21-01-14

Economische crisis heeft negatieve impact op mentale gezondheid

Een economische crisis heeft vooral een negatieve impact op de mentale gezondheid van de mannelijke bevolking. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en de University of East Anglia naar de mentale gezondheid van de Spaanse bevolking. Uit het onderzoek blijkt dat twee jaar geleden bij 17 procent van de Spaanse mannen psychologische problemen konden worden vastgesteld. Zes jaar voordien, voor het uitbreken van de financiële crisis die het land zwaar heeft getroffen, werd bij 15 procent van de Spaanse mannen een mentaal probleem vastgesteld. Daarentegen werd bij Spaanse vrouwen een daling van 25 procent tot 23 procent vastgesteld.

“Twee jaar geleden al gaven statistieken van de Spaanse artsen een toename van de mentale gezondheidsproblemen aan,” merkt onderzoeksleider Xavier Bartoll op. “Het nieuwe onderzoek betekent een bevestiging van die vaststellingen. Tegelijkertijd kon echter worden vastgesteld dat een verslechtering van de economische situatie niet op alle bevolkingsgroepen dezelfde impact heeft, maar kan variëren volgens geslacht, leeftijd en socio-economische status.” Daarbij kon worden opgemerkt dat vooral de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar (26 procent), handarbeiders (22 procent), lagere diploma’s (28 procent) en migranten (33 procent) signalen van grotere mentale gezondheidsproblemen laten optekenen.

“De grotere impact van de economische crisis op de mannelijke bevolking moet wellicht worden toegeschreven aan de toenemende vertegenwoordiging van mannen in de werkloosheid, die een bekende risicofactor voor mentale gezondheidsproblemen vormt,” zegt Xavier Bartoll nog. “Een recent onderzoek heeft daarbij ook gewezen op een toenemend aantal zelfmoorden bij mannen van middelbare leeftijd. Anderzijds blijkt de verbetering van de mentale gezondheid bij vrouwen zich vooral te concentreren bij de werkende populatie. Mogelijk deze groep door hun professionele activiteit een grotere erkenning en zelfwaarde, dankzij de nieuwe rol als kostwinner voor het gezin die vele vrouwen hebben geadopteerd.”

De onderzoeker stelt zich ook pessimistisch op voor de toekomst. “De economie heeft zich nog altijd niet fundamenteel hersteld en de langdurige werkloosheid blijft toenemen,” voert hij aan. “Bovendien heeft de overheid allerhande maatregelen voor sociale ondersteuning wegens budgetbesparingen dienen terug te schroeven. Er moet dan ook niet snel een verbetering van de situatie worden verwacht.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, mentale gezondheid |  Facebook |

12-01-14

Economische stemming weerspiegelt zich ook in literatuur

De economische stemming tijdens een periode weerspiegelt zich ook in de literatuur die wordt geproduceerd. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol naar de literatuur die tijdens de laatste zeven decennia van de voorbije eeuw op de markt werd gebracht. Opgemerkt wordt dat het woordgebruik van de auteurs een opmerkelijke correlatie vertoont met de economische omstandigheden die tijdens het decennium voordien werden opgetekend. Het onderzoek toont volgens de Britse wetenschappers aan dat de economische omstandigheden tijdens de voorbije eeuw een wezenlijk onderdeel vormden van de emotionele beleving van de bevolking.

“Wanneer naar het woordgebruik van auteurs in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten werd gekeken, kon een duidelijk verband met economische cyclussen worden opgetekend,” benadrukt onderzoeksleider Alex Bentley, professor anthropologie aan de University of Bristol. “Vastgesteld kon worden dat het woordgebruik van de schrijvers belangrijke overeenkomsten vertoonde met de economische ervaringen van de auteurs het decennium voordien. In een aantal periodes kon een duidelijk pessimistische ondertoon worden ervaren, terwijl andere decennia van een relatief optimisme getuigden. De literatuurstudie leek dan ook sterk op de westerse economische geschiedenis, met één decennium vertraging.”

“Dit vertragende effect heeft mogelijk te maken met de kloof tussen de kindertijd, waarin sterke herinneringen worden gevormd, en de jonge volwassenheid, wanneer de meeste auteurs met schrijven beginnen,” voeren de onderzoekers aan. De wetenschappers merken op dat in de literatuur onder meer pessimistische periodes konden worden geregistreerd in het midden van de jaren twintig, het einde van de jaren dertig en het midden van de jaren tachtig. Dat is telkens ongeveer één decennium na de eerste wereldoorlog, de Grote Depressie van het begin van de jaren dertig en de grote energiecrisis tijdens de jaren zeventig.”

De onderzoekers stellen vast dat een gelijkaardig fenomeen kon worden vastgesteld in de Duitse literatuur. “De studie toont dan ook aan dat literatuur, is tegenstelling tot de visie van postmoderne theorieën, een concreet doel dient. Literatuur informeert de lezer over de menselijke situatie en de content weerspiegelt de omstandigheden van het actuele leven,” benadrukt professor Bentley.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, literatuur |  Facebook |

18-09-13

Leefmilieu heeft geen remmende werking op economie

Sectoren die schadelijk zijn voor het milieu, zijn meestal geen pijlers van economische groei. Het is dan ook mogelijk om de ecologische impact van de economie te verkleinen zonder de groei in gevaar te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Finnish Environment Institute (Syke). De onderzoekers stellen dat vaak wordt opgeworpen dat ecologische ingrepen de economische groei zouden afremmen, maar in werkelijkheid gaat het volgens de Finse wetenschappers over twee duidelijk gescheiden subsystemen. Het bruto binnenlands product en de ecologische voetafdruk worden volgens het rapport veroorzaakt door verschillende economische factoren.

