02-03-14

Innovatie vaak gesitueerd in raakvlakken grote technologie-sectoren

Innovatie gebeurt vaak in de raakvlakken van grote technologische sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology, die een landkaart met alle innovatieve ontwikkelingen hebben samengesteld. Die landkaart kan volgens de onderzoekers onder meer een inzicht bieden in de sectoren die de grootste vruchtbaarheid laten optekenen op het gebied van innovatie, maar kunnen aangeven waar landen en bedrijven de meest optimale resultaten zouden kunnen halen met hun investeringen in nieuwe ontwikkelingen. Bovendien zouden leemtes in het innovatieve onderzoek kunnen worden verduidelijkt.

Lees Verder

07:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

04-02-14

Chinees onderwijs produceert leidende innovatoren van de toekomst

De westerse wereld heeft China en India lange tijd als respectievelijk zijn atelier en backoffice beschouwd, maar dat concept moet dringend worden opgeborgen. Dat zegt Dan Steinbock, onderzoeksdirecteur internationale economie aan het India China and America Institute. De onderzoeker wijst erop dat China inmiddels op het gebied van onderwijs inmiddels de beste resultaten van de wereld laat optekenen en daardoor in de toekomst ook de leidende innovator van de wereld zal zijn. De geïndustrialiseerde wereld moet volgens Steinbock dan ook beseffen dat de relatieve kwaliteit van zijn onderwijs gradueel wordt uitgehold, terwijl de vaardigheden in de opkomende economieën in stijgende lijn blijven evolueren.

“Het Chinese onderwijs heeft veel meer kwaliteit dan internationale universitaire rangschikkingen laten veronderstellen,” geeft Dan Steinbock aan. “Uit examenresultaten van het Programme for International Student Assessment (Pisa) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) twee jaar geleden bleek dat de Chinese steden Shanghai en Hongkong respectievelijk op een eerste en derde plaats waren geëindigd. Die resultaten laten uitschijnen dat studenten in de Verenigde Staten en Europa tegenover hun generatiegenoten uit China en andere Aziatische groeimarkten een achterstand dreigen op te lopen. Toch blijft men in het algemeen neerkijken op het Chinese onderwijssysteem.”

Steinbock verwijst naar eerdere uitspraken van Andreas Schleicher, adviseur onderwijs bij de Oeso, die de vergelijking maakte met een gelijkaardig verschil in de sport. “Wanneer een Amerikaan of Europeaan een gouden Olympische medaille wint, wordt hij als een held bejubeld,” gaf Schleicher aan. “Wanneer echter een Chinese atleet zegeviert, wordt al snel over doping of onmenselijke trainingsarbeid gesproken. Telkens wordt ervan uitgegaan dat China zonder bedrog geen topresultaten kan halen.” Ook wordt volgens Steinbock vaak geargumenteerd dat de Pisa-testen alleen over basiskennis zoals lezen en rekenkunde handelen en geen uitsluitsel brengen over de gespecialiseerde kennis die in de moderne maatschappij noodzakelijk is.

De onderzoeksdirecteur wijst er echter op dat in het begin van deze eeuw Finland de beste scores haalde in de Pisa-rangschikking, gevolgd door andere Scandinavische landen, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Nederland. De beste Aziatische landen waren Zuid-Korea en Japan. Vijf jaar geleden werd de top vijf in wiskunde echter met Shanghai, Singapore, Hongkong, Zuid-Korea en Taiwan al helemaal door Aziatische landen ingevuld. De Aziatische dominantie werd volgens Steinbock daarnaast ook bevestigd in taalkunde en wetenschappen, waar telkens Shanghai de eerste plaats bekleedde.

Twee jaar geleden had Shanghai in de drie categorieën de eerste plaats opgenomen, gevolgd door Singapore, Hongkong, Taiwan, Japan en Zuid-Korea. "Van de vroegere marktleiders bleven alleen Finland, Japan, Canada en Ierland in de top tien," zegt Steinbock nog. "Belangrijke vooruitgang werd daarentegen opgetekend in onder meer Macao, Vietnam, Polen en Estland. Ook bleek dat Slovenië inmiddels beter presteert dan Frankrijk en Groot-Brittannië. In Litouwen worden op wetenschap betere resultaten behaald dan in Noorwegen, Italië of Zweden. In taalkunde rangschikt Vietnam zich voor Frankrijk en de Verenigde Staten."

“Welvaart is gebaseerd op productiviteit, die bepaald wordt door innovatie,” merkt Dan Steinbock op. “De opkomst van China en andere Aziatische groeimarkten in onderwijs en vaardigheden is een onderdeel van een bredere herschikking van de wereldwijde innovatie.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, onderwijs, innovatie |  Facebook |

23-11-13

Niet alle culturen even enthousiast voor nieuwe ontwikkelingen

Niet alle culturen reageren even enthousiast op nieuwe producten of ontwikkelingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos Open Thinking Exchange bij meer dan achttienduizend consumenten in vijfentwintig landen. De onderzoekers stelden vast dat wereldwijd 37 procent van de respondenten toegeeft bij de lancering van een nieuw product te willen wachten tot de ontwikkeling zijn meerwaarde of succes heeft bewezen. In Italië loopt dat cijfer echter op tot 63 procent, gevolgd door Turkije (57 procent) en Indonesië (55 procent). Anderzijds blijkt in Noorwegen 62 procent van de bevolking te zeggen een nieuw product snel te willen uitproberen, gevolgd door Frankrijk (61 procent) en Brazilië (57 procent).

