11-04-14

Wereldwijde ondersteuning van gezondheidsprojecten verschuift

Het voorbije jaar werd een bedrag van 31,3 miljard dollar geïnvesteerd in de financiering van de wereldwijde gezondheidszorg. Dat betekende een vijfvoud van de budgetten in het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Washington. Hoewel tegenover twee jaar geleden de bestedingen met 3,9 procent toenamen, bleek de groei wel een vertraging te laten optekenen tegenover het voorbije decennium. Opgemerkt wordt dat de financiering van vele bilaterale donoren en ontwikkelingsbanken is gedaald, maar dat werd gecompenseerd door initiatieven van een aantal niet-gouvernementele organisaties.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

09-04-14

Mentaal veeleisende baan beschermt capaciteiten op oudere leeftijd

Een mentaal veeleisende baan kan bijzonder stresserend zijn, maar zou op langere termijn belangrijke voordelen kunnen bieden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Michigan bij meer dan vierduizend gepensioneerde Amerikaanse werknemers. Gebaseerd op gegevens over een periode van achttien jaar, geeft het onderzoek aan dat bepaalde types van uitdagende banen het potentieel hebben om het mentaal functioneren van de werknemers op latere leeftijd te beschermen en te verbeteren. Onder meer werd vastgesteld dat deze groepen na hun pensioen minder snel met een achteruitgang van het geheugen worden geconfronteerd dan werknemers in minder uitdagende beroepen.

“Uit geheugentests bleek dat mensen met mentaal veeleisende banen geneigd zijn om niet alleen tijdens hun actieve loopbaan feiten en gebeurtenissen gemakkelijker te kunnen herinneren, maar ook na hun pensioen die capaciteiten minder snel verliezen,” benadrukt onderzoeksleider Gwenith Fisher, professor psychologie aan de University of Michigan. “Op het ogenblik van het pensioen blijken die verschillen niet bijzonder groot te zijn, maar in de daarop volgende jaren wel verder uitgediept te worden. Deze resultaten lijken aan te geven dat de werknemer voordelen kan halen uit een baan met een grotere variëteit aan mentale processen.”

“Niet alleen jonge werknemers en nieuwkomers kunnen door het leerproces voordeel halen uit nieuwe en complexe taken, maar ook ervaren collega’s hebben baat bij nieuwe uitdagingen,” benadrukken de onderzoekers. “Het management moet er dan ook naar streven om de mentale betrokkenheid van de werknemers te verhogen. Daarbij zou er echter tevens voor gezorgd moeten worden dat die betrokkenheid door de nadruk op het levenslang leren ook buiten de werkvloer wordt gestimuleerd." De studie geeft echter geen causaal verband aan tussen mentaal uitdagend werk en de bescherming van cognitieve mogelijkheden, zodat volgens Fisher niet kan worden uitgesloten dat mensen met een sterkere cognitieve basis ook banen met grotere mentale uitdagingen kiezen.

“Ook activiteiten buiten de specifieke werkomgeving kunnen een impact hebben,” geven de onderzoekers nog aan. “Een aantal werknemers zullen zich ook in hun vrije tijd toeleggen op hobby’s of andere activiteiten die mentaal stimulerend en veeleisend zijn.”

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid |  Facebook |

05-04-14

Stigmatisering heeft elke bijdrage tot positief gezondheidsgedrag verloren

Stigmatisering kan weliswaar ooit hebben gediend om de vroege mens te beschermen tegen infectieziekten, maar de strategie kan in de huidige maatschappij vaak meer kwaad dan goed doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University. De motieven die stigmatisering duizenden jaren geleden zinvol maakten, zijn volgens de Amerikaanse onderzoekers in de huidige maatschappij immers nog zelden terug te vinden. In de moderne samenleving zal een strategie van stigmatisering volgens de wetenschappers dan ook geen enkele bijdrage leveren tot een positief gezondheidsgedrag en vaak de situatie zelfs nog erger maken.

“Stigmatisering en het verbannen van groepsleden die besmettelijke ziektes hebben opgelopen, hebben mogelijk een bijdrage geleverd tot de overlevingskansen van de vroege mens,” aldus de onderzoekers Rachel Smith en David Hughes. "Een slachtoffer van stigmatisering werd meestal geconfronteerd met een snelle dood, vaak door een gebrek aan voeding of aanvallen van roofdieren. Omdat verschillende groepen nagenoeg geen enkel onderling contact hadden, was het ook onwaarschijnlijk dat een banneling door een andere populatie werd opgenomen. Het stigma is mogelijk geëvolueerd tot een sociale verdediging van de groep en had wellicht ook een functie als aanpassingsstrategie.”

“De moderne maatschappij is echter veel groter en mobieler geworden en ook beter beveiligd tegenover predatoren, waardoor de efficiëntie van stigmatisering volledig is uitgehold,” stippen Smith en Hughes nog aan. “In de moderne tijd worden meer en langere reizen georganiseerd. Bovendien is de bevolking ook gevoelig toegenomen. Door de moderne interactie-patronen is stigmatisering onproductief en in vele gevallen ook problematisch geworden. Stigmatisering kan in de praktijk het beheer van infectieziektes zelfs moeilijker maken. Door een dreigende uitsluiting zullen slachtoffers immers minder geneigd zijn om naar een medische behandeling te zoeken.”

“Indien mensen weigeren om een behandeling te zoeken en hun dagelijkse routines blijven volgen, kan de ziekte verder en sneller worden verspreid,” benadrukken de onderzoekers. “Stigmatisering kan de overlevingskansen uithollen. Bovendien kan een uitsluiting de stress verhogen en leiden tot een uitholling van de mogelijkheden van het lichaam om ziektes en infecties te bestrijden. Mensen zijn zeer gevoelig voor een afwijzing en maken zich grote zorgen over een uitsluiting. Een stigma is ook moeilijk op te heffen, zelfs wanneer er duidelijk tekenen zijn dat het probleem is verdwenen of nooit aanwezig is geweest.”

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stigma, gezondheid |  Facebook |

03-04-14

Woonplaats kan belangrijke impact hebben op lichaamsbouw

De locatie in de stad kan een belangrijke impact hebben op het lichaamsgewicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en de École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). De onderzoekers zeggen bij een analyse van de bevolking van de Zwitserse stad Genève vastgesteld te hebben dat tussen verschillende wijken opmerkelijke verschillen in bodymass-index konden worden vastgesteld die niet louter aan een verschil in inkomen of opleiding konden worden gekoppeld. De resultaten kunnen volgens de Zwitserse onderzoekers ook worden gebruikt bij andere gezondheidsanalyses van een stedelijke populatie.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stad, gezondheid |  Facebook |

Sociale factoren na rampen bepalend voor veerkracht populatie

Na een natuurramp blijkt de gevoeligheid voor voedseltekorten meer te worden bepaald door de capaciteit van een groep om te migreren en de aanleg om positieve relaties met andere groepen aan te knopen dan door een daadwerkelijke toegang tot bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Arizona State University naar een aantal Amerikaanse populaties die sinds de zesde eeuw voor de huidige tijdrekening door rampen werden getroffen. Vastgesteld werd dat extreme klimatologische omstandigheden in sommige groepen hebben geleid tot een grote sociale instorting, terwijl andere populaties nagenoeg nauwelijks getroffen bleken.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, gezondheid |  Facebook |

25-03-14

Smartphone-bezitter bereid om gezondheidsdata te delen

De smartphone-bezitter is bereid om zijn persoonlijke gezondheidsdata met onderzoekers en bedrijven te delen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het California Institute for Telecommunications and Information Technology en de Robert Wood Johnson Foundation bij Amerikaanse consumenten en researchers. De bereidheid om die informatie ter beschikking te stellen, is volgens de onderzoekers wel afhankelijk van een efficiënt privacy-beleid. Een afdoende beveiliging van de privacy blijkt immers voor 57 procent van de respondenten een absolute voorwaarde te zijn om gegevens ter beschikking te stellen, terwijl meer dan 90 procent eist dat de data anoniem worden verwerkt.

"Het onderzoek suggereert dat veel mensen bereid zijn om gezondheidsdata, verzameld met wearables en mobiele applicaties, met medische onderzoekers te delen, op voorwaarde dat de privacy-bescherming wordt gegarandeerd,” zegt onderzoeksleider Kevin Patrick, professor preventieve geneeskunde aan de University of California. “De studie bracht bovendien aan het licht dat een groot aantal wetenschappers geïnteresseerd is om een aantal lacunes in de traditionele gegevens-garing met deze nieuwe methodes op te vullen. Die evoluties zullen wel een nieuw zakelijk model en nieuwe onderzoeksmethodologieën eisen van bedrijven die de diensten rond deze data aanbieden.”

"Gedragsonderzoek is altijd afhankelijk geweest op de waarnemingen in het laboratorium of het ziekenhuis", zeggen de onderzoekers. "De nieuwe technologieën bieden echter de mogelijkheid om dat laboratorium naar de leefomgeving van de burger te brengen. Dat verhoogt de mogelijkheden om de basis van het gedrag in de natuurlijke omgeving van het dagelijkse leven te bestuderen. Steeds meer gedragswetenschappers tonen een bereidheid om samen te werken met dataspecialisten om zich beter te kunnen verdiepen in gegevens die door de consument worden gegenereerd. Dat kan leiden tot nieuwe coalities tussen wetenschappers en bedrijven om een aantal ziektefenomen aan te pakken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat de respondenten een grotere bereidheid tot het delen van gegevens lieten blijken wanneer gegarandeerd werd dat de data uitsluitend zouden worden gebruikt voor onderzoek ten bate van de gemeenschap. “Er is al langer bekend dat altruïsme een belangrijke grondslag is voor de deelname aan studieprogramma’s die een positieve bijdrage leveren voor de gemeenschap, vooral wanneer nieuwe geneesmiddelen of medische apparatuur dienen te worden geëvalueerd.” wordt er opgemerkt. Het onderzoek toonde dat 46 procent van de researchers al gebruik heeft gemaakt van deze data, terwijl 23 procent daarvoor al samengewerkt heeft met gespecialiseerde databedrijven.