Uit de studie van Tuomas Mattila, onderzoeker aan het Finnish Environment Institute, blijkt dat de ecologische voetafdruk van de Finse economie vooral wordt bepaald door de basisproductie van hout, energie, landbouwproducten en vis, terwijl de grootste meerwaarde wordt gecreëerd door de verkoop van appartementen, winsten uit de retailhandel en openbare diensten. “Het was verbazend vast te stellen dat het bruto binnenlandse product en de ecologische voetafdruk door compleet verschillende aspecten van de economie worden bepaald,” zegt Mattila. “Nochtans wordt vaak aangevoerd dat het terugschroeven van de milieu-impact nadelig zou zijn voor de economische groei.”

“Er kunnen in de economie tienduizenden verschillende productieprocessen worden geregistreerd,” merkt de Finse wetenschapper op. “Maar uiteindelijk blijkt slechts een beperkt aantal processen een belangrijke ecologische voetafdruk te hebben. In het onderzoek bleek dat slechts 0,3 procent van alle productieprocessen een relevante impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen.” De studie toont volgens Mattila aan dat de strijd tegen de wereldwijde milieuproblemen efficiënt zou kunnen worden georganiseerd door zich toe te spitsen op een beperkt aantal productieprocessen. Mattila werkt aan een nieuw model van het onderzoek, waarbij onder meer de situatie in ontwikkelingslanden aan bod zou komen.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecologie, economie |  Facebook |

03-09-13

Bedrijven proberen zich te schikken in nieuwe economische realiteit

Eigenaars van kleine bedrijven proberen zich te schikken in een nieuwe economische realiteit met moeilijke marktomstandigheden en leggen hun hoop niet bij een terugkeer naar de hoogconjunctuur van het voorbije decennium. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Hiscox bij drieduizend ondernemers in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. De onderzoekers stelden onder meer vast dat nog 38 procent zich optimistisch opstelt tegenover het volgende jaar, tegenover 48 procent vorig jaar. Daarbij gaf 78 procent van de ondervraagden ook toe dat het moeilijk is om investeringen voor nieuwe projecten te vinden.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ondernemen, economie |  Facebook |

17-08-13

Aziatische consument bezorgd om persoonlijke financiën

Consumenten in de regio Asia-Pacific tonen zich ongerust over hun persoonlijke financiën en de economie. Eén op drie inwoners zegt te vrezen onvoldoende financiële middelen te hebben om zijn rekeningen te kunnen betalen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK Research bij meer dan veertigduizend consumenten in achtentwintig landen uit de regio. De onderzoekers merken op dat de economische omstandigheden in de meeste gebieden weliswaar een stabilisering vertonen, maar bij de consument toch een belangrijk gevoel van ongemak hebben achtergelaten.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, economie, consument |  Facebook |

15-08-13

Economische onzekerheid heeft negatieve impact op gezinsplanning

De onzekerheid van een economische crisisperiode kan een belangrijke impact hebben op de gezinsstructuren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia en Harvard University. De onderzoekers stelden vast dat lager opgeleide Amerikanen door de economische crisis minder snel geneigd zijn om een gezin te stichten dan generatiegenoten die een hogere opleiding hebben genoten. Werknemers die geen garantie op een stabiele baan en toekomstplannen hebben, zijn volgens de onderzoekers vooral bezorgd over de eigen overlevingskansen en kunnen zich minder gemakkelijk voorstellen materieel en emotioneel zorg te dragen voor anderen.

“De economische crisis heeft in de Verenigde Staten bij vele arbeidskrachten met een lagere opleiding het uitzicht op gezondheidsverzekering en pensioenplannen aangetast,” merkt onderzoeksleider Sarah Corse, professor sociologie aan de University of Virginia, op. “Door het wegvallen van die zekerheden zijn lager opgeleiden veel minder geneigd om te huwen en aan kinderen te denken dan hoger opleide werknemers, die op de arbeidsmarkt ook in een crisis grotere kansen genieten. Werknemers met onzekere of beperkte vooruitzichten voor de toekomst, voelen minder ruimte om voor anderen zorg te dragen. Onzekere werkomstandigheden hebben ook buiten de louter professionele of economische sfeer een impact op het leven van de mens.”

De onderzoekers stelden vast dat werknemers uit de middenklasse in staat bleken om zich sneller te herstellen van de destabiliserende effecten van de werkonzekerheid dan de arbeidersklasse en daardoor ook meer kans hadden om stabiliteit in relaties te zoeken en vinden. “Het huwelijk evolueert in de Verenigde Staten tot een sociaal instituut van de middenklasse,” voert professor Corse aan. De Amerikaanse wetenschappers benadrukken dat mensen in onzekere en onstabiele omstandigheden het moeilijk hebben om mogelijke partners te vertrouwen, uit angst om bedrogen te worden. Bovendien ervaart deze groep problemen om aan zijn materiële en financiële verplichtingen te voldoen, waardoor een emotioneel en psychologisch engagement bovenop de andere uitdagingen niet meer haalbaar wordt geacht.

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, economie, opleiding |  Facebook |

11-07-13

Kleine economische veranderingen kunnen tot drastisch keerpunt leiden

Kleine veranderingen kunnen voor een cruciaal keerpunt zorgen en leiden tot catastrofale veranderingen voor de hele economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney. Het is volgens de onderzoekers steeds meer duidelijk dat de economische theorie niet voldoende in staat blijkt om een verklaring te bieden voor de onverwachte hypes en crashes die in economieën over de hele wereld kunnen worden vastgesteld. Inzicht in deze aspecten van de economie, kan volgens de Australische onderzoekers echter een instorting van de economie helpen vermijden.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie |  Facebook |