12-02-11

Meer vrouwen en allochtonen op Nederlandse televisie

De Nederlandse publieke omroep wil dat er meer vrouwen en niet-westerse allochtonen op de televisie komen. Vooral in de nieuwsuitzendingen en actualiteitenrubrieken worden nog te vaak alleen blanke mannen opgevoerd. Dat heeft de Nederlandse Publieke Omroep gemeld. Opgemerkt wordt dat uit onderzoek is gebleken dat in programma's van de publieke omroep vrouwen 38 procent van de sprekende rollen hebben. Daarnaast was 9 procent van Surinaamse, Marokkaanse, Antilliaanse of Turkse herkomst.

"Nederland telt in totaal 11 procent niet-westerse allochtonen, terwijl vrouwen 51 procent van de bevolking vertegenwoordigen," aldus de Volkskrant. "Bij amusement en drama komen die verhoudingen ook redelijk in beeld, maar niet bij nieuws en opinie, want vrouwen vertegenwoordigen slechts iets meer dan een derde van de sprekende rollen. Allochtonen hebben slechts een aanwezigheid van 6 procent. Alleen sportprogramma's scoren nog slechter, met maar 12 procent vrouwen en 5 procent allochtonen."

Met het Nederlandse ministerie van onderwijs en cultuur is overeen gekomen dat er tegen het midden van het decennium een meetbare verbetering moet kunnen opgemerkt worden. Indien dat niet lukt, zou een boete van maximaal 0,5 miljoen euro kunnen volgen. Het is naar eigen zeggen vanzelfsprekend dat de Nederlandse Publieke Omroep een afspiegeling is van de samenleving. Het brengen van een evenwichtig beeld is volgens Ruud Bierman, bestuurder van de Nederlandse Publieke Omroep, ook een kwestie van professionaliteit.

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, media, nederland |  Facebook |

02-06-10

Autoproductie op weg naar een vrouwelijker inslag

In de Verenigde Staten worden voor het eerste meer auto's gekocht door vrouwen dan door mannen. Dat zou in de toekomst ook een impact kunnen hebben in de productie. Dat zegt Karolyn Hart, executive vice-president van de Women's Automotive Association International. Die evolutie zou er volgens Hart immers toe kunnen leiden dat autobouwers zich verplicht voelen om meer sleutelposities binnen hun structuren toe te vertrouwen aan vrouwen, om in te kunnen spelen op de veranderende smaak van hun consumenten. Linda Kiedrowski, chief executive van bedrijfsadviseur Paranet Group, voegt er aan toe dat vrouwen vanuit die sleutelposities op termijn ook zouden kunnen doordringen tot de topkaders van de autoconstructeurs, die tot nu toe volgens haar een exclusieve mannenclub blijven. Op dit ogenblik worden in de Verenigde Staten 52 procent van alle nieuwe wagens gekocht door vrouwen, die bovendien meer dan 85 procent van alle aankoopbeslissingen beïnvloeden.

"Van alle executives in de autosector waar Kiedrowski mee te maken krijgt, is minder dan 4 procent een vrouw," aldus de Amerikaanse krant The Chicago Tribune. "Vrouwen die tot de hoogste kaders zijn doorgedrongen, willen volgens Kiedrowski ook liever niet op hun vrouw-zijn worden aangesproken, aangezien ze tot die rangen zijn kunnen doordringen omdat ze erin geslaagd zijn een lid te worden van de mannenclub." Op dit ogenblik vijf van de zevenentwintig Amerikaanse fabrieken van Ford door een vrouw worden geleid. Gloria Georger, fabrieksdirecteur van Ford in Chicago Heights, stelt echter dat de constructeur zware inspanningen gedaan heeft op het gebied van diversiteit. Ze voegt er aan toe dat er echter een absolute nood is aan diversiteit, aangezien het bedrijf anders slechts een beperkte visie heeft op de wereld.

