen niet altijd worden gehaald. Dat is de boodschap van het boek ‘How Development Projects Persist’ van Erin Beck, professor politieke wetenschappen aan de University of Oregon. Beck merkt daarbij op dat ontwikkelingsorganisaties bij de evaluaties van microfinanciering niet altijd de goede vragen stellen en daarmee een kans missen om een correcte inschatting te maken van de meerwaarde die hun projecten hebben om de wereldwijde armoede terug te dringen. Volgens Beck wordt onder meer teveel aandacht besteed aan de rechtstreekse return-on-investment.

In het boek, dat de situatie van arme vrouwen op het platteland in Guatemala, wordt opgemerkt dat de ontwikkelingsorganisaties teveel naar formele cijfers en onvoldoende rekening houden met cruciale menselijke interacties, die niet gemakkelijk kunnen worden gemeten, maar wel belangrijk zijn om de impact van de projecten in te schatten. “Onder meer moet worden vastgesteld dat de ontvangers van de microfinanciering hun eigen doelstellingen nastreven, ongeacht de officiële bedoelingen van het project,” aldus Erin Beck. “Op die manier beïnvloeden de ontvangers de werking van het project op een dynamische en onverwachte manier.”

“Vaak worden de behoeften van vaardigheden van de ontvangers verkeerd ingeschat,” benadrukt Beck. “Niet iedere vrouw toonde interesse om haar kleine onderneming verder te laten groeien. Velen streefden naar een inkomstenniveau dat hen in staat zou stellen hun activiteit verder te zetten en tegelijkertijd zorg te kunnen dragen voor hun kinderen, het huishouden en de gemeenschap. Daarbij bleken de vrouwen een bijzonder goede kennis te hebben over de opties die mogelijk waren rond onder meer intrestvoeten, terugbetalingsplannen en leningvoorwaarden. Met die kennis werd vaak het systeem gemanipuleerd, zodat het project meer aan de noden van de ontvangers dan aan de verwachtingen van de initiatiefnemers beantwoordde.

“De focus op kwantificeerbare doelstellingen en return-on-investment heeft een verkeerd beeld gecreëerd over de microfinanciering,” zegt Beck nog. “Er werd te weinig gekeken naar de individuele situaties van de vrouwen, die niet even gemakkelijk kunnen worden gekwantificeerd en dan ook niet gemakkelijk kan worden vertaald in een feedback-systeem dat ontworpen werd om met cijfers te functioneren. De organisaties werken met goede intenties, maar hebben het moeilijk de wereld te bekijken door de ogen van hun klanten.”

Lees Verder

17:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microfinanciering |  Facebook |

Sociale mediacultuur promoot publicatie ongepaste content

Het plaatsen van content met riskante of ongepaste inhoud op sociale media is vaak een bewuste strategie, ingegeven door een streven om bij de groep te horen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Plymouth bij een groep studenten in Groot-Brittannië en Italië. De onderzoekers konden tussen beide groepen wel een onderscheid in gepubliceerde riskante content optekenen. Terwijl de Britse studenten vooral gewag maakten van de consumptie van alcohol en drugs, lieten hun Italiaanse collega’s zich eerder verleiden tot het plaatsen van aanstootgevende content en persoonlijke informatie.

“Jonge volwassenen kennen een bijzonder intens gebruik van sociale media, maar de geplaatste content voldoet niet altijd aan de maatschappelijke normen,” benadrukt onderzoeksleider Claire White, professor psychologie aan de University of Plymouth. “Dat wordt vaak als een vorm van impulsiviteit bestempeld, maar moet in werkelijkheid beschouwd worden als een gedrag om zich de veronderstelde sociale normen te volgen. Om zich in die bredere sociale mediacultuur te kunnen inpassen, meent een gedeelte van de gebruikers dat het hanteren van riskante en ongepaste content de geschikte strategie vormt.”

