25-02-14

Kleine investeringen in engagement kunnen grote winst opleveren

Werkgevers die hun investeringen in het engagement voor laaggeschoolde en goedkope arbeidskrachten met 10 procent opdrijven, kunnen een belangrijke extra winst genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse denktank Work Foundation. Er wordt aan toegevoegd dat deze investeringen aan de Britse economie een extra bedrag van 49 miljard pond zou kunnen opleveren omdat de betrokken werknemers door het hogere engagement minder ziekteverlet zouden opnemen. Bovendien vormt een groter engagement volgens de onderzoekers ook extra ambassadeurs voor het bedrijf, het merk en zijn producten.

Lees Verder

10:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement, human resources |  Facebook |

19-02-14

Eerste indruk wordt ook niet door concrete feiten weggewerkt

Zelfs met concrete feiten is het bijzonder moeilijk om een eerste indruk weg te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers stellen dat een eerste indruk over een persoon zo sterk is dat zelfs het verkrijgen van diepere informatie niet in staat blijkt om die oorspronkelijke perceptie weg te werken. De wetenschappers benadrukken dat met de nodige inspanningen de initiële perceptie weliswaar kan worden afgezwakt, maar zal er voortdurend moeite moeten worden gedaan om de oorspronkelijke indruk te blijven corrigeren. Vooral bij een gebrek aan tijd weegt volgens de onderzoekers de dominantie van de eerste indruk bijzonder zwaar door.

“De mens oordeelt op het uiterlijk en kan daar zelf nauwelijks iets aan doen,” benadrukt onderzoeksleider Nicholas Rule, professor psychologie aan de University of Toronto. “Met de nodige moeite kunnen die vooroordelen wel worden overwonnen, maar daarvoor moeten voortdurend inspanningen worden geleverd. De eerste indruk heeft betrekking over een hele waaier van eigenschappen, gaande van aantrekkingskracht tot seksuele geaardheid of betrouwbaarheid. Die mening wordt in een fractie van een seconde gevormd en is sterker dan concrete informatie die over de persoon in kwestie wordt verstrekt.” De onderzoekers merken op dat een online kennismaking nog meer geneigd is tot negatieve impressies dan een fysieke ontmoeting.

“Vooral wanneer men weinig tijd krijgt om iemand te leren kennen, wordt snel teruggevallen op de eerste indruk,” zegt professor Rule. “Nochtans werd er in het onderzoek voor gezorgd dat de concrete informatie een grote afwijking vertoonde tegenover de eerste indruk. Wanneer er echter meer tijd krijgt om na te denken, kan de impact van de concrete informatie zwaarder doorwegen. Daaruit blijkt een grote contradictie tussen perceptie en het rationele geheugen. Percepties blijken echter lang te blijven doorwerken en worden pas bijgestuurd wanneer opnieuw op de concrete informatie wordt gewezen. Men moet dan ook beseffen dat de percepties over andere personen vaak zijn gekleurd en niet met de werkelijkheid overeenstemmen.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

18-02-14

Fusie moet zo snel mogelijk human resources inschakelen

Bij fusies en overnames moet zo vlug mogelijk beroep worden gedaan op human resources. Dat is de conclusie van een enquête van de Britse Cass Business School bij meer dan dertig executives. Er wordt aan toegevoegd dat de inschakeling van human resources noodzakelijk is om mislukkingen te vermijden. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de ondervraagde executives toegeeft dat hun fusieprojecten beter hadden kunnen worden afgerond indien specialisten in human resources vroeger bij het project betrokken waren geweest. Slechts 10 procent van de fusiedossiers zouden al in de vroegste fases van het fusieproject - bij de studie van een mogelijke samenwerking - aan human resources hebben gedacht.

“Het onderzoek bracht aan het licht dat 81 procent van de operaties in het stadium van de uiteindelijke integratie beroep doet op de inbreng van human resources, maar de ondervraagden geven zelf toe dat daarmee te laat initiatief wordt genomen,” zegt onderzoeksleider Anna Faelten, onderdirecteur van het onderzoekscentrum aan de Cass Business School. “De respondenten gaven ook toe dat het zonder de inbreng van human resources onmogelijk is gebleken om problemen te voorkomen, waardoor de verwachte return-on-investment van de operatie werd uitgehold of geheel teniet werd gedaan. Het management blijkt bij fusies het probleem van de integratie vaak te onderschatten.”

