20-07-13

Klimaatomstandigheden aan basis van technoligische innovaties

Technologische innovaties tijdens het stenen tijdperk werden bijzonder gefragmenteerd geïntroduceerd en werden vooral door klimaatomstandigheden gedragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitat Autònoma de Barcelona, de University of Cardiff en het Natural History Museum in London. De onderzoekers stelden daarbij vast dat abrupte verandering in het regenpatroon in Zuid-Afrika veertigduizend tot tachtigduizend jaar geleden aan de grondslag lagen van de ontwikkeling van technologieën rond huisvesting en het gedrag van de moderne mensheid, zoals de bouw van landbouwnederzettingen en de productie van juwelen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, innovatie |  Facebook |

05-07-13

Creativiteit en innovatie kan worden aangeleerd

Creativiteit en innovatie kunnen worden aangeleerd. Dat zegt Darrell Velegol, professor chemische engineering aan de Pennsylvania State University. Het is volgens Velegol een mythe dat slechts een beperkt aantal individuen zich creatief kan opstellen omdat ze die eigenschap bij de geboorte zouden hebben meegekregen. De Amerikaanse wetenschapper zegt dat iedereen op de wereld is gekomen met creatieve mogelijkheden, die verder kunnen ontwikkeld. Men moet die mogelijkheden volgens Velegol echter kunnen ontdekken, want iedereen is volgens hem creatief in andere richtingen.

"Creativiteit en innovatie zijn geen unieke karaktereigenschappen van artiesten, muzikanten en designers," zegt Kathryn Jablokow, professor engineering design aan de Pennsylvania State University. "Het gaat om vaardigheden die door training gevoelig versterkt kunnen worden." Jack Matson, professor emeritus ecologische engineering aan de Amerikaanse universiteit, voegt er aan toe dat mensen moet aangeleerd worden om hun latente creativiteit te erkennen. Darrell Velegol wijst erop dat veel studenten in het klassiek onderwijssysteem vaak te weinig interesse hebben in het eigenlijke leerproces.

"Het individu moet zijn creatieve identiteit leren identificeren en ontwikkelen, mislukkingen aanvaarden en gebruiken als onderdeel van het innovatieproces, een inzicht verwerven in het creatieve design-proces en in staat zijn om methodes voor probleemoplossing te hanteren," voeren de Amerikaanse wetenschappers aan. "Het individu moet worden gestimuleerd om uit zijn creatief potentieel te putten en daarmee een bijdrage te leveren tot de positieve verandering van de maatschappij."

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

04-07-13

Chief executives tonen meer belangstelling in innovatie

Chief executives nemen een grotere verantwoordelijkheid voor het sturen en stimuleren van innovatie, die steeds belangrijker wordt voor de groei van merken en bedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij bijna tweehonderdvijftig chief executives in Noord-Amerika, Europa, Asia-Pacific, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. De onderzoekers stelden daarbij vast dat slechts 3 procent van de respondenten innovatie niet als een prioriteit voor hun bedrijf bestempelden. De bedrijfscultuur wordt anderzijds vaak bestempeld als de grootste hinderpaal voor innovatie.

Uit het onderzoek bleek dat 37 procent van de ondervraagde chief executives zichzelf als een leider van de innovatieve strategie bestempelt. Daarnaast is er echter ook een groep van 34 procent die zichzelf vooral ziet als een visionair op het gebied van innovatie. “De toenemende belangstelling van de chief executives voor innovatie kan wellicht worden toegeschreven aan het toenemende concurrentiële klimaat, waarin het internet, sociale media en digitale apparaten tot een revolutie hebben geleid in de verwachtingen en koopgewoontes van de consument,” wordt in het rapport opgemerkt.

“Loutere productverbeteringen zijn bovendien niet voldoende om een duurzame groei te garanderen en chief executives zoeken niet alleen meer naar betere producten, maar ook naar nieuwe bronnen van inkomsten,” merkt PricewaterhouseCoopers nog op. Na de focus op het product blijken vooral het zakelijk model van de onderneming en de klantenervaring op middellange termijn grote aandacht van de chief executive weg te dragen. Ook werd een duidelijke verschuiving opgemerkt in de focus van producten naar oplossingen, terwijl bij de technologie vooral de nadruk wordt gelegd op het verwerven van betere consumenteninzichten.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, innovatie |  Facebook |

03-07-13

Financiële analyses kunnen innovatie bedrijven afremmen

Financiële analyses kunnen een grote impact hebben op innovatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia en de Indiana University. De onderzoekers stelden vast dat een toename van het aantal financiële analyses over een bedrijf leidt tot een daling van het aantal patenten dat wordt geproduceerd. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met het feit dat de grotere aandacht voor het bedrijf meer investeerders aantrekt die op korte termijn denken en daarom meer geïnteresseerd zijn in snelle winsten dan ontwikkelingen op langere termijn.

"Oorspronkelijk werd aangenomen dat financiële analyses een tweevoudige impact zouden kunnen hebben op innovatie," merkt onderzoeksleider Jie He, professor financieel beleid aan de University of Georgia, op. "Gedacht werd dat de analyses tot een meer gerichte informatie zou leiden, maar anderzijds bestaat het gevaar dat managers zouden worden aangezet om zich vooral op projecten op korte termijn zouden focussen. Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat de negatieve impact van de strategie op korte termijn veel zwaarder doorweegt dan de stimulerende werking."