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat impulsiviteit gekoppeld kan worden aan online risicogedrag, maar er blijken ook andere gronden te kunnen worden gevonden,” zegt professor White nog. “De conclusies gaan wel in tegen de intuïtie, die immers zou zorgen dat gebruikers door een grotere zelfsturing - de aanpassing van het persoonlijke gedrag aan de veronderstelde sociale nomen - hun online acties meer zouden overwegen en meer een terughoudende houding zou aannemen. In werkelijkheid blijkt dat gebruikers met een hogere aanpassingsdrang even riskante boodschappen op sociale media als impulsieve gebruikers. Riskant gedrag wordt niet alleen normaal ervaren, maar als een gewenste actie beschouwd.”

“Uit het onderzoek blijkt nog dat cultuur een impact heeft op de aard van de content die wordt geplaatst,” zeggen de onderzoekers. “Het feit echter dat zowel Britse als Italiaanse jongeren zich tot risicovolle online boodschappen lenen, kan er gewag gemaakt worden van een bredere sociale mediacultuur die dit type van risicogedrag aanmoedigt.”

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Breed design moet aan klant dominanter karakter bezorgen

Een breed gelaat wordt in verband gebracht met dominantie en wekt bij de meeste mensen dan ook afkeer op, maar in een aantal gevallen wordt daarvan afgeweken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas en de University of Toronto. Wanneer men in bepaalde situaties als een persoon met invloed of macht zou willen worden beschouwd, zou men volgens de onderzoekers producten aankopen die aangeprezen worden door personages met een bredere gelaatsvorm. Tevens zou ook een voorkeur kunnen worden vastgesteld voor producten waarin deze bredere gelaatsvorm eveneens naar voor komt.

“Er is al aangetoond dat de mens evolutionair geleerd heeft om signalen van gelaatsuitdrukkingen te herkennen,” benadrukt onderzoeksleider Ahreum Maeng, professor marketing aan de University of Kansas. “Dat geldt zeker voor uitdrukkingen die dominantie signaleren. Een breed gezicht wordt daarbij als een signaal van dominantie bestempeld. Deze processen kennen in de hersenen een automatisch proces. Ook wanneer een menselijk gelaat in het productdesign kan worden herkend, wordt de mens tot de gerelateerde perceptie gedwongen. Ook is al herhaaldelijk vastgesteld dat het individu aan dieren en voorwerpen vaak een menselijk karakter toekennen.”

“Wanneer personen zich voorbereiden op een situatie waarin een dominante positie een voordeel kan aanbieden - zoals een zakelijke onderhandeling - blijken ze vaak te kiezen voor een breder productdesign voor het horloge dat ze zullen dragen of de auto die ze willen huren om zich naar de afspraak te begeven,” betoogt professor Maeng. “Dat fenomeen kan wellicht worden verklaard door de hoop dat het bredere ontwerp aan het individu tijdens de confrontatie de mogelijkheid zal bieden een grotere dominantie uit te stralen. Wanneer proefpersonen zich voorbereiden om meer ontspannen situaties, zoals een ontmoeting met hun kinderen of familie, blijkt die drang naar een breed ontwerp gevoelig te verminderen.”

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: design |  Facebook |

Genen linken oxytocine aan sociaal karakter

Genen die het niveau oxytocine in het lichaam regelen, kunnen een belangrijke impact hebben op het sociale karakter van het individu. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de National University of Singapore bij meer dan dertienhonderd jonge volwassenen. De onderzoekers stelden vast dat personen met een grotere aanwezigheid van het gen CD38 en een variatie van het gen CD157 een vriendelijker en socialer karakter lieten blijken dan hun leeftijdsgenoten. Deze personen hadden bovendien meer nauwe vrienden en toonden ook superieure sociale vaardigheden. Het fenomeen bleek bij mannen meer uitgesproken te kunnen worden vastgesteld dan bij vrouwen.

