21-10-16

Malta heeft in Europa meeste problemen met obesitas

In de Europese Unie kent Malta de grootste problemen met obesitas, gevolgd door Letland en Hongarije. Daarentegen kan het fenomeen het minst vaak worden opgetekend in Roemenië, gevolgd door Italië en Nederland. Dat is de conclusie van een studie van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Ook België haalt op het gebied van obesitas in vergelijking met het Europese gemiddelde een relatief gezonde score. In totaal blijkt 15,9 procent van de inwoners van de Europese Unie aan obesitas te lijden. Er wordt wel opgemerkt dat het probleem vaker kan worden vastgesteld bij de oudere en minder hoog opgeleide bevolking.

Uit het rapport van Eurostat blijkt dat het probleem van obesitas in Malta oploopt tot 26 procent. Letland staat op de tweede plaats met een score van ruim 21 procent. Ook in Hongarije, Estland en Griekenland worstelt meer dan 20 procent van de bevolking met zware gewichtsproblemen. Daarentegen blijkt in Roemenië slechts 9,4 procent van de inwoners aan obesitas te lijden, gevolgd door Italië (10,7 procent) en Nederland (13,3 procent). België en Zweden delen met een score van 14 procent de vierde plaats. Daarna volgen Cyprus, Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken en Frankrijk.

Naarmate de leeftijd van de bevolking oploopt, neemt volgens Eurostat ook het probleem van obesitas toe. Wanneer de leeftijdsgrens van vijfenzeventig jaar wordt bereikt, valt dat verband echter weg. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar wordt slechts 5,7 procent van de bevolking van de Europese Unie met obesitas geconfronteerd, maar in de categorie tussen vijfenzestig en vierenzeventig jaar loopt dat cijfer op tot 22,1 procent. Bij de laaggeschoolde Europeanen kon een obesitas-niveau van bijna 20 procent worden opgetekend, tegenover slechts 11,5 procent in de hoogopgeleide bevolking.

Tussen mannen en vrouwen is op Europees niveau weinig verschil vast te stellen. Gemiddeld blijkt immers 16,1 procent van de Europese mannen met obesitas geconfronteerd te worden, tegenover 15,7 procent bij de vrouwen. Wel wordt opgemerkt dat obesitas bij vrouwen in België, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Nederland, Portugal, Roemenië, Slowakije, Zweden en Groot-Brittannië vaker voorkomt dan bij mannen.

Lees Verder

08:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, obesitas |  Facebook |

08-09-16

Een recessie heeft een negatieve impact op de gezondheid

Een recessie heeft een negatieve impact op de gezondheid. Tijdens periodes van economische tegenspoed kent vooral de problematiek van zelfmoorden en mentale gezondheidsproblemen toe. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de City University London en de Stanford University naar de impact van de economische recessie acht jaar geleden in Europa. De onderzoekers merken wel op dat in de verschillende landen en verschillende groepen vaak afwijkende resultaten werden opgetekend, maar toch kan volgens hen in het algemeen worden gesteld dat mannen vaker tot zelfmoord worden gedreven, terwijl bij vrouwen een toename van de mentale gezondheidsproblemen moet worden vermeld.

Anderzijds kon worden vastgesteld dat een crisissituatie geen aanwijsbare invloed blijkt te hebben op de mortaliteit, die in een aantal gevallen zelfs een afname kende. Eerder al werd opgemerkt dat het fenomeen kan worden verklaard door het feit dat moeilijke economische periodes vaak aanleiding geven tot een gezondere levensstijl. Wel werden volgens de onderzoekers aanwijzingen gevonden dat tijdens een periode van economische crisis het algemene gezondheidsniveau bij immigranten, vooral de groep met een illegale status en een gebrek aan sociale zekerheid, sneller achteruit gaat dan bij de allochtone bevolking.

De onderzoekers merken wel op dat de resultaten van de studie met de nodige terughoudendheid moet worden geïnterpreteerd, maar kan wel worden aangegeven dat een economische recessie een gemengde impact heeft op de gezondheid van de getroffen bevolking. “Terwijl vooral een impact op zelfmoord en mentale gezondheid blijkt, kunnen veel minder aanwijzingen worden gevonden van een invloed op het gezondheidsgedrag en het gezondheidsgevoel van de bevolking,” stippen de onderzoekers aan. “Anderzijds zijn er aanwijzingen dat een economische crisis de gezondheidsongelijkheid doet toenemen, waarvan vooral immigranten en laaggeschoolden het slachtoffer worden.”