"Investeren in innovatie betekent een belangrijk engagement voor bedrijven," stipt de onderzoeker nog aan. "Innovatie vergt een grote investering in tijd en geld en garandeert niet altijd een positieve uitkomst. Wanneer bedrijven onder het oog van financiële analisten komen, dreigen managers onder grotere druk te komen om meer middelen toe te wijzen aan routine-activiteiten die tot snelle en zekere resultaten leiden. Het opofferen van projecten op langere termijn kan als een middel worden gebruikt om de verwachtingen van de analisten in te vullen of te overtreffen.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële analyse, innovatie |  Facebook |

30-06-13

Vrouwelijke innovatoren blijven achter in commercialisering onderzoek

Vrouwen zijn in wetenschap even productief als mannen, maar zijn veel minder geneigd om hun onderzoek te commercialiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de activiteiten van vrouwelijke innovatoren tussen het midden van de jaren zestig en het midden van de jaren negentig. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers veel minder snel geneigd zijn om patenten aan te vragen dan hun mannelijke collega's.

Onderzoeker Fiona Murray, professor management aan het Massachusetts Institute of Technology, kwam tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers 60 procent minder snel patenten aanvragen op hun ontwikkelingen dan mannen. "Er is de jongste tijd wel een positieve evolutie merkbaar, waardoor de kloof lijkt te verkleinen," geef de onderzoekster toe. "Het fenomeen kan echter grotendeels worden verklaard door het feit dat vrouwen minder commercieel uitgebouwde netwerken hebben, maar ook vragen stellen rond eventueel negatieve aspecten van patenten."

"Er moet echter ook rekening gehouden met het feit dat vrouwelijke topwetenschappers in het algemeen minder goed vertegenwoordigd zijn wetenschappelijke adviesraden," zegt Murray. "Dat is geen bewuste keuze van deze topwetenschappers. Wel blijkt dat deze vrouwen minder snel uitgenodigd worden om in adviesraden te zetelen. Een aantal vrouwelijke wetenschappers geven toe dat ze maar aandacht zouden moeten besteden aan de promotie van hun expertise en de commerciële potentie van hun verwezenlijkingen."

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, patent |  Facebook |

10-06-13

Financiële sector heeft weinig oog voor nood innovatieve bedrijven

Innovatieve kleine en middelgrote bedrijven, die cruciaal zijn voor de tewerkstelling en de economische groei, vinden bijzonder moeilijk toegang tot financiering die noodzakelijk is om hun groei te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Big Innovation Centre bij meer dan tienduizend Britse ondernemingen. Opgemerkt wordt dat meer dan één op drie innovatie kleine bedrijven sinds het begin van dit decennium geen toegang heeft gekregen tot noodzakelijke financiële ondersteuning. Dat is bijna een verdrievoudiging tegenover vijf jaar geleden.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, kredietverstrekking |  Facebook |

05-06-13

Amerikaanse regering wil patenttrollen aan banden leggen

De Amerikaanse regering heeft aangekondigd maatregelen te zullen nemen om de misbruiken van de patentbescherming sterker te willen bestrijden. Daarbij wil de Amerikaanse overheid onder meer een einde maken aan de patenttrollen, die erin zijn gespecialiseerd om bedrijven voor de rechter te dagen wegens veronderstelde patent-inbreuken, in de hoop vergoedingen te kunnen opstrijken voor licenties of royalties of een minnelijke schikking te kunnen afdwingen. De Amerikaanse regering voert aan dat deze patenttrollen een bedreiging vormen voor de innovatie.

"Innovatoren worden onophoudelijk geconfronteerd met patenttrollen die zelf niets produceren, maar een zakelijk model hebben ontwikkeld dat gebaseerd is op de ontvoering van ideeën van anderen," benadrukte de Amerikaanse president Barack Obama. Gene Sperling, economisch adviseur van de Amerikaanse president, benadrukte dat er de voorbije jaren een echte explosie is opgemerkt in de activiteit van patenttrollen. Twee jaar geleden dienden tegenpartijen 29 miljard dollar te betalen aan patenttrollen. Dat betekende een stijging met 400 procent tegenover het midden van het voorbije decennium.

Bovendien leiden de praktijken van deze patenttrollen volgens Sperling tot een belangrijk verlies aan aandeelhouderswaarde bij hun slachtoffers. In de voorstellen van de Amerikaanse regering zou onder meer geëist worden dat patent-houders een daadwerkelijk belang hebben bij de ontwikkeling van het product. Ook moet volgens de president aan de patenten een bepaalde kwaliteitsnorm worden opgelegd, zodat het niet langer mogelijk zou zijn om met vage eigendomseisen een brede waaier van activiteiten te kunnen aanvallen. De Amerikaanse technologiesector reageert positief op de aangekondigde maatregelen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patent, patenttrol, innovatie |  Facebook |

16-05-13

Europese bedrijfsleiders vrezen innovatie-concurrentie China

Europese bedrijfsleiders vrezen dat hun regio binnen het decennium op het gebied van technologische innovatie China zal moeten laten voorgaan. De economische crisis bedreigt daarmee één van de grote concurrentiële troeven van het continent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture en de sectororganisatie BusinessEurope. Meer dan tweederde van de Europese bedrijfsleiders zegt te vrezen dat China over tien jaar Europa op het gebied van technologische innovatie zal hebben ingehaald of voorbijgestoken.

"Een zwakke vraag door de Europese economische crisis heeft een zware negatieve impact gehad op de industriële productie, terwijl de bedrijven terughoudend zijn om hun financiële reserves aan te wenden voor nieuwe investeringen, training of onderzoek en ontwikkeling," voert Accenture op. "De toenemende werkloosheid bedreigt de mogelijkheden om een hoogwaardige arbeidspopulatie in stand te houden. Minder dan de helft van de respondenten is van mening dat de arbeidspopulatie nog een concurrentieel voordeel blijft voor de Europese economie."

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de bedrijfsleiders aangeeft te vrezen dat Europa het moeilijk zal hebben om zich de volgende drie jaar van zijn economische crisis te herstellen. In Duitsland is nog altijd 90 procent overtuigd van de concurrentiekracht van de Europese industrie, maar in Spanje daalt dat cijfer tot 50 procent. Volgens Accenture willen de bedrijven vooral de vaardigheden van de Europese arbeidspopulatie opdrijven en de toegang van de ondernemingen tot financiering verbeteren.

Er wordt opgemerkt dat Europa in een aantal sectoren, ondanks de crisis, nog altijd mogelijkheden heeft. Daarbij wordt onder meer gewezen op duurzame sectoren, intelligente netwerken, biotechnologie en gespecialiseerde industrieën. "China gaat de volgende tien jaar ongetwijfeld bijzonder investeren in technologie-innovatie, maar er heerst toch een gevoel dat de Europese industrie met de gepaste maatregelen in staat kan zijn om zijn positie te handhaven," merkt Mark Spelman, verantwoordelijke strategie bij Accenture, op.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, innovatie |  Facebook |

11-05-13

Sociale media belangrijk in aanbrengen innovatieve ideeën

Het brede online publiek kan een belangrijk element vormen voor het academisch onderzoek naar innovaties, ook al is er vaak een duidelijk verschil tussen de kwantiteit en de kwaliteit van het verkregen materiaal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University en Northwestern University. De onderzoekers stellen dat sociale media en gelijkaardige platformen in staat stellen om de behoeften aan producten en diensten te identificeren, grote hoeveelheden ideeën aanbrengen en ook het uittesten van toepassingen kunnen vergemakkelijken.

"Het is bijzonder moeilijk om studenten een inzicht te verstrekken in innovatieve processen," merkt onderzoeksleider Steven Dow, professor aan het Human-Computer Interaction Institute van de Carnegie Mellon University, op. "In een traditionele lesomgeving wordt immers de authentieke interactie met de reële wereld gemist. Sociale netwerken en andere vormen van online groepen kunnen voor een input zorgen die anders compleet afgesloten blijven. Maximaal kan bij de realisatie van projecten de feedback van een beperkt aantal individuen worden verkregen. Toekomstige innovatoren moeten een inzicht kunnen verkrijgen op welke manier deze communities kunnen worden bereikt en geëngageerd."

"Uit het onderzoek bleek dat online forums, zoals Reddit, bijzonder behulpzaam zijn in het ontdekken van bestaande behoeftes," voert Steven Dow aan. "Bovendien bleek het bijzonder zinvol te zijn om het publiek feedback te vragen over de aangevraagde concepten." Het onderzoek bracht volgens hem echter ook aan het licht dat velen zich weinig comfortabel voelen om ook op crowdsourcing beroep te doen om de nodige financiële middelen te verzamelen die de realisatie van de projecten mogelijk te maken. Mogelijk moet dat aspect volgens de onderzoeker aan andere partijen worden overgelaten.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, innovatie |  Facebook |

11-04-13

Emigrerende innovatoren willen in de eerste plaats nog altijd naar Verenigde Staten

De Verenigde Staten blijven nog altijd de meest populaire bestemming voor emigrerende innovatoren, gevolgd door Canada en Australië. Europese landen zoals Duitsland, Italië en Groot-Brittannië zijn daarentegen heel wat minder succesrijk in het aantrekken van deze groep talenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Labour Institute for Economic Research in Finland. Landen die er het best in slagen om hoogwaardige banen aan te bieden aan hoogopgeleide buitenlanders, winnen volgens de onderzoekers nochtans aan innovatieve capaciteiten.

Het verschil in aantrekkingskracht tussen de Verenigde Staten en andere landen wordt volgens de onderzoekers nog groter wanneer gekeken wordt naar emigrerende innovatoren uit andere landen dan de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). "Dat is vooral te wijten aan de grote toestroom in de Verenigde Staten van hoogopgeleide Indiase en Chinese migranten," voeren de onderzoekers Mari Kangasniemi en Merja Kauhanen aan.