“Indien de integratie niet optimaal verloopt, is een succesvolle fusie nagenoeg uitgesloten,” waarschuwt Anna Faelten. “Vaak wordt human resources ingeroepen wanneer de fusie of overname wordt aangekondigd, maar dan blijft nog slechts weinig tijd over om een actieplan uit te werken. Er moet immers grote aandacht worden besteed aan de motivering van de werknemers die bij de operaties zijn betrokken. Bovendien blijken bij een fusie de eerste honderd dagen van cruciaal belang te zijn voor het succes van de operatie. Human resources zou moeten betrokken worden bij de eerste plannen voor een fusie, aangezien moet worden bekeken of de cultuur van de potentiële partners complementair is.”

“Meestal wordt human resources genegeerd omdat men ervan uitgaat dat de divisie niet de financiële expertise heeft om bij de voorbereiding betrokken te worden,” zegt de onderzoekster nog. “Het management is vaak meer gericht op financiële aspecten dan op de medewerkers die door de operatie zullen worden geraakt. De respondenten geven nochtans zelf aan dat het mislukken van fusies meestal te wijten is aan een onoverkomelijk verschil in cultuur. Dat is een gebied waarin human resources belangrijke diensten kan leveren.”

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, human resources |  Facebook |

16-02-14

Mobiele strategieën worden cruciaal voor human resources

Mobiele strategieën worden voor human resources steeds belangrijker. Dat zegt de Britse managementspecialist Rob Gray. Hoewel de communicatie tussen verschillende regio’s in de wereld door technologische ontwikkelingen steeds gemakkelijker kan worden georganiseerd, zal er volgens Gray immers altijd een lokale aanwezigheid vereist blijven. De managementspecialist voegt er aan toe dat deze evoluties een belangrijke impact hebben op human resources, waar een grotere aandacht zal dienen te worden besteed aan mobiliteit. Onder meer is gebleken dat het aantal mobiele werknemers tegen het einde van het decennium nog met 50 procent zal toenemen.

Lees Verder

08:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, human resources |  Facebook |

15-02-14

Gezonde portie twijfel legt basis voor toekomstig succes

Een gezonde basis van twijfel kan een belangrijke basis vormen voor toekomstig succes. Dat zegt Tomas Chamorro-Premuzic, auteur van het boek ‘Confidence’. De auteur zegt daarbij iedereen aan te raden bescheiden en zelfkritisch te blijven, ondanks de successen die men mogelijk al heeft geboekt. Indien het individu minder zelfvertrouwen zou vertonen, zou men volgens Chamorro-Premuzic elke dag beter voorbereid aanvangen en minder discussies en vergissingen riskeren, terwijl bedrijfsleiders competenter zouden optreden en minder gevoelig zouden zijn voor corruptie. De auteur gaat daarmee in tegen de stelling die aangeeft dat zelfvertrouwen een basis vormt voor succes.

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, carrière |  Facebook |

21-01-14

Eenvoudig dankwoord kan hele werkdag goed maken

Een eenvoudig dankwoord is de beste manier om de dag van een werknemer goed te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het rekruteringsplatform Monster bij Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 35 procent van de werknemers aan een dankwoord van een collega of een superieur voldoende heeft om zijn werkdag positiever in te schatten. Op de tweede plaats staat een teken van appreciatie van de baas (26 procent). Voor 22 procent blijkt echter de zon op weg naar het werk al voldoende te zijn om de dag op te vrolijken, echter wel gevolgd door de mogelijkheid om aan het einde van de dagtaak op tijd weer naar huis te kunnen terugkeren (21 procent).