De onderzoekers merken op dat onder meer inkomen en leeftijd een belangrijke impact hebben op de interesse van de consument in nieuwe producten of ontwikkelingen. In de hogere inkomenscategorieën zegt immers 42 procent nieuwe marktintroducties snel te willen uitproberen. In de groepen met een gemiddeld of laag inkomen daalt dat cijfer echter tot respectievelijk 36 procent en 35 procent. Daarnaast geeft 40 procent van de vijftigplussers toe liever te willen wachten tot het product zijn succes heeft bewezen, maar in de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vijftig jaar daalt dat aandeel tot 37 procent. Bij consumenten onder de leeftijdsgrens van vijfendertig jaar wenst slechts 35 procent geduld te oefenen.

“Niet iedereen kan een early adopter zijn, maar in bepaalde landen kan duidelijk een grotere openheid en interesse voor marktintroducties worden opgemerkt,” voeren de onderzoekers aan. In België zegt 29 procent van de ondervraagde consumenten niet naar het onmiddellijk bezit van een nieuw product te streven. Daarmee bevindt België zich volgens de onderzoekers in de middengroep, samen met onder meer Australië, Zuid-Afrika, Hongarije, Argentinië en Mexico. Tot de meer conservatieve markten behoren ook India, Japan, Duitsland en de Verenigde Staten. Daarentegen kan in Rusland, Spanje en Polen een grotere interesse in nieuwe producten worden opgemerkt.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

18-11-13

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie

Zweden is de meest innovatieve economie van de Europese Unie. Dat is de conclusie van een rapport van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat Zweden er het beste in slaagt om met zijn investeringen in innovaties nieuwe commerciële mogelijkheden te creëren, gevolgd door Duitsland, Ierland en Luxemburg. Er wordt daarbij opgemerkt dat een aantal van de meest innovatieve en internationaal succesvolle bedrijven, zoals Ikea of Spotify, is Zweden werden geboren. Daarentegen blijken Bulgarije, Litouwen en Letland grote problemen te hebben met innovatie. Het rapport merkt nog op dat innovatie leidt tot de creatie van kwalitatieve banen en ten goede komt aan de Europese concurrentiekracht.

“De Europese Unie moet meer inspanningen leveren om boeiende ideeën in succesvolle producten en diensten om te zetten,” benadrukt Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap. “Innovatieve producten en diensten moeten de Europese Unie de mogelijkheid bieden om zijn positie in de wereldeconomie te versterken.” Geoghegan-Quinn merkt echter ook op dat er initiatieven moeten worden ontwikkeld om de interne innovatie-kloof binnen de Europese Unie aan te pakken. Tussen de verschillende lidstaten moeten op dit ogenblik volgens haar immers grote verschillen op het gebied van innovatiekracht worden vastgesteld.

“De innovatieleiders van de Europese Unie kunnen allemaal terugvallen op een grote activiteit in kennis-intensieve sectoren, snelgroeiende innovatieve bedrijven, een hoog niveau aan patent-productie en een concurrentiële export,” stipt de Europees Commissaris aan. Geoghegan-Quinn stelde verder dat de Europese Unie op het gebied van innovatie relatief gelijke tred kan houden met de Verenigde Staten, maar nog altijd met een belangrijke achterstand tegenover de meest innovatieve landen van de wereld, zoals Zwitserland en Japan, wordt geconfronteerd. Vooral op het gebied van hightech, zoals biotechnologie of software, dient de Europese Unie volgens haar een belangrijke inhaalbeweging te maken.

Lees Verder

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, innovatie |  Facebook |

14-11-13

Innovatie en integriteit pijlers voor reputatie

Innovatie en creativiteit, leiderschap en integriteit zijn de belangrijkste pijlers waarop marketing-bedrijven hun reputatie kunnen vestigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische Communications Council en de Media Federation of Australia (MFA) bij klanten van Australische ondernemingen. Er wordt opgemerkt dat ook reclamebureaus innovatie en integriteit als cruciale pijlers voor reputatie naar voor schuiven, maar daarentegen wordt leiderschap in die groep slechts door 4,8 procent van de ondervraagden vernoemd. Er wordt aan toegevoegd dat de reputatie van de industrie bij het brede publiek lager ligt dan bij de rechtstreekse klanten en de reclamesector.