“Het toenemend datavolume stelt de researchers echter voor een aantal nieuwe uitdagingen,” waarschuwt professor Patrick. “Nog nooit voordien kon zoveel informatie worden samengebracht. Daardoor zullen echter technologieën en analytische strategieën moeten worden ingeschakeld die in de gezondheidssector nog nooit voordien werden gehanteerd. Bovendien moet een gepast ethisch model worden vastgelegd om de rechten en verantwoordelijkheden duidelijk af te lijnen.” Bovendien zullen wetenschappers en bedrijven volgens experts ook rekening moeten houden met elkaars visie en werkmethode.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, smartphone |  Facebook |

24-03-14

Psychologisch welzijn belangrijk voor fysieke gezondheid

Het psychologische welzijn is een belangrijke voorwaarde voor de fysieke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. Het verband moet volgens de Amerikaanse onderzoekers onder meer worden verklaard door het feit dat mentale problemen een barrière kunnen vormen voor gezonde activeiten, zoals lichaamsbeweging. De wetenschappers stellen dat een goede mentale gezondheid gekoppeld kan worden met een verlaagd risico op ziektes, de levensduur verlengt en ook leidt tot een hogere levenstevredenheid. Bovendien leidt een goede mentale gezondheid tot een grotere weerstand tegen tegenslagen.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Altruïsme wordt bepaald door de eigen welvaart

Altruïsme wordt vaak bepaald door de eigen welvaart. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgetown University. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat inwoners van de rijkste regio’s van de Verenigde Staten ook de grootste bereidheid lieten blijken om een nier aan een vreemd persoon af te staan. Daarentegen bleken leeftijd, opleiding en mentale en fysieke gezondheid geen grote impact te hebben op de bereidheid om een nier aan een vreemde af te staan. Evenmin kon een impact worden geregistreerd van culturele factoren, zoals religie of collectivisme.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: altruïsme, gezondheid |  Facebook |

22-03-14

Sedentair beroep maakt ook rest van de dag passief

Werknemers die het grootste gedeelte van de dag zittend doorbrengen, blijken ook na de dagtaak de rest van het etmaal op een passieve manier in te vullen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Loughborough University in Groot-Brittannië. De onderzoekers stellen dat technologische evoluties ervoor gezorgd hebben dat de arbeid steeds meer een sedentair karakter krijgt, maar wordt dat gebrek aan fysieke inspanningen ook niet buiten de werkvloer door extra lichaamsbeweging wordt gecompenseerd. Er moeten volgens de onderzoekers dan ook initiatieven worden genomen om zowel op de werkvloer als in andere omstandigheden de lichamelijke activiteit te stimuleren.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

21-03-14

Brein kan verlamde ledematen sturen

Het lijkt mogelijk om verlamde lichaamsdelen louter met het brein te bewegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij resusapen. De onderzoekers stelden vast dat de resusapen met het gebruik van elektroden in staat bleken om de controle over de ledematen van een verdoofde soortgenoot over te nemen. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het individu louter met zijn brein in staat is om een computercursor of een robotarm te laten bewegen. De resultaten van de nieuwe studie kan volgens de onderzoekers mogelijk leiden tot een nieuwe therapie voor verlamde patiënten.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, technologie |  Facebook |

17-03-14

Mentale gezondheidsproblemen wegen zwaar op Britse arbeidsmarkt

Mentale problemen hebben een grote impact op de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat mentale gezondheidsproblemen elk jaar 4,5 procent van het Britse bruto binnenlands product doet verdampen. Bovendien wordt opgemerkt dat mentale problemen de belangrijkse reden zijn waarom Groot-Brittannië het grootste arbeidsongeschiktheid van de ontwikkelde wereld kent. Er wordt opgemerkt dat dan ook inspanningen dienen te worden gedaan om mentale problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te identificeren.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arbeidsmarkt |  Facebook |

Wereldwijde machtsonevenwicht desastreus voor gezondheid

Het wereldwijde onevenwicht in macht ondermijnt inspanningen om de publieke gezondheid te verbeteren en levens te redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo. De machtsongelijkheid heeft, samen met de fragmentarische manier waarop het wereldwijde beslissingsproces sinds de tweede wereldoorlog is geëvolueerd, volgens de Noorse onderzoekers desastreuse effecten op de menselijke gezondheid. De wetenschappers boegen er aan toe dat het grote verschil in levensverwachting tussen de verschillende landen niet louter te maken heeft met armoede, maar vooral te wijten is aan socio-economische ongelijkheid.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, machtsevenwicht |  Facebook |

11-03-14

Frankrijk en Duitsland kennen de laagste niveaus werkstress

In Frankrijk en Nederland hebben werknemers minder last van stress dan in de rest van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van het rekruterings-platform Totaljobs.com in acht verschillende Europese landen. Daarbij werd vastgesteld dat zowel in Frankrijk als Nederland 64 procent van de werknemers aangeeft geen stress te voelen en geen probleem te hebben met het verwerken van hun werkvolumes. De grootste stress daarentegen wordt opgetekend in Groot-Brittannië, waar slechts 13 procent van de werknemers aangeeft geen negatieve druk te ervaren. Het Europees gemiddelde bedraagt 42 procent.