De onderzoekers zeggen ook nog vastgesteld te hebben dat immigranten uit Oost-Europa in oudere lidstaten uit de Europese Unie zoals Finland, Duitsland en Nederland minder tewerkstellingskansen hebben dan de autochtone bevolking. Dat geldt echter niet in Groot-Brittannië, waar immigranten uit nieuwe lidstaten van de Europese Unie meer kansen op een baan blijken te hebben dan de autochtone Britse bevolking. De onderzoekers voegen er aan toe dat er meer aandacht moet besteed aan de oorzaken van deze verschillen. (MH)

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, innovatie |  Facebook |

09-02-13

Latijns-Amerika heeft grootste interesse in nieuwe producten

Nergens in de wereld bestaat een grotere interesse in nieuwe producten dan in Latijns-Amerika. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen bij bijna dertigduizend internet-gebruikers in bijna zestig landen. De onderzoekers stelden vast dat 63 procent van de producenten interesse toont in nieuwe producten, maar in Latijns-Amerika loopt dat op tot 80 procent, gevolgd door het Midden-Oosten en Afrika (65 procent), Europa (62 procent) en Noord-Amerika (61 procent). De regio Asia-Pacific volgt op de laatste plaats met een score van 59 procent. In Latijns-Amerika wil bovendien 56 procent een meerprijs betalen voor een nieuw product, gevolgd door het Midden-Oosten en Afrika (46 procent), Asia-Pacific (43 procent), Noord-Amerika (31 procent) en Europa (28 procent).

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika, innovatie |  Facebook |

05-02-13

Chinese ondernemingen moeten meer investeren in innovatie

Chinese ondernemingen moeten meer inspanningen doen om te innoveren. Dat blijkt uit een nieuwe richtlijn die de Chinese regering heeft uitgevaardigd. Opgemerkt wordt dat Chinese ondernemingen meer moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling. Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven moeten de investeringen in onderzoek opdrijven tot 1,5 procent van de omzet. Leidinggevende ondernemingen zouden volgens de nieuwe richtlijn de innovatie-inspanningen tot op het niveau van het internationale concurrenten moeten opdrijven en het aantal patentaanvragen verdubbelen.

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, innovatie |  Facebook |

11-01-13

Apple en Google blijven marktleider in innovatie

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple blijft wereldwijd marktleider in onderzoek en ontwikkeling. Dat is de conclusie van een enquête van het bureau Boston Consulting Group bij ruim vijftienhonderd executives in meer dan twintig landen. Op de tweede plaats staat het internetbedrijf Google. Die rangorde is identiek dan bij een eerdere enquête drie jaar geleden. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung steeg echter van de elfde naar de derde plaats. Het informaticabedrijf Microsoft behoudt zijn vierde plaats, maar het sociale netwerk Facebook stijgt van een achtenveertigste naar een vijfde plaats. Apple staat al zeven jaar op rij op de eerste plaats, terwijl Google al zes jaar de tweede plaats inneemt.

Het Amerikaanse International Business Machines (IBM) viel van een derde naar een zesde plaats terug, terwijl het Japanse Sony van een tiende naar een zevende plaats steeg. Haier, producent van huishoudelijke apparaten, stijgt van een achtentwintigste naar een achtste plaats. Het ecommerce-bedrijf Amazon viel daarentegen van een zesde naar een negende plaats terug. De top tien wordt afgerond door autobouwer Hyundai, die twaalf plaatsen in de rangschikking klom. In het rapport wordt opgemerkt dat innovatie een belangrijke pijler van organische groei blijft.

De bedrijven die de voorbije negen jaar werden opgenomen in de top vijftig van innovatieve ondernemingen, leverden hun aandeelhouders een winst op die 4 procent hoger ligt dan het gemiddelde. Er wordt aan toegevoegd dat 76 procent van de bedrijven uit de top vijftig aangaven dat innovatie tot hun drie belangrijkste prioriteiten behoort. Drie jaar geleden behoorde innovatie slechts bij 72 procent van de bedrijven tot de absolute prioriteiten. Vier jaar geleden bedroeg dat cijfer 64 procent. Vooral in de autosector wordt innovatie belangrijk genoemd, gevolgd door media, telecom en gezondheidszorg.

Lees Verder

18:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, apple, google |  Facebook |

10-01-13

Autoconstructeurs mikken vooral op innovatie en nieuwe markten

De grote autoconstructeurs gebruik innovatie, marketing en branding in reactie op megatrends zoals verstedelijking en mobiliteit. Dat is de conclusie van een enquête van consulent KPMG bij tweehonderd executives uit de wereldwijde autosector. Volgens 88 procent van de ondervraagden zal de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën belangrijk zijn om de volgende vijf jaar een groei te realiseren. Volgens 81 procent van de ondervraagden zal ook de intrede in nieuwe markten belangrijk zijn, terwijl 76 procent gewag maakt van een betere betaalbaarheid en 75 procent aan kortingen en andere prijsaanbiedingen denkt. Volgens 63 procent moet de portfolio worden gediversifieerd, terwijl volgens 59 procent het merkmanagement moet worden verbeterd.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, innovatie |  Facebook |

10-12-12

Bedrijven kunnen niet langer terugvallen op traditionele innovatiemodel

Het is voor multinationals niet langer mogelijk om op de thuismarkt te innoveren en dat model naar de internationale markt te transfereren. Dat zeggen de economen Yves Doz en Keeley Wilson in hun boek Managing Global Innovation. Het oude innovatie-model is volgens de economen compleet onaangepast aan de huidige realiteit. Doz en Wilson merken daarbij op dat de kritische kennis voor innovatie steeds meer over de wereld is verspreid, terwijl bedrijven moeten anticiperen op de snelle groei van wereldwijde concurrenten en de financiële en economische crisissen in het westen een effectieve en efficiënte innovatie in alle sectoren vraagt. Innovatie zal volgens de onderzoekers voortaan moeten gebeuren waar de kritische kennis aanwezig is. In plaats van centraal kennis op te bouwen, moeten bedrijven zich volgens Doz en Wilson open stellen voor nieuwe markten, een nieuwe context en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in plaats van te vertrekken van het implementeren van een wereldwijde strategie.