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, gezondheid |  Facebook |

23-08-16

Jobtevredenheid heeft snel een impact op gezondheid werknemer

Werknemers die bij de start van hun carrière weinig jobtevredenheid hebben ervaren, lopen een belangrijke risico om als veertiger met gezondheidsproblemen te worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Bij meer dan zesduizend Amerikaanse werknemers. De onderzoekers merken op dat weliswaar een sterke impact kan worden ervaren op de mentale gezondheid, maar benadrukken dat eveneens een impact op de fysieke conditie niet kan worden uitgesloten. Het onderzoek bewijst volgens de wetenschappers dat het karakter van een baan al snel een invloed kan hebben op de gezondheid van de werknemer.

“Werknemers die in het begin van hun carrière als twintiger en dertiger weinig jobtevredenheid hebben ervaren, blijken later sneller van depressieve gevoelens gewag te maken,” zegt onderzoeksleider Jonathan Dirlam, socioloog aan de Ohio State University. “Ook toonden deze werknemers een grotere bezorgdheid, terwijl ze tevens vaker over slaapproblemen spreken. Ook de evolutie van de jobtevredenheid bleek een impact op de gezondheidstoestand te hebben. Personen die in het verloop van de eerste jaren op de werkvloer alsnog een verbetering ervaren, bleken alsnog te kunnen ontsnappen aan de negatieve impact van de frustrerende arbeidsomstandigheden.”

“De studie toont aan dat men niet naar het einde van zijn carrière moet gaan vooraleer de impact van de baan op de gezondheid te ervaren,” zeggen de onderzoekers. “Jobtevredenheid heeft een cumulatief effect dat zich al laat voelen wanneer de werknemer de grens van de veertig jaar is gepasseerd.” De onderzoekers stelden vast dat ongeveer 45 procent van de werknemers met een constante lage jobtevredenheid wordt geconfronteerd. Bovendien zegt nog eens 23 procent dat de situatie tijdens zijn vroege carrière een negatieve trend heeft gekend. Daarentegen zegt 15 procent zich altijd gelukkig te hebben gevoeld in zijn baan, terwijl 17 procent gewag maakte van een positieve evolutie.

Bij de fysieke problemen werd vooral gewag gemaakt van rugpijnen en verkoudheden. Er werd echter geen verschil in de fysieke prestaties opgetekend. Ook bij de diagnose van gezondheidsproblemen zoals diabetes en kanker werd geen verschillen geregistreerd. Wel wordt benadrukt dat de mentale problemen mogelijk een aanwijzing kunnen zijn van latere fysieke moeilijkheden zoals cardiovasculaire aandoening of andere leeftijdsgebonden problemen.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, werk |  Facebook |

30-07-16

Financiële problemen versnellen ook verouderingsproces

Financiële problemen hebben de neiging om het uiterlijke verouderingsproces te versnellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université Catholique de Louvain in België en de Brandeis University en Antioch University in de Verenigde Staten. Er kunnen volgens de wetenschappers verschillende verklaringen worden aangereikt voor het fenomeen. Men zou immers kunnen veronderstellen dat personen met financiële problemen niet veel energie meer hebben om hun uiterlijk te verzorgen. Ook zou het mogelijk kunnen zijn dat stress het verouderingsproces versnelt.

In het midden van de jaren negentig werd aan meer dan tweehonderd personen gevraagd een inschatting te geven van hun financiële situatie. Op dat ogenblik werd ook een portretfoto van de betrokkene genomen. Tien jaar later werd datzelfde proces herhaald, waarna de beelden aan een panel van een twintigtal juryleden werden voorgelegd. “Vastgesteld kon worden dat het panel consequent te kennen gaf dat personen met de grootste financiële stress over een periode van tien jaar sneller waren verouderd dan collega’s die minder met geldproblemen hadden dienen af te rekenen,” benadrukt onderzoeker Stefan Agrigoroaei, professor psychologie aan de Université de Louvain.

Deze percepties kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben. “Wanneer personen door hun omgeving ouder worden ingeschat dan hun werkelijke leeftijd, kan mogelijk een impact op het gedrag en de levensstijl worden verwacht, waarbij de gezondheid mogelijk ongunstig zou kunnen worden beïnvloed,” voeren de wetenschappers aan. Tevens wordt opgemerkt dat financiële problemen een grotere impact hebben op het uiterlijk dan andere types van stress. Die vaststelling komt overeen met eerder onderzoek, waarin werd aangetoond dat geldproblemen de belangrijkste bron van stress zijn in het leven van de mens.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

15-05-16

Verveling stimuleert consumptie van ongezonde snacks

Verveling creëert bij het individu een groter verlangen naar ongezonde snacks. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Central Lancashire bij een honderdtal Britse consumenten. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de onderzoekers een belangrijk hulpmiddel zijn voor het beleid, dat de bevolking wil aanzetten om gezondere voedingskeuzes te maken. Bij die inspanningen moet volgens de wetenschappers dan ook het probleem van verveling in rekening worden gebracht. Verveelde mensen zouden immers niet gemakkelijk te bewegen zijn voor gezonde voeding te kiezen.