“Werk is de meest stresserende factor in het leven,” benadrukt Emma Mamo, hoofd werknemers-welzijn bij de Britse organisatie Mind, die zich inspant voor de bevordering van de mentale gezondheid. “Een beperkte vorm van druk kan een stimulans betekenen voor de motivatie en productiviteit, maar een volgehouden en negatieve stress kan bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid en kan leiden tot depressies, angsten en andere mentale gezondheidsproblemen.” Een gedeelte van het probleem moet volgens haar worden toegeschreven aan de cultuur van stilzwijgen rond mentale gezondheidsproblemen, waardoor slachtoffers niet met hun gevoelens en problemen naar buiten durven treden.

“Werknemers durven het vaak niet aan om hun supervisor in te lichten over hun problemen,” aldus Emma Mamo. “Dat geldt zeker in een periode van economische moeilijkheden, waar men immers niet de indruk wil wekken geen mogelijkheid te hebben om tegenslagen het hoofd te bieden. Het is echter cruciaal dat onderkend wordt dat de bescherming van de mentale gezondheid een opdracht is voor de hele organisatie en dat een veilige omgeving gecreëerd dient te worden waarin iedereen zich ongeremd voelt om vrijuit te spreken en ondersteuning te zoeken.” Volgens John Salt, website-directeur bij Totaljobs.com, is een evenwichtige balans tussen werk en gezin één van de belangrijkste factoren om werkstress te helpen opvangen.

Lees Verder

11:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, gezondheid |  Facebook |

08-03-14

Herbruikbare draagtassen gaan gepaard met ongezond eetgedrag

Het hanteren van herbruikbare draagtassen in de retailsector heeft ongetwijfeld een aantal positieve gevolgen, maar houdt ook een belangrijk nadeel in. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University en de New York University. De onderzoekers stelden immers vast dat consumenten met herbruikbare draagtassen weliswaar geneigd zijn organische en duurzame producten te kopen, maar zich ook willen belonen met chips, roomijs en andere versnaperingen. De wetenschappers zeggen dat de consument met herbruikbare draagtassen trots is op zijn maatschappelijk verantwoord gedrag en daardoor naar eigen mening recht heeft op een extra beloning.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: draagtas, gezondheid |  Facebook |

26-02-14

Werkplek belangrijke schuldige voor ongezonde eetgewoontes

De werkplek is een belangrijke schuldige voor ongezonde eetgewoontes. Dat is de conclusie van een onderzoek van voedingsproducent Fruyo bij een groep Britse werknemers. Er wordt opgemerkt dat de werkplek in 27 procent van de mislukte dieet-pogingen als een schuldfactor wordt aangewezen. De onderzoekers voegen er aan toe dat zoete versnaperingen de belangrijkste ongezonde snacks vormen op de werkplek (37 procent), gevolgd door chocolade (32 procent) en chips (30 procent). Gezonde keuzes zoals verse vruchten (23 procent), yoghurt (6 procent) en crackers (2 procent) scoren gevoelig lager. De belangrijkste reden voor de ongezonde eetgewoonte op de werkvloer is verveling.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, voeding, gezondheid |  Facebook |

21-02-14

Landelijke regio’s lopen achter in levensverwachting

In de Verenigde Staten neemt de kloof in de levensverwachting tussen de stedelijke en landelijke bevolking verder toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Health Resources and Services Administration (HRSA). De onderzoekers merken daarbij op dat de landelijke bevolking op het gebied van levensverwachting de voorbije vier decennia minder grote vorderingen heeft gemaakt dan de populatie van stedelijke regio’s. De voorbije twee decennia is die trend zelfs nog versneld. De kloof moet volgens de wetenschappers voor 70 procent worden verklaard door ongevallen, cardiovasculaire aandoeningen en longkanker.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regio, gezondheid, levensverwachting |  Facebook |

20-02-14

Ook politie leidt vooral een sedentair leven

Net zoals vele andere beroepen wordt ook de politie vooral met sedentair werk geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Iowa bij nagenoeg honderdwintig Amerikaanse politiekorpsen. Politiewerk wordt in het algemeen in verband gebracht met een grote fysieke activiteit, maar volgens de Amerikaanse onderzoekers verbranden agenten niet meer energie dan een babysit of iemand die de vaatwas doet. Meestal worden volgens de onderzoekers bij de politie korte periodes van energie-pieken afgewisseld door langere tijdsspannes van beperkte fysieke activiteit. Er wordt nog aan toegevoegd dat de hogere politiekaders met het grootste gebrek aan fysieke activiteiten worden geconfronteerd.

“In politiefeuilletons wordt het werk van agenten voorgeschoteld als een intensief beroep met een hoog niveau aan activiteit,” benadrukt onderzoeksleider Sandra Ramey, docente arbeidsgeneeskunde aan de University of Iowa. “De werkelijkheid toont echter een heel ander beeld, dat gevoelig afwijkt dan de perceptie die bij het publiek door de media wordt opgeroepen. Dat heeft onder meer te maken met de introductie van technologie, die net zoals in andere beroepen geleid heeft tot een meer sedentaire arbeid. Dat gegeven geeft aan dat ook politie-agenten ervoor dienen te zorgen dat ze meer beweging krijgen. Een gebrek aan activiteit verhoogt het risico op cardiovasculaire aandoeningen, die in de Verenigde Staten de belangrijkste doodsoorzaak vertegenwoordigen.”