Uit een onderzoek van het bureau Catalyst blijkt dat bijna drie op vier banen in de autoproductie ingevuld worden door mannen. Bij het middenkader en op directieniveau daalt de aanwezigheid van vrouwen tot 17,7 procent. Pam McDonough, chief executive van de organisatie voor economische ontwikkeling Norbic, stelt echter dat vrouwen die erin slagen om fabrieksmanager worden, in een betere positie verkeren dan mannen om op te klimmen in de verdere hiërarchie van de autobedrijven. Ook Ariane Hegewisch, onderzoeksdirecteur bij het Institute for Women's Policy Research, merkt op dat vrouwen die zich op een bepaald niveau hebben bewezen, evenveel of zelfs meer kansen hebben dan mannen op een verdere promotie. Maar ze voegt er wel aan toe dat het tot nu toe om zeldzame gevallen blijft. Het is volgens Hegewisch nog altijd moeilijk om vrouwen geïnteresseerd te maken in de autoproductie.

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, diversiteit, automotive |  Facebook |

20-12-08

Vrouw aan de top levert kwart meer rendement op

Ondernemingen met vrouwelijke bestuurders of commissarissen boeken betere resultaten dan bedrijven met een compleet mannelijke top. Bedrijven met een vrouw in de board halen gemiddeld 23,3 procent rendement op het eigen vermogen. Bij ondernemingen met alleen mannen in de top is dat 13,7 procent. Dat maakt een verschil van 70 procent. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Mijntje Lückerath-Rovers, universitair docent financiële markten en toezicht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De resultaten van het onderzoek werden neergeschreven in het boek 'Topvrouwen', dat Lückerath samen met journaliste Marike van Zanten heeft geschreven. De conclusies van Lückerath bevestigen eerdere onderzoeken in het buitenland.

"Een vrouw in het management is voor veel bedrijven nog geen vanzelfsprekendheid," schrijft het Financieele Dagblad. "Vooral kleine lokale bedrijven blijven volgens Lückerath op dat vlak achterop. Grote beursgenoteerde bedrijven zijn daarentegen voorlopers. Vooral ondernemingen uit de financiële wereld, de industrie en transport en communicatie hebben een betere vrouwelijke vertegenwoordiging in de topechelons. Consumentgerichte branches, zoals de detailhandel en de dienstverlenende sector blijven achterop." Dat is volgens de onderzoekster opvallend omdat bedrijven met veel rechtstreeks klantencontact of met een hoge arbeidsintensiteit juist een extra argument hebben om vrouwen te benoemen, vooral omdat daardoor de relatie met deze belangrijke stakeholders in stand kan worden gehouden.

Het Nederlandse onderzoek bevestigt eerder publicaties in het buitenland. In Groot-Brittanië bleken bedrijven met vrouwen in de bestuursorganen 35 procent winstgevender te zijn dan bedrijven die alleen mannen in de top hebben. Eerder stelde Lückerath-Rovers de Nederlandse Femel Board Index samen. Daarin telde de onderzoekster het aantal vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Daaruit bleek dat slechts 27,9 procent van de betrokken bedrijven één of meerdere vrouwen in zijn toporganen heeft zetelen. In totaal vond Lückerath-Rovers 48 vrouwen in dergelijke topposities. Daarvan bleek echter 56 procent niet van Nederlandse afkomst te zijn. De onderzoekster wierp dan ook op dat Nederland op het vlak van topvrouwen een achtergebleven gebied is.

22-01-08

Diversiteitsprojecten veelal inefficiënt

De meeste diversiteitsprojecten zijn inefficient en werken zelfs controproductief bij pogingen om vrouwen en minderheidsgroepen te stimuleren om managementposities bij bedrijven in te nemen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de universiteit van Arizona. Daarbij wordt opgemerkt dat overheidsmaatregelen om de diversiteit aan de bedrijfstop te stimuleren de voorbije drie decennia weinig uitgehaald hebben.

Uit een onderzoek bij middelgrote en grote Amerikaanse bedrijven blijkt dat diversiteitstrainingen gevolgd werden door een daling van 7,5 procent vrouwen in het management. “Het aantal zwarte vrouwelijke managers daalde met 10 procent,” aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. “Het aantal zwarte mannelijke managers daalde met 12 procent. Datzelfde gold ook voor Latijns-Amerikanen en Aziaten.”

