15-03-14

Helft mobiele consumenten is always-connected

Nagenoeg de helft van de mobiele consumenten is quasi voortdurend aan het internet verbonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Vivaldi Partners bij nagenoeg zeshonderd Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat 48 procent van de respondenten minstens over drie geconnecteerde apparaten beschikt en ook minstens drie keer per dag vanop drie verschillende fysieke locaties online gaat. Deze groep bestaat volgens Vivaldi Partners uit machtige en invloedrijke consumenten en zal volgens de consulent in de toekomst nog verder blijven groeien. Er wordt aan toegevoegd dat traditionele marketing-technologieën niet meer zullen volstaan om deze doelgroep te bereiken.

Rekening houdend met eerdere studies, kan worden vastgesteld dat de groep always-connected consumenten de voorbije jaar een stelselmatige groei heeft laten optekenen. Daarbij wordt erop gewezen dat bij het begin van dit decennium slechts 25 procent van de mobiele consumenten quasi voortdurend aan het internet was verbonden. Deze consumenten maken van het medium ook voor een brede waaier activiteiten - zoals onderzoek, aankopen of het raadplegen van content - van de diverse platformen van het online medium gebruik. Bovendien bleek dat 71 procent van de always-connected consumenten elke dag op sociale netwerken actief is.

De studie toonde daarnaast ook aan dat deze groep consumenten gemiddeld hoger is opgeleid dan de gemiddelde bevolking en ook op een groter inkomen kan terugvallen. “Aangezien deze groep consumenten zich in de toekomst alleen nog maar zal uitbreiden, moeten marketeers inspanningen en investeringen doen om beter een inzicht te verwerven in de karakteristieken van dit specifiek publiek en strategieën ontwikkelen om maximaal in te kunnen spelen op de behoefte van deze doelgroepen,” merkt Erich Joachimsthaler, chief executive van Vivaldi Partners, op. “Maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat deze groep consumenten op het gebied van online gedrag heel divers is samengesteld.”

Lees Verder

11:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, internet |  Facebook |

11-03-14

Internet dagelijks onderdeel van de gezondheidszorg

De relatie tussen het internet en de gezondheidszorg is op tien jaar tijd gevoelig van karakter veranderd. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of Oxford. Terwijl online gezondheidsinformatie in het begin van de eeuw vooral het terrein was van een bijzonder geëngageerde en geactiveerde doelgroep, is de sector volgens de Britse onderzoekers inmiddels geëvolueerd tot een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven van de patiënt. Er wordt aan toegevoegd dat ook het medisch personeel zich op deze evolutie moet instellen en de online ervaringen ook in de benadering van de patiënt dient te integreren.

“Er kan sinds het begin van de eeuw een belangrijke verandering in de online activiteit rond gezondheidszorg worden opgemerkt,” voert onderzoeksleider Sue Ziebland, directeur van de Health Experiences Research Group aan de University of Oxford, aan. “Het internet heeft een belangrijke impact gehad op het herkennen van symptonen en de reacties op vermoedens van geneeskundige problemen. Bovendien is het internet mee bepalend voor de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen en de keuze van specifieke behandelingen-opties. Bovendien helpt het medium de patiënt ook om te gaan met de ziekte en contact te zoeken met mensen die met gelijkaardige problemen worden geconfronteerd.”

“De patiënt wil meer dan online informatie, maar zoekt ook reflecties, inzichten en praktisch advies van lotgenoten,” zegt professor Ziebland nog. “Online films, animaties, beelden en persoonlijke ervaringen maken gezondheidsinformatie toegankelijk voor een publiek met de meest uiteenlopende achtergronden. Aangezien het internet patiënten kan helpen om meer informatie in te zamelen over hun gezondheidstoestand, zich voor te bereiden op consultaties en tegenover de arts hun interesse en engagement te tonen, kan het medium bovendien bijdragen om een aantal ongelijkheden in de gezondheidszorg weg te werken.”

Professor Ziebland benadrukt dat medische hulpverleners zich weliswaar meer bewust zijn van deze trend en aan hun patiënten zelfs een aantal nuttige websites aanbevelen, maar voegt er aan toe dat vele patiënten zich desondanks terughoudend opstellen om hun artsen op de hoogte te brengen van de informatie die online werd verkregen. “Vaak wordt gevreesd dat die communicatie de relatie met de arts zal beschadigen,” merkt de onderzoekster op. “Daarom moeten medische hulpverleners zelf initiatief nemen om deze elementen in hun consultaties naar voor brengen, zodat de patiënt zich als een volwaardige partner in het gezondheidsdebat betrokken voelt.”