“De Amerikaanse politiediensten worden met zware ziektekosten geconfronteerd, onder meer door de plaag van obesitas die door de sedentaire levensstijl wordt veroorzaakt,” zegt professor Ramey nog. “Gemiddeld kon bij de individuele agenten per minuut een activiteit van 1,6 metabolisch equivalent, gebaseerd op het aantal stappen en het energieverbruik, worden opgetekend. Dat komt overeen met de inspanning die moet worden geleverd bij de vaatwas of de strijk en bij het wiegen van een baby. De gemiddelde activiteit van de agent overstijgt dan ook niet het zitten of het staan.” Wel wordt opgemerkt dat agenten op de campussen van universiteiten actiever bleken dan hun collega’s in de gemeentelijke korpsen.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politie, gezondheid |  Facebook |

19-02-14

Fietsdelen heeft positieve impact op de volksgezondheid

Fietsdelen in de stad heeft een bredere positieve impact op de volksgezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, het University College London en de London School of Hygiene and Tropical Medicine naar de impact van het fietsdelen in Londen op de bevolking van de Britse hoofdstad. Er kunnen volgens de onderzoekers vooral positieve evoluties worden opgetekend voor aandoeningen die met een sedentaire levensstijl zijn gemoeid. De onderzoekers stelden ook vast dat het fietsdelen tot minder ongevallen blijkt te leiden dan het gebruik van de persoonlijke fiets.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fietsdelen, gezondheid |  Facebook |

13-02-14

Uitputting uitgelezen ogenblik voor gezonde keuzes

Ogenblikken van vermoeidheid of uitputting vormen een uitgelezen gelegenheid om beslissingen te nemen die ten goede komen aan een gezonde levensstijl. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Northwestern University in Evanston. De onderzoekers stelden vast dat consumenten bij een grotere vermoeidheid een hogere waarde toekennen aan producten die de nadruk leggen op veiligheid. Daarbij werd vastgesteld dat na een doorgedreven fitness-sessie de deelnemers bij het aanbieden van een geschenk opvallend vaker kozen voor een product dat het lichaam beschermt dan een louter cosmetisch alternatief.

“Zelfcontrole voor een gezonde levensstijl eist zware inspanningen,” merken de onderzoekers Monika Lisjak en Angela Lee op. “Opmerkelijk blijkt echter dat vermoedheid of uitputting op het gebied van gezondheid tot betere keuzes blijken te kunnen leiden. Op dat ogenblik ervaart het individu immers dat zijn veiligheid in gevaar kan worden gebracht, wat een motivatie zal genereren om naar een gezondere levensstijl te streven.” Onder meer stelden de onderzoekers vast dat proefpersonen met een groter familiaal risico op nierziektes sneller bereid bleken om een test te ondergaan wanneer ze vermoeid waren dan wanneer ze zich uitgerust voelden.

Proefpersonen zonder familiaal risico bleken daarentegen in beide gevallen slechts matig geïnteresseerd te zijn in de test. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie belangrijke gevolgen zouden kunnen hebben voor retailers en marketeers. “Het zou aangewezen kunnen zijn om producten met een positief veiligheidsaspect dicht bij de uitgang van de winkel te plaatsen, wanneer de klant zijn tocht door de winkel nagenoeg heeft afgerond,” zeggen Lisjak en Lee. “Ook zou men kunnen overwegen om reclame-campagnes voor deze producten in de late namiddag, wanneer potentiële klanten nagenoeg een hele werkdag achter de rug hebben, te plannen.”

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermoeidheid, gezondheid |  Facebook |

09-02-14

Veiligheid belangrijk probleem voor medische applicaties

Veiligheid vormt een belangrijk probleem voor medische applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. Daarbij wordt door de Australische onderzoekers vooral gewag gemaakt een gebrek aan regelgeving rond het gebruik van mobiele apparaten in de medische omgeving. Volgens de onderzoekers moet er bovendien rekening worden gehouden met infrastructuur-problemen zoals de beschikbaarheid van breedband en afleidingen door email-waarschuwingen, reclame-banners en privacy-problemen. Er wordt opgemerkt dat de problemen nog crucialer worden door het gevoelige karakter van de behandelde informatie.

“Uit onderzoek van de World Health Organisation (WHO) blijkt dat meer dan één derde van alle artsen en bijna driekwart van alle verpleegkundigen in hun dagelijkse werk gebruik maken van medische applicaties op hun smartphones,” zeggen de onderzoekers Jennifer Lindley en Juanita Fernando, docenten gezondheidswetenschappen aan de Monash University. “Mobiele apparaten herbergen ongetwijfeld een aantal belangrijke voordelen voor het medische personeel en de patiënten, maar er moet ook rekening worden gehouden met potentiële gevaren. Desondanks is er vaak geen sprake van een regelgevend kader rond het gebruik van deze toestellen.”

“Onder meer bieden mobiele toepassingen een gemakkelijker toegang tot patiënten-gegevens, een verbeterde communicatie tussen het medisch personeel, een opgedreven efficiënte en een verbeterd beslissingsbeleid,” benadrukken Lindley en Fernando. “Maar ook moet er rekening worden gehouden met het feit dat deze apparaten ook kunnen leiden tot een aantal technologische problemen, maar ook de aandacht dreigen af te leiden. Bovendien blijken deze applicaties vaak ontwikkeld te worden zonder inbreng of evaluatie van de eindgebruikers, wat tot een vervelende variabiliteit aanleiding kan geven of ertoe kan leiden dat de toepassing niet aan de gestelde verwachtingen voldoet.”