De onderzoekers geven toe dat niet elk diversiteitsprogramma mislukt. “Maar vooral projecten om gerechtelijke procedures wegens discriminatie te vermijden, vormden een probleem,” stippen de onderzoekers aan. “Wanneer dergelijke programma’s vrijwillig worden opgezet en dienen om de zakelijke doelstellingen van het bedrijf te helpen realiseren, blijken ze te leiden tot een grotere diversiteit in het management.”

“Wanneer diversiteitstrainingen vrijwillig gebeuren, levert dat zijn vruchten af,” aldus onderzoeksleidster Alexandra Kalev. “Maar de meeste bedrijven verplichten hun managers en personeelsleden om dergelijke trainingen te volgen en dat blijkt geen goede manier te zijn om de diversiteit te verhogen. Een verplichte training heeft dan ook een omgekeerd effect. Dat geven ook vele specialisten toe.”

Dat heeft volgens experts twee redenen. Vele bedrijven reageren louter rationeel op wettelijke bepalingen rond diversiteit en doen dit alleen maar om comform te zijn met de wet. Daarnaast hebben ze vooral oog voor het pr-effect van dergelijke projecten dan dat ze daadwerkelijk naar verandering streven. Maar wanneer bedrijven echt overtuigd zijn van het nut van dergelijke projecten, is er wel een verandering merkbaar.

“Bedrijven moeten iemand de verantwoordelijkheid geven over de diversiteit binnen de onderneming,” aldus Kalev. “Bij bedrijven die zo werken, blijkt het aantal vrouwelijke managers te stijgen met 14 procent, terwijl het aantal vrouwelijke zwarte managers zelfs met 30 procent stijgt en het aantal mannelijke zwarte managers stijgt met 10 procent.

13:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, diversiteit |  Facebook |

11-10-07

Diversiteit is troef voor bedrijfsleven

Werknemers zijn van oordeel dat culturele diversiteit op de werkvloer winst oplevert. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het recruteringsbureau Manpower. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat zowel de allochtone als autochtone medewerkers die mening zijn toegedaan. Het waarderen en benutten van verschillen leidt volgens Manpower tot een beter bedrijfsresultaat, een grotere creativiteit en een prettiger bedrijfscultuur.

“Indien werkgevers optimaal willen profiteren van de veranderende arbeidsmarkt, zullen ze het ongebruikte potentieel moeten inzetten en ieders cultuurspecifieke bijdrage op waarde schatten en integreren in de bedrijfsvoering,” voert Manpower aan. “Uit het onderzoek blijkt dat ze daar alleen maar in zullen slagen door geen enkele cultuur als een afzonderlijke categorie te behandelen.”

De onderzoekers stellen dat de vormen van ambitie binnen de verschillende culturen wel van elkaar afwijken. “Autochtonen geven vaker blijk van een vorm van persoonlijke ambitie,” aldus het magazine HR Praktijk. “Competitie met anderen is voor hen minder van belang en succes wordt minder afgemeten aan de maatschappelijke of carrièrepositie die men in vergelijking met anderen heeft bereikt.”

De ambitie van allochtonen ligt volgens de onderzoekers vaker in het willen beklimmen van de maatschappelijke ladder, het willen bereiken van een hoge maatschappelijke positie en de financiële status die daarbij hoort. “Deze invulling is minder strikt persoonlijk, maar wordt afgemeten aan zichtbare factoren, zoals de positie van anderen, de status en goederen die men verwerft,” aldus de onderzoekers.

Allochtonen staan volgens de onderzoekers positiever over de omgang van hun werkgever met diverse culturen dan autochtonen. “Maar ze zien nog wel veel onbenut potentieel,” wordt er opgemerkt. “Dat heeft verschillende redenen. Werkgevers weten volgens hen onvoldoende hoe ze allochtoon talent moeten werven en behouden en hebben weinig kennis over cultuurspecifieke elementen en de kansen die daarvan uitgaan. Communicatie en beoordeling is volgens de allochtonen eveneens nog een pijnpunt.”

12:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, diversiteit |  Facebook |