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, gezondheidszorg |  Facebook |

09-03-14

Internet bepalend voor keuze financiële producten

Het internet is een belangrijk kanaal voor financiële merken, producten en diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau Europe bij meer dan vijftigduizend internet-gebruikers in de Europese Unie. Opgemerkt wordt dat 47 procent van de respondenten van mening is dat het internet een belangrijke impact heeft op de keuze van financiële merken, producten of diensten. Bij klanten van banken en financiële diensten loopt dat aandeel op tot 52 procent. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar kent 64 procent van de respondenten een belangrijke impact toe.

Het onderzoek toont ook aan dat twee op drie internet-gebruikers minstens maandelijks op online financiële diensten beroep doet. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt van mening te zijn dat het internet hen helpt hun financiële activeiten beter te beheren. Ook bleek dat 53 procent van de financiële consumenten aangeeft dat het internet hen heeft geholpen om beter producten en diensten te kiezen. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar loopt dat cijfer op tot 64 procent. Ook gaf 27 procent aan geneigd te zijn om hun favoriete merken online te volgen. Dat cijfer loopt in de leeftijdsgroep tussen zestien en negenentwintig jaar op tot 40 procent.

De online aanwezigheid van financiële merken is volgens de onderzoekers dan ook belangrijk om de consument te bereiken. Daarbij wordt aangevoerd dat 49 procent meer geneigd is om merken te onderzoeken die men online ontmoet, terwijl 44 procent toegeeft beïnvloed te worden door de manier waarop een merk online communiceert. Ook wordt opgemerkt dat 33 procent toegeeft meer geneigd te zijn om producten te kopen van merken die op sociale media worden gevolgd. De onderzoekers stelden nog vast dat 22 procent van de financiële klanten opmerkt online financiële producten of services gekocht te hebben, terwijl nog eens 13 procent offline producten heeft gekocht na online onderzoek gedaan te hebben.

De onderzoekers merken nog op dat financiële consumenten ook geneigd zijn om vaker online producten te kopen dan de gemiddelde Europeaan. Daarbij wordt gewag gemaakt van vijftien producten over een periode van een half jaar voor financiële consumenten, tegenover dertien producten voor de gemiddelde Europeaan. Ook besteedt de financiële consument 627 euro aan die producten, tegenover 545 euro voor de gemiddelde Europeaan.

Lees Verder

10:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, financiële producten |  Facebook |

07-03-14

Wereld telt meer dan zes miljard geconnecteerde apparaten

Eind dit jaar zullen wereldwijd 6,18 miljard geconnecteerde apparaten aan het internet zijn gekoppeld. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een raming van consulent IHS Technology. De markt voor geconnecteerde apparaten zou daarmee de grootste toename kennen sinds het begin van dit decennium. Vier jaar geleden werd nog een groei van 10 procent optekend. IHS Technology zegt dat de nieuwe versnelling van de markt in grote mate te danken aan is een hele reeks bijkomende toepassingen die producenten op het gebied van connectiviteit hebben ontwikkeld. De volgende drie jaar wordt een groei met 19,42 miljard nieuwe apparaten verwacht.

“Er kan een nieuwe golf van geconnecteerde apparaten worden opgemerkt,” geeft Jagdish Rebello, directeur informatie-technologie bij IHS Technology, aan. “Rekening houdend met de grote voorliefde van consumenten voor sociale media en een massaal streven naar een voortdurende connectiviteit, hoeft het ook niemand te verwonderen dat producenten steeds meer nieuwe apparaten op de markt brengen die het engagement met het publiek verder moeten kunnen versterken.” De volgende jaren moet volgens Rebello wel met een vertraging van de groei rekening worden aangehouden, hoewel in absolute getallen een verdere stijging genoteerd zal blijven worden.

Volgens de onderzoekers zal de grootste groei dit jaar kunnen worden opgemerkt bij de videogame-consoles (45 procent), na een periode van zes jaar relatieve stagnatie. Daarna volgen tablets en mobiele telefoons met een respectievelijke groei van 25 procent en 7 procent. Verder mag volgens het rapport ook nog een groei worden verwacht bij settop-boxen (7 procent), televisietoestellen (5 procent) en mobiele computers (2 procent). Daarentegen moet met een verdere vertraging rekening worden gehouden bij een aantal producten die al enkele tijd met een afkalvende populariteit worden geconfrontered, zoals digitale camera’s, desktops, camcorders, dvd-spelers en draagbare mediaspelers.

De grootste groei van de sector werd volgens Rebello opgetekend tijdens de eerste zeven jaar van deze eeuw, tot het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis. Tijdens die periode werden volgens hem onafgebroken groeicijfers van meer dan 20 procent per jaar geregistreerd.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, geconnecteerde apparaten |  Facebook |

05-03-14

Internet is voor consument essentiëler dan televisie

Voor de consument is het moeilijker om het internet op te geven dan het televisietoestel te moeten missen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de ondervraagden toegeeft dat ze het internet nagenoeg onmogelijk zouden kunnen missen. Daarnaast is er nog een groep van 20 procent die opmerkt dat het relatief lastig zou zijn om geen beroep te kunnen doen op het online medium. Daarentegen zegt 22 procent televisie onmogelijk te kunnen missen, terwijl nog eens 35 procent gewag maakt van mogelijke problemen.

In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar zou het missen van televisie slechts bij 12 procent van de respondenten tot frustraties leiden. De onderzoekers merken op dat houding tegenover de technologieën de voorbije jaren een belangrijke verschuiving heeft laten optekenen. In het midden van het voorbije decennium bleek nog 44 procent van de ondervraagden de toegang tot televisie cruciaal te vinden, terwijl internet slechts een score van 38 procent liet optekenen. Daarnaast blijkt dat 49 procent toegeeft dat het ook bijzonder moeilijk zou zijn om geen gebruik te kunnen maken van een mobiele telefoon. Sociale media daarentegen worden slechts door 11 procent van de bevolking onmisbaar geacht.

Bij de respondenten die toegeven het internet onmogelijk te kunnen missen, voert 61 procent aan dat het online medium cruciaal is voor zijn professionele carrière of andere praktische doelstellingen. Daarentegen merkte 30 procent op dat ze vooral het plezier in het online zijn zouden missen. “De resultaten maken duidelijk dat het internet voor velen een essentieel deel van het dagelijkse leven is geworden en niet louter als een medium voor entertainment wordt gebruikt,” zeggen de onderzoekers. Er wordt wel opgemerkt dat 90 procent thuis op het internet beroep doet, terwijl 44 procent op kantoor van het online medium gebruik maakt.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, televisie |  Facebook |

04-03-14

Meerderheid bevolking positief over impact internet

De meerderheid van de bevolking is ervan overtuigd dat het internet een positieve impact heeft gehad op de samenleving. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij Amerikaanse online consumenten naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag van het internet. De onderzoekers stelden vast dat 76 procent van de internet-gebruikers aangeeft dat het online medium een positieve bijdrage heeft geleverd tot een verdere ontwikkeling van de maatschappij. Daarentegen maakt 15 procent gewag van een negatieve invloed, terwijl 8 procent zegt dat het online medium zowel tot goede als slechte maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid.

“Er worden zware debatten gevoerd over de impact van het gebruik van het internet,” voeren de onderzoekers aan. “Volgens sommige stellingen leidt het gebruik van het medium tot verrijkte relaties, terwijl anderen benaderingen zich veel sceptischer opstellen en in het internet vooral een bedreiging zien. Ook wordt vaak gediscussieerd over een vriendelijke of bedreigende online omgeving. Uit het onderzoek is echter gebleken dat de balans voor de bevolking meer positieve punten dan negatieve elementen weerspiegelt.” De onderzoekers merken daarbij op dat 90 procent van de respondenten aangeeft dat het internet ook voor hen persoonlijke positief heeft gewerkt, terwijl 6 procent van een negatieve houding blijk geeft.

Het Pew Research Center stelde ook vast dat 67 procent van de ondervraagden aangeeft dat de online communicatie met vrienden en familie in het algemeen tot sterkere relatiebanden heeft geleid, terwijl 18 procent gewag maakt van een negatieve impact. Ook zegt 76 procent in het algemeen op het internet met vriendelijke mensen kennis te hebben kunnen maken, terwijl slechts 13 procent gewag maakt van onvriendelijke ontmoetingen. Er wordt aan toegevoegd dat 70 procent bovendien zegt door anderen op het internet vriendelijk of genereus te worden behandeld, terwijl 25 procent getuigt het slachtoffer te zijn geworden van onvriendelijke online behandelingen of zelfs aanvallen.

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

15-02-14

Online reclame levert niet altijd gewenste resultaten op

Bedrijven besteden miljarden dollar om klanten met online reclame te benaderen, maar die investeringen leveren niet altijd de gewenste resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California naar de betaalde zoekopdrachten op de website van online retailer eBay. Wanneer betaalde zoekopdrachten worden uitgeschakeld, blijkt volgens de trafiek naar de websites van de adverteerders nagenoeg volledig opgevangen te worden door gratis alternatieve kanalen. Indien reclame de drijvende kracht achter de online verkoop zou zijn, zouden volgens de onderzoekers de verkopen na het wegvallen van de betaalde zoekopdrachten hebben moeten instorten, maar dat bleek geenszins het geval.

Lees Verder

09:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame |  Facebook |