Volgens Lindley en Fernando moet onder meer bepaald worden welke verantwoordelijkheden de verschillende partijen hebben indien het gebruik van mobiele toepassingen en apparaten tot problemen of vergissingen aanleiding geeft.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, applicatie |  Facebook |

08-02-14

Werkgevers noemen gezondheid personeel belangrijke factor

Werkgevers zijn ervan overtuigd dat gezond personeel duidelijk gelinkt is aan de prestatie van de organisatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Jeff Employee Benefits bij Britse werkgevers. De onderzoekers voegen er echter aan toe dat 62 procent van de ondervraagden van mening is dat het huidige systeem van gezondheidsvoorzieningen door de stijgende kosten op langere termijn niet houdbaar zullen blijken te zijn. Wel geeft 93 procent aan dat positieve acties voor een verbeterde gezondheid en preventie de prestaties van het individu en de organisatie kunnen verbeteren, terwijl 96 procent aanvaardt dat werkgevers een betere gezondheid bij het personeel dienen te promoten.

Lees Verder

09:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgever, gezondheid |  Facebook |

07-02-14

Cocaïne-gebruik heeft negatieve impact op empathie en sociale interactie

Geregeld gebruik van cocaïne leidt tot een gebrek aan empathie en sociale interacties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Zurich in Zwitserland. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat regelmatige cocaïne-gebruikers weinig meerwaarde zien in sociale interacties en hechtere contacten met anderen zoveel mogelijk zullen problemen te vermijden. Deze afzondering zou volgens de wetenschappers verder cocaïne-gebruik kunnen stimuleren. De onderzoekers merken dan ook op dat bij de behandeling van cocaïne-verslaafden ook aandacht zou dienen te worden besteed aan het trainen van sociale vaardigheden.

Lees Verder

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cocaïne, gezondheid |  Facebook |

25-01-14

Alleenstaande ouders lopen risico op mentale problemen

Alleenstaande ouders worden vaak met mentale problemen geconfronteerd. Vooral alleenstaande moeders lopen een groot risico op een gebrekkige mentale gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Otago in Nieuw-Zeeland bij meer dan vijfduizend ouders. De onderzoekers stelden vast dat 16 procent van de alleenstaande moeders gewag maken van zware psychologische problemen. Bij alleenstaande vaders daalt dat cijfer tot 9 procent. Bij moeders die wel op een partner konden terugvallen, blijkt nog 6 procent van mentale problemen gewag te maken. Bij vaders met een partner daalt dat cijfer nog verder tot 4 procent.

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ouders, gezondheid |  Facebook |

23-01-14

Ziektebeeld Arabische wereld lijkt steeds meer op het westen

Infectieziekten zijn in de Arabische wereld niet langer de belangrijkse oorzaak van vroegtijdige overlijdens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Qatar University in Doha in tweeëntwintig Arabische landen. Inmiddels zijn volgens het rapport ook in de Arabische regio cardiovasculaire aandoeningen en beroertes de belangrijkste doodsoorzaken geworden. Daarmee vertoont de Arabische wereld volgens de onderzoekers steeds meer het ziekteprofiel van het westen. Er wordt aan toegevoegd dat in de regio ook steeds meer sprake is van depressies, angstigheid, huiselijke geweld, rugpijn en nekpijn.

De resultaten van de studie vormen volgens de onderzoekers een aanwijzing dat de regio een duidelijke epidemiologische verschuiving doormaakt. “De ziektes die nu ook in de Arabische wereld de belangrijkste oorzaak zijn geworden van vroegtijdige overlijdens, kunnen worden gelinkt aan de geadopteerde levensstijl,” wordt er opgemerkt. “In het begin van de jaren negentig vormden infecties van de ademhalingswegen met een aandeel van 11 procent in Arabië de belangrijkste doodsoorzaak. Ook doodgeboortes en voedingsgebrek stonden hoog op de lijst van overlijdens. Deze problemen zijn nu ook nog terug te vinden in armere landen zoals de Comoren, Djibouti, Mauritanië, Somalië en Jemen.”

“In het algemeen is de impact van infectieziektes, op uitzondering van hiv-besmettingen, in de Arabische wereld veel minder frequent,” voeren de onderzoekers aan. “Bij het begin van dit decennium vormden hartziektes met een aandeel van 14,3 procent de belangrijkste doodsoorzaak in de regio. Op de tweede plaats staan beroertes, gevolgd door infecties aan de ademhalingswegen, diarree, diabetes, verkeersongevallen en cirrose. Maar ook depressies, angstigheid, huiselijk geweld, rugpijn en nekpijn staan hoger op de lijst dan in het verleden. Het epidemiologische profiel van de Arabische wereld vertoont steeds meer gelijkenissen met West-Europa, de Verenigde Staten en Canada.”