“Het onderzoek toonde duidelijk aan dat het individu na de uitvoering van een vervelende taak gemakkelijker geneigd is om naar ongezonde snacks - zoals chips, zoetigheden of fastfood - te grijpen,” benadrukt onderzoeksleider Sandi Mann, professor psychologie aan de University of Central Lancashire. “Datzelfde fenomeen kon worden vastgesteld bij respondenten die eerder een videofilm met een vervelende inhoud hadden moeten bekijken. De resultaten van het onderzoek bevestigen andere studies die eerder al suggereerden dat verveling de mens zal aanzetten vette of suikerrijke producten te consumeren.”

“Deze conclusies versterken de theorie dat verveling kan worden gelinkt aan de beperkte aanwezigheid van het beloningshormoon dopamine in de menselijke hersenen,” zegt professor Mann nog. “Indien men er niet in lukt de verveling op een andere manier te verdrijven, zou het individu pogingen willen ondernemen om dat gebrek aan dopamine te compenseren door de consumptie van vette en suikerrijke producten.” Ook in de werkomgeving moet met dit verband volgens de onderzoekers rekening worden gehouden. Vervelende taken kunnen immers een hinderpaal vormen om werknemers aan te zetten gezond te eten.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: snack, dopamine, gezondheid |  Facebook |

09-09-14

Extra werkuren man bevorderen de gezondheid van de vrouw

Mannen die langere werkdagen presteren, hebben een positieve impact op de gezondheid van hun vrouwelijke partner. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas, gebaseerd op statistieken over arbeid en gezondheid bij bijna vierduizend Amerikaanse mannen en vrouwen. Opmerkelijk is echter dat langere werkdagen voor de vrouw geen positieve impact hebben op de gezondheid van de man. Een gezinsstructuur waarin zowel man als vrouw een baan hebben, bleek volgens de Amerikaanse onderzoekers de meest positieve impact te hebben op de gezondheid van beide partners.

“Wanneer mannen duidelijk langere werkweken lieten optekenen, bleek een significante impact op de gezondheid van hun vrouwelijke levensgezel geregistreerd te kunnen worden,” merkt onderzoeksleider Sibyl Kleiner, sociologe aan de University of Texas, op. “Eerder onderzoek bracht aan het licht dat de langere werkdagen van de man de financiële armslag van het gezin verbeteren en daarmee ook een impact hebben op de gezondheid van de vrouw. De nieuwe studie toont echter aan dat die invloed van een groter professioneel engagement breder moet worden gezocht. Langere werkdagen van de vrouw bleken immers geen positieve impact te hebben op de gezondheid van de man.”

In werkelijkheid bleek de gezondheid van de man volgens Sibyl Kleiner zelfs licht achteruit te gaan wanneer de vrouw met langere werkdagen wordt geconfronteerd. “Dat fenomeen kan mogelijk verklaard worden door het feit dat de man door de langere afwezigheid van zijn echtgenote een grotere verantwoordelijkheid in de huishoudelijke taken dient op te nemen en daardoor minder tijd vrij heeft om zijn lichamelijke conditie op peil te houden,” verduidelijkt de Amerikaanse sociologe. “Ook de traditionele taakverdeling, waarbij de man de functie van broodwinner opneemt, blijkt op geen van beide partners een positieve invloed te hebben op de gezondheid.”

“Het is moeilijk om te bepalen hoeveel tijd beide partners in hun professionele loopbaan zouden dienen te investeren om voor man en vrouw de beste resultaten op het gebied van gezondheid te genereren,” stipt Sibyl Kleiner nog aan. Corinne Reczek, professor sociologie aan de Ohio State University, noemt het interessant dat de werkuren van hun partner op mannen en vrouwen een totaal andere impact hebben. Reczek merkt daarbij op dat vooral mannen met nadelige implicaties worden geconfronteerd. Mogelijke economische winsten door een bijkomend inkomen, dreigen volgens haar immers uitgehold te worden door een gebrek aan tijd om de lichamelijke conditie te onderhouden.

“Wanneer er een grotere gelijkheid tussen de verloning van beide geslachten zou worden gerealiseerd, zouden de gezondheid van mannen mogelijk een groter voordeel kunnen ervaren van het extra professioneel engagement van hun levenspartner,” merkt Sibyl Kleiner echter op.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

15-07-14

Gebruik antibiotica blijft wereldwijde groei kennen

Wereldwijd neemt het gebruik van antibiotica steeds verder toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University. De onderzoekers merken op dat het wereldwijde gebruik van antibiotica de voorbije tien jaar met 36 procent is gestegen. Meer dan driekwart van die toename is te wijten aan Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antibiotica, gezondheid |  Facebook |