Lees Verder

09:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

02-11-12

Wereldwijde innovatiebudget met 9,6 procent gestegen

De bestedingen van bedrijven in innovatie zijn het voorbije jaar met 9,6 procent gestegen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Booz & Co over het investeringsbeleid van duizend beursgenoteerde bedrijven. Er wordt wel opgemerkt dat de intensiteit van de bestedingen, vergeleken met de omzet van de ondernemingen, daarentegen met 0,1 procent is gedaald. Computing en elektronica zijn met een aandeel van 28 procent wereldwijd de belangrijkste innovatiesectoren, gevolgd door farmaceutische industrie (21 procent) en de autosector (16 procent).

De duizend onderzochte bedrijven realiseerden samen een budget van 603 miljard dollar voor onderzoek en ontwikkeling. Geografisch bekeken voerden China en India hun innovatie-budgetten het voorbije jaar met 27 procent op. In Noord-Amerika werd een groei met 9,7 procent opgetekend, terwijl Europa en Japan een stijging met respectievelijk 5,4 procent en 2,4 procent registreerden. De onderzoekers stelden verder dat slechts 43 procent van de bedrijven van mening was bijzonder efficiënt te zijn in het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Bovendien was slechts 36 procent van mening nieuwe ideeën efficiënt te implementeren.

Er wordt nog aangevoerd dat bedrijven met grote innoverende vaardigheden betere scores halen op onder meer omzet en winstmarges. De wereldwijde innovatiebudgetten kenden voor het tweede jaar op rij opnieuw een groei, nadat tijdens de twee crisisjaren voordien tot een terugval met 3,5 procent hadden laten optekenen. Uit de cijfers blijkt nog dat 75 procent van de onderzochte bedrijven hun investeringen in innovatie hebben opgedreven. Het jaar voordien had 68 procent van de bedrijven een groter budget aangekondigd. De grootste investeerder in innovatie was het voorbije jaar de autobouwer Toyota, gevolgd door de farmabedrijf Novartis en Roche.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

20-09-12

Aziatische bedrijven beseffen noodzaak aan innovatie

Een meerderheid van de Aziatische bedrijven geeft aan dat innovatie cruciaal zal blijken te zijn voor hun vooruitzichten, maar slechts weinigen doen intensieve pogingen om daarvoor interne of externe bronnen aan te boren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development en het Hong Kong Institute of Human Resource Management bij executives van ruim duizend bedrijven in zes landen. De onderzoekers stelden vast dat 59 procent van de ondervraagden toegeeft dat innovatie cruciaal zijn voor hun toekomst, maar tegelijkertijd geeft 34 procent toe dat zijn bedrijf weinig prioriteiten verleent aan nieuwe ontwikkelingen. Bovendien geeft 15 procent aan dat daarrond nog geen enkele strategie werd ontwikkeld.

Lees Verder

19:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, innovatie |  Facebook |

16-09-12

Copyright-wetgeving werpt dam op tegen innovatie

Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de impact van de copyright-wetgeving op de innovatie. Dat zegt Michael Carrier, professor recht aan de Rutgers University in de Amerikaanse staat New Jersey, na gesprekken met meer dan dertig chief executives uit de muzieksector, de technologische industrie en de investeringswereld. Daarbij werd opgemerkt dat zowel investeerders als ontwikkelaars van mening zijn dat de copyright-wetgeving ertoe leidt dat beslissingen over innovaties worden opgeschort. Volgens Carrier moet uit de gesprekken afgeleid worden dat de wetgeving er nu al voor gezorgd heeft dat vele innovaties nooit op de markt zijn gekomen. Door allerlei processen en vonnissen zijn de innovatoren volgens de professor terughoudender geworden om nieuwe ontwikkelingen door te duwen. Onder meer de problemen met Napster hebben volgens Carrier de verdere ontwikkeling van content-technologie in belangrijke mate afgeremd of zelfs stopgezet.

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: copyright, innovatie |  Facebook |

04-09-12

Innovatie en marktaandeel prioritair voor groei op Afrikaanse markt

Bedrijven bestempelen innovatie en het verwerven van een groter marktaandeel als de belangrijkste strategieën om hun omzet in Afrika op te drijven. Er worden echter ook diverse obstakels opgemerkt die de groei bemoeilijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij ruim tweehonderd chief executives in tien landen. Daarbij gaf ongeveer 27 procent aan dat de ontwikkeling van nieuwe producten de belangrijkste groeistrategie zou vormen voor de volgende twaalf maanden. Een even groot aantal maakt gewag van de uitbreiding van zijn aandeel in bestaande markten. Daarnaast gaf 24 procent aan te zullen uitbreiden naar nieuwe markten, terwijl 13 procent plannen had om joint-ventures en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Tenslotte dacht 7 procent aan fusies en overnames. De belangrijkste bedreigingen voor de groei waren volgens de respondenten de volatiele economische omstandigheden (79 procent), fluctuerende wisselkoersen (76 procent) en een gebrek aan talent (75 procent).