“Ook drugs en alcohol eisen in de Arabische wereld een grotere tol dan twee decennia geleden,” wordt in het rapport aangestipt. “Daarnaast zijn ook verkeersongevallen een belangrijker probleem geworden voor de volksgezondheid. Verder werden ook meer gevallen van persoonlijk geweld en zelfverminking opgemerkt. Anderzijds was er een duidelijke daling bij brandwonden, verdrinking en vergiftiging.” Er wordt wel opgemerkt dat de Arabische wereld duidelijk vooruitgang heeft geboekt op het gebied van levensverwachting, kindersterfte en overlijdens in het kraambed. Wel wordt gewaarschuwd dat gewapende conflicten in de regio een belangrijke hypotheek dreigen te leggen op de geboekte vooruitgang.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arabië, gezondheid |  Facebook |

22-01-14

Groene stadsruimtes bevorderen de mentale gezondheid

Een grotere aanwezigheid van groene ruimtes in een stedelijke omgeving kan duurzame voordelen opleveren voor de mentale gezondheid van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij meer dan duizend Britten die van woonplaats veranderden. De onderzoekers stelden vast dat een verhuis naar een groenere omgeving in de stad een onmiddellijke positieve impact heeft op de mentale gezondheid die minstens gedurende een periode van drie jaar kan worden geregistreerd. Een verhuis naar een minder groene stadsomgeving blijkt daarentegen een negatieve impact te hebben op de mentale gezondheid.

“Het onderzoek toont aan dat groene ruimtes een belangrijke impact hebben op het welzijn van de bevolking,” voert onderzoeksleider Ian Alcock, docent volksgezondheid aan de University of Exeter. “De resultaten van de studie zouden dan ook voor het beleid een leidraad moeten zijn bij de stadsplanning, waarbij garanties zou dienen geboden te worden voor het inplanten van voldoende groene ruimtes en parken. Die beslissingen kunnen immers een langdurige positieve impact hebben op de lokale gemeenschappen.” De onderzoekers merken op dat een verhuis naar een groene omgeving bij de respondenten mentaal onmiddellijk een positief resultaat opleverde. Bovendien blijkt dat effect zich ook op langere termijn uit te strekken.

Anderzijds blijkt een verhuis naar een minder groene omgeving al een negatieve impact te hebben vooraleer de bewoner zich in zijn nieuwe omgeving heeft gevestigd. Nadat de verhuis helemaal is afgerond, zou de tevredenheid zich wel opnieuw op het oude niveau herstellen. Een achterliggende reden voor de relatie tussen groene ruimte en tevredenheid kon nog niet worden gegeven. Volgens waarnemers kan niet worden uitgesloten dat beide fenomenen onafhankelijk naar een gezamenlijke basis wijzen. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat groene stadswijken meestal ook ruimere en comfortabele woningen tellen, wat een basis voor een grotere tevredenheid zou kunnen vormen.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, gezondheid |  Facebook |

Economische crisis leidt tot grotere bezorgdheid voor gezondheid

Tijdens een economische crisis neemt bij de bevolking ook de bezorgdheid over de persoonlijke gezondheid toe. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de San Diego State University naar de opdrachten die tijdens de voorbije economische crisis in de zoekmachine van Google werden ingevoerd. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat tijdens een recessieperiode opmerkelijk meer vragen naar stress-gerelateerde gezondheidssymptomen konden worden geregistreerd dan op andere tijdstippen. Hoewel het volgens de wetenschappers niet mogelijk is de achterliggende motieven te achterhalen, wordt het waarschijnlijk geacht dat de betrokkenen met stress-symtomen werden geconfronteerd en daarover meer informatie wensen.

“Tijdens de voorbije recessie bleken opvallend veel Amerikanen online informatie gezocht te hebben over stress-gerelateerde symptomen,” zegt onderzoeksleider John Ayers, professior epidemiologie aan de San Diego University. De onderzoekers stelden onder meer vast dat het aantal zoekopdrachten rond hoofdpijn 41 procent hoger lager dan tijdens periodes zonder structurele economische problemen. Daarnaast werden ook belangrijke toenames opgetekend bij de zoekopdrachten rond hernia (37 procent), borstpijn (35 procent) en hartritmestoornissen (32 procent). Ook bij zoekopdrachten rond rugklachten, maagproblemen, gewrichtsaandoeningen en tandpijn werden significante stijgingen geregistreerd.

“De economische recessie heeft zich door stress ook mentaal in het lichaam vastgezet,” voert professor Ayers nog aan. “Uiteraard is werkloosheid een stresserende ervaring, maar ook vele actieve werknemers werden met een mentale druk geconfronteerd omdat ze vrezen hun baan te zullen verliezen.” De onderzoekers merken op dat gezondheidsautoriteiten door het opvolgen van gezondheid-gerelateerde zoekopdrachten dreigende epidemieën, zoals stress-gerelateerde borstpijn, snel kunnen identificeren en de nodige maatregelen kunnen nemen om de problemen aan te pakken. Deze werkwijze is volgens de onderzoekers sneller, goedkoper en efficiënter dan de traditionele opsporingsmethodes.