De onderzoekers stelden vast dat 21 procent van de klanten leiderschap als de tweede meest belangrijke component van het leiderschap naar voor schuiven. Daarnaast wordt opgemerkt dat de sector bij zijn klanten op een sterke reputatie kan terugvallen, maar door het brede publiek ook heel wat meer scepsis wordt onthaald. “Marketing krijgt bij het publiek ongeveer dezelfde score dan de verzekeringssector,” stippen de onderzoekers aan. “Daarmee scoort marketing in de ogen van het Australische publiek nog slechter dan de mijnindustrie. Die scepsis bij het publiek is in belangrijke mate gebaseerd op de diensten die worden aangeboden en de algemene praktijken die in de sector worden gehanteerd.”

Anderzijds blijkt dat integriteit en algemene houding door zowel cliënten als reclame-bureaus worden gewaardeerd. Daarbij wordt door de klanten vooral waardering opgebracht voor innovatie en leiderschap. “Het onderzoek toont dan ook aan dat de sector zich vooral op die elementen dient toe te spitsen,” voeren de onderzoekers aan. Anderzijds blijkt dat cliënten vooral een verbetering willen op het gebied van samenwerking. Henry Tajer, voorzitter van de Media Federation of Australia, stelt dat de sector beter dient te anticiperen op de verwachtingen van de klant, eraan toevoegend dat de fragmentatie van kanalen en connecties tot een grotere nood aan samenwerking heeft geleid.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, integriteit |  Facebook |

28-10-13

Innovaties gaan gepaard met een dubbel gevoel

Periodes van innovatie gaan gepaard met enthousiaste reacties over nieuwe toekomstmogelijkheden, maar ook met een gevoel van bezorgdheid over de teloorgang van de bestaande maatschappij. Dat zegt de Amerikaanse historica Rosalind Williams op basis van een analyse van het werk van de auteurs Robert Louis Stevenson, Henry James en Jules Verne, die in hun boeken nochtans uitgebreid aandacht hebben besteed aan de ontwikkelingen van de toekomst. Williams voert aan dat de betrokken auteurs in een periode leefden die net zoals de hedendaagse maatschappij met een aantal ingrijpende veranderingen werd geconfronteerd, waarbij vaak gevreesd werd voor een verlies aan contact met de natuur en het verleden.

“Stevenson, James en Verne toonden in hun werk grote interesse voor de technologie van de toekomst, maar toch getuigden ze ook van een duidelijk ongemak over innovatie,” merkt Rosalind Williams, historica aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), in haar boek ‘The Triumph of Human Empire’ op. “Vaak blijkt er een positieve houding tegenover nieuwe technologische realisaties, maar wordt er ook argwanend gekeken naar de veranderingen die de band met de natuurlijke wereld en het verleden verzwakken en mogelijk nieuwe sociale ongelijkheden creëren. In die zin kunnen in het Victoriaanse tijdperk waarin de auteurs leefden, veel gelijkenissen worden gevonden met de hedendaagse periode.”

Jules Verne wees er op het einde van de negentiende eeuw op dat hij tijdens zijn leven getuige was geweest van de introductie en popularisering van onder meer trein, tram, telegraaf, telefoon, fonograaf, stoomschip en commerciële elektriciteit. “Het werk van Stevenson, James en Verne toont duidelijk aan dat de auteurs beseften dat ze zich op een cruciaal keerpunt in de menselijke geschiedenis bevonden, waarbij de noden en het gedrag van de mens een steeds meer dominante impact op de planeet zouden hebben,” zegt Rosalind Williams. “Dat gevoel kan worden overgeheveld naar de huidige wereld, die getekend wordt door een schaarsheid aan grondstoffen, klimaatverandering en een leven rond technologie.”

“Er is een diep geloof in de vooruitgang van wetenschap en technologie, maar dat gaat ook gepaard met een grote onzekerheid,” aldus Williams. “Stevenson, James en Verne konden er niet van verdacht worden een grote afkeer te hebben van technologie. Jules Verne schreef zelfs over maanlandingen en een radikale klimaatverandering. De auteurs dachten echter wel na over de impact van al die technologieën. Hun dilemma weerspiegelt twee tegenovergestelde benaderingen voor geschiedenis. Eén concept beschouwt geschiedenis als een pad van vooruitgang, terwijl andere visies de evolutie zien als een apocalyps in ontwikkeling.”

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie |  Facebook |

25-10-13

Apple blijft meest innovatieve bedrijf van de wereld

Het Amerikaanse technologieconcern Apple blijft het meest innovatieve bedrijf van de wereld. Ook het internetbedrijf Google handhaaft zich op de tweede plaats. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Booz & Company. Daarentegen blijkt het conglomeraat 3M zijn derde plaats te moeten afstaan aan het Zuid-Koreaanse Samsung en naar een vijfde plaats terug te zakken. Op de vierde plaats staat Amazon, dat zijn rangschikking met zes posities verbetert. De top tien bestaat verder uit General Electric, Microsoft, International Business Machines (IBM), Tesla en Facebook. Autobouwer Tesla is een complete nieuwkomer in de top tien. Ook Facebook maakt opnieuw zijn opwachting.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: apple, innovatie |  Facebook |