Lees Verder

05:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, innovatie |  Facebook |

24-08-12

Innovatiekracht Chinese economie is zwaar overroepen

China moet dringend initiatieven nemen om zijn patentsysteem te veranderen. Het huidige systeem vormt een rem op de innovatie-mogelijkheden van de Chinese economie en levert wereldwijde bedrijven belangrijke nadelen op. Dat heeft de European Chamber of Commerce in China gezegd. Volgens de organisatie kent het Chinese systeem teveel patenten toe aan werk dat geen echte innovatie vertegenwoordigt. De beperkte kwaliteit van het patent biedt aanvragers volgens de organisatie de kans om ongerechtvaardigde eigendomsrechten te verwerven die hen toelaten om licenties te eisen van andere bedrijven. Dergelijke problemen zorgen er volgens de European Chamber of Commerce onder meer voor dat buitenlandse bedrijven weigeren om hun meest geavanceerde technologieën naar China te brengen, uit vrees dat die innovaties door andere partijen zullen worden gestolen. De European Chamber of Commerce merkt ook op dat de innovatiekracht van de Chinese economie zwaar wordt overroepen.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, innovatie, patenten |  Facebook |

31-07-12

Innovatie-karakter Franse economie kalft gevoelig af

Frankrijk boet aan belangrijkheid in op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Dat is de conclusie van een rapport van het Franse ministerie van economie. Opgemerkt wordt dat Franse bedrijven in het midden van de jaren negentig nog 1,69 procent van hun toegevoegde waarde investeerden in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee scoorde Frankrijk beter dan Duitsland, dat slechts 1,65 procent van de toegevoegde waarde investeerde. Sindsdien heeft Duitsland die trend echter omgekeerd. Vier jaar geleden investeerden Duitse bedrijven al 2,11 procent van hun toegevoegde waarde in onderzoek en ontwikkeling, terwijl dat in Frankrijk is gedaald tot 1,47 procent. Daarmee blijft Frankrijk ook achter op landen zoals Zuid-Korea, Spanje, de Verenigde Staten, Noorwegen en Japan. Er wordt wel opgemerkt dat de cijfers moeten worden gerelativeerd. Daarbij wordt opgemerkt dat Frankrijk meer een diensteneconomie kent en minder gecentraliseerd is rond de industrie, waar het grootste onderzoek en ontwikkeling gebeuren.

Lees Verder

18:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, innovatie |  Facebook |

17-06-12

Duurzaamheid mag niet exclusief steunen op technologie en innovatie

Bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen is een radicaal nieuwe benadering nodig, die onder meer een grotere rol toebedeelt aan de lokale bevolking. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het Steps Centre aan de University of Sussex. De onderzoekers geven toe dat wetenschap, technologie en innovatie een belangrijke rol kunnen spelen in het vermijden van grote catastrofes, maar dreigen volgens zonder een breder kader faliekant af te lopen. De onderzoekers hebben verschillende basiselementen geïdentificeerd voor elke duurzame aanpak.

Lees Verder

07:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, innovatie |  Facebook |

18-05-12

Buitenlandse bedrijven meest efficiënt met innovatie op Chinese markt

Op het gebied van innovatie leveren buitenlandse bedrijven in China betere resultaten dan lokale sectorgenoten. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Nielsen. Daarbij wordt opgemerkt dat internationale bedrijven met innovatieve projecten 70 procent betere resultaten boeken dan hun binnenlandse concurrenten. De reden voor dat verschil moet volgens Nielsen vooral worden gezocht in het feit dat 56 procent van de binnenlandse projecten een kopie vormen van een aanbod dat elders ook al worden aangeboden. Bij buitenlandse bedrijven is dat slechts 10 procent.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, innovatie |  Facebook |

16-03-12

Retail speelt onvoldoende in op mogelijkheden innovatie

De meeste grote retailers spelen onvoldoende in op innovatie om het veranderende gedrag op de consumentenmarkt te kunnen volgen. Dat is de conclusie van een enquête van headhunter Korn-Ferry Whitehead Mann bij chief executives van retailers en producenten van consumptieproducten. De onderzoekers stellen dat retailers in het algemeen gevoelig beter bleken te zijn in het genereren van ideeën dan in het implementeren van innovaties in de praktijk.

"Hoewel retail vaak op een bijzondere intelligente tewerk gaat - vooral met klantendiensten en multichannel-verkoop - blijkt dat een gebrek aan focus een rem vormt op de vorderingen die noodzakelijk zijn om in het huidige economische klimaat te kunnen bloeien," voeren de onderzoekers aan. Daarbij wordt opgemerkt dat de respondenten uit de retail hun bedrijf gemiddeld een score van 78 procent gaven over de lancering van strategieën om groei te genereren. Bij het implementeren van deze concepten in de realiteit wordt daarentegen slechts een score van 66 procent gehaald.

"In Groot-Brittannië heerst een ideeëncultuur," merkt John Browett, gewezen chief executive van de Britse keten Dixon Retail, op. "Het cruciale element van innovatie bestaat echter in het transformeren van een idee naar een praktische oplossing. De waarde van strategieën ligt niet in het idee, maar in de uitvoering." De onderzoekers merken nog op dat slechts 50 procent werkt aan een specialisatie in innovatie bij het eigen personeel. Bij de producenten van consumptieproducten bedraagt dat daarentegen 100 procent.

