12-07-13

Werknemer draagt gevolgen negatieve problemen werkvloer

Veel werknemers dragen de negatieve gevolgen van emotionele of interpersonele problemen op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Jabra bij duizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 74,6 procent van de respondenten met werkgerelateerde stress of angstigheid wordt geconfronteerd. Daarbij wordt in eerste instantie gewag gemaakt van het gevoel ondergewaardeerd te worden (33 procent), gevolgd door gebrekkige interpersonele relaties (32 procent), een gevoel van angst en stress (29 procent), uitputting (24 procent) en isolatie (20 procent).

"Vele werknemers slagen er niet in om een goed evenwicht te vinden tussen hun professionele carrière en hun persoonlijk leven en voelen zich ongelukkig, gestresseerd en vermoeid," merken de onderzoekers op. "Bovendien voelen ze zich vaak geïsoleerd, hebben geen vertrouwen in thuiswerkende collega's en zijn van mening dat ze geen toegang krijgen tot goede technologieën." De onderzoekers stellen dat thuiswerkers de beste mentale gezondheid laten optekenen, maar voegen er aan toe dat de fysieke afstand met hun kantoor-collega's aanleiding geeft tot wantrouwen.

Daarbij geeft 55 procent van de kantoor-werknemers toe dat thuiswerk tot wantrouwen leidt. Daarbij wordt door 11 procent gewag gemaakt van negatieve roddels, terwijl 13 procent meent dat thuiswerkers zich niet volledig inspannen en 31 procent ervan overtuigd is dat deze collega's een gedeelte van de werktijd aan persoonlijke taken besteden. Volgens 33 procent vormt thuiswerk een bedreiging voor de carrière. Slechts 14 procent merkt op dat thuiswerk algemeen is aanvaard. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 15 procent van de respondenten in een toekomstige baan thuiswerk zou eisen.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

10-07-13

Vrouwelijke executives moeten ruimte forceren voor seksegenotes

Vrouwen krijgen pas toegang tot het executive-kader wanneer seksegenotes al hun weg hebben voorbereid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stelden vast dat zelfs een kleine toename van het aantal vrouwen in het management, ook voor andere seksegenotes de kans op aanwerving of promotie tot een gelijkaardige functie stimuleert. Een stijging van het aantal vrouwen in een management met 33 procent, leidt tot een verhoging van de kans op promotie of aanwerving van andere vrouwen met 77 procent.

“Eerder onderzoek liet uitschijnen dat de gender-samenstelling van een bedrijf een impact heeft op de patronen van aanwerving en promotie,” merkt Heather Haveman, professor organisatiegedrag aan de Cornell University, op. “Het was dan ook verrassend dat er vooral een grote invloed blijkt van het aantal vrouwen dat eerder al het glazen plafond heeft kunnen doorbreken. Het onderzoek toont aan dat vrouwen pas een redelijke kans hebben om tot een management-positie door te dringen indien een aantal seksegenoten datzelfde pad al hebben afgelegd.”

De onderzoekers stelden ook vast dat de aanwezigheid van vrouwen in posities boven of onder de geviseerde functie nagenoeg geen enkele impact heeft op de kans op aanwerving of promotie. Heather Haveman geeft aan dat vrouwen een grotere kans maken om aangeworven of gepromoot te worden in een functie in een lager of een gemiddeld management-niveau, waar al een belangrijk aantal seksegenoten actief is. Op de hoogste niveaus, zoals voorzitter of chief executive en waar vrouwen minder aanwezig zijn, zijn de kansen op promotie of aanwerving veel minder.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

04-07-13

Loyaliteit kan uiteindelijk een rem op de carrière-ontwikkeling worden

Een grote loyaliteit aan de werkgever kan een belangrijke hinderpaal blijken te zijn voor de ontwikkeling van een professionele carrière. Dat zegt de Amerikaanse consulente Alison Green, auteur van de blog Ask a Manager. Green merkt op dat loyaliteit door de meeste werkgevers wordt gewaardeerd, maar op een bepaald ogenblik kan een langdurig verblijf binnen één organisatie potentieel geïnteresseerde partijen volgens haar doen twijfelen aan het aanpassingsvermogen van de betrokken kandidaat. Volgens Green situeert die cruciale periode zich ergens tussen acht en twintig jaar dienstverband.