“De resultaten van deze studie bevestigen de grote belangrijkheid van het oxytocine-netwerk en zijn impact op de vorming van sociaal gedrag en communicatievaardigheden die belangrijk zijn voor de creatie van vriendschappen,” benadrukt onderzoeksleider Anne Chong, psychologe aan de National University of Singapore. “Vooral mannen bleken onder invloed van de grotere aanwezigheid van CD38 een sterker sociaal karakter te vertonen, waarbij onder meer een voorkeur bleek voor initiatieven waarbij meerdere personen waren betrokken dan voor activiteiten die alleen werden gedaan. Ook bleken deze personen op vaardigheden zoals communicatie en empathie beter te scoren dan de anderen.”

Anderzijds moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat lage niveaus van CD38 kon worden vereenzelvigd met beperkte sociale vaardigheden, waarbij de betrokkenen duidelijk lieten blijken moeilijk tussen de lijnen te kunnen lezen en zich moeilijk in oppervlakkige gesprekken te kunnen mengen. Ook bleken ze minder vrienden te hebben. Ook een variatie van het gen CD157 kon in verband worden gebracht met een grotere aangeboren interesse in socialisering en het uitbouwen van relaties. De wetenschappers wijzen erop dat dit gen volgens een Japanse studie ook een rol lijkt te hebben bij autisme.

De wetenschappers benadrukken wel dat niet moet gevreesd worden voor een aangeboren sociale handicap. “De scores van de meeste mensen situeren zich ergens tussen de uitersten,” aldus nog de onderzoekers. “Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat ook de omgeving en de eigen ervaringen tot de vorming van sociale vaardigheden kunnen bijdragen. De impact van ongunstige genen zal dan ook wellicht worden gecompenseerd door een gezonde sociale omgeving met liefhebbende en ondersteunende familie, vrienden en collega’s.”

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oxytocine |  Facebook |

Europese riviercruises blijven grote populariteit genieten

De Europese riviercruises kunnen op een groeiend succes rekenen en die trend lijkt zich ook in de toekomst verder door te zetten. Dat zegt Frederik Erdmann, specialist Europese riviercruises bij Seatrade. Het voorbije jaar vervoerden de Europese riviercruises in totaal 1,36 miljoen passagiers. Dat betekende een toename met 2,7 procent tegenover het jaar voordien. Verder wordt opgemerkt dat het voorbije jaar tweeëntwintig nieuwe schepen aan de vloot van de Europese riviercruises werden toegevoegd. Dit jaar zouden nog eens zeventien nieuwe schepen in de vaart worden genomen. Maar er moet volgens experts ook rekening worden gehouden met een aantal belangrijke uitdagingen.

Frederik Erdmann wijst onder meer op de toenemende interesse in Noord-Amerika en Groot-Brittannië voor de Europese riviercruises. “Inmiddels komen bijna 39 procent van de passagiers uit de Verenigde Staten en Canada,” benadrukt hij. “Ook bij de passagiers uit Groot-Brittannië kon een groei met 11 procent worden gemeld.” Erdmann voegt eraan toe dat de sector ook nieuwe concepten ontwikkelt om op de groeiende belangstelling optimaal te kunnen inspelen. Onder meer kan volgens hem worden gewezen naar de succesvolle terugkeer van de raderschepen, waardoor nieuwe bestemmingen bereikbaar zijn geworden, onder meer langs rivieren met weinig diepgang of een seizoensgebonden variërend waterpeil.”

Anderzijds moet volgens de experts wel gewezen worden op een aantal problemen waarmee de sector heeft af te rekenen. Onder meer wordt erop gewezen dat de wetgeving en regels tussen de verschillende Europese landen nog altijd belangrijke verschillen vertonen, terwijl op een aantal toeristische hotspots er duidelijk gewag moet worden gemaakt van congestie. Daarbij zou ook vaak met een overboeking van terminals rekening moeten worden gehouden. Tevens wordt betoogd dat de aanwerving van een geschikte bemanning steeds moeilijker wordt. Bovendien wordt benadrukt dat veiligheid bij cruises op rivieren even belangrijk is als op de oceanen.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: riviercruises, toerisme |  Facebook |