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, innovatie, retail |  Facebook |

14-03-12

Investeringsdivisies grote bedrijven kijken naar startups

Grote Duitse bedrijven zoals BMW, Siemens en BASF maken van hun investerings-divisies gebruik om hun innovatieprogramma's te versterken. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Daarbij wordt opgemerkt dat dergelijke samenwerkingsverbanden met startups een win-win situatie voor beide partijen kan opleveren, waarbij wordt aangegeven dat deze kleine bedrijven vaak over goede ideeën en ontwikkelingen beschikken, maar door hun beperkte financiële armslag niet in staat zijn om prototypes in commerciële producten om te zetten.

"Wij willen jonge ondernemers en startups steun aanbieden voor hun ideeën en innovaties," merkt Ulrich Kranz, hoofd van Project I bij autobouwer BMW, op. Dirk Nachtigal, hoofd van BASF Venture Capital, voegt er aan toe dat de ontwikkeling van innovatie binnen een bedrijf vaak sneller kan gebeuren door een samenwerking met startups. Ook Claus Schmidt, managing director bij Robert Bosch Venture Capital, stelt dat startups soms op zoek zijn naar een sterke naam onder investeerders en daarbij operationele ervaring willen aanspreken.

"Men moet beseffen dat het hier om investeringen op lange termijn gaat," merkt ook Ralf Schnell, hoofd van Siemens Venture Capital, op. "Het is onmogelijk om na één jaar al de vruchten van die inspanningen te plukken. Het samengaan met een startup betekent vaak een aanvulling van de eigen industriële research en ontwikkeling. Het gaat om een innovatie-instrumenten, naast research en ontwikkeling, overnames, joint-ventures, licenties en samenwerking met universitaire centra."

06-02-12

Duitsland investeert dit jaar minder in innovatie

Het voorbije jaar is in Duitsland een bedrag van 130 miljard euro geïnvesteerd in innovatie. Dat betekent een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de investeringen dit jaar zullen terugvallen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau ZEW Research. Gerekend wordt op een daling met 1 procent, te wijten aan de financiële problemen rond de eurozone, die volgens het rapport het vertrouwen van de ondernemers zou aantasten.

In het rapport wordt opgemerkt dat dat grote bedrijven dit jaar 95,8 miljard euro zullen investeren in innovatie, terwijl kleine en middelgrote ondernemingen een budget van 33,4 miljard euro zouden investeren. In beide gevallen gaat het nagenoeg om een status-quo tegenover vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat in het midden van vorig jaar 40 procent van de Duitse bedrijven innovatie-programma's hadden voorbereid of waren opgestart, terwijl 7 procent onzekerheid getuigde over innovatiestrategieën. Het jaar voordien had 48 procent innovatieplannen opgezet.

In de categorie voeding, drank en tabak werd vorig jaar 2,1 miljard euro geïnvesteerd in innovatie, maar dat zou dit jaar terugvallen tot 1,9 miljard euro. Bij mediabedrijven en aanverwante dienstverleners wordt een daling van 2 miljard euro naar 1,9 miljard euro in het vooruitzicht gesteld. In de reclamesector wordt een een stijging van 920 miljoen euro naar 980 miljoen euro verwacht. De telecomsector zou nagenoeg een status-quo op 10,4 miljard euro laten optekenen.

De grootste investeerders in innovatie zijn de chemiebedrijven en farmaceutica (14 miljard euro), elektriciteitsbedrijven (12,8 miljard euro) en autobouwers (33 miljard euro).

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, innovatie |  Facebook |

23-01-12

Economische kloof tussen Britse steden blijft toenemen

De kloof tussen de economische prestaties van de verschillende Britse steden blijft groeien. Dat is de conclusie van een rapport van de onderzoeksgroep Centre for Studies. In het rapport wordt dan ook opgemerkt dat de Britse regering een beleid op maat van de individuele steden moet voeren in plaats van een algemene politiek te volgen. Maatregelen die een stimulans kunnen betekenen voor een bepaalde groep steden, hebben volgens de onderzoekers immers niet dezelfde impact op andere agglomeraties.

De onderzoekers merken op dat steden met een weinig dynamische privésector - zoals Hull, Doncaster en Newport - het moeilijker hebben om de effecten van de zwakke nationale economie en de tewerkstellingsproblemen in de openbare sector op te vangen. Daarentegen hebben steden met een uitstekend economisch rapport - zoals Edinburgh, Cambridge en Londen - volgens de onderzoeksgroep een sterke privésector en een groot aantal geschoolde kenniswerkers.

Regio's zoals Milton Keynes en Aberdeen vormen volgens het rapport een drijfkracht achter het herstel van de nationale economie. "Die gebieden kennen veel start-ups en worden getypeerd door een innovatieve economie met een groot aantal patenten," wordt er aangevoerd. De onderzoekers merken nog op dat in Cambridge amper 5 procent van de bevolking beroep moet doen op uitkeringen wegens werkloosheid. In Rochdale is dat echter opgelopen tot 30,3 procent.