"Een aantal problemen wordt door iedereen als negatieve elementen voor de uitbouw van de professionele carrière erkend," merkt Alison Green op. "Er is een algemene consensus dat het afleveren van slecht werk, een agressieve houding tegenover de baas of het bestelen van de onderneming een loopbaan vroegtijdig kunnen afbreken, maar er zijn ook een aantal minder voor de hand liggende factoren die de professionele ambities van de werknemer kunnen beknotten. Opmerkelijk is dat een extreme loyaliteit uiteindelijk eveneens in het nadeel van het personeelslid kan uitdraaien."

"Een langdurig verblijf bij één bedrijf dreigt bij potentiële werkgevers de perceptie te doen rijzen dat de kandidaat is vastgeroest in de vaste geplogenheden bij zijn huidige onderneming," voert Alison Green aan. "Vaak wordt gevreesd dat de kandidaat onvoldoende contacten heeft gehad met een bredere waaier aan praktijken en culturen en zich dus niet meer gemakkelijk aan een nieuwe omgeving zal kunnen aanpassen. De betrokken kandidaten moeten dan ook duidelijk maken dat hun aanpassingsvermogen geenszins is aangetast, onder meer door het aantonen van een progressie in verantwoordelijkheden."

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: loyaliteit, human resources |  Facebook |

03-07-13

Chaotisch levensomstandigheden zetten rem op verwezenlijkingen

Armoede heeft een negatieve impact op de planning-vaardigheden van jonge kinderen, waardoor een belangrijk gedeelte hun achterstand op het gebied van inkomen en verwezenlijkingen kan worden verklaard. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University naar vijftienhonderd Amerikaanse kinderen. De onderzoekers stellen dat de reden mogelijk kan worden gezocht bij het feit dat het dagelijkse leven van kinderen in gezinnen met een laag inkomen vaak met een grotere chaos wordt geconfronteerd en minder op gestructureerde routines en rituelen kunnen terugvallen.

"Gezinnen met een laag inkomen hebben vaak een minder gestructureerde levensstijl," merkt onderzoeksleider Gary Evans, professor menselijke ecologie aan de Cornell University, op. "Kinderen uit deze huishoudens moeten zich vaak telkens aan een nieuwe omgeving aanpassen omdat het gezin vaak verhuist en er ook geregeld van school dient veranderd te worden. Daarnaast lopen deze jongeren echter ook een groter risico op gezinsproblemen en een drukke en lawaaierige omgeving. Vaste structuren worden in deze bevolkingscategorieën zelden aangetroffen. Bovendien moet er rekening worden gehouden dat de ouders door de eigen stress-niveaus minder succesrijk zijn in het plannen."

De onderzoekers stelden vast dat kinderen uit lagere inkomenscategorieën in het basisonderwijs lagere scores halen op lezen en rekenen. Die kloof bleek ook behouden te blijven wanneer rekening werd gehouden met het intelligentie-niveau. "Inspanningen om de academische prestaties van kinderen uit lagere inkomenscategorieën te verbeteren, moeten rekening houden met verschillende aspecten van de ontwikkeling," voeren de onderzoekers aan. "Het is echter mogelijk om met gerichte maatregelen betere planning-vaardigheden aan te leren."

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

01-07-13

Werkgevers steeds meer op zoek naar zachte vaardigheden

Afgestudeerden die ook over zogenaamde zachte vaardigheden beschikken, zijn bijzonder in trek bij ondernemers. Dat is de conclusie van een enquête van het persbureau Associated Press bij rekruteerders, consulenten, economen en studenten over de hele wereld. De onderzoekers merken daarbij op dat bedrijven steeds meer op zoek lijken naar vaardigheden die niet onmiddellijk in universitaire cursussen of in interviews naar voor komen. Onder meer wordt volgens de onderzoekers gekeken naar eigenschappen zoals aanpassingsvermogen en flexibiliteit.

"In het verleden was een interview vaak beslissend over de rekrutering," zegt Dan Black, verantwoordelijke campus-rekrutering bij consulent Ernst & Young. "Het wervingsproces is echter veel langer en complexer geworden. De werkgever stelt aan potentiële medewerkers veel meer eisen dan in het verleden. Bedrijven hebben altijd mensen met specifieke technische vaardigheden nodig gehad. Die elementen blijven belangrijk, maar er wordt inmiddels nog veel meer geëist, want er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor zogenaamde zachte vaardigheden."

