17-04-14

Interesse is een belangrijke factor om arbeidsprestatie op niveau te houden

Het vasthouden aan interesses in de nagestreefde doelen kan de kwaliteit van de arbeidsprestatie opdrijven en het gevaar op een burnout verminderen. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de Duke University. Het onderzoek toont volgens de Amerikaanse wetenschappers aan dat interesse een belangrijke factor is in het nastreven van doelen. De interesse stelt de werknemer volgens de onderzoekers in staat om op een hoog niveau te blijven presteren, zonder aan engagement in te boeten. Er wordt aan toegevoegd dat de studie uitwijst dat interesse veel belangrijker is dan tot nu toe werd verondersteld.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Passieve werkzoekenden worden de beste medewerkers

Passieve werkzoekenden blijken na een aanwerving beter te presteren dan collega’s die actief naar een nieuw baan hebben gezocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Chief Executive Board (CEB) bij een groep Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat de kwaliteit van de prestaties van passieve werkzoekenden 9 procent hoger ligt dan bij collega’s die actief voor een baan hebben gesolliciteerd. Bovendien bleek dat deze passieve kandidaten 25 procent meer geneigd zijn om op langere termijn bij het bedrijf in dienst te blijven. Daarmee toont de passieve werkzoekende zich volgens de onderzoekers een bijzonder aantrekkelijke werknemer.

De onderzoekers stelden vast dat 49,5 procent van de respondenten zichzelf als een passief werkzoekende bestempelt. Deze groep is niet echt op zoek naar een nieuwe baan, maar staat wel open voor interessante aanbiedingen, maar vormt volgens het rapport inmiddels een meerderheid op de vacature-markt. Slechts 21,8 procent van de ondervraagden stelde actief op zoek te zijn naar een nieuwe betrekking. “Uiteraard moeten bedrijven meer inspanningen doen om passieve werkzoekenden te vinden, want in de officiële vacature-bestanden zijn ze niet terug te vinden,” zegt Clare Moncrieff, directeur van de Chief Executive Board.

“Aangezien deze groep een grotere productiviteit en loyaliteit garandeert, moeten bedrijven inspanningen doen om passieve werkzoekenden te identificeren en aan te trekken,” zegt Clare Moncrieff nog. “Er moet dan ook een overwogen worden om een specifieke rekruterings-strategie uit te werken om deze kandidaten te benaderen.” Uit het onderzoek bleek nog dat werknemers bij een overstap naar een nieuwe werkgever een grotere salarisverhoging verwachten dan vorig jaar. Gemiddeld blijkt een loonsverhoging van minstens 5,3 procent verwacht te worden vooraleer een overstap wordt overwogen, tegenover 3,2 procent vorig jaar. Dat toont volgens de onderzoekers een groeiend vertrouwen in de arbeidsmarkt.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

09-04-14

Mentaal veeleisende baan beschermt capaciteiten op oudere leeftijd

Een mentaal veeleisende baan kan bijzonder stresserend zijn, maar zou op langere termijn belangrijke voordelen kunnen bieden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Michigan bij meer dan vierduizend gepensioneerde Amerikaanse werknemers. Gebaseerd op gegevens over een periode van achttien jaar, geeft het onderzoek aan dat bepaalde types van uitdagende banen het potentieel hebben om het mentaal functioneren van de werknemers op latere leeftijd te beschermen en te verbeteren. Onder meer werd vastgesteld dat deze groepen na hun pensioen minder snel met een achteruitgang van het geheugen worden geconfronteerd dan werknemers in minder uitdagende beroepen.

“Uit geheugentests bleek dat mensen met mentaal veeleisende banen geneigd zijn om niet alleen tijdens hun actieve loopbaan feiten en gebeurtenissen gemakkelijker te kunnen herinneren, maar ook na hun pensioen die capaciteiten minder snel verliezen,” benadrukt onderzoeksleider Gwenith Fisher, professor psychologie aan de University of Michigan. “Op het ogenblik van het pensioen blijken die verschillen niet bijzonder groot te zijn, maar in de daarop volgende jaren wel verder uitgediept te worden. Deze resultaten lijken aan te geven dat de werknemer voordelen kan halen uit een baan met een grotere variëteit aan mentale processen.”