Professor Ayers merkt op dat de zoekmachines ook actief zouden kunnen bijdragen aan het bestrijden van de aandoeningen, onder meer door het aanbieden van links naar mogelijke online opties voor behandelingen. “Het internet kan een kostenbesparend platform zijn voor patiënten die weliswaar informatie over aandoeningen opzoeken, maar door hun beperkte financiële middelen geen behandeling kunnen overwegen," voegt hij eraan toe.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, crisis |  Facebook |

17-01-14

Angst voor pijn erger dan het fysieke ongemak zelf

De angst voor pijn kan in bepaalde gevallen erger zijn dan de ervaring van het fysiek ongemak zelf. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het University College London. De onderzoekers stelden vast dat een groot aantal respondenten de voorkeur gaf aan de onmiddellijke pijn van elektroshocks boven het vooruitzicht van een zware ingreep bij de tandarts op verschillende ogenblikken in de toekomst. De wetenschappers voegen er aan toe dat het vooruitzicht op pijn een belangrijke bron van ellende. Daarbij wordt opgemerkt dat patiënten met chronische pijnen vooral vrezen dat de problemen in de toekomst nog erger zullen worden.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: angst, gezondheid, pijn |  Facebook |

15-01-14

Band tussen onderwijs en gezondheid belangrijker dan ooit

De bevolkingsgroepen zonder een hoger schooldiploma leiden in de Verenigde Staten een minder gezond leven en hebben een lagere levensverwachting dan ook voordien. Het verband tussen onderwijs en gezondheid is dan ook belangrijker geworden dan ooit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Virginia Commonwealth University en de Robert Wood Johnson Foundation (RWJF). Opgemerkt wordt dat de levensverwachting in de hele geïndustrialiseerde wereld is toegenomen, maar hebben Amerikanen zonder een hoger schooldiploma van die positieve evoluties niet kunnen genieten.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, gezondheid |  Facebook |

Oostenrijkers sneller naar medische diensten dan andere Europeanen

In de Europese Unie maken Oostenrijkers het meest frequent gebruik van de openbare gezondheidszorg, maar dat blijkt toch niet tot een betere gezondheid te leiden dan bij de inwoners van de andere lidstaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Medical University of Vienna. Er wordt opgemerkt dat Oostenrijk op het gebied van een gezonde levensverwachting vanaf vijfenzestig jaar zelfs minder goed scoort dan het gemiddelde van de Europese Unie. De veelvuldige raadplegingen zorgen volgens de wetenschappers bovendien voor een extra financiële druk op de Oostenrijkse openbare gezondheidszorg.

“In vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie wordt het Oostenrijkse systeem van openbare gezondheid bijzonder intensief gebruikt,” merkt onderzoeksleider Kathryn Hoffmann, experte publieke gezondheid aan de MedUni Vienna, op. “Oostenrijkers melden zich in vergelijking met de andere Europeanen opvallend vaak bij specialisten, medische diensten en ziekenhuizen. Dat blijkt echter niet te leiden tot een betere gezondheid en een toename van de levensverwachting. In andere landen wordt vaak in eerste instantie beroep gedaan op huisartsen, die hun patiënten kunnen helpen om door het complexe medische systeem te navigeren en onnodige raadplegingen en behandelingen te vermijden.”

De onderzoekers stelden vast dat 67,4 procent van de Oostenrijkers minstens één keer per jaar een medische dienst raadplegen. Nederland bevindt zich met een score van 12,8 procent aan het andere einde van het spectrum, maar ook in Noorwegen en Ierland worden cijfers van respectievelijk slechts 17 procent en 24,8 procent geregistreerd. Bovendien blijkt dat in Oostenrijk ongeveer één op zes patiënten zich zonder een doorverwijzing van een huisarts rechtstreeks bij een specialist aanmeldt. Ook één op de twaalf patiënten van Oostenrijkse ziekenhuizen blijkt vooraf voor zijn problemen geen huisarts geraadpleegd te hebben.

“Het Oostenrijkse systeem van openbare gezondheidszorg wordt geconfronteerd met een gebrek aan coördinatie,” stipt Kathryn Hoffmann aan. “Het fenomeen zou zelfs negatieve consequenties kunnen hebben voor de patiënt. Een bezoek aan een specialist kan immers een aantal andere relevante gezondheidsproblemen over het hoofd zien, want meestal heeft alleen de huisarts een globaal beeld over zijn patiënten.” Wanneer voorafgaandelijk geen beroep wordt gedaan op de huisarts, dreigen volgens Hoffman bovendien vaak onnodige en zelfs risicovolle onderzoeken of voorschriften voor geneesmiddelen die niet complementair zijn met de medische geschiedenis van de patiënt.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, gezondheid |  Facebook |

10-01-14

Gelukkige mensen gaan minder vaak naar de arts

Gelukkige mensen gaan minder vaak naar de arts. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij meer dan zesduizend Amerikaanse vijftigplussers. Een grotere levenstevredenheid is volgens de Amerikaanse onderzoekers dan ook een grote predictor voor een gezond gedrag en een hogere levensverwachting. De wetenschappers merken op dat algemeen wordt aangenomen dat een goede gezondheid tot een grotere levenstevredenheid leidt, maar blijkt die relatie ook in de andere richting te werken. Een hogere levensverwachting wordt gekoppeld aan 4,6 artsenbezoeken per jaar, maar bij een lage tevredenheid stijgt dat cijfer tot 6,3 bezoeken per jaar.

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arts |  Facebook |