“Het onderzoek toont vooral aan dat managers enkele eenvoudige maatregelen ter beschikking hebben om het moreel van de medewerkers positief te beïnvloeden,” voert Andrew Sumner, managing director van de Britse divisie van Monster, aan. “Werknemers worden vaak geconfronteerd met een zware werkdruk en lange werkdagen, maar blijken toch daarbij veel steun te kunnen vinden in een heel eenvoudig gebaar van appreciatie of aanmoediging. Dergelijke gebaren kunnen op de werkvloer een fundamenteel verschil maken en een tevreden en gelukkige omgeving creëren.” Volgens 7 procent van de ondervraagden is zelfs een spontane ochtendgroet van de baas voldoende om de werkdag lichter te maken.

Anderzijds zegt 9 procent zich gelukkig te voelen wanneer ze kunnen vaststellen dat hun superieuren even hard moet werken als henzelf. Voor 13 procent blijkt de mogelijkheid om een lunchpauze te kunnen nemen voldoende om de werkdag goed te maken. Andere fundamenten voor een gelukkige werkdag zijn een gesprek onder collega's dat niets met het werk te maken heeft (14 procent), een nette werkplaats (10 procent), een groet van een onbekende op weg naar het werk (10 procent), een collega die een tas koffie of thee schenkt (9 procent), een humoristische email van een andere werknemer (9 procent), een traktatie met taart (9 procent) of een glimlach van een collega die men wel graag mag (9 procent).

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkdag, human resources |  Facebook |

15-01-14

Werknemers willen doelstellingen met leider kunnen delen

Werknemers en groepsleden respecteren leiders die de doelstellingen van het team adopteren en uitstralen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat gezamenlijke sociale activiteiten niet de belangrijkste instrumenten aanreiken om een band te creëren tussen werknemers en hun leiders, zoals vaak naar voor wordt geschoven. De conclusie is volgens de wetenschappers dan ook dat vele leiders een verkeerde strategie hanteren om een betekenisvolle band met hun werknemers uit te bouwen.

“Algemeen wordt aangenomen dat sociale activiteiten voor managers de beste opportuniteit vormen om een band te smeden met de medewerkers,” zegt onderzoeksleider Nik Steffens, docent psychologie aan de University of Queensland. “Dat wordt echter door de praktijk niet bevestigd. Sommige werknemers voelen helemaal geen band met hun supervisors, terwijl anderen van een sterke persoonlijke relatie gewag maken. Die band blijkt echter weinig te maken te hebben met de tijd die gemeenschappelijk wordt doorgebracht of met een appreciatie voor de persoonlijkheid, maar wel met de perceptie dat de leider de gemeenschappelijke belangen van het team weerspiegelt en promoot.”

“Werknemers willen een leider die de waarden van het team belichaamt,” zegt professor Steffens nog. “Die gemeenschappelijke waarden vormen een basis om een betekenisvolle relatie met de leider uit te bouwen. Vele managers proberen die persoonlijke band te stimuleren door het organiseren van activiteiten naast de werkvloer, zoals een eindejaarsfeest of een bedrijfsweekend. Die activiteiten kunnen weliswaar bijzonder aangenaam zijn en persoonlijke relaties promoten, maar zijn niet noodzakelijk van aard om een groter gevoel van verbondenheid tussen managers en teamleden te genereren. Wel belangrijk is dat iedereen zich met het team identificeert en de leider zien als een promotor van die gemeenschappelijke waarden.”

“Een betekenisvolle relatie hoeft zelfs niet gepaard te gaan met een fysieke nabijheid,” benadrukken de onderzoekers. “Zelfs met het onbreken van een daadwerkelijk persoonlijk contact kan op basis van gemeenschappelijke waarden een hecht gevoel van connectie worden opgebouwd.” Er wordt nog aan toegevoegd dat de identificatie met een groep, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek, aanleiding kan geven tot een persoonlijke connectie met een leidersfiguur. In omgekeerde zin is die band volgens de wetenschappers veel minder vanzelfsprekend. Opgemerkt wordt daarbij dat Amerikaanse democraten een grotere band bleken te voelen met hun leider Barack Obama naarmate ze meer van mening waren dat hij de waarden van hun partij uitstraalt.

Lees Verder

13:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |