22-07-13

India wereldwijd marktleider in innovatief vertrouwen

India heeft de capaciteiten om op het gebied van innovatie de snelstgroeiende markt van de wereld te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KMPG bij meer dan achthonderd technologie-executives, die gevraagd werden naar hun visie op de innovatieve mogelijkheden van hun land op het gebied van beschikbaar talent, infrastructuur, incentives en kapitaal. India eindigde daarbij op een eerste plaats met een score van 72 punten, gevolgd door Israël (71 punten), de Verenigde Staten (65 procent) en China (64 procent).

Lees Verder

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, innovatie |  Facebook |

20-07-13

Klimaatomstandigheden aan basis van technoligische innovaties

Technologische innovaties tijdens het stenen tijdperk werden bijzonder gefragmenteerd geïntroduceerd en werden vooral door klimaatomstandigheden gedragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitat Autònoma de Barcelona, de University of Cardiff en het Natural History Museum in London. De onderzoekers stelden daarbij vast dat abrupte verandering in het regenpatroon in Zuid-Afrika veertigduizend tot tachtigduizend jaar geleden aan de grondslag lagen van de ontwikkeling van technologieën rond huisvesting en het gedrag van de moderne mensheid, zoals de bouw van landbouwnederzettingen en de productie van juwelen.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, innovatie |  Facebook |

05-07-13

Creativiteit en innovatie kan worden aangeleerd

Creativiteit en innovatie kunnen worden aangeleerd. Dat zegt Darrell Velegol, professor chemische engineering aan de Pennsylvania State University. Het is volgens Velegol een mythe dat slechts een beperkt aantal individuen zich creatief kan opstellen omdat ze die eigenschap bij de geboorte zouden hebben meegekregen. De Amerikaanse wetenschapper zegt dat iedereen op de wereld is gekomen met creatieve mogelijkheden, die verder kunnen ontwikkeld. Men moet die mogelijkheden volgens Velegol echter kunnen ontdekken, want iedereen is volgens hem creatief in andere richtingen.

"Creativiteit en innovatie zijn geen unieke karaktereigenschappen van artiesten, muzikanten en designers," zegt Kathryn Jablokow, professor engineering design aan de Pennsylvania State University. "Het gaat om vaardigheden die door training gevoelig versterkt kunnen worden." Jack Matson, professor emeritus ecologische engineering aan de Amerikaanse universiteit, voegt er aan toe dat mensen moet aangeleerd worden om hun latente creativiteit te erkennen. Darrell Velegol wijst erop dat veel studenten in het klassiek onderwijssysteem vaak te weinig interesse hebben in het eigenlijke leerproces.

"Het individu moet zijn creatieve identiteit leren identificeren en ontwikkelen, mislukkingen aanvaarden en gebruiken als onderdeel van het innovatieproces, een inzicht verwerven in het creatieve design-proces en in staat zijn om methodes voor probleemoplossing te hanteren," voeren de Amerikaanse wetenschappers aan. "Het individu moet worden gestimuleerd om uit zijn creatief potentieel te putten en daarmee een bijdrage te leveren tot de positieve verandering van de maatschappij."

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: creativiteit, innovatie |  Facebook |

04-07-13

Chief executives tonen meer belangstelling in innovatie

Chief executives nemen een grotere verantwoordelijkheid voor het sturen en stimuleren van innovatie, die steeds belangrijker wordt voor de groei van merken en bedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij bijna tweehonderdvijftig chief executives in Noord-Amerika, Europa, Asia-Pacific, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. De onderzoekers stelden daarbij vast dat slechts 3 procent van de respondenten innovatie niet als een prioriteit voor hun bedrijf bestempelden. De bedrijfscultuur wordt anderzijds vaak bestempeld als de grootste hinderpaal voor innovatie.

Uit het onderzoek bleek dat 37 procent van de ondervraagde chief executives zichzelf als een leider van de innovatieve strategie bestempelt. Daarnaast is er echter ook een groep van 34 procent die zichzelf vooral ziet als een visionair op het gebied van innovatie. “De toenemende belangstelling van de chief executives voor innovatie kan wellicht worden toegeschreven aan het toenemende concurrentiële klimaat, waarin het internet, sociale media en digitale apparaten tot een revolutie hebben geleid in de verwachtingen en koopgewoontes van de consument,” wordt in het rapport opgemerkt.