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, innovatie, werkloosheid |  Facebook |

11-12-11

Groeimarkten zetten bedrijven aan tot andere strategie

Grote bedrijven hanteren bij hun strategieën voor groeimarkten een andere benadering tegenover onderzoek en ontwikkeling. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Ernst & Young bij meer dan vijfhonderd executives van multinationale ondernemingen. Daarbij wordt opgemerkt dat 36 procent van deze bedrijven op groeimarkten zoals Brazilië, China en India hun producten, goederen en zakelijke modellen aan de lokale situatie aanpassen. Een bijkomende groep van 40 procent heeft plannen om zijn strategie in die richting aan te passen.

Er wordt opgemerkt dat 54 procent van de multinationals in snelgroeiende regio's mikt op de hogere marktsegmenten, terwijl 40 procent zich vooral toespitst op de middenklasse en 6 procent vooral aandacht besteedt aan de laagste marktcategorieën. Bij lokale bedrijven vertegenwoordigt de middenklasse 51 procent van de investeringen, gevolgd door het hogere marktsegment met 40 procent en de lagere inkomenscategorieën met 9 procent.

Verder blijkt dat gemiddeld 37 procent van de onderzoeksprojecten gericht zijn op groeilanden. Slechts 38 procent heeft echter totaal nieuwe producten gecreëerd voor die markten, terwijl 52 procent zijn prijsstructuren heeft aangepast. De onderzoekers merken op dat 67 procent van de respondenten aanvoert dat grote bedrijven met een hoofdkwartier in groeilanden het best geschikt zijn om voor de lokale middenklasse aangepaste innovatie te ontwikkelen en dus kwaliteitsproducten te leveren aan een gepaste prijs.

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: business model, innovatie, onderzoek |  Facebook |

12-11-11

Innoverende bedrijven creëren meerwaarde voor zichzelf

Bedrijven kunnen met onderzoek en innovatie een meerwaarde voor zichzelf creëren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University en de businessschool Insead. Opgemerkt wordt dat deze bedrijven een belangrijk verschil laten optekenen tussen hun beurswaarde en de winst die door de productportfolio wordt gecreëerd. Bedrijven die daarbij een surplus aan beurswaarde laten optekenen, genieten volgens de onderzoekers het vertrouwen van de investeerders in een toekomstige groei die door innovatie wordt gedreven.

In de rangschikking eindigt het Amerikaanse bedrijf Salesforce, aanbieder van zakelijke software, op de eerste plaats. Uit de analyse bleek dat de aandelenkoers van Salesforce 75 procent hoger lag dan volgens de cashflow zou mogen worden verwacht. Het bedrijf realiseerde de voorbije vijf jaar een gemiddelde omzetgroei van 39,5 procent. De winst kende een jaarlijkse groei met 78,7 procent. Marc Benioff, chief executive van Salesforce, zegt dat het bedrijf het succes van Facebook wil overdoen op de zakelijke markt.

Op de tweede plaats staat online retailer Amazon met een score van 58,7 procent. Het medische bedrijf Invasive Surgical, ontwikkelaar van robotica voor de medische sector, eindigde met een score van 57,6 procent op de derde plaats. De top vijf wordt rond gemaakt door het Chinese internetbedrijf Tencent (52,3 procent) en het technologieconcern Apple (48,2 procent). De top tien bestaat verder uit Hindustan Unilever, Google, Natura Cosmeticos, Bharat Heavy Electricals en Monsanto.

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, onderzoek, beurswaarde |  Facebook |

10-11-11

Britse bedrijven scoren bijzonder matig op innovatie

Britse bedrijven scoren slechts heel matig op het gebied van onderzoek en innovatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van informatica-consulent Portal bij vijfhonderd Britse ondernemingen. Opgemerkt wordt dat 31,4 procent van de ondernemingen geen enkel budget heeft voor onderzoek naar nieuwe ideeën, diensten of producten. Bovendien blijkt slechts 20 procent van de respondenten meer dan 5 procent van zijn omzet te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Toch geeft 51,8 procent toe dat innovatie noodzakelijk is om marktaandeel te behouden of uit te breiden.

De moeilijke economische omstandigheden blijken volgens de onderzoekers de belangrijkste barrière te zijn voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. "Minder dan 7 procent van de respondenten heeft zijn investeringen sinds het uitbreken van de recessie drie jaar geleden opgedreven," wordt er opgemerkt. "Bijna 14 procent geeft daarentegen toe zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling gevoelig teruggeschroefd te hebben."

Het effect van de verlengde economische dalperiode is volgens het rapport duidelijk, aangezien 48 procent aangeeft dat er meer zou geïnvesteerd worden indien de overheid grotere belastingsvoordelen zou toekennen voor onderzoek en ontwikkeling. "In een economische crisis wordt altijd gezocht naar gemakkelijke manieren om kostenbesparingen door te voeren, maar het terugschroeven van onderzoek en ontwikkeling dreigt uiteindelijk een slechte zakelijke strategie te zijn."

Er wordt opgemerkt dat een aantal bedrijven het ook moeilijk vindt om de juiste omgeving te creëren om een innoverend proces op gang te brengen. Ook blijken velen aan te geven niet het geschikte personeel te vinden. Tenslotte wordt opgemerkt dat het ook moeilijk is om het innovatie-proces op gang te houden omdat medewerkers teveel voor andere activiteiten moeten worden opgeëist.

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, onderzoek |  Facebook |