De onderzoekers merken op dat werkgevers onder meer kijken naar aanleg om met collega's samen te werken, ideeën te kunnen formuleren, kritisch denken te ontwikkelen, problemen te kunnen oplossen of met buitenlandse culturen te kunnen omgaan. Volgens een aantal ondervraagden is het gemakkelijker om technische vaardigheden te vinden dan potentiële medewerkers te vinden die op deze zachte vaardigheden kunnen terugvallen. Onder meer rollenspellen worden ingelast om deze vaardigheden te testen.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Stress heeft negatieve consequenties voor gezinsleven

Stress heeft voor bijna de helft van de werknemers negatieve consequenties op het gezinsleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten StepStone en Totaljobs.com bij meer dan duizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 66 procent van de Britse werknemers toegeeft zich niet gelukkig te voelen met het evenwicht tussen werk en persoonlijk leven. Ook gaf 42 procent aan dat de werkstress een negatieve impact heeft op zijn persoonlijk leven, terwijl 25 procent door drukke beroepsbezigheden zegt onvoldoende tijd voor zichzelf te hebben.

"De ontevredenheid over het onevenwicht tussen het professionele en het persoonlijke leven kan bijzonder negatieve gevolgen hebben voor de moreel van de werknemers," geeft John Salt, directeur bij Totaljobs.com, aan. "Het is contraproductief van werkgevers om hun personeelsleden te dwingen langere werkuren te presteren om de productiviteit op te drijven. De problemen dreigt immers wrevel op te roepen bij de werknemer en tot mentale vermoeidheid te lijden, wat kan leiden tot bijzonder dure fouten en een groot personeelsverloop."

"Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun personeelsleden in staat zijn om de opdracht binnen de normale werkuren af te ronden, zodat er voldoende tijd overblijft om te ontspannen en de batterijen opnieuw op te laden," merkt John Salt nog op. De onderzoekers wijzen erop dat onder meer flexibiliteit, die de medewerkers toelaat om ook aan andere aspecten van hun leven aandacht te besteden, het evenwicht tussen het professionele en persoonlijke leven kan verbeteren. Bij extra productiepieken moet er volgens Salt van tijdelijke krachten gebruik worden gemaakt.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stress, human resources |  Facebook |

30-06-13

Daglicht op werkvloer belangrijk voor levenskwaliteit van werknemer

De aanwezigheid van natuurlijk daglicht op de werkvloer heeft een belangrijke impact op de slaap, de activiteit en de levenskwaliteit van werknemers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University in Chicago. De onderzoekers stelden vast dat werknemers in kantoren met ramen 173 procent meer daglicht krijgen tijdens de werkuren en tijdens de nacht zesenveertig extra slaap genieten. Werknemers die van daglicht kunnen profiteren, blijken ook meer fysieke activiteit te vertonen.

"Werknemers zonder toegang tot daglicht, laten op het gebied van levenskwaliteit lagere scores optekenen dan collega's die werken in ruimtes die wel voorzien zijn van ramen," merkt onderzoeker Ivy Cheung, neurowetenschapper aan de Northwestern University, op. "Werkruimtes zonder daglicht leiden tot fysieke problemen en een gebrek aan vitaliteit, maar ook slechtere scores op het gebied van slaapkwaliteit, slaapefficiëntie, slaapstoornissen en dysfuncties in de loop van de dag."

"Toegang tot daglicht heeft een opmerkelijke impact op werknemers," voert Cheung nog aan. "Het architectonisch design van werkruimtes moet dan ook rekening houden met de impact van het daglicht op het welzijn van de werknemers. De kwaliteit van het leven en de arbeid kan in belangrijke mate worden verbeterd door aan werknemers een optimale toegang tot daglicht te bieden. Daarbij moet zeker bij het ontwerp van nieuwe kantoorgebouwen rekening worden gehouden, maar ook bij bestaande ruimtes moet bekeken worden hoe eventuele problemen kunnen worden aangepakt."

Lees Verder

11:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid |  Facebook |