“Loutere productverbeteringen zijn bovendien niet voldoende om een duurzame groei te garanderen en chief executives zoeken niet alleen meer naar betere producten, maar ook naar nieuwe bronnen van inkomsten,” merkt PricewaterhouseCoopers nog op. Na de focus op het product blijken vooral het zakelijk model van de onderneming en de klantenervaring op middellange termijn grote aandacht van de chief executive weg te dragen. Ook werd een duidelijke verschuiving opgemerkt in de focus van producten naar oplossingen, terwijl bij de technologie vooral de nadruk wordt gelegd op het verwerven van betere consumenteninzichten.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chief executive, innovatie |  Facebook |

03-07-13

Financiële analyses kunnen innovatie bedrijven afremmen

Financiële analyses kunnen een grote impact hebben op innovatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia en de Indiana University. De onderzoekers stelden vast dat een toename van het aantal financiële analyses over een bedrijf leidt tot een daling van het aantal patenten dat wordt geproduceerd. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met het feit dat de grotere aandacht voor het bedrijf meer investeerders aantrekt die op korte termijn denken en daarom meer geïnteresseerd zijn in snelle winsten dan ontwikkelingen op langere termijn.

"Oorspronkelijk werd aangenomen dat financiële analyses een tweevoudige impact zouden kunnen hebben op innovatie," merkt onderzoeksleider Jie He, professor financieel beleid aan de University of Georgia, op. "Gedacht werd dat de analyses tot een meer gerichte informatie zou leiden, maar anderzijds bestaat het gevaar dat managers zouden worden aangezet om zich vooral op projecten op korte termijn zouden focussen. Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat de negatieve impact van de strategie op korte termijn veel zwaarder doorweegt dan de stimulerende werking."

"Investeren in innovatie betekent een belangrijk engagement voor bedrijven," stipt de onderzoeker nog aan. "Innovatie vergt een grote investering in tijd en geld en garandeert niet altijd een positieve uitkomst. Wanneer bedrijven onder het oog van financiële analisten komen, dreigen managers onder grotere druk te komen om meer middelen toe te wijzen aan routine-activiteiten die tot snelle en zekere resultaten leiden. Het opofferen van projecten op langere termijn kan als een middel worden gebruikt om de verwachtingen van de analisten in te vullen of te overtreffen.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiële analyse, innovatie |  Facebook |

30-06-13

Vrouwelijke innovatoren blijven achter in commercialisering onderzoek

Vrouwen zijn in wetenschap even productief als mannen, maar zijn veel minder geneigd om hun onderzoek te commercialiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de activiteiten van vrouwelijke innovatoren tussen het midden van de jaren zestig en het midden van de jaren negentig. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers veel minder snel geneigd zijn om patenten aan te vragen dan hun mannelijke collega's.

Onderzoeker Fiona Murray, professor management aan het Massachusetts Institute of Technology, kwam tot de vaststelling dat vrouwelijke wetenschappers 60 procent minder snel patenten aanvragen op hun ontwikkelingen dan mannen. "Er is de jongste tijd wel een positieve evolutie merkbaar, waardoor de kloof lijkt te verkleinen," geef de onderzoekster toe. "Het fenomeen kan echter grotendeels worden verklaard door het feit dat vrouwen minder commercieel uitgebouwde netwerken hebben, maar ook vragen stellen rond eventueel negatieve aspecten van patenten."

"Er moet echter ook rekening gehouden met het feit dat vrouwelijke topwetenschappers in het algemeen minder goed vertegenwoordigd zijn wetenschappelijke adviesraden," zegt Murray. "Dat is geen bewuste keuze van deze topwetenschappers. Wel blijkt dat deze vrouwen minder snel uitgenodigd worden om in adviesraden te zetelen. Een aantal vrouwelijke wetenschappers geven toe dat ze maar aandacht zouden moeten besteden aan de promotie van hun expertise en de commerciële potentie van hun verwezenlijkingen."

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, patent |  Facebook |

10-06-13

Financiële sector heeft weinig oog voor nood innovatieve bedrijven

Innovatieve kleine en middelgrote bedrijven, die cruciaal zijn voor de tewerkstelling en de economische groei, vinden bijzonder moeilijk toegang tot financiering die noodzakelijk is om hun groei te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Big Innovation Centre bij meer dan tienduizend Britse ondernemingen. Opgemerkt wordt dat meer dan één op drie innovatie kleine bedrijven sinds het begin van dit decennium geen toegang heeft gekregen tot noodzakelijke financiële ondersteuning. Dat is bijna een verdrievoudiging tegenover vijf jaar geleden.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, kredietverstrekking |  Facebook |