“Niet alleen jonge werknemers en nieuwkomers kunnen door het leerproces voordeel halen uit nieuwe en complexe taken, maar ook ervaren collega’s hebben baat bij nieuwe uitdagingen,” benadrukken de onderzoekers. “Het management moet er dan ook naar streven om de mentale betrokkenheid van de werknemers te verhogen. Daarbij zou er echter tevens voor gezorgd moeten worden dat die betrokkenheid door de nadruk op het levenslang leren ook buiten de werkvloer wordt gestimuleerd." De studie geeft echter geen causaal verband aan tussen mentaal uitdagend werk en de bescherming van cognitieve mogelijkheden, zodat volgens Fisher niet kan worden uitgesloten dat mensen met een sterkere cognitieve basis ook banen met grotere mentale uitdagingen kiezen.

“Ook activiteiten buiten de specifieke werkomgeving kunnen een impact hebben,” geven de onderzoekers nog aan. “Een aantal werknemers zullen zich ook in hun vrije tijd toeleggen op hobby’s of andere activiteiten die mentaal stimulerend en veeleisend zijn.”

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid |  Facebook |

08-04-14

Human resources stelt zich op werkvloer meest obstructief op

Human resources levert op de werkvloer de medewerkers die de minste hulpvaardigheid tonen en zich het meest obstructief gedragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Powwownow en OnePoll bij Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij was dat 18 procent van de ondervraagden aangaf dat de meest obstructieve collega in de divisie human resources kon worden teruggevonden. Op de tweede plaats volgt de financiële dienst en boekhouding met een score van 10 procent. De meest obstructieve college heeft volgens de werknemers gemiddeld een leeftijd van vierenveertig jaar. Volgens 53 procent wordt die obstructieve collega ook gemakkelijker het slachtoffer van pesterijen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Werknemers voelen zich niet als een individu behandeld

Een gebrek aan goede leiders zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de werknemers zich apatisch opstelt en helemaal geen verbondenheid voelt met zijn werk, wat leidt tot een verlies aan productiviteit, een toename van het ziekteverzuim en een daling van de kwaliteit. Dat zegt de Britse psychologe Lynda Shaw. Volgens haar telt het bedrijfsleven weliswaar veel goede managers, maar is er een duidelijk gebrek aan dynamische leiders die hun werknemers kunnen inspireren en tot maximale prestaties kunnen stimuleren. Volgens Shaw worden medewerkers door het gebrek aan inspirerend leiderschap behandeld zoals robots op een productielijn, wat uiteindelijk de winstgevendheid van het bedrijf zal schaden.

Uit een onderzoek van consulent Talent Q bij meer dan twaalfhonderd Britse werknemers blijkt dat 81 procent van de respondenten toegeeft dat ze zich meer geëngageerd en energiek zouden voelen indien het management zou beseffen op welke manier de medewerkers kunnen worden gemotiveerd. Ook werd vastgesteld dat 47 procent zich op de werkvloer niet als een individu behandeld voelt, terwijl 30 procent toegeeft niet gemotiveerd te zijn. Bij 10 procent is er zelfs sprake van een groot gebrek aan motivatie. Bovendien bleek dat 37 procent van de werknemers gewag maakt van plannen om binnen de twaalf maanden van baan te veranderen.

Vastgesteld werd dat de financiële sector met een score van 46 procent in belangrijke mate door een gebrek aan mitivatie wordt getroffen. Anderzijds blijkt in architectuur, engineering en de constructie 79 procent van de medewerkers zich gemotiveerd te voelen. Lucy Beaumont, directeur solutions bij Talent Q, heeft het over een zorgwekkende situatie. “Bedrijven moeten dan ook dringend beseffen dat de motivatie van de individuele medewerker een cruciaal element van het talentmanagement moet vormen en niet over het hoofd mag worden gezien.” Opgemerkt wordt dat 47 procent van de werknemers zich door hun directe lijnmanager genegeerd voelen.

Toch blijkt slechts 20 procent van de werknemers die plannen hebben om te vertrekken, aan te geven dat hun beslissing een gevolg is van relaties op de werkvloer. “Motivatie en engagement is weliswaar niet rechtstreeks gelinkt aan de relatie met de lijnmanagers, maar die groep verkeert duidelijk in een situatie om verandering te beïnvloeden en te sturen,” zegt Lucy Beaumont. Anderzijds blijkt dat slechts 11 procent van de werknemers gewag maakt van een persoonlijk element in de relaties op de werkvloer. Bovendien merkt 51 procent dat de lijnmanager geen inspanningen doet om de werkmethodes aan de medewerkers aan te passen, waardoor volgens het rapport een mogelijkheid over het hoofd wordt gezien om een maximale productiviteit na te streven.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

10-03-14

Bedrijven moeten buitenlandse medewerkers beter screenen

Bedrijven werven steeds vaker buitenlandse werknemers aan, maar blijken daarbij grote problemen te hebben met de controle van het curriculum vitae van de betrokken kandidaten. Dat is de conclusie van een rapport van consulent HireRight naar het buitenlandse aanwervingsbeleid van tweehonderd Britse ondernemingen. De onderzoekers stelden vast dat 76 procent van de onderzochte ondernemingen buitenlandse medewerkers aantrekt, maar 39 procent blijkt geen aangepast screening-proces geïmplementeerd te hebben om de kwalificaties van de betrokken kandidaten te onderzoeken. Nog eens 27 procent zegt de volgende twee jaar nog meer buitenlands talent te willen aantrekken.

“Bedrijven doen veel vaker dan in het verleden beroep op buitenlandse werknemers,” zeggen de onderzoekers. “Vaak kunnen bij de buitenlandse arbeidspopulaties vaardigheden worden gevonden die in eigen land niet meer beschikbaar zijn. Buitenlandse werknemers breiden de beschikbare talentpool uit, maar maken het veel moeilijker om het curriculum vitae, kwalificaties en referenties te controleren dan bij kandidaten uit eigen land. Fraude of ongepast gedrag kan de organisatie bijzonder veel schade toebrengen en buitenlandse kandidaten zouden dan ook even strikt gescreend moeten worden dan sollicitanten uit eigen land, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet haalbaar te zijn.”

De onderzoekers stelden vast dat bij 54 procent van de Britse sollicitaties tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar onjuistheden dienden te worden vastgesteld. Dat betekende wel een daling met 9 procentpunt tegenover het jaar voordien, wat volgens de onderzoekers kan worden toegeschreven aan de heropleving van de economie. Vooral op het gebied van de loopbaan-geschiedenis (33 procent) en onderwijs (32 procent) bleken de meeste onnauwkeurigheden geregistreerd te worden. De cijfers tonen volgens Steve Girdler, directeur Europa en Midden-Oosten bij HireRight, aan dat werkgevers de nodige waakzaamheid dienen te behouden bij de controle van binnenlandse en buitenlandse vacatures.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

04-03-14

Spanje en Groot-Brittannië geconfronteerd met laag opgeleide arbeidspopulatie

Spanje en Groot-Brittannië hebben de laagst opgeleide arbeidspopulatie van de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van het Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance (Skope) in opdracht van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). De onderzoekers wijzen erop dat in Spanje en Groot-Brittannië meer dan 20 procent van de banen niet meer dan een opleiding lager onderwijs vereisen, terwijl dat aandeel in landen zoals Duitsland en Zweden terugvalt tot minder dan 5 procent. Een lage opleiding heeft ook een negatieve impact op het salaris en andere sociale problemen, wat aanleiding geeft tot een grotere armoede bij de werkende bevolking

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, human